Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-425"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Doamnă preşedintă, onorabili deputaţi, există o convergenţă semnificativă de opinii privind utilitatea şi necesitatea ratificării convenţiilor OIM în rândul vorbitorilor din partea Parlamentului European şi a Comisiei. Cu toate acestea, după cum observa dl Őry, Comisia îşi poate impune punctul de vedere doar în domeniile în care are competenţă exclusivă şi, aşa cum am afirmat, aceasta a făcut acest lucru. În ceea ce priveşte rolul sindicatelor, în recenta sa hotărâre, Curtea Europeană de Justiţie recunoaşte acţiunea colectivă ca drept fundamental. Cu toate acestea, acest drept poate fi reglementat, ceea ce este în conformitate cu alte instrumente internaţionale. Voi transmite totuşi îngrijorările dumneavoastră colegului meu care se ocupă de politica socială, astfel încât această chestiune să poată fi urmărită în profunzime."@ro18
lpv:translated text
"Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Euroopa Parlamendis kõnelenute ja komisjoni arvamused ILO konventsioonide ratifitseerimise kasulikkuse ja vajaduse kohta on märkimisväärselt sarnased. Aga nagu Csaba Őry märkis, saab komisjon midagi tegema sundida vaid valdkondades, kus tal on ainupädevus, ja nagu mina ütlesin, on seda tehtud. Mis puudutab ametiühingute rolli, siis Euroopa Kohus tunnistas oma hiljutises otsuses kollektiivmeetmete kasutamist põhiõigusena. Seda õigust võib siiski reguleerida ja see on kooskõlas teiste rahvusvaheliste dokumentidega. Sellegipoolest edastan teie mure sotsiaalpoliitika eest vastutavale kolleegile, et seda küsimust saaks põhjalikult uurida."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, spoštovani poslanci, med govorniki iz Evropskega parlamenta in Komisije je opaziti precejšnja zbliževanja mnenj o koristi in potrebi po ratifikaciji konvencij ILO. Kljub temu, kot je dejal gospod Őry, lahko Komisija posega samo na področjih, na katerih ima izključno pristojnost, in to je, kot sem rekel, tudi storila. Kar zadeva vlogo sindikatov, je Sodišče Evropskih skupnosti v svoji nedavni odločitvi pravico do kolektivnih ukrepov priznalo kot temeljno pravico. Vendar pa je to pravico mogoče urediti, to pa je skladno z drugimi mednarodnimi instrumenti. Kljub vsemu bom vaše pomisleke predstavil mojemu kolegu, ki je zadolžen za socialno politiko, da bi se ta zadeva lahko temeljito spremljala."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madame la Présidente, chers collègues, il y a une forte convergence de points de vues sur l'utilité et la nécessité de la ratification des conventions de l'OIT, entre les intervenants du Parlement européen et la Commission. Toutefois, comme M. Őry l'a noté, la Commission ne peut s'imposer que là où elle a une compétence exclusive et, comme je l'ai dit, elle l'a fait. Concernant le rôle des syndicats, dans sa récente décision, la Cour de justice reconnaît l'action collective comme droit fondamental. Cependant, ce droit peut être réglementé, ce qui est conforme à d'autres instruments internationaux. Je ferai néanmoins part de votre souci à mon collègue en charge de la politique sociale pour un suivi approfondi de cette matière."@mt15
lpv:translated text
"Paní předsedající, ctěné poslankyně a ctění poslanci, mezi řečníky z Evropského parlamentu a Komise panuje silná shoda názorů na užitečnost a nezbytnost ratifikace úmluv MOP. Nicméně, jak poznamenal pan Őry, Komise se může angažovat jen v oblastech, kde má výlučnou pravomoc, a jak jsem již řekl, také to dělá. Co se týče role odborů, ve svém nedávném rozhodnutí uznává Evropský soudní dvůr kolektivní jednání jako základní právo. Toto práva však může být regulováno, a to je v souladu s ostatními mezinárodními nástroji. Předám nicméně vaše obavy svým kolegům, kteří mají na starost sociální politiku, aby byla tato záležitost prozkoumána do hloubky."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, je tu značné zbližovanie názorov o užitočnosti a potrebe ratifikovania dohovorov MOP medzi rečníkmi z Európskeho parlamentu a Komisie. Napriek tomu, ako povedal pán Őry, Komisia môže nariaďovať len v tých oblastiach, v ktorých má výlučnú kompetenciu, a ako som už povedal, už tak urobila. Pokiaľ ide o úlohu odborov, vo svojom nedávnom rozhodnutí Súdny dvor uznáva kolektívnu akciu za základné právo. Avšak toto právo sa môže regulovať, čo je v súlade s ostatnými medzinárodnými nástrojmi. Napriek tomu odovzdám vaše obavy svojmu kolegovi, ktorý je zodpovedný za sociálnu politiku, aby sa touto záležitosťou mohli zaoberať podrobnejšie."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke ir nariai, labai išsiskiria Europos Parlamento ir Komisijos kalbėtojų nuomonės dėl TDO konvencijų ratifikavimo naudingumo ir reikalingumo. Vis dėlto, kaip pažymėjo C. Őry, Komisija gali reikštis tik tose srityse, kuriose turi išimtinę kompetenciją, ir, kaip sakiau, ji tai padarė. Kalbant apie sąjungų vaidmenį reikia pasakyti, kad Europos Teisingumo Teismas neseniai priimtame sprendime kolektyvinius veiksmus pripažįsta pagrindine teise. Tačiau ši teisė gali būti reglamentuojama ir šis reglamentavimas atitinka kitas tarptautines priemones. Vis dėlto jums perduosiu savo kolegos, atsakingo už socialinę politiką, susirūpinimą, kad šio reglamentavimo gali būti laikomasi itin atidžiai."@lt14
lpv:translated text
"Pani przewodnicząca! Szanowne panie i panowie posłowie! Wśród mówców z Parlamentu Europejskiego i Komisji istnieje zasadnicza zbieżność opinii na temat przydatności i potrzeby ratyfikacji konwencji MOP. Niemniej jednak, zgodnie ze spostrzeżeniem pana posła Őry’ego, Komisja sama może nakładać obowiązki jedynie w obszarach, w których posiada wyłączne kompetencje, i jak już mówiłem, zrobi to. Nawiązując do roli związków zawodowych, chcę zwrócić uwagę, że w swojej niedawnej decyzji Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje prawo do przedsięwzięć zbiorowych za prawo podstawowe. Niemniej jednak to prawo musi podlegać regulacji i jest to zgodne z pozostałymi instrumentami międzynarodowymi. Przekażę jednak informacje o państwa obawach memu koledze odpowiedzialnemu za politykę społeczną, żeby tą kwestią można było zająć się bardziej szczegółowo."@pl16
lpv:translated text
". Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Az Európai Parlament és a Bizottság részéről felszólalóknak igen hasonló a véleményük az ILO-egyezmények ratifikálásának hasznosságáról és szükségességéről. Mindazonáltal – amint azt Őry úr is megjegyezte – a Bizottság csak olyan területeken fontoskodhat, ahol kizárólagos illetékességgel rendelkezik, és – amint azt elmondtam – úgy is tett. Ami a szakszervezetek szerepét illeti, az Európai Bíróság legutolsó határozatában alapvető jogként ismeri el az együttes fellépést. Ez a jog azonban szabályozható, és ez megfelel más nemzetközi eszközöknek. Aggodalmaikat mindazonáltal továbbítom a szociálpolitikáért felelős kollégámnak, hogy figyelemmel lehessen kísérni az ügy részleteit."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! Der hersker en betydelig grad af enighed om det nyttige i og behovet for ratificeringen af ILO-konventionerne blandt talerne fra Europa-Parlamentet og fra Kommissionen. Men som hr. Őry bemærkede, kan Kommissionen træffe beslutninger på områder, hvor den har enekompetence, og det har den som sagt også gjort. Hvad angår fagforeningernes rolle, har EF-Domstolen i en afgørelse for nylig anerkendt kollektive skridt som en grundlæggende rettighed. Men denne rettighed kan reguleres, og dette er i overensstemmelse med andre internationale instrumenter. Jeg skal ikke desto mindre viderebringe Deres ønsker til min kollega med ansvar for social- og arbejdsmarkedspolitik, så vi kan få en grundig opfølgning på dette spørgsmål."@da2
lpv:translated text
"Fru talman, ärade ledamöter! Det finns en stor samstämmighet om nyttan och behovet av att ratificera ILO-konventionerna bland talare från Europaparlamentet och kommissionen. Liksom Csaba Őry konstaterade kan kommissionen dock bara göra anspråk inom de områden som faller under kommissionens exklusiva behörighet och, som jag tidigare sade, har den gjort detta. Vad beträffar fackföreningarnas roll erkänner EU-domstolen i ett nyligen utfärdat beslut att det är en grundläggande rättighet att vidta kollektiva åtgärder. Denna rättighet kan dock regleras och detta är i överensstämmelse med andra internationella instrument. Jag kommer i alla fall att vidarebefordra era synpunkter till min kollega med ansvar för socialpolitik så att en noggrann uppföljning kan göras av denna fråga."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin puhujien ja komission mielipiteet siitä, miten hyödyllistä ja tarpeellista ILO:n yleissopimusten ratifiointi on, eroavat toisistaan voimakkaasti. Kuten jäsen Őry kuitenkin huomautti, komissio voi ottaa ohjat käsiinsä vain niillä aloilla, joilla sillä on yksinomaista toimivaltaa, ja kuten olen todennut, se on myös tehnyt näin. Ammattiyhdistysten roolista totean, että yhteisöjen tuomioistuin tunnusti viimeaikaisessa päätöksessään ryhmäkanteen nostamisen olevan perusoikeus. Tämä oikeus on kuitenkin säänneltävissä, mikä on muiden kansainvälisten välineiden mukaista. Välitän kuitenkin esittämänne huolenaiheet sosiaalipolitiikasta vastaavalle kollegalleni, jotta asiaa voidaan seurata perinpohjaisesti."@fi7
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, υπάρχει σημαντική σύγκλιση απόψεων όσον αφορά τη χρησιμότητα και την ανάγκη κύρωσης των συμβάσεων της ΔΟΕ μεταξύ των ομιλητών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή. Ωστόσο, όπως παρατήρησε και ο κ. Őry, η Επιτροπή μπορεί μόνο να επιβάλει τις απόψεις της σε τομείς της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της και, όπως είπα, αυτό το έχει πράξει. Όσον αφορά τον ρόλο των συνδικάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει, στην πρόσφατη απόφασή του, τη συλλογική δράση ως θεμελιώδες δικαίωμα. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα μπορεί να υπόκειται σε ρύθμιση, και αυτό είναι συμβατό με άλλα διεθνή μέσα. Εντούτοις, θα μεταφέρω τις ανησυχίες σας στον συνάδελφό μου που είναι υπεύθυνος για την κοινωνική πολιτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το συγκεκριμένο θέμα εις βάθος."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! Runātāji, kas pārstāv Eiropas Parlamentu un Komisiju, pauda dažādus uzskatus par to, vai un kāpēc vajadzētu ratificēt konvencijas. Taču kungs ievēroja, ka Komisija var savu viedokli uzspiest tikai tajās jomās, kurās tai ir ekskluzīva kompetence, un, kā minēju, tas ir ņemts vērā. Runājot par arodbiedrību lomu, Eiropas Kopienu Tiesa savā nesen izdotā lēmumā atzina kolektīvu rīcību par vienu no pamattiesībām. Taču šīs tiesības var regulēt, un tās ir saskaņā ar citiem starptautiskiem instrumentiem. Taču es par jūsu bažām informēšu savus kolēģus, kas ir atbildīgi par sociālās politikas jautājumiem, lai viņi šo jautājumu izskatītu detalizētāk."@lv13
lpv:translated text
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, onder de sprekers van het Europees Parlement en de Commissie heerst grote eensgezindheid over het nut en de noodzaak van ratificatie van de verdragen van de IAO. Maar, zoals de heer Őry heeft opgemerkt, kan de Commissie alleen optreden op terreinen waarop zij uitsluitende bevoegdheid heeft en, zoals ik al zei, dat heeft ze gedaan. Wat de rol van de vakbonden betreft: het Hof van Justitie heeft in een recent arrest erkend dat collectieve actie een grondrecht is. Maar dit recht kan worden gereglementeerd, hetgeen in overeenstemming is met andere internationale instrumenten. Desalniettemin zal ik mijn collega voor sociaal beleid op de hoogte stellen van uw bezorgdheid, zodat dieper op deze zaak kan worden ingegaan."@nl3
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, verehrte Abgeordneten, es ist eine deutliche Annäherung der Standpunkte zwischen den Sprechern des Europäischen Parlaments und der Kommission bezüglich der Zweckmäßigkeit und der Notwendigkeit der Ratifizierung der IAO-Übereinkommen zu verzeichnen. Trotzdem kann sich die Kommission, wie Herr Őry angemerkt hat, nur in den Bereichen durchsetzen, die in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen und, wie ich bereits erklärt habe, das hat sie getan. Was die Rolle der Gewerkschaften betrifft, so hat der Europäische Gerichtshof in einem kürzlich erlassenen Urteil Kollektivmaßnahmen als Grundrecht anerkannt. Allerdings kann dieses Recht im Einklang mit anderen internationalen Instrumenten reglementiert werden. Trotzdem werde ich Ihre Bedenken an meinen für die Sozialpolitik zuständigen Kollegen weiterleiten, damit dieses Thema im Detail weiterverfolgt werden kann."@de9
lpv:translated text
"Madam President, honourable Members, there is a significant convergence of opinion on the usefulness of and need for the ratification of the ILO conventions among speakers from the European Parliament and the Commission. Nevertheless, as Mr Őry observed, the Commission can only impose itself in areas where it has exclusive competence and, as I have said, it has done this. As far as the role of unions is concerned, in its recent decision, the European Court of Justice recognises collective action as a fundamental right. However, this right can be regulated, and this complies with other international instruments. I will nevertheless pass on your concerns to my colleague in charge of social policy so that this matter can be followed up in depth."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, honorables miembros, entre los oradores del Parlamento Europeo y de la Comisión se registra una significativa coincidencia de opinión sobre la utilidad y la necesidad de ratificar los convenios de la OIT. No obstante, como el señor Őry ya ha señalado, la Comisión solamente puede imponer su criterio en áreas de su competencia exclusiva y, como he dicho, lo ha hecho. En lo que se refiere a la función de los sindicatos, en su reciente decisión el Tribunal Europeo de Justicia reconoce como la acción colectiva como un derecho fundamental. Sin embargo, ese derecho puede ser reglamentado, y esto no entra en conflicto con otros instrumentos internacionales. No obstante, haré llegar sus preocupaciones a mi colega a cargo de la política social para que este asunto pueda ser analizado en profundidad."@es21
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há uma forte convergência de opinião entre os intervenientes do Parlamento Europeu e a Comissão no que se refere à utilidade e à necessidade de ratificação das convenções da OIT. No entanto, tal como o senhor deputado Őry observou, a Comissão só pode impor-se nas áreas em que possui competências exclusivas e, como eu referi, foi isso que a Comissão fez. No que diz respeito ao papel dos sindicatos, no seu recente acórdão, o Tribunal de Justiça Europeu reconhece a acção colectiva como um direito fundamental. Contudo, esse direito pode ser regulamentado, o que é conforme com outros instrumentos internacionais. No entanto, transmitirei as vossas preocupações ao meu colega responsável pela política social, no sentido de que esta matéria possa ser investigada em profundidade."@pt17
lpv:translated text
"Signora Presidente, onorevoli parlamentari, vi è una notevole convergenza di opinioni in merito all’utilità e alla necessità della ratifica delle convenzioni OIL tra gli interventi del Parlamento e quelli della Commissione. Nondimeno, come osservava l’onorevole Őry, la Commissione può imporsi soltanto negli ambiti in cui ha competenza esclusiva e, come ho detto, lo ha fatto. Quanto al ruolo dei sindacati, in una sua recente decisione, la Corte di giustizia europea riconosce l’azione collettiva come diritto fondamentale. Tale diritto, tuttavia, può essere regolamentato, e ciò è conforme ad altri strumenti internazionali. A ogni buon conto, renderò partecipe delle vostre preoccupazioni il collega responsabile della politica sociale in maniera che la questione possa seguita in maniera approfondita."@it12
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, chers collègues, il y a une forte convergence de points de vue sur l’utilité et la nécessité de la ratification des conventions de l’OIT, entre les intervenants du Parlement européen et la Commission. Toutefois, comme M. Őry l’a noté, la Commission ne peut s’imposer que là où elle a une compétence exclusive et, comme je l’ai dit, elle l’a fait. Concernant le rôle des syndicats, dans sa récente décision, la Cour de justice reconnaît l’action collective comme droit fondamental. Cependant, ce droit peut être réglementé, ce qui est conforme à d’autres instruments internationaux. Je ferai néanmoins part de votre souci à mon collègue en charge de la politique sociale pour un suivi approfondi de cette matière."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-425"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph