Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-429"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-429"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the World Food Summit last week in Rome is the latest in a series of high-level events organised this year where food security and agriculture have featured prominently: in January in Madrid, in July in L’Aquila, in September in New York and Pittsburgh, as well as at the meeting of the Committee on World Food Security last month. To conclude, the FAO Summit has underscored that if we want to keep to our objective of halving hunger by 2015, then we should step up ODA and increase ODA and private investments in agriculture and we should improve global governance of the agricultural sector. The underlying premise of all these events has been the realisation that we are failing in the fight against world hunger. Over one billion people in the world presently do not meet their daily basic nutritional needs, and the situation is threatening to get worse in many developing countries, owing also to the effects of climate change, which is posing additional challenges to these countries’ capacity to become food secure. The World Summit on Food Security represented an opportunity to sustain the political momentum that has been building up in past months. Once more, world food security has been in the spotlight. However, the time for discussion is over; now it is time to deliver. For the European Commission, the summit was a useful event for three reasons. First, there was the pledge to renew our efforts to achieve the first Millennium Development Goal of halving hunger by 2015. In my view, that target is still valid, and we should strive to reach it – particularly in those countries and regions where progress towards its achievement has been very limited, for example, in Africa. Second, the promise to improve international coordination and the governance of food security through a reformed Committee on World Food Security, which would become a central component of the global partnership for agriculture, food security and nutrition. The European Commission has actively encouraged this reform and is assisting in providing core funding for it. This is, in my view, a very important step, which will pave the way for a global governance system of food security based on sound scientific advice but one also more open to key actors in the public and private sector and non-governmental organisations. These actors are crucial to making the new system more effective than the current one. Third, the promise to reverse the downward trend in domestic and international funding for agriculture, food security and rural development. If we want to meet the first Millennium Development Goal of halving hunger by 2015, the commitments taken to increase ODA must be fulfilled – in particular by those countries which have committed themselves to reaching the target of 0.7% of gross national income. Some have criticised the final declaration for not setting more precise official development assistance targets for agriculture and food security, but we must recall that significant financial pledges had already been made at the G8 Summit in L’Aquila. The priority now is to honour them. With strong support from the European Parliament, the Commission has successfully mobilised the EUR 1 billion food facility, of which 85% is already committed for the period 2009-2011. However, we need more and sustained assistance over time. In order to be accountable for our pledges, we need a global pecking system of commitments, but we also have to develop monitoring mechanisms, specific indicators and benchmarks which can be used to report on the outcomes and impacts of investments. However – and let me say this loud and clear – even the most substantial commitment by donors will be worthless if governments in developing countries fail to translate their own commitments into better agricultural policies, strategies and investments. In discussing food security, we should also be careful about terminology, and distinguish food security from food sovereignty and food self-sufficiency. Efforts to achieve production around the world are not enough in their own right. What counts is that people should have sustained access to food, which is basically a poverty question. Food trade – regional as well as global – plays an important part in enhancing access to food by providing farmers with an income and by allowing consumers access to cheaper food. Self-sufficiency in food or autarchy could be a very costly strategy and will not be necessary when markets and trade work well. Therefore, concluding the Doha Round with a balanced and comprehensive outcome would be a major step ahead. We should also not forget that global food security is a very complex and multifaceted problem which requires a holistic approach. In this area, the European Union has made enormous progress in the past decade and progress will continue to be ensured through the Policy Coherence for Development (PCD) process. The various reforms of the EU common agricultural policy have strongly reduced export refunds and the vast majority of support for farmers in the EU is recognised as being ‘non-trade distorting’ by the WTO. Moreover, with the Everything But Arms arrangement, market access to the EU is free for the least developed countries, and the provisions of the economic partnership agreements (EPAs) show an understanding of problems faced by many of the ACP countries in guaranteeing food security to their citizens. We have therefore come a very long way in the EU, in enhancing policy coherence for development and thereby creating improved food security conditions for developing countries. Other countries and regions should do the same."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, Světový potravinový summit, který se konal minulý týden v Římě, je poslední z řady letošních akcí, na nichž zemědělství a zajišťování potravin zaujímaly přední místo: v lednu v Madridu, v červenci v L’Aquile, v září v New Yorku a Pittsburghu a nezapomeňme na schůzi Výboru pro zajišťování potravin ve světě minulý měsíc. Na závěr bych chtěl říci, že summit FAO zdůraznil skutečnost, že pokud se chceme držet svého cíle, jímž je snížení hladu na polovinu do roku 2015, měli bychom posílit a zvýšit oficiální rozvojovou pomoc a soukromé investice do zemědělství a také zlepšit globální správu zemědělského sektoru. Základním předpokladem všech těchto akcí bylo uvědomění si, že prohráváme v boji proti celosvětovému hladu. Více než miliarda lidí po celém světě v současné době neuspokojuje své každodenní základní potravní potřeby a hrozí, že se situace zhorší v mnoha rozvojových zemích, a to i následkem změn klimatu, které ještě více ohrožují schopnost těchto zemí zajišťovat potraviny. Světový summit o zajišťování potravin byl příležitostí k podpoření politického impulsu, který se v uplynulých měsících stupňoval. Zajišťování potravin se znovu ocitlo ve středu zájmu. Čas debatovat však vypršel, nyní je čas jednat. Pro Evropskou komisi byl summit užitečný ze tří důvodů. Zaprvé jsme slíbili, že obnovíme snahy o splnění prvního rozvojového cíle tisíciletí, jímž je snížení hladu na polovinu do roku 2015. Tento cíl je podle mě stále platný a měli bychom se ho snažit dosáhnout – zejména v těch zemích a regionech, kde je postup k jeho dosažení velmi omezený, například v Africe Zadruhé jsme slíbili zlepšit mezinárodní koordinaci a správu zajišťování potravin prostřednictvím reformovaného Výboru pro zajišťování potravin ve světě, z nějž se stala ústřední složka globálního partnerství pro zemědělství, zajišťování potravin a výživu. Evropská komise aktivně podporuje tuto reformu a přispívá k jejímu základnímu financování. To je podle mě velmi důležitý krok, který připraví půdu pro systém globální správy zajišťování potravin založenému na spolehlivém vědeckém doporučení, ale také systém otevřenější vůči klíčovým aktérům ve veřejném i soukromém sektoru a nevládním organizacím. Tito aktéři jsou zásadně důležití proto, abychom nový systém učinili efektivnějším, než je ten současný. Zatřetí jsme slíbili zvrátit trend poklesu domácího i mezinárodního financování zemědělství, zajišťování potravin a rozvoje venkova. Chceme-li splnit první rozvojový cíl tisíciletí, jímž je snížení hladu na polovinu do roku 2015, musíme dostát závazkům ke zvýšení oficiální rozvojové pomoci – konkrétně u těch zemí, které se zavázaly k dosažení 0,7 % hrubého domácího důchodu. Někteří kritizují závěrečné prohlášení za to, že nestanoví přesnější cíle oficiální rozvojové pomoci pro zemědělství a zajišťování potravin, ale musíme mít na paměti, že zásadní finanční záruky již byly dány na summitu G8 v L’Aquile. Nyní je prioritou je dodržet. Se silnou podporou Evropského parlamentu se Komisi podařilo mobilizovat potravinový nástroj za 1 miliardu eur, z nichž 85 % je už přiděleno na období 2009-2011. V průběhu času však potřebujeme větší a setrvalejší pomoc. Abychom byli zodpovědni za své sliby, potřebujeme globální hierarchizovaný systém závazků, ale rovněž musíme vyvinout mechanizmy monitorování, konkrétní ukazatele a kritéria, jež lze využít k podávání zpráv o výsledcích a dopadech investic. Avšak, a říkám to jasně a nahlas, i ten největší závazek ze strany dárců bude bezcenný, jestliže vlády v rozvojových zemích nedokážou přetavit své vlastní závazky do lepších zemědělských politik, strategií a investic. V diskuzích o zajišťování potravin bychom si měli rovněž dávat pozor na terminologii a odlišovat od sebe zajišťování potravin, potravinovou nezávislost a potravinovou soběstačnost. Snahy o dosažení výroby ve světě nejsou dostatečné. Podstatné je, že lidé by měli mít trvalý přístup k potravinám, což je v zásadě otázka chudoby. Obchod s potravinami, regionální i globální, hraje důležitou roli v posilování přístupu k potravinám tím, že zemědělcům poskytuje příjem a spotřebitelům zpřístupňuje levnější potraviny. Potravinová nezávislost nebo autonomie je velice náročnou strategií a nebude jí potřeba, když budou trhy a obchod správně fungovat. Proto bude velkým krokem kupředu, když uzavřeme kolo jednání v Dohá vyrovnaným a srozumitelným výsledkem. Rovněž bychom neměli zapomínat, že zajišťování potravin je velice složitý a mnohostranný problém, který vyžaduje holistický přístup. V této oblasti udělala Evropská unie velký pokrok v minulém desetiletí a pokrok bude i nadále zajišťován pomocí procesu souladu rozvojových politik. Různé reformy společné zemědělské politiky výrazně snížily vývozní náklady a velkou většinu podpory pro zemědělce v EU považuje WTO za „trh nenarušující“. Navíc díky opatření „Vše kromě zbraní“ je přístup na trh EU volný i pro nejméně rozvinuté země a ustanovení z dohod o hospodářském partnerství (EPA) vykazují porozumění problémům, kterým čelí mnoho afrických, karibských a tichomořských zemí v oblasti zajišťování potravin pro své občany. V EU jsme tudíž ušli dlouhou cestu v posilování souladu rozvojových politik, a tudíž ve zlepšování podmínek pro zajišťování potravin pro rozvojové země. Ostatní země a regiony by měly udělat totéž."@cs1
"Fru formand! Verdensfødevaretopmødet i sidste uge i Rom er den seneste af en række begivenheder på højt plan i år, hvor fødevaresikkerhed og landbrug har haft en fremtrædende placering: i januar i Madrid, i juli i L’Aquila, i september i New York og Pittsburgh, såvel som på mødet i Komitéen for Verdensfødevaresikkerhed i sidste måned. Afslutningsvis har FAO-topmødet understreget, at hvis vi ønsker at fastholde vores mål for en halvering af sulten inden 2015, så skal vi optrappe ODA samt øge ODA og de private landbrugsinvesteringer, og vi skal forbedre den globale styring af landbrugssektoren. Præmissen for alle disse begivenheder har været en erkendelse af, at vi er ved at tabe kampen mod sult i verden. Over 1 mia. mennesker i verden får i øjeblikket ikke dækket deres basale ernæringsmæssige behov, og forholdene truer med at blive værre i mange udviklingslande, også på grund af effekten af klimaændringerne. Det stiller yderligere krav til disse landes evne til at sørge for fødevaresikkerhed. Verdensfødevaretopmødet var en mulighed for at opretholde den politiske fremdrift, der er opbygget i de forgangne måneder. Verdensfødevaresikkerheden har igen været i fokus. Diskussionernes tid er imidlertid forbi, nu er det tid til at levere varen. For Kommissionen var topmødet en nyttig begivenhed af tre grunde. For det første var der tilsagnet om at forny vores bestræbelser på at nå det første årtusindudviklingsmål for en halvering af sulten inden 2015. Efter min mening gælder det mål stadig, og vi bør stræbe efter at nå det – især i de lande og regioner, hvor fremskridtene med hensyn til at nå det har været meget begrænsede, f.eks. i Afrika. For det andet var der løftet om at forbedre den internationale koordinering og styring af fødevaresikkerheden via et omdannet udvalg om verdensfødevaresikkerhed, der skulle blive en central del i et globalt partnerskab om landbrug, fødevaresikkerhed og ernæring. Kommissionen har bakket aktivt op om denne omdannelse og bidrager til at skaffe basal finansiering til den. Det er efter min mening et meget vigtigt skridt, der vil bane vejen for et globalt system til styring af fødevaresikkerhed, som er baseret på velfunderede, videnskabelige anbefalinger, men som også er mere åbent over for nøgleaktører i den offentlige og den private sektor samt i de ikkestatslige organisationer. Disse aktører er afgørende i forhold til at gøre det nye system mere effektivt end det nuværende. For det tredje var der løftet om at vende den nedadgående tendens i de nationale og internationale bidrag til landbrug, fødevaresikkerhed og udvikling af landdistrikter. Hvis vi ønsker at nå det første årtusindudviklingsmål for en halvering af sulten inden 2015, skal de indgåede forpligtelser om en forøgelse af ODA indfris – særligt af de lande, der selv har forpligtet sig til at nå målet på 0,7 % af bruttonationalproduktet. Nogle har kritiseret, at der i sluterklæringen ikke er fastlagt mere præcise, officielle mål for udviklingsbistand inden for landbrug og fødevaresikkerhed, men vi må huske, at der allerede på G8-topmødet i L'Aquila blev givet betydelige økonomiske tilsagn. Nu prioriteres det at indfri dem. Stærkt støttet af Parlamentet er det lykkedes Kommissionen at mobilisere en fødevarefacilitet på 1 mia. EUR, hvoraf 85 % allerede er afsat for perioden 2009-2011. Vi har imidlertid brug for mere og fortsat bistand over tid. For at kunne være ansvarlige i forhold til vores tilsagn har vi brug for et globalt system til registrering af forpligtelser, men vi skal også udvikle overvågningsmekanismer, specifikke indikatorer og standarder, der kan bruges til at rapportere om resultater og virkninger af investeringerne. Imidlertid, og det vil jeg gerne sige højt og tydeligt, vil selv den mest betydelige forpligtelse fra bidragydere være værdiløs, hvis det ikke lykkes regeringerne i udviklingslandene at omsætte deres egne forpligtelser i bedre landbrugspolitikker, -strategier og -investeringer. Når vi drøfter fødevaresikkerhed, bør vi også være påpasselige med hensyn til terminologi og skelne fødevaresikkerhed fra fødevaresuverænitet og fødevareselvforsyning. Bestræbelser på at opnå en produktion rundt om i verden er ikke nok i sig selv. Det, der betyder noget, er, at folk får vedvarende adgang til mad, hvilket grundlæggende er et fattigdomsspørgsmål. Handel med fødevarer – regionalt såvel som globalt – spiller en vigtig rolle for at forbedre adgangen til fødevarer, idet handel skaffer landmænd en indkomst og giver forbrugere adgang til billigere fødevarer. Fødevareselvforsyning eller selvforsyningsøkonomi kunne blive en meget dyr strategi og vil ikke være nødvendig, når markeder og handel fungerer godt. En afslutning på Doharunden med et afbalanceret og omfattende resultat ville derfor være et betydeligt fremskridt. Vi bør heller ikke glemme, at global fødevaresikkerhed er et meget kompliceret og mangefacetteret problem, der kræver en holistisk tilgang. På dette område har EU gjort enorme fremskridt i de seneste 10 år, og fortsatte fremskridt er sikret via den udviklingsvenlige politikkohærens. De forskellige reformer af den fælles landbrugspolitik i EU har bidraget kraftigt til at reducere eksportstøtten, og langt den største del af støtten til landmænd i EU anses af WTO som værende "ikkekonkurrenceforvridende". Med ordningen "alt undtagen våben" er der desuden fri adgang til EU-markedet for de mindst udviklede lande, og med bestemmelserne i de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'erne) vises der forståelse for de problemer, mange af AVS-staterne har med hensyn til at garantere deres borgere fødevaresikkerhed. Vi er derfor kommet meget langt i EU med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens, hvorved vi har forbedret betingelserne for fødevaresikkerhed i udviklingslandene. Andre lande og regioner bør gøre det samme."@da2
"Frau Präsidentin, der Welternährungsgipfel, der letzte Woche in Rom stattgefunden hat, ist der letzte in einer Reihe von hochrangigen Treffen, die dieses Jahr stattgefunden haben und bei denen die Ernährungssicherheit und die Landwirtschaft im Vordergrund standen: vorherige Treffen fanden im Januar in Madrid, im Juli in L'Aquila, im September in New York und in Pittsburgh statt und im vorigen Monat tagte der Ausschuss für Welternährungssicherheit. Abschließend möchte ich sagen, dass der FAO-Gipfel Folgendes klar hervorgehoben hat: Wenn wir unser Ziel erreichen und die Zahl der Hungernden in der Welt bis 2015 halbieren wollen, dann sollten wir die ODA aufstocken, mit ODA- und privaten Mitteln mehr in die Landwirtschaft investieren und die globale Ordnungspolitik im Bereich Landwirtschaft verbessern. All diesen Veranstaltungen liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass wir den Kampf gegen den Hunger auf der Welt verlieren. Über einer Milliarde Menschen auf der Welt fehlt es mittlerweile täglich an ausreichender Nahrung, und die Situation droht sich in vielen Entwicklungsländern zu verschlechtern, auch aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels, der diese Länder in ihren Bemühungen, Ernährungssicherheit zu erreichen, vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Der Weltgipfel für Ernährungssicherheit war eine Gelegenheit, die politische Dynamik, die in den letzten Monaten entstanden ist, zu unterstützen. Wieder einmal stand die Welternährungssicherheit im Rampenlicht. Allerdings ist die Zeit für Diskussionen jetzt abgelaufen; nun ist es an der Zeit zu handeln. Aus der Sicht der Europäischen Kommission war der Gipfel aus drei Gründen sehr nützlich. Erstens aufgrund der Zusage, unsere Bemühungen zur Verwirklichung des ersten Millenniums-Entwicklungsziels, nämlich die Zahl der Hungernden in der Welt bis 2015 zu halbieren, zu verstärken. Meiner Ansicht nach ist dieses Ziel immer noch gültig und wir sollten versuchen, es zu erreichen, insbesondere in den Ländern und Regionen, in denen nur wenige Fortschritte erzielt wurden, wie beispielsweise in Afrika. Zweitens aufgrund des Versprechens, die internationale Koordination und Steuerung der Ernährungssicherheit durch einen reformierten Ausschuss für Welternährungssicherheit zu verbessern, der eine zentrale Rolle in der globalen Zusammenarbeit im Bereich Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Ernährung spielen würde. Die Europäische Kommission hat diese Reform aktiv unterstützt und stellt die Basisfinanzierung dafür bereit. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr wichtiger Schritt, der die Weichen für ein System der globalen Ordnungspolitik für Ernährungssicherheit stellen wird, das sich auf solide wissenschaftliche Ergebnisse gründet und offener für Schlüsselakteure im öffentlichen und privaten Sektor und für Nichtregierungsorganisationen ist. Diese Akteure sind unerlässlich, wenn es darum geht, das System effizienter zu gestalten als das aktuelle. Drittens aufgrund des Versprechens, die rückläufige Entwicklung der nationalen und internationalen Finanzierung für Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und ländliche Entwicklung umzukehren. Wenn wir das erste Millenniums-Entwicklungsziel, die Halbierung der Zahl der Hungernden in der Welt bis 2015, erreichen wollen, müssen die Verpflichtungen zur Aufstockung der ODA erfüllt werden, insbesondere von den Ländern, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine ODA-Quote von 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens zu erreichen. Einige haben kritisiert, dass in der Schlusserklärung keine präziseren offiziellen Ziele für die Entwicklungshilfe in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährungssicherheit gesetzt wurden, aber wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass bereits auf dem G8-Gipfel in L'Aquila wesentliche finanzielle Zusagen gemacht wurden. Jetzt gilt es, diese einzuhalten. Mit der starken Unterstützung des Europäischen Parlaments hat die Kommission erfolgreich 1 Mrd. EUR für die Nahrungsmittelfazilität zur Verfügung gestellt, von denen 85 % bereits für den Zeitraum 2009/2011 festgelegt wurden. Trotzdem benötigen wir langfristig mehr und nachhaltigere Unterstützung. Um die Verantwortung für unsere Zusagen zu tragen, benötigen wir eine globale, hierarchische Auflistung der Verpflichtungen, aber wir müssen auch die Kontrollmechanismen, spezielle Indikatoren und Richtwerte weiterentwickeln, die genutzt werden können, um die Ergebnisse und Wirkungen von Investitionen festzuhalten. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich festhalten, dass auch das größte Engagement von Gebern wertlos ist, wenn die Regierungen der Entwicklungsländer sich nicht für eine bessere Landwirtschaftspolitik, bessere Strategien und bessere Investitionen einsetzen. Wenn wir über Ernährungssicherheit diskutieren, sollten wir unsere Worte gut wählen und Ernährungssicherheit von Ernährungssouveränität und Ernährungsautarkie unterscheiden. Die Bemühungen, landwirtschaftliche Produktion überall in der Welt zu erreichen, sind alleine nicht ausreichend. Was zählt, ist, dass die Menschen dauerhaften Zugang zu Lebensmitteln haben und das ist hauptsächlich eine Frage der Armut. Der Handel mit Lebensmitteln spielt - regional sowie international - bei der Verbesserung des Zugangs zu Lebensmitteln eine wichtige Rolle, dadurch dass Landwirte ein Einkommen und Verbraucher Zugang zu günstigeren Lebensmitteln erhalten. Die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln, also die Ernährungsautarkie, könnte eine sehr teure Strategie sein. Sie ist aber nicht notwendig, wenn Märkte und Handel gut funktionieren. Deswegen würde ein Abschluss der Doha-Runde mit einem ausgewogenen und umfassenden Ergebnis ein maßgeblicher Fortschritt sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass weltweite Ernährungssicherheit ein sehr komplexes und facettenreiches Problem ist, das eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert. In diesem Bereich hat die Europäische Union in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht, und durch die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung wird auch weiterhin für Fortschritte gesorgt werden. Durch die verschiedenen Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU ist die Exporterstattung stark gesunken und ein Großteil der Unterstützung für Landwirte in der EU wird von der WTO als „nicht handelsverzerrend“ bewertet. Darüber hinaus ist der europäische Markt dank der Alles außer Waffen-Initiative für die am wenigsten entwickelten Länder frei zugänglich und die Bestimmungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zeigen ein Verständnis für die Probleme, denen viele AKP-Staaten beim Versuch, ihren Bürgern Ernährungssicherheit zu gewährleisten, gegenüberstehen. Deshalb sind wir in der EU hinsichtlich der Verbesserung der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung schon ein ganzes Stück weiter gekommen, wodurch die Bedingungen für Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern verbessert werden konnten. Andere Länder und Regionen sollten dasselbe tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η παγκόσμια διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη αποτελεί την τελευταία μιας σειράς γεγονότων υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκαν φέτος και στο πλαίσιο των οποίων προεξάρχουσα θέση είχαν η επισιτιστική ασφάλεια και η γεωργία: τον Ιανουάριο στη Μαδρίτη, τον Ιούλιο στη L’Aquila, τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη και το Πίτσμπεργκ, καθώς και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας τον περασμένο μήνα. Για να ολοκληρώσω, η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας έχει υπογραμμίσει ότι εάν θέλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη του στόχου μας για τη μείωση της πείνας στο μισό έως το 2015, τότε πρέπει να επιταχύνουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και να αυξήσουμε την ΕΑΒ και τις ιδιωτικές επενδύσεις στη γεωργία, ενώ θα πρέπει να βελτιώσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση του αγροτικού τομέα. Η υποκείμενη βάση όλων αυτών των γεγονότων υπήρξε η συνειδητοποίηση ότι αποτυγχάνουμε στην καταπολέμηση της πείνας παγκοσμίως. Επί του παρόντος, πάνω από ένα δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν καλύπτουν τις καθημερινές, βασικές διατροφικές ανάγκες τους, ενώ η κατάσταση απειλεί να επιδεινωθεί σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιτίας και των επιπτώσεων τις κλιματικής αλλαγής, η οποία θέτει πρόσθετες προκλήσεις στην ικανότητα των εν λόγω χωρών να καταστούν επισιτιστικά ασφαλείς. Η παγκόσμια σύνοδος κορυφής για την επισιτιστική ασφάλεια αποτέλεσε μια ευκαιρία να διατηρηθεί η πολιτική δυναμική που διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες. Για μία ακόμη φορά, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια έγινε το επίκεντρο της προσοχής. Ωστόσο, ο χρόνος για συζήτηση έχει παρέλθει. Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η σύνοδος κορυφής ήταν ένα χρήσιμο γεγονός για τρεις λόγους. Πρώτον, δόθηκε η υπόσχεση να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε τον πρώτο αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας, τη μείωση, δηλαδή, της πείνας στο μισό έως το 2015. Κατά την άποψή μου, αυτός ο στόχος συνεχίζει να ισχύει, και πρέπει να αγωνιστούμε να τον επιτύχουμε – ιδίως σε εκείνες τις χώρες και τις περιφέρειες όπου η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξή του υπήρξε πολύ περιορισμένη, για παράδειγμα στην Αφρική. Δεύτερον, η υπόσχεση να βελτιώσουμε τον διεθνή συντονισμό και τη διακυβέρνηση της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω μιας μεταρρυθμισμένης Επιτροπής Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας, η οποία θα καθίστατο κεντρικό στοιχείο της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενθαρρύνει ενεργά αυτήν τη μεταρρύθμιση και βοηθά στην παροχή της βασικής χρηματοδότησης για αυτήν. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα ανοίξει τον δρόμο για ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης της επισιτιστικής ασφάλειας που θα βασίζεται σε άρτιες επιστημονικές συμβουλές, αλλά και ένα σύστημα πιο ανοιχτό στους βασικούς παράγοντες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι εν λόγω παράγοντες είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να καταστήσουμε το νέο σύστημα αποτελεσματικότερο σε σχέση με το υφιστάμενο. Τρίτον, η υπόσχεση να αναστρέψουμε την καθοδική τάση όσον αφορά την εγχώρια και διεθνή χρηματοδότηση για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τον πρώτο αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας, να μειώσουμε δηλαδή την πείνα στο μισό έως το 2015, πρέπει να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις για αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας – ιδιαίτερα από όσες χώρες έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τον στόχο του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Ορισμένοι έχουν ασκήσει κριτική στην τελική δήλωση, διότι δεν καθορίζει ακριβέστερους στόχους επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι στη σύνοδο κορυφής της ομάδας G8 στη L’Aquila είχαν ήδη δοθεί σημαντικές χρηματοδοτικές υποσχέσεις. Η προτεραιότητα τώρα είναι να τιμήσουμε αυτές τις υποσχέσεις. Με την ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει με επιτυχία την επισιτιστική διευκόλυνση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το 85% της οποίας έχει ήδη δεσμευτεί για την περίοδο 2009-2011. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερη και συνεχή βοήθεια σε βάθος χρόνου. Για να είμαστε υποχρεωμένοι να απολογηθούμε για τις υποσχέσεις μας, χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο ιεραρχικό σύστημα δεσμεύσεων, αλλά πρέπει επίσης να αναπτύξουμε μηχανισμούς παρακολούθησης, ειδικούς δείκτες και σημεία αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των επενδύσεων. Ωστόσο –και επιτρέψτε μου να το δηλώσω σαφώς και δυνατά– ακόμη και η πιο σημαντική δέσμευση από δωρητές θα είναι άχρηστη, εάν οι κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν καταφέρουν να μετατρέψουν τις δικές τους δεσμεύσεις σε καλύτερες γεωργικές πολιτικές, στρατηγικές και επενδύσεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την επισιτιστική ασφάλεια, θα πρέπει επίσης να προσέχουμε την ορολογία, και να διακρίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια από την επισιτιστική κυριαρχία και την επισιτιστική αυτάρκεια. Οι προσπάθειες για την επίτευξη παραγωγής σε όλο τον κόσμο δεν επαρκούν καθαυτές. Αυτό που μετρά είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση στα τρόφιμα, κάτι που άπτεται του ζητήματος της φτώχειας. Το εμπόριο τροφίμων –περιφερειακό και παγκόσμιο– διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα, παρέχοντας στους αγρότες ένα εισόδημα και στους καταναλωτές πρόσβαση σε φθηνότερα τρόφιμα. Η αυτάρκεια στα τρόφιμα θα μπορούσε να είναι μια πολύ δαπανηρή στρατηγική και δεν θα είναι απαραίτητη όταν οι αγορές και το εμπόριο λειτουργούν όπως πρέπει. Συνεπώς, η ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα με ένα ισόρροπο και περιεκτικό αποτέλεσμα θα αποτελούσε μείζον βήμα προόδου. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολυδιάστατο πρόβλημα που απαιτεί ολιστική προσέγγιση. Σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο κατά την περασμένη δεκαετία, ενώ η πρόοδος θα συνεχίσει να είναι διασφαλισμένη μέσω της διαδικασίας «συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής». Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ έχουν μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και η συντριπτική πλειονότητα της στήριξης για τους αγρότες στην ΕΕ αναγνωρίζεται από τον ΠΟΕ ως «μη στρεβλωτική του εμπορίου». Επιπλέον, με την πρωτοβουλία «όλα εκτός από όπλα», η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι ελεύθερη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και οι διατάξεις των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης δείχνουν την ύπαρξη κατανόησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές από τις χώρες ΑΚΕ στο να διασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια για τους κατοίκους τους. Κατά συνέπεια, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο στην ΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, έχουμε δημιουργήσει βελτιωμένες συνθήκες επισιτιστικής ασφάλειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Άλλες χώρες και περιφέρειες θα πρέπει να πράξουν το ίδιο."@el10
"Señora Presidenta, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la semana pasada en Roma es el último de una serie de grandes eventos organizados durante este año en los que la seguridad alimentaria y la agricultura han ocupado un lugar importante: en Madrid en enero, en L´Aquila en julio, en Nueva York y en Pittsburgh en septiembre, así como la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del mes pasado. Para finalizar, la Cumbre de la FAO ha subrayado que si queremos mantener nuestros objetivos de reducir a la mitad el hambre en 2015, debemos incrementar la AOD y mejorar las inversiones en agricultura de la AOD y también las privadas, y debemos mejorar la gobernanza global del sector agrícola. La premisa subyacente de todos estos acontecimientos ha sido la comprensión de que estamos perdiendo el pulso contra el hambre en el mundo. En la actualidad, más de 1 000 millones de personas en todo el mundo no cubren sus necesidades nutricionales básicas diarias, y la situación amenaza con empeorar en muchos países en desarrollo, debido también a los efectos del cambio climático, que añade problemas adicionales para la capacidad de estos países para tener seguridad alimentaria. La Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria ha constituido una oportunidad para mantener el impulso político que se ha generado en los últimos meses. Una vez más, la seguridad alimentaria mundial ha sido centro de atención. Sin embargo, el tiempo de debatir ha concluido, es el momento de actuar. Para la Comisión Europea, la cumbre ha sido un evento útil debido a tres motivos. Primero, por la promesa de redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el hambre para 2015. En mi opinión, ese objetivo aún es válido, y deberíamos esforzarnos por alcanzarlo, especialmente en aquellos países y regiones en los que los avances hacia su consecución han sido muy limitados, por ejemplo los de África. Segundo, la promesa de mejorar la coordinación internacional y la gobernanza de la seguridad alimentaria por medio de un Comité de Seguridad Alimentaria Mundial reformado, que se convierta en un elemento central de la cooperación global para la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. La Comisión Europea ha alentado activamente esta reforma y está ayudando a ella proporcionando una parte esencial de su financiación. Éste es, en mi opinión un paso muy importante que allanará el camino para un sistema de gobernanza global de la seguridad alimentaria basado en un asesoramiento científico sensato y que se muestre más abierto a los actores claves del sector público y privado y a las organizaciones no gubernamentales. Estos actores son cruciales para conseguir que el nuevo sistema sea más efectivo que el actual. Tercero, la promesa de invertir la tendencia descendente en la financiación nacional e internacional para agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Si queremos cumplir el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el hambre para 2015, los compromisos asumidos para incrementar la ayuda oficial al desarrollo deben ser cumplidos, especialmente por parte de aquellos países que se han comprometido a alcanzar el objetivo del 0,7 % de su producto nacional bruto. Algunos han criticado que la declaración final no establezca más objetivos precisos de asistencia oficial al desarrollo para la agricultura y la seguridad alimentaria, pero debemos recordar que ya habían sido realizadas promesas financieras significativas en la cumbre del G8 en L´Aquila. La prioridad ahora es cumplirlas. Con el decidido apoyo del Parlamento europeo, la Comisión ha movilizado con éxito el mecanismo alimentario de 1 000 millones de euros, del cual un 85 % ya está comprometido para el período 2009-2011. Sin embargo, necesitamos mayor asistencia, y más continuada a lo largo del tiempo. Para ser responsables de las cantidades prometidas, necesitamos un sistema de promesas global, pero también debemos desarrollar mecanismos de vigilancia, indicadores específicos y puntos de referencia que pueden ser usados para informar sobre los resultados e impactos de las inversiones. No obstante —y permítanme decir esto alto y claro— incluso el compromiso más sustancial por parte de los donantes será inútil si los gobiernos de los países en desarrollo no son capaces de traducir sus propios compromisos en mejores políticas, estrategias e inversiones agrícolas. Al debatir la seguridad alimentaría, también debemos ser cuidadosos con la terminología y distinguir la seguridad alimentaría de la soberanía y de la autosuficiencia alimentarias. Las iniciativas puestas en marcha en todo el mundo para mejorar la producción no son suficientes. Lo que importa es que los ciudadanos deben tener acceso sostenible a los alimentos, lo que básicamente constituye una cuestión de pobreza. El comercio de alimentos —tanto regional como global— desempeña un papel importante en la mejora del acceso a los alimentos, proporcionando a los agricultores unos ingresos y permitiendo que los consumidores tengan acceso a alimentos más baratos. La autosuficiencia en relación con los alimentos o la autarquía podría ser una estrategia muy costosa y no ser necesaria cuando los mercados y el comercio funcionen correctamente. Por tanto, concluir la Ronda de Doha con un resultado equilibrado y exhaustivo sería un gran avance. Tampoco debemos olvidar que la seguridad alimentaria global es un problema muy complejo y polifacético que requiere un enfoque integral. La Unión Europea ha hecho en este ámbito unos avances muy destacados a lo largo de la última década, unos avances que siguen garantizados por el proceso de Coherencia Política para el Desarrollo (CPD) Las diversas reformas de la política agraria común han reducido claramente las restituciones a la exportación y la gran mayoría de las ayudas para los agricultores en la UE está reconocida parte de la OIC como «no distorsionadora del comercio». Además, con el acuerdo «Todo Menos Armas», el acceso al mercado de la UE es libre para los países menos desarrollados, y las disposiciones de los acuerdos de asociación económica (EPA) muestran una compresión de los problemas que afrontan muchos de los países de la región ACP al garantizar la seguridad alimentaria a sus ciudadanos. Por tanto, en la UE hemos recorrido un largo camino, al mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo y así creando unas condiciones de seguridad alimentaria mejoradas para los países en desarrollo. Otros países y regiones deberían hacer lo mismo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Eelmisel nädalal Roomas peetud toiduteemaline ülemaailmne tippkohtumine on viimane sel aastal korraldatud kõrgetasemeliste kohtumiste reast, kus on palju tähelepanu pööratud toiduga kindlustatusele ja põllumajandusele. Teised kohtumised toimusid jaanuaris Madridis, juulis L’Aquilas ja septembris New Yorgis ja Pittsburghis ning seda teemat arutati ka maailma toiduga kindlustatuse komitee eelmise kuu koosolekul. Kokkuvõtteks ütlen, et Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni tippkohtumine juhtis tähelepanu sellele, et kui me tahame 2015. aastaks nälga poole võrra vähendada, peaksime ametlikku arenguabi ja erainvesteeringuid põllumajandusse suurendama, abi andmist kiirendama ja põllumajandussektori üleilmset juhtimist parandama. Kõikide nende ürituste taga on eeldusena mõistmine, et me oleme võitlust näljaga maailmas kaotamas. Rohkem kui miljardil inimesel maailmas ei ole praegu igapäevane toiduvajadus rahuldatud ja on oht, et paljudes arengumaades olukord halveneb. Osaliselt on see tingitud ka kliimamuutusest, mis tekitab neile riikidele lisaprobleeme rahva toiduga kindlustamisel. Ülemaailmne tippkohtumine toiduga kindlustatuse teemal oli võimalus hoida ülal poliitilist indu, mis on viimastel kuudel kasvanud. Taas kord on maailma toiduga kindlustatus tähelepanu keskmes. Ent arutelude aeg on läbi, nüüd on aeg tegutseda. Euroopa Komisjoni jaoks oli tippkohtumine kasulik kolmel põhjusel. Esiteks oleme lubanud taaselavdada oma jõupingutusi aastatuhande esimese arengueesmärgi saavutamiseks ehk nälja vähendamiseks poole võrra 2015. aastaks. Minu arvates on see eesmärk endiselt kehtiv ja me peaksime selle poole püüdlema, eelkõige nendes riikides ja piirkondades, kus edusammud teel selle poole on olnud väga tagasihoidlikud, näiteks Aafrikas. Teiseks oleme lubanud parandada rahvusvahelist toiduga kindlustatusega seotud kooskõlastamist ja juhtimist maailma toiduga kindlustatuse reformitud komitee kaudu, millest saaks põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja toitumisega seotud üleilmse partnerluse olulisim osa. Euroopa Komisjon on sellele reformile aktiivselt kaasa aidanud ja toetab seda põhirahastusega. Minu arvates on see väga oluline samm, mis sillutab teed toiduga kindlustatuse üleilmsele juhtimissüsteemile, mille aluseks on kindlad teaduslikud nõuanded ning mis oleks avatum ka avaliku ja erasektori peamistele osalistele ja vabaühendustele. Need osalised on uue süsteemi praegusest tulemuslikumaks muutmisel väga olulised. Kolmandaks oleme lubanud ümber pöörata põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja maaelu arengu riikliku ja rahvusvahelise rahastamise languse suundumuse. Kui tahame aastatuhande esimese arengueesmärgi saavutada ja vähendada aastaks 2015 nälga poole võrra, tuleb täita lubadused suurendada ametlikku arenguabi, eelkõige nende riikide poolt, kes on võtnud kohustuse jõuda 0,7 protsendini kogurahvatulust. Mõned on lõppdeklaratsiooni kritiseerinud, sest seal ei ole täpsemaid ametliku arenguabi eesmärke põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse jaoks, aga me ei tohi unustada, et märkimisväärsed rahalised lubadused anti juba G8 tippkohtumisel L’Aquilas. Praegu on esmatähtis neist kinni pidada. Euroopa Parlamendi jõulisel toetusel on komisjon toidurahastusse edukalt eraldanud miljard eurot, millest 85% on juba lubatud aastateks 2009–2011. Ent vaja on rohkem ja pidevat abi. Et oma lubaduste eest vastutada, on meil vaja võetud kohustuste üleilmse võrdlemise süsteemi, aga tarvis on luua ka jälgimismehhanismid, konkreetsed näitajad ja võrdlusalused, mida saab kasutada investeeringute mõjust ja tulemustest aru andmiseks. Lubage mul siiski kõvasti ja selgelt välja öelda, et ka kõige suuremad abiandjate lubadused on kasutud, kui arengumaade valitsused ei suuda täita oma kohustusi tagada parem põllumajanduspoliitika, strateegia ja investeerimine. Toiduga kindlustatusest rääkides peaksime olema sõnavaraga ettevaatlikud ning eristama toiduga kindlustatust, sõltumatust toiduainetega varustamisel ja oma toiduga varustatust. Ei piisa vaid tööst selle nimel, et tootmine toimuks kogu maailmas. Tähtis on, et inimestel oleks toit alati kättesaadav – see on sisuliselt vaesuse küsimus. Toidukaubandusel – nii piirkondlikul kui ka üleilmsel – on oluline osa toidu kättesaadavuse parandamises, see annab põllumajandustootjatele sissetulekut ja võimaldab tarbijatele odavamat toitu. Oma toiduga varustatus võib olla väga kulukas strateegia ning tarbetu, kui turud ja kaubandus toimivad hästi. Seepärast oleks Doha arengukava lõpuleviimine tasakaalus ja laiahaardelise tulemusega suur samm edasi. Samuti ei tohiks me unustada, et toiduga kindlustatus maailmas on väga keeruline ja mitmekülgne probleem, mis nõuab terviklikku lähenemist. Selles valdkonnas on Euroopa Liit saavutanud viimasel kümnendil tohutut edu, mille jätkumine tuleb tagada arengupoliitika ja teiste poliitikavaldkondade sidususega. Mitmed ELi ühise põllumajanduspoliitika reformid on tugevalt vähendanud eksporditoetusi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni arvates ei moonuta suurem osa ELi põllumajandustootjatele makstavaid toetusi kaubandust. Lisaks annab algatus „Kõik peale relvade” vähim arenenud riikidele vaba juurdepääsu ELi turule ning majanduspartnerluslepingute sätetest on näha, et paljude AKV riikide probleeme oma kodanike toiduga kindlustamisel mõistetakse. Seetõttu oleme ELis jõudnud arengut soodustava poliitikavaldkondade sidususe parandamisel kaugele ja sellega loonud arengumaadele paremad toiduga kindlustatuse tingimused. Teised riigid ja piirkonnad peaksid tegema sama."@et5
"Arvoisa puhemies, elintarviketurvaa koskeva FAO:n huippukokous, joka järjestettiin viime viikolla Roomassa, on viimeisin tänä vuonna järjestetty korkean tason tapahtuma, jossa elintarviketurva ja maatalous ovat olleet keskeisellä sijalla. Samaan sarjaan kuuluvat tammikuussa Madridissa, heinäkuussa L'Aquilassa, syyskuussa New Yorkissa ja Pittsburghissa järjestetyt kokoukset sekä viime kuussa pidetty elintarviketurvallisuutta käsittelevän komitean (CFS) kokous. Lopuksi totean, että FAO:n huippukokouksessa korostettiin sitä, että jos haluamme pitää tavoitteenamme nälän puolittamisen vuoteen 2015 mennessä, meidän on lisättävä virallista kehitysapuamme, kasvatettava maatalouteen kohdistuvaa virallista kehitysapua ja maatalousalan investointeja sekä kehitettävä maatalousalan yleistä hallinnointia. Kaikkien näiden tapahtumien lähtökohtana on ollut ymmärrys siitä, ettemme ole onnistuneet torjumaan nälkää maailmassa. Tällä hetkellä yli miljardi ihmistä ei saa päivittäin riittävästi ravintoa, ja tilanne uhkaa pahentua monissa kehitysmaissa ilmastonmuutoksen vuoksi, sillä se tuo näille maille elintarvikkeiden saannin turvaamista koskevia lisähaasteita. Elintarviketurvaa koskeva FAO:n huippukokous tarjosi tilaisuuden vahvistaa viime kuukausina syntynyttä poliittista tahtoa. Maailman elintarviketurva on ollut jälleen kerran parrasvaloissa. Keskustelun aika on kuitenkin nyt ohi: on aika siirtyä sanoista tekoihin. Euroopan komissiolle huippukokous oli hyödyllinen tapahtuma kolmesta syystä. Lupasimme siellä ensinnäkin jatkaa pyrkimyksiämme saavuttaa ensimmäinen vuosituhattavoite, joka koskee nälän puolittamista vuoteen 2015 mennessä. Tämä tavoite on mielestäni edelleen voimassa, ja meidän pitäisi jatkaa sen tavoittelua – erityisesti sellaisissa maissa ja sellaisilla alueilla, joilla asiassa on edistytty hyvin hitaasti, kuten Afrikassa. Toiseksi siellä luvattiin parantaa kansainvälistä koordinointia ja elintarviketurvan hallinnointia uudistetun CFS:n avulla, josta tulee keskeinen osa maailmanlaajuista kumppanuutta maatalouden, elintarviketurvan ja ravitsemuksen alalla. Euroopan komissio on ajanut tätä uudistusta aktiivisesti ja osallistuu sen perusrahoitukseen. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä askel. Se tasoittaa tietä elintarviketurvan maailmanlaajuiselle hallinnointijärjestelmälle, joka perustuu moitteettomiin tieteellisiin tietoihin ja on myös avoimempi julkisen ja yksityisen sektorin keskeisille toimijoille sekä kansalaisjärjestöille. Nämä toimijat ovat ratkaisevassa asemassa, jos haluamme tehdä uudesta järjestelmästä nykyistä tehokkaamman. Kolmanneksi kokouksessa luvattiin kääntää maatalouden, elintarviketurvan ja maaseudun kehittämisen saaman kotimaisen ja kansainvälisen rahoituksen laskusuuntaus. Jos haluamme saavuttaa ensimmäisen vuosituhattavoitteen eli puolittaa nälän vuoteen 2015 mennessä, meidän on pidettävä lupauksemme virallisen kehitysavun lisäämisestä. Tämä koskee erityisesti niitä maita, jotka ovat sitoutuneet nostamaan virallisen kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulostaan. Jotkut ovat arvostelleet lopullista julkilausumaa siksi, ettei siinä aseteta tarkempia tavoitteita maatalouteen ja elintarviketurvaan kohdistettavalle viralliselle kehitysavulle. Meidän on kuitenkin muistettava, että L'Aquilassa pidetyssä G8-huippukokouksessa annettiin jo merkittäviä taloudellisia lupauksia. Päätavoitteena on nyt pitää niistä kiinni. Komissio on ottanut käyttöön Euroopan parlamentin voimakkaalla tuella miljardin euron elintarvikevälineen, josta 85 prosenttia on jo varattu vuosille 2009–2011. Tarvitsemme kuitenkin ajan mittaan enemmän apua ja jatkuvaa apua. Jotta kantaisimme vastuun lupauksistamme, tarvitsemme maailmanlaajuisten sitoumushierarkian. Lisäksi meidän on kehitettävä seurantamekanismeja, erityisiä indikaattoreita ja vertailuarvoja, joita voidaan käyttää investointien tulosten ja vaikutusten raportointiin. Haluan kuitenkin tuoda selvästi esiin sen, että avunantajien merkittävimmätkin lupaukset ovat arvottomia, elleivät kehitysmaiden hallitukset onnistu parantamaan omien lupaustensa mukaisesti maatalouspolitiikkaansa, strategioitaan ja investointejaan. Puhuessamme elintarviketurvasta meidän pitäisi käyttää eri termejä varovaisesti ja erottaa elintarviketurva ruokaan liittyvästä suvereniteetista ja ruokaan liittyvästä omavaraisuudesta. Pyrkimykset ruoan tuottamiseksi eri puolilla maailmaa eivät itsessään riitä. Tärkeää on se, että ihmisillä pitäisi olla jatkuva mahdollisuus saada ruokaa, ja tämä on pohjimmiltaan köyhyyteen liittyvä kysymys. Alueellinen ja maailmanlaajuinen elintarvikekauppa on tärkeässä osassa elintarvikkeiden saatavuuden parantamisen kannalta, sillä se tuo viljelijöille tuloja ja sen ansiosta kuluttajat voivat saada edullisempaa ruokaa. Omavaraisuus ruoan suhteen eli riippumattomuus muista voi olla hyvin kallis strategia, eikä se ole edes tarpeen, kun markkinat ja kauppa toimivat hyvin. Siksi Dohan kierroksen saaminen päätökseen sekä tasapainoisen ja kattavan lopputuloksen saavuttaminen olisi suuri askel eteenpäin. Emme saa myöskään unohtaa, että maailman elintarviketurva on hyvin monimutkainen ja monitahoinen ongelma, joka edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. EU on edistynyt tällä alalla valtavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja edistys turvataan jatkossa kehityspolitiikan johdonmukaisuusprosessin (PCD) avulla. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset ovat pienentäneet vientitukia voimakkaasti, ja WTO katsoo, että valtaosa EU:ssa viljelijöille myönnettävästä tuesta ei vääristä kauppaa. Lisäksi vähiten kehittyneet maat pääsevät Kaikki paitsi aseet -järjestelyn avulla vapaasti EU:n markkinoille, ja talouskumppanuussopimusten (EPA) määräykset osoittavat meidän ymmärtävän ongelmia, joita monet AKT-maat kohtaavat pyrkiessään turvaamaan kansalaistensa ruoansaannin. Olemme siis edistyneet EU:ssa paljon kehityspolitiikan johdonmukaisuuden suhteen ja luoneet näin paremmat edellytykset kehitysmaiden elintarviketurvalle. Muiden maiden ja alueiden pitäisi tehdä samoin."@fi7
"Madame la Présidente, le sommet mondial sur la sécurité alimentaire, qui s’est tenu la semaine dernière à Rome, est le dernier d’une série d’événements de haut niveau organisés cette année, où la sécurité alimentaire et l’agriculture ont occupé le devant de la scène: en janvier à Madrid, en juillet à L’Aquila, en septembre à New York et Pittsburgh, ainsi que, parallèlement, la réunion du Comité de la sécurité alimentaire mondiale le mois dernier. Pour conclure, au sommet de la FAO il a été souligné que si nous voulons atteindre notre objectif de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim d’ici 2015, alors nous devrions renforcer et augmenter l’APD et les investissements privés dans l’agriculture, et aussi améliorer la gouvernance mondiale du secteur agricole. Le motif qui sous-tend tous ces événements, c’est notre prise de conscience que nous sommes en train d’échouer dans la lutte contre la faim. Actuellement, plus d’un milliard de personnes dans le monde ne peuvent satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens de base, et la situation risque d’empirer dans de nombreux pays en développement à cause de l’impact du changement climatique qui impose des défis supplémentaires à la capacité de ces pays à assurer leur sécurité alimentaire. Le sommet mondial sur la sécurité alimentaire a été l’occasion de maintenir l’élan politique qui avait jailli ces derniers mois. Une fois de plus, la sécurité alimentaire mondiale a été mise sous les feux des projecteurs. Mais le temps de la discussion est terminé; maintenant, le moment est venu d’agir. Pour la Commission européenne, le sommet a été utile pour trois raisons. Tout d’abord, l’engagement a été pris de renouveler nos efforts pour atteindre le premier objectif du Millénaire pour le développement, à savoir réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de la population qui souffre de la faim. À mon avis, cette cible est encore valide et nous devrions nous battre pour l’atteindre - particulièrement dans les pays et régions où les progrès vers cet objectifs ont été très limités, par exemple en Afrique. Deuxièmement, la promesse d’améliorer la coordination internationale et la gouvernance de la sécurité alimentaire grâce à un Comité de la sécurité alimentaire mondiale réformé, qui deviendrait une composante centrale du partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. La Commission européenne a activement encouragé cette réforme et elle la soutient en fournissant le financement de base nécessaire. Je pense qu’il s’agit d’une mesure très importante qui ouvrira la voie à un système de gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire basé sur de solides conseils scientifiques, mais qui sera également plus ouvert aux acteurs clés du secteur public et privé et aux organisations non gouvernementales. L’action de ces parties prenantes sera cruciale lorsqu’il s’agira de rendre le nouveau système plus efficace que le système actuel. Troisièmement, la promesse d’inverser la tendance à la baisse du financement domestique et international de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural. Si nous voulons atteindre le premier objectif du Millénaire pour le développement (réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de personnes qui souffrent de la faim), les engagements pris en vue d’augmenter l’APD doivent être remplis, notamment par les pays qui se sont engagés à atteindre l’objectif de 0,7 % de leur revenu national brut. Le fait que la déclaration finale ne fixe pas de cibles plus précises en matière d’assistance officielle au développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire a suscité certaines critiques, mais nous devons rappeler que des engagements financiers significatifs ont été pris au sommet du G8 à L’Aquila. La priorité consiste maintenant à les honorer. Fermement soutenue par le Parlement européen, la Commission a mobilisé avec succès le milliard d’euros de la facilité alimentaire, dont 85 % sont déjà engagés pour la période 2009-2011. Toutefois, une aide plus soutenue sera nécessaire au fil du temps. Pour que nous soyons responsables de nos engagements, il nous faut hiérarchiser nos engagements au plan mondial, mais nous devons également développer des mécanismes de surveillance, des indicateurs et des points de référence spécifiques qui pourront être utilisés pour mesurer les résultats et les effets des investissements. Toutefois - et je le dis haut et fort - même les engagements les plus substantiels des donateurs seront inutiles si les gouvernements des pays en développement négligent de traduire leurs propres engagements par de meilleures politiques agricoles, de meilleures stratégies et des investissements mieux ciblés. Par ailleurs, lorsque nous discutons de sécurité alimentaire, nous devrions être attentifs à la terminologie et faire la distinction entre sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et autosuffisance alimentaire. À eux seuls, les efforts réalisés pour augmenter la production dans le monde ne suffisent pas. Ce qui importe, c’est que les gens aient un accès durable à la nourriture, or la faim est essentiellement une question de pauvreté. Le commerce des produits alimentaires - aussi bien régional que mondial - joue un rôle important en matière d’accès aux produits alimentaires: il assure un revenu aux agriculteurs et donne aux consommateurs un accès à des produits alimentaires abordables. L’autosuffisance alimentaire, ou l’autarcie, pourrait être une stratégie très coûteuse et ne sera pas nécessaire si les marchés et le commerce fonctionnent bien. Par conséquent, conclure le cycle de Doha sur un résultat global et équilibré représenterait une avancée majeure. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la sécurité alimentaire mondiale est un problème très complexe, qui présente de multiples facettes et exige une approche globale. À cet égard, l’Union européenne a fait d’énormes progrès au cours de la dernière décennie, des progrès qui continueront grâce au processus de cohérence des politiques au service du développement. Les diverses réformes de la politique agricole commune de l’UE ont abouti à une forte réduction des restitutions à l’exportation et l’OMC reconnaît que la majeure partie du soutien octroyé aux agriculteurs de l’UE n’entraîne pas de distorsion des échanges. En outre, au titre de l’arrangement «Tout sauf les armes» les pays les moins développés ont librement accès au marché de l’UE et les dispositions des accords de partenariat économique (APE) montrent que les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux pays ACP lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité alimentaire de leurs citoyens sont bien compris. L’UE a donc énormément travaillé à l’amélioration de la cohérence de la politique de développement, créant ainsi des conditions améliorées pour la sécurité alimentaire des pays en développement. D’autres pays et d’autres régions devraient en faire autant."@fr8
". – Elnök asszony, a múlt heti római csúcstalálkozó az utolsó azoknak az idén megrendezett, magas szintű találkozóknak a sorában, amelyeknek fő témái az élelmezésbiztonság és a mezőgazdaság voltak. Ilyen találkozóra került sor januárban Madridban, júliusban L’Aquila-ban, szeptemberben New York-ban és Pittsburgh-ben, és ilyen volt a Bizottság múlt hónapban megrendezett, a világ élelmezésbiztonságáról szóló találkozója. Zárásképpen elmondanám, hogy a FAO-csúcson kiemelték, hogy amennyiben tartani akarjuk magunkat ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy 2015-re felére csökkentjük az éhínség mértékét, akkor növelnünk kell az ODA-t és a mezőgazdaságba irányuló magánberuházásokat, valamint meg kell valósítanunk a mezőgazdasági ágazat globális irányítását. Mindezen események kiindulópontja az a tény volt, hogy a világot sújtó éhínség elleni küzdelem megvalósításában mindig kudarcot vallunk. A világon jelenleg több mint egymilliárd ember a napi alapvető táplálkozási szükségleteit sem tudja kielégíteni, és fennáll a veszélye annak, hogy sok fejlődő országban tovább romlik a helyzet, ami az éghajlatváltozás hatásainak is tulajdonítható, amely az élelmezésbiztonság terén további kihívások elé állítja ezeket az országokat. Az élelmezésbiztonsági csúcstalálkozó lehetőséget nyújtott az elmúlt hónapokban létrejött politikai lendület fenntartására. Az élelmezésbiztonság ismét reflektorfénybe került. Azonban a szavak ideje lejárt; eljött a cselekvés ideje. Az Európai Bizottság számára a csúcstalálkozó három oknál fogva is hasznos volt. Az első az a kötelezettségvállalás volt, hogy újra kezdjük az erőfeszítéseket az első millenniumi fejlesztési cél megvalósítása érdekében – azaz annak érdekében, hogy 2015-re felére csökkentsük az éhínség mértékét. Véleményem szerint ez a cél még mindig érvényes, és törekednünk kell a megvalósítására – különösen azokban az országokban és régiókban, ahol a fejlődés e téren eddig nagyon korlátozott volt, például Afrikában. A második ok az az ígéret volt, amely szerint a világ élelmezésbiztonságával foglalkozó bizottság – amely a mezőgazdasági, élelmezésbiztonsági és táplálkozási globális partnerség központi tényezőjévé fog válni – reformja révén meg fog valósulni az élelmezésbiztonság nemzetközi koordinációja és irányítása. Az Európai Bizottság aktívan támogatta ezt a reformot, és segíti az ehhez szükséges alapvető finanszírozás megteremtését. Ez a véleményem szerint igen fontos lépés ki fogja kövezni az utat az élelmezésbiztonság globális irányítási rendszere számára, amelynek alapját megbízható tudományos állásfoglalások fogják képezni, ugyanakkor nyitottabb lesz a közszféra, a magánszféra és a nem kormányzati szervezetek kulcsszereplői felé is. Ezeknek a szereplőknek fontos szerepük van abban, hogy az új rendszer hatékonyabb legyen a jelenleginél. A harmadik ok pedig az az ígéret volt, amely szerint megfordítják a mezőgazdaság, az élelmezésbiztonság és vidékfejlesztés belföldi és nemzetközi finanszírozásában tapasztalt csökkenő tendenciát. Ha meg akarjuk valósítani az első millenniumi fejlesztési célt, azaz azt, hogy az éhínség mértékét 2015-re a felére csökkentjük, akkor az ODA növelésére tett kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell – különösen azoknak az országoknak, amelyek kötelezettséget vállaltak azon cél elérésére, hogy a bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-át a fejlesztési támogatásokra fordítják. Voltak, akik kritikával illették a végleges nyilatkozatot, amiért nem határoz meg pontosabb célokat a mezőgazdasági és élelmezésbiztonsági hivatalos fejlesztési támogatások tekintetében, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a fontos pénzügyi kötelezettségvállalás már megtörtént a G8-ak L’Aquila-i csúcstalálkozóján. A prioritás most az, hogy ezeket be is tartsuk. Az Európai Parlament határozott támogatásával a Bizottság sikeresen mobilizálta az 1 milliárd EUR összegű élelmezésfinanszírozási eszközt, amelynek 85%-a a 2009–2011-es időszakra szól. Azonban idővel több és hosszabb távú segélyekre lesz szükség. Hogy kötelezettségvállalásaink tekintetében elszámoltathatók legyünk, globális kötelezettségvállalási rendszerre van szükség, de ugyanakkor ellenőrző mechanizmusokat, külön mutatókat és kritériumokat is létre kell hozni, amelyeket alkalmazni lehet a beruházások eredményeiről és hatásairól készítendő jelentésekhez. Azonban – és ezt szeretném hangsúlyozni – a támogatók legnagyobb mértékű kötelezettségvállalásainak sem lesz haszna, ha a fejlődő országok kormányai nem valósítják meg saját kötelezettségvállalásaikat a jobb agrárpolitikák, stratégiák és beruházások terén. Az élelmezésbiztonság megvitatásakor ügyelnünk kell a terminológiára, és különbséget kell tennünk az élelmezésbiztonság, az élelmezési szuverenitás és az élelmiszer-önellátás között. A világszintű termelés megvalósítására tett erőfeszítések önmagukban nem elegendőek. Ami számít, az az, hogy az emberek folyamatosan hozzá tudjanak jutni az élelmiszerekhez, és ez alapvetően a szegénységgel kapcsolatos kérdés. Az élelmiszer-kereskedelem – mind regionálisan, mind globálisan – fontos szerepet játszik az élelmiszerek hozzáférhetőségének növelésében, a mezőgazdasági termelőknek bevételt biztosít, a fogyasztóknak pedig lehetőséget nyújt arra, hogy olcsóbban jussanak hozzá az élelmiszerekhez. Az élelmiszer-önellátás valószínűleg nagyon költséges stratégia lenne, és erre nem is lesz szükséges, mivel a piacok és a kereskedelem megfelelően működnek. Ezért a dohai fordulót kiegyensúlyozott és átfogó eredménnyel való lezárása fontos lépés lenne előre. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a globális élelmezésbiztonság nagyon komplex és sokrétű probléma, amely holisztikus megközelítést kíván. Az elmúlt évtizedben az Európai Unió óriási előrehaladást ért el ezen a téren, és ez a fejlődés tovább fog folytatódni, amit a politikák fejlesztési célú összehangolása biztosít. Az EU közös agrárpolitikájának különböző reformjai erőteljesen csökkentették az export-visszatérítéseket, továbbá a WTO a mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatások túlnyomó többségét úgy ítéli meg, hogy azok nem torzítják a kereskedelmet. Ezenkívül a „fegyver kivételével mindent” egyezmény révén az Európai Unió piacára való bejutás szabaddá vált a legkevésbé fejlett országok számára is, és a gazdasági partnerségi megállapodások (GPM) rendelkezései azt mutatják, hogy megértőek vagyunk azokkal a problémákkal szemben, amelyekkel sok AKCS-országnak szembe kell néznie az élelmezésbiztonság garantálása terén. Tehát az EU-ban már nagy utat tettünk meg a politikák fejlesztési célú összehangolásának fokozása terén, és ezáltal a fejlődő országok számára biztosított élelmezésbiztonsági feltételek javítása terén. Más országoknak és régióknak is ezt kellene tenniük."@hu11
"Signora Presidente, il vertice mondiale sulla fame nel mondo tenutosi la scorsa settimana a Roma è l’ultimo di una serie di eventi organizzati quest’anno in cui sicurezza alimentare e agricoltura hanno svolto un ruolo preponderante: in gennaio a Madrid, in luglio all’Aquila, in settembre a New York e Pittsburgh, oltre alla riunione del comitato per la sicurezza alimentare mondiale lo scorso mese. Per concludere, il vertice della FAO ha sottolineato che se vogliamo conseguire l’obiettivo di dimezzare la fame entro il 2015, dobbiamo incrementare gli aiuti pubblici allo sviluppo e gli investimenti privati in agricoltura migliorando il governo globale del settore agricolo. La premessa alla base di tutte queste manifestazioni è stata la presa di coscienza del fatto che nella lotta alla fame nel mondo stiamo fallendo. Oltre un miliardo di persone al mondo attualmente non è in grado di far fronte alle proprie necessità nutrizionali quotidiane di base e la situazione rischia di peggiorare in molti paesi in via di sviluppo, anche a causa degli effetti del cambiamento climatico, che pone sfide ulteriori alla capacità di tali paesi di contare sulla sicurezza alimentare. Il vertice mondiale ha dunque rappresentato l’opportunità per sostenere lo slancio politico che si è coagulato negli ultimi mesi. Sotto i riflettori, ancora una volta, la sicurezza alimentare mondiale. Ora però è finito il tempo delle discussioni: è il momento di agire. Per la Commissione europea il vertice è stato una manifestazione utile per tre motivi. In primo luogo, siamo stati esortati a rinnovare gli sforzi profusi per conseguire il primo obiettivo di sviluppo del Millennio, vale a dire dimezzare la fame entro il 2015. A mio parere, l’obiettivo è sempre valido e dovremmo cercare di conseguirlo, specialmente nei paesi e nelle regioni in cui i progressi verso il suo conseguimento sono stati molto limitati come, per esempio, in Africa. In secondo luogo, la promessa di migliorare il coordinamento internazionale e il governo della sicurezza alimentare attraverso un comitato per la sicurezza alimentare mondiale riformato, che rappresenterebbe una componente chiave del partenariato globale per l’agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione. La Commissione europea ha incoraggiato attivamente tale riforma e sta contribuendo a sostenerla per far fronte alle sue necessità finanziarie fondamentali. Questo, a mio giudizio, è un passo importantissimo che aprirà la via a un sistema di governo mondiale della sicurezza alimentare basato su pareri scientifici fondati, ma anche più aperto ai principali interlocutori del settore pubblico e privato e delle organizzazioni non governative, interlocutori che sono fondamentali per rendere il nuovo sistema più efficiente di quello attuale. In terzo luogo, la promessa di invertire la tendenza al ribasso nell’erogazione di fondi a livello nazionale e internazionale per l’agricoltura, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Se vogliamo conseguire il primo obiettivo di sviluppo del Millennio, vale a dire dimezzare la fame entro 2015, gli impegni assunti di incrementare gli aiuti pubblici allo sviluppo devono essere rispettati, in particolare dai paesi che si sono impegnati a raggiungere la soglia dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo. Alcuni hanno criticato la dichiarazione finale per non aver definito obiettivi ufficiali di assistenza allo sviluppo più precisi per quanto concerne agricoltura e sicurezza alimentare. Dobbiamo tuttavia ricordare che sono stati assunti impegni finanziari già significativi in occasione del vertice del G8 all’Aquila. Ora è prioritario onorarli. Con un forte sostegno da parte del Parlamento europeo, la Commissione è riuscita a mobilitare uno strumento alimentare pari a 1 miliardo di euro, di cui l’85 per cento già impegnato per il triennio 2009-2011. Ma nel tempo abbiamo bisogno di un’assistenza maggiore e sostenuta. Per poter ottemperare agli impegni assunti, dobbiamo poter contare su un sistema di strutturazione globale degli impegni, ma anche sviluppare meccanismi di monitoraggio, indicatori specifici e parametri di riferimento da utilizzare per riferire in merito a esiti e impatti degli investimenti. Resta il fatto, lasciatemelo dire forte e chiaro, che anche lo sforzo più consistente sarà inutile se i governi dei paesi in via di sviluppo non tradurranno i propri impegni in politiche agricole, strategie e investimenti migliori. Discutendo in tema di sicurezza alimentare, dovremmo inoltre prestare attenzione alla terminologia usata e operare una distinzione tra sicurezza alimentare, sovranità alimentare e autosufficienza alimentare. L’impegno profuso per raggiungere gli obiettivi di produzione nel mondo non è di per sé sufficiente. Ciò che conta è che la gente possa accedere senza difficoltà al cibo, il che è fondamentalmente un problema di povertà. Gli scambi alimentari, regionali e globali, svolgono un ruolo importante nel migliorare l’accesso al cibo assicurando agli agricoltori un reddito e consentendo ai consumatori di accedere a prodotti meno cari. L’autosufficienza alimentare o l’autarchia potrebbero essere una strategia molto costosa, che non sarà necessaria se mercati e scambi funzionano bene. Pertanto, concludere il round di Doha con un esito complessivamente equilibrato rappresenterebbe un notevole passo avanti. Non dobbiamo peraltro dimenticare che la sicurezza alimentare mondiale è una questione molto complessa e sfaccettata, che richiede un approccio olistico. In tale ambito, l’Unione europea ha compiuto progressi enormi nell’ultimo decennio, che continueranno a essere garantiti attraverso il cosiddetto processo CPS, incentrato sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo. Le varie riforme della politica agricola comune dell’Unione hanno notevolmente ridotto le restituzioni all’esportazione e in una maggioranza notevole di casi l’OMC è dell’avviso che il sostegno agli agricoltori nell’Unione non rappresenti una “distorsione del commercio”. Inoltre, con l’accordo “tutto fuorché le armi”, l’accesso al mercato dell’Unione per i paesi meno sviluppati è libero e le disposizioni degli accordi di partenariato economico (APE) dimostrano di comprendere i problemi con cui devono confrontarsi molti paesi ACP per garantire la sicurezza alimentare ai propri cittadini. Abbiamo dunque compiuto un lungo cammino nell’Unione europea per migliorare la coerenza delle politiche in tema di sviluppo creando in tal modo migliori condizioni di sicurezza alimentare per queste nazioni. Altri paesi e regioni dovrebbero fare altrettanto."@it12
"Gerb. pirmininke, praėjusią savaitę Romoje vykęs pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas maisto klausimais yra paskutinis iš kelių šiais metais surengtų aukšto lygio renginių, kuriuose vyravo aprūpinimo maistu ir žemės ūkio klausimai, būtent: sausio mėn. Madride, liepos mėn. L’Akviloje, rugsėjo mėn. Niujorke ir Pitsburge, taip pat praėjusį mėnesį Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto susitikime. Taigi, FAO aukščiausiojo lygio susitikime buvo pabrėžta, kad jeigu norime išsaugoti savo tikslą iki 2015 m. perpus sumažinti badą, turėtume padidinti OPV ir privačias investicijas į žemės ūkį bei pagerinti pasaulinį žemės ūkio sektoriaus valdymą. Pagrindinė visų šių renginių prielaida buvo suvokimas, kad pralaimime kovą su badu pasaulyje. Šiuo metu daugiau nei milijardas pasaulio žmonių nepatenkina savo kasdienių pagrindinių mitybos reikmių, ir kyla pavojus, kad padėtis daugelyje besivystančių šalių gali blogėti ir dėl klimato kaitos poveikio, kuris sudaro papildomų sunkumų šių šalių gebėjimui apsirūpinti maistu. Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas aprūpinimo maistu klausimu buvo galimybė palaikyti politinį postūmį, kuris formavosi pastaraisiais mėnesiais. Dar kartą pasaulio aprūpinimo maistu klausimas buvo dėmesio centre. Tačiau diskusijų laikas baigėsi, dabar laikas veikti. Europos Komisijai aukščiausiojo lygio susitikimas buvo naudingas net dėl trijų priežasčių. Pirma, jame buvo įsipareigota atnaujinti mūsų pastangas pasiekti pirmąjį Tūkstantmečio vystymosi tikslą iki 2015 m. badą sumažinti perpus. Mano nuomone, šis tikslas dar galioja, todėl turėtume bandyti pasiekti jį, ypač tose šalyse ir regionuose, kuriuose jo siekiant buvo padaryta labai maža pažanga, pvz., Afrikoje. Antra, pažadėta gerinti tarptautinį aprūpinimo maistu koordinavimą ir valdymą pasinaudojant reformuotu Aprūpinimo maistu pasaulyje komitetu, kuris taptų pagrindine pasaulinės partnerystės žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir mitybos srityje dalimi. Europos Komisija aktyviai rėmė šią reformą ir padėjo teikti pagrindinį finansavimą jai. Tai, mano nuomone, yra labai svarbus žingsnis, kuriuo bus paruošta dirva pasaulinei aprūpinimo maistu valdymo sistemai, kuri būtų grindžiama patikimais moksliniais įrodymais ir būtų atviresnė pagrindiniams viešojo ir privačiojo sektorių subjektams bei nevyriausybinėms organizacijoms. Šie subjektai yra itin svarbūs siekiant, kad nauja sistema būtų veiksmingesnė negu dabartinė. Trečia, pažadėta vidaus ir tarptautinio žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir kaimo plėtros finansavimo srityse mažėjimo tendenciją pakeisti į priešingą. Jeigu norime pasiekti pirmąjį Tūkstantmečio vystymosi tikslą – iki 2015 m. perpus sumažinti badą, turi būti įvykdyti prisiimti įsipareigojimai didinti OPV, visų pirma prisiimti tų šalių, kurios įsipareigojo pasiekti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų tikslą. Kai kurie kritikavo galutinę deklaraciją, kad joje tiksliau nenustatyti oficialios pagalbos vystymuisi tikslai žemės ūkio ir aprūpinimo maistu sektoriams, tačiau turime nepamiršti, kad dideli finansiniai įsipareigojimai jau buvo prisiimti L’Akviloje vykusiame G8 valstybių aukščiausiojo lygio susitikime. Dabar prioritetas – jų laikytis. Ryžtingai palaikoma Europos Parlamento Komisija maisto priemonei jau sėkmingai pritraukė 1 mlrd. EUR, iš kurių 85 proc. jau įsipareigota suteikti 2009–2011 m. laikotarpiu. Tačiau laikui bėgant mums reikės didesnės ir ilgalaikės pagalbos. Kad būtume atskaitingi už savo įsipareigojimus, mums reikia pasaulinės įsipareigojimų priminimo sistemos, tačiau taip pat turime kurti kontrolės mechanizmus, konkrečius rodiklius ir gaires, kuriuos būtų galima naudoti atsiskaitymui už rezultatus ir investicijų poveikį. Tačiau – norėčiau pasakyti tvirtai ir aiškiai – net tvirčiausi šalių donorių įsipareigojimai bus beverčiai, jeigu besivystančios šalys nesugebės savo įsipareigojimų paversti geresne žemės ūkio politika, strategijomis ir investicijomis. Svarstydami aprūpinimo maistu klausimą taip pat turėtume labai atidžiai vartoti terminus ir skirti aprūpinimą maistu nuo savarankiško apsirūpinimo maistu ir pakankamo apsirūpinimo maistu. Vien pastangų siekti gamybos visame pasaulyje neužteks. Svarbu, kad žmonės turėtų pastovią galimybę apsirūpinti maistu, o tai iš esmės yra skurdo klausimas. Prekyba maistu – tiek regioninė, tiek pasaulinė – vaidina svarbų vaidmenį gerinant galimybes apsirūpinti maistu, užtikrinant ūkininkams pajamas ir sudarant sąlygas vartotojas apsirūpinti pigesniu maistu. Apsirūpinimo maistu pakankamumas arba ūkinis apsirūpinimas galėtų būti labai brangiai kainuojanti strategija ir nebūtų reikalinga, kai rinkos ir prekyba veikia tinkamai. Todėl Dohos raundo užbaigimas subalansuotais ir visapusiškais rezultatais būtų svarbus žingsnis į priekį. Be to, turėtume nepamiršti, kad pasaulinis aprūpinimas maistu yra labai sudėtinga ir daugiaaspektė problema, kuriai spręsti reikalingas visa apimantis požiūris. Per pastarąjį dešimtmetį šioje srityje Europos Sąjunga padarė milžinišką pažangą, kuri bus toliau užtikrinama taikant vystymosi politikos darnos (angl. PCD) procesą. Dėl įvairių ES bendrosios žemės ūkio politikos reformų labai sumažėjo eksporto grąžinamosios išmokos, taip pat didžiąją ES paramos ūkininkams dalį PPO pripažino „neprekybiniu iškraipymu“. Be to, taikant iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“, mažiausiai išsivysčiusios šalys gali laisvai patekti į ES rinką, o ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) nuostatos rodo, kad suprantamos problemos, su kuriomis susiduria daugelis AKR šalių bandydamos aprūpinti savo piliečius maistu. Todėl mes ES nuėjome labai ilgą kelią gerindami vystymosi politikos nuoseklumą ir taip sudarydami geresnes sąlygas apsirūpinti maistu besivystančiose šalyse. Kitos šalys ir regionai turėtų padaryti tą patį."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pagājušajā nedēļā Romā notikusī augstākā līmeņa sanāksme par nodrošinātību ar pārtiku bija šāgada pēdējais pārtikas nodrošinājuma un lauksaimniecības tēmai veltītais augsta līmeņa pasākums papildus tiem, kas janvārī norisinājās Madridē, jūlijā — L’Akvilā, septembrī — Ņujorkā un Pitsburgā, kā arī pagājušā mēneša Pārtikas drošības komitejas sanāksmei. Nobeigumā jāatzīmē, ka ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksmi tika uzsvērts, ka ja vēlamies sasniegt mūsu izvirzīto mērķi, proti, uz pusi samazināt badu pasaulē līdz 2015. gadam, mums ir jāpalielina OAP un privātie ieguldījumi lauksaimniecības nozarē, kā arī jāuzlabo šīs nozares vispārējā pārvaldība. Visu šo pasākumu pamatā ir sapratne par to, ka mēs esam zaudētāji cīņā pret badu pasaulē. Pašlaik vairāk nekā viens miljards cilvēku visā pasaulē nespēj nodrošināt savas ikdienas uztura vajadzības, turklāt daudzās jaunattīstības valstīs situācija draud pasliktināties arī klimata pārmaiņu dēļ, kas rada aizvien vairāk problēmu šo valstu nodrošinātībai ar pārtiku. Augstākā līmeņa sanāksme par nodrošinātību ar pārtiku pavēra iespēju stiprināt pēdējo mēnešu laikā radušos politisko impulsu, atkārtoti izvirzot uzmanības centrā jautājumu par vispārēju nodrošinātību ar pārtiku. Tomēr diskusijas ir beigušās, un ir pienācis laiks rīkoties. Minētā augstākā līmeņa sanāksme Eiropas Komisijai bija lietderīgs pasākums triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, tika pausta apņemšanās atjaunot mūsu centienus, lai sasniegtu pirmo Tūkstošgades attīstības mērķi, proti, uz pusi samazināt badu pasaulē līdz 2015. gadam. Manuprāt, šis mērķis ir aktuāls joprojām un mums vajadzētu censties to sasniegt, jo īpaši tajās valstīs un reģionos, kur šāda iespēja ir bijusi ļoti ierobežota, piemēram, Āfrikā. Otrkārt, solījums uzlabot vispārējas nodrošinātības ar pārtiku pārvaldību un koordināciju, reformējot Pārtikas drošības komiteju, varētu kļūt par pasaules mēroga partnerattiecību pārtikas un lauksaimniecības jomā galveno elementu. Eiropas Komisija ir aktīvi atbalstījusi šo reformu un palīdz tai nodrošināt pamatfinansējumu. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs solis, kas, pamatojoties uz ticamiem zinātniskiem ieteikumiem, palīdzēs uzlabot vispārējas nodrošinātības ar pārtiku pārvaldības sistēmu, darot to pieejamāku valsts un privātā sektora galvenajiem dalībniekiem un nevalstiskajām organizācijām. Šiem dalībniekiem ir būtiska nozīme, lai jaunā sistēma kļūtu efektīvāka par līdzšinējo. Treškārt, tika dots solījums novērst lauksaimniecībai, nodrošinātībai ar pārtiku un lauku attīstībai paredzētā vietējā un starptautiskā finansējuma samazināšanās tendenci. Ja vēlamies sasniegt pirmo Tūkstošgades attīstības mērķi, proti, uz pusi samazināt badu pasaulē līdz 2015. gadam, ir jāpilda saistības, kas paredz palielināt oficiālo attīstības palīdzību (OAP), jo īpaši valstīm, kuras ir apņēmušās to palielināt līdz 0,7% no nacionālā kopprodukta. Daži ir kritizējuši galīgo deklarāciju par to, ka tajā nav precīzi formulēti oficiālās attīstības palīdzības mērķi attiecībā uz lauksaimniecību un nodrošinātību ar pārtiku, bet mums jāņem vērā, ka G8 augstākā līmeņa sanāksmē L’Akvilā izskanēja finansiāla rakstura solījumi. Pašlaik vissvarīgākais ir tos ievērot. Ar Eiropas Parlamenta stingru atbalstu Komisija ir sekmīgi mobilizējusi Pārtikas mehānismu EUR 1 miljarda apmērā, sadalot 85% no līdzekļiem, kurus paredzēts izlietot laika posmā no 2009. gada līdz 2011. gadam. Tomēr mums ir vajadzīga lielāka un ilgstošāka palīdzība. Lai mēs efektīvāk varētu pildīt dotos solījumus, kā arī sagatavot ziņojumus par rezultātiem un ieguldījumu ietekmi, ir vajadzīga globāla saistību sadales sistēma, uzraudzības mehānismi, kā arī konkrēti rādītāji un kritēriji. Tomēr es vēlos nepārprotami norādīt, ka pat visciešākajām līdzekļu devēju saistībām nebūs jēgas, ja jaunattīstības valstu valdības nepildīs savas saistības un neizstrādās efektīvākas lauksaimniecības politikas un stratēģijas, kā arī pašas nenodrošinās vajadzīgos ieguldījumos. Runājot par nodrošinātību ar pārtiku, mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz terminoloģiju, lai šo jēdzienu nesajauktu ar pārtikas suverenitātes un pārtikas pašnodrošinājuma jēdzienu. Ar centieniem nodrošināt pārtikas ražošanu visā pasaulē vien nepietiek. Ir svarīgi, lai cilvēkiem tiktu garantēta ilgstoša piekļuve pārtikai, bet tā galvenokārt ir atkarīga no viņu finansiālā stāvokļa. Liela nozīme pārtikas pieejamības nodrošināšanā ir gan reģionālai, gan globālai pārtikas tirdzniecībai, kas garantē lauksaimniekiem ienākumus un atvieglo patērētājiem piekļuvi lētākai pārtikai. Pārtikas pašnodrošinājums jeb autarķija var izrādīties ļoti dārga un nevajadzīga stratēģija tad, kad tirgi un tirdzniecība darbojas nevainojami. Tādēļ Dohas sarunu kārtas līdzsvarots un daudzpusīgs iznākums būtu nozīmīgs solis šajā virzienā. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka vispārēja nodrošinātība ar pārtiku ir ļoti sarežģīta un daudzšķautņaina problēma, kurai vajadzīga vispusīga pieeja. Pēdējos desmit gados Eiropas Savienība šajā jomā ir guvusi ievērojamus panākumus un tādus gūs arī turpmāk, ja tiks nodrošināta Attīstības politiku saskaņotība. Dažādo ES kopējās lauksaimniecības politikas reformu dēļ ir strauji samazinājušās eksporta kompensācijas, tādēļ atbalstu ES lauksaimniekiem PTO vairumā gadījumu uzskata par „tirdzniecību nekropļojošu”. Turklāt režīms „Viss, izņemot ieročus” paredz brīvu piekļuvi ES tirgum tikai vismazāk attīstītajām valstīm. Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu noteikumi liecina par to problēmu izpratni, ar kurām saskaras daudzas Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis, garantējot nodrošinātību ar pārtiku saviem iedzīvotājiem. Mēs ES esam ilgi strādājuši, lai veicinātu attīstības politiku saskaņotību, tādējādi uzlabojot apstākļus nodrošinātībai ar pārtiku jaunattīstības valstīs. Līdzīgi vajadzētu rīkoties arī citām valstīm un reģioniem."@lv13
"Madam President, the World Food Summit last week in Rome is the latest in a series of high-level events organised this year where food security and agriculture have featured prominently: in January in Madrid, in July in L’Aquila, in September in New York and Pittsburgh, as well as at the meeting of the Committee on World Food Security last month. To conclude, the FAO Summit has underscored that if we want to keep to our objective of halving hunger by 2015, then we should step up ODA and increase ODA and private investments in agriculture and we should improve global governance of the agricultural sector. The underlying premise of all these events has been the realisation that we are failing in the fight against world hunger. Over one billion people in the world presently do not meet their daily basic nutritional needs, and the situation is threatening to get worse in many developing countries, owing also to the effects of climate change, which is posing additional challenges to these countries’ capacity to become food secure. The World Summit on Food Security represented an opportunity to sustain the political momentum that has been building up in past months. Once more, world food security has been in the spotlight. However, the time for discussion is over; now it is time to deliver. For the European Commission, the summit was a useful event for three reasons. First, there was the pledge to renew our efforts to achieve the first Millennium Development Goal of halving hunger by 2015. In my view that target is still valid, and we should strive to reach it – particularly in those countries and regions where progress towards its achievement has been very limited, for example in Africa. Second, the promise to improve international coordination and the governance of food security through a reformed Committee on World Food Security, which would become a central component of the global partnership for agriculture, food security and nutrition. The European Commission has actively encouraged this reform and is assisting in providing core funding for it. This is, in my view, a very important step, which will pave the way for a global governance system of food security based on sound scientific advice but one also more open to key actors in the public and private sector and non-governmental organisations. These actors are crucial to making the new system more effective than the current one. Third, the promise to reverse the downward trend in domestic and international funding for agriculture, food security and rural development. If we want to meet the first Millennium Development Goal of halving hunger by 2015, the commitments taken to increase ODA must be fulfilled – in particular by those countries which have committed themselves to reaching the target of 0.7% of gross national income. Some have criticised the final declaration for not setting more precise official development assistance targets for agriculture and food security, but we must recall that significant financial pledges had already been made at the G8 Summit in L’Aquila. The priority now is to honour them. With strong support from the European Parliament, the Commission has successfully mobilised the EUR 1 billion food facility, of which 85% is already committed for the period 2009-2011. However, we need more and sustained assistance over time. In order to be accountable for our pledges we need a global pecking system of commitments, but we also have to develop monitoring mechanisms, specific indicators and benchmarks which can be used to report on the outcomes and impacts of investments. However – and let me say this loud and clear – even the most substantial commitment by donors will be worthless if governments in developing countries fail to translate their own commitments into better agricultural policies, strategies and investments. In discussing food security, we should also be careful about terminology, and distinguish food security from food sovereignty and food self-sufficiency. Efforts to achieve production around the world are not enough in their own right. What counts is that people should have sustained access to food, which is basically a poverty question. Food trade – regional as well as global – plays an important part in enhancing access to food by providing farmers with an income and by allowing consumers access to cheaper food. Self-sufficiency in food or autarchy could be a very costly strategy and will not be necessary when markets and trade work well. Therefore, concluding the Doha Round with a balanced and comprehensive outcome would be a major step ahead. We should also not forget that global food security is a very complex and multifaceted problem which requires a holistic approach. In this area the European Union has made enormous progress in the past decade and progress will continue to be ensured through the Policy Coherence for Development (PCD) process. The various reforms of the EU common agricultural policy have strongly reduced export refunds and the vast majority of support for farmers in the EU is recognised as being ‘non-trade distorting’ by the WTO. Moreover with the Everything But Arms arrangement, market access to the EU is free for the least developed countries, and the provisions of the economic partnership agreements (EPAs) show an understanding of problems faced by many of the ACP countries in guaranteeing food security to their citizens. We have therefore have come a very long way in the EU, in enhancing policy coherence for development and thereby creating improved food security conditions for developing countries. Other countries and regions should do the same."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de Wereldvoedseltop van vorige week in Rome was de laatste van een reeks bijeenkomsten op hoog niveau die dit jaar zijn georganiseerd en waarbij voedselzekerheid en landbouw een prominente plaats innamen: in januari in L’Aquila, in september in New York en Pittsburgh en de bijeenkomst van het Comité voor de voedselzekerheid in de wereld van vorige maand. Ten slotte zou ik willen zeggen dat door de FAO-top is onderstreept dat we de officiële ontwikkelingshulp moeten intensiveren en de officiële ontwikkelingshulp en particuliere investeringen in de landbouw moeten uitbreiden en de wereldwijde governance in de agrarische sector moeten verbeteren, indien we vast willen blijven houden aan onze doelstelling om tegen 2015 de honger te halveren. De onderliggende gedachte in al deze bijeenkomsten was het besef dat we tekortschieten in de bestrijding van honger op aarde. Ruim één miljard mensen op aarde kan momenteel niet voorzien in de dagelijkse basisbehoeften aan voedsel. Mede door de effecten van de klimaatverandering dreigt de situatie in veel ontwikkelingslanden nog te verslechteren, waardoor het voor deze landen nog moeilijker wordt om voedselzekerheid te kunnen bieden. De Wereldtop over voedselzekerheid was een gelegenheid om het politieke momentum dat in de laatste maanden is ontstaan te behouden. De voedselzekerheid in de wereld stond weer eens in het middelpunt van de belangstelling. De tijd van praten is echter voorbij, we moeten nu daden stellen. Voor de Europese Commissie was de bijeenkomst om drie redenen nuttig. In de eerste plaats hebben wij beloofd om ons met hernieuwde kracht in te zetten voor het verwezenlijken van de eerste millenniumdoelstelling voor ontwikkeling en ervoor te zorgen dat de honger tegen 2015 is gehalveerd. Dat doel geldt volgens mij nog steeds en we moeten ons best doen om dat te bereiken – vooral in de landen en gebieden waar op dit gebied zeer weinig vorderingen zijn geboekt, bijvoorbeeld Afrika. In de tweede plaats werd beloofd om de internationale coördinatie en het beheer van voedselzekerheid te verbeteren door middel van een hervormd Comité voor de voedselzekerheid in de wereld, dat een centraal bestanddeel van het mondiale partnerschap voor landbouw, voedselzekerheid en voeding zou worden. De Europese Commissie heeft deze hervorming actief aangemoedigd en biedt steun door middel van kernfinanciering. Ik denk dat dit een zeer belangrijke stap is, die de weg zal bereiden voor een wereldwijd systeem voor de governance van voedselzekerheid, dat is gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk advies en dat ook meer open zal staan voor de belangrijkste spelers in de publieke en private sector en non-gouvernementele organisaties. Deze spelers zijn van cruciaal belang, als we het nieuwe systeem effectiever willen maken dan het bestaande. In de derde plaats is beloofd om de neerwaartse trend in de binnenlandse en internationale financiering van de landbouw, voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling om te buigen. Indien we de eerste millenniumdoelstelling van het halveren van de honger in 2015 willen verwezenlijken, moeten de afspraken voor meer officiële ontwikkelingshulp worden nagekomen, vooral door de landen die hebben toegezegd 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen hieraan te zullen besteden. Sommigen hebben kritiek geuit op de slotverklaring, omdat hierin de doelstellingen voor de officiële ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid niet precies genoeg zouden zijn omschreven. We moeten er echter aan herinneren dat er op de G8-top in L’Aquila al belangrijke financiële toezeggingen zijn gedaan. Die moeten nu eerst worden nagekomen. Dankzij de flinke steun van het Europees Parlement is de Commissie erin geslaagd om de 1 miljard euro van de voedselfaciliteit vlot te trekken, waarvan 85 procent al is toegewezen voor de periode 2009-2011. We hebben op termijn echter meer en duurzame steun nodig. Om verantwoording af te kunnen leggen voor onze beloften, hebben we een wereldwijd traceersysteem van toezeggingen nodig, maar we moeten ook controlesystemen, specifieke indicatoren en criteria ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden om verslag te doen van de resultaten en effecten van de investeringen. Echter, zelfs de meest substantiële toezegging van donoren – en dit wil ik luid en duidelijk zeggen – zal waardeloos zijn, indien de regeringen in de ontwikkelingslanden er niet in slagen om hun eigen toezeggingen om te zetten in beter beleid, en betere strategieën en investeringen voor de landbouw. In het debat over voedselzekerheid moeten we ook op de terminologie letten en een onderscheid maken tussen voedselzekerheid en soevereiniteit en zelfvoorziening op voedselgebied. Inspanningen voor wereldwijde productie zijn op zichzelf niet genoeg. Het is belangrijk dat mensen duurzame toegang tot voedsel hebben, wat vooral een armoedekwestie is. De handel in voedsel – zowel op regionaal als op mondiaal niveau – speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de toegang tot voedsel, omdat boeren daarmee een inkomen krijgen en consumenten toegang wordt geboden tot goedkoper voedsel. Zelfvoorziening of autarchie op het gebied van voedsel zou wel eens een heel dure strategie kunnen zijn en is niet nodig als de markten en de handel goed functioneren. Daarom zou het afsluiten van de Doha-ronde met een evenwichtig en veelomvattend resultaat een belangrijke stap vooruit zijn. We moeten ook niet vergeten dat wereldwijde voedselzekerheid een zeer ingewikkeld probleem met vele aspecten is en dat hiervoor een holistische aanpak nodig is. De Europese Unie heeft het afgelopen decennium enorme vorderingen gemaakt op dit gebied en met behulp van de beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) zal voor blijvende vooruitgang worden gezorgd. Door de verschillende hervormingen van het GLB zijn de exportrestituties sterk verminderd en het grootste deel van de landbouwsubsidies in de EU wordt door de WTO als ‘niet-handelsverstorend’ gezien. Bovendien hebben de minst ontwikkelde landen vrije toegang tot de markt in de EU gekregen door het ‘alles behalve wapens - initiatief, en uit de bepalingen van de economische partnerschapovereenkomsten (EPO’s) blijkt begrip voor de problemen die veel ACS-landen ondervinden bij de zorg voor voedselzekerheid voor hun burgers. We hebben daarom in de EU al heel veel bereikt op het punt van een betere beleidscoherentie voor ontwikkeling, waarbij voor ontwikkelingslanden betere omstandigheden op het gebied van de voedselzekerheid zijn gecreëerd. Andere landen en regio’s zouden hetzelfde moeten doen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Światowy szczyt żywnościowy, który odbył się w zeszłym tygodniu w Rzymie, był ostatnim z serii spotkań zorganizowanych w tym roku na wysokim szczeblu, podczas których ważne miejsce zajmowały tematy bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa. Mam na myśli spotkanie w styczniu w Madrycie, w lipcu w L’Aquila, we wrześniu w Nowym Jorku i Pittsburgu oraz posiedzenie Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego w zeszłym miesiącu. Reasumując, szczyt FAO potwierdził, że jeśli chcemy zrealizować cel zredukowania liczby głodujących o połowę do 2015 roku, powinniśmy zintensyfikować pomoc publiczną na rzecz rozwoju oraz zwiększyć tę pomoc i inwestycje w sektorze rolnictwa i usprawnić globalne zarządzanie tym sektorem. Do organizacji tych wszystkich spotkań skłania świadomość, że przegrywamy w walce z głodem na świecie. Obecnie ponad miliard ludzi na świecie nie zaspokaja swoich podstawowych potrzeb żywieniowych. Istnieje ryzyko, że sytuacja w krajach rozwijających się będzie się pogarszać między innymi z powodu zmian klimatycznych, które dodatkowo ograniczają możliwości tych krajów w zakresie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Światowy szczyt w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność stworzył możliwość utrzymania impulsu politycznego, który od kilku miesięcy przybiera na intensywności. Światowe bezpieczeństwo żywnościowe ponownie znalazło się w centrum uwagi, jednakże czas na dyskusje już się skończył – teraz nadeszła pora działania. Dla Komisji Europejskiej szczyt okazał się użyteczny z trzech powodów. Po pierwsze, złożono zobowiązanie do wznowienia wysiłków zmierzających do osiągnięcia pierwszego milenijnego celu rozwoju tj. zmniejszenia o połowę do 2015 roku liczby ludzi cierpiących z powodu głodu. Moim zdaniem ten cel jest w dalszym ciągu aktualny i powinniśmy dążyć do jego osiągnięcia, zwłaszcza w krajach i regionach − na przykład w Afryce − w których został on dotychczas zrealizowany w bardzo ograniczonym stopniu. Po drugie, obietnica poprawy międzynarodowej koordynacji i zarządzania w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zreformowany Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego, który stanie się centralnym elementem ogólnoświatowego partnerstwa na rzecz rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia. Komisja Europejska aktywnie wspiera tę reformę i pomaga w zapewnianiu podstawowych funduszy na jej finansowanie. Uważam, że jest to bardzo ważny krok, który utoruje drogę światowemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym, opartego na solidnym doradztwie naukowym, ale też otwartego dla głównych uczestników sektora prywatnego i publicznego oraz dla organizacji pozarządowych. Ich udział jest niezbędny do przekształcenia nowego systemu w bardziej skuteczny niż obecnie. Po trzecie, obietnica odwrócenia tendencji zniżkowej w sferze krajowego i międzynarodowego finansowania rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju wsi. Jeśli chcemy osiągnąć pierwszy milenijny cel rozwoju, czyli zmniejszyć liczbę głodujących o połowę do 2015 roku, to zobowiązania podjęte w celu zwiększenia pomocy publicznej na rzecz rozwoju muszą zostać zrealizowane w szczególności przez te kraje, które zobowiązały się do osiągnięcia docelowego dochodu narodowego brutto na poziomie 0,7 %. Niektórzy krytykują deklarację końcową za to, że nie zostały w niej bardziej precyzyjnie określone dokładne cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Musimy jednak pamiętać o istotnych finansowych zobowiązaniach podjętych podczas szczytu G-8 w L’Aquila. Przestrzeganie ich jest w tej chwili naszym priorytetem. Przy silnym wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisja ustanowiła instrument żywnościowy w wysokości 1 miliarda euro, a 85 % tej kwoty zostało już przeznaczone na lata 2009-2011. Potrzebujemy jednak bardziej stabilnego wsparcia. Do wywiązania się z naszych obietnic potrzebny jest nam globalny system zobowiązań, ale musimy również stworzyć mechanizmy monitorowania, ustalić szczegółowe wskaźniki i wzorce, które będzie można wykorzystać do śledzenia wyników i wpływu inwestycji. Jednakże – chciałbym to powiedzieć głośno i wyraźnie – nawet największe wsparcie finansowe będzie bezużyteczne, jeżeli rządy krajów rozwijających się nie będą umiały przełożyć swoich zobowiązań na skuteczniejszą politykę, lepsze strategie i inwestycje w obszarze rolnictwa. W dyskusjach na temat bezpieczeństwa żywnościowego musimy rozważnie posługiwać się terminologią i odróżniać bezpieczeństwo żywnościowe od niezależności i samowystarczalności żywnościowej. Wysiłki zmierzające do zwiększenia produkcji na świecie nie wystarczą. Ludzie powinni mieć stały dostęp do żywności, a to jest związane z kwestią ubóstwa. Handel żywnością – zarówno regionalny, jak i globalny – ma istotny wpływ na zwiększanie dostępu do żywności poprzez zapewnienie rolnikom dochodów, a konsumentom dostępu do tańszych artykułów spożywczych. Samowystarczalność w zakresie wyżywienia czy autarkia mogą okazać się bardzo kosztowne i nie będą potrzebne, gdy rynki i handel będą dobrze funkcjonowały. Dlatego też na zakończenie chciałbym podkreślić, że runda dauhańska zakończona wyważonym i kompleksowym wynikiem byłaby ważnym krokiem naprzód. Nie powinniśmy zapominać, że globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią złożoną, wieloaspektową i wymaga holistycznego podejścia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Unia Europejska przyczyniła się w tym zakresie do ogromnego postępu, który będzie kontynuowany dzięki polityce spójności na rzecz rozwoju. Reformy unijnej wspólnej polityki rolnej przyczyniły się do znacznego ograniczenia refundacji wywozowych, a WTO uznała, że większość form wspierania rolników w UE nie powoduje zakłócenia handlu. Ponadto zgodnie z inicjatywą „Wszystko oprócz broni” kraje najsłabiej rozwinięte mają swobodny dostęp do rynku UE, a postanowienia umów o partnerstwie gospodarczym są dowodem zrozumienia problemów, przed którymi stoją państwa AKP w zakresie zagwarantowania dostępu do żywności swoim obywatelom. Przebyliśmy w UE długą drogę w udoskonalaniu polityki spójności na rzecz rozwoju i w ten sposób stworzyliśmy lepsze warunki bezpieczeństwa żywnościowego w państwach rozwijających się. Inne kraje i regiony powinny zrobić to samo."@pl16
"Senhora Presidente, a Cimeira Mundial sobre Segurança Alimentar na semana passada em Roma é o último de uma série de eventos de alto nível organizados este ano em que a segurança alimentar e a agricultura estiveram em destaque: em Janeiro em Madrid, em Julho em L’Aquila, em Setembro em Nova Iorque e Pittsburgh, bem como na reunião do Comité da Segurança Alimentar. Para terminar, a Cimeira da FAO sublinhou que se a nossa vontade for manter o nosso objectivo de reduzir para metade a fome até 2015, então teremos de intensificar a APD e aumentar os investimentos privados e de APD no domínio da agricultura e teremos ainda de melhor a governação global do sector agrícola. A conclusão comum a todos estes eventos foi o entendimento de que não estamos a ser bem sucedidos na luta contra a fome no mundo. Mais de mil milhões de pessoas no mundo, actualmente, não satisfazem as suas necessidades nutricionais básicas diárias, e a verdade é que a situação ameaça agravar-se em muitos países em desenvolvimento, em razão também das consequências das alterações climáticas que colocam desafios adicionais à capacidade de estes países garantirem a segurança alimentar. A Cimeira Mundial sobre Segurança alimentar representou uma oportunidade de apoiar a dinâmica política que se tem vindo a desenvolver nos últimos meses. Mais uma vez, a segurança alimentar no mundo esteve na ordem do dia. Contudo, o tempo de debate acabou; agora é altura de agir. Para a Comissão Europeia, a Cimeira foi um evento útil por três razões. Em primeiro lugar, o firme compromisso de renovar os nossos esforços de alcançar o primeiro objectivo de desenvolvimento do Milénio de reduzir para metade a fome até 2015. Na minha opinião, o objectivo continua a ser válido, pelo que nos cumpre lutar para o alcançar – especialmente naqueles países e regiões em que os avanços rumo à sua consecução têm sido muito limitados, por exemplo, em África. Em segundo lugar, a promessa de melhorar a coordenação internacional e a governação da segurança alimentar através de um Comité da Segurança Alimentar reformado, o qual passaria a ser uma componente central da parceria global para a agricultura, segurança alimentar e nutrição. A Comissão Europeia tem incentivado fortemente esta reforma e presta assistência disponibilizando a maior parte do financiamento para a mesma. A meu ver, trata-se de um passo extremamente importante, que abrirá caminho a um sistema de governação mundial em termos de segurança alimentar, baseado numa consultadoria científica sólida, mas também mais aberto a actores-chave no sector público e privado e organizações não-governamentais. Estes actores são fundamentais para tornar o novo sistema mais eficaz do que o actual. Em terceiro lugar, a promessa de inverter a tendência decrescente no financiamento internacional e nacional para a agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural. Se queremos cumprir o primeiro Objectivo de Desenvolvimento do Milénio de reduzir para metade a fome até 2015, os compromissos assumidos de aumentar a APD têm de ser respeitados – em especial por aqueles países que se comprometerem a alcançar o objectivo de 0,7% de rendimento nacional bruto. Houve quem criticasse a declaração final por não estabelecer objectivos de ajuda pública ao desenvolvimento mais precisos para a agricultura e segurança alimentar, mas temos de ter presente que as promessas financeiras mais importantes já foram feitas na Cimeira do G8 em L’Aquila. A prioridade agora é honrá-las. Com um forte apoio do Parlamento Europeu, a Comissão já conseguiu mobilizar a Facilidade Alimentar no valor de mil milhões de euros, dos quais 85% já está autorizado para o período 2009-2011. Contudo, precisamos de uma ajuda maior e mais sustentada ao longo do tempo. A fim de cumprir as nossas promessas, precisamos de um sistema global de hierarquia de compromissos, mas precisamos também de desenvolver mecanismos de monitorização, indicadores específicos e parâmetros de referência que possam ser utilizados para informar sobre os resultados e impactos de investimentos. Contudo – e que isto fique bem claro – mesmo o financiamento mais substancial por parte dos dadores será inútil se os governos dos países em desenvolvimento não fizerem de maneira a que os seus próprios financiamentos se traduzam em melhor investimentos, estratégias e políticas agrícolas. Ao debater a segurança alimentar, devemos também ser cuidadosos com terminologia e distinguir entre segurança alimentar de soberania alimentar e independência alimentar. Os esforços para conseguir um nível de produção no mundo não são suficientes por si próprios. O que conta é que as pessoas deverão ter um acesso sustentado aos produtos alimentares; o que está fundamentalmente em causa é a pobreza. O comércio de produtos alimentares – tanto regional como global – desempenha um papel importante no reforço do acesso aos alimentos ao providenciar aos agricultores um rendimento e ao permitir o acesso dos consumidores a alimentos mais baratos. A independência alimentar ou a soberania poderá ser uma estratégia muito dispendiosa e não será necessária quando os mercados e o comércio funcionam bem. Por conseguinte, concluir a Ronda Doha com um resultado equilibrado e abrangente seria um grande passo em frente. Não devemos esquecer também que a segurança alimentar a nível mundial é um problema extremamente complexo e multifacetado que requer uma abordagem holística. Neste domínio, a União Europeia fez excelentes progressos na década passada, progressos esses que continuarão a ser assegurados através do processo da Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD). As várias reformas da política agrícola comum da UE reduziram fortemente as restituições às exportações e a grande maioria de apoio aos agricultores na UE é reconhecida, pela OMC, como não tendo um efeito distorçor. Além do mais, com o acordo “Tudo menos armas” o acesso do mercado à UE é livre para os países menos desenvolvidos e as disposições dos acordos de parceria económica (APE) mostram uma compreensão dos problemas que muitos dos países ACP enfrentam para garantir a segurança alimentar aos seus cidadãos. Por conseguinte, temos um longo caminho a percorrer na UE, no reforço da Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, criando assim melhores condições de segurança alimentar para os países em desenvolvimento. Outros países e regiões devem fazer o mesmo."@pt17
"Doamnă preşedintă, summit-ul mondial privind alimentaţia care a avut loc săptămâna trecută la Roma este ultimul dintr-o serie de evenimente la nivel înalt organizate în acest an în care securitatea alimentară şi agricultura au reprezentat subiecte importante de discuţie: în ianuarie la Madrid, în iulie la L'Aquila, în septembrie la New York şi la Pittsburgh, precum şi reuniunea de luna trecută a Comitetului pentru securitatea alimentară mondială. În concluzie, summit-ul FAO a subliniat faptul că, dacă dorim să menţinem obiectivul de reducere la jumătate a foametei până în 2015, ar trebui să intensificăm AOD şi să creştem AOD şi investiţiile private din agricultură şi ar trebui să îmbunătăţim gestionarea mondială a sectorului agricol. Premisa de la baza tuturor acestor evenimente a fost conştientizarea faptului că pierdem lupta împotriva foametei în lume. Peste un miliard de oameni la nivel mondial nu îşi satisfac în prezent necesităţile nutritive de bază zilnice, iar situaţia dă semne de agravare în numeroase ţări în curs de dezvoltare, lucru datorat şi efectelor schimbărilor climatice, ceea ce creează dificultăţi suplimentare în privinţa capacităţii acestor ţări de a-şi asigura hrana. Summit-ul a reprezentat o şansă de a susţine avântul politic creat în ultimele luni. Încă o dată, securitatea alimentară mondială s-a aflat în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, vremea discuţiilor a trecut; acum este momentul să trecem la fapte. Pentru Comisia Europeană, summit-ul a fost un eveniment util din trei motive. În primul rând, s-a luat angajamentul de a reînnoi eforturile pentru atingerea primului Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului privind reducerea foametei la jumătate până în 2015. În opinia mea, această ţintă este încă valabilă, iar noi ar trebui să ne străduim să o atingem – în special în acele ţări şi regiuni în care progresele în direcţia atingerii acesteia au fost foarte limitate, de exemplu în Africa. În al doilea rând, s-a făcut promisiunea de a îmbunătăţi coordonarea internaţională şi administrarea securităţii alimentare prin intermediul Comitetului pentru securitatea alimentară mondială, care ar urma să fie reformat şi să devină un element central al parteneriatului mondial pentru agricultură, securitate alimentară şi nutriţie. Comisia Europeană a încurajat în mod activ această reformă şi contribuie la finanţarea de bază a acesteia. Acesta este, în opinia mea, un pas foarte important, care va pregăti calea către un sistem de administrare mondială a securităţii alimentare, bazat pe o consiliere ştiinţifică temeinică, dar şi către un sistem mai deschis faţă de actorii-cheie din sectoarele publice şi private şi faţă de organizaţiile neguvernamentale. Aceşti actori sunt esenţiali pentru a face ca noul sistem să fie mai eficient decât cel actual. În al treilea rând, s-a făcut promisiunea de a inversa tendinţa de scădere a finanţărilor interne şi internaţionale pentru agricultură, securitate alimentară şi dezvoltare rurală. Dacă dorim să îndeplinim primul Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului privind reducerea foametei la jumătate până în 2015, angajamentele luate privind creşterea asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) trebuie îndeplinite – în special de acele ţări care s-au angajat să atingă ţinta de 0,7% din venitul naţional brut. Unii au criticat declaraţia finală pentru că nu a stabilit ţinte mai precise privind asistenţa oficială pentru dezvoltare în ceea ce priveşte agricultura şi securitatea alimentară, însă nu trebuie uitat faptul că s-au făcut deja promisiuni financiare semnificative la Summit-ul G8 de la L'Aquila. Acum, prioritatea constă în onorarea acestora. Beneficiind de sprijinul puternic al Parlamentului European, Comisia a mobilizat cu succes facilitatea pentru alimente în valoare de 1 miliard de euro, din care o proporţie de 85% este deja alocată pentru perioada 2009-2011. Cu toate acestea, avem nevoie de un sprijin mai consistent şi mai susţinut în timp. Pentru a da socoteală pentru făgăduinţele noastre, avem nevoie de un sistem mondial de urmărire a angajamentelor, dar trebuie, de asemenea, să punem la punct mecanisme de monitorizare, indicatori specifici şi repere care să poată fi utilizate pentru a raporta rezultatul şi impactul investiţiilor noastre. Cu toate acestea – şi daţi-mi voie să afirm acest lucru clar şi răspicat – nici măcar angajamentele cele mai substanţiale ale donatorilor nu vor avea nicio valoare dacă guvernele ţărilor în curs de dezvoltare nu îşi vor transpune propriile angajamente în politici agricole, strategii şi investiţii mai adecvate. În cadrul discuţiilor despre securitatea alimentară, ar trebui, de asemenea, să fim atenţi la terminologie şi să facem distincţia dintre securitatea alimentară, suveranitatea alimentară şi autosuficienţa alimentară. Simplele eforturi de realizare a producţiei la nivel mondial nu sunt suficiente în sine. Important este ca oamenii să aibă acces neîntrerupt la hrană, ceea ce este practic o chestiune de sărăcie. Comerţul cu alimente – atât cel regional, cât şi cel mondial – joacă un rol important în sporirea accesului la hrană prin oferirea unui venit agricultorilor şi prin asigurarea accesului consumatorilor la alimente mai ieftine. Autosuficienţa alimentară sau autarhia ar putea fi o strategie foarte costisitoare şi nu va fi necesară atunci când pieţele şi comerţul vor funcţiona în mod corespunzător. Prin urmare, încheierea Rundei de la Doha cu un rezultat echilibrat şi complet ar reprezenta un enorm pas înainte. De asemenea, nu ar trebui să uităm faptul că securitatea alimentară mondială este o problemă complexă, cu faţete multiple, care necesită o abordare globală. În acest domeniu, Uniunea Europeană a făcut progrese enorme în ultimul deceniu, iar pe viitor progresele vor fi asigurate prin intermediul procesului privind coerenţa politicilor de dezvoltare (CPD). Diferitele reforme ale politicii agricole comune a UE au redus drastic restituirile la export, iar cea mai mare parte a asistenţei pentru agricultorii din UE este identificată de OMC ca fiind „distorsiune necomercială”. În plus, graţie acordului „Totul în afară de arme”, accesul pe piaţă în UE este liber pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, iar dispoziţiile acordurilor de parteneriat economic (APE) indică o înţelegere a problemelor cu care se confruntă numeroase ţări ACP în privinţa garantării securităţii alimentare pentru cetăţenii lor. Prin urmare, am făcut numeroase progrese în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sporirea coerenţei politicilor de dezvoltare, creând astfel condiţii ameliorate de securitate alimentară pentru ţările în curs de dezvoltare. Alte ţări şi regiuni ar trebui să procedeze la fel."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, svetový samit o potravinovej bezpečnosti, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Ríme, je posledným zo série podujatí na vysokej úrovni organizovaných v tomto roku s hlavnou témou potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárstva: v januári v Madride, v júli v L’Aquile, v septembri v New Yorku a Pittsburghu, ako aj zasadnutie Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť minulý mesiac. Na záver, samit FAO zdôraznil, že ak sa chceme držať svojho cieľa znížiť počet ľudí trpiacich hladom o polovicu do roku 2015, mali by sme posilniť oficiálnu rozvojovú pomoc (ORP) a zvýšiť túto pomoc a súkromné investície v poľnohospodárstve a mali by sme zlepšiť globálne riadenie odvetvia poľnohospodárstva. Základným predpokladom všetkých týchto podujatí bolo, že si uvedomujeme svoje zlyhávanie v boji proti hladu vo svete. Viac ako miliarda ľudí vo svete v súčasnosti nemá uspokojené každodenné základné potreby výživy. Zároveň hrozí zhoršenie tejto situácie v mnohých rozvojových krajinách aj v dôsledku zmeny klímy, čo ďalej obmedzuje schopnosť týchto krajín dosiahnuť potravinovú bezpečnosť. Svetový samit o potravinovej bezpečnosti predstavoval príležitosť udržať politickú aktivitu, ktorá sa vytvárala v uplynulých mesiacoch. Svetová potravinová bezpečnosť bola opäť v centre pozornosti. Čas na diskusiu však už uplynul, teraz je čas konať. Pre Európsku komisiu bol samit užitočným podujatím z troch dôvodov. Po prvé, bol to prísľub obnoviť naše úsilie o dosiahnutie prvého rozvojového cieľa tisícročia, znížiť počet ľudí trpiacich hladom o polovicu do roku 2015. Podľa mňa tento cieľ stále platí a mali by sme sa usilovať o jeho splnenie, najmä v tých krajinách a regiónoch, kde sme zatiaľ dosiahli veľmi malý pokrok, ako napríklad v Afrike. Po druhé, sľub zlepšiť medzinárodnú koordináciu a riadenie potravinovej bezpečnosti prostredníctvom reformovaného Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť, ktorý sa stane ústredným prvkom globálneho partnerstva pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a výživu. Európska komisia aktívne podporuje túto reformu a pomáha na ňu zabezpečovať základné finančné prostriedky. To je, podľa mňa, veľmi dôležitý krok otvárajúci cestu ku globálnemu systému riadenia potravinovej bezpečnosti, ktorý bude založený na rozumných vedeckých odporúčaniach, ale zároveň bude viac otvorený pre kľúčové subjekty vo verejnom a v súkromnom sektore a pre mimovládne organizácie. Tieto subjekty sú veľmi dôležité pre to, aby bol nový systém efektívnejší ako ten súčasný. Po tretie, sľub zvrátiť klesajúci trend vnútroštátneho a medzinárodného financovania poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka. Ak chceme dosiahnuť prvý rozvojový cieľ tisícročia, znížiť počet ľudí trpiacich hladom o polovicu do roku 2015, je potrebné splniť záväzky na zvýšenie oficiálnej rozvojovej pomoci (ORP). Týka sa to najmä krajín, ktoré sa zaviazali dosiahnuť cieľovú úroveň 0,7 % hrubého národného dôchodku. Objavila sa kritika záverečného vyhlásenia, že nestanovilo konkrétnejšie ciele oficiálnej rozvojovej pomoci pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. Musíme však pripomenúť, že významné finančné záväzky boli prijaté už na samite G8 v L’Aquile. Prioritou je teraz dodržať tieto záväzky. Komisia s veľkou pomocou Európskeho parlamentu úspešne zmobilizovala potravinový nástroj v hodnote 1 miliardy EUR, z čoho je 85 % sľúbených na roky 2009 – 2011. Časom však budeme musieť zabezpečiť rozsiahlejšiu a trvalejšiu pomoc. Aby sme pristupovali k svojim sľubom zodpovedne, potrebujeme globálny systém záväzkov. Musíme však vypracovať aj monitorovacie mechanizmy, osobitné ukazovatele a kritériá, ktoré sa budú dať použiť pri vypracovávaní správ o výsledkoch a vplyvoch investícií. Avšak, a dovoľte mi to povedať nahlas a zreteľne, aj tie najvážnejšie záväzky darcov budú bezcenné, ak vlády rozvojových krajín nedokážu svoje vlastné záväzky previesť do podoby lepších poľnohospodárskych politík, stratégií a investícií. Pri diskusii o potravinovej bezpečnosti by sme si mali dávať pozor aj na terminológiu a odlišovať potravinovú bezpečnosť od potravinovej nezávislosti a potravinovej sebestačnosti. Úsilie o zabezpečenie celosvetovej výroby nestačí. Dôležité je, aby ľudia mali trvalý prístup k potravinám, čo je predovšetkým otázka chudoby. Obchod s potravinami, regionálny aj svetový, hrá významnú úlohu v zlepšovaní prístupu k potravinám tým, že poľnohospodárom zabezpečuje príjmy a spotrebiteľom umožňuje prístup k lacnejším potravinám. Sebestačnosť v potravinách alebo autarkia môže byť veľmi nákladnou stratégiou a nebude potrebná, ak budú trhy a obchod dobre fungovať. Preto by malo byť významným krokom vpred zavŕšenie kola rokovaní v Dauhe vyváženou a komplexnou dohodou. Nemali by sme zabúdať ani na to, že globálna potravinová bezpečnosť je veľmi zložitým a mnohovrstvovým problémom, ktorý si vyžaduje holistický prístup. Európska únia urobila v tejto oblasti počas uplynulej dekády obrovský pokrok. Pokračovanie tohto pokroku zabezpečí proces súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD). Viaceré reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ výrazne obmedzili vývozné náhrady a Svetová obchodná organizácia (WTO) považuje veľkú väčšinu podpory poľnohospodárov v EÚ za takú, ktorá „nenarúša trh“. Navyše, s dohodou Všetko okrem zbraní majú najmenej rozvinuté krajiny voľný prístup na trh EÚ a ustanovenia dohôd o hospodárskom partnerstve (EPA) ukazujú porozumenie pre problémy, ktorým čelia mnohé krajiny AKT pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti svojich občanov. Takže v EÚ sme prešli veľmi dlhú cestu pri posilňovaní súdržnosti politík v záujme rozvoja a vytváraní lepších podmienok potravinovej bezpečnosti pre rozvojové krajiny. Ostatné krajiny a regióny by mali urobiť to isté."@sk19
"Gospa predsednica, svetovni vrh o prehrani, ki je potekal prejšnji teden v Rimu, je zadnji iz niza dogodkov na visoki ravni, ki so bili organizirani letos in kjer se je predvsem govorilo o varni prehrani in kmetijstvu: januarja v Madridu, julija v L'Aquili, septembra v New Yorku in Pittsburghu, pa tudi prejšnji mesec na srečanju Odbora za svetovno varnost preskrbe s hrano. Za konec naj povem, da je vrh Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo poudaril, da moramo, če želimo izpolniti cilj prepolovitve lakote do leta 2015, pospešiti URP in povečati naložbe URP ter zasebne naložbe v kmetijstvo, obenem pa izboljšati svetovno upravljanje kmetijskega sektorja. Osnovno izhodišče vseh teh dogodkov je bila ugotovitev, da smo v boju proti svetovni lakoti neuspešni. Trenutno več kot milijarda ljudi na svetu ne izpolnjuje dnevnih osnovnih prehranskih potreb, v mnogih državah v razvoju pa grozi nevarnost, da se bojo razmere še poslabšale, kar je tudi posledica podnebnih sprememb, ki postavljajo dodatne izzive zmogljivosti teh državi, da bi zagotovile varnost hrane. Svetovni vrh o varni prehrani je bil možnost, da se ohrani politični zagon, ki se je razvijal v preteklih mesecih. Naj ponovim, v središču je svetovna varnost preskrbe s hrano. Vendar pa se je čas za razpravljanje iztekel; zdaj je čas za rezultate. Vrh je bil za Evropsko komisijo koristen dogodek iz treh razlogov. Prvič, dana je bila zaveza, da bomo obnovili naša prizadevanja za izplnitev prvega razvojnega cilja tisočletja, tj. prepoloviti lakoto do leta 2015. Po mojem mnenju ta cilj še velja, zato bi si morali zanj prizadevati – predvsem v tistih državah in regijah, kjer je bil napredek proti njegovi izpolnitvi zelo majhen, na primer v Afriki. Drugič, obljuba, da bomo izboljšali mednarodno usklajevanje in upravljanje varnosti hrane prek preoblikovanega Odbora za varnost preskrbe s hrano, ki bi postal osrednji sestavni del svetovnega partnerstva za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in prehranjevanje. Evropska komisija je aktivno spodbujala to preoblikovanje in je pomagala z zagotavljanjem temeljnih sredstev zanj. To je po mojem mnenju zelo pomemben korak, ki bo utrl pot sistemu globalnega upravljanja varnosti preskrbe s hrano, ki bo temeljil na trdnih znanstvenih priporočilih in bo obenem bolj odprt za ključne akterje v javnem in zasebnem sektorju ter nevladnih organizacijah. Ti akterji so ključnega pomena za to, da bo nov sistem učinkovitejši od trenutnega. Tretjič, obljuba, da bomo obrnili padajoči trend na področju notranjega in mednarodnega financiranja kemtijstva, varnosti preskrbe s hrano in razvoja podeželja. Će želimo izpolniti prvi razvojni cilj tisočletja, tj. prepoloviti lakoto do leta 2015, je treba izpolniti zaveze za povečanje URP – predvsem zaveze tistih držav, ki so obljubile, da bodo dosegle cilj v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka. Nekateri so sklepni deklaraciji očitali, da ne opredeljuje natančnejših ciljev uradne razvojne pomoči za kmetijstvo in varnost preskrbe s hrano, vendar pa se moramo spomniti, da so bile bistvene finančne zaveze že dane na vrhu G8 v L'Aquili. Glavna naloga zdaj je, da se te zaveze spoštujejo. Z močno podporo Evropskega parlamenta je Komisija uspešno mobilizirala 1 milijardo EUR za instrumente za hrano, 85 % tega zneska pa je že namenjenih za obdobje 2009—2001. Vendar pa bomo sčasoma potrebovali večjo in trajno pomoč. Da bi lahko prevzeli odgovornost za naše zaveze, potrebujemo svetoven hierarhičen sistem zavez, razviti pa moramo tudi mehanizme spremljanja, psoebne kazalnike in merila, ki bi jih lahko uporabili za poročanje o raezultatih in vplivih naložb. Vendar pa – in dovolite mi, da to povem jasno in glasno – bodo celo največje zaveze donatorjev brez vrednosti, če vlade v državah v razvoju ne bodo uspele prenesti lastnih zavez v boljšo kmetijsko politiko, strategije in naložbe. Ko govorimo o varnosti preskrbe s hrano, bi morali biti tudi zelo previdni glede izrazja in bi morali varnost preskrbe s hrano ločevati od neodvisnosti pri preskrbi s hrano ter prehranske samozadostnosti. Prizadevanja za doseganje proizvodnje po vsem svetu sama po sebi niso dovolj. Kar šteje, je to, da bi ljudje morali imeti trajen dostop do hrane, pri tem pa gre dejansko za vprašanje revščine. Trgovina s hrano – regionalna in svetovna – igra pomembno vlogo pri povečanju dostopa do hrane z zagotavljanjem prihodka kmetovalcem in omogočanju dostopa do cenejše hrane za potrošnike. Prehranska samozadostnost ali samovlada bi bila lahko zelo draga strategija in ne bo potrebna, ko bodo trgi in trgovina dobro delovali. Če bi se torej krog pogajanj v Dohi zaključil z uravnoteženim in celovitim rezultatom, bi to pomenilo velik korak naprej. Prav tako ne bi smeli pozabiti, da je svetovna varnost preskrbe s hrano zelo zapleten in večplasten problem, ki zahteva celovit pristop. Na tem področju je Evropska unija v preteklem desetletju dosegla ogromen napredek, ki ga bo še naprej zagotavljala v okviru procesa skladnosti politik za razvoj (PCD). Različne reforme skupne kmetijske politike EU so močno zmanjšale izvozna nadomestila in velik del podpore za kmetovalce v EU je STO opredelila kot podporo, ki ne izkrivlja trgovine. Poleg tega je na podlagi sporazuma Vse razen orožja dostop na trg v EU prost za najmanj razvite države, določbe sporazumov o gospodarskem partnerstvu (EPA) pa kažejo razumevanje problemov, s katerimi se pri zagotavljanju varnosti preskrbe s hrano svojim državljanom soočajo številne države AKP. V EU smo torej opravili dolgo pot: povečali smo skladnost politik za razvoj in s tem ustvarili boljše pogoje za varnost preskrbe s hrano v državah v razvoju. Enako bi morale storiti tudi druge države in regije."@sl20
"Fru talman! Världstoppmötet om livsmedelssäkerhet som hölls i Rom förra veckan är den senaste i en rad högnivåevenemang som har anordnats i år där livsmedelssäkerhet och jordbruk har stått i centrum, nämligen i januari i Madrid, i juli i L’Aquila, i september i New York och Pittsburgh och kommittén för global livsmedelsförsörjnings sammanträde förra månaden. Avslutningsvis underströks det vid FAO:s toppmöte att om vi vill hålla fast vid målet med halverad hunger till 2015 så måste vi öka det offentliga utvecklingsbiståndet och de privata investeringarna inom jordbruket samt förbättra den globala förvaltningen av jordbrukssektorn. Den bakomliggande orsaken till alla dessa evenemang är insikten om att vi håller på att förlora kampen mot världshungern. Över en miljard människor i världen kan för närvarande inte tillgodose sina dagliga grundläggande näringsbehov och situationen riskerar att förvärras i många utvecklingsländer, även till följd av klimatförändringarna som innebär ännu fler utmaningar för dessa länder när det gäller att trygga sin livsmedelsförsörjning. Världstoppmötet om livsmedelssäkerhet utgjorde en möjlighet att upprätthålla den politiska kraft som har byggts upp under de senaste månaderna. Den globala livsmedelssäkerheten har återigen stått i rampljuset. Det finns dock inte mer tid för diskussioner, utan nu är det dags att leverera. Toppmötet var positivt för Europeiska kommissionen av tre skäl. För det första utlovades förnyade insatser för att nå det första millenniemålet om halverad hunger till 2015. Enligt min uppfattning gäller detta mål fortfarande och vi bör kämpa för att nå det, särskilt i de länder och områden där det har gjorts mycket begränsade framsteg i detta avseende, till exempel i Afrika. För det andra utlovades att förbättra den internationella samordningen och förvaltningen av livsmedelssäkerhet genom en reformerad kommitté för global livsmedelsförsörjning som ska bli central i det globala partnerskapet för jordbruk, livsmedelssäkerhet och näringsaspekter. Europeiska kommissionen har aktivt främjat denna reform och bidrar genom att tillhandahålla central finansiering för den. Detta är, enligt min mening, ett mycket viktigt steg som kommer att bereda vägen för ett globalt förvaltningssystem för livsmedelssäkerhet som bygger på välgrundade vetenskapliga rön, men som även är mer öppet för centrala aktörer i såväl den offentliga som den privata sektorn och inom icke-statliga organisationer. Dessa aktörer är avgörande för att det nya systemet ska kunna bli effektivare än det befintliga. För det tredje utlovades att vända utvecklingen med minskad nationell och internationell finansiering inom området för jordbruk, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling. Om vi vill nå det första millenniemålet med halverad hunger till 2015 måste vi fullgöra våra åtaganden och öka det offentliga utvecklingsbiståndet. Detta gäller särskilt de länder som har förbundit sig att nå målet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Vissa har kritiserat den slutliga deklarationen för att det saknas mer precisa mål för det offentliga utvecklingsbiståndet inom området för jordbruk och livsmedelssäkerhet, men vi måste komma ihåg att omfattande finansiering redan utlovades vid G8-mötet i L’Aquila. Nu måste vi prioritera att hålla våra löften. Kommissionen har med starkt stöd från Europaparlamentet kunnat frigöra livsmedelsmekanismen på 1 miljard euro och åtaganden har redan gjorts för 85 procent av dessa för perioden 2009–2011. Vi kommer dock att behöva ett större och kontinuerligt stöd framöver. För att vi ska kunna hålla vad vi har utlovat behöver vi ett globalt rangordningssystem för våra åtaganden, men vi måste även utarbeta övervakningsmekanismer, särskilda indikatorer och riktmärken som kan användas för att rapportera om vad investeringarna har gett för resultat och effekter. Men låt mig tala klarspråk när jag säger att även det största åtagandet från bidragsgivarnas sida kommer att vara värdelöst om regeringarna i utvecklingsländerna inte omsätter sina egna åtaganden i praktiken och får till en bättre jordbrukspolitik, bättre strategier och bättre investeringar. När vi diskuterar livsmedelssäkerhet bör vi också vara försiktiga med terminologin och skilja mellan tryggad livsmedelsförsörjning och självförsörjning med livsmedel. Insatser för att skapa produktion runt om i världen räcker inte i sig. Det viktiga är att människor alltid ska ha tillgång till livsmedel, vilket i grund och botten är en fattigdomsfråga. Såväl regional som global livsmedelshandel spelar en viktig roll när det gäller att öka tillgången till livsmedel eftersom den innebär en inkomst för jordbrukarna och billigare livsmedel för konsumenterna. Självförsörjning med livsmedel eller autarki kan vara en mycket kostsam strategi och kommer inte att vara nödvändig när marknaderna och handeln fungerar på ett bra sätt. Det skulle därför vara ett stort steg framåt om Doharundan avslutades med ett balanserat och omfattande resultat. Vi får inte heller glömma att global livsmedelssäkerhet är ett mycket svårt och mångfacetterat problem som kräver ett helhetsgrepp. Europeiska unionen har gjort enorma framsteg på detta område under de senaste årtiondena och fler framsteg kommer garanterat att göras genom förfarandet med den konsekventa politiken för utveckling. De olika reformerna inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik har bidragit till en stor minskning av exportbidragen och WTO anser att den största majoriteten stöd som beviljas jordbrukarna i EU inte innebär någon snedvridning av handeln. I och med ”Allt utom vapen”-initiativet får de minst utvecklade länderna dessutom fri tillgång till EU:s marknad och bestämmelserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap (EPA) vittnar om att det finns en förståelse för de problem som många AVS-länder har när det gäller att garantera livsmedelssäkerhet för medborgarna. Vi har därför kommit mycket långt i EU när det gäller att stärka den konsekventa politiken för utveckling och därigenom skapa bättre förutsättningar för livsmedelssäkerhet i utvecklingsländerna. Andra länder och regioner borde göra detsamma."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karel De Gucht,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph