Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-417"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-417"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Vi har et indre marked i EU, hvor vi på et frit marked kan sælge varer til hinanden. Vi sikrer en fri konkurrence og varer til en billig pris, og det er fint og godt. Men andre områder skal også følge med. Grundlæggende arbejdstagerrettigheder skal sikres og respekteres overalt i EU. Vi skal ikke EU-landene imellem konkurrere på dårlige arbejdsforhold, ligesom arbejdskraften i alle medlemslande skal sikres lige løn for lige arbejde, og ligesom strejkeretten er en grundlæggende rettighed. Derfor er et tæt samarbejde mellem EU og den internationale arbejdsorganisation ILO vigtigt. Vi har nogle af de samme værdier, og vi kan bruge ILO-konventionerne som basis for yderligere at udvikle den europæiske sociale model. Det er desværre ikke muligt i dag, idet Kommissionen kun finder konventionerne bindende, såfremt de er ratificeret af mere end halvdelen af medlemslandene. Det kunne vi passende starte med: at alle EU's medlemslande som et minimum ratificerer og gennemfører de konventioner, som ILO har klassificeret som opdaterede. Der er ikke brug for mere snak, der er brug for mere handling. Hvordan kan vi ellers opfordre andre lande i verden til at ratificere og gennemføre ILO-konventionerne og opfordre WTO til at inddrage de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i alle handelsaftaler? Nej vi skal gå foran i EU. Så kan vi efterfølgende tale for, at alle lande skal ratificere og gennemføre disse konventioner. Vi skal promovere anstændigt arbejde ("decent work") i EU og i verden som et bæredygtigt stærkt svar på den globale krise, som vi står i."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v EU máme vnitřní trh, v jehož rámci můžeme obchodovat se zbožím na volném trhu. Zajišťujeme volnou soutěž a levné zboží, a to je všechno velmi dobré a správné. Je však nutné začlenit i ostatní oblasti. Je nutné zajistit a respektovat základní práva pracovníků v rámci celé EU. Členské státy EU nesmí soutěžit při špatných pracovních podmínkách a pracovní síla ve všech členských státech musí zajistit stejnou odměnu za stejnou práci. Právo na stávku je rovněž právem základním. Je proto důležité, aby existovala úzká spolupráce mezi EU a Mezinárodní organizací práce, MOP. Sdílíme některé společné hodnoty a můžeme využít úmluvy MOP jako základu pro další rozvíjení sociálního modelu. To však bohužel není dnes možné, protože Komise považuje úmluvy za závazné pouze tehdy, jsou-li ratifikovány nadpoloviční většinou členských států. Mohli bychom začít tím, že zajistíme, aby každý členský stát EU přinejmenším ratifikoval a prováděl úmluvy, které MOP klasifikovala jako aktuální. Nepotřebujeme další řeči, potřebujeme činy. Jak jinak můžeme chtít po ostatních zemích, aby ratifikovaly a prováděly úmluvy MOP, a chtít po WTO, aby včlenila základní práva pracovníků do všech obchodních dohod? EU musí zaujmout vedoucí postavení. Teprve pak můžeme říkat ostatním zemím, že musí ratifikovat a provádět tyto úmluvy. Musíme prosazovat důstojnou práci v EU a ve světě jako udržitelnou, silnou reakci na krizi, které čelíme."@cs1
"Frau Präsidentin, wir verfügen in den EU über einen Binnenmarkt, auf dem wir untereinander frei mit Gütern handeln können. Wir stellen den freien Wettbewerb sicher und ermöglichen preiswerte Güter. Das ist alles gut und schön. Trotzdem müssen weitere Bereiche mit eingeschlossen werden. Die Grundrechte von Arbeitnehmern müssen in der gesamten EU gewährt und respektiert werden. Die EU-Mitgliedstaaten sollen nicht auf einem Niveau niedriger Arbeitsbedingungen miteinander konkurrieren und die Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten müssen für die gleiche Arbeit die gleiche Bezahlung erhalten. Das Recht zu streiken ist auch ein grundlegendes Recht. Deshalb ist es wichtig, dass die EU eng mit der Internationalen Arbeitsorganisation, der IAO, zusammenarbeitet. Wir teilen gemeinsame Werte und wir können die IAO-Übereinkommen als Grundlage nutzen, um das europäische Sozialmodell weiterzuentwickeln. Leider ist das zurzeit nicht möglich, da die Kommission Übereinkommen nur dann als gültig anerkennt, wenn sie von mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. Wir könnten zu Anfang zumindest gewährleisten, dass jeder Mitgliedstaat mindestens diejenigen IAO-Übereinkommen ratifiziert und umsetzt, die die IAO als aktuell klassifiziert hat. Wir müssen nicht weiter darüber reden, sondern handeln. Wie könnten wir sonst andere Länder auf der Welt dazu aufrufen, die IAO-Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen und die WTO auffordern, die Grundrechte der Arbeitnehmer in alle Handelsabkommen aufzunehmen? Die EU muss die Führung übernehmen. Nur dann können wir anderen Ländern sagen, dass sie all diese Übereinkommen ratifizieren und umsetzen müssen. Wir müssen menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der EU und in der ganzen Welt fördern, als nachhaltige und starke Antwort auf die weltweite Krise, in der wir uns befinden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στην ΕΕ διαθέτουμε μια εσωτερική αγορά στην οποία μπορούμε να πουλάμε αγαθά μεταξύ μας στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς. Έχουμε εξασφαλίσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και φθηνά αγαθά, και όλα αυτά είναι πολύ καλά. Ωστόσο, πρέπει να περιληφθούν και άλλοι τομείς. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστά σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να ανταγωνίζονται όσον αφορά τις κακές συνθήκες εργασίας, ενώ το εργατικό δυναμικό σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσει ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία. Το δικαίωμα στην απεργία είναι επίσης θεμελιώδες δικαίωμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της ΔΟΕ. Μοιραζόμαστε ορισμένες κοινές αρχές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συμβάσεις της ΔΟΕ ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό επί του παρόντος, δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί τις συμβάσεις δεσμευτικές μόνον εφόσον έχουν κυρωθεί από τα μισά και πλέον κράτη μέλη. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διασφαλίζοντας ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ κυρώνει, τουλάχιστον, και εφαρμόζει τις συμβάσεις που η ΔΟΕ έχει ταξινομήσει ως επικαιροποιημένες. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα λόγια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δράση. Πώς αλλιώς μπορούμε να ζητούμε από άλλες χώρες του κόσμου να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ και να ζητούμε από τον ΠΟΥ να συμπεριλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες; Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε στις άλλες χώρες ότι πρέπει όλες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις εν λόγω συμβάσεις. Πρέπει να προωθήσουμε την αξιοπρεπή εργασία στην ΕΕ και στον κόσμο ως μια βιώσιμη, ισχυρή απάντηση στην παγκόσμια κρίση που αντιμετωπίζουμε."@el10
"Madam President, we have an internal market in the EU in which we are able to sell goods to each other in a free market. We ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good. However, other areas need to be included. Fundamental workers’ rights must be ensured and respected throughout the EU. EU Member States must not compete on poor working conditions, and the workforce in all the Member States must secure equal pay for equal work. The right to strike is also a fundamental right. It is therefore important that there is close cooperation between the EU and the International Labour Organisation, the ILO. We share some common values and we can use the ILO conventions as a basis for developing the European social model further. Unfortunately that is not possible at present, since the Commission only considers the conventions binding if they have been ratified by more than half the Member States. We could start by ensuring that every EU Member State as a minimum ratifies and implements the conventions that the ILO has classified as updated. We do not need more talk; what we need is action. How else can we ask other countries of the world to ratify and implement the ILO conventions and ask the WTO to include fundamental workers’ rights in all trade agreements? The EU must take the lead. Only then can we tell other countries that they must all ratify and implement these conventions. We must promote decent work in the EU and in the world as a sustainable, strong response to the global crisis we are facing."@en4
"Señora Presidenta, en la UE tenemos un mercado interior en que podemos vendernos bienes los unos a los otros dentro de un mercado libre. Garantizamos la libre competencia y precios baratos, y todo eso está muy bien. Sin embargo, es preciso incluir otras áreas. Los derechos fundamentales de los trabajadores deben ser garantizados y respetados en toda la UE Los Estados miembros de la UE no deben competir en condiciones de trabajo deficientes, y los trabajadores de todos los Estados miembros deben tener garantizado un salario igual a cambio del mismo trabajo. El derecho a la huelga también es un derecho fundamental. Por tanto, resulta importante que exista una cooperación estrecha entre la UE y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Compartimos algunos valores comunes y podemos usar los convenios de la OIT como base para desarrollar el modelo social europeo. Por desgracia, eso no es posible en la actualidad, ya que la Comisión únicamente considera vinculantes los convenios si han sido ratificados por más de la mitad de los Estados miembros. Podríamos comenzar garantizando que cada Estado miembro de la UE como mínimo ratifica y aplica los convenios que la OIT ha clasificado como actualizados. No podemos seguir hablando, lo que necesitamos es actuar. De lo contrario, ¿cómo podemos pedir a otros países del mundo que ratifiquen y apliquen los convenios de la OIT y pedir a la OIT que incluya los derechos fundamentales de los trabajadores en todos los acuerdos de comercio? La UE debe tomar la iniciativa, solamente entonces podremos decir a otros países que deben ratificar y aplicar estos convenios. Debemos fomentar el trabajo digno y en el mundo como una respuesta sostenible y firme ante la crisis económica que estamos sufriendo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meil on ELis siseturg, millel saame üksteisele vabalt kaupu müüa. Tagame vaba konkurentsivabaduse ja kaupade odavuse. See kõik on hea, aga vaja on tegelda ka muude valdkondadega. Kogu ELis tuleb tagada töötajate põhiõiguste järgimine. ELi liikmesriigid ei tohi konkureerida halbades töötingimustes ja kõigi liikmesriikide tööjõule peab olema tagatud võrdse töö eest võrdne tasu. Ka streikimisõigus on põhiõigus. Sellepärast peab ELi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni – ILO – vahel olema tihe koostöö. Meil on mõned ühised väärtused ja me saame võtta ILO konventsioonid aluseks Euroopa sotsiaalse mudeli edasiarendamisele. Kahjuks ei ole see praegu võimalik, sest komisjon peab konventsioone siduvaks vaid siis, kui need on ratifitseerinud enam kui pooled liikmesriigid. Võiksime kõigepealt hoolitseda selle eest, et iga ELi liikmesriik ratifitseeriks ja rakendaks vähemalt need konventsioonid, mille ILO on liigitanud ajakohaseks. Meil pole vaja rohkem sõnu, meil on vaja tegutsemist. Kuidas muidu saame paluda teistel maailma riikidel need ILO konventsioonid ratifitseerida ja rakendada ning Maailma Kaubandusorganisatsioonil töötajate põhiõigused kõikidesse kaubanduslepingutesse lisada? EL peab olema eestvedaja. Ainult siis võime öelda teistele riikidele, et nad kõik peavad need konventsioonid ratifitseerima ja rakendama. Peame ELis ja maailmas soosima inimväärset tööd, mis aitab praeguse üleilmse kriisiga kindlalt ja püsivalt toime tulla."@et5
"Arvoisa puhemies, meillä on EU:ssa sisämarkkinat, vapaat markkinat, joilla voimme myydä tuotteita toisillemme. Turvaamme vapaan kilpailun ja edulliset tuotteet, ja tämä on oikein hyvä asia. Meidän on kuitenkin otettava myös muita asioita huomioon. Työläisten perustavanlaatuiset oikeudet on turvattava ja niitä on kunnioitettava kaikkialla EU:ssa. EU:n jäsenvaltiot eivät saa kilpailla huonoilla työoloilla, ja kaikkien jäsenvaltioiden työntekijöille on taattava sama palkka samasta työstä. Myös lakko-oikeus on perusoikeus. Siksi on tärkeää, että EU ja Kansainvälinen työjärjestö ILO tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Meillä on yhteisiä arvoja ja voimme käyttää ILO:n yleissopimuksia perustana kehittäessämme EU:n sosiaalista mallia edelleen. Valitettavasti tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista, sillä komissio pitää yleissopimuksia sitovina vain, jos yli puolet jäsenvaltioista on ratifioinut ne. Voisimme aloittaa varmistamalla, että EU:n jokainen jäsenvaltio ainakin ratifioi ja panee täytäntöön yleissopimukset, jotka ILO on luokitellut ajan tasaisiksi. Me emme tarvitse enempää puhetta vaan toimia. Miten muuten voimme pyytää maailman muita maita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ILO:n yleissopimukset ja pyytää WTO:ta sisällyttämään työntekijöiden perusoikeudet kaikkiin kauppasopimuksiin? EU:n on näytettävä esimerkkiä. Vain siten voimme sanoa muille maille, että niiden kaikkien on ratifioitava ja pantava nämä yleissopimukset täytäntöön. Meidän on edistettävä ihmisarvoista työtä EU:ssa ja maailmassa kestävänä ja voimakkaana keinona vastata kohtaamaamme maailmanlaajuiseen kriisiin."@fi7
"Madame la Présidente, l’UE dispose d’un marché intérieur dans lequel nous pouvons librement nous vendre des biens l’un à l’autre. Nous garantissons une libre concurrence et des biens peu coûteux, et c’est très bien ainsi. Toutefois, d’autres domaines doivent être abordés. Les droits fondamentaux des travailleurs doivent être garantis et respectés dans toute l’UE. Les États membres de l’UE ne doivent pas être en concurrence pour les mauvaises conditions de travail, et dans tous les États membres, il faut respecter le principe suivant: à travail égal, salaire égal. Le droit de grève est également un droit fondamental. Il est donc important d’avoir une coopération étroite entre l’UE et l’Organisation internationale du travail, l’OIT. Nous partageons certaines valeurs communes et nous pouvons utiliser les conventions de l’OIT comme base pour développer davantage le modèle social européen. Malheureusement, ce n’est pas possible pour le moment puisque la Commission estime que les conventions sont contraignantes uniquement si elles ont été ratifiées par plus de la moitié des États membres. Nous pourrions commencer par faire en sorte que chaque État membre de l’UE ratifie et mette en œuvre au minimum les conventions répertoriées par l’OIT comme mises à jour. Trêve de discours, nous devons agir. Autrement, comment pouvons-nous demander aux autres pays du monde de ratifier et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT et demander à l’OMC d’inclure les droits fondamentaux des travailleurs dans tous les accords commerciaux? L’UE doit montrer l’exemple. Elle pourra alors dire aux autres pays qu’ils doivent tous ratifier et mettre en œuvre ces conventions. Nous devons promouvoir le travail décent dans l’UE et le monde en tant que réponse durable et forte à la crise mondiale qui nous frappe."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az EU belső piacán szabadpiaci feltételekkel adhatjuk-vehetjük az árukat. Szabad versenyt és olcsó árukat biztosítunk, és ez mind nagyon is rendjén van így. Más területeket is be kell azonban vonnunk. EU-szerte biztosítani kell és tiszteletben kell tartani a munkavállalók alapvető jogait. Az EU-tagállamok nem versenyezhetnek rossz munkakörülményekkel, és a munkaerő számára valamennyi tagállamban azonos bért kell biztosítani azonos munkáért. A sztrájkjog is az alapvető jogok körébe tartozik. Következésképpen fontos, hogy az EU és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) között szoros legyen az együttműködés. Közösek az értékeink, és az ILO-egyezmények alapján tovább fejleszthetjük az európai szociális modellt. Ez jelenleg azonban sajnos lehetetlen, mivel a Bizottság csak abban az esetben tekinti kötelező érvényűnek az egyezményeket, ha azokat a tagállamoknak több mint a fele ratifikálta. Annak biztosításával kezdhetnénk, hogy valamennyi EU-tagállam legalább azokat az egyezményeket ratifikálja, amelyeket az ILO naprakésznek minősített. Szükségtelen erre több szót fecsérelni, cselekednünk kell! Különben hogyan kérhetjük a világ többi országát arra, hogy ratifikálják és hajtsák végre az ILO egyezményeket, és hogyan kérhetjük a WTO-t arra, hogy valamennyi kereskedelmi megállapodásba foglalja bele a munkavállalók alapvető jogait? Az EU-nak az élre kell állnia! Csak ezt követően mondhatjuk a többi országnak, hogy valamennyiük ratifikálja és hajtsa végre ezeket az egyezményeket. A leküzdendő világválságra adott, fenntartható és határozott válaszként támogatnunk kell a tisztességes munkát az EU-ban és a világban."@hu11
"Signora Presidente, nell’Unione abbiamo un mercato interno nel cui ambito possiamo venderci l’un l’altro liberamente prodotti. Garantiamo la libera concorrenza e prodotti a prezzi accessibili, il che è sicuramente giusto e lodevole. La nostra azione, tuttavia, deve estendersi ad altri ambiti. I diritti fondamentali dei lavoratori devono essere assicurati e rispettati in tutta l’Unione. Gli Stati membri della Comunità non devono competere in termini di condizioni di lavoro mediocri e la forza lavoro in tutti gli Stati membri deve poter contare su una pari retribuzione a parità di occupazione. Il diritto di sciopero è anch’esso un diritto fondamentale. E’ dunque importante che vi sia una stretta collaborazione tra Unione europea e Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), poiché condividiamo alcuni valori comuni e le sue convenzioni possono essere sfruttate come base per sviluppare ulteriormente il modello sociale europeo. Purtroppo, attualmente questo non è possibile perché la Commissione reputa le convenzioni vincolanti soltanto se sono ratificate da più di metà degli Stati membri. Potremmo iniziare garantendo che ogni Stato membro dell’Unione perlomeno ratifichi e attui le convenzioni che l’OIL ha classificato come aggiornate. Non servono altre parole. Dobbiamo invece agire. Diversamente non potremo chiedere ad altri paesi del mondo di ratificare e attuare le convenzioni OIL e domandare all’OMC di includere i diritti fondamentali dei lavoratori in tutti gli accordi commerciali. L’Unione deve assumere un ruolo di guida. Soltanto così potremo dire agli altri paesi che devono tutti ratificare e attuare tali convenzioni. Dobbiamo promuovere il lavoro dignitoso nell’Unione e nel mondo come risposta forte e sostenibile alla crisi globale con cui ci stiamo confrontando."@it12
"Gerb. pirmininke, ES turime vidaus rinką, kurioje galime pardavinėti prekes vieni kitiems laisvosios rinkos sąlygomis. Mes užtikriname laisvą konkurenciją ir pigias prekes – visa tai yra puiku. Tačiau reikia įtraukti kitas sritis. Pagrindinės darbuotojų teisės turi būti užtikrinamos ir gerbiamos visoje ES. ES valstybės narės neturi varžytis, kurioje darbo sąlygos prastesnės, taip pat visos valstybės narės privalo garantuoti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Teisė streikuoti taip pat yra pagrindinė teisė. Todėl svarbu, kad ES ir Tarptautinė darbo organizacija, TDO, glaudžiai bendradarbiautų. Mes dalijamės tomis pačiomis bendromis vertybėmis, todėl galime TDO konvencijas naudoti kaip pagrindą tolesniam Europos socialinio modelio vystymui. Deja, šiuo metu tai neįmanoma, nes Bendrija konvencijas laiko privalomomis tik tada, kai jas ratifikuoja daugiau nei pusė valstybių narių. Galėtume pradžioje užtikrinti, kad kiekviena ES valstybė narė mažų mažiausiai ratifikuos ir įgyvendins konvencijas, kurias TDO įvertino kaip aktualias. Mums nebereikia kalbėti – mums reikia veikti. Kaip kitaip galėtume prašyti kitas pasaulio šalis ratifikuoti ir įgyvendinti TDO konvencijas ir prašyti PPO įtraukti pagrindines darbuotojų teises į visus prekybos susitarimus? Europos Sąjunga privalo imtis iniciatyvos. Tik tada galėsime kitoms šalims sakyti, kad jos visos privalo ratifikuoti ir įgyvendinti šias konvencijas. Privalome remti deramą darbą ES ir pasaulyje kaip tvarią ir stiprią reakciją į pasaulinę krizę, su kuria susiduriame."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ES darbojas iekšējais tirgus, kurā dalībvalstis viena otrai var pārdot preces brīvā tirgū. Mēs nodrošinām brīvu konkurenci un iespēju iegādāties lētas preces, kas ir ļoti labi. Taču ir jāiekļauj arī citas jomas. Strādājošo pamattiesības ir jānodrošina un jāievēro visās ES dalībvalstīs. ES dalībvalstis savā starpā nedrīkst sacensties uz sliktu darba apstākļu rēķina, un strādājošajiem visās dalībvalstīs ir jānodrošina vienāds atalgojums par vienādu darbu. Tiesības streikot arī ir vienas no pamattiesībām. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt ciešu ES un Starptautisko Darba organizāciju ( ) sadarbību. Mums ir dažas kopīgas vērtības, un mēs varam izmantot konvencijas kā pamatu Eiropas sociālā modeļa izstrādei nākotnē. Diemžēl šobrīd tas nav iespējams, jo Komisija konvencijas uzskata par saistošām tikai tad, ja tās ir ratificējusi vairāk nekā puse no visām dalībvalstīm. Iesākumā mēs varētu nodrošināt to, lai visas ES dalībvalstis vismaz ratificē un īsteno atjauninātās konvencijas. Pietiek runāt, ir pienācis laiks rīkoties. Kā citādi mēs varam prasīt pārējām pasaules valstīm ratificēt un īstenot konvencijas un lūgt PTO iekļaut strādājošo pamattiesības visos tirdzniecības nolīgumos? ES ir jāsper pirmais solis. Tikai pēc tam mēs varēsim citām valstīm prasīt ratificēt un īstenot šīs konvencijas. Mums ir jāveicina pienācīgas kvalitātes nodarbinātība ES un pasaulē kā ilgtspējīgs, spēcīgs risinājums pašreizējai globālajai krīzei."@lv13
"Fru formand! Vi har et indre marked i EU, hvor vi på et frit marked kan sælge varer til hinanden. Vi sikrer en fri konkurrence og varer til en billig pris, og det er fint og godt. Men andre områder skal også følge med. Grundlæggende arbejdstagerrettigheder skal sikres og respekteres over alt i EU. Vi skal ikke EU-landene imellem konkurrere på dårlige arbejdsforhold, ligesom arbejdskraften i alle medlemslande skal sikres lige løn for lige arbejde, og ligesom strejkeretten er en grundlæggende rettighed. Derfor er et tæt samarbejde mellem EU og den internationale arbejdsorganisation ILO vigtigt. Vi har nogle af de samme værdier, og vi kan bruge ILO-konventionerne som basis for yderligere at udvikle den europæiske sociale model. Det er desværre ikke muligt i dag, idet Kommissionen kun finder konventionerne bindende, såfremt de er ratificeret af mere end halvdelen af medlemslandene. Det kunne vi passende starte med: at alle EU’s medlemslande som et minimum ratificerer og gennemfører de konventioner, som ILO har klassificeret som opdaterede. Der er ikke brug for mere snak, der er brug for mere handling. Hvordan kan vi ellers opfordre andre lande i verden til at ratificere og gennemføre ILO-konventionerne og opfordre WTO til at inddrage de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i alle handelsaftaler? Nej vi skal gå foran i EU. Så kan vi efterfølgende tale for, at alle lande skal ratificere og gennemføre disse konventioner. Vi skal promovere anstændigt arbejde (”decent work”) i EU og i verden som et bæredygtigt stærkt svar på den globale krise, som vi står i."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, in de EU hebben we een interne markt die inhoudt dat we op een vrije markt goederen aan elkaar kunnen verkopen. We garanderen vrije mededinging en goederen voor een lage prijs en dat is allemaal prima. Echter, andere gebieden moeten dan wel volgen. Fundamentele arbeidsrechten moeten worden gegarandeerd en gerespecteerd in de gehele EU. Lidstaten moeten elkaar niet beconcurreren op slechte arbeidsomstandigheden en voor de werknemers in alle lidstaten moet gelijk loon voor gelijk werk zeker worden gesteld. Het recht om te staken is tevens een grondrecht. Om deze reden is nauwe samenwerking tussen de EU en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) belangrijk. We delen een aantal gemeenschappelijke waarden en we kunnen de IAO-verdragen gebruiken als basis voor de verdere ontwikkeling van het Europese sociale model. Dit is momenteel helaas niet mogelijk, aangezien de Commissie de verdragen slechts bindend acht indien ze door meer dan de helft van de lidstaten zijn geratificeerd. We zouden kunnen beginnen met ervoor te zorgen dat alle EU-lidstaten minimaal de verdragen ratificeren en uitvoeren die door de IAO als bijgewerkt zijn aangemerkt. Er is geen behoefte aan nog meer woorden, maar aan daden. Hoe kunnen we anders van andere landen ter wereld verlangen dat zij de IAO-verdragen ratificeren en uitvoeren en de WTO oproepen om de fundamentele arbeidsrechten in alle handelsovereenkomsten op te nemen? De EU moet het voortouw nemen. Daarna kunnen we andere landen oproepen om deze verdragen te ratificeren en uit te voeren. We moeten fatsoenlijk werk in de EU en overal ter wereld bevorderen als een duurzaam en krachtig antwoord op de wereldwijde crisis waarmee we geconfronteerd worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Mamy w UE rynek wewnętrzny, na którym możemy sprzedawać sobie nawzajem towary na wolnym rynku. Zapewniamy wolną konkurencję i niedrogie towary. To dobrze, bardzo dobrze, ale trzeba brać pod uwagę także inne obszary. Należy zagwarantować podstawowe prawa pracownikom i zadbać, żeby były one przestrzegane w całej UE. Państwa członkowskie UE nie mogą wykorzystywać przewagi konkurencyjnej, którą zyskują za sprawą złych warunków pracy, a pracownicy we wszystkich państwach członkowskich muszą otrzymywać równorzędne wynagrodzenie za taką samą pracę. Jednym z podstawowych praw pracowników jest również prawo do strajku. Ważne jest zatem, że istnieje ścisła współpraca między UE i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Uznajemy pewne wspólne wartości i możemy stosować konwencje MOP jako podstawę dalszego wypracowywania europejskiego modelu społecznego. Niestety obecnie nie jest to możliwe, ponieważ Komisja uznaje konwencje za wiążące tylko wtedy, gdy zostały ratyfikowane przez więcej niż połowę państw członkowskich. Moglibyśmy więc zacząć od zapewnienia, by każde państwo członkowskie UE jako minimum ratyfikowało i wdrożyło konwencje, które MOP uznała za aktualne. Nie musimy już więcej rozmawiać, teraz trzeba podjąć działanie. Czy jest jakiś inny sposób na skłonienie pozostałych krajów świata do ratyfikowania i wdrożenia konwencji MOP, a WTO do uwzględnienia podstawowych praw pracowników we wszystkich porozumieniach handlowych? UE musi dokonać tego jako pierwsza. Dopiero wtedy będziemy mogli wywierać wpływ na wszystkie inne kraje i nakłaniać je do ratyfikacji i wdrożenia tych konwencji. Musimy propagować ideę godnej pracy w UE i na całym świecie, jako trwałej i silnej reakcji na ogólnoświatowy kryzys, z którym mamy do czynienia."@pl16
"Senhora Presidente, temos um mercado interno na UE em que podemos vender produtos uns aos outros num mercado livre. Garantimos a livre concorrência e produtos baratos, e tudo isso está muito bem. No entanto, é necessário incluir outras áreas. Os direitos fundamentais dos trabalhadores devem ser garantidos e respeitados em toda a UE. Os Estados-Membros da UE não devem competir com base em condições de trabalho insatisfatórias e os trabalhadores de todos os Estados-Membros devem obter remuneração igual por trabalho igual. O direito à greve é também um direito fundamental. Por conseguinte, é importante que haja uma estreita cooperação entre a UE e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Partilhamos alguns valores comuns e podemos utilizar as convenções da OIT como base para continuar a desenvolver o modelo social europeu. Infelizmente, isso não é possível neste momento, uma vez que a Comissão apenas considera as convenções vinculativas se tiverem sido ratificadas por mais de metade dos Estados-Membros. Poderíamos começar por assegurar que todos os Estados-Membros da UE, no mínimo, ratifiquem e apliquem as convenções que a OIT classificou como actualizadas. Não necessitamos de mais conversa; do que necessitamos é de acção. Caso contrário, como poderemos nós pedir a outros países do mundo que ratifiquem e apliquem as convenções da OIT e pedir à OMC que inclua os direitos fundamentais dos trabalhadores em todos os acordos comerciais? A UE tem de dar o exemplo. Só então poderemos dizer aos outros países que devem todos ratificar e aplicar estas convenções. Temos de promover o trabalho digno na UE e no mundo como uma resposta vigorosa e sustentável à crise mundial que enfrentamos."@pt17
"Doamnă preşedintă, avem o piaţă internă a UE în care ne putem vinde produsele unii altora în mod liber. Asigurăm concurenţa liberă şi bunuri ieftine, iar asta este foarte bine. Totuşi, trebuie incluse şi alte domenii. Drepturile fundamentale ale lucrătorilor trebuie să fie asigurate şi respectate pe întregul teritoriu al UE. Statele membre ale UE nu trebuie să concureze pentru condiţii de muncă precare, iar forţa de lucru din toate statele membre trebuie să obţină o remuneraţie egală pentru aceeaşi muncă. Dreptul la grevă este, de asemenea, un drept fundamental. Prin urmare, este important să existe o cooperare strânsă între UE şi Organizaţia Internaţională a Muncii, OIM. Avem unele valori în comun şi putem utiliza convenţiile OIM ca bază pentru dezvoltarea modelului social european. Din nefericire, acest lucru nu este posibil în prezent, întrucât Comisia consideră convenţiile ca fiind obligatorii numai dacă sunt ratificate de mai mult de jumătate dintre statele membre. Pentru început, ne-am putea asigura cel puţin că fiecare stat membru UE ratifică şi pune în aplicare convenţiile pe care OIM le-a clasificat ca fiind la zi. Nu avem nevoie de discuţii suplimentare; avem nevoie de acţiune. Cum altfel putem să solicităm altor ţări ale lumii să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile OIM şi să cerem Organizaţiei Mondiale a Comerţului să includă drepturile fundamentale ale lucrătorilor în toate acordurile comerciale? UE trebuie să preia iniţiativa. Numai atunci le putem spune altor ţări că toate trebuie să ratifice şi să pună în aplicare aceste convenţii. Trebuie să promovăm munca decentă în UE şi în lume ca un răspuns durabil şi puternic la criza mondială cu care ne confruntăm."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v EÚ máme vnútorný trh, na ktorom sme schopní predávať tovary jeden druhému na slobodnom trhu. Zaručujeme voľnú hospodársku súťaž a lacné tovary. To všetko je veľmi dobré a správne. Musíme však zahrnúť aj ďalšie oblasti. Základné práva pracovníkov sa musia zabezpečiť a dodržiavať v celej EÚ. Členské štáty EÚ si nesmú konkurovať, pokiaľ ide o zlé pracovné podmienky a pracovná sila vo všetkých členských štátoch musí zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Aj právo na štrajk je základným právom. Je preto dôležité, aby medzi EÚ a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) existovala úzka spolupráca. Máme niektoré spoločné hodnoty a dohody MOP môžeme využiť ako základ na ďalší rozvoj európskeho sociálneho modelu. Nanešťastie to však v súčasnosti nie je možné, keďže Komisia považuje dohovory za záväzné len vtedy, ak ich ratifikovala viac ako polovica členských štátov. Mali by sme začať tým, že zabezpečíme, aby každý členský štát EÚ ratifikoval a plnil minimálne tie dohovory, ktoré MOP klasifikovala ako aktualizované. Nepotrebujeme ďalšie slová, potrebujeme konať. Ako inak môžeme žiadať od iných krajín sveta, aby ratifikovali a plnili dohovory MOP, a žiadať WTO, aby zahrnula základné práva pracovníkov do všetkých obchodných dohôd? EÚ sa musí ujať vedenia. Len potom môžeme ostatným krajinám rozprávať o tom, že všetci musia ratifikovať a plniť tieto dohovory. Musíme podporovať dôstojnú prácu v EÚ a vo svete ako udržateľnú a ráznu odpoveď na svetovú krízu, ktorej práve čelíme."@sk19
"Gospa predsednica, v EU imamo notranji trg, na katerem lahko na prostem trgu prodajamo blago drug drugemu. Zagotavljamo svobodno konkurenco in poceni blago in vse to je zelo lepo in krasno. Vendar pa je treba vključiti tudi druga področja. Temeljne pravice delavcev je treba zagotoviti in spoštovati po vsej EU. Države članice EU ne smejo konkurirati pod slabimi delovnimi pogoji, delovna sila v vseh državah članicah pa si mora zagotoviti enako plačilo za enako delo. Temeljna pravica je tudi pravica do stavke. Zato je pomembno, da imamo tesno sodelovanje med EU in Mednarodno organizacijo dela, ILO. Imamo nekatere skupne vrednote in konvencije ILO lahko uporabimo kot podlago za nadaljnji razvoj evropskega socialnega modela. Na žalost to trenutno ni mogoče, saj Komisija šteje konvencije za zavezujoče samo, če jih je ratificirala več kot polovica držav članic. Začeli bi lahko tako, da bi zagotovili, da bo najmanj vsaka država članica EU ratificirala in izvajala konvencije, ki jih ILO uvršča med aktualne. Dovolj je bilo besed; kar potrebujemo, so dejanja. Kako naj sicer zahtevamo od drugih držav sveta, da ratificirajo in izvajajo konvencije ILO, in kako naj od STO zahtevamo, da v vse svoje trgovinske sporazume vključi temeljne pravice delavcev? EU mora prevzeti vodilno vlogo. Samo takrat bomo lahko rekli drugim državam, da morajo vse ratificirati in izvajati te konvencije. Dostojno delo v EU in svetu moramo prikazati kot trajnosten, odločen odziv na svetovno krizo, s katero smo soočeni."@sl20
"Fru talman! Vi har en inre marknad i EU där vi kan sälja varor till varandra på en fri marknad. Vi säkrar fri konkurrens och billiga varor och det är mycket fint och bra. Men hänsyn måste även tas till andra områden. Grundläggande rättigheter för arbetstagare måste garanteras och respekteras i hela EU. EU-medlemsstaterna får inte konkurrera på dåliga arbetsvillkor och arbetskraften i alla medlemsstater måste garanteras lika lön för lika arbete. Strejkrätten är också en grundläggande rättighet. Därför är det viktigt med ett nära samarbete mellan EU och Internationella arbetsorganisationen (ILO). Vi har några gemensamma värderingar och vi kan använda ILO-konventionerna som bas för att vidareutveckla den europeiska sociala modellen. Detta är tyvärr inte möjligt i dag, eftersom kommissionen bara bedömer konventionerna som bindande om de har ratificerats av mer än hälften av medlemsstaterna. Vi skulle kunna börja med att se till att varje EU-medlemsstat åtminstone ratificerar och genomför de konventioner som enligt ILO är uppdaterade. Vi behöver inte fler diskussioner om detta. Vad vi behöver är handling. Hur ska vi annars kunna begära att andra länder i världen ska ratificera och genomföra ILO-konventionerna och att WTO ska inkludera grundläggande rättigheter för arbetstagare i alla handelsavtal? EU måste gå i spetsen för detta. Det är först då som vi kan säga till andra länder att de alla måste ratificera och genomföra dessa konventioner. Vi måste främja anständigt arbete i EU och i världen som ett hållbart, starkt svar på den globala kris som vi befinner oss i."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph