Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-414"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-414"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, apoiamos a solicitação que é feita aos Estados-Membros para que tenham em conta os fortes argumentos sociais a favor da ratificação das Convenções que a OIT considerou actualizadas. Sabemos que, desde 1919, a Organização Internacional do Trabalho manteve e desenvolveu um sistema de normas internacionais laborais, abrangendo uma vasta gama de temas que inclui o trabalho, o emprego, a segurança social, a política social e os direitos humanos correlacionados. Por isso, também demos acordo à primeira versão da resolução conjunta aqui apresentada. Mas, lamentavelmente, por pressão do PPE, os outros signatários aceitaram diluir a importância da resolução e enfraquecer o seu alcance, com a inclusão de uma referência à Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego. Ora, todos sabemos, foi em nome da Estratégia de Lisboa que a Comissão Europeia aqui apresentou algumas das piores propostas contra os direitos laborais e sociais, insistindo na flexibilidade e na desregulamentação laboral. Quem se esqueceu da proposta de alteração da directiva do tempo de trabalho, visando desvalorizar o trabalho e torná-lo ainda mais precário, prolongar a jornada de trabalho, pôr em causa a contratação colectiva e o papel dos sindicatos, exactamente ao contrário do que defendem as Convenções da OIT? É sobretudo por causa desta lamentável referência à dita Estratégia de Lisboa que retirámos o nosso apoio à resolução. Mas, em nome do Grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica, apelamos aos Estados-Membros para que ratifiquem as Convenções da OIT e solicitamos à Comissão Europeia que as tenha em conta nas suas propostas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, podporujeme vybídnutí členských států, aby zvážily silné sociální argumenty pro ratifikaci a provádění úmluv, které MOP klasifikovala jako aktuální. Počínaje rokem 1919 Mezinárodní organizace práce rozvíjí a udržuje systém mezinárodních pracovních norem, které zahrnují širokou škálu témat jako práce, zaměstnání, sociální zabezpečení, sociální politika a související lidská práva. Proto jsme podpořili prvotní návrh společného usnesení, které zde bylo předloženo. Bohužel kvůli tlaku skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) umožnili ostatní signatáři snížit důležitost tohoto usnesení a oslabit jeho sílu začleněním zmínky o Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost. Jak jsme si však všichni vědomi, právě jménem Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost předložila Evropská komise této sněmovně jedny z nejhorších návrhů proti práci a sociálním právům, a to v rámci svého zdůrazňování flexibility a deregulace práce. Kdo by mohl zapomenout na návrh úpravy Směrnice o pracovní době, který měl znehodnotit práci a učinit ji ještě nejistější, prodloužit pracovní den a oslabit kolektivní vyjednávání a roli odborů, tedy přesně opak toho, co směrnice MOP prosazují? Právě konkrétně kvůli této politováníhodné zmínce o Lisabonské strategii jsme stáhli svou podporu tohoto usnesení. Avšak jménem Konfederace Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice vybízíme členské státy k ratifikaci úmluv MOP a apelujeme na Komisi, aby posoudila naše návrhy."@cs1
"Fru formand! Vi støtter opfordringen til medlemsstaterne om at tage hensyn til de stærke sociale argumenter for at ratificere og gennemføre de konventioner, som ILO har klassificeret som opdaterede. Siden 1919 har Den Internationale Arbejdsorganisation opretholdt og udviklet et system af internationale arbejdsstandarder, som dækker en lang række emner, inklusive arbejde, beskæftigelse, social sikring, social- og arbejdsmarkedspolitik og tilhørende menneskerettigheder. Vi støttede derfor det oprindelige udkast til det fælles beslutningsforslag, der blev fremsat her. Men på grund af pres fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har de andre underskrivere desværre tilladt, at beslutningsforslaget blev udvandet og svækket gennem medtagelsen af en henvisning til Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Men som vi alle er klar over, var det i Lissabonstrategiens navn, at Kommissionen fremlagde nogle af de værste forslag imod arbejdsmarkedsrettigheder for Parlamentet, idet man fokuserede på fleksibilitet og deregulering af arbejdsmarkedet. Hvem husker ikke forslaget om at ændre arbejdstidsdirektivet, hvor man forsøgte at devaluere arbejdet og gøre det endnu mere usikkert, at forlænge arbejdsdagen og undergrave det kollektive aftalesystem og fagforeningernes rolle, præcis det modsatte af, hvad der ligger i ILO-konventionerne? Det er især på grund af denne beklagelige henvisning til Lissabonstrategien, at vi har trukket vores støtte til dette beslutningsforslag tilbage. Men på vegne af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre opfordrer vi medlemsstaterne til at ratificere ILO-konventionerne, og vi opfordrer Kommissionen til at overveje vores forslag."@da2
"Frau Präsidentin, wir unterstützen den Aufruf an die Mitgliedstaaten, die starken sozialen Argumente für die Ratifizierung und Umsetzung der Übereinkommen, die von der IAO als aktuell klassifiziert wurden, zu berücksichtigen. Seit 1919 hat die Internationale Arbeitsorganisation ein System internationaler Arbeitsnormen gewährleistet und weiterentwickelt, welches ein breites Spektrum an Themen abdeckt, wie Arbeit, Beschäftigung, soziale Sicherheit, Sozialpolitik und damit verknüpfte Menschenrechte. Deshalb unterstützen wir den ersten Entwurf für eine gemeinsame Entschließung, der hier vorgelegt wurde. Nachdem die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) Druck ausgeübt hat, haben die anderen Unterzeichnenden allerdings leider zugelassen, dass die Entschließung durch die Aufnahme eines Verweises auf die Lissabonstrategie für Wachstum und Beschäftigung an Bedeutung verliert und ihre Tragkraft untergraben wird. Allerdings hat die Kommission, wie wir alle wissen, dem Europäischen Parlament im Namen der Strategie von Lissabon einen der schlechtesten Vorschläge gegen Arbeits- und Sozialrechte unterbreitet, indem sie die Flexibilität und Deregulierung des Arbeitsmarktes besonders hervorgehoben hat. Wer könnte den Vorschlag zur Änderung der Arbeitszeitrichtlinie vergessen, der Arbeit abgewertet und die Lage noch prekärer gemacht hätte, die Arbeitszeit verlängert und die Tarifverhandlungen sowie die Rolle der Gewerkschaften untergraben hätte? Das wäre genau das Gegenteil von dem gewesen, wofür die IAO-Übereinkommen stehen. Insbesondere aufgrund dieses bedauerlichen Verweises auf die Lissabonstrategie haben wir unsere Unterstützung für diese Entschließung zurückgezogen. Trotzdem fordern wir im Namen der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke alle Mitgliedstaaten dazu auf, die IAO-Übereinkommen zu ratifizieren und legen der Europäischen Kommission nahe, unsere Vorschläge zu berücksichtigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στηρίζουμε το κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα ισχυρά κοινωνικά επιχειρήματα για την κύρωση και την εφαρμογή των συμβάσεων που έχουν ταξινομηθεί από τη ΔΟΕ ως επικαιροποιημένες. Από το 1919 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας διατηρεί και ανέπτυξε ένα σύστημα διεθνών κανόνων εργασίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πολιτικής και των σχετικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, στηρίξαμε το αρχικό σχέδιο του κοινού ψηφίσματος που κατατέθηκε εδώ. Δυστυχώς, ωστόσο, λόγω της πίεσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες), οι άλλοι συμβαλλόμενοι επέτρεψαν την υποβάθμιση της σημασίας και της ισχύος του ψηφίσματος, με τη συμπερίληψη μιας αναφοράς στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εντούτοις, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν στο όνομα της στρατηγικής της Λισαβόνας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σε αυτό το Σώμα μερικές από τις χειρότερες προτάσεις κατά των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσω της έμφασης που αυτές έδιναν στην ευελιξία και την απορρύθμιση της εργασίας. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, η οποία επεδίωκε να υποτιμήσει την εργασία και να την καταστήσει ακόμη πιο επισφαλή, να παρατείνει την εργάσιμη ημέρα και να υπονομεύσει τις συλλογικές συμβάσεις και τον ρόλο των συνδικάτων, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υπερασπίζονται οι συμβάσεις της ΔΟΕ; Είναι ιδιαίτερα εξαιτίας αυτής της λυπηρής αναφοράς στη στρατηγική της Λισαβόνας που αποσύραμε τη στήριξή μας σε αυτό το ψήφισμα. Ωστόσο, εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, καλούμε τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ και παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις μας."@el10
"Madam President, we support the call on the Member States to consider the strong social arguments for ratifying and implementing the Conventions that have been classified by the ILO as up to date. Since 1919, the International Labour Organisation has maintained and developed a system of international labour standards which cover a broad range of subjects, including work, employment, social security, social policy and related human rights. We therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here. Regrettably, however, due to pressure from the Group of the European People’s Party (Christian Democrats), the other signatories have allowed the importance of the resolution to be diluted and its power to be undermined, with the inclusion of a reference to the Lisbon Strategy for Growth and Jobs. However, as we are all aware, it was in the name of the Lisbon Strategy that the European Commission presented to this House some of the worst proposals against labour and social rights, through their emphasis on flexibility and labour deregulation. Who could forget the proposal to amend the Working Time Directive, which sought to devalue work and make it even more precarious, to extend the working day and to undermine collective bargaining and the role of trade unions, precisely the opposite of what the ILO conventions uphold? It is because of this regrettable reference to the Lisbon Strategy in particular that we have withdrawn our support for this resolution. However, on behalf of the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left, we call on the Member States to ratify the ILO conventions and we urge the European Commission to consider our proposals."@en4
"Señora Presidenta, apoyamos el llamamiento a los Estados miembros para que consideren los poderosos argumentos sociales para ratificar y aplicar los convenios que han sido clasificados como actualizados por parte de la OIT. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo ha mantenido y desarrollado un sistema de estándares laborales internacionales que cubren un amplio abanico de temas, como el trabajo, el empleo, la seguridad social y los derechos humanos asociados. Por tanto, apoyamos el borrador inicial de la resolución común aquí presentada. Lamentablemente, sin embargo, debido a la presión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los otros signatarios han permitido que se diluya la importancia de la resolución y que se socave su potencial, con la inclusión de una referencia a la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Sin embargo, como todos sabemos, la Comisión Europea presentó antes esta Cámara algunas de las peores propuestas contra los derechos laborales y sociales, con su énfasis en la flexibilidad y la desreglamentación laboral. ¿Quién podría olvidar la propuesta de enmienda la Directiva de Tiempo de Trabajo, que buscaba devaluar el trabajo y hacerlo aún más precario, ampliar la jornada laboral y minar la negociación colectiva y la función de los sindicatos, precisamente lo contrario de lo que mantienen los convenios de la OIT? Debido a esta lamentable referencia a la Estrategia de Lisboa en particular, hemos retirado nuestro apoyo a esta resolución. No obstante, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea – Izquierda Verde Nórdica, pedimos a los Estados miembros que ratifiquen los convenios de la OIT y urgimos a la Comisión Europea a considerar nuestras propuestas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Toetame üleskutset liikmesriikidele võtta arvesse tugevaid sotsiaalseid argumente, et ratifitseerida ja rakendada konventsioonid, mille ILO on liigitanud ajakohaseks. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on alates 1919. aastast rakendanud ja arendanud rahvusvahelisi töönorme, mis hõlmavad paljusid valdkondi, sealhulgas tööelu, tööhõivet, sotsiaalkindlustust, sotsiaalpoliitikat ja kaasnevaid inimõigusi. Sellepärast toetasime ühisresolutsiooni esialgset projekti. Kahjuks aga on teised allakirjutanud Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni surve tõttu lubanud resolutsiooni tähtsust ja jõudu nõrgendada, lisades viite majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevale Lissaboni strateegiale. Ent nagu me kõik teame, esitas komisjon Euroopa Parlamendile just Lissaboni strateegia nimel mõned halvimad töö- ja sotsiaalsete õiguste vastased ettepanekud, milles rõhutati paindlikkust ja töö vähesemat reguleerimist. Kes suudaks unustada ettepanekut muuta tööajadirektiivi, millega püüti töö väärtust vähendada ja muuta see veelgi ebakindlamaks, pikendada tööpäeva ning õõnestada kollektiivläbirääkimisi ja ametiühingute rolli – otse vastupidi ILO konventsioonides sätestatule? Just konkreetselt selle kahetsusväärse viite tõttu Lissaboni strateegiale me seda resolutsiooni enam ei toeta. Ent Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni nimel palume liikmesriikidel ratifitseerida ILO konventsioonid ja nõuame Euroopa Komisjonilt tungivalt, et ta arvestaks meie ettepanekutega."@et5
"Arvoisa puhemies, kannatamme jäsenvaltioille esitettyä kehotusta tarkastella voimakkaita sosiaalisia perusteluja, jotka puoltavat ILO:n ajantasaisiksi luokittelemien yleissopimusten ratifiointia ja täytäntöönpanoa. ILO on ylläpitänyt ja kehittänyt vuodesta 1919 lähtien kansainvälisten työsääntöjen järjestelmää, joka kattaa monet aiheet, kuten työn, työllisyyden, sosiaaliturvan, sosiaalipolitiikan ja asiaan liittyvät ihmisoikeudet. Kannatimme siksi alkuperäistä yhteistä päätöslauselmaluonnosta. Valitettavasti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän painostuksesta muut allekirjoittajat ovat kuitenkin antaneet vesittää päätöslauselman merkityksen ja heikentää sen voimaa sisällyttämällä siihen viittauksen kasvua ja työpaikkoja lisäävään Lissabonin strategiaan. Tiedämme kuitenkin kaikki, että juuri Lissabonin strategian nimissä Euroopan komissio esitteli parlamentille yhden huonoimmista ehdotuksista, joka oli ristiriidassa työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kanssa ja jossa painotettiin joustavuutta sekä työtä koskevan sääntelyn purkamista. Kukapa voisi unohtaa työaikadirektiivin muuttamista koskevan ehdotuksen, jossa pyrittiin väheksymään työn arvoa ja lisäämään entisestään sen epävarmuutta, pidentämään työpäivää ja heikentämään työehtosopimusjärjestelmää ja ammattiliittojen asemaa, mikä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mihin ILO:n yleissopimuksilla pyritään! Juuri tämän Lissabonin strategiaa koskevan valitettavan viittauksen vuoksi olemme peruneet tukemme tälle päätöslauselmalle. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolesta kehotamme kuitenkin jäsenvaltioita ratifioimaan ILO:n yleissopimukset ja vaadimme Euroopan komissiota harkitsemaan ehdotuksiamme."@fi7
"Madame la Présidente, nous soutenons l’invitation lancée aux États membres afin qu’ils prennent en considération les arguments sociaux forts en faveur de la ratification et de la mise en œuvre des conventions répertoriées comme étant à jour par l’OIT. Depuis 1919, l’Organisation internationale du travail gère et développe un système de normes internationales du travail qui couvre un large éventail de sujets, y compris le travail, l’emploi, la sécurité sociale, la politique sociale et les droits humains qui s’y rapportent. Nous avons donc soutenu le projet initial de résolution commune déposé ici. Toutefois, nous déplorons qu’en raison de la pression du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), les autres signataires aient permis de réduire l’importance de cette résolution et d’en limiter les pouvoirs, avec l’inclusion d’une référence à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Comme nous le savons tous, c’est au nom de la stratégie de Lisbonne que la Commission européenne a présenté à cette Assemblée certaines des propositions les plus opposées aux droits du travail et aux droits sociaux par l’accent qu’elles mettent sur la flexibilité et la déréglementation du travail. Qui peut oublier la proposition de modification de la directive sur le temps de travail, cherchant à dévaluer le travail et à le rendre encore plus précaire, à allonger la journée de travail et à limiter la négociation collective et le rôle des syndicats? Tout le contraire de ce que veulent les conventions de l’OIT! C’est à cause de cette regrettable référence à la stratégie de Lisbonne en particulier que nous avons retiré notre soutien à cette résolution. Toutefois, au nom du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, nous appelons les États membres à ratifier les conventions de l’OIT et exhortons la Commission européenne à tenir compte de nos propositions."@fr8
". Tisztelt elnök asszony! Támogatjuk a tagállamokhoz intézett felhívást, miszerint fontolják meg az ILO naprakésznek minősített egyezményeinek ratifikálása és végrerhajtása mellett szóló, határozott társadalmi érveket. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1919 óta tartja fenn és fejleszti azt a nemzetközi munkaügyi normarendszert, amely a témák széles körével foglalkozik, többek között a munkaüggyel, a foglalkoztatással, a szociális biztonsággal, a szociálpolitikával és az ezekhez kapcsolódó emberi jogokkal. Ezért támogattuk az e helyütt előterjesztett közös állásfoglalás első tervezetét. Sajnálatos azonban, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport nyomására a többi aláíró fél engedte, hogy az ajánlás veszítsen fontosságából, és aláássák annak erejét azzal, hogy a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló lisszaboni stratégiára való hivatkozást foglaltak a szövegbe. Azonban – amint azt mindnyájan tudjuk – az Európai Bizottság pontosan a lisszaboni stratégia nevében terjesztett a tisztelt Ház elé néhányat a munkaügyi és szociális jogok ellen irányuló, legrosszabb javaslatok közül, a rugalmasságot és a munka deregulációját hangsúlyozva. Ki ne emlékezne a munkaidőről szóló irányelv módosításáról szóló javaslatra, amely megpróbálta alábecsülni és még bizonytalanabbá tenni a munkát, meghosszabbítani a munkanapot, és aláásni a kollektív szerződést és a szakszervezetek szerepét, pontosan ellenkezőjét téve annak, amit az ILO egyezmények védenek? Pontosan a lisszaboni stratégia sajnálatos említése miatt kell visszavonnunk az állásfoglalás támogatását. Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nevében azonban felhívjuk a tagállamokat, hogy ratifikálják az ILO egyezményeket, és arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg javaslatainkat."@hu11
"Signora Presidente, sosteniamo la richiesta rivolta agli Stati membri di considerare le forti argomentazioni sociali a favore della ratifica e dell’attuazione delle convenzioni classificate dall’OIL come aggiornate. Dal 1919, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha mantenuto in essere e sviluppato un sistema di norme internazionali in ambito professionale che coprono un’ampia serie di ambiti tra cui lavoro, occupazione, sicurezza sociale, politica sociale e relativi diritti umani. Avevamo pertanto appoggiato il progetto iniziale di risoluzione comune presentato in questa sede. Purtroppo, però, a causa delle pressioni del gruppo PPE, gli altri firmatari della risoluzione hanno permesso che la sua importanza venisse sminuita e la sua incisività compromessa dall’introduzione di un riferimento alla strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Come tutti sappiamo, è stato invece proprio in nome della strategia di Lisbona che la Commissione europea ha presentato a questo Parlamento alcune delle peggiori proposte contro il lavoro e i diritti sociali, visto l’accento posto sulla flessibilità e la deregolamentazione del lavoro. Chi mai dimenticherà la proposta di modificare la direttiva sull’orario di lavoro, che ha tentato di svilire il lavoro e renderlo ancora più precario, prolungando la giornata lavorativa e minando la contrattazione collettiva e il ruolo dei sindacati, ossia esattamente il contrario di quanto sostengono le convenzioni OIL? Per questo specifico riferimento deprecabile alla strategia di Lisbona abbiamo ritirato il nostro sostegno alla risoluzione. Nondimeno, a nome del gruppo GUE/NGL, chiediamo agli Stati membri di ratificare le convenzioni OIL ed esortiamo la Commissione europea a prendere in esame le nostre proposte."@it12
"Gerb. pirmininke, mes palaikome raginimą valstybes nares atsižvelgti į tvirtus socialinius argumentus, dėl kurių reikėtų ratifikuoti ir įgyvendinti konvencijas, kurias TDO įvertino kaip aktualias. Tarptautinė darbo organizacija nuo 1919 m. palaikė ir plėtojo tarptautinių darbo standartų sistemą, kuri apima daug įvairių sričių, įskaitant darbą, užimtumą, socialinę apsaugą, socialinę politiką ir su tuo susijusias žmogaus teises. Todėl palaikėme čia pateiktą pirminį bendros rezoliucijos projektą. Tačiau, deja, dėl Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos spaudimo kiti pasirašiusieji leido sumenkinti rezoliucijos svarbą ir sumažinti jos jėgą įtraukiant nuorodą į Lisabonos strategiją dėl augimo ir darbo vietų kūrimo. Tačiau, kaip visi žinome, būtent Lisabonos strategijos pretekstu Europos Komisija pateikė šiam Parlamentui keletą pačių blogiausių pasiūlymų, nukreiptų prieš darbo ir socialines teises, juose pabrėždama lankstumą ir darbo reguliavimo panaikinimą. Kas galėtų pamiršti pasiūlymą iš dalies pakeisti Darbo laiko direktyvą, kurios tikslas – nuvertinti darbą ir padaryti jį dar nesaugesnį, pailginti darbo dieną ir pakenkti kolektyvinės sutarties sudarymo deryboms bei profesinių sąjungų vaidmeniui – yra visiškai priešingas tikslui, puoselėjamam TDO konvencijose? Visų pirma dėl šios apgailėtinos nuorodos į Lisabonos strategiją mes atsisakėme paremti šią rezoliuciją. Tačiau Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų vardu raginame visas valstybes nares ratifikuoti TDO konvencijas ir primygtinai raginame Europos Komisiją atsižvelgti į mūsų pasiūlymus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs atbalstām aicinājumu dalībvalstīm apsvērt pārliecinošos sociālos argumentus par atjaunināto konvenciju ratifikāciju un īstenošanu. Kopš 1919. gada Starptautiskā Darba organizācija ir izveidojusi un uzturējusi starptautisku darba normu sistēmu, kas attiecas uz daudzām dažādām jomām, tajā skaitā darbu, nodarbinātību, sociālo nodrošinājumu, sociālo politiku un ar to saistītām cilvēktiesībām. Tāpēc mēs atbalstījām sākotnējo šeit apspriesto kopīgās rezolūcijas projektu. Taču diemžēl Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) izdarīja spiedienu, un citi parakstītāji ļāva mazināt šīs rezolūcijas nozīmīgumu un graut tās spēku, iekļaujot atsauci uz Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai. Taču kā mums visiem zināms, Eiropas Komisija Lisabonas stratēģijas vārdā šajā Parlamentā iesniedza dažus no sliktākajiem priekšlikumiem par darba un sociālajām tiesībām, kur uzsvars likts uz elastīgumu un darba noteikumu atcelšanu. Kā mēs varam pievērt acis uz priekšlikumu grozīt Darba laika direktīvu, kas paredzēja mazināt darba vērtību un padarīt to pat vēl nedrošāku, pagarinot darba dienu un apdraudot koplīgumus un arodbiedrību lomu, kas ir pretrunā konvencijām? Tieši šīs nožēlojamās atsauces uz Lisabonas stratēģiju dēļ mēs vairs neatbalstām šo rezolūciju. Taču Eiropas Apvienotās kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālās grupas vārdā mēs aicinām dalībvalstis ratificēt konvencijas, un mēs mudinām Eiropas Komisiju apsvērt mūsu priekšlikumus."@lv13
"Senhora Presidente, apoiamos a solicitação que é feita aos Estados-Membros para que tenham em conta os fortes argumentos sociais a favor da ratificação das Convenções que a OIT considerou actualizadas. Sabemos que, desde 1919, a Organização Internacional do Trabalho manteve e desenvolveu um sistema de normas internacionais laborais, abrangendo uma vasta gama de temas que inclui o trabalho, o emprego, a segurança social, a política social e os direitos humanos correlacionados. Por isso, também demos acordo à primeira versão da resolução conjunta aqui apresentada. Mas, lamentavelmente, por pressão do PPE, os outros signatários aceitaram diluir a importância da resolução e enfraquecer o seu alcance, com a inclusão de uma referência à Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego. Ora, todos sabemos, foi em nome da Estratégia de Lisboa que a Comissão Europeia aqui apresentou algumas das piores propostas contra os direitos laborais e sociais, insistindo na flexibilidade e na desregulamentação laboral. Quem se esqueceu da proposta de alteração da directiva do tempo de trabalho, visando desvalorizar o trabalho e torná-lo ainda mais precário, prolongar a jornada de trabalho, pôr em causa a contratação colectiva e o papel dos sindicatos, exactamente ao contrário do que defendem as Convenções da OIT? É sobretudo por causa desta lamentável referência à dita Estratégia de Lisboa que retirámos o nosso apoio à resolução. Mas, em nome do Grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica, apelamos aos Estados-Membros para que ratifiquem as Convenções da OIT e solicitamos à Comissão Europeia que as tenha em conta nas suas propostas."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wij steunen de oproep aan de lidstaten om rekening te houden met de sterke sociale argumenten voor het ratificeren van de verdragen die volgens de IAO bijgewerkt zijn. Zoals bekend houdt de Internationale Arbeidsorganisatie zich sinds 1919 bezig met het creëren en verder ontwikkelen van een stelsel van internationale arbeidsnormen. Die normen hebben betrekking op een breed scala onderwerpen, waaronder werk, sociale zekerheid, het sociale beleid en de met deze zaken verband houdende mensenrechten. Daarom hebben wij de eerste versie van de hier ingediende gezamenlijke resolutie gesteund. Helaas hebben de andere ondertekenaars zich onder druk van de PPE bereid verklaard de resolutie af te zwakken en het toepassingsbereik ervan te beperken door er een verwijzing naar de Strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid in op te nemen. Nu weten we allemaal dat de Europese Commissie met een verwijzing naar de Strategie van Lissabon een aantal van de ergste voorstellen tegen sociale verworvenheden en arbeidsrechten heeft ingediend, waarin telkens werd aangedrongen op flexibiliteit en deregulering in de arbeidssfeer. Iedereen herinnert zich het voorstel voor een wijziging van de richtlijn betreffende de arbeidstijd. Die was erop gericht een geringere waarde toe te kennen aan werk, werk nog onzekerder te maken, de werkdag te verlengen, en minder ruimte te laten voor cao´s en vakbonden – precies het tegenovergestelde van wat de IAO-verdragen beogen. Het is vooral vanwege deze betreurenswaardige verwijzing naar de Strategie van Lissabon dat we onze steun voor deze resolutie hebben ingetrokken. Namens de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links roepen we lidstaten op om de verdragen van de IAO te ratificeren, en we dringen er bij de Europese Commissie op aan om in haar voorstellen met deze verdragen rekening te houden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Popieramy apel do państw członkowskich o rozważenie silnych argumentów społecznych przemawiających za ratyfikacją i wdrożeniem konwencji, które zostały uznane przez MOP za aktualne. Od 1919 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy stosuje i rozbudowuje system międzynarodowych norm pracy, obejmujący szeroki zakres zagadnień, między innymi dotyczących pracy, zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, polityki społecznej i związanych z nimi praw człowieka. Dlatego też poparliśmy przedstawiony tu wstępny projekt wspólnej rezolucji. Niestety, pod wpływem presji ze strony grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), pozostali sygnatariusze dopuścili do osłabienia znaczenia rezolucji i podważenia jej mocy, a także nawiązania do strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Niemniej jednak wszyscy wiemy, że to w imię strategii lizbońskiej Komisja Europejska przedstawiła w tej Izbie, kilka najgorszych wniosków wymierzonych przeciwko prawom pracy i prawom społecznym z powodu założonej w nich elastyczności i deregulacji stosunków pracy. Czy można bowiem zapomnieć o wniosku w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej czasu pracy, którego celem było obniżenie wartości pracy i doprowadzenie do jeszcze większej niepewności zatrudnienia, wydłużenie dnia pracy oraz podważenie znaczenia układów zbiorowych i roli związków zawodowych, a więc wniosku opartego na założeniach całkowicie sprzecznych z przyjętymi w konwencjach? Właśnie szczególnie z powodu tego godnego pożałowania nawiązania do strategii lizbońskiej wycofaliśmy nasze poparcie dla tej rezolucji. Niemniej jednak, w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej − Nordycka Zielona Lewica, apelujemy do państw członkowskich o ratyfikację konwencji MOP i wzywamy Komisję Europejską do rozważenia naszych propozycji."@pl16
"Doamnă preşedintă, susţinem apelul lansat statelor membre de a lua în considerare argumentele sociale puternice pentru ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor care au fost clasificate de OIM ca fiind la zi. Din 1919, Organizaţia Internaţională a Muncii a menţinut şi dezvoltat un sistem de norme internaţionale de muncă, care vizează o gamă largă de subiecte, incluzând munca, ocuparea forţei de muncă, securitatea socială, politica socială şi drepturile omului asociate acestor domenii. Prin urmare, am sprijinit proiectul iniţial al rezoluţiei comune prezentate aici. Însă, în mod regretabil, din cauza presiunilor exercitate de Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat), ceilalţi semnatari au permis ca importanţa rezoluţiei să fie redusă, iar puterea acesteia subminată, prin includerea unei referiri la Strategia de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă. Cu toate acestea, după cum ştim cu toţii, Strategia de la Lisabona este cea în numele căreia Comisia Europeană a prezentat acestui Parlament unele dintre cele mai nefavorabile propuneri împotriva drepturilor lucrătorilor şi a drepturilor sociale, prin accentul pe care îl puneau pe flexibilitate şi pe liberalizarea muncii. Cine ar putea uita propunerea de modificare a Directivei privind timpul de lucru, care căuta să devalorizeze munca şi să o facă şi mai nesigură, să mărească ziua de lucru şi să submineze negocierile colective şi rolul sindicatelor, ceea ce era în totală opoziţie cu principiile convenţiilor OIM? Retragerea sprijinului nostru pentru această rezoluţie se datorează în special acestei regretabile referinţe la Strategia de la Lisabona. Cu toate acestea, în numele Grupului GUE/NGL, facem apel la statele membre să ratifice convenţiile OIM şi îndemnăm Comisia Europeană să ia în considerare propunerile noastre."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, podporujeme výzvu pre členské štáty, aby zvážili silné sociálne argumenty za ratifikáciu a plnenie dohovorov, ktoré MOP klasifikovala ako aktualizované. Od roku 1919 si Medzinárodná organizácia práce udržiava a vytvára systém medzinárodných pracovných noriem, ktoré zahŕňajú široký rozsah tém vrátane práce, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálnej politiky a súvisiacich ľudských práv. Preto podporujeme počiatočný návrh predloženého spoločného uznesenia. V dôsledku tlaku Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) však, bohužiaľ, iní signatári dovolili, aby sa dôležitosť uznesenia narušila a jeho vplyv podkopal zaradením odkazu na lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Ako však všetci vieme, práve v mene lisabonskej stratégie Európska komisia predstavila tomuto Parlamentu niektoré z najhorších návrhov proti práci a sociálnym právam, a to zdôrazňovaním flexibility a deregulácie práce. Kto by mohol zabudnúť na návrh na zmenu a doplnenie smernice o pracovnom čase, ktorá mala znehodnotiť prácu a ešte viac ju ohroziť, rozšíriť pracovný deň a podkopať kolektívne vyjednávanie a úlohu odborov, presne opak toho, čo presadzujú dohovory MOP? Práve kvôli tomuto poľutovaniahodnému odkazu predovšetkým na lisabonskú stratégiu sme stiahli našu podporu tomuto uzneseniu. V mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, však vyzývame členské štáty, aby ratifikovali dohovory MOP a naliehame na Európsku komisiu, aby zvážila naše návrhy."@sk19
"Gospa predsednica, podpiramo poziv državam članicam, da naj preučijo socialne argumente za ratifikacijo in izvajanje konvencij, ki jih ILO uvršča med aktualne. Mednarodna organizacija dela od leta 1919 ohranja in razvija sistem mednarodnih delovnih standardov, ki pokrivajo širok niz področij, od dela, zaposlovanja, socialne varnosti, socialne politike in s tem povezanih človekovih pravic. Zato smo podprli prvotni osnutek skupne resolucije, ki je bil tu predložen. Na žalost pa so zaradi pritiska Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) druge podpisnice dovolile, da vključitev sklicevanja na lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta oslabila pomembnost resolucije in zmanjšala njeno moč. A vendar, kot se vsi zavedamo, je Evropska komisija prav v imenu lizbonske strategije temu Parlamentu predstavila nekatere izmed najslabših predlogov, ki so s svojim poudarjanjem prožnosti in deregulacije dela bili usmerjeni proti pravicam delavcev in socialnim pravicam. Kdo lahko pozabi predlog spremembe Direktive o delovnem času, s katerim se je želelo razvrednotiti delo in ga potisniti v še bolj negotov položaj, podaljšati delovni dan in zmanjšati pomen kolektivnih pogajanj ter vloge sindikatov, kar je ravno nasprotno temu, kar zagovarjajo konvencije ILO? Prav zaradi tega obžalovanja vrednega sklicevanja na lizbonsko strategijo smo umaknili našo podporo tej resoluciji. Vendar pa v imenu Konfederalne skupine Evropske združene levice – Zelene nordijske levice pozivamo države članice, da ratificirajo konvencije ILO, Evropsko komisijo pa prosimo, da preuči naše predloge."@sl20
"Fru talman! Vi stöder uppmaningen till medlemsstaterna att beakta de starka sociala argumenten för att ratificera och genomföra de uppdaterade ILO-konventionerna. Sedan 1919 har Internationella arbetsorganisationen upprätthållit och utvecklat ett system för internationella arbetsnormer som täcker ett stort antal områden, t.ex. sysselsättning, anställning, social trygghet, socialpolitik och vissa mänskliga rättigheter. Vi stöder därför det ursprungliga resolutionsförslaget som har lagts fram här. På grund av påtryckningar från PPE-gruppen har tyvärr de övriga undertecknarna låtit resolutionens tyngd bli urvattnad och undergrävt dess genomslagskraft i och med införandet av en hänvisning till Lissabonstrategin för tillväxt och arbetstillfällen. Som vi alla känner till var det emellertid i Lissabonstrategins namn som Europeiska kommissionen lade fram, här i kammaren, en del av de värsta förslagen mot arbete och sociala rättigheter, genom dess betoning på flexibilitet och avreglering av arbetslagstiftningen. Vem kan glömma bort förslaget om ändring av arbetstidsdirektivet, då man försökte att nedvärdera arbetet och göra det ännu otryggare, att förlänga arbetsdagen och att undergräva de kollektiva förhandlingarna och fackföreningarnas roll, vilket är precis motsatsen till det som ILO-konventionerna vill upprätthålla? Det är på grund av denna beklagansvärda hänvisning till särskilt Lissabonstrategin som vi har dragit tillbaka vårt stöd för denna resolution. För GUE/NGL-gruppen uppmanar vi dock medlemsstaterna att ratificera ILO-konventionerna och vi uppmanar kommissionen att beakta våra förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph