Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-415"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-415"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, over the last few years, the Commission has repeatedly highlighted its commitment to the internationally agreed Decent Work Agenda, including the promotion of ILO conventions. The Commission has actively supported the Member States and closely cooperated with the ILO with a view to adopting ambitious legal standards which meet the challenges of a globalised economy and contribute to the implementation of the ILO’s Decent Work Agenda. The Council and the European Parliament have underlined the importance of the Decent Work Agenda and of the Commission’s activities in this respect. The EU Member States have already ratified all ILO conventions covering core labour standards and a large number of other ILO conventions. The Commission has reaffirmed its commitment to the Decent Work Agenda as part of the renewed social agenda. In particular, the Commission called upon all Member States to set an example by ratifying and implementing the ILO conventions classified by the ILO as ‘up to date’. In doing so, the Commission underlines both the internal and the external dimension of the Decent Work Agenda. In addition, where ILO conventions have involved exclusive Community competences, the Commission has issued timely proposals for Council Decisions authorising the Member States to ratify the relevant conventions combined with a call to ratify the standards as soon as possible, notably the Maritime Labour Convention and the Work in Fishing Convention. Finally, the 2008 Decent Work Report provides for the monitoring of the policy developments with regard to the ratification process. The outcome of this analysis is expected to be reflected in the follow-up Decent Work Report to be published in 2011."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, v posledních několika letech Komise opakovaně zdůrazňovala svou oddanost mezinárodně schválené agendě důstojné práce včetně prosazování úmluv MOP. Komise aktivně podporovala členské státy a úzce spolupracovala s MOP za účelem přijetí ambiciózních právních norem, které čelí výzvám globalizované ekonomiky a přispívají k provádění agendy důstojné práce MOP. Rada a Evropský parlament zdůrazňují důležitost agendy důstojné práce a činnost Komise v tomto ohledu. Členské státy již ratifikovaly všechny úmluvy MOP, které zahrnují základní pracovní normy, a mnoho dalších úmluv MOP. Komise znovu potvrdila svou oddanost agendě důstojné práce coby součásti obnovené sociální agendy. Komise konkrétně vybídla členské státy, aby šly příkladem a ratifikovaly a prováděly úmluvy klasifikované MOP jako „aktuální“. Tím Komise zdůraznila jak vnitřní, tak i vnější dimenzi agendy důstojné práce. Navíc tam, kde úmluvy MOP zahrnují výlučné pravomoci společenství, vydává Komise včasné návrhy na rozhodnutí Rady opravňující členské státy ratifikovat související úmluvy spolu s vybídnutím k co nejrychlejší ratifikaci norem, zejména Úmluvu o práci na moři a Úmluvu o práci v odvětví rybolovu. A konečně, zpráva o důstojné práci z roku 2008 upravuje monitorování rozvoje politiky s ohledem na ratifikační proces. Čeká se, že závěr této analýzy se objeví v příští zprávě o důstojné práci, která bude vydána v roce 2011."@cs1
"Fru formand! I løbet af de seneste par år har Kommissionen gentagne gange styrket sit engagement i den internationalt accepterede dagsorden for ordentligt arbejde, herunder gennemførelse af ILO-konventionerne. Kommissionen har aktivt støttet medlemsstaterne og haft et tæt samarbejde med ILO med henblik på at indføre ambitiøse juridiske standarder, der er en reaktion på udfordringerne i en globaliseret økonomi og bidrager til gennemførelsen af ILO's dagsorden om ordentligt arbejde. Rådet og Europa-Parlamentet har fremhævet betydningen af denne dagsorden for ordentligt arbejde og Kommissionens aktiviteter i denne henseende. EU's medlemsstater har allerede ratificeret alle ILO-konventioner, der vedrører centrale arbejdsmarkedsstandarder, og en lang række andre ILO-konventioner. Kommissionen har på ny bekræftet sit engagement i dagsordenen for ordentligt arbejde som led i den nye sociale dagsorden. Kommissionen opfordrede navnlig alle medlemsstater til at foregå med et godt eksempel ved at ratificere og gennemføre de ILO-konventioner, som ILO har klassificeret som opdaterede. Derved understreger Kommissionen både den interne og den eksterne dimension af dagsordenen for ordentligt arbejde. Når ILO-konventionerne drejer sig om områder, der udelukkende hører under Fællesskabets kompetence, har Kommissionen desuden fremsat forslag til Rådets afgørelser, hvorved medlemsstaterne fik tilladelse til at ratificere de relevante konventioner sammen med en opfordring til at ratificere standarderne hurtigst muligt, navnlig konventionen om søfarendes arbejdsforhold og konventionen om arbejde inden for fiskeriet. Endelig giver rapporten om ordentligt arbejde fra 2008 mulighed for at overvåge den politiske udvikling med hensyn til ratificeringsprocessen. Resultatet af denne analyse ventes at blive afspejlet i opfølgningsrapporten om ordentligt arbejde, der skal offentliggøres i 2011."@da2
"Frau Präsidentin, die letzten Jahre über hat die Kommission ihr Engagement für die international vereinbarte Agenda für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, einschließlich der Förderung der IAO-Übereinkommen, wiederholt hervorgehoben. Die Kommission hat Mitgliedstaaten aktiv unterstützt und hinsichtlich der Annahme ehrgeiziger rechtlicher Normen eng mit der IAO zusammengearbeitet. Diese sollen den Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft gerecht werden und zu der Umsetzung der IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeitsbedingungen beitragen. Der Rat und das Europäische Parlament haben die Bedeutung der Agenda für menschenwürdige Arbeit und der Arbeit der Kommission in dieser Hinsicht unterstrichen. Die EU-Mitgliedstaaten haben bereits alle IAO-Übereinkommen über grundlegende Arbeitsnormen und eine Vielzahl an anderen IAO-Übereinkommen ratifiziert. Die Kommission hat erneut bekräftigt, dass ihr Engagement für die Agenda für menschenwürdige Arbeitsbedingungen Teil der erneuerten Sozialagenda ist. Insbesondere hat die Kommission alle Mitgliedstaaten aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen und alle IAO-Übereinkommen, die von der IAO als „aktuell“ klassifiziert wurden, zu ratifizieren und umzusetzen. Damit verleiht die Kommission nicht nur der innenpolitischen sondern auch der außenpolitischen Dimension der Agenda für menschenwürdige Arbeit Nachdruck. Zusätzlich hat die Kommission, wenn IAO-Übereinkommen die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft betrafen, rechtzeitig Vorschläge für Beschlüsse des Rates vorgelegt, um den Mitgliedstaaten die Ratifizierung der relevanten Übereinkommen zu ermöglichen. Gleichzeitig hat sie dazu aufgerufen, die Normen so schnell wie möglich zu ratifizieren, insbesondere das Seearbeitsübereinkommen und das Übereinkommen über Arbeit in der Fischerei. Der Bericht über menschenwürdige Arbeit aus dem Jahr 2008 sorgt dafür, dass die politischen Entwicklungen hinsichtlich des Ratifizierungsprozesses überwacht werden. Das Ergebnis dieser Analyse soll im Folgebericht über menschenwürdige Arbeit, der im Jahr 2011 veröffentlicht wird, präsentiert werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει επανειλημμένως επισημάνει τη δέσμευσή της όσον αφορά την τήρηση της διεθνώς συμφωνημένης ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των συμβάσεων της ΔΟΕ. Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη και συνεργάστηκε στενά με τη ΔΟΕ, προκειμένου να εκδώσει φιλόδοξους νομικούς κανόνες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και συμβάλλουν στην εφαρμογή της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υπογραμμίσει τη σημασία, από αυτήν την άποψη, της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη κυρώσει όλες τις συμβάσεις της ΔΟΕ που καλύπτουν τους βασικούς κανόνες εργασίας και μεγάλο αριθμό άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ. Η Επιτροπή έχει επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της όσον αφορά την τήρηση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, ως μέρος της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας. Ειδικότερα, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα κυρώνοντας και εφαρμόζοντας τις συμβάσεις που η ΔΟΕ έχει ταξινομήσει ως «επικαιροποιημένες». Με αυτήν την ενέργειά της, η Επιτροπή υπογραμμίζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις της ΔΟΕ αφορούν αποκλειστικά κοινοτικές αρμοδιότητες, η Επιτροπή εξέδωσε έγκαιρα προτάσεις για αποφάσεις του Συμβουλίου που εξουσιοδοτούν τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις σχετικές συμβάσεις, σε συνδυασμό με ένα κάλεσμα να κυρώσουν τους κανόνες το συντομότερο δυνατόν, ιδίως τη σύμβαση ναυτικής εργασίας και τη σύμβαση σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Τέλος, η έκθεση για την αξιοπρεπή εργασία του 2008 προβλέπει την παρακολούθηση των εξελίξεων της πολιτικής όσον αφορά τη διαδικασία κύρωσης. Το αποτέλεσμα της εν λόγω ανάλυσης αναμένεται να αντικατοπτριστεί στην έκθεση συνέχειας για την αξιοπρεπή εργασία που θα δημοσιευτεί το 2011."@el10
"Señora Presidente, durante los últimos años la Comisión ha destacado repetidamente su compromiso con internacionalmente acordada Agenda de Trabajo Digno, incluida la promoción de los convenios de la OIT. La Comisión ha apoyado activamente a los Estados miembros y ha cooperado estrechamente con la OIT con vistas a adoptar unos estándares legales ambiciosos que se adecuen a los retos de una economía globalizada y que contribuyan a la aplicación de la Agenda de Trabajo Digno de la OIT. El Consejo y el Parlamento Europeo han destacado la importancia de la Agenda de Trabajo Digno y de las actividades de la Comisión a este respecto. Los Estados miembros de la UE ya han ratificado todos los convenios de la OIT que cubren los estándares laborales básicos así como muchos otro convenios de la OIT. La Comisión ha reafirmado su compromiso con la Agenda de Trabajo Digno como parte de la agenda social renovada. En concreto, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que den ejemplo ratificando y aplicando los convenios de la OIT clasificados por la OIT como «actualizados». Al hacerlo, la Comisión destaca tanto la dimensión interna como la externa de la Agenda de Trabajo Digno. Además, cuando los convenios de la OIT han implicado competencias comunitarias exclusivas, la Comisión ha lanzado oportunamente propuestas para decisiones del Consejo que autoricen a los Estados miembros a ratificar los convenios pertinentes, combinadas con un llamamiento a ratificar los estándares lo antes posible, especialmente el Convenio de Trabajo Marítimo y el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca. Finalmente el Informe sobre Trabajo Decente de 2008 proporciona la vigilancia de los avances de las políticas con respecto al proceso de ratificación. Se espera que el resultado de este análisis quede reflejado en el siguiente Informe sobre Trabajo Decente, que será publicado en 2011."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mõne viimase aasta jooksul on komisjon korduvalt rõhutanud tahet pidada kinni rahvusvaheliselt kokku lepitud inimväärse töö tegevuskavast, mis hõlmab ka ILO konventsioonide edendamist. Komisjon on liikmesriike aktiivselt toetanud ja teinud tihedat koostööd ILOga, et võtta vastu kaugeleulatuvad õiguslikud normid, mis sobivad üleilmastunud majanduse ülesannetega ja aitavad kaasa ILO inimväärse töö tegevuskava elluviimisele. Nõukogu ja Euroopa Parlament on rõhutanud inimväärse töö tegevuskava ja komisjoni sellekohase tegevuse tähtsust. ELi liikmesriigid on juba ratifitseerinud kõik ILO konventsioonid, mis hõlmavad peamisi töönorme, ja palju muid ILO konventsioone. Komisjon on uue sotsiaalmeetmete kava raames taas kinnitanud oma tahet järgida inimväärse töö tegevuskava. Eelkõige on komisjon kutsunud liikmesriike üles olema teistele eeskujuks ning ratifitseerima ja rakendama ILO konventsioonid, mille too on liigitanud ajakohaseks. Seda tehes rõhutab komisjon nii inimväärse töö tegevuskava sisest kui ka välist aspekti. Lisaks on komisjon seal, kus ILO konventsioonid on puudutanud ühenduse ainupädevust, andnud õigel ajal välja ettepanekud võtta vastu nõukogu otsused, mis annavad liikmesriikidele volituse asjaomased konventsioonid ratifitseerida, ning kutsunud üles neid norme, nimelt meretöönormide konventsiooni ja kalandustöö konventsiooni võimalikult kiiresti ratifitseerima. Lõpetuseks ütlen, et 2008. aasta inimväärse töö aruandes on nõue jälgida ratifitseerimisprotsessiga seotud poliitikat. Selle analüüsi tulemused peaksid kajastuma inimväärse töö järelaruandes, mis tuleks avaldada 2011. aastal."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on viimeisten kahden vuoden aikana korostanut toistuvasti sitoutumistaan kansainväliseen sopimukseen perustuvaan ihmisarvoisen työn ohjelmaan, myös ILO:n yleissopimusten edistämiseen. Komissio on tukenut aktiivisesti jäsenvaltioita ja tehnyt ILO:n kanssa tiivistä yhteistyötä tavoitteenaan hyväksyä kunnianhimoiset oikeudelliset säännöt, jotka vastaisivat globalisoituneen talouden haasteita ja auttaisivat panemaan täytäntöön ILO:n ihmisarvoisen työn ohjelman. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat korostaneet tältä osin inhimillisen työn ohjelman ja komission toimien merkitystä. EU:n jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet kaikki ILO:n yleissopimukset, jotka kattavat työalan keskeiset säännöt, sekä suuren määrän muita ILO:n yleissopimuksia. Komissio on vahvistanut sitoutuneensa inhimillisen työn ohjelmaan osana uudistettua sosiaalista toimintaohjelmaa. Se on erityisesti kehottanut kaikkia jäsenvaltioita näyttämään esimerkkiä ratifioimalla ja panemalla täytäntöön ILO:n yleissopimukset, jotka ILO on luokitellut ajan tasalla oleviksi. Tässä yhteydessä komissio on korostanut inhimillisen työn ohjelman sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta. Lisäksi silloin, kun ILO:n yleissopimukset ovat koskeneet aloja, joissa yhteisöllä on yksinomainen toimivalta, komissio on antanut oikea-aikaisia ehdotuksia neuvoston päätöksiksi, joissa jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan asiaankuuluvat yleissopimukset ja joissa kehotetaan ratifioimaan säännöt mahdollisimman pian, erityisesti merityötä koskeva yleissopimus sekä kalastusalusten työoloja koskeva yleissopimus. Lisäksi ihmisarvoista työtä koskevassa raportissa vuodelta 2008 käsitellään ratifiointiprosessiin liittyvien poliittisten muutosten seurantaa. Tämän analyysin lopputuloksen odotetaan vaikuttavan vuonna 2011 julkaistavan inhimillistä työtä koskevan raportin jatkotoimiin."@fi7
"Madame la Présidente, ces dernières années, la Commission a à maintes reprises souligné son engagement envers l’agenda pour le travail décent, fixé au niveau international, et notamment envers la promotion des conventions de l’OIT. La Commission a activement soutenu les États membres et coopéré étroitement avec l’OIT pour adopter des normes juridiques ambitieuses permettant de relever les défis d’une économie mondialisée et de contribuer à la mise en œuvre de l’agenda de l’OIT pour le travail décent. Le Conseil et le Parlement européen ont souligné l’importance de cet agenda et des activités de la Commission à cet égard. Les États membres de l’UE ont déjà ratifié toutes les conventions de l’OIT concernant les normes fondamentales en matière de travail, ainsi qu’un grand nombre d’autres conventions de l’OIT. La Commission a réaffirmé son engagement envers l’agenda pour le travail décent dans le cadre de son agenda social renouvelé. En particulier, elle a appelé tous les États membres à montrer l’exemple en ratifiant et en mettant en œuvre les conventions de l’OIT répertoriées comme étant à jour par cette organisation. Ce faisant, la Commission souligne la dimension interne et externe de l’agenda pour le travail décent. En outre, lorsque les conventions de l’OIT concernaient des compétences communautaires exclusives, la Commission a soumis, dans les temps, des propositions de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier les conventions concernées. Elle a dans le même temps invité les États membres à ratifier les normes au plus vite, notamment la convention du travail maritime et la convention sur le travail dans la pêche. Enfin, le rapport 2008 sur le travail décent prévoit le suivi des développements politiques concernant le processus de ratification. Le résultat de cette analyse devrait être reflété dans le rapport de suivi sur le travail décent qui sera publié en 2011."@fr8
". – Tisztelt elnök asszony! A Bizottság az elmúlt pár év során ismételten hangsúlyozta a nemzetközileg jóváhagyott, tisztességes munkára vonatkozó menetrend melletti elkötelezettségét, beleértve az ILO egyezmények támogatását is. A Bizottság tevőlegesen támogatja a tagállamokat, és szorosan együttműködik az ILO-val azzal a céllal, hogy olyan nagyra törő jogi normákat fogadjon el, amelyek megfelelnek a globalizálódott gazdaság kihívásainak, és hozzájárulnak az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjének végrehajtásához. A Tanács és az Európai Parlament hangsúlyozta a tisztességes munkára vonatkozó menetrend jelentőségét és a Bizottság erre vonatkozó tevékenységeit. Az EU-tagállamok már az alapvető munkaügyi normákra vonatkozó összes ILO egyezményt ratifikálták, illetve számos egyéb ILO egyezményt is. A Bizottság újfent kifejezte a megújított szociális menetrend részét képező, tisztességes munkára vonatkozó menetrend iránti elkötelezettségét: nevezetesen felhívást intézett valamennyi tagállamhoz, hogy példamutató módon ratifikálják és hajtsák végre az ILO által „naprakésznek” minősített ILO egyezményeket. A Bizottság ily módon a tisztességes munkára vonatkozó menetrend mind belső, mind külső dimenzióját hangsúlyozza. Ezenkívül ott, ahol az ILO egyezmények kizárólagos közösségi hatásköröket érintettek, a Bizottság időben olyan tanácsi határozatokra irányuló javaslatokat adott ki, amelyek engedélyezik a tagállamoknak, hogy ratifikálják a vonatkozó egyezményeket, ugyanakkor felhívást intézve hozzájuk, hogy mihamarabb ratifikálják a normákat, nevezetesen a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményt és a Halászati Munkaügyi Egyezményt. Végül a tisztességes munkáról szóló, 2008. évi jelentés rendelkezik a ratifikációs eljárásra vonatkozó politikai fejlemények nyomon követéséről. Ennek az elemzésnek az eredménye várhatóan a 2011-ben megjelenő, tisztességes munkáról szóló nyomon követési jelentésben lesz olvasható."@hu11
"Signora Presidente, negli ultimi anni la Commissione ha ripetutamente sottolineato il suo impegno nei confronti dell’agenda per il lavoro dignitoso concordata a livello internazionale, tra cui la promozione delle convenzioni OIL. La Commissione ha attivamente sostenuto gli Stati membri e collaborato strettamente con l’OIL al fine di adottare ambiziose norme giuridiche che rispondessero alle sfide di un’economia globalizzata e contribuissero all’attuazione dell’agenda per il lavoro dignitoso dell’Organizzazione. Consiglio e Parlamento europeo hanno sottolineato importanza di tale agenda e delle attività della Commissione al riguardo. Gli Stati membri dell’Unione hanno già ratificato tutte le convenzioni OIL relative alle principali norme in materia di lavoro e diverse altre sue convenzioni. La Commissione ha riaffermato il proprio impegno in tale ambito nel quadro dell’agenda sociale rinnovata, esortando in particolare tutti gli Stati membri a dare l’esempio ratificando e attuando le convenzioni OIL classificate come “aggiornate”, sottolineando in tal modo sia la dimensione interna sia quella esterna dell’agenda per il lavoro dignitoso. Inoltre, nei casi in cui le convenzioni OIL hanno chiamato in causa competenze esclusive dalla Comunità, la Commissione ha formulato tempestivamente proposte di decisione del Consiglio che autorizzassero gli Stati membri a ratificare le corrispondenti convenzioni, unitamente a un invito a ratificare le norme quanto prima, segnatamente la convenzione sul lavoro marittimo e la convenzione sul lavoro nella settore della pesca. Infine, la relazione sul lavoro dignitoso del 2008 prevede il monitoraggio degli sviluppi registrati a livello di politiche per quanto concerne il processo di ratifica. L’esito di questa analisi dovrebbe riflettersi nella relazione di verifica sul lavoro dignitoso, la cui pubblicazione è attesa per il 2011."@it12
"Gerb. pirmininke, per pastaruosius kelerius metus Komisija ne kartą pabrėžė savo įsipareigojimą dėl deramo darbo darbotvarkės, dėl kurios susitarta tarptautiniu mastu, įskaitant skatinimą laikytis TDO konvencijų. Komisija aktyviai palaikė valstybes nares ir glaudžiai bendradarbiavo su TDO siekdama patvirtinti plataus užmojo teisinius standartus, kurie atitiktų globalizuotos ekonomikos iššūkius ir padėtų įgyvendinti TDO deramo darbo darbotvarkę. Taryba ir Europos Parlamentas pabrėžė deramo darbo darbotvarkės svarbą ir Komisijos veiklą jos atžvilgiu. ES valstybės narės jau ratifikavo visas TDO konvencijas, apimančias pagrindinius darbo standartus, ir daug kitų TDO konvencijų. Komisija dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dėl deramo darbo direktyvos kaip atnaujintos socialinės darbotvarkės dalies. Visų pirma Komisija paragino visas valstybes nares parodyti pavyzdį ratifikuojant ir įgyvendinant TDO konvencijas, kurios pagal TDO vertinamos kaip „atnaujintos redakcijos“. Tai darydama Komisija pabrėžia tiek vidaus, tiek išorės deramo darbo darbotvarkės aspektą. Be to, tada, kai TDO konvencijos buvo susijusios su išimtine Bendrijos kompetencija, Komisija laiku pateikė pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų, kuriais valstybėms narėms leidžiama ratifikuoti atitinkamas konvencijas, ir kartu paragino kuo greičiau ratifikuoti standartus, ypač Darbo jūroje konvenciją ir Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją. Galiausiai 2008 m. deramo darbo ataskaitoje numatomas politikos pokyčių stebėjimas ratifikavimo proceso atžvilgiu. Tikimasi, kad šio tyrimo išvados turi atsispindėti kitoje deramo darbo ataskaitoje, kuri turi būti paskelbta 2011 m."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dažu pēdējo gadu laikā Komisija vairākkārt ir uzsvērusi savas saistības attiecībā uz starptautiski atzīto pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmu, ieskaitot konvenciju atbalstu. Komisija aktīvi atbalstīja dalībvalstis un cieši sadarbojās ar saistībā ar augsto juridisko standartu pieņemšanu, kas piedāvā risinājumus globalizētās ekonomikas problēmām un veicina pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmas īstenošanu. Padome un Eiropas Parlaments uzsvēra pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmas nozīmīgumu, kā arī Komisijas darbību lomu šajā jautājumā. ES dalībvalstis jau ratificēja visas konvencijas par noteikumiem, kas attiecas uz darba ņēmēju pamattiesībām, kā arī daudzas citas konvencijas. Komisija vēlreiz apstiprināja savas saistības attiecībā uz pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmu, kas ir atjauninātas sociālās programmas daļa. Komisija īpaši aicināja visas dalībvalstis rādīt piemēru un ratificēt un īstenot atjauninātās konvencijas. Tādējādi Komisija uzsver pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmas nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā. Turklāt gadījumos, kad konvencijas ietver Kopienas ekskluzīvu kompetenci, Komisija ir laicīgi izdevusi priekšlikumus par Padomes lēmumiem, kas ļauj dalībvalstīm ratificēt attiecīgās konvencijas un aicina pēc iespējas drīzāk ratificēt attiecīgos standartus, īpaši Konvenciju par darbu jūrniecībā un Konvenciju par darbu zvejniecībā. Visbeidzot, 2008. gada ziņojums par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību nodrošina politikas attīstības uzraudzību attiecībā uz ratifikācijas procesu. Šīs analīzes rezultāti tiks apkopoti izpildes pārbaudes ziņojumā par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kas tiks publicēts 2011. gadā."@lv13
"Madam President, over the last few years, the Commission has repeatedly highlighted its commitment to the internationally agreed Decent Work Agenda, including the promotion of ILO conventions. The Commission has actively supported the Member States and closely cooperated with the ILO with a view to adopting ambitious legal standards which meet the challenges of a globalised economy and contribute to the implementation of the ILO’s Decent Work Agenda. The Council and the European Parliament have underlined the importance of the Decent Work Agenda and of the Commission’s activities in this respect. The EU Member States have already ratified all ILO conventions covering core labour standards and a large number of other ILO conventions. The Commission has reaffirmed its commitment to the Decent Work Agenda as part of the renewed social agenda. In particular, the Commission called upon all Member States to set an example by ratifying and implementing the ILO conventions classified by the ILO as ‘up to date’. In doing so, the Commission underlines both the internal and the external dimension of the Decent Work Agenda. In addition, where ILO conventions have involved exclusive Community competences, the Commission has issued timely proposals for Council decisions authorising the Member States to ratify the relevant conventions combined with a call to ratify the standards as soon as possible, notably the Maritime Labour Convention and the Work in Fishing Convention. Finally, the 2008 Decent Work Report provides for the monitoring of the policy developments with regard to the ratification process. The outcome of this analysis is expected to be reflected in the follow-up Decent Work Report to be published in 2011."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, gedurende de laatste paar jaar heeft de Commissie herhaaldelijk duidelijk gemaakt gehecht te zijn aan de internationaal overeengekomen agenda voor fatsoenlijk werk, met inbegrip van de IAO-verdragen. De Commissie heeft de lidstaten actief gesteund en nauw samengewerkt met de IAO teneinde ambitieuze wettelijke normen vast te stellen die passen bij de uitdagingen van de geglobaliseerde economie en bijdragen tot de uitvoering van de IAO-agenda voor fatsoenlijk werk. De Raad en het Europees Parlement hebben het belang van de agenda voor fatsoenlijk werk en van de activiteiten van de Commissie ter zake onderstreept. De lidstaten van de EU hebben reeds alle IAO-verdragen met betrekking tot centrale arbeidsnormen en een groot aantal andere IAO-verdragen geratificeerd. De Commissie heeft opnieuw haar engagement voor de agenda voor fatsoenlijk werk uitgesproken in het kader van de hernieuwde sociale agenda. Meer in het bijzonder heeft de Commissie alle lidstaten opgeroepen een voorbeeld te stellen door de IAO-verdragen te ratificeren en ten uitvoer te leggen die door de IAO als bijgewerkt zijn aangemerkt. Daarmee onderstreept de Commissie zowel de interne als de externe dimensie van de agenda voor fatsoenlijk werk. Bovendien heeft de Commissie daar waar IAO-verdragen betrekking hebben op exclusieve communautaire bevoegdheden, tijdig voorstellen gedaan voor besluiten van de Raad waarbij de lidstaten werden gemachtigd de relevante verdragen zo spoedig mogelijk te ratificeren, met name het Maritiem Arbeidsverdrag en het Verdrag betreffende werkzaamheden in de visserijsector. Ten slotte voorziet het verslag over de bevordering van waardig werk uit 2008 in toezicht op de beleidsontwikkelingen ten aanzien van het ratificatieproces. De uitkomst van deze analyse zal naar verwachting haar weerslag vinden in het vervolgverslag over waardig werk, te publiceren in 2011."@nl3
"Pani przewodnicząca! W ciągu ostatnich kilku lat Komisja wielokrotnie dawała wyraz swojemu zaangażowaniu w realizację uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym agendy na rzecz godnej pracy i propagowania konwencji MOP. Komisja aktywnie wspiera państwa członkowskie i ściśle współpracuje z Międzynarodową Organizacją Pracy w celu przyjęcia ambitnych norm prawnych, które odpowiadają potrzebom wynikającym z globalizacji gospodarki i przyczyniają się do wdrażania agendy MOP na rzecz godnej pracy. Rada i Parlament Europejski podkreśliły znaczenie agendy na rzecz godnej pracy i działań podejmowanych przez Komisję w tym zakresie. Państwa członkowskie UE ratyfikowały już wszystkie konwencje MOP dotyczące podstawowych norm pracy i wiele innych konwencji tej organizacji. Komisja ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie w realizację agendy na rzecz godnej pracy w ramach odnowionej agendy społecznej. W szczególności Komisja zaapelowała do wszystkich państw członkowskich, by dawały przykład, ratyfikując i wdrażając konwencje MOP, uznane przez tę organizację za aktualne. W ten sposób Komisja pragnie podkreślić zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny wymiar agendy na rzecz godnej pracy. Ponadto w przypadku tych konwencji MOP, w których zostały uwzględnione wyłączne kompetencje Wspólnoty, Komisja w odpowiednim czasie przedstawiła wnioski o wydanie decyzji Rady, upoważniających państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji i wezwała do możliwie najszybszej ratyfikacji norm, a w szczególności Konwencji o pracy na morzu i Konwencji pracy w sektorze rybołówstwa. I wreszcie w sprawozdaniu dotyczącym godnej pracy z 2008 roku przewiduje się monitorowanie osiągnięć polityki w związku z procesem ratyfikacji. Oczekuje się, że wyniki tej analizy znajdą następnie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu dotyczącym godnej pracy, które zostanie opublikowane w 2011 roku."@pl16
"Senhora Presidente, ao longo dos últimos anos, a Comissão tem repetidamente salientado o seu compromisso com a Agenda “Trabalho Decente para Todos” acordada a nível internacional, incluindo a promoção das convenções da OIT. A Comissão apoiou empenhadamente os Estados-Membros e estabeleceu uma estreita colaboração com a OIT com vista a adoptar normas jurídicas ambiciosas que respondam aos desafios de uma economia globalizada e contribuam para a implementação da Agenda “Trabalho Decente” da OIT. O Conselho e o Parlamento Europeu sublinharam a importância da Agenda “Trabalho Decente” e as actividades da Comissão a este respeito. Os Estados-Membros da UE já ratificaram todas as convenções da OIT que dizem respeito a normas laborais fundamentais e a uma grande variedade de outras Convenções da OIT. A Comissão reafirmou o compromisso com a Agenda “Trabalho Decente” no quadro da agenda social renovada. Concretamente, a Comissão exortou todos os Estados-Membros a darem o exemplo ratificando e aplicando as Convenções da OIT que esta organização considera actualizadas. Ao fazê-lo, a Comissão sublinha a dimensão externa e interna da Agenda “Trabalho Decente”. Para além disso, sempre que as convenções da OIT envolveram competências exclusivas a nível comunitário, a Comissão tem emitido atempadamente propostas de decisão do Conselho autorizando os Estados-Membros a ratificar as respectivas convenções a par de um apelo no sentido de ratificar as normas tão depressa quanto possível, nomeadamente a Convenção do Trabalho Marítimo e a Convenção relativa ao trabalho no sector das pescas. Por último, o Relatório “Trabalho Decente” de 2008 prevê o acompanhamento dos desenvolvimentos políticos com respeito ao processo de ratificação. O resultado desta análise deverá reflectir-se no Relatório de acompanhamento “Trabalho Decente” a publicar em 2011."@pt17
"Doamnă preşedintă, pe parcursul ultimilor ani, Comisia a subliniat în mod repetat angajamentul său faţă de Agenda privind munca decentă care a fost convenită la nivel internaţional, inclusiv faţă de promovarea convenţiilor OIM. Comisia a sprijinit în mod activ statele membre şi a cooperat îndeaproape cu OIM în vederea adoptării unor standarde legale ambiţioase care să răspundă provocărilor unei economii mondializate şi să contribuie la punerea în aplicare a Agendei OIM privind munca decentă. Consiliul şi Parlamentul European au subliniat importanţa Agendei privind munca decentă şi a activităţilor Comisiei în această privinţă. Statele membre ale UE au ratificat deja toate convenţiile OIM care acoperă normele fundamentale de muncă şi numeroase alte convenţii OIM. Comisia şi-a reafirmat angajamentul faţă de Agenda privind munca decentă în cadrul agendei sociale reînnoite. În special, Comisia a făcut apel la toate statele membre să dea un exemplu prin ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor OIM clasificate de OIM ca fiind „la zi”. Astfel, Comisia subliniază atât dimensiunea internă, cât şi cea externă a Agendei privind munca decentă. În plus, acolo unde convenţiile OIM au implicat competenţe exclusiv comunitare, Comisia a emis propuneri oportune privind adoptarea unor decizii de către Consiliu care să autorizeze statele membre să ratifice convenţiile relevante şi a lansat un apel pentru ratificarea normelor cât mai curând posibil, în special Convenţia privind munca în domeniul maritim şi Convenţia privind munca în domeniul pescuitului. În sfârşit, Raportul privind munca decentă din 2008 prevede monitorizarea evoluţiei politice în ceea ce priveşte procesul de ratificare. Se aşteaptă ca rezultatul acestei analize să fie reflectat în următorul raport privind munca decentă care va fi publicat în 2011."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, za posledných pár rokov Komisia opakovane zdôrazňovala svoj záväzok voči medzinárodne dohodnutému programu o dôstojnej práci vrátane podporovania dohovorov MOP. Komisia aktívne podporuje členské štáty a úzko spolupracuje s organizáciou MOP s cieľom prijímať ambiciózne právne normy, ktoré riešia problémy globalizovaného hospodárstva a prispievajú k plneniu programu o dôstojnej práci MOP. Rada a Európsky parlament zdôrazňujú dôležitosť programu o dôstojnej práci a činnosti Komisie v tejto veci. Členské štáty EÚ už ratifikovali všetky dohovory MOP týkajúce sa hlavných pracovných noriem a veľký počet iných dohovorov MOP. Komisia potvrdila svoj záväzok voči programu o dôstojnej práci ako súčasti obnoveného sociálneho programu. Komisia predovšetkým vyzvala všetky členské štáty, aby boli príkladom a ratifikovali a plnili dohovory MOP, ktoré MOP klasifikovala ako aktualizované. Komisia tým zdôrazňuje vnútorné aj vonkajšie rozmery programu o dôstojnej práci. Okrem toho, keď sa dohovory MOP týkali výlučných právomocí Spoločenstva, Komisia vydala včasné návrhy rozhodnutí Rady, ktoré umožňujú členským štátom ratifikovať príslušné dohovory spolu s výzvou ratifikovať normy čo najskôr, najmä Dohovor o pracovných normách v námornej doprave a Dohovor o práci v odvetví rybárstva. Napokon program o dôstojnej práci z roku 2008 určuje monitorovanie vývoja politiky v súvislosti s ratifikačným procesom. Výsledok tejto analýzy by sa mal odraziť v následnej správe o dôstojnej práci, ktorá bude zverejnená v roku 2011."@sk19
"Gospa predsednica, v zadnjih nekaj letih je Komisija večkrat poudarila svojo zavezo mednarodno sprejeti Agendi za dostojno delo in hkrati podpori konvencijam ILO. Komisija je aktivno podpirala države članice in tesno sodelovala z ILO z namenom sprejetja velikopoteznih pravnih standardov, ki odgovarjajo na izzive globaliziranega gospodarstva in prispevajo k izvajanju Agende ILO za dostojno delo. Svet in Evropski parlament sta v tej zvezi poudarila pomen Agende za dostojno delo in dejavnosti Komisije. Države članice so že ratificirale vse konvencije ILO, ki obravnavajo osrednje delovne standarde, ter veliko število drugih konvencij ILO. Komisija je v okviru prenovljene socialne agende ponovno potrdila svojo zavezo Agendi za dostojno delo. Komisija predvsem poziva vse države članice, naj bodo za vzgled ter ratificirajo in izvajajo konvencije ILO, ki jih ILO uvršča med „aktualne“. S tem poudarja tako notranjo kot zunanjo razsežnost Agende za dostojno delo. Poleg tega je Komisija, kadar so konvencije ILO vključevale izključne pristojnosti Skupnosti, skupaj s pozivom k čimprejšnji ratifikaciji standardov izdala pravočasne predloge sklepov Sveta o pooblastitvi držav članic, da ratificirajo ustrezne konvencije, predvsem Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu in Konvencijo na področju ribolova. Nazadnje, Poročilo o dostojnem delu iz leta 2008 predvideva spremljanje dosežkov na področju politike v zvezi s procesom ratifikacije. Pričakujemo, da bo rezultat te analize predstavljen v naslednjem Poročilu o dostojnem delu, ki bo objavljeno leta 2011."@sl20
"Fru talman! Under de allra senaste åren har kommissionen vid upprepade tillfällen betonat sitt stöd för den internationellt överenskomna agendan för anständigt arbete och främjandet av ILO-konventionerna. Kommissionen har gett aktivt stöd till medlemsstaterna och fört ett nära samarbete med ILO i avsikt att anta omfattande rättsliga normer som möter de utmaningar som det innebär med en globaliserad ekonomi och som främjar genomförandet av ILO:s agenda för anständigt arbete. Rådet och Europaparlamentet har betonat vikten av agendan för anständigt arbete och av kommissionens arbete i detta avseende. EU-medlemsstaterna har redan ratificerat alla ILO-konventioner som omfattar centrala arbetsnormer och ett stort antal andra ILO-konventioner. Kommissionen har återigen bekräftat sitt stöd för agendan för anständigt arbete som en del av den förnyade sociala agendan. Kommissionen har i synnerhet uppmanat alla medlemsstater att föregå med gott exempel genom att ratificera och genomföra de ILO-konventioner som enligt ILO är ”uppdaterade”. På så sätt understryker kommissionen såväl den inre som den yttre dimensionen av agendan för anständigt arbete. I de fall då ILO-konventionerna har omfattats av gemenskapens exklusiva behörighetsområde har kommissionen dessutom lagt fram lämpliga förslag till direktiv från rådet enligt vilka medlemsstaterna får ratificera konventionerna i fråga, och ett krav på att normerna ska ratificeras så fort som möjligt, särskilt konventionen om arbete till sjöss (sjöarbetskonventionen) och konventionen om arbete i fiskenäringen. Avslutningsvis kan nämnas att rapporten om anständigt arbete från 2008 föreskriver övervakning av den politiska utvecklingen med hänsyn till ratificeringsprocessen. Resultatet av denna analys ska återges i den uppföljningsrapport om anständigt arbete som ska offentliggöras 2011."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karel De Gucht,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph