Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-413"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-413"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! På vegne af De Grønne så vil jeg gerne understrege, at vi finder budskaberne i denne beslutning om ratifikation og gennemførelse af ILO's konventioner meget nødvendige og meget presserende. Hvorfor? Det gør vi af to grunde. For det første bør EU gå allerforrest, når det gælder kampen for ordentligt arbejde. Vi bør være et forgangsland i verden, når det kommer til fremme af gode arbejdsvilkår og ordentligt arbejde. For det andet, som det er blevet nævnt her i dag, er der ved at opstå et gab mellem det, vi siger, og det, vi gør. Altså et gab mellem EU's interne og eksterne reaktioner. Når EU glemmer, eller når EU's medlemslande glemmer eller ignorerer at ratificere og gennemføre opdaterede konventioner, så er det ikke kun dårligt for Europas arbejdstagere Så er det også et rigtig dårligt signal at sende til de lande uden for EU, som vi kræver skal ratificere selvsamme konventioner. Vi bør "practice what we preach". Det er helt afgørende, at EU går foran på globalt niveau, at vi viser, at vi er en region, der mestrer at kombinere gode arbejdsvilkår og en høj konkurrencedygtighed. ILO er vores globale spiller med hensyn til regulering på verdensplan. Det er afgørende, at EU bakker op om ILO som institution, og at vi tager ILO's konventioner alvorligt. Derfor er der fra Gruppen De Grønne al mulig støtte til budskaberne i denne beslutning, og vi opfordrer EU's kompetente organer til at presse medlemslandene til at tage det ligeså alvorligt, som vi, der er her i aften, gør."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jménem skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance bych ráda zdůraznila, že považujeme zprávy v tomto rozhodnutí o ratifikaci a provádění úmluv MOP za více než nezbytné a za záležitost nejvyšší naléhavosti. Proč? Ze dvou důvodů. Zaprvé, EU by měla zaujmout vedoucí postavení v boji za důstojnou práci. Měli bychom být celosvětovými průkopníky, pokud jde o propagování dobrých pracovních podmínek a důstojné práce. Zadruhé, jak už zde dnes bylo řečeno, se otevírá propast mezi tím, co říkáme, a tím, co děláme, jinými slovy propast mezi interními a externími reakcemi. Kdyby EU nebo členské státy zapomněly nebo odmítly ratifikovat a provádět aktualizované úmluvy, nebyla by to špatná zpráva jen pro evropské pracovníky. Byl by to také velmi špatný signál směrem k zemím mimo EU, po nichž požadujeme, aby ratifikovaly tytéž úmluvy. Neměli bychom kázat vodu a pít víno. Je zásadně důležité, aby se EU ujala vedoucího postavení na celosvětové úrovni., abychom ukázali, že jsme region, který úspěšně kombinuje dobré pracovní podmínky a vysokou úroveň konkurenceschopnosti. MOP je naším globálním aktérem, když přijde na nařízení na mezinárodní úrovni. Je nutné, aby EU podporovala MOP jako instituci a abychom brali úmluvy MOP vážně. Skupina Zelených tudíž plně podporuje zprávy v tomto rozhodnutí a vybízíme kompetentní orgány EU, aby tlumočily členským státům, že by měly tuto otázku brát tak vážně, jako my dnes večer."@cs1
"Frau Präsidentin, im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz möchte ich betonen, dass wir die Signale, die in dieser Entscheidung zur Ratifizierung und Umsetzung der IAO-Übereinkommen ausgesandt werden, für absolut notwendig halten und dass hier sehr große Eile geboten ist. Warum? Aus zweierlei Gründen. Zu allererst sollte die EU im Kampf um menschenwürdige Arbeit eine führende Rolle spielen. Wir sollten bei der Förderung guter Arbeitsbedingungen und menschenwürdiger Arbeit eine weltweite Pionierrolle übernehmen. Zweitens entsteht, wie heute bereits erwähnt wurde, eine Kluft zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir tun, mit anderen Worten eine Kluft zwischen den internen und externen Reaktionen der EU. Falls die EU vergessen sollte oder falls die europäischen Mitgliedstaaten vergessen oder sich dagegen entscheiden sollten, die aktualisierten Übereinkommen zu ratifizieren, dann ist das nicht nur für die arbeitende Bevölkerung in Europa ein Nachteil. Es ist ein äußerst negatives Signal, das an Nicht-EU-Länder ausgesandt wird, die wir auffordern, genau dieselben Übereinkommen zu ratifizieren. Wir sollten Worten Taten folgen lassen. Es ist sehr wichtig, dass die EU auf globaler Ebene eine Führungsrolle ergreift und dass wir zeigen, dass sich in Europa gute Arbeitsbedingungen mit höchster Wettbewerbsfähigkeit vereinbaren lassen. Die IAO vertritt weltweit unsere Interessen, wenn es um Rechtsvorschriften auf internationaler Ebene geht. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Europäische Union die IAO als Institution unterstützt und zeigt, dass wir die IAO-Übereinkommen ernst nehmen. Folglich unterstützt die Fraktion der Grünen die Signale in dieser Frage voll und ganz und wir fordern die zuständigen Organe der EU auf, die Mitgliedstaaten zu überzeugen, dieses Thema genauso ernst zu nehmen, wie wir es heute Abend hier tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρούμε τα μηνύματα σε αυτήν την απόφαση για την κύρωση και εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ ιδιαίτερα απαραίτητα και επείγοντα. Γιατί; Για δύο λόγους. Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί του αγώνα για αξιοπρεπή εργασία. Θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά το ζήτημα της προώθησης των καλών συνθηκών εργασίας και της αξιοπρεπούς εργασίας. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε σήμερα εδώ, δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των όσων λέμε και των όσων πράττουμε, με άλλα λόγια, ένα χάσμα μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών αντιδράσεων της ΕΕ. Εάν η ΕΕ ξεχάσει ή εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεχάσουν ή επιλέξουν να μην κυρώσουν και να μην εφαρμόσουν τις επικαιροποιημένες συμβάσεις, αυτό δεν είναι κακό μόνο για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Είναι επίσης και ένα πολύ κακό μήνυμα που αποστέλλεται στις χώρες εκτός ΕΕ από τις οποίες ζητούμε να κυρώσουν τις ίδιες ακριβώς συμβάσεις. Πρέπει να εφαρμόζουμε ό,τι κηρύττουμε. Είναι κρίσιμης σημασίας να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, να δείξουμε ότι είμαστε η περιοχή που επιτυγχάνει να συνδυάζει καλές συνθήκες εργασίας με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Η ΔΟΕ είναι ο παγκόσμιος παράγοντάς μας όσον αφορά τους κανονισμούς σε διεθνές επίπεδο. Είναι απαραίτητο η ΕΕ να στηρίξει τη ΔΟΕ ως θεσμό και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις συμβάσεις της. Κατά συνέπεια, η Ομάδα των Πρασίνων στηρίζει πλήρως τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση και καλούμε τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ να πείσουν τα κράτη μέλη ότι πρέπει και τα ίδια να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συμβάσεις, όπως το πράττουμε εμείς εδώ απόψε."@el10
"Madam President, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, I would like to emphasise that we consider the messages in this decision on the ratification and implementation of the ILO’s conventions to be very necessary and a matter of great urgency. Why? For two reasons. Firstly, the EU should take the lead in fighting for decent work. We should be a global pioneer when it comes to promoting good working conditions and decent work. Secondly, as has been mentioned here today, a gap is opening up between what we say and what we do, in other words, a gap between the EU’s internal and external responses. If the EU forgets or if EU Member States forget or choose not to ratify and implement updated conventions, that is not only bad for the workers of Europe. It is also a very bad signal to send to countries outside the EU that we are demanding should ratify the very same conventions. We should practise what we preach. It is crucial that the EU takes the lead at a global level, that we show that we are a region that succeeds in combining good working conditions with a high level of competitiveness. The ILO is our global player when it comes to regulation at international level. It is essential that the EU supports the ILO as an institution and that we take the ILO’s conventions seriously. Consequently, the Group of the Greens fully endorses the messages in this decision and we call upon the competent bodies of the EU to impress upon the Member States that they should take it just as seriously as we are doing here this evening."@en4
"Señora Presidenta, en nombre del Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, quiero hacer hincapié en que consideramos los mensajes de esta decisión sobre la ratificación y aplicación de los convenios de la OIT muy necesarios y un asunto de gran urgencia. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, la UE debería tomar la iniciativa en la lucha por el trabajo digno. Deberíamos ser un pionero global en lo que se refiere al fomento de las buenas condiciones laborales y del trabajo digno. En segundo lugar, como ya se ha mencionado aquí, se esta abriendo una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, en otras palabras, una brecha entre las respuestas internas y externas de la UE. Si la UE o los Estados miembros olvidan ratificar, o deciden no ratificar y no aplicar los convenios actualizados, eso no solamente será perjudicial para los trabajadores europeos. También será una señal negativa que será enviada a los países de fuera de la UE a los que estamos exigiendo que ratifiquen los mismos convenios. Deberíamos predicar con el ejemplo. Es crucial que la UE tome la iniciativa a escala global, que mostremos que somos una región que combina con éxito las buenas condiciones laborales y un alto grado de competitividad. La OIT es nuestro agente global en lo que se refiere a la reglamentación a escala internacional. Resulta esencial que la UE apoye a la OIT como institución y que tomemos sus convenios en serio. Por consiguiente, el Grupo de los Verdes respalda totalmente los mensajes y pedimos a los organismos competentes de la UE que recalquen a los Estados miembros que deben tomárselos tan en serio como lo estamos haciendo nosotros hoy."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel juhtida tähelepanu sellele, et meie arvates on ILO konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise otsuses sisalduvad sõnumid väga vajalikud ja ülimalt kiireloomulised. Miks? Kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et EL peaks olema inimväärse töö eest võitlemise eestvedaja. Peaksime heade töötingimuste ja inimväärse töö propageerimisel olema kogu maailmale teenäitaja. Teiseks sellepärast, et nagu täna siin juba mainiti, on meie sõnade ja tegude vahele, ehk teisisõnu ELi-sisese ja ­välise reageeringu vahele tekkimas lõhe. Kui EL või selle liikmesriigid unustavad ajakohastatud konventsioonid ratifitseerimata ja rakendamata või ei taha seda teha, ei ole see halb mitte ainult Euroopa töötajatele. See on ka väga halb signaal ELi-välistele riikidele, kellelt me nõuame nendesamade konventsioonide rakendamist. Peame talitama oma sõnade järgi. On väga oluline, et EL oleks maailma tasandil liider ja et me näitaksime, et oleme piirkond, kus suudetakse ühendada head töötingimused ja suur konkurentsivõime. ILO on rahvusvahelise tasandi õigusloomest rääkides meie maailmatasandi otsustaja. EL peab toetama ILOt kui institutsiooni ja võtma ILO konventsioone tõsiselt. Järelikult toetab roheliste fraktsioon igati selles otsuses sisalduvaid sõnumeid ja me palume ELi pädevatel organitel mõjutada liikmesriike, et nad suhtuksid sellesse sama tõsiselt nagu meie täna õhtul."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan korostaa Vihreiden / Euroopan vapaan allianssin ryhmän puolesta, että pidämme tässä päätöksessä esitettyjä viestejä ILO:n yleissopimusten ratifioinnista ja täytäntöönpanosta hyvin tarpeellisina ja kiireellisinä. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin EU:n pitäisi toimia esikuvana ja puolustaa ihmisarvoista työtä. Meidän pitäisi olla maailmanlaajuinen uranuurtaja hyvien työolojen ja ihmisarvoisen työn edistämisen alalla. Toiseksi, kuten täällä on jo tänään todettu, tekomme ja sanamme eivät vastaa toisiaan – toisin sanoen EU:n sisäisten ja ulkoisten toimien välillä on kuilu. Jos EU unohtaa ratifioida ajan tasalla olevat yleissopimukset tai jos sen jäsenvaltiot unohtavat ratifioida ne tai päättävät olla ratifioimatta ja panematta niitä täytäntöön, tästä aiheutuu haittaa EU:n työntekijöille. Lisäksi se on erittäin huono merkki EU:n ulkopuolisille maille, joita kehotamme ratifioimaan kyseiset yleissopimukset. Meidän pitäisi elää niin kuin opetamme. On ratkaisevan tärkeää, että EU näyttää esimerkkiä maailmanlaajuisesti ja että näytämme kykenevämme yhdistämään hyvät työolot ja erinomaisen kilpailukyvyn. ILO on maailmanlaajuinen toimija kansainvälisen sääntelyn alalla. On hyvin tärkeää, että EU tukee sitä toimielimenä ja ottaa sen yleissopimukset vakavasti. Siksi vihreiden ryhmä kannattaa täysin tämän päätöksen sisältämiä viestejä ja kehottaa EU:n toimivaltaisia elimiä painostamaan jäsenvaltioita, jotta ne ottaisivat sen aivan yhtä vakavasti kuin mekin täällä tänä iltana."@fi7
"Madame la Présidente, au nom du groupe Verts/Alliance libre européenne, je tiens à souligner que nous estimons que les messages véhiculés par cette décision sur la ratification et la mise en œuvre des conventions de l’OIT sont très nécessaires et très urgents, et ce pour deux raisons. Premièrement, l’UE devrait être un précurseur en matière de lutte pour un travail décent. Elle doit être une pionnière mondiale s’agissant de promouvoir les bonnes conditions de travail et le travail décent. Deuxièmement, comme il a déjà été dit aujourd’hui, un fossé se crée entre ce que nous disons et ce que nous faisons, un fossé entre les réponses intérieures et extérieures de l’UE. Si l’UE oublie, ou si ses États membres oublient ou refusent de ratifier et d’appliquer les conventions mises à jour, ce n’est pas uniquement mauvais pour les travailleurs européens, cela envoie également un très mauvais signal aux pays hors-UE à qui nous demandons de ratifier les mêmes conventions. Nous devons prêcher par l’exemple. Il est essentiel que l’UE montre l’exemple au niveau mondial, qu’elle montre qu’elle est une région qui parvient à combiner les bonnes conditions de travail à un niveau élevé de compétitivité. L’OIT est notre acteur mondial lorsqu’il s’agit de réglementer au niveau international. Il est essentiel que l’UE soutienne l’OIT en tant qu’institution et que nous prenions les conventions de l’OIT au sérieux. En conséquence, le groupe des Verts est totalement d’accord avec les messages véhiculés par cette décision et nous appelons les organes compétents de l’UE à dire aux États membres qu’ils doivent prendre cette ratification avec le même sérieux que nous le faisons ce soir."@fr8
"( ). Tisztelt elnök asszony! A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében hangsúlyozni kívánom, hogy az ILO egyezmények ratifikálásáról és végrehajtásáról szóló döntés hordozta üzenetek határozottan szükségesek és sürgősek. Miért mondom ezt? Két okból: elsősorban azért, mert az EU-nak vezető szerepet kellene betöltenie a tisztességes munkáért való küzdelemben. A megfelelő munkakörülmények és a tisztességes munka támogatása terén világszerte úttörő munkát kellene végeznünk. Másodsorban – amint az ma már e helyütt elhangzott – eltérés mutatkozik a szavaink és a tetteink között, más szóval az EU belső és külső válaszai között. Ha az EU vagy egy EU-tagállam elfelejti vagy nem akarja ratifikálni és végrehajtani az aktualizált egyezményeket, az nem csak az európai munkavállalók számára káros. Nagyon rossz jelzést ad az EU-n kívüli országoknak is, akiket arra kérünk, hogy ugyanazokat az egyezményeket ratifikálják. Ha vizet prédikálunk, vizet is igyunk! Döntő fontosságú, hogy az EU világszinten vezető szerepet töltsön be, megmutatva ezáltal, hogy olyan régió vagyunk, ahol sikerül a megfelelő munkafeltételeket a stabil versenyképességgel ötvözni. A nemzetközi szintű szabályozás tekintetében az ILO a globális eszközünk. Az EU-nak feltétlenül támogatnia kell az ILO-t mint intézményt, és komolyan kell vennünk az ILO egyezményeit. A Zöldek képviselőcsoportja következésképpen maradéktalanul támogatja a döntésben foglalt üzeneteket, és felszólítjuk az EU illetékes testületeit, hogy gyakoroljanak nyomást a tagállamokra, hogy ők is ugyanolyan komolyan vegyék ezt a kérdést, mint ahogy mi tesszük ma este."@hu11
"Signora Presidente, a nome del gruppo Verts/ALE vorrei sottolineare che a nostro giudizio i messaggi contenuti nella presente decisione sulla ratifica e l’attuazione delle convenzioni OIL sono estremamente necessari e urgenti. Perché? Per due motivi. In primo luogo, l’Unione europea dovrebbe assumere un ruolo guida nella lotta per il lavoro dignitoso. Quando si tratta di promuovere condizioni di lavoro favorevoli e la dignità del lavoro, dovremmo essere pionieri nel mondo. In secondo luogo, come è già stato rammentato in questa sede, si sta creando un divario sempre più ampio tra le nostre parole e le nostre azioni, un divario tra le risposte interne e quelle esterne dell’Unione. Se l’Unione europea dimentica o se gli Stati membri dell’Unione europea dimenticano di ratificare e attuare le convenzioni aggiornate, oppure scelgono di non farlo, non soltanto tale esito è negativo per i lavoratori europei, ma si trasmette anche un pessimo segnale ai paesi al di fuori della Comunità ai quali chiediamo di ratificare esattamente le stesse convenzioni. Dovremmo mettere in pratica ciò che predichiamo. E’ fondamentale che l’Unione europea assuma la guida a livello globale dimostrando che è una regione in grado di abbinare a condizioni di lavoro adeguato un alto livello di competitività. L’OIL è la nostra portavoce mondiale quando si parla di regolamentazione a livello internazionale. E’ fondamentale che l’Unione sostenga l’OIL come istituzione e le sue convenzioni vengano considerate con la dovuta attenzione. Di conseguenza, il gruppo dei verdi avalla pienamente i messaggi contenuti nell’odierna decisione e chiediamo agli organi competenti dell’Unione di esercitare pressioni sugli Stati membri affinché li prendano sul serio tanto quanto noi qui, questa sera."@it12
"Gerb. pirmininke, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso vardu norėčiau pabrėžti, jog manome, kad šiame sprendime dėl TDO konvencijų ratifikavimo ir įgyvendinimo perduodamos žinios turi būti labai reikalingos ir labai skubios. Kodėl? Ogi dėl dviejų priežasčių. Pirma, ES turėtų imtis iniciatyvos kovojant už deramą darbą. Turėtume būti pasaulinio masto iniciatoriai, kai kalbama apie gerų darbo sąlygų ir deramo darbo skatinimą. Antra, kaip šiandien čia buvo minėta, didėja atotrūkis tarp to, ką kalbame, ir to, ką darome, kitaip tariant, atotrūkis tarp ES vidaus ir išorės reakcijos. Jeigu ES pamiršta arba jeigu ES valstybės narės pamiršta ratifikuoti ir įgyvendinti arba nusprendžia neratifikuoti ir neįgyvendinti naujos redakcijos konvencijų, tai yra blogai ne tik Europos darbuotojams. Tai taip pat labai bloga žinia, pasiunčiama ES nepriklausančioms šalims, iš kurių reikalaujame ratifikuot tas pačias konvencijas. Turėtume praktikuoti tai, ką skelbiame. Itin svarbu, kad ES imtųsi iniciatyvos pasaulio mastu, kad parodytume, jog esame regionas, kuris sėkmingai kovoja dėl gerų darbo sąlygų, išlaikydamas aukštą konkurencingumo lygį. TDO yra mūsų pasaulinio masto veikėja, kai kalbama apie reguliavimą tarptautiniu lygiu. Itin svarbu, kad ES palaikytų TDO kaip instituciją ir kad mes rimtai žiūrėtume į TDO konvencijas. Todėl Žaliųjų frakcija visiškai pritaria šiuo sprendimu perduodamoms žinioms, ir mes kompetentingas ES institucijas raginame valstybes nares įtikinti, kad šios turėtų į sprendimą žiūrėti taip pat rimtai, kaip šįvakar mes į jį žiūrime čia."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā es vēlos uzsvērt, ka, mūsuprāt, ziņojumi par šo lēmumu par konvenciju ratifikāciju un īstenošanu ir tiešām nepieciešami un steidzami. Kāpēc tā? Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ES būtu jāieņem vadošā loma cīņā par pienācīgas kvalitātes darba nodrošināšanu. Mums būtu jābūt celmlaužiem pasaules mērogā attiecībā uz labu darba apstākļu nodrošināšanu un iespēju strādāt pienācīgas kvalitātes darbu. Otrkārt, kā šodien jau tika minēts, mūsu darbi nesakrīt ar mūsu vārdiem, citiem vārdiem sakot, ES rīcība vietējā un starptautiskā mērogā ir atšķirīga. Ja ES vai ES dalībvalstis aizmirsīs vai atteiksies ratificēt un īstenot atjauninātās konvencijas, cietīs strādnieki Eiropā, un tas arī būs ļoti nevēlams signāls tām valstīm, kuras neietilpst ES sastāvā, bet kurām, mūsuprāt, arī būtu jāratificē šīs konvencijas. Mēs nedrīkstam mētāties ar vārdiem. Ir svarīgi, lai ES uzņemtos vadošo lomu pasaules līmenī, un mēs apliecinātu, ka šajā reģionā tiek nodrošināti labi darba apstākļi, neskatoties uz lielo konkurenci. ir pasaules mēroga dalībnieks attiecībā uz regulējumu starptautiskā līmenī. Ir svarīgi, ka ES atbalsta kā iestādi un ka mēs pret konvencijām attiecamies nopietni. Tāpēc Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa pilnībā apstiprina ziņojumus par šo tēmu, un mēs aicinām ES kompetentās iestādes mudināt dalībvalstis šīs konvencijas uztvert tikpat nopietni, cik nopietni tās uztveram mēs, šeit klātesošie."@lv13
"Fru formand! På vegne af De Grønne så vil jeg gerne understrege, at vi finder budskaberne i denne beslutning om ratifikation og gennemførelse af ILO’s konventioner meget nødvendige og meget presserende. Hvorfor? Det gør vi af to grunde. For det første bør EU gå allerforrest, når det gælder kampen for ordentligt arbejde. Vi bør være et forgangsland i verden, når det kommer til fremme af gode arbejdsvilkår og ordentligt arbejde. For det andet, som det er blevet nævnt her i dag, er der ved at opstå et gab mellem det, vi siger, og det, vi gør. Altså et gab mellem EU’ interne og eksterne reaktioner. Når EU glemmer, eller når EU’s medlemslande glemmer eller ignorerer at ratificere og gennemføre opdaterede konventioner, så er det ikke kun dårligt for Europas arbejdstagere Så er det også et rigtigt dårligt signal at sende til de lande uden for EU, som vi kræver skal ratificere selvsamme konventioner. Vi bør ”practice what we preach”. Det er helt afgørende, at EU går foran på globalt niveau, at vi viser, at vi er en region, der mestrer at kombinere gode arbejdsvilkår og en høj konkurrencedygtighed. ILO er vores globale spiller med hensyn til regulering på verdensplan. Det er afgørende, at EU bakker op om ILO som institution, og at vi tager ILO’s konventioner alvorligt. Derfor er der fra Gruppen De Grønne al mulig støtte til budskaberne i denne beslutning, og vi opfordrer EU’s kompetente organer til at presse medlemslandene til at tage det ligeså alvorligt, som vi, der er her i aften, gør."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie wil ik graag benadrukken dat wij de boodschap die vervat is in dit besluit over de ratificatie en uitvoering van IAO-verdragen uiterst noodzakelijk en uiterst urgent achten. Waarom? Om twee redenen: ten eerste omdat de EU het voortouw zou moeten nemen in de strijd voor fatsoenlijk werk. We zouden wereldwijd als gidsland moeten gelden, wanneer het gaat om het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en goede banen. Ten tweede is er, zoals andere sprekers vandaag reeds hebben opgemerkt, een kloof aan het ontstaan tussen dat wat we zeggen en dat wat we doen. Dit is met andere woorden een kloof tussen de interne en de externe reacties van de EU. Wanneer de EU vergeet, of wanneer de EU-lidstaten vergeten of nalaten om bijgewerkte verdragen te ratificeren en uit te voeren, is dat niet alleen slecht voor de werknemers van Europa. Het geeft ook een geheel verkeerd signaal af aan de landen buiten de EU, van wie wij eisen dat zij diezelfde verdragen ratificeren. We zouden ons aan het gezegde "practice what you preach" moeten houden. Het is van cruciaal belang dat de EU op mondiaal niveau een pioniersrol speelt, dat we laten zien dat we een regio zijn die goede arbeidsomstandigheden weet te combineren met een groot concurrentievermogen. De IAO is onze mondiale speler wanneer het gaat om regulering op mondiaal niveau. Het is essentieel dat de EU de IAO als instelling steunt, en dat we de IAO-verdragen serieus nemen. Daarom steunt de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie volmondig de in dit besluit vervatte boodschap en wij roepen de bevoegde organen van de EU op om de lidstaten ertoe te bewegen hier net zo serieus mee om te gaan als wij hier vanavond in het Parlement hebben gedaan."@nl3
"Pani przewodnicząca! W imieniu grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie chciałbym podkreślić, że przesłania wyrażone w tej dyskusji na temat ratyfikacji i wdrożenia konwencji MOP uważamy za niezwykle potrzebne, a sprawę za bardzo pilną. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, UE powinna odgrywać wiodącą rolę w walce o godną pracę. Powinniśmy być światowym pionierem w propagowaniu dobrych warunków pracy i pracy godnej. Po drugie, jak dziś już tu wspomniano, zaznacza się rozbieżność między tym, co mówimy a tym, co robimy, innymi słowy istnieje różnica między wewnętrznymi a zewnętrznymi reakcjami UE. Jeśli UE zapomina − albo państwa członkowskie UE zapominają − o ratyfikacji i wdrożeniu uaktualnionych konwencji, lub uchylają się przed tym, jest to nie tylko szkodliwe dla pracowników w Europie, ale również jest to bardzo negatywny sygnał dla krajów spoza UE, od których żądamy ratyfikacji tych samych konwencji. Powinniśmy sami postępować według zasad, które głosimy. Ważne znaczenie ma to, że UE odgrywa wiodącą rolę na światowym szczeblu ogólnoświatowym, że możemy pokazać, iż jesteśmy regionem, w którym z powodzeniem łączy się dobre warunki pracy z wysokim poziomem konkurencyjności. MOP jest dla nas organizacją, która zajmuje się uregulowaniami w tej dziedzinie na szczeblu międzynarodowym. UE wspiera MOP, jako instytucję, a także poważnie traktuje konwencje MOP i to ma zasadnicze znaczenie. Dlatego też grupa Zielonych w pełni popiera przesłania wyrażone w tej dyskusji i apeluje do właściwych organów UE o wywieranie nacisku na państwa członkowskie, żeby potraktowały je równie poważnie jak my tutaj tego wieczoru."@pl16
"Senhora Presidente, em nome do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, gostaria de salientar que consideramos que as mensagens desta decisão sobre a ratificação e aplicação das convenções da OIT são muito necessárias e se revestem de grande urgência. Porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, a UE deve dar o exemplo na luta em prol de trabalho digno. Devemos ser pioneiros mundiais quando se trata de promover boas condições de trabalho e trabalho digno. Em segundo lugar, tal como já aqui foi mencionado hoje, está a surgir um fosso entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos ou, por outras palavras, um fosso entre as respostas internas e externas da UE. Se a UE ou os Estados-Membros se esquecerem de ratificar e aplicar as convenções actualizadas, ou se decidirem não o fazer, isso não é mau apenas para os trabalhadores da Europa. É também um sinal muito negativo para os países terceiros aos quais estamos a exigir que ratifiquem essas mesmas convenções. Devemos fazer o que pregamos. É crucial que a UE dê o exemplo a nível mundial, que mostremos que somos uma região que consegue conjugar boas condições de trabalho com um elevado nível de competitividade. A OIT é o nosso parceiro mundial quando se trata de regulamentar a nível internacional. É essencial que a UE apoie a OIT como instituição e que leve a sério as suas convenções. Por conseguinte, o Grupo dos Verdes subscreve inteiramente as mensagens desta decisão e instamos os organismos competentes da UE a fazer os Estados-Membros compreender que as devem levar tão a sério como o estamos a fazer aqui esta noite."@pt17
"Doamnă preşedintă, în numele Grupului Verts/ALE, aş dori să subliniez că noi considerăm mesajele din această decizie privind ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor OIM ca fiind cât se poate de necesare şi urgente. De ce? Din două motive. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să fie principalul luptător pentru asigurarea de locuri de muncă decente. Ar trebui să fim un pionier mondial în ceea ce priveşte promovarea unor condiţii bune de lucru şi a unor locuri de muncă decente. În al doilea rând, după cum s-a afirmat astăzi aici, se creează o distanţă între ceea ce spunem şi ceea ce facem, cu alte cuvinte, o distanţă între răspunsurile interne şi cele externe ale UE. Dacă UE uită sau dacă statele membre ale UE uită sau aleg să nu ratifice şi să pună în aplicare convenţiile actualizate, acesta nu este un lucru negativ numai pentru lucrătorii din Europa. Acesta este, de asemenea, un semnal negativ pe care l-am transmite ţărilor din afara UE cărora le solicităm să ratifice aceleaşi convenţii. Ar trebui să existe o coerenţă între vorbele şi faptele noastre. Este vital ca UE să preia conducerea la nivel mondial, să arătăm că suntem o regiune care reuşeşte să combine condiţiile bune de lucru cu un nivel ridicat de competitivitate. OIM este jucătorul nostru mondial atunci când vine vorba de reglementare la nivel internaţional. Este esenţial ca UE să sprijine OIM ca instituţie şi să luăm convenţiile OIM în serios. În consecinţă, Grupul Verzilor sprijină pe deplin mesajele din cadrul acestei decizii şi solicităm organismelor competente ale UE să determine statele membre să înţeleagă că şi ele ar trebui să trateze lucrurile la fel de serios cum o facem noi aici, în această seară."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie by som rada zdôraznila, že posolstvá tohto rozhodnutia o ratifikácií a plnení týchto dohovorov MOP považujeme za veľmi potrebné a veľmi naliehavé. Prečo? Z dvoch dôvodov. Po prvé, EÚ by sa mala ujať vedenia v boji za dôstojnú prácu. Mali by sme byť globálnym priekopníkom, pokiaľ ide o podporovanie dobrých pracovných podmienok a dôstojnej práce. Po druhé, ako už dnes bolo spomenuté, medzi tým, čo hovoríme, a tým, čo robíme, vzniká rozdiel, inými slovami rozdiel medzi vnútornými a vonkajšími odpoveďami EÚ. Ak EÚ alebo členský štát EÚ zabudne alebo sa rozhodne neratifikovať a neplniť aktualizované dohovory, je to zlé nielen pre pracovníkov Európy. Je to takisto veľmi zlý signál pre krajiny mimo EÚ, ktoré žiadame, aby ratifikovali tie isté dohovory. Mali by sme sa sami riadiť tým, čo kážeme ostatným. Je nevyhnutné, aby sa EÚ ujala vedenia na globálnej úrovni, aby sme dokázali, že sme regiónom, ktorému sa darí spájať dobré pracovné podmienky s vysokou úrovňou konkurencieschopnosti. MOP je náš hlavný aktér, pokiaľ ide o reguláciu na medzinárodnej úrovni. Je nevyhnutné, aby EÚ podporovala MOP ako inštitúciu a aby sme brali dohovory MOP vážne. Skupina zelených preto plne podporuje posolstvá tohto rozhodnutia a vyzýva príslušné orgány EÚ, aby zapôsobili na členské štáty, ktoré by to mali brať práve tak vážne, ako to berieme vážne dnes večer."@sk19
"Gospa predsednica, v imenu Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze bi želela poudariti, da so sporočila v tem sklepu o ratifikaciji in izvajanju konvencij ILO po našem mnenju zelo potrebna in izredno nujna. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvič, EU bi morala prevzeti vodilno vlogo v boju za dostojno delo. Pri spodbujanju dobrih delovnih pogojev in dostojnega dela bi morali prevzeti vodilno mesto na svetu. Drugič, kot je bilo danes tukaj že omenjeno, med našimi besedami in našimi dejanji, ali z drugimi besedami, med notranjimi in zunanjimi odzivi EU, se odpira prepad. Če EU ali če države članice EU pozabijo oziroma če se odločijo, da ne bodo ratificirale in izvajale dopolnjenih konvencij, potem to ne bo slabo samo za delavce Evrope. To bo tudi zelo slab signal, ki bi ga poslali državam zunaj EU, od katerih zahtevamo, naj ratificirajo prav te iste konvencije. Zgled bi morali dajati s svojimi dejanji. Ključnega pomena je, da EU prevzame vodilno vlogo na svetovni ravni, da pokažemo, da smo regija, ki uspešno združuje dobre delovne pogoje z visoko ravnjo konkurenčnosti. ILO je naša svetovna akterka, ko govorimo o ureditvi na mednarodni ravni. Temeljnega pomena je, da EU podpre ILO kot institucijo in da konvencije ILO jemljemo resno. Zato Skupina Zelenih v celoti podpira sporočila v tem sklepu, pristojne organe EU pa pozivamo, naj državam članicam poudarijo, da bi jo morale jemati prav tako resno, kot to nocoj počnemo mi."@sl20
"Fru talman! Jag vill på Verts/ALE-gruppens vägnar betona att vi anser att budskapen i detta beslut om ratificering och genomförande av ILO-konventionerna är mycket viktiga och brådskande. Varför? Av två anledningar. För det första bör EU ta initiativet i kampen för anständig sysselsättning. Vi bör vara en global pionjär när det handlar om att främja goda arbetsplatsförhållanden och anständig sysselsättning. För det andra, som tidigare har nämnts här i dag, håller det på att bli en klyfta mellan vad vi säger och vad vi gör, med andra ord en klyfta mellan EU:s inrikes- och utrikespolitik. Om EU glömmer bort eller om EU-medlemsstaterna glömmer bort eller väljer att inte ratificera och genomföra uppdaterade konventioner, är detta inte bara dåligt för arbetstagarna i EU, det är också ett mycket dåligt budskap till länder utanför EU som vi kräver ska ratificera just dessa konventioner. Vi bör göra det vi säger att man bör göra. Det är nödvändigt att EU tar initiativet på global nivå och att vi visar att vi är en region som lyckas med att kombinera bra arbetsplatsförhållanden med en hög konkurrenskraft. ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå. Det är nödvändigt att EU stöder ILO som institution och att vi tar ILO:s konventioner på allvar. Verts/ALE-gruppen stöder följaktligen budskapen i detta beslut och vi uppmanar alla behöriga EU-organ att uppmana medlemsstaterna att ta detta på lika stort allvar som vi gör här i kväll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(for Jean Lambert)"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph