Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-431"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-431"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhor Representante da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, os números que ilustram a fome e a malnutrição no mundo, que todos conhecemos e vemos banalmente repetidos, são de tal modo dramáticos que se torna quase obsceno mencioná-los. O direito à alimentação está associado ao mais sagrado de todos os direitos. O direito à vida, entendendo-a como minimamente digna, e não como uma mera luta pela sobrevivência. Combater a fome no mundo deveria, por isso, constituir a prioridade das prioridades de todas as agendas políticas e, para atingir esse objectivo, todos os recursos deveriam ser mobilizados. Infelizmente, todos também sabemos que os recursos, incluindo os financeiros, nem sempre constituem a principal limitação. O problema está quase sempre na sua gestão e utilização e na ausência de uma governança criteriosa e de uma coordenação eficaz aos níveis mundial, regional e nacional. No projecto de resolução que aqui hoje é apresentado – e de que o meu grupo político, os Socialistas e Democratas, é um dos subscritores – estão contidas propostas e recomendações que, se forem seguidas, podem certamente dar contributos importantes para mitigar tão grave problema. Exorto, por isso, a Comissão a dar-lhe a devida atenção e, com base nele, a apresentar propostas legislativas e a adoptar procedimentos que lhes permitam dar expressão concreta. O tempo político de dificuldades e incertezas que vivemos é também um tempo de mudança nas políticas que são os melhores instrumentos de intervenção da União Europeia nesta matéria: a Política Agrícola Comum e a Política Comum da Pesca, cujas profundas reformas vamos agora iniciar. Com os novos poderes que o Tratado de Lisboa nos confere, esta é também uma grande oportunidade para o Parlamento Europeu de passarmos das proclamações à acção concreta. Os Socialistas europeus estão motivados para este desafio. Fazemos votos para que a nova Comissão e os demais grupos políticos estejam disponíveis para nos acompanhar nesta missão."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, čísla ilustrující hlad a podvýživu ve světě, kterých jsme si všichni vědomi a která slýcháme bez zájmu omílat dokola, jsou tak tragická, že je skoro sprosté je zmiňovat. Právo na potraviny je spojené s právem ze všech nejposvátnějším: právem na život, totiž na život s alespoň minimální důstojností a nejen na pouhý boj o přežití. Boj s hladem ve světě by tudíž měl být prioritou číslo jedna všech politických programů a měly by být uvolněny všechny finanční zdroje, abychom tohoto cíle dosáhli. Bohužel jsme si také vědomi toho, že zdroje, a to i ty finanční, nejsou vždy hlavní překážkou. Problém téměř vždy spočívá v řízení a využívání zdrojů, v nerozvážné správě a neefektivní koordinaci na celosvětové, regionální i vnitrostátní úrovni. Návrh usnesení, který zde byl dnes předložen – a k němuž se má politická skupina, Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, hlásí – obsahuje návrhy a doporučení, jejichž následování by jistě mohlo výrazně pomoci vyřešit takto závažný problém. Proto apeluji na Komisi, aby mu věnovala pozornost, jakou si zaslouží, a následně předložila legislativní návrhy a přijala postupy, aby je zavedla do praxe. Složitá a nejistá politická situace, kterou zažíváme, je rovněž dobou ke změně oněch politik, které jsou těmi nejlepšími nástroji, které může Evropská unie použít v této otázce: společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky, které se chystáme radikálně zreformovat. S novými pravomocemi, které nám dává Lisabonská smlouva, je toto také skvělá příležitost k tomu, aby Parlament upustil od pouhého prohlašování a podnikl skutečné kroky. Evropští socialisté jsou na tuto výzvu připraveni. Doufáme, že nová Komise a ostatní politické skupiny jsou odhodlány nás na této misi doprovázet."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Tallene over sult og underernæring i verden, som vi alle kender og ser trivielle gentagelser af, er så tragiske, at det næsten er uartigt at nævne dem. Retten til mad er forbundet med den helligste ret af alle: retten til livet, et liv med et minimum af værdighed og ikke kun en kamp for overlevelse. Bekæmpelse af sulten i verden burde derfor stå øverst på alle politiske dagsordener, og alle ressourcer burde mobiliseres for at nå dette mål. Desværre ved vi også alle, at ressourcer, herunder økonomiske ressourcer, ikke altid er den væsentligste begrænsning. Problemet ligger næsten altid i forvaltningen og anvendelsen af ressourcer og i manglen på klog styring og effektiv koordinering på globalt, regionalt og nationalt niveau. Det forslag til beslutning, der er stillet i dag – og som min politiske gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, går ind for – indeholder forslag og anbefalinger, som, hvis de blev fulgt, absolut kunne bidrage væsentligt til at mindske så alvorligt et problem. Jeg beder derfor Kommissionen indtrængende om at give forslaget den opmærksomhed, det fortjener, og om på baggrund af forslaget at fremsætte lovforslag og vedtage procedurer, så de kan føres ud i livet. Den vanskelige og usikre politiske situation, vi befinder os i, gør også, at det er tid til at ændre de politikker, der er EU's bedste redskaber i dette spørgsmål: den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, som vi snart vil ændre radikalt. Med de nye beføjelser, vi får i kraft af Lissabontraktaten, er det også en perfekt anledning for Parlamentet til reelt at handle og ikke kun proklamere. Socialdemokraterne i EU er klar til at tage den udfordring op. Vi håber, at den nye Kommission og andre politiske grupper er klar til at ledsage os på denne mission."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, die Zahlen, die den Hunger und die Unterernährung in der Welt beschreiben, die wir alle kennen und die auf banale Weise wiederholt werden, sind so tragisch, dass es schon fast obszön ist, sie zu nennen. Das Recht auf Nahrung ist eng mit dem heiligsten aller Rechte verbunden: dem Recht auf Leben, und hier ist ein Leben mit einem Mindestmaß an Würde gemeint und nicht ein Kampf ums Überleben. Den Hunger in der Welt zu bekämpfen sollte deshalb oberste Priorität in jeglicher Politik sein und alle Ressourcen sollten mobilisiert werden, um dieses Ziel zu erreichen. Leider sind wir uns alle auch der Tatsache bewusst, dass es außer an finanziellen Mitteln und anderen Mitteln noch an weiteren Dingen mangelt. Das Problem liegt fast immer in der Verwaltung und der Nutzung der Mittel und daran, dass keine vernünftige Steuerung und effektive Koordination auf globaler, regionaler und nationaler Ebene stattfindet. Der Entschließungsantrag, der heute hier vorgelegt wurde, und den meine Fraktion, die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament, unterstützt, enthält Vorschläge und Empfehlungen, die, wenn sie umgesetzt werden würden, sicherlich maßgeblich zur Bekämpfung eines solch ernsten Problems beitragen könnten. Deshalb fordere ich die Kommission auf, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient und auf dieser Basis Legislativvorschläge zu unterbreiten und Verfahren einzuleiten, um diese umzusetzen. Die schwierige und unsichere politische Lage, in der wir uns befinden, ist auch eine Zeit der Veränderung für die Politiken, die für die EU in dieser Frage am relevantesten sind: die gemeinsame Agrarpolitik und die gemeinsame Fischereipolitik, die wir radikal reformieren werden. Mit den neuen Befugnissen, die wir durch den Vertrag von Lissabon erhalten haben, ist dies auch eine sehr gute Möglichkeit für das Parlament, den Worten endlich Taten folgen zu lassen. Die Europäischen Sozialdemokraten sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Wir hoffen, dass die neue Kommission und andere politische Fraktionen bereit sind, uns dabei zu unterstützen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι αριθμοί που απεικονίζουν την πείνα και τον υποσιτισμό στον κόσμο, τους οποίους όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε να επαναλαμβάνονται κοινότοπα, είναι τόσο τραγικοί που είναι σχεδόν αισχρό να τους αναφέρω. Το δικαίωμα στην τροφή σχετίζεται με το πιο ιερό δικαίωμα από όλα: το δικαίωμα στη ζωή, δηλαδή σε μια ζωή με εξασφαλισμένο έναν ελάχιστο βαθμό αξιοπρέπειας και όχι απλώς σε έναν αγώνα επιβίωσης. Κατά συνέπεια, η καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε πολιτική ατζέντα, ενώ πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι πόροι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς, γνωρίζουμε επίσης όλοι ότι οι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων, δεν είναι πάντα ο βασικός περιορισμός. Το πρόβλημα έγκειται σχεδόν πάντα στη διαχείριση και τη χρήση των πόρων και στην έλλειψη συνετής διακυβέρνησης και αποτελεσματικού συντονισμού σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε εδώ σήμερα –και την οποία η πολιτική Ομάδα μου, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνυπογράφει– περιλαμβάνει προτάσεις και συστάσεις οι οποίες, εάν εφαρμόζονταν, θα μπορούσαν οπωσδήποτε να βοηθήσουν σημαντικά στον μετριασμό ενός σοβαρού προβλήματος. Ως εκ τούτου, παροτρύνω την Επιτροπή να αποδώσει σε αυτήν την πρόταση την προσοχή που της αξίζει και, βάσει αυτής, να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις και να θεσπίσει διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Η δύσκολη και αβέβαιη πολιτική κατάσταση που βιώνουμε αποτελεί επίσης και μια φάση αλλαγής των εν λόγω πολιτικών που είναι τα βέλτιστα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του θέματος: μιλώ για την κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή αλιευτική πολιτική, τις οποίες πρόκειται να μεταρρυθμίσουμε ριζικά. Με τις νέες εξουσίες που μας παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας, αυτή είναι επίσης μια τέλεια ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να προχωρήσει πέρα από τις διακηρύξεις και να αναλάβει πραγματική δράση. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι έτοιμοι για αυτήν την πρόκληση. Ελπίζουμε ότι η νέα Επιτροπή και οι άλλες πολιτικές Ομάδες είναι έτοιμες να μας συνοδεύσουν σε αυτήν την αποστολή."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the figures illustrating hunger and malnutrition in the world, which we are all aware of and see tritely repeated, are so tragic that it is almost obscene to mention them. The right to food is associated with the most sacred right of all: the right to life, meaning a life with a minimum of decency and not merely a fight for survival. Fighting hunger in the world should therefore be the number one priority of all political agendas and all resources should be mobilised to achieve this objective. Unfortunately, we are all also aware that resources, including financial resources, are not always the main limitation. The problem nearly always lies in the management and use of resources and in the lack of judicious governance and effective coordination at global, regional and national level. The motion for a resolution that was tabled here today – and to which my political group, the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, subscribes – contains proposals and recommendations that, were they to be followed, could certainly help significantly to mitigate such a serious problem. I therefore urge the Commission to give it the attention it deserves and, based on it, to present legislative proposals and adopt procedures to put them into practice. The difficult and uncertain political situation that we are experiencing is also a time of change for those policies that are the best tools for the European Union to use on this issue: the common agricultural policy and the common fisheries policy, which we are about to reform radically. With the new powers given to us by the Treaty of Lisbon, this is also a perfect opportunity for Parliament to go beyond mere proclamations and to take real action. The European Socialists are ready for this challenge. We hope that the new Commission and other political groups are prepared to accompany us on this mission."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, Señorías, las cifras que ilustran el hambre y la malnutrición en el mundo, cifras que todos conocemos y que vemos repetidas con asaz frecuencia, son tan trágicas que mencionarlas casi resulta obsceno. El derecho a los alimentos está asociado con el derecho más sagrado de todos: el derecho a la vida, es decir, a una vida con un mínimo de decencia y no solamente una lucha por sobrevivir. Por tanto, la lucha contra el hambre en el mundo debería ser la prioridad número uno de todas las agendas políticas, y todos los recursos deberían ser movilizados para alcanzar este objetivo. Por desgracia, también somos conscientes de que los recursos, incluidos los financieros, no siempre son la principal limitación. Casi siempre el problema reside en la gestión y el uso de los recursos y en la falta de una gobernanza juiciosa y de una coordinación eficaz a escala global, regional y nacional. La propuesta de resolución que ha sido presentada hoy —y a la que mi grupo político, el Grupo de la Alianza Progresiva de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo— contiene propuestas y recomendaciones que, si fuesen seguidas, ciertamente podrían ayudar a mitigar de manera significativa este problema tan grave. Por tanto, insto a la Comisión a que le preste la atención que merece y a que, en base a ella, presente propuestas legislativas y adopte procedimientos para ponerlas en práctica... La difícil e incierta situación política que experimentamos también supone un momento de cambio para aquellas políticas que son las mejores herramientas para la Unión Europea en relación con este asunto: la política agrícola común y la política pesquera comunitaria, que van a ser reformadas de manera radical. Con los nuevos poderes que nos confiere el Tratado de Lisboa, ésta es también la oportunidad perfecta para que el Parlamento vaya más allá de las meras proclamaciones y protagonice acciones reales. Esperamos que la nueva Comisión y los otros grupos políticos estén preparados para acompañarnos en esta misión."@es21
"Lugupeetud juhataja, volinik, head kolleegid! Maailmas olevat nälga ja alatoitumust näitavad arvud, millest me kõik teadlikud oleme ja mida pidevalt korrutatakse, on nii traagilised, et nende mainimine tundub peaaegu sündsusetu. Õigus toidule on seotud kõige pühama õigusega – õigusega elule, mis tähendab vähemalt inimväärset elu, mitte lihtsalt võitlust ellujäämise nimel. Seepärast peaks võitlus nälja vastu maailmas olema kõikide poliitiliste tegevuskavade ülim prioriteet ja selle eesmärgi saavutamiseks tuleks kasutada kõiki vahendeid. Kahjuks teame ka, et vahendid, sealhulgas rahalised vahendid, ei ole alati peamine takistus. Probleem on peaaegu alati vahendite haldamises ja kasutamises ning mõistliku juhtimise ja tulemusliku kooskõlastamise puudumises üleilmsel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Täna siin esitatud resolutsiooni ettepanek, mida meie fraktsioon – Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis – toetab, sisaldab ettepanekuid ja soovitusi, mis aitaksid kindlasti seda tõsist probleemi leevendada, kui neid järgitaks. Seetõttu palun tungivalt, et komisjon pööraks sellele väärilist tähelepanu ning esitaks selle alusel õigusakti ettepanekud ja võtaks vastu korra nende elluviimiseks. Meie raske ja ebakindel poliitiline olukord tähendab ka seda, et on aeg muuta poliitikavaldkondi, mida Euroopa Liit saab selles küsimuses kõige paremini kasutada – ühist põllumajanduspoliitikat ja ühist kalanduspoliitikat, mille radikaalsed reformid meil kavas on. Praegu, kui Lissaboni leping on andnud meile uued volitused, on parlamendil ka suurepärane võimalus minna pelkadest sõnadest kaugemale ja midagi tegelikult ette võtta. Euroopa sotsiaaldemokraadid on selleks ülesandeks valmis. Loodame, et komisjoni uus koosseis ja teised fraktsioonid on valmis meiega koos selle ülesande kallale asuma."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, luvut, jotka kertovat maailmassa vallitsevasta nälästä ja aliravitsemuksesta ja jotka kaikki tunnemme ja joita toistetaan kulumiseen asti, ovat niin traagisia, että niiden mainitseminen tuntuu lähes hävyttömältä. Oikeus ruokaan liittyy kaikkein pyhimpään oikeuteen, oikeuteen elää – ja tarkoitan elämällä ihmisarvoisen elämän vähimmäisvaatimukset täyttävää elämää enkä pelkästään taistelua henkiinjäämisestä. Siispä maailman nälän torjumisen pitäisi olla kaikkien poliittisten ohjelmien päätavoite, jonka saavuttamiseksi pitäisi valjastaa kaikki resurssit. Valitettavasti tiedämme myös, että resurssit, edes taloudelliset resurssit, eivät ole aina suurin rajoittava tekijä. Ongelmat liittyvät lähes aina siihen, miten resursseja hoidetaan ja käytetään, sekä järkevän hallinnoinnin ja tehokkaan koordinoinnin puuttumiseen maailmanlaajuiselta, alueelliselta ja kansalliselta tasolta. Täällä tänään esitetty päätöslauselmaesitys, jota poliittinen ryhmäni, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä kannattaa, sisältää ehdotuksia ja suosituksia. Jos niitä noudatetaan, ne auttavat varmasti lieventämään tätä vakavaa ongelmaa merkittävällä tavalla. Siksi kehotan komissiota kiinnittämään asiaan huomiota sen ansaitsemalla tavalla ja esittämään tältä pohjalta lainsäädäntöehdotuksia ja hyväksymään menettelyjä niiden toteuttamiseksi käytännössä. Nykyinen vaikea ja epävarma poliittinen tilanteemme merkitsee myös muutoksen aikaa niiden politiikanalojen kannalta, jotka ovat parhaita välineitä, joita EU voi käyttää tässä asiassa. Viittaan nyt yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan, joita olemme aikeissa muuttaa radikaalisti. Lissabonin sopimukseen perustuvien uusien valtuuksien myötä tämä on myös parlamentille täydellinen tilaisuus siirtyä pelkistä julistuksista tositoimiin. Euroopan sosialistit ovat valmiita tähän haasteeseen. Toivomme, että uusi komissio ja muut poliittiset ryhmät ovat valmiita osallistumaan kanssamme tähän tehtävään."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, les chiffres qui illustrent la faim et la malnutrition dans le monde, que nous connaissons tous et que l’on répète comme une banale rengaine, sont si tragiques qu’il est presque obscène de les mentionner. Le droit à la nourriture est lié au droit le plus sacré de tous les droits: le droit à la vie, c’est-à-dire à une vie avec un minimum de décence et pas simplement une lutte pour la survie. Lutter contre la faim dans le monde devrait donc être la première des priorités de tous les agendas politiques et toutes les ressources devraient être mobilisées pour atteindre cet objectif. Malheureusement, nous savons tous aussi que les ressources, y compris les ressources financières, ne sont pas toujours la principale limite. Le problème tient presque toujours à la gestion et à l’utilisation des ressources et au manque de gouvernance judicieuse et de coordination efficace au niveau mondial, régional et national. La proposition de résolution qui a été déposée ici aujourd’hui - et à laquelle mon groupe politique, le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, souscrit - contient des propositions et des recommandations qui, si elles étaient appliquées, pourraient certainement contribuer à atténuer de manière significative ce problème gravissime. Je demande donc instamment à la Commission de lui accorder l’attention qu’elle mérite et, sur cette base, de présenter des propositions législatives et d’adopter des procédures afin de les mettre en pratique. La situation politique difficile et incertaine dans laquelle nous nous trouvons est également le moment de changer les politiques qui sont les meilleurs outils que l’Union européenne peut utiliser sur cette question: la politique agricole commune et la politique commune de la pêche, que nous sommes sur le point de réformer radicalement. Avec les nouveaux pouvoirs que lui confère le traité de Lisbonne, c’est aussi une excellente occasion pour le Parlement d’aller au-delà des simples proclamations et d’agir concrètement. Les socialistes européens sont prêts à relever ce défi. Nous espérons que la nouvelle Commission et les autres groupes politiques sont prêts à nous accompagner dans cette mission."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, az éhínségre és az alultápláltságra vonatkozó számadatok – amelyekkel mindannyian tisztában vagyunk, és amelyeket az unalomig ismételgetünk – olyan tragikusak, hogy szinte illetlenségnek tűnik említeni őket. Az élelemhez való jog összefügg a legszentebb joggal: az élethez való joggal, ahol az élet szón legalább minimális méltóságot értünk, nem pedig pusztán a túlélésért folytatott harcot. Ezért az éhínség leküzdésének minden politikai menetrendben az első helyen kell állnia, és e célkitűzés elérése érdekében minden forrást mobilizálni kell. Sajnos azt is mindannyian tudjuk, hogy nem mindig a források – ideértve a pénzügyi forrásokat is – jelentik a fő korlátozó tényezőt. A probléma szinte mindig a források kezelésében és felhasználásában, az ésszerű irányítás és a hatékony koordináció hiányában rejlik – függetlenül attól, hogy globális, regionális vagy nemzeti szintről van-e szó. A ma előterjesztett állásfoglalási indítvány – amelyet képviselőcsoportom, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja támogat – olyan javaslatokat és ajánlásokat tartalmaz, amelyek – ha megvalósulnak – bizonyára jelentős mértékben hozzájárulnak majd e jelentős probléma enyhítéséhez. Ezért sürgetem a Bizottságot, hogy az indítványnak azt megillető figyelmet szenteljen, és az indítvány alapján terjesszen elő jogalkotási javaslatokat, és fogadjon el eljárásokat ezek végrehajtására. A jelenlegi nehéz és bizonytalan politikai helyzet egyben azt is jelenti, hogy ideje változtatni azokon a politikákon, amelyek az Európai Unió legjobb eszközei ezen a téren, azaz a közös agrárpolitikán és a közös halászati politikán, amelyet radikálisan meg akarunk reformálni. A Lisszaboni Szerződés által ránk ruházott új hatásköröknek köszönhetően a Parlament számára itt a tökéletes alkalom, hogy túllépjen a puszta nyilatkozatokon és cselekedjen. Az Európai Szocialisták készen állnak erre a kihívásra. Reméljük, hogy az új Bizottság és a többi képviselőcsoport is készen áll arra, hogy csatlakozzanak hozzánk ebben a misszióban."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, le cifre che descrivono il fenomeno della fame e della malnutrizione nel mondo, di cui tutti siamo consapevoli e che vediamo tristemente ripetersi, sono talmente tragiche da essere quasi innominabili. Il diritto al cibo è associato al diritto più sacrosanto di tutti: il diritto alla vita, che significa una vita vissuta con un minimo di decenza, non soltanto una lotta per la sopravvivenza. Combattere la fame nel mondo dovrebbe pertanto rappresentare la massima priorità per tutte le agende politiche e al fine di conseguire tale obiettivo si dovrebbero mobilitare tutte le risorse. Purtroppo, siamo anche consapevoli del fatto che le risorse, comprese quelle finanziarie, non rappresentano sempre il limite principale. Quasi sempre il problema sta invece nella gestione e nell’uso delle risorse, nell’assenza di un governo giudizioso e di un coordinamento efficace a livello globale, regionale e nazionale. La proposta di risoluzione presentataci in data odierna, che il mio gruppo politico, il gruppo S&D, sottoscrive, contiene suggerimenti e raccomandazioni che, se seguiti, potrebbero sicuramente contribuire in maniera significativa ad attenuare la gravità del problema. Esorto pertanto la Commissione a dedicarvi l’attenzione che merita e, su tale base, a formulare proposte legislative e adottare procedure per tradurle nella pratica. La situazione politica difficile e incerta in cui stiamo versando rappresenta anche un momento di cambiamento per le politiche che al riguardo costituiscono gli strumenti migliori per l’Unione europea: mi riferisco alla politica agricola comune e alla politica comune per la pesca, che stiamo per riformare radicalmente. Con i nuovi poteri conferitici dal trattato di Lisbona, questa è anche un’opportunità ideale affinché il Parlamento vada oltre le semplici proclamazioni di intenti e agisca concretamente. I socialisti europei sono pronti a raccogliere la sfide. Speriamo che la nuova Commissione e altri gruppi politici siano altrettanto pronti a schierarsi con noi in questa impresa."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, skaičiai, kurie iliustruoja badą ir prastą mitybą pasaulyje ir kuriuos mes visi žinome bei girdime banaliai kartojamus, yra tokie tragiški, kad beveik nepadoru juos minėti. Teisė į maistą yra susijusi su visų švenčiausia teise – teisę į gyvenimą, reiškiančia bent minimaliai padorų gyvenimą, o ne vien kovą dėl išgyvenimo. Todėl kova su badu pasaulyje turėtų būti svarbiausias visų politinių darbotvarkių prioritetas, o šiam tikslui pasiekti turėtų būti pritraukiami visi ištekliai. Deja, visi taip pat žinome, kad ištekliai, įskaitant finansinius išteklius, ne visada yra pagrindinis apribojimas. Beveik visada problemos pagrindas yra išteklių valdymas ir naudojimas, taip pat nepakankamai protingas valdymas ir nepakankamai veiksmingas koordinavimas pasaulio, regioniniu ir nacionaliniu lygiais. Pasiūlyme dėl rezoliucijos, kuris šiandien čia buvo pateiktas ir prie kurio prisidėjo mano Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, yra pasiūlymų ir rekomendacijų, kurie, jei jų būtų laikomasi, galėtų padėti gerokai sušvelninti šią opią problemą. Todėl raginu Komisiją skirti jam tokį dėmesį, kokio jis nusipelno, ir juo remiantis pateikti teisės aktų pasiūlymus bei patvirtinti procedūras jiems įgyvendinti. Sunki ir neužtikrinta politinė padėtis, į kurią patekome, taip pat yra tinkama, kad būtų keičiamos tos politikos sritys, kurios šiuo klausimu yra geriausios Europos Sąjungos priemonės, – bendrąją žemės ūkio politiką ir bendrąją žvejybos politiką, kurias ketiname iš esmės reformuoti. Turėdamas naujas galias, kurios jam suteiktos pagal Lisabonos sutartį, Parlamentas taip pat turi puikią galimybę siekti daugiau nei paprasčiausių deklaracijų ir imtis realių veiksmų. Europos socialistai yra pasirengę šiam uždaviniui. Tikimės, kad naujoji Komisija ir kitos frakcijos yra pasirengusios būti su mumis atliekant šį uždavinį."@lt14,14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi, mums visiem ir labi zināms, cik cilvēku pasaulē cieš no bada un pārtikas trūkuma, jo šie skaitļi nemitīgi tiek atkārtoti, un tie ir tik traģiski, ka šķiet gandrīz neticami. Tiesības uz pārtiku saistās ar vissvētākajām ikviena cilvēka tiesībām, proti, tiesībām uz dzīvību un cilvēka cienīgu dzīvi, nevis ar cīņu par izdzīvošanu. Tādēļ cīņai pret badu pasaulē vajadzētu būt visu politisko programmu prioritātei, un, lai sasniegtu šo mērķi, ir jāmobilizē visi iespējamie līdzekļi. Diemžēl mēs arī apzināmies, ka līdzekļi, tostarp arī finanšu līdzekļi, ne vienmēr ir galvenais šķērslis. Gandrīz vienmēr lielākā problēma ir līdzekļu saprātīga pārvaldība un izlietojums, kā arī efektīvas koordinācijas trūkums pasaules, reģionālā un valsts līmenī. Šodien iesniegtās rezolūcijas priekšlikumā, kuru ir parakstījusi mana politiskā grupa, proti, Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses rupa, ir izteikti priekšlikumi un ieteikumi, kuru ievērošana varētu mazināt šīs nopietnās problēmas. Tādēļ es aicinu Komisiju pievērst tai vajadzīgo uzmanību un, pamatojoties uz iepriekš minēto, nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem un pieņemt procedūras šo aktu īstenošanai. Vienlaikus sarežģītā un neskaidrā pašreizējā politiskā situācija rosina veikt izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā un kopējā zivsaimniecības politikā, kuras ir efektīvākie Eiropas Savienības instrumenti minēto problēmu risināšanā, tādēļ mēs esam paredzējuši tajās veikt būtiskas reformas. Jaunās pilnvaras, kuras mums ir piešķirtas ar Lisabonas līgumu, vienlaikus ir lieliska iespēja Parlamentam pāriet no runām pie konkrētiem darbiem. Eiropas Sociālistu partija ir gatava šādam izaicinājumam, un mēs ceram, ka arī jaunizveidotā Komisija un pārējās politiskās grupas mums pievienosies."@lv13
"Senhora Presidente, Senhor Representante da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, os números que ilustram a fome e a malnutrição no mundo, que todos conhecemos e vemos banalmente repetidos, são de tal modo dramáticos que se torna quase obsceno mencioná-los. O direito à alimentação está associado ao mais sagrado de todos os direitos. O direito à vida, entendendo-a como minimamente digna, e não como uma mera luta pela sobrevivência. Combater a fome no mundo deveria, por isso, constituir a prioridade das prioridades de todas as agendas políticas e, para atingir esse objectivo, todos os recursos deveriam ser mobilizados. Infelizmente, todos também sabemos que os recursos, incluindo os financeiros, nem sempre constituem a principal limitação. O problema está quase sempre na sua gestão e utilização e na ausência de uma governança criteriosa e de uma coordenação eficaz aos níveis mundial, regional e nacional. No projecto de resolução que aqui hoje é apresentado – e de que o meu grupo político, os Socialistas e Democratas, é um dos subscritores – estão contidas propostas e recomendações que, se forem seguidas, podem certamente dar contributos importantes para mitigar tão grave problema. Exorto, por isso, a Comissão a dar-lhe a devida atenção e, com base nele, a apresentar propostas legislativas e a adoptar procedimentos que lhes permitam dar expressão concreta. O tempo político de dificuldades e incertezas que vivemos é também um tempo de mudança nas políticas que são os melhores instrumentos de intervenção da União Europeia nesta matéria: a Política Agrícola Comum e a Política Comum da Pesca, cujas profundas reformas vamos agora iniciar. Com os novos poderes que o Tratado de Lisboa nos confere, esta é também uma grande oportunidade para o Parlamento Europeu de passarmos das proclamações à acção concreta. Os Socialistas europeus estão motivados para este desafio. Fazemos votos para que a nova Comissão e os demais grupos políticos estejam disponíveis para nos acompanhar nesta missão."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de vertegenwoordiger van de Commissie, dames en heren afgevaardigden, de cijfers die de omvang van de honger en ondervoeding in de wereld illustreren – we kennen ze allemaal en we zijn er door herhaling aan gewend geraakt – zijn zo dramatisch dat het bijna onkies is ze te noemen. Het recht op voeding is nauw verbonden met het heiligste aller rechten – het recht op leven. En dan hebben we het over een althans enigszins waardig leven, en niet over een leven dat weinig meer is dan een strijd om te overleven. De bestrijding van honger zou daarom de eerste en voornaamste prioriteit op alle politieke agenda’s moeten zijn. Voor het verwezenlijken van die doelstelling moeten alle mogelijke middelen worden ingezet. Helaas weten we allemaal dat niet alles staat of valt met – al dan niet financiële – middelen. Het probleem ligt bijna altijd bij het beheer en het gebruik van de middelen, het ontbreken van behoorlijke en de gebrekkige coördinatie op mondiaal, nationaal en regionaal niveau. In de resolutie die we nu presenteren – een resolutie die ook door mijn fractie, de Socialisten en Democraten, wordt onderschreven – zijn voorstellen en aanbevelingen opgenomen die, indien nagevolgd, zeker een belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de leniging van dit probleem. Ik roep de Commissie daarom op deze resolutie de nodige aandacht te geven en op die basis wetgevingsvoorstellen te doen en mechanismen te ontwerpen om die voorstellen concrete invulling te geven. Dit is politiek gezien een moeilijk en onzeker moment. Het is echter ook een tijd van verandering. We gaan nu immers een begin maken met de hervorming van de belangrijkste instrumenten voor interventie die de Europese Unie ter beschikking staan: het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid. Dit is – gelet op de nieuwe bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon ons toekent – ook een geweldige gelegenheid voor het Europees Parlement om woorden in concrete daden om te zetten. De socialisten zullen deze uitdaging graag aannemen. We hopen dat de nieuwe Commissie en de overige fracties bereid zijn daarin met ons mee te gaan."@nl3
"Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! Panie i panowie! Wszyscy znamy powtarzane ciągle liczby odzwierciedlające zjawisko głodu i niedożywienia na świecie. Dane są tak przerażające, że mówienie o nich jest niemal nieprzyzwoite. Prawo do pożywienia jest związane z najbardziej podstawowym prawem do życia, to znaczy życia na co najmniej godziwym poziomie, a nie upływającego na walce o przetrwanie. Walka z głodem na świecie powinna być priorytetem wszystkich programów politycznych, i żeby ją wygrać, należy zmobilizowane wszystkie zasoby. Niestety jesteśmy również świadomi, że zasoby – także finansowe – nie zawsze stanowią jedyne ograniczenie. Problem leży w niewłaściwym wykorzystaniu zasobów i w braku rozsądnego zarządzania na szczeblu światowym, regionalnym i krajowym. Zgłoszony dzisiaj projekt, pod którym podpisała się Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, zawiera propozycje i zalecenia, a jeśli zostaną one przyjęte, mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia tego poważnego problemu. Dlatego nalegam, by Komisja zwróciła na projekt uwagę, na jaką on zasługuje, zaproponowała rozwiązania prawne i przyjęła procedury umożliwiające wdrożenie nowych rozwiązań. Obecna sytuacja polityczna jest skomplikowana i niepewna, ale jest to właściwy czas na zmianę polityki będącej najskuteczniejszym narzędziem Unii Europejskiej w walce z problemem głodu tj. wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Zamierzamy wprowadzić do nich radykalne zmiany. Parlament Europejski, mając nowe uprawnienia uzyskane na mocy traktatu lizbońskiego, może wyjść poza zwykłe deklaracje i przystąpić do prawdziwego działania. Europejscy Socjaliści są gotowi na takie wyzwanie. Mamy nadzieję, że nowa Komisja i pozostałe ugrupowania polityczne będą nam towarzyszyć w realizacji tej misji."@pl16
"Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, feţele care ilustrează foametea şi malnutriţia din lume, pe care le cunoaştem foarte bine şi pe care le vedem repetându-se în mod banal, sunt atât de tragice încât este aproape obscen să le menţionăm. Dreptul la hrană este legat de cel mai sacru drept dintre toate: dreptul la viaţă, adică o viaţă cu un minim de decenţă, care să nu fie doar o luptă pentru supravieţuire. Lupta împotriva foametei în lume ar trebui, aşadar, să fie prioritatea tuturor agendelor politice şi ar trebui mobilizate toate resursele pentru a îndeplini acest obiectiv. Din nefericire, ştim, de asemenea, că resursele, inclusiv resursele financiare, nu reprezintă întotdeauna principala limitare. Problema rezidă aproape întotdeauna în administrarea şi utilizarea resurselor şi în lipsa unei gestionări raţionale şi a unei coordonări eficiente la nivel mondial, regional şi naţional. Propunerea de rezoluţie care a fost depusă astăzi aici – şi la care grupul meu politic, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, subscrie – conţine propuneri şi recomandări care, dacă ar fi respectate, ar putea cu siguranţă să contribuie în mod semnificativ la atenuarea unei probleme atât de grave. Prin urmare, solicit Comisiei să îi acorde atenţia cuvenită şi, pe baza acesteia, să prezinte propuneri legislative şi să adopte proceduri pentru a le pune în practică. Situaţia politică dificilă şi nesigură cu care ne confruntăm reprezintă, de asemenea, un moment al schimbării pentru acele politici care constituie cele mai bune instrumente pe care Uniunea Europeană le poate utiliza în abordarea acestei probleme: politica agricolă comună şi politica comună în domeniul pescuitului, pe care suntem pe punctul de a le reforma radical. Graţie noilor puteri care ne sunt conferite prin Tratatul de la Lisabona, aceasta este, de asemenea, o ocazie perfectă ca Parlamentul să depăşească stadiul simplelor declaraţii şi să adopte măsuri reale. Socialiştii europeni sunt pregătiţi pentru această provocare. Sperăm că noua Comisie şi alte grupuri politice sunt pregătite să ne însoţească în această misiune."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, údaje ilustrujúce hlad a podvýživu vo svete, ktoré všetci poznáme a ktoré sa do omrzenia opakujú, sú také tragické, že je takmer neslušné o nich hovoriť. Právo na jedlo sa spája s najposvätnejším právom zo všetkých: právom na život, čím sa myslí život aspoň trochu dôstojný a nie iba boj o prežitie. Boj proti hladu vo svete by preto mal byť prvoradou prioritou všetkých politických programov a na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali zmobilizovať všetky zdroje. Nanešťastie všetci tiež vieme, že zdroje vrátane finančných prostriedkov nie sú vždy tým hlavným obmedzením. Problém takmer vždy spočíva v riadení a využívaní zdrojov a v nedostatku rozumnej správy a účinnej koordinácie na celosvetovej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Návrh uznesenia, ktorý tu bol dnes predložený a s ktorým naša politická skupina, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, plne súhlasí, obsahuje návrhy a odporúčania, ktoré by určite mohli výrazne pomôcť pri zmierňovaní tohto vážneho problému, ak by sa realizovali. Preto naliehavo žiadam Komisiu, aby tomuto návrhu venovala pozornosť, akú si zaslúži, a aby na jeho základe pripravila legislatívne návrhy a prijala postupy ich zavedenia do praxe. Zložitá a neistá politická situácia, akú práve zažívame, je vhodným okamihom na zmenu politík, ktoré sú najlepšími nástrojmi Európskej únie na tento účel: spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktoré sa chystáme radikálne zreformovať. S novými právomocami, ktoré nám dáva Lisabonská zmluva, má Parlament výbornú príležitosť prekročiť hranicu bezvýznamných vyhlásení a podniknúť reálne kroky. Európski socialisti sú na túto výzvu pripravení. Dúfame, že nová Komisia a ostatné politické skupiny sú pripravené sprevádzať nás na tejto misii."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, številke, ki ilustrirajo lakoto in podhranjenost na svetu, ki se jih vsi zavedamo in jih mlačno ponavljamo, so tako tragične, da jih je skoraj nespodobno omenjati. Pravica do hrane je povezana z najbolj sveto pravico od vseh: pravico do življenja, kar pomeni do življenja z vsaj najnižjo ravnjo dostojnosti, ki ni zgolj boj za preživetje. Boj proti lakoti na svetu bi zato morala biti prva prednostna naloga vseh političnih programov in za izpolnitev tega cilja bi bilo treba mobilizirati vsa sredstva. Na žalost se vsi tudi zavedamo, da sredstva, vključno z denarnimi sredstvi, niso vedno glavna ovira. Problem skoraj vedno predstavlja upravljanje in uporaba sredstev ter neobstoj preudarnega vodenja in učinkovitega usklajevanja na svetovni, regionalni in nacionalni ravni. Predlog resolucije, ki je bil danes tukaj predložen – in pod katerega se podpisuje tudi moja politična skupina, Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu – vsebuje predloge in priporočila, ki bi lahko zagotovo v veliki meri pomagali ublažiti ta resen problem, če bodo upoštevani. Zato pozivam Komisijo, da mu posveti vso pozornosti, ki si jo zasluži, in da na njegovi podlagi predstavi zakonodajne predloge ter sprejme postopke, s katerim bi slednje začela izvajati. Težke in negotove politične razmere, ki smo jim priča, predstavljajo tudi čas za spremembo tistih politik, ki so najboljše orodje, ki ga lahko pri tem vprašanju uporabi Evropska unija: skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike, ki ju nameravamo korenito spremeniti. Z novimi pristojnostmi, ki nam jih daje Lizbonska pogodba, je to tudi odlična priložnost za Parlament, da naredi korak naprej od samih razglasitev in začne ukrepati. Evropski socialisti so pripravljeni na ta izziv. Upamo, da so nova Komisija in druge politične skupine pripravljene, da se nam pridružijo v tej nalogi."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Statistiken över hungern och undernäringen i världen, som vi alla är medvetna om och ser upprepas på ett banalt sätt, är så tragisk att det nästan tar emot att nämna den. Rätten till mat hör samman med den viktigaste rättigheten av alla: rätten till liv, det vill säga ett liv med en gnutta anständighet och som inte bara är en kamp för överlevnad. Att bekämpa hungern i världen borde därför ha högsta prioritet på alla politiska dagordningar och alla resurser borde frigöras för att nå detta mål. Tyvärr känner vi alla även till att resurser, däribland finansiella resurser, inte alltid är det största problemet. Problemet ligger nästan alltid i hur resurserna förvaltas och används och att det inte finns någon rationell förvaltning och effektiv samordning på global, regional och nationell nivå. Det resolutionsförslag som ingavs här i dag – och som får stöd från min politiska grupp, Progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet – innehåller förslag och rekommendationer som, om de följdes, säkert skulle kunna leda till en betydande lindring av detta allvarliga problem. Jag uppmanar därför kommissionen att ägna resolutionsförslaget den uppmärksamhet som det förtjänar och på basis av detta lägga fram lagstiftningsförslag och anta förfaranden för att genomföra dessa i praktiken. Den svåra och osäkra politiska situation som vi befinner oss i utgör också ett tillfälle att förändra den politik som är Europeiska unionens bästa verktyg i denna fråga, nämligen den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken som vi ska reformera från grunden. I och med våra nya befogenheter i enlighet med Lissabonfördraget, är detta även ett perfekt tillfälle för parlamentet att göra annat än bara tillkännagivanden och i stället vidta verkliga åtgärder. Socialisterna i EU är redo för denna utmaning. Vi hoppas att den nya kommissionen och övriga politiska grupper är beredda att ta itu med denna uppgift tillsammans med oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"g"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph