Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-432"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-432"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank my colleagues who have already contributed. The first point I would like to make is that I think the recent spike in world food prices serves as a wake-up call to all of us. The doubling of grain and rice prices has had a disproportionate impact on some of the poorest people in developing countries around the world. Indeed, it is estimated that an extra 75 million people around the world went hungry as a direct result of the higher food prices in 2007 and 2008. That is something we have to take very, very seriously. Indeed, in many countries, we have seen food riots and political instability as a result of the spike in food prices. With world population predicted to rise to over nine billion and climate change predicted to have a major impact on our ability to feed ourselves, food security is, I would argue, a major issue that we must confront and address and find solutions to. The European Union must do all it can to help developing countries to develop sustainable farming and food production systems that enable them to feed themselves. That requires finance – as the Commissioner outlined in his statement – and it requires open markets. Here, there is a recognition that Europe has gone a long way to assist in opening up and liberalising markets. But also many of the problems that developing countries face result from a failure of politics and a failure of the legal system. No amount of help will actually correct that problem until you have got a stable political system and a stable legal system that allows farmers to flourish and to reap the benefits of higher market prices. It is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future. I would argue that European agriculture has a major role to play, not only ensuring that we are self-sufficient here, but also ensuring that we can contribute to global food security in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych poděkovat svým kolegyním a kolegům, kteří již přednesli svůj příspěvek. Nejprve bych rád řekl, že si myslím, že nedávný nárůst cen potravin ve světě by pro nás všechny měl být důrazným varováním. Zdvojnásobení cen obilí a rýže má nepřiměřený dopad na nejchudší obyvatele rozvojových zemí po celém světě. Odhaduje se, že 75 miliónů lidí začalo trpět hladem v přímém důsledku zvýšení cen v letech 2007 a 2008. To musíme brát velmi, velmi vážně. V mnoha zemích skutečně dochází k nepokojům kvůli potravinám a politické nestabilitě v důsledku zvýšení cen. Vzhledem k tomu, že světová populace má překročit 9 miliard a změna klimatu má mít značný dopad na naši schopnost získávat potravu, je zajišťování potravin, řekl bych, velkým tématem, kterému musíme čelit, kterým se musíme zabývat a který musíme vyřešit. Evropská unie musí udělat vše pro to, aby pomohla rozvojovým zemím rozvíjet udržitelné systémy zemědělství a výroby potravin, které jim umožní získávat jídlo. To vyžaduje finance - jak pan komisař zdůraznil ve svém prohlášení - a také otevřené trhy. To je uznání, že Evropa ušla dlouhou cestu v podpoře otevírání a uvolňování trhů. Mnoho z problémů, kterým rozvojové země čelí, je důsledkem selhání politiky a právního systému. Sebevětší pomoc tento problém nevyřeší, dokud nemáte stabilní politický a právní systém, který umožňuje zemědělcům prosperovat a využívat výhod vyšších cen na trhu. Odhaduje se, že výroba v EU bude muset stoupnout o více než 70 %, aby vůbec uspokojila vzrůstající poptávku v budoucnosti. Řekl bych, že evropské zemědělství musí hrát velkou roli nejen při zajišťování toho, že budeme soběstační, ale také toho, že můžeme přispívat ke globálnímu zajišťování potravin v budoucnosti."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke de kolleger, der allerede har bidraget. Det første, jeg gerne vil sige, er, at den seneste stigning i verdensfødevarepriserne er et wake-up call til os alle. Fordoblingen af priserne på korn og ris har haft en uforholdsmæssig effekt på nogle af de fattigste mennesker i udviklingslandene i verden. Faktisk anslås det, at yderligere 75 mio. mennesker i verden kom til at sulte som en direkte følge af de højere fødevarepriser i 2007 og 2008. Det er noget, vi er nødt til at tage meget, meget alvorligt. Faktisk har vi i mange lande set optøjer over fødevarer og politisk ustabilitet på grund af stigningen i fødevarepriserne. Med en global befolkning, der forudses at stige til mere end 9 mia., og klimaændringer, der forudses at få en betydelig indvirkning på vores evne til at brødføde os selv, vil jeg mene, at fødevaresikkerhed er et alvorligt problem, som vi skal tage fat på og finde løsninger på. EU skal gøre alt, hvad den kan, for at bistå udviklingslandene med at udvikle bæredygtigt landbrug og systemer til produktion af fødevarer, der gør dem i stand til at brødføde sig selv. Det kræver finansiering – som kommissæren nævnte det i sin redegørelse – og det kræver åbne markeder. Her erkender man, at EU er gået langt for at bidrage til at åbne og liberalisere markederne. Men mange af de problemer, udviklingslandene står med, stammer også fra svigt i det politiske og det retslige system. Uanset omfanget af bistand vil dette problem ikke kunne afhjælpes, før der er et stabilt politisk system og et stabilt retssystem, som bidrager til, at landmænd kan trives og høste fordelene ved højere markedspriser. Det anslås, at EU's produktion skal stige med mere end 70 % blot for at imødekomme stigende efterspørgsel i fremtiden. Jeg vil mene, at landbruget i EU spiller en stor rolle, ikke blot med hensyn til at sikre, at vi er selvforsynende her, men også med hensyn til at sikre, at vi kan bidrage til den globale fødevaresikkerhed i fremtiden."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte meinen Kollegen danken, die bereits zu Wort gekommen sind. Zuerst möchte ich zu bedenken geben, dass der kürzliche Anstieg der weltweiten Lebensmittelpreise für uns alle ein Alarmsignal sein sollte. Die Verdopplung der Preise von Getreide und Reis hatte unverhältnismäßige Auswirkungen auf die ärmsten Menschen in den Entwicklungsländern überall auf der Welt. In der Tat wird geschätzt, dass aufgrund der im Jahr 2007 und 2008 gestiegenen Lebensmittelpreise weitere 75 Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden. Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Schließlich hat der Anstieg der Lebensmittelpreise in vielen Ländern Hungerrevolten und politische Instabilität zur Folge gehabt. Da die Weltbevölkerung die neun Milliarden-Marke erreichen und der Klimawandel gravierende Auswirkungen auf unsere Nahrungsmittelversorgung haben soll, ist Ernährungssicherheit meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema, dem wir uns stellen, mit dem wir uns auseinandersetzen und für das Lösungen gefunden werden müssen. Die Europäische Union muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um Entwicklungsländern zu helfen, Systeme für nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion zu entwickeln, damit sie sich selbst ernähren können. Dafür werden Geldmittel benötigt, und wie der Herr Kommissar in seiner Erklärung dargelegt hat, offene Märkte. Es wird anerkannt, dass Europa bereits sehr viel für die Öffnung und Liberalisierung der Märkte getan hat. Viele Probleme, denen Entwicklungsländer gegenüberstehen, rühren allerdings auch vom Versagen der Politik und des Rechtsapparats her. Kein Geld der Welt kann dieses Problem lösen, bevor nicht ein stabiles politisches und rechtliches System hergestellt wurde, das Landwirten ein gutes Arbeitsumfeld bietet und sie von höheren Marktpreisen profitieren lässt. Es wird geschätzt, dass die landwirtschaftliche Produktion in der EU in Zukunft um über 70 % ansteigen muss, nur um der höheren Nachfrage gerecht zu werden. Ich bin der Meinung, dass die europäische Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielen sollte, nicht nur um sicherzustellen, dass wir uns selbst versorgen können, sondern um in Zukunft auch zur weltweiten Ernährungssicherheit beitragen zu können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που έχουν ήδη μιλήσει. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι πιστεύω πως η πρόσφατη άνοδος των τιμών των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργεί ως κώδωνας κινδύνου για όλους μας. Ο διπλασιασμός των τιμών των σιτηρών και του ρυζιού έχει δυσανάλογες επιπτώσεις σε μερικούς από τους φτωχότερους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο 75 εκατομμύρια άνθρωποι επιπλέον αντιμετώπισαν το φάσμα της πείνας εξαιτίας των υψηλότερων τιμών των τροφίμων το 2007 και το 2008. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πολύ, πολύ σοβαρά. Πράγματι, σε πολλές χώρες, είδαμε εξεγέρσεις εξαιτίας των τροφίμων και πολιτική αστάθεια ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των τροφίμων. Δεδομένων των προβλέψεων ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια, ενώ η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητά μας να θρέψουμε τους εαυτούς μας, η επισιτιστική ασφάλεια είναι, θα έλεγα, μείζον θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν συστήματα αειφόρου γεωργίας και παραγωγής τροφίμων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να θρέψουν του εαυτούς τους. Αυτό απαιτεί χρηματοδότηση –όπως είπε συνοπτικά ο Επίτροπος στη δήλωσή του– και απαιτεί ανοικτές αγορές. Εδώ, υπάρχει η αναγνώριση ότι η Ευρώπη έχει διανύσει μακρά πορεία με σκοπό να βοηθήσει στο άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών. Πολλά, ωστόσο, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες οφείλονται στην αποτυχία της πολιτικής και του νομικού συστήματος. Καμία βοήθεια δεν θα διορθώσει στην πραγματικότητα το πρόβλημα, μέχρι τη διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού και νομικού συστήματος που θα επιτρέπει στους αγοραστές να περιμένουν και να καρπώνονται τα οφέλη των υψηλότερων τιμών στην αγορά. Εκτιμάται ότι η παραγωγή της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% απλώς και μόνο για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση στο μέλλον. Θα ισχυριζόμουν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία έχει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο, όχι μόνο διασφαλίζοντας την αυτάρκειά μας εδώ, αλλά διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια στο μέλλον."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias a mis colegas que ya han hecho su contribución. Mi primer comentario es que creo que el reciente repunte de los precios de los alimentos en todo el mundo debe ser una llamada de atención para todos nosotros. El crecimiento hasta el doble de los precios de los cereales y del arroz ha tenido un impacto desproporcionado en algunos de los países más pobres en desarrollo. En efecto, se estima que casi otros 75 millones de personas de todo el mundo pasaron hambre como resultado directo de los elevados precios de los alimentos en 2007 y 2008. Eso es algo que debemos tomar muy en serio. De hecho, en algunos países hemos visto motines e inestabilidad política como resultado del incremento de los precios de los alimentos. Con la previsión de que la población mundial supere los 9 000 millones de personas y de que el cambio climático tenga un importante impacto en nuestra capacidad para conseguir alimentos, la seguridad alimentaria es una cuestión clave que debemos afrontar y abordar y para la que tenemos que encontrar soluciones. La Unión Europea debe hacer todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo a introducir sistemas agrícolas y de producción de alimentos que sean sostenibles y que les permitan abastecerse. Eso exige una financiación —como el Comisario ha señalado en su intervención— y exige unos mercados abiertos. Aquí existe un reconocimiento de que Europa lleva tiempo ayudando a abrir y a liberalizar mercados. Pero también es cierto que muchos de los problemas que afrontan los países en desarrollo proceden de un fracaso de la política y del sistema legal. En realidad, no habrá cantidad de ayuda suficiente para corregir el problema hasta que existan un sistema político estable y un sistema legal estable que permita salir adelante a los granjeros y recoger los beneficios de unos precios de mercado más altos. Se estima que la producción de la UE deberá crecer más de un 70 % en el futuro solamente para cubrir la demanda. Sostengo que la agricultura europea tiene una función importante, no solamente para garantizar que aquí somos autosuficientes, sino también para asegurar que podemos contribuir a la seguridad alimentaria global en el futuro."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada juba sõna võtnud kolleege. Kõigepealt tahaksin öelda, et minu arvates peaks hiljutine toiduhindade tõus maailmas meie silmad avama. Teravilja ja riisi hindade kahekordistumine on avaldanud ebaproportsionaalset mõju maailma arengumaade vaeseimatele inimestele. Hinnanguliselt jäi maailmas 2007. ja 2008. aastal toimunud toiduhindade tõusu tagajärjel nälga veel 75 miljonit inimest. Peame sellesse väga-väga tõsiselt suhtuma. On ju toiduhindade järsu tõusu tagajärjel paljudes riikides toimunud toidurahutused ja valitsemas poliitiline ebastabiilsus. Arvestades, et maailma rahvaarv kasvab ennustuste kohaselt üle üheksa miljardi ja kliimamuutus mõjutab suuresti meie võimet end ära toita, on toiduga kindlustatus minu arvates suur probleem, mida peame tunnistama, millega tegelema ja millele lahendused leidma. Euroopa Liit peab tegema kõik võimaliku, et aidata arengumaadel kujundada välja jätkusuutlikud põllumajandus- ja toiduainetootmise süsteemid, mis võimaldavad neil end ära toita. Nagu volinik oma avalduses ütles, nõuab see rahastamist, samuti avatud turge. Siin ollakse arusaamisel, et Euroopa on turgude avamisele ja liberaliseerimisele kaasa aitamisel palju ära teinud. Aga paljud arengumaade probleemid tulenevad poliitika ja õigussüsteemi läbikukkumisest. Ükskõik kui suur abi ei suuda seda probleemi tegelikult parandada, kui ei ole stabiilset poliitilist ja õigussüsteemi, mis võimaldaks põllumajandustootjatel edukalt areneda ja teenida kasu parematest turuhindadest. ELi toodang peaks tulevikus kasvama hinnanguliselt üle 70%, et kasvava nõudlusega toime tulla. Väidaksin, et Euroopa põllumajandusel ei ole tähtis roll mitte ainult meie endi toiduga varustatuse tagamisel, vaid ka muu maailma toiduga kindlustatuse eest hoolitsemisel tulevikus."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää puheenvuoron käyttäneitä kollegoitani. Ensimmäinen asia, jonka haluan tuoda esiin, on se, että mielestäni ruoan maailmanmarkkinahintojen viimeaikainen voimakas nousu on meille kaikille herätys todellisuuteen. Viljan ja riisin hintojen kaksinkertaistuminen vaikuttaa suhteettomasti kehitysmaiden köyhimpiin kansalaisiin eri puolilla maailmaa. On nimittäin arvioitu, että vuosina 2007–2008 tapahtuneen hintojen nousun suorana seurauksena nälkää näkevien määrä kasvoi yli 75 miljoonalla eri puolilla maailmaa. Meidän on otettava tämä asia erittäin vakavasti. Monissa maissa on puhjennut ruokaan liittyviä mellakoita ja syntynyt poliittista epävakautta, joka johtuu ruoan hinnan nopeasta noususta. Koska maailman väestömäärän ennakoidaan kasvavan yli yhdeksään miljardiin ja ilmastonmuutoksen ennustetaan vaikuttavan voimakkaasti edellytyksiimme ruokkia itsemme, väittäisin elintarviketurvan olevan suurin ongelma, johon meidän on tartuttava ja puututtava ja johon meidän on löydettävä ratkaisuja. Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa auttaakseen kehitysmaita kehittämään kestäviä viljely- ja elintarviketuotantojärjestelmiä, joiden avulla ne voivat ruokkia itsensä. Tämä edellyttää rahoitusta – niin kuin komission jäsen huomautti puheenvuorossaan – sekä avoimia markkinoita. Tältä osin on pantu merkille, että EU on tehnyt jo paljon auttaessaan avaamaan ja vapauttamaan markkinoita. Monet kehitysmaiden kohtaamista ongelmista johtuvat kuitenkin myös politiikan ja oikeusjärjestelmän epäonnistumisesta. Tätä ongelmaa ei nimittäin kyetä ratkaisemaan millään määrällä apua, ennen kuin on saatu aikaan vakaa poliittinen järjestelmä ja vakaa oikeusjärjestelmä, joiden ansiosta viljelijät voivat menestyä ja hyötyä korkeammista markkinahinnoista. On arvioitu, että EU:n tuotannon täytyy kasvaa tulevaisuudessa yli 70 prosenttia kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Väitänkin, että EU:n maatalous on keskeisessä asemassa varmistettaessa, että olemme ruoan suhteen omavaraisia ja että voimme edistää maailman elintarviketurvaa tulevaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier ceux de mes collègues qui sont déjà intervenus. Le premier point que je voudrais évoquer, c’est que je pense que la récente envolée des prix alimentaires mondiaux a retenti en nous tous comme un signal d’alarme. Le doublement des prix des céréales et du riz a eu un impact disproportionné sur certaines des populations les plus pauvres des pays en développement. En fait, on estime que la hausse des prix alimentaires en 2007 et 2008 est directement responsable d’une augmentation de 75 millions du nombre des personnes souffrant de la faim. C’est une réalité que nous devons prendre très, très au sérieux. En effet, on a assisté dans de nombreux pays à des émeutes de la faim et à l’instabilité politique provoquées par la flambée des prix alimentaires. Vu les prévisions d’augmentation de la population mondiale à neuf milliards d’êtres humains, et vu celles concernant l’impact majeur qu’aura le changement climatique sur notre capacité à nous nourrir, j’affirme que la sécurité alimentaire est une question primordiale à laquelle nous devons nous attaquer et trouver des solutions. L’Union européenne doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les pays en développement à adopter des méthodes agricoles durables et des systèmes de production garantissant leur autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, il faut des financements - comme le commissaire l’a indiqué dans sa déclaration - et cela exige des marchés ouverts. Dans ce contexte, il faut reconnaître que l’Europe est allée très loin en matière d’aide à l’ouverture et à la libéralisation des marchés. Mais par ailleurs, nombre des problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement résultent de l’échec de la politique et de l’échec du système juridique. Aucune aide, aussi énorme soit-elle, ne pourra remédier à ce problème tant que ne sera pas établi un système politique stable et un système juridique stable permettant aux agriculteurs de prospérer et de récolter les bénéfices de prix du marché plus élevés. On estime que la production de l’UE devra augmenter de plus de 70 % rien que pour satisfaire la demande croissante à l’avenir. J’affirme que l’agriculture européenne a un rôle majeur à jouer, non seulement pour garantir notre autosuffisance ici en Europe, mais également pour garantir que nous pouvons contribuer à la sécurité alimentaire mondiale à l’avenir."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak, akik már felszólaltak. Először is azt szeretném elmondani, hogy az élelmiszerárak világszerte tapasztalható ugrásszerű növekedése mindnyájunk számára figyelmeztető jelként szolgál. A gabona és rizs árának megkétszereződése aránytalanul nagy hatást gyakorol a világ fejlődő országainak legszegényebbjeire. Becslések szerint a 2007-es és 2008-as magasabb élelmiszerárak közvetlen következményeként az éhezők száma 75 millióval nőtt világszerte. Ez olyasvalami, amit nagyon, de nagyon komolyan kell vennünk. Az élelmiszerárak ugrásszerű növekedése számos országban éhséglázadásokhoz és politikai instabilitáshoz vezetett. Becslések szerint a világ népessége 9 milliárdra fog nőni, az éghajlatváltozás pedig előreláthatólag erőteljes hatást fog gyakorolni ránk abból a szempontból, hogy mennyire leszünk képesek ellátni magunkat élelmiszerrel. Ezért egyetértek azzal, hogy az élelmezésbiztonság nagyon fontos probléma, amellyel szembe kell néznünk és foglalkoznunk kell, és amelyre megoldást kell találnunk. Az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a fejlődő országok támogatására, hogy azok fenntartható mezőgazdaságot és élelmiszer-termelési rendszereket tudjanak létrehozni, amely lehetővé teszi számukra, hogy ellássák magukat élelmiszerrel. Ahogy azt a Bizottság a nyilatkozatában is kiemelte, ehhez finanszírozásra és szabadpiacra van szükség. Európa már sokat tett azért, hogy előmozdítsa a piacok megnyitását és liberalizációját. De a fejlődő országok számos problémája az elhibázott politikákból és az elhibázott jogrendszerből származik. A lehető legnagyobb mértékű segítség sem fogja megoldani ezt a problémát, amíg fennáll az a stabil politikai rendszer és jogrendszer, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági termelők hasznot húzzanak a magasabb piaci árakból. Becslések szerint az EU termelésének több mint 70%-kal kell növekednie ahhoz, hogy a jövőben kielégítse az egyre növekvő szükségleteket. Egyetértek azzal, hogy az európai mezőgazdaságnak fontos szerepet kell betöltenie, és nemcsak annak biztosításában, hogy élelmiszer-önellátók legyünk, de annak biztosításában is, hogy a jövőben hozzá tudjunk járulni a globális élelmezésbiztonsághoz."@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziare i colleghi che sono già intervenuti dando un proprio apporto alla discussione. Innanzi tutto vorrei dire che secondo me il recente aumento spropositato dei prezzi mondiali dei prodotti alimentari dovrebbe essere un campanello di allarme per tutti noi. Il raddoppio dei prezzi di riso e cereali ha avuto un impatto spropositato su alcune delle categorie più povere dei paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Si stima infatti che altri 75 milioni di persone nel mondo patiscano ormai la fame direttamente a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari negli anni 2007 e 2008, situazione da considerare con estrema serietà. In molti paesi, per esempio, abbiamo assistito a sommosse e instabilità politica per il cibo a seguito del drastico aumento dei prezzi degli alimenti. Dato che secondo le stime la popolazione mondiale dovrebbe salire a oltre nove miliardi e il cambiamento climatico dovrebbe incidere notevolmente sulla nostra capacità di sfamarci, la sicurezza alimentare, a mio parere, è un tema fondamentale in merito al quale dobbiamo confrontarci e che dobbiamo affrontare per trovare soluzioni. L’Unione europea deve fare tutto quanto in suo potere per aiutare i paesi in via di sviluppo a consolidare sistemi di produzione alimentare e agricola sostenibili che consentano loro di sfamarsi. Ciò richiede fondi, come il commissario ha sottolineato nella sua dichiarazione, e mercati aperti. Si è già riconosciuto che l’Europa ha percorso un lungo cammino contribuendo all’apertura e alla liberalizzazione dei mercati. Nondimeno, molti problemi con i quali i paesi in via di sviluppo devono confrontarsi dipendono da un fallimento della politica e del sistema giuridico. Nessuna cifra potrà contribuire, allo stato, a rettificare la situazione fino a che non si saranno instaurati un sistema politico e un sistema giuridico stabili che consentano agli agricoltori di prosperare e raccogliere i frutti di un aumento dei prezzi di mercato. Si stima che la produzione dell’Unione europea dovrà aumentare di più del 70 per cento soltanto per rispondere al futuro aumento della domanda. Replicherei che l’agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da assolvere, che consiste non soltanto nel garantire la nostra autosufficienza, ma anche un nostro contributo alla futura sicurezza alimentare mondiale."@it12
"− Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti jau kalbėjusiems savo kolegoms. Pirma mintis, kurią norėčiau pasakyti, yra ta, jog manau, kad paskutinis pasaulinių maisto kainų šuolis mums visiems yra tarsi šaltas dušas. Padvigubėjusios grūdų ir ryžių kainos visame pasaulyje turėjo neproporcingai didelį poveikį kai kuriems neturtingiausiems besivystančių šalių gyventojams. Iš tiesų apskaičiuota, kad dėl tiesioginio aukštesnių 2007–2008 m. maisto kainų poveikio dar papildomai 75 mln. pasaulio gyventojų vaikščiojo alkani. Į šį klausimą turime labai rimtai pažiūrėti. Iš tikrųjų, daugelyje šalių dėl maisto kainų šuolio matėme riaušes dėl maisto ir politinį nestabilumą. Kadangi prognozuojama, jog pasaulio gyventojų skaičius padidės iki daugiau nei 9 mlrd. ir klimato kaita turės didžiulį poveikį mūsų gebėjimui prasimaitinti, aprūpinimas maistu, sakyčiau, yra svarbiausia problema, į kurią turime atkreipti dėmesį, kurios turime imtis ir kuriai turime rasti sprendimus. Europos Sąjunga privalo padaryti viską, ką gali, kad padėtų besivystančioms šalims sukurti tvarias ūkininkavimo ir maisto gamybos sistemas, kad šios galėtų prasimaitinti pačios. Tam reikia lėšų – kaip Komisijos narys pabrėžė savo pareiškime – ir atvirų rinkų. Čia pripažįstama, jog Europa nuėjo ilgą kelią, kad padėtų atverti ir liberalizuoti rinkas. Tačiau daug problemų, su kuriomis susiduria besivystančios šalys, kyla ir dėl nevykusios politikos bei netinkamo teisinės sistemos veikimo. Iš tikrųjų jokia pagalbos suma neišspręs šios problemos, kol neturėsite stabilios politinės sistemos ir stabilios teisinės sistemos, kurios sudarytų sąlygas ūkininkams klestėti ir naudotis aukštesnių rinkos kainų teikiama nauda. Apskaičiuota, kad ES gamyba vien tam, kad ateityje būtų patenkinta didėjanti paklausa, turės padidėti daugiau nei 70 proc. Manyčiau, kad Europos žemės ūkis turi vaidinti svarbų vaidmenį ne tik užtikrinant, kad būtume pakankamai apsirūpinę čia, bet ir užtikrinant, kad ateityje galėtume prisidėti prie pasaulio apsirūpinimo maistu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties saviem kolēģiem par viņu sniegto ieguldījumu. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka, manuprāt, pārtikas cenu straujais kāpums pasaulē ir brīdinājuma signāls mums visiem. Graudu un rīsu cenu divkāršam kāpumam ir bijusi nesamērīga ietekme uz nabadzīgākajiem cilvēkiem jaunattīstības valstīs. Tomēr tiek lēsts, ka vēl papildus 75 miljoni cilvēku visā pasaulē cieš badu 2007. -2008. gada pārtikas cenu kāpuma dēļ. Tas mums ir nopietni jāņem vērā. Patiesi, daudzās valstīs pārtikas cenu straujā kāpuma dēļ ir novēroti ar pārtiku saistīti nemieri un politiskā nestabilitāte. Tā kā ir paredzams pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums līdz deviņiem miljardiem, kā arī tas, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmēs mūsu spēju pašiem sevi nodrošināt ar pārtiku, es vēlētos apgalvot, ka nodrošinātība ar pārtiku ir būtiskākais jautājums, kuram jārod risinājums. Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību un ieviest piemērotas pārtikas ražošanas sistēmas. Tādējādi tām būs iespēja pašām sevi nodrošināt ar pārtiku. Kā komisāres kundze norādīja savā paziņojumā, šim nolūkam ir nepieciešams finansējums un atvērts tirgus. Minētajā paziņojumā ir arī pausts atzinums, ka Eiropa ir sniegusi lielu ieguldījumu, lai palīdzētu atvērt un liberalizēt tirgu. Diemžēl daudzas jaunattīstības valstu problēmas rada nepareiza politika un tiesību sistēma. Nekāda palīdzība nespēs šīs problēmas atrisināt, kamēr netiks izveidota stabila politiskā un tiesību sistēma, kas ļaus lauksaimniekiem attīstīties un gūt labumu no tirgus cenu kāpuma. Lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas nākotnē, tiek lēsts, ka ES ražošanas apjoms ir jāpalielina par vairāk nekā 70 %. Es gribētu apgalvot, ka Eiropas lauksaimniecībai ir liela nozīme ne tikai, lai garantētu pārtikas pašnodrošinājumu, bet arī, lai palielinātu mūsu spēju sniegt ieguldījumu vispārējā nodrošinātībā ar pārtiku."@lv13
"Madam President, I would like to thank my colleagues who have already contributed. The first point I would like to make is that I think the recent spike in world food prices serves as a wake-up call to all of us. The doubling of grain and rice prices has had a disproportionate impact on some of the poorest people in developing countries around the world. Indeed, it is estimated that an extra 75 million people around the world went hungry as a direct result of the higher food prices in 2007 and 2008. That is something we have to take very, very seriously. Indeed, in many countries we have seen food riots and political instability as a result of the spike in food prices. With world population predicted to rise to over nine billion and climate change predicted to have a major impact on our ability to feed ourselves, food security is, I would argue, a major issue that we must confront and address and find solutions to. The European Union must do all it can to help developing countries to develop sustainable farming and food production systems that enable them to feed themselves. That requires finance – as the Commissioner outlined in his statement – and it requires open markets. Here there is a recognition that Europe has gone a long way to assist in opening up and liberalising markets. But also many of the problems that developing countries face result from a failure of politics and a failure of the legal system. No amount of help will actually correct that problem until you have got a stable political system and a stable legal system that allows farmers to flourish and to reap the benefits of higher market prices. It is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future. I would argue that European agriculture has a major role to play, not only ensuring that we are self-sufficient here, but also ensuring that we can contribute to global food security in the future."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag de collega’s die al aan het woord zijn geweest, bedanken. Om te beginnen denk ik dat de recente piek in de wereldvoedselprijzen voor ons allemaal een waarschuwing moet zijn. Het verdubbelen van de graan- en rijstprijzen heeft een onevenredig grote invloed gehad op sommigen van de armste mensen in ontwikkelingslanden overal ter wereld. Er is zelfs een schatting gemaakt dat er als direct gevolg van de hogere voedselprijzen in 2007 en 2008 in de hele wereld nog eens 75 miljoen mensen bij zijn gekomen die honger lijden. Dat moeten we zeer serieus nemen. Tengevolge van de piek in de voedselprijzen hebben we in veel landen voedselrellen en politieke instabiliteit gezien. Met een verwachte stijging van de wereldbevolking naar meer dan negen miljard mensen en de klimaatverandering die volgens de voorspellingen een enorme invloed zal hebben op onze voedselvoorziening, is voedselzekerheid mijns inziens een van de belangrijkste kwesties die we onder ogen moeten zien en moeten aanpakken en waarvoor we oplossingen moeten vinden. De Europese Unie moet alles in het werk stellen om de ontwikkelingslanden te helpen met het ontwikkelen van duurzame landbouw- en voedselproductiesystemen, waardoor zij in staat zullen zijn om in hun eigen voedsel te voorzien. Daarvoor zijn financiële middelen nodig – zoals de commissaris in zijn verklaring heeft gezegd – en een open markt. Op dat punt kunnen we erkennen dat Europa een grote bijdrage heeft geleverd aan het openen en liberaliseren van de markten, maar ook is het waar dat veel van de problemen van de ontwikkelingslanden voortkomen uit een falend beleid en een gebrekkig juridisch systeem. Geen enkele hulp, van welke omvang dan ook, kan dat probleem verhelpen, zolang er geen stabiel politiek en juridisch systeem is, waardoor boeren hun bedrijf tot bloei kunnen brengen en kunnen profiteren van het voordeel van hogere marktprijzen. Geschat wordt dat de EU-productie met meer dan 70 procent zal moeten stijgen om in de toekomst aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Ik denk dat de Europese landbouw een heel belangrijke rol moet spelen. We moeten er niet alleen voor zorgen dat wij hier zelf in ons eigen voedsel kunnen voorzien, maar ook dat we in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom posłom, którzy dotychczas zabrali głos. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że wzrost cen żywności na świecie w ostatnim czasie powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Podwojenie się cen zboża i ryżu miało nieproporcjonalnie duży wpływ na najbiedniejszych ludzi w rozwijających się krajach na całym świecie. Szacuje się, że bezpośrednim skutkiem wzrostu cen żywności w latach 2007 i 2008 było zwiększenie liczby osób cierpiących z powodu głodu o 75 milionów. Musimy to potraktować bardzo, bardzo poważnie. Zwłaszcza że w wielu krajach następstwem wzrostu cen żywności stały się destabilizacja polityczna i zamieszki wywołane brakiem żywności. Zakładając, że liczba ludności na świecie wzrośnie do ponad dziewięciu miliardów, a zmiany klimatyczne będą miały poważny wpływ na naszą zdolność do produkcji żywności, kwestia bezpieczeństwa żywnościowego powinna być najważniejszym z problemów, z którym musimy się zmierzyć i znaleźć rozwiązanie. Unia Europejska musi dołożyć wszelkich starań, by pomóc krajom rozwijającym się w stworzeniu zrównoważonego rolnictwa i samowystarczalnego systemu produkcji żywności. Na to potrzebne są środki finansowe – jak wspomniał pan komisarz w swoim wystąpieniu – i otwarty rynek. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że Europa przebyła długą drogę, by pomóc w otwarciu rynków i ich liberalizacji. Ale byliśmy również świadkami wielu problemów, przed którymi stanęły kraje rozwijające się na skutek nieudolnej polityki i niewydolnego systemu prawnego. Żadna forma pomocy nie rozwiąże tego problemu, jeżeli nie będzie istniał stabilny system polityczny i prawny, który umożliwi rolnikom rozwój i czerpanie korzyści z wyższych cen rynkowych. Ocenia się, że produkcja UE będzie musiała wzrosnąć o 70 %, żeby można było zaspokoić rosnący popyt. Jestem przekonany, że przed europejskim rolnictwem stoi ważne zadanie – musi ono nie tylko nam zapewnić samowystarczalność, ale również zapewnić nam możliwości podejmowania działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie w przyszłości."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer aos meus colegas que já deram os seus contributos. A primeira observação que gostaria de fazer é que o recente pico nos preços dos produtos alimentares no mundo serve como um alerta para todos nós. A duplicação dos preços dos cereais e do arroz teve um impacto desproporcionado em algumas das pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento em todo o mundo. Na verdade, estima-se que cerca de mais de 75 milhões de pessoas no mundo passaram a sofrer de fome em resultado directo dos preços dos produtos alimentares mais elevados em 2007 e 2008. Esse é um aspecto que temos de levar muito, muito a sério. De facto, em muitos países, assistimos a motins provocados pela falta de alimentos e a situações de instabilidade política em resultado do pico nos preços dos produtos alimentares. Com a previsão do aumento da população mundial para cerca de nove mil milhões e de as alterações climáticas terem um grande impacto na nossa capacidade para dispor de alimentos, a segurança alimentar é, diria, uma questão de relevo que temos de enfrentar e dar atenção, encontrando soluções para a mesma. Cumpre à União Europeia fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar os países em desenvolvimento a arquitectar sistemas agrícolas e de produção de alimentos que lhes dêem capacidade para se alimentarem. Isso exige financiamento – como o Senhor Comissário referiu na sua declaração – e requer mercados livres. Neste aspecto, reconhece-se que a Europa percorreu um longo caminho com vista à abertura e liberalização dos mercados. Todavia, muitos dos problemas que os países em desenvolvimento enfrentam resultam de um fracasso ao nível político e de um fracasso ao nível do sistema jurídico. Não há ajuda suficiente que de facto corrija o problema enquanto não se tiver um sistema político estável e um sistema jurídico estável que permita aos agricultores florescer e colher os benefícios de preços de mercado mais elevados. Estima-se que a produção da UE terá de aumentar em mais de 70% só para satisfazer o aumento da procura no futuro. Diria que a agricultura europeia tem um grande papel a desempenhar, não apenas para garantir a nossa independência alimentar, mas também para assegurar que estamos aptos a contribuir para a segurança alimentar no mundo, de futuro."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori să le mulţumesc colegilor care au luat deja cuvântul. Primul lucru pe care aş dori să îl subliniez este că, în opinia mea, recenta creştere bruscă a preţurilor alimentelor la nivel mondial reprezintă un avertisment pentru noi toţi. Dublarea preţului cerealelor şi al orezului a avut un impact disproporţionat asupra unora dintre cei mai săraci oameni din ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume. De fapt, se estimează că în jur de 75 de milioane de oameni din întreaga lume au suferit de foame ca rezultat direct al preţurilor mai mari la alimente în 2007 şi 2008. Acesta este un lucru pe care trebuie să îl tratăm cu foarte mare seriozitate. Mai mult, în numeroase ţări am asistat la revolte cauzate de lipsa hranei şi la instabilitate politică în urma creşterii bruşte a preţurilor la alimente. Având în vedere că se preconizează că populaţia lumii va creşte la peste nouă miliarde şi se anticipează că schimbările climatice vor influenţa în mod considerabil capacitatea noastră de a ne hrăni, securitatea alimentară este, în opinia mea, o problemă majoră pe care trebuie să o înfruntăm, să o abordăm şi la care trebuie să găsim soluţii. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să pună la punct sisteme durabile în domeniul agriculturii şi al producţiei alimentare care să le permită să îşi asigure hrana. Acest lucru necesită finanţare – după cum sublinia domnul comisar în declaraţia sa – şi necesită pieţe libere. Aici, se recunoaşte faptul că Europa a făcut eforturi considerabile pentru a contribui la deschiderea şi liberalizarea pieţelor. Însă multe dintre problemele cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare sunt provocate de eşecul în plan politic şi de eşecul sistemului juridic. Niciun ajutor nu va rezolva această problemă până ce nu va exista un sistem politic stabil şi un sistem juridic stabil care să le permită agricultorilor să prospere şi să culeagă roadele preţurilor mai ridicate de pe piaţă. Se estimează că producţia UE va trebui să crească cu peste 70% numai pentru a răspunde cererii crescânde din viitor. Doresc să afirm că agricultura europeană are un rol major de jucat, nu numai pentru a asigura autosuficienţa noastră, ci şi pentru a asigura că putem contribui la securitatea alimentară mondială pe viitor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcel by som poďakovať svojim kolegom, ktorí sa už zapojili do diskusie. Na úvod by som chcel poznamenať, že nedávny prudký nárast svetových cien potravín považujem za budíček pre nás všetkých. Zdvojnásobenie cien obilia a ryže malo neúmerný dosah na časť najchudobnejších ľudí v rozvojových krajinách po celom svete. Skutočne sa odhaduje, že ďalších 75 miliónov ľudí na celom svete sa zaradilo medzi hladujúcich v priamom dôsledku vyšších cien potravín v rokoch 2007 a 2008. To je skutočnosť, ktorú musíme brať veľmi, veľmi vážne. V mnohých krajinách sme naozaj videli nepokoje a politickú nestabilitu z dôvodu prudkého rastu cien potravín. Tvrdím, že pri predpokladanom náraste svetovej populácie na viac ako deväť miliárd a predpokladanom veľkom vplyve zmeny klímy na našu schopnosť uživiť sa je potravinová bezpečnosť závažným problémom, ktorému musíme čeliť, venovať sa mu a nájsť riešenia. Európska únia musí urobiť všetko, čo dokáže, aby pomohla rozvojovým krajinám vytvoriť udržateľné systémy poľnohospodárstva a výroby potravín, ktoré im umožnia uživiť sa. To si vyžaduje finančné prostriedky, ako uviedol vo svojom prejave pán komisár, a vyžaduje si to otvorené trhy. Treba tu uznať, že Európa dostatočne pomáhala pri otváraní a liberalizácii trhov. Ale mnohé problémy, ktorým čelia rozvojové krajiny, sú dôsledkom politických zlyhaní a zlyhaní právneho systému. Žiadna výška pomoci v skutočnosti nevyrieši tento problém, kým nemáte stabilný politický systém a stabilný právny systém, ktorý umožní poľnohospodárom prosperovať a využívať výhody vyšších trhových cien. Odhaduje sa, že v budúcnosti bude musieť výroba v EÚ vzrásť o viac ako 70 %, len aby pokryla rastúci dopyt. Tvrdím, že európske poľnohospodárstvo má významnú úlohu nielen na zabezpečenie našej sebestačnosti, ale aj na zaistenie toho, aby sme v budúcnosti mohli prispievať ku globálnej potravinovej bezpečnosti."@sk19
"Gospa predsednica, želel bi se zahvaliti svojim kolegom, ki so že dali svoj prispevek. Prvo, kar bi želel poudariti, je, da je zadnji dvig svetovnih cen hrane opozorilni klic za vse nas. Podvojitev cen žitaric in riža je imel nesorazmeren vpliv na nekatere najrevnejše ljudi v državah v razvoju po vsem svetu. Dejansko je ocenjeno, da so višje cene hrane v letih 2007 in 2008 neposredno pahnile v lakoto dodatnih 75 milijonov ljudi. To je nekaj, kar moramo jemati skrajno resno. V mnogih državah smo dejansko bili priča nemirom zaradi pomanjkanja hrane in politični nestabilnosti, ki jih je povzročil dvig cen hrane. Ker je predvideno, da bo število prebivalcev sveta preseglo devet milijard in ker naj bi podnebne spremembe močno vplivale na našo zmogljivost, da priskrbimo hrano zase, je po mojem prepričanju varnost preskrbe s hrano glavno vprašanje, s katerim se moramo soočiti, ga obravnavati in zanj poiskati rešitve. Evropska unija mora storiti vse, kar je v njeni moči, da bi državam v razvoju pomagala razviti trajnostno kmetijstvo in sisteme za pridelavo hrane, ki bi jim omogočili, da se sami prehranijo. Za to so potrebna denarna sredstva – kot je poudaril tudi komisar v svoji izjavi – in odprti trgi. Tukaj slišimo priznanje, da je Evropa opravila dolgo pot, da bi pomagala pri odpiranju in liberalizaciji trgov. Vendar pa so številni problemi, s katerimi se države v razvoju soočajo, prav tako rezultat neuspešne politike in neuspešnega pravnega sistema. Nikakršna pomoč ne bo odpravila tega problema, dokler ne bomo dobili stabilnega političnega in pravnega sistema, ki bo kmetovalcem omogočil napredek in izkoriščanje ugodnosti višjih tržnih cen. Po nekaterih ocenah se bo morala proizvodnja v EU povečati za več kot 70 %, da bi lahko izpolnila naraščajoče povpraševanje v prihodnosti. Prepričan sem, da pri tem igra glavno vlogo evropsko kmetijstvo, ki na eni strani zagotavlja našo samozadostnost, na drugi pa to, da lahko v prihodnosti prispevamo k svetovni varnosti preskrbe s hrano."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka mina kolleger som redan har medverkat. Det första som jag vill säga är att jag anser att den markanta stegringen av livsmedelspriserna som nu har skett är en tankeställare för oss alla. Det faktum att spannmåls- och rispriserna har dubblerats har lett till oproportionerliga effekter för några av de fattigaste människorna i världens utvecklingsländer. Man uppskattar faktiskt att 75 miljoner fler människor runt om i världen led av hunger som en direkt följd av de högre livsmedelspriserna under 2007 och 2008. Detta är något som vi måste se mycket, mycket allvarligt på. Många länder har faktiskt drabbats av upplopp och politisk instabilitet som en följd av den markanta stegringen av livsmedelspriserna. Med en världsbefolkning som beräknas öka till över 9 miljarder människor och klimatförändringar som förutspås få en stor inverkan på vår förmåga att förse oss själva med mat, skulle jag vilja påstå att livsmedelssäkerheten är ett stort problem som vi måste möta, ta itu med och lösa. Europeiska unionen måste göra allt den kan för att hjälpa utvecklingsländerna att utveckla hållbara system för jordbruks- och livsmedelsproduktion så att de kan förse sig själva med mat. Detta kräver finansiering, såsom kommissionsledamoten påpekade i sitt uttalande, och det kräver öppna marknader. Här erkänner man att EU har gjort mycket för att hjälpa till att öppna upp och liberalisera marknaderna. Men många av de problem som utvecklingsländerna står inför orsakas av en misslyckad politik och ett misslyckat rättsligt system. Detta problem kommer faktiskt inte att kunna åtgärdas med någon som helst hjälp förrän det finns ett stabilt politiskt system och ett stabilt rättsligt system som tillåter jordbrukarna att växa och skörda vinsterna av de högre marknadspriserna. Man uppskattar att produktionen inom EU kommer att behöva öka med över 70 procent bara för att kunna tillgodose den stigande efterfrågan i framtiden. Jag skulle vilja påstå att jordbruket i EU har en viktig roll, inte bara när det gäller att säkra vår egen självförsörjning utan även när det gäller att se till att vi bidrar till global livsmedelstrygghet i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Lyon,"18,5,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph