Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-412"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-412"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am very happy to support the call for the ratification and implementation of the updated ILO conventions by the EU Member States. It is certainly worth saying that, when the ILO was created in 1919 after the Treaty of Versailles, which ended the First World War, it was to reflect the belief that universal and lasting peace can only be accomplished if it is based on social justice. In the intervening 80 years, the ILO has responded to the needs of people all around the globe for decent jobs, livelihoods and dignity. Tonight we are asking all Members States of the EU to ratify and implement the updated ILO conventions; but it is not just the authors of this question who are asking – many other agencies and bodies are also. If you look at the United Nations Supplier Code of Conduct, you will see that the ILO conventions have served as a foundation on which most of the Code of Conduct is based, and it is the UN’s expectation that any supplier providing goods and services to the UN will adhere to the principles of the Code of Conduct. Therefore these conventions need to be ratified and implemented across the globe so that all suppliers can adhere to them. Surely we can manage that in the EU. The European Commission, in its communication on the renewed social agenda, states: ‘The Commission calls upon all Member States to set an example by ratifying and implementing the ILO conventions that are up to date’. In a resolution on the renewed Social Agenda approved by the last European Parliament in May of this year, again we state that we consider that strengthening of the implementation and enforcement of existing labour law under national and community law and under ILO conventions must be a priority for EU institutions and Member States. So, tonight, we in Parliament are reinforcing all of those calls. We are asking the Presidency-in-Office to be as ambitious as possible on the matter, we are calling on Member States to consider the strong social arguments for ratifying and implementing these conventions, and we are asking the Commission to consider the adoption of a recommendation to the Member States to encourage the ratification of conventions that are up to date. We also believe that the EU must ensure coherence between its internal and external policies. In this Parliament we hear again and again about exchanging best practice between Member States. Surely this is a prime example of where we can achieve best practice among ourselves by all Member States ratifying the relevant conventions and promote best practice externally or globally by, as the Commission itself suggests, setting an example by ratifying the up-to-date conventions. Today, 25 November, 7 650 ILO conventions have been ratified globally, with 47 in the last 12 months. We expect Europe to lead the way on climate change in Copenhagen; we could do similar good work with the ratification of all ILO conventions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, s potěšením podporuji vybídnutí členských států k ratifikaci a provádění aktualizovaných úmluv MOP. Rozhodně stojí za to říci, že když byla MOP založena v roce 1919 po Versailleské smlouvě, která ukončila první světovou válku, bylo to kvůli víře, že univerzálního a trvalého míru lze dosáhnout, jen pokud bude založen na sociální spravedlnosti. V uplynulých 80 letech uspokojovala celosvětovou lidskou potřebu slušných pracovních míst, živobytí a důstojnosti. Dnes žádáme členské státy o ratifikaci a provádění aktualizovaných úmluv, ale nežádají o to jen autoři otázky, ale i mnoho dalších agentur a orgánů. Podíváte-li se na kodex chování OSN pro dodavatele, zjistíte, že úmluvy MOP slouží jako základ, na němž je většina kodexu chování založena, a OSN očekává, že jakýkoli dodavatel poskytující zboží a služby OSN se bude principy tohoto kodexu chování řídit. Proto musejí být tyto úmluvy ratifikovány a prováděny po celém světě, aby se jimi mohli řídit všichni dodavatelé. Proto musejí být tyto úmluvy ratifikovány a prováděny po celém světě, aby se jimi mohli řídit všichni dodavatelé. Evropská komise ve svém sdělení o obnovené sociální agendě uvádí: „Komise vybízí členské státy, aby šly příkladem a ratifikovaly a prováděly aktuální úmluvy MOP.“ V usnesení o obnovené sociální agendě schválené předešlým Evropským parlamentem v květnu tohoto roku znovu uvádíme, že považujeme za prioritu orgánů EU a členských států, aby se posilovalo provádění a vynucování pracovního práva podle práva národního a komunitárního a podle úmluv MOP. Takže dnes v Parlamentu všechny tyto výzvy zesilujeme. Žádáme úřadující předsednictví, aby bylo v této otázce co nejrozhodnější, vybízíme členské státy, ale zvážily silné sociální argumenty pro ratifikaci a provádění těchto úmluv, a žádáme Komisi, aby zvážila přijetí doporučení členským státům ohledně ratifikace aktuálních úmluv. Rovněž jsme toho názoru, že EU musí zajistit soulad svých vnitřních a vnějších politik. V tomto Parlamentu slýcháme dokola řeči o vyměňování osvědčených postupů mezi členskými státy. Toto je jistě typický příklad situace, kdy můžeme mezi sebou dosáhnout osvědčených postupů tím, že všechny členské státy ratifikují relevantní úmluvy a budou propagovat osvědčené postupy externě nebo globálně tím, že – jak Komise sama naznačuje – půjdou příkladem a ratifikují aktuální úmluvy. Do dnešního dne, tj. do 25. listopadu, bylo po celém světě ratifikováno 7 650 úmluv MOP a 47 z nich během posledního roku. Očekáváme, že Evropa bude mít hlavní slovo na konferenci o změnách klimatu v Kodani, a podobně dobrou práci bychom mohli dovést při ratifikaci všech úmluv MOP."@cs1
"Fru formand! Jeg er meget glad for at støtte opfordringen til ratificering og gennemførelse af de opdaterede ILO-konventioner i EU's medlemsstater. Det er bestemt værd at nævne, at da ILO blev oprettet i 1919 efter Versaillestraktaten, som afsluttede Første Verdenskrig, skete det som en afspejling af troen på, at man kun kan opnå universel og varig fred, hvis den er baseret på social retfærdighed. I de mellemliggende 80 år har ILO reageret på alle menneskers behov for ordentligt arbejde, levebrød og værdighed verden over. I aften beder vi EU's medlemsstater ratificere og gennemføre de opdaterede ILO-konventioner, men det er ikke kun spørgerne her, der beder om det – det samme gør mange andre agenturer og instanser. Hvis man kigger på FN's adfærdskodeks for leverandører, kan man se, at ILO-konventionerne har været grundlaget for størstedelen af denne adfærdskodeks, og FN forventer, at alle leverandører af varer og tjenester til FN vil overholde principperne i adfærdskodeksen. Derfor skal disse konventioner ratificeres og gennemføres verden over, så alle leverandører kan overholde dem. Det kan vi helt sikkert klare i EU. I sin meddelelse om den nye sociale dagsorden siger Kommissionen, at den opfordrer alle medlemsstater til at foregå med et godt eksempel ved at ratificere og gennemføre de ajourførte ILO-konventioner. I et beslutningsforslag om den nye sociale dagsorden, som Europa-Parlamentet vedtog i maj i år, erklærer vi, at vi mener, at en styrkelse af gennemførelsen og håndhævelsen af den eksisterende arbejdsmarkedslovgivning i henhold til den nationale lovgivning og Fællesskabets lovgivning samt under ILO-konventionerne skal prioriteres højt af EU-institutionerne og medlemsstaterne. Så i aften forstærker vi her i Parlamentet alle disse opfordringer. Vi beder formandskabet om at være så ambitiøst som muligt i denne sag, vi opfordrer medlemsstaterne til at kigge på de stærke sociale argumenter for ratificering og gennemførelse af disse konventioner, og vi beder Kommissionen overveje at vedtage en henstilling til medlemsstaterne om at tilskynde til ratificering af de opdaterede konventioner. Vi mener også, at EU skal sikre sammenhæng mellem sine interne og eksterne politikker. Her i Parlamentet hører vi igen og igen om udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne. Dette er helt sikkert et fremragende eksempel på, hvor vi kan opnå bedste praksis indbyrdes, ved at alle medlemsstater ratificerer de relevante konventioner og fremmer den bedste praksis eksternt eller globalt ved, som Kommissionen selv foreslår, at foregå med et godt eksempel og ratificere de opdaterede konventioner. I dag, den 25. november, er 7 650 ILO-konventioner blevet ratificeret globalt med 47 inden for de seneste 12 måneder. Vi forventer, at Europa fører an i kampen mod klimaændringer i København, og vi kan yde en tilsvarende god indsats ved at ratificere alle ILO-konventionerne."@da2
"Frau Präsidentin, ich unterstütze mit Freude den Aufruf an alle EU-Mitgliedstaaten, die aktualisierten IAO-Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen. Es ist sicherlich erwähnenswert, dass im Jahr 1919, nachdem mit dem Vertrag von Versailles der erste Weltkrieg beendet wurde, die IAO in dem Glauben gegründet wurde, dass universeller und dauerhafter Frieden nur auf Basis der sozialen Gerechtigkeit entstehen kann. In der 80er Jahren hat die IAO weltweit dafür gesorgt, dass Menschen ordentliche Arbeitsbedingungen, einen adäquaten Lebensunterhalt und Würde erhalten. Heute Abend ersuchen wir alle Mitgliedstaaten der EU, die aktualisierten IAO-Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen; und darum bitten nicht nur die Verfasser selbst, sondern viele andere Agenturen und Organe ebenfalls. Wenn Sie sich den Verhaltenskodex für Zulieferer der Vereinten Nationen ansehen, werden Sie feststellen, dass die IAO-Übereinkommen zum Großteil als Grundlage für diesen Verhaltenskodex gedient haben. Die UN erwartet von jedem ihrer Zulieferer für Waren und Dienstleistungen, dass er sich an den Verhaltenskodex hält. Deshalb müssen diese Übereinkommen weltweit ratifiziert und umgesetzt werden, damit sie für alle Zulieferer gelten. Ich bin mir sicher, dass wir das in der EU schaffen können. Die Europäische Kommission erklärt in ihrer Mitteilung über die erneuerte Sozialagenda Folgendes: „Die Kommission ruft alle Mitgliedstaaten auf, ein Beispiel zu setzen, indem sie die von der IAO als aktuell klassifizierten IAO-Übereinkommen ratifizieren und umsetzen.“ In einer Entschließung zur erneuerten Sozialagenda, die das vorherige Parlament im Mai dieses Jahres angenommen hat, haben wir erneut erklärt, dass die Stärkung der Umsetzung und der Durchsetzung von bestehendem Arbeitsrecht gemäß nationalem Recht, Gemeinschaftsrecht und den IAO-Übereinkommen eine Priorität für die EU-Institutionen und ihre Mitgliedstaaten darstellen muss. Deswegen wollen wir im Parlament heute Abend all diese Aufrufe bekräftigen. Wir bitten den amtierenden Ratsvorsitz, in dieser Angelegenheit so ambitioniert wie möglich vorzugehen, wir rufen die Mitgliedstaaten dazu auf, die schlagkräftigen Argumente für die Ratifizierung und die Umsetzung dieser Übereinkommen zu berücksichtigen, und wir fordern die Kommission dazu auf, die Annahme einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten zu erwägen, um sie zur Ratifizierung der aktuellen Übereinkommen zu ermuntern. Wir sind außerdem der Ansicht, dass die EU für mehr Kohärenz zwischen ihrer Innen- und Außenpolitik sorgen muss. Im Parlament hören wir immer und immer wieder vom Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten. Dies ist sicherlich ein Paradebeispiel dafür, wo wir bewährte Praktiken untereinander austauschen können, nämlich indem alle Mitgliedstaaten die relevanten Übereinkommen ratifizieren und die bewährten Praktiken nach außen hin oder sogar weltweit fördern, um wie die Kommission selbst vorschlägt, ein Beispiel für die Ratifizierung der aktuellen Übereinkommen zu setzen. Heute, am 25. November, wurden weltweit bereits 7650 IAO-Übereinkommen ratifiziert, 47 davon in den letzten 12 Monaten. Wir erwarten, dass Europa hinsichtlich des Klimawandels in Kopenhagen wegweisende Maßnahmen ergreift; und wir könnten genauso gute Arbeit leisten, indem wir alle IAO-Übereinkommen ratifizieren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που στηρίζω το κάλεσμα για την κύρωση και εφαρμογή των επικαιροποιημένων συμβάσεων της ΔΟΕ από τα κράτη μέλη. Αξίζει ασφαλώς να πούμε ότι, όταν δημιουργήθηκε η ΔΟΕ το 1919 μετά τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, που έθεσε τέρμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σκοπός ήταν να διαδοθεί η πεποίθηση ότι η παγκόσμια και διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στα 80 χρόνια που πέρασαν από τότε, η ΔΟΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων για αξιοπρεπή απασχόληση, για εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης και για αξιοπρέπεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Απόψε ζητούμε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις επικαιροποιημένες συμβάσεις της ΔΟΕ. Δεν είναι, όμως, μόνο οι συντάκτες αυτής της ερώτησης που το ζητούν – το ζητούν και πολλοί άλλοι οργανισμοί και φορείς. Εάν ανατρέξτε στον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών του ΟΗΕ, θα δείτε ότι οι συμβάσεις της ΔΟΕ χρησιμοποιήθηκαν ως βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα δεοντολογίας, και αποτελεί απαίτηση του ΟΗΕ ο οποιοσδήποτε προμηθευτής παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στον ΟΗΕ να συμμορφώνεται με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να κυρωθούν και να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον κόσμο, ούτως ώστε όλοι οι προμηθευτές να μπορούν να συμμορφώνονται με αυτές. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα μπορούμε να επιτύχουμε στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: «Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα κυρώνοντας και εφαρμόζοντας τις επικαιροποιημένες συμβάσεις της ΔΟΕ». Σε ψήφισμα σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα που εγκρίθηκε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο αυτού του έτους, δηλώσαμε και πάλι ότι θεωρούμε πως η ενίσχυση της εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, καθώς και στο πλαίσιο των συμβάσεων της ΔΟΕ, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Συνεπώς, απόψε, εμείς στο Κοινοβούλιο επαυξάνουμε τη στήριξή μας προς όλα αυτά τα καλέσματα. Ζητούμε από την παρούσα Προεδρία να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη σχετικά με αυτό το θέμα, καλούμε τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα ισχυρά κοινωνικά επιχειρήματα για την κύρωση και εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων, και ζητούμε από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας σύστασης προς τα κράτη μέλη για την ενθάρρυνση της κύρωσης των επικαιροποιημένων συμβάσεων. Πιστεύουμε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της. Σε αυτό το Σώμα ακούμε επανειλημμένως να γίνεται λόγος σχετικά με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Το εν λόγω θέμα αποτελεί σίγουρα κατ’ εξοχήν παράδειγμα του πώς μπορούμε να επιτύχουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μας, εάν δηλαδή όλα τα κράτη μέλη κυρώσουν τις σχετικές συμβάσεις, καθώς και του πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές εκτός της ΕΕ ή παγκοσμίως, δίνοντας, όπως προτείνει η ίδια η Επιτροπή, το παράδειγμα μέσω της κύρωσης των επικαιροποιημένων συμβάσεων. Μέχρι σήμερα, 25 Νοεμβρίου, 7 650 συμβάσεις της ΔΟΕ έχουν κυρωθεί παγκοσμίως, με τις 47 εξ αυτών να έχουν κυρωθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Αναμένουμε από την Ευρώπη να ηγηθεί της προσπάθειας για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο καλή δουλειά με την κύρωση όλων των συμβάσεων της ΔΟΕ."@el10
"Señora Presidenta, me alegra apoyar la petición de ratificación y aplicación de los convenios actualizados de la OIT por parte de los Estados miembros. Merece la pena decir que, cuando la OIT fue creada en 1919 tras el Tratado de Versalles, que puso fin a la I Guerra Mundial, su objetivo era reflejar la creencia de que solamente se podía alcanzar una paz universal y duradera si ésta se basaba en la justicia social. En los ochenta años transcurridos desde entonces, la OIT ha dado respuesta a las necesidades de trabajo, sustento y dignidad de ciudadanos de todo el mundo. Hoy pedimos a los Estados miembros de la UE que ratifiquen y apliquen los convenios actualizados de la OIT; pero no solamente los autores de esta pregunta los que lo están pidiendo, ya que hay muchas otras agencias y organismos que también lo hacen. Si consultamos el Código de Conducta del Proveedor de las Naciones Unidas, veremos que los convenios de la OIT han servido como fundamento de la mayor parte de ese Código de Conducto, y la ONU espera que todo proveedor que le suministre bienes y servicios respete los principios de ese código. Por tanto esos convenios deben ser ratificados y aplicados en todo el mundo, de modo que todos los proveedores puedan adherirse a ellos. Seguramente podemos lograrlo en la UE. La Comisión Europea, en su comunicación sobre la agenda social renovada, afirma: «La Comisión pide a los Estados miembros que den ejemplo ratificando y aplicando los convenios actualizados de la OIT». En una resolución sobre la Agenda Social renovada aprobada por el último Parlamento Europeo en mayo de este año, nuevamente declaramos que consideramos que el refuerzo de la aplicación y el cumplimiento de la legislación laboral existente de conformidad con las leyes nacionales y comunitarias y con los convenios de la OIT debe ser una prioridad para las instituciones y los Estados miembros de la UE. De modo que esta tarde en el Parlamento estamos reforzando todos esos llamamientos. Pedimos a la Presidencia en ejercicio que sea todo lo ambiciosa que pueda en relación con este asunto, pedimos a los Estados miembros que consideren los poderosos argumentos sociales para ratificar y aplicar estos convenios, y pedimos a la Comisión que considere la adopción de una recomendación a los Estados miembros para alentar la ratificación de los convenios actualizados. También creemos que la UE debe asegurar la coherencia entre sus políticas internas y externas. Una y otra vez, en este Parlamento escuchamos hablar sobre intercambios de mejores prácticas entre los Estados miembros. Está claro que éste es un magnífico ejemplo de dónde podemos alcanzar mejores prácticas entre nosotros si todos los Estados miembros ratifican los convenios pertinentes y fomentan las mejores prácticas externa o globalmente dando ejemplo, tal y como sugiere la Comisión, al ratificar los convenios actualizados. Hoy, día 25 de noviembre, un total de 7 650 convenios de la OIT han sido ratificados globalmente, 47 de en los últimos doce meses. Esperamos que Europa tome la iniciativa en lo tocante al cambio climático en Copenhague; podríamos hacer un trabajo igual de bueno con la ratificación de todos los convenios de la OIT."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mul on väga hea meel toetada üleskutset ELi liikmesriikidele ratifitseerida ja rakendada ILO ajakohastatud konventsioonid. Kindlasti tasub mainida, et kui ILO 1919. aastal pärast Esimese maailmasõja lõpetanud Versailles’ lepingut loodi, pidi selles kajastuma arvamus, et kestev rahu kogu maailmas on saavutatav ainult siis, kui see põhineb sotsiaalsel õiglusel. Vahepealse 80 aasta jooksul on ILO kostnud kogu maailma inimeste inimväärse töökoha, elatusallika ja inimväärikuse vajaduse eest. Täna palume kõikidel ELi liikmesriikidel ratifitseerida ja rakendada ILO ajakohastatud konventsioonid. Aga palujad ei ole ainult selle küsimuse esitajad, vaid ka paljud teised asutused ja organisatsioonid. Kui vaadata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tarnijate eetikakoodeksit, on näha, et suur osa sellest on koostatud ILO konventsioonide alusel, ning ÜRO ootab, et talle kaupu ja teenuseid pakkuvad tarnijad peaksid selle põhimõtetest kinni. Sellepärast tuleb need konventsioonid ratifitseerida ja rakendada kogu maailmas, nii et kõik tarnijad saavad neid järgida. Me ju saame sellega ELis hakkama. Euroopa Komisjon ütleb oma teatises uue sotsiaalmeetmete kava kohta: „Komisjon kutsub ka kõiki liikmesriike olema teistele eeskujuks ning ratifitseerima ja rakendama ILO konventsioone, mille ILO on tunnistanud ajakohaseks.” Eelmise Euroopa Parlamendi koosseisu poolt selle aasta mais heaks kiidetud resolutsioonis uue sotsiaalmeetmete kava kohta väljendasime taas seisukohta, et tööõiguse kehtivate normide rakendamise ja nende täitmise tagamise tugevdamine liikmesriikide ja ühenduse õiguse ning ILO konventsioonide alusel peab ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks olema esmatähtis. Seega tugevdame täna siin parlamendis neid nõudeid. Palume eesistujal olla selles küsimuses võimalikult nõudlik, liikmesriikidel võtta arvesse tugevaid sotsiaalseid argumente, et ratifitseerida ja rakendada need konventsioonid, ning komisjonil kaaluda liikmesriikidele soovituse andmist, et julgustada ajakohaseid konventsioone ratifitseerima. Samuti arvame, et EL peab tagama Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika sidususe. Kuuleme siin parlamendis sageli heade tavade levitamisest liikmesriikide vahel. Kindlasti on see suurepärane näide võimalusest, kus me saame luua endi seas hea tava, kui kõik liikmesriigid ratifitseerivad asjaomased konventsioonid, ning edendada heade tavade järgimist väljaspool liitu või kogu maailmas, kui – nagu komisjon ise ütleb – oleme eeskujuks ja ratifitseerime ajakohased konventsioonid. Tänaseks, 25. novembriks, on kogu maailmas ratifitseeritud 7650 ILO konventsiooni, neist 47 viimase 12 kuu jooksul. Me ootame Euroopalt eestvedajaks olemist Kopenhaageni kliimamuutuse konverentsil. Võiksime sama tublid olla kõigi ILO konventsioonide ratifitseerimisel."@et5
"Arvoisa puhemies, kannatan suurella ilolla jäsenvaltioille esitettyä kehotusta ratifioida ja panna täytäntöön ajan tasalle saatetut ILO:n yleissopimukset. On varmastikin syytä mainita, että kun ILO perustettiin vuonna 1919 ensimmäisen maailmansodan päättäneen Versailles'n sopimuksen tekemisen jälkeen, sen oli tarkoitus heijastaa käsitystä siitä, että yleinen ja kestävä rauha voitaisiin saavuttaa vain, jos rauha perustuisi sosiaaliseen oikeidenmukaisuuteen. ILO on vastannut 80 vuoden aikana maailman eri kansojen tarpeisiin saada säällistä työtä, hankkia toimeentulo ja säilyttää ihmisarvo. Pyydämme nyt EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ajan tasalle saatetut ILO:n yleissopimukset. Tätä pyyntöä eivät kuitenkaan esitä vain tämän kysymyksen laatijat vaan myös monet muut virastot ja elimet. YK:n alihankkijoiden eettisten sääntöjen (Supplier Code of Conduct) tarkastelu osoittaa, että useimmat säännöt on laadittu ILO:n yleissopimusten pohjalta. YK odottaakin, että sen jokainen tavarantoimittaja ja palveluntarjoaja noudattaa eettisten sääntöjen periaatteita. Siksi nämä yleissopimukset on ratifioitava ja pantava täytäntöön kaikkialla maailmassa, jotta alihankkijat voivat noudattaa niitä. Tämä onnistuu aivan varmasti myös EU:ssa. Euroopan komissio toteaa tiedonannossaan uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta seuraavaa: "Komissio – – kehottaa kaikkia jäsenvaltioita näyttämään esimerkkiä ratifioimalla ja panemalla täytäntöön ILO:n yleissopimukset, jotka ILO on luokitellut ajan tasalla oleviksi." Uudistettua sosiaalista toimintaohjelmaa koskevassa päätöslauselmassa, jonka edellinen Euroopan parlamentti hyväksyi tämän vuoden toukokuussa, todetaan taas parlamentin katsovan, että kansallisen ja yhteisön lainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten nojalla voimassa olevan työlainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan vahvistamisen on oltava EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden painopisteala. Siispä parlamentti vahvistaa tänä iltana kaikki nämä pyynnöt: pyydämme neuvoston puheenjohtajaa toimimaan asiassa mahdollisimman kunnianhimoisesti, kehotamme jäsenvaltioita tarkastelemaan näiden yleissopimusten ratifiointia ja täytäntöönpanoa puoltavia voimakkaita sosiaalisia perusteluja ja pyydämme komissiota harkitsemaan mahdollisuutta hyväksyä suositus jäsenvaltioille ajan tasalla olevien yleissopimusten ratifioinnin edistämiseksi. Katsomme myös, että EU:n on taattava ulko- ja sisäpolitiikkansa johdonmukaisuus. Kuulemme täällä Euroopan parlamentissa jatkuvasti puheita parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä. Tämä on varmastikin erinomainen esimerkki tilanteesta, jossa voimme saavuttaa keskenämme parhaat käytännöt siten, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat asiaankuuluvat yleissopimukset, sekä edistää parhaita käytäntöjä EU:n ulkopuolella ja maailmanlaajuisesti näyttämällä komission ehdotuksen mukaisesti esimerkkiä ja ratifioimalla ajan tasalla olevat sopimukset. Tänään, 25. marraskuuta, ILO:n yleissopimuksia on ratifioitu maailmanlaajuisesti 7 650 ja niistä 47 viimeisten 12 kuukauden aikana. Odotamme EU:n toimivan esikuvana ilmastonmuutosasioissa Kööpenhaminassa. Voisimme tehdä vastaavanlaista hyvää työtä ILO:n kaikkien yleissopimusten ratifioinnin suhteen."@fi7
"Madame la Présidente, je suis très heureuse de soutenir l’appel à la ratification et à la mise en œuvre par les États membres des conventions de l’OIT mises à jour. Il convient certainement de rappeler que lorsque l’OIT a été créée en 1919 après le traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale, elle se fondait sur la croyance que la paix universelle et durable ne pouvait être atteinte que si elle reposait sur la justice sociale. Au cours des 80 ans qui ont suivi, l’OIT a répondu aux besoins des personnes en matière d’emplois décents, de moyens de subsistance et de dignité dans le monde entier. Ce soir, nous demandons à tous les États membres de l’UE de ratifier et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT mises à jour. Toutefois, cette demande n’émane pas uniquement des auteurs de cette question, mais aussi des autres agences et organes. En examinant le code de conduite des Nations unies réservé à ses fournisseurs, vous vous apercevrez que les conventions de l’OIT ont servi de base à une grande partie de celui-ci. L’ONU attend de tous ses fournisseurs de biens et de services qu’il adhère à ce code. Dès lors, ces conventions doivent être ratifiées et mises en œuvre dans le monde entier afin que tous les fournisseurs puissent y adhérer. Nous y arriverons sûrement dans l’UE. Dans sa communication sur l’agenda social renouvelé, la Commission européenne déclare que: «La Commission invite […] tous les États membres à montrer l’exemple en ratifiant et en appliquant les conventions de l’OIT» mises à jour. Dans une résolution sur l’agenda social renouvelé adoptée par le Parlement européen précédent en mai de cette année, nous considérons que le renforcement de la mise en œuvre et de l’exécution du droit national et communautaire du travail au titre des conventions de l’OIT doit être une priorité pour les institutions et les États membres de l’UE. Ainsi, ce soir, au sein de cette Assemblée, nous réitérons cet appel. Nous demandons à la Présidence en exercice d’être aussi ambitieuse que possible en la matière. Nous invitons les États membres à tenir compte des arguments sociaux forts en faveur de la ratification et de la mise en œuvre de ces conventions, et nous demandons à la Commission d’envisager l’adoption d’une recommandation aux États membres visant à encourager la ratification des conventions mises à jour. Nous pensons également que l’UE doit garantir une cohérence entre ses politiques intérieures et extérieures. Dans cette Assemblée, on nous rebat les oreilles avec les échanges de meilleures pratiques entres les États membres. Il s’agira là certainement d’un bel exemple de bonne pratique si tous les États membres ratifient les conventions concernées et encouragent les meilleures pratiques à l’extérieur et dans le monde, comme le suggère la Commission elle-même, en donnant l’exemple et en ratifiant les conventions mises à jour. À la date d’aujourd’hui, le 25 novembre 2009, 7 650 conventions de l’OIT ont été ratifiées dans le monde, dont 47 au cours des 12 derniers mois. Nous espérons que l’Europe montrera l’exemple sur le changement climatique à Copenhague. Nous ferions du tout aussi bon travail en ratifiant l’ensemble des conventions de l’OIT."@fr8
". – Tisztelt elnök asszony! Nagy örömmel támogatom az arra vonatkozó felhívást, hogy a tagállamok ratifikálják és hajtsák végre az aktualizált ILO egyezményeket. Minden bizonnyal érdemes megjegyezni, hogy amikor 1919-ben, az I. Világháború végét jelentő Versailles-i Egyezményt követően létrehozták az ILO-t, az azt a meggyőződést tükrözte, hogy a tartós világbéke csak akkor érhető el, ha az a társadalmi igazságosságon alapszik. Az ILO az azt követő 80 év során világszerte az emberek tisztességes munka, megélhetés és méltóság iránti igényeire adott választ. Ma este valamennyi EU-tagállamtól azt kérjük, hogy ratifikálja és hajtsa végre az aktualizált ILO egyezményeket, de ezt nem csak a jelen kérdés szerzője kéri, hanem számos egyéb szervezet és testület is. Ha belepillantanak az ENSZ Beszállítói Magatartási Kódexébe, látni fogják, hogy az ILO egyezmények szolgáltak a legtöbb magatartási kódex alapjául, és az ENSZ elvárja, hogy az ENSZ-nek árut és szolgáltatást biztosító valamennyi beszállító betartsa a Magatartási Kódex alapelveit. Következésképpen ezeket az egyezményeket világszerte ratifikálni kell és végre kell hajtani, hogy a beszállítók azok szerint járjanak el. Ezt biztosan el tudjuk érni az EU-ban. Az Európai Bizottság a megújított szociális menetrendről szóló közleményében kijelenti: „A Bizottság minden tagállamot felkér arra, hogy mutasson példát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által naprakésznek minősített ILO-egyezmények ratifikálásával és végrehajtásával”. Az ez év májusában, az Európai Parlament legutóbbi ülésszaka során elfogadott, a megújított szociális menetrendről szóló állásfoglalásban újfent kijelentjük, hogy véleményünk szerint a nemzeti és a közösségi jog, valamint az ILO-egyezmények hatályos munkajogi rendelkezéseinek végrehajtása és alkalmazása megerősítésének elsőbbséget kell élveznie az EU intézményeiben és a tagállamokban. Így tehát a ma esti parlamenti ülésen megerősítjük mindezt a felhívást. Felkérjük a soros elnökséget, hogy a lehető legambiciózusabban lépjen fel az ügyben, felkérjük a tagállamokat, hogy fontolják meg az említett egyezmények ratifikálása és végrehajtása mellett szóló, határozott társadalmi érveket, és felkérjük a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy olyan, tagállamoknak szóló ajánlás elfogadását, amellyel ösztönözni lehet a naprakész egyezmények ratifikálását. Úgy gondoljuk továbbá, hogy az EU-nak következetes kül- és belpolitikát kell folytatnia. A tisztelt Házban újra és újra azt halljuk, hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással a helyes gyakorlatokat. Ez bizonyára kiváló példa arra, hogy a helyes gyakorlatot annak révén valósíthatjuk meg, hogy valamennyi tagállam ratifikálja a vonatkozó egyezményeket, és oly módon támogatja az EU-n kívül és világszerte a helyes gyakorlatot, hogy az aktualizált egyezmények ratifikálásával példát mutat, amint azt maga a Bizottság is javasolja. A mai nappal, november 25-ével bezárólag 7650 ILO egyezményt ratifikáltak, ezek közül 47-et az elmúlt egy év során. Arra számítunk, hogy Európa utat fog mutatni az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozón; hasonlóan jó munkát végezhetnénk valamennyi ILO egyezmény ratifikálásával is."@hu11
"Signora Presidente, sono molto lieta di appoggiare la richiesta di ratifica e attuazione delle convenzioni OIL aggiornate da parte degli Stati membri. Sicuramente vale la pena di rammentare che quando l’OIL è stata costituita nel 1919, dopo il trattato di Versailles, che ha posto fine alla Prima guerra mondiale, il suo scopo era rispecchiare il convincimento che una pace universale e duratura potesse essere instaurata soltanto basandosi sulla giustizia sociale. Negli 80 anni trascorsi da allora, l’OIL ha risposto al bisogno di chiunque nel mondo di sussistenza, dignità e un posto di lavoro decoroso. Stasera chiediamo a tutti gli Stati membri dell’Unione di ratificare e attuare le convenzioni OIL aggiornate, ma tale richiesta non proviene soltanto dagli autori dell’interrogazione, bensì anche da molte altre agenzie e istituzioni. Se analizziamo il codice di condotta dei fornitori delle Nazioni Unite, ci rendiamo conto che le convenzioni OIL hanno funto da base per la maggior parte di tale codice, e nelle intenzioni delle Nazioni Unite qualsiasi fornitore di prodotti e servizi all’ONU dovrebbe aderire ai suoi principi. Le convenzioni, pertanto, devono essere ratificate e attuate in tutto il mondo in maniera che i fornitori possano rispettarle, risultato che sicuramente può essere ottenuto nell’Unione europea. La Commissione europea, nella sua comunicazione sull’agenda sociale rinnovata, formula la sua esortazione a tutti gli Stati membri a dare l’esempio ratificando e attuando le convenzioni OIL aggiornate. In una risoluzione sull’agenda sociale rinnovata approvata dallo scorso Parlamento europeo nel maggio di quest’anno ribadiamo che si reputano prioritarie l’introduzione e l’applicazione del diritto del lavoro esistente negli ordinamenti nazionali e comunitario e nel quadro delle convenzioni OIL sia per le istituzioni dell’Unione europea sia per i suoi Stati membri. Stasera, dunque, noi in Parlamento riformuliamo tutte queste richieste chiedendo al presidente in carica del Consiglio di essere quanto più ambizioso possibile al riguardo, agli Stati membri di prendere in esame le forti argomentazioni sociali a favore della ratifica e dell’attuazione di tali convenzioni e alla Commissione di valutare l’adozione di una raccomandazione rivolta agli Stati membri che li incoraggi a ratificare le convenzioni aggiornate. Riteniamo inoltre che l’Unione europea debba garantire coerenza tra le sue politiche interne ed esterne. In questo Parlamento spesso si parla dello scambio di buone prassi tra Stati membri. Indubbiamente questo rappresenta un esempio eloquente di un ambito in cui possiamo instaurare noi stessi una pratica corretta inducendo tutti gli Stati membri a ratificare le corrispondenti convenzioni e promuovendo le migliori prassi esternamente o globalmente attraverso l’esempio, come suggerisce la stessa Commissione, ossia la ratifica delle convenzioni aggiornate. Oggi 25 novembre, 7 650 convenzioni OIL sono state ratificate nel mondo, di cui 47 negli ultimi 12 mesi. Ci aspettiamo che l’Europa assuma la guida nel campo del cambiamento climatico a Copenaghen; lo stesso potrebbe essere fatto con la ratifica di tutte le convenzioni OIL."@it12
"Gerb. pirmininke, esu patenkintas, kad galiu palaikyti raginimą ES valstybėms narėms ratifikuoti ir įgyvendinti naujos redakcijos TDO konvencijas. Tikrai verta pasakyti, kad tuomet, kai 1919 m., po Versalio sutarties, kuria buvo užbaigtas Pirmasis pasaulinis karas, buvo įsteigta TDO, ji turėjo išreikti įsitikinimą, kad visuotinę ir ilgalaikę taiką galima pasiekti tik tada, kai ji grindžiama socialiniu teisingumu. 80 metų TDO reagavo į viso pasaulio žmonių deramo darbo, pragyvenimo ir orumo poreikius. Šįvakar prašome visų ES valstybių narių ratifikuoti ir įgyvendinti naujos redakcijos TDO konvencijas, tačiau to prašo ne tik šio klausimo autoriai, bet ir daug kitų agentūrų bei institucijų. Jeigu pasižiūrėtumėte Jungtinių Tautų tiekėjų elgesio kodeksą, pamatytumėte, kad TDO konvencijos tapo pagrindu, kuriuo grindžiama dauguma elgesio kodeksų, ir būtent JT deda viltis, kad visi tiekėjai, kurie tiekia prekes ir teikia paslaugas Jungtinėms Tautoms, laikytųsi elgesio kodekso principų. Todėl šias konvencijas reikia ratifikuoti ir įgyvendinti visame pasaulyje, kad visi tiekėjai galėtų jų laikytis. ES tikrai galime su tuo susitvarkyti. Europos Komisija savo komunikate dėl Atnaujintos socialinės darbotvarkės tvirtina: „Komisija taip pat ragina visas valstybes nares parodyti pavyzdį ir ratifikuoti bei įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, kurias ji laiko atitinkančiomis šiandienos reikalavimus. Rezoliucijoje dėl Atnaujintos socialinės darbotvarkės, kurią šių metų gegužės mėn. patvirtino ankstesnės kadencijos Europos Parlamentas, vėl tvirtiname, jog manome, kad galiojančios darbo teisės įgyvendinimo ir vykdymo stiprinimas pagal nacionalinę ir Bendrijos teisę ir pagal TDO konvencijas turi būti ES institucijų ir valstybių narių prioritetas. Taigi, šįvakar Parlamente įvykdome visus šiuos reikalavimus. Prašome ES pirmininkaujančią valstybę šiuo klausimu nusistatyti kuo didesnius siekius, raginame valstybes nares atsižvelgti į tvirtus socialinius argumentus už šių konvencijų ratifikavimą ir įgyvendinimą bei prašome Komisiją apsvarstyti galimybę patvirtinti rekomendaciją valstybėms narėms siekiant paskatinti ratifikuoti naujos redakcijos konvencijas. Taip pat manome, kad ES privalo užtikrinti savo vidaus ir išorės politikos darnumą. Šiame Parlamente nuolat girdime apie valstybių narių keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais. Tikrai, tai yra geriausias pavyzdys, kaip tarpusavyje galime įgyti gerosios patirties visoms valstybėms narėms ratifikuojant atitinkamas konvencijas ir propaguoti gerosios patirties pavyzdį išorėje arba pasaulio mastu, rodydami, kaip siūlo pati Komisija, pavyzdį ir ratifikuodami naujos redakcijos konvenciją. Iki šiandienos, lapkričio 25 d., pasaulyje ratifikuota 7 650 TDO konvencijų, iš jų 47 – per pastaruosius 12 mėnesių. Tikimės, Europa bus lyderė Kopenhagoje vyksiančioje klimato kaitos konferencijoje, todėl galėtume padaryti panašų gerą darbą ratifikuodami visas TDO konvencijas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, man ir ļoti liels prieks atbalstīt aicinājumu ES dalībvalstīm ratificēt un īstenot Starptautiskās Darba organizācijas atjauninātās konvencijas. Jāpiemin arī tas, ka Starptautiskā Darba organizācija tika izveidota 1919. gadā pēc Versaļas līguma pieņemšanas, ar ko tika izbeigts Pirmais pasaules karš, ar mērķi apliecināt pārliecību, ka ilgstošu mieru visā pasaulē var nodrošināt tikai tad, ja pamatā ir sociālais taisnīgums. 80 gadu laikā palīdzēja nodrošināt cilvēkiem visā pasaulē labu darbu, iztikas līdzekļus un cieņu. Šovakar mēs aicinām visas ES dalībvalstis ratificēt un īstenot Starptautiskās Darba organizācijas atjauninātās konvencijas. Taču to lūdz ne tikai autori, bet arī daudzas citas aģentūras un iestādes. ANO Piegādātāju ētikas kodeksā redzams, ka lielā mērā Ētikas kodeksa pamatā ir konvencijas, un ANO sagaida, ka visi piegādātāji, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus ANO, ievēros Ētikas kodeksa prasības. Tāpēc šīs konvencijas ir jāratificē un jāīsteno visā pasaulē, lai tās ievērotu visi piegādātāji. ES tas noteikti ir pa spēkam. Eiropas Komisijas paziņojumā par atjauninātu sociālo programmu ir teikts: „Komisija aicina visas dalībvalstis rādīt piemēru un ratificēt un īstenot atjauninātās konvencijas.” Pēdējā Eiropas Parlamenta rezolūcijā par atjaunināto sociālo programmu, kas tika pieņemta šī gada maijā, ir teikts, ka, mūsuprāt, pastiprinātai pašreizējo darba tiesību aktu ieviešanai un izpildei saskaņā ar valstu un kopienas tiesību aktiem un konvencijām būtu jābūt prioritātei ES iestādēs un dalībvalstīs. Tādēļ šovakar šeit Parlamentā mēs pastiprinām visus šos priekšlikumus. Mēs lūdzam pašreizējo prezidentūru noteikt pēc iespējas augstākus mērķus šajā jomā, mēs aicinām dalībvalstis apsvērt pārliecinošos sociālos argumentus par šo konvenciju ratifikāciju un īstenošanu, un mēs arī lūdzam Komisiju apsvērt iespēju pieņemt ieteikumu veicināt dalībvalstis ratificēt atjauninātās konvencijas. Mēs arī uzskatām, ka ES ir jānodrošina saskaņota iekšpolitika un ārpolitika. Šajā Parlamentā vairākas reizes ir minēta labākās prakses apmaiņa starp dalībvalstīm. Tas noteikti ir labs piemērs tam, kā gūt labāko praksi no savas pieredzes, visām dalībvalstīm ratificējot šīs konvencijas un veicinot labākās prakses izplatību starptautiskā vai pasaules līmenī, kā minēja Komisijas pārstāvji — rādot piemēru un ratificējot šīs atjauninātās konvencijas. Šodien, 25. novembrī, visā pasaulē ir ratificētas 7650 konvencijas, un 47 no tām ir ratificētas pēdējā gada laikā. Mēs ceram, ka Kopenhāgenas sanāksmē Eiropa ierosinās sarunas par klimata pārmaiņām. Arī mēs varētu paveikt vienlīdz labu darbu un ratificēt visas konvencijas."@lv13
"Madam President, I am very happy to support the call for the ratification and implementation of the updated ILO conventions by the EU Member States. It is certainly worth saying that, when the ILO was created in 1919 after the Treaty of Versailles, which ended the First World War, it was to reflect the belief that universal and lasting peace can only be accomplished if it based on social justice. In the intervening 80 years, the ILO has responded to the needs of people all around the globe, for decent jobs, livelihoods and dignity. Tonight we are asking all Members States of the EU to ratify and implement the updated ILO conventions; but it is not just the authors of this question who are asking – many other agencies and bodies are also. If you look at the United Nations Supplier Code of Conduct, you will see that the ILO conventions have served as a foundation on which most of the Code of Conduct is based, and it is the UN’s expectation that any supplier providing goods and services to the UN will adhere to the principles of the Code of Conduct. Therefore these conventions need to be ratified and implemented across the globe so that all suppliers can adhere to them. Surely we can manage that in the EU. The European Commission, in its communication on the renewed social agenda, states: ‘The Commission calls upon all Member States to set an example by ratifying and implementing the ILO conventions that are up to date’. In a resolution on the renewed Social Agenda approved by the last European Parliament in May of this year, again we state that we consider that strengthening of the implementation and enforcement of existing labour law under national and community law and under ILO conventions must be a priority for EU institutions and Member States. So, tonight, we in Parliament are reinforcing all of those calls. We are asking the Presidency-in-Office to be as ambitious as possible on the matter, we are calling on Member States to consider the strong social arguments for ratifying and implementing these conventions, and we are asking the Commission to consider the adoption of a recommendation to the Member States to encourage the ratification of conventions that are up to date. We also believe that the EU must ensure coherence between its internal and external policies. In this Parliament we hear again and again about exchanging best practice between Member States. Surely this is a prime example of where we can achieve best practice among ourselves by all Member States ratifying the relevant conventions and promote best practice externally or globally by, as the Commission itself suggests, setting an example by ratifying the up-to-date conventions. Today, 25 November, 7 650 ILO conventions have been ratified globally, with 47 in the last 212 months. We expect Europe to lead the way on climate change in Copenhagen; we could do similar good work with the ratification of all ILO conventions."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik steun met veel genoegen de oproep tot ratificatie en uitvoering van de bijgewerkte IAO-verdragen door de lidstaten van de EU. Het is zeker de moeite waard om te vermelden dat toen de IAO in 1919 werd opgericht, nadat met het Verdrag van Versailles een einde was gemaakt aan de Eerste Wereldoorlog, dit voortkwam uit de overtuiging dat vrede alleen universeel en blijvend kan zijn als deze is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid. In de tussenliggende tachtig jaar heeft de IAO ingespeeld op de behoefte aan fatsoenlijk werk, inkomen en waardigheid van mensen op de hele wereld. Vanavond verzoeken wij alle lidstaten van de EU de geactualiseerde IAO-verdragen te ratificeren en ten uitvoer te leggen, maar niet alleen de auteurs van de vraag verzoeken daarom; ook vele andere organen en instanties doen dat. Als u de VN-gedragscode voor leveranciers bekijkt, zult u zien dat de IAO-verdragen als basis hebben gediend voor het grootste deel van die gedragscode, en de Verenigde Naties verwachten van elke leverancier van goederen en diensten aan de VN dat hij de beginselen van de gedragscode naleeft. Daarom moeten deze verdragen wereldwijd worden geratificeerd en uitgevoerd, opdat alle leveranciers zich eraan kunnen houden. Dat moet ons in de EU toch zeker kunnen lukken. De Europese Commissie roept in haar mededeling over een hernieuwde inzet voor de sociale agenda alle lidstaten op het goede voorbeeld te geven door de IAO-verdragen die door de IAO als bijgewerkt zijn aangemerkt, te ratificeren en ten uitvoer te leggen. In een resolutie over de hernieuwde sociale agenda, die in mei van dit jaar door het vorige Parlement is aangenomen, hebben we opnieuw uitgesproken dat we van mening zijn dat versterking van de uitvoering en handhaving van het bestaande arbeidsrecht krachtens nationale en communautaire wetgeving en uit hoofde van IAO-verdragen een prioriteit dient te zijn voor de instellingen en lidstaten van de EU. Vanavond onderstrepen we in het Parlement dus al die oproepen. We vragen de fungerend voorzitter in deze kwestie zo ambitieus mogelijk te zijn, we doen een beroep op de lidstaten om de sterke sociale argumenten voor ratificatie en uitvoering van deze verdragen in overweging te nemen, en we vragen de Commissie te overwegen een aanbeveling aan de lidstaten te doen om de ratificatie van de bijgewerkte verdragen aan te moedigen. We geloven verder dat de EU moet zorgen voor samenhang tussen haar interne en externe beleid. In dit Parlement horen we keer op keer over uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten. Zonder twijfel is dit een goed voorbeeld van een gebied waarop we voor onszelf beste praktijken kunnen bereiken doordat alle lidstaten de relevante verdragen ratificeren en extern of mondiaal beste praktijken bevorderen door, zoals de Commissie zelf adviseert, het goede voorbeeld te geven. Tot vandaag, 25 november, zijn er wereldwijd 7 650 IAO-verdragen geratificeerd, waarvan 47 in de laatste 12 maanden. We verwachten van Europa dat het in Kopenhagen het voortouw neemt voor klimaatverandering; we kunnen even goed werk doen met de ratificatie van alle IAO-verdragen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem popieram ratyfikację i wdrażanie uaktualnionych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy przez państwa członkowskie UE. Z całą pewnością warto powiedzieć, że powołanie MOP do życia w 1919 roku, po podpisaniu traktatu wersalskiego kończącego pierwszą wojnę światową, było wyrazem przekonania, że trwały pokój na świecie można utrzymać tylko wtedy, jeśli zbuduje się go na sprawiedliwości społecznej. W ciągu 80 lat swego istnienia MOP reagowała na potrzeby ludzi na całym świecie, którzy pragnęli godnej pracy, godnego życia i godnego traktowania. Dziś wieczorem zwracamy się z prośbą do wszystkich państw członkowskich UE o ratyfikację i wdrożenie uaktualnionych konwencji MOP. Jest to prośba, którą kierują do nich nie tylko autorzy tego pytania, ale też wiele innych agencji i organów. Jeśli przyjrzycie się państwo kodeksowi postępowania dla dostawców, opracowanemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zauważycie, że konwencje MOP posłużyły za podstawę przeważającej części tego kodeksu. ONZ liczy na to, że każdy dostawca towarów i usług dla ONZ będzie przestrzegać zasad kodeksu postępowania. Dlatego też te konwencje trzeba ratyfikować i wprowadzić w życie na całym świecie, żeby wszyscy dostawcy mogli się do nich stosować. Z całą pewnością w UE możemy to osiągnąć. Komisja Europejska w swoim komunikacie w sprawie odnowionej agendy społecznej stwierdza, że „Komisja wzywa również wszystkie państwa członkowskie, aby dawały przykład, ratyfikując i wdrażając konwencje MOP, które zostały przez MOP uznane za aktualne”. W rezolucji w sprawie odnowionej agendy społecznej, zatwierdzonej przez poprzedni Parlament Europejski w maju tego roku, ponownie stwierdzamy, że naszym zdaniem skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących pracy, zawartych w prawie krajowym i wspólnotowym oraz w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), musi stanowić priorytet dla instytucji UE i państw członkowskich. A zatem dziś wieczorem, my posłowie zasiadający w Parlamencie, nadajemy większą moc tym wszystkim apelom. Zwracamy się z prośbą do urzędującej prezydencji o możliwie najbardziej ambitne podejście do tej kwestii, wzywamy państwa członkowskie do rozważenia silnych argumentów społecznych przemawiających za ratyfikacją i wdrożeniem tych konwencji i zwracamy się do Komisji o przyjęcie zalecenia dla państw członkowskich w celu skłonienia ich do ratyfikacji zaktualizowanych konwencji. Uważamy również, że UE musi zapewnić spójność między polityką wewnętrzną a zagraniczną. W tym Parlamencie ciągle mówi się o wymianie najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. Z pewnością tym razem możemy dać doskonały przykład swoich możliwości zastosowania najlepszej praktyki wśród nas, a mianowicie poprzez doprowadzenie do ratyfikacji konwencji przez wszystkie państwa członkowskie i propagowanie tej najlepszej praktyki na zewnątrz albo na arenie międzynarodowej i − tak jak proponuje sama Komisja – poprzez ratyfikację uaktualnionych konwencji stać się wzorem dla innych. Dzisiaj, w dniu 25 listopada, na całym świecie ratyfikowanych jest 7 650 konwencji MOP, a 47 z nich zostało ratyfikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oczekujemy, że Europa stanie się w Kopenhadze liderem wytyczającym drogę w walce ze zmianami klimatycznymi; podobną pożyteczną pracę moglibyśmy wykonać w związku z ratyfikacją wszystkich konwencji MOP."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me por poder apoiar o apelo à ratificação e aplicação das Convenções actualizadas da OIT por parte dos Estados-Membros da UE. Vale certamente a pena referir que, quanto a OIT foi criada, em 1919, depois do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, visava reflectir a crença de que a paz universal e duradoura só poderia ser conseguida com base na justiça social. Nos 80 anos seguintes, a OIT respondeu às necessidades das populações de todo o mundo no que respeita a um trabalho e vida condignos e à dignidade. Esta noite, instamos a totalidade dos Estados-Membros da UE a ratificarem e aplicarem as convenções actualizadas da OIT; mas não são só os autores desta pergunta que o solicitam – são também muitas outras agências. Se analisarmos o Código de Conduta do Fornecedor das Nações Unidas, verificamos que grande parte do seu texto tem por base as Convenções da OIT, e a expectativa da ONU é que qualquer fornecedor de bens e serviços da ONU adira aos princípios do Código de Conduta. Por conseguinte, é preciso que estas Convenções sejam ratificadas e aplicadas em todo o mundo, de modo a que os fornecedores possam respeitá-las. Conseguiremos certamente concretizar isso na UE. A Comissão Europeia, na sua comunicação sobre a agenda social renovada, refere: “Comissão apelará ainda aos Estados-Membros que dêem o exemplo, ratificando e aplicando as Convenções da OIT que esta organização considera actualizadas”. Numa resolução sobre a agenda social renovada, aprovada na última legislatura do Parlamento Europeu, em Maio passado, voltámos a reiterar que consideramos uma prioridade para as Instituições da UE e os nossos Estados-Membros o reforço da implementação e da aplicação da legislação laboral existente, a nível nacional e comunitário, ao abrigo das Convenções da OIT. Por isso, hoje, nós, aqui no Parlamento, reforçamos todos esses apelos. Solicitamos à Presidência em exercício que seja tão ambiciosa quanto possível a este respeito, exortamos os Estados-Membros a estudarem os fortes argumentos sociais em favor da ratificação e aplicação destas Convenções e instamos a Comissão a ponderar na adopção de uma recomendação aos Estados-Membros com vista a encorajar a ratificação das Convenções actualizadas. Consideramos igualmente que a UE deve assegurar a coerência entre as suas políticas internas e externas. Neste Parlamento ouvimos recorrentemente falar do intercâmbio de boas práticas entre Estados-Membros. Seguramente, este é um exemplo eloquente das áreas em que conseguimos boas práticas entre nós, mediante a ratificação, pela totalidade dos Estados-Membros, das convenções pertinentes, bem como a promoção dessas boas práticas a nível externo, ou em todo o mundo, dando, como a própria Comissão o sugere, o exemplo com a ratificação das convenções actualizadas. Hoje, 25 de Novembro, estão ratificadas 7 650 Convenções da OIT em todo mundo, 47 delas ratificadas nos últimos 12 meses. Esperamos que a Europa assuma a liderança em matéria de alterações climáticas em Copenhaga; poderíamos fazer um trabalho igualmente positivo com a ratificação das Convenções da OIT."@pt17
"Doamnă preşedintă, sunt foarte bucuroasă să susţin apelul pentru ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor actualizate ale OIM de către statele membre UE. Cu siguranţă, merită spus că, atunci când OIM a fost creată în 1919, în urma Tratatului de la Versailles, care a pus capăt celui de Al Doilea Război Mondial, s-a avut în vedere reflectarea convingerii că pacea universală şi de durată nu poate fi realizată decât dacă se bazează pe dreptatea socială. În cei 80 de ani care au urmat, OIM a răspuns nevoilor de locuri de muncă şi de mijloace de trai decente şi de demnitate ale oamenilor din întreaga lume. În această seară, solicităm tuturor statelor membre ale UE să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile actualizate ale OIM; însă nu doar autorii acestei întrebări solicită acest lucru, ci multe alte agenţii şi organisme. Dacă vă uitaţi la Codul de conduită al furnizorului elaborat de Organizaţia Naţiunilor Unite, veţi vedea că convenţiile OIM au constituit baza pentru cea mai mare parte a Codului de conduită, ONU aşteptându-se ca orice furnizor de bunuri şi servicii al său să adere la principiile acestui cod. Prin urmare, aceste convenţii trebuie să fie ratificate şi puse în aplicare în întreaga lume, astfel încât să fie adoptate de către toţi furnizorii. În mod sigur, putem realiza acest lucru în UE. Comisia Europeană, în comunicarea sa privind agenda socială reînnoită, precizează: „Comisia solicită tuturor statelor membre să dea un exemplu ratificând şi punând în aplicare toate convenţiile OIM care sunt actualizate”. Într-o rezoluţie privind agenda socială reînnoită, aprobată de Parlamentul European precedent în luna mai a acestui an, afirmăm din nou că consolidarea implementării şi a aplicării legislaţiei muncii existente în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară şi cu convenţiile OIM trebuie să fie o prioritate pentru instituţiile şi statele membre ale UE. Aşadar, în această seară, noi, cei din Parlament, întărim toate aceste apeluri. Solicităm Preşedinţiei în exerciţiu să fie cât mai ambiţioasă în privinţa acestei chestiuni, facem apel la statele membre să ia în considerare argumentele sociale puternice pentru ratificarea şi punerea în aplicare a acestor convenţii şi cerem Comisiei să ia în calcul adoptarea unei recomandări adresate statelor membre pentru a le încuraja să ratifice convenţiile care sunt aduse la zi. De asemenea, considerăm că UE trebuie să asigure coerenţa dintre politicile sale interne şi cele externe. În acest Parlament, auzim mereu îndemnuri la efectuarea de schimburi de bune practici între statele membre. În mod sigur, acesta este un exemplu excelent privind modul în care putem obţine bune practici între noi înşine prin ratificarea de către toate statele membre a convenţiilor relevante şi în care putem promova bunele practici în plan extern sau la nivel mondial, dând un exemplu, după cum Comisia însăşi sugerează, prin ratificarea convenţiilor actualizate. Până astăzi, 25 noiembrie, au fost ratificate 7 650 de convenţii OIM la nivel mondial, 47 fiind ratificate în ultimele 12 luni. Sperăm că Europa va conduce negocierile de la Copenhaga privind schimbările climatice; am putea face un lucru la fel de bun ratificând toate convenţiile OIM."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, veľmi rada podporím výzvu ratifikovať a plniť aktualizované dohovory MOP členskými štátmi. Určite stojí za to povedať, že keď v roku 1919 po Versaillskej zmluve, ktorá ukončila prvú svetovú vojnu, vznikla MOP, bolo to preto, aby sa zdôraznilo presvedčenie, že univerzálny a dlhotrvajúci mier sa dá dosiahnuť len vtedy, ak je založený na sociálnej spravodlivosti. Počas nasledujúcich 80 rokov MOP reagovala na potreby ľudí po celom svete, pokiaľ ide o dôstojné pracovné miesta, živobytie a dôstojnosť. Dnes večer žiadame členské štáty EÚ, aby ratifikovali a plnili aktualizované dohovory MOP. Nežiadajú to len autori tejto otázky –, ale aj mnohé ďalšie agentúry a orgány. Ak sa pozriete na Kódex správania dodávateľov Organizácie Spojených národov, všimnete si, že dohovory MOP slúžia ako základ, na ktorom je založená väčšina kódexov správania. OSN očakáva, že k zásadám Kódexu správania sa pripojí každý dodávateľ poskytujúci tovary a služby pre OSN. Preto je potrebné ratifikovať a plniť tieto dohovory po celom svete, aby sa k nim mohli pripojiť všetci dodávatelia. V EÚ sa nám to celkom iste môže podariť. Európska komisia vo svojom oznámení o obnovenej sociálnej agende tvrdí: „Komisia takisto vyzýva všetky členské štáty, aby boli príkladom a ratifikovali a implementovali dohovory MOP klasifikované MOP ako aktualizované“. V uznesení o obnovenej sociálnej agende, ktorú schválil minulý Európsky parlament v máji tohto roku, uvádzame, že si myslíme, že posilňovanie plnenia a presadzovanie existujúcich zákonov práce v rámci vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva a v rámci dohovorov MOP musí byť prioritou pre inštitúcie EÚ a členské štáty. Takže dnes večer v Parlamente znovu zdôrazňujeme všetky tieto výzvy. Žiadame úradujúce predsedníctvo, aby bolo čo najambicióznejšie v tejto záležitosti, vyzývame členské štáty, aby zvážili silné sociálne argumenty za ratifikáciu a plnenie týchto dohovorov a žiadame Komisiu, aby zvážila prijatie odporúčania pre členské štáty s cieľom podnietiť ratifikáciu dohovorov, ktoré sú aktualizované. Takisto veríme, že EÚ musí zabezpečiť súdržnosť medzi svojimi vonkajšími a vnútornými politikami. V tomto Parlamente stále počúvame o výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Celkom iste je toto najlepší príklad, ako môžeme dosiahnuť osvedčené postupy medzi sebou prostredníctvom ratifikovania príslušných dohovorov členskými štátmi, a tak podporovať osvedčené postupy externe alebo globálne, ako to navrhuje sama Komisia, stanovením príkladu ratifikovania aktualizovaných dohovorov. K dnešnému dňu, 25. novembru sa globálne ratifikovalo 7 650 dohovorov MOP, pričom 47 za posledných 12 mesiacov. Očakávame, že pokiaľ ide o zmeny klímy, Európa bude stáť v Kodani na čele; podobne dobrú prácu by sme mohli urobiť aj pri ratifikácií všetkých dohovorov MOP."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem vesela, da lahko podprem poziv k ratifikaciji in izvajanju dopolnjenih konvencij ILO v državah članicah. Zagotovo je vredno reči, da je bil razlog za ustanovitev ILO leta 1919 po Versajskem sporazumu, s katero se je končala prva svetovna vojna, pokazati prepričanje, da je svetoven in trajen mir mogoče doseči samo, če temelji na socialni pravičnosti. V vmesnih osemdesetih letih se je ILO po vsem svetu odzivala na potrebe ljudi po dostojnem delu, preživetju in dostojanstvu. Nocoj prosimo vse države članice EU, da ratificirajo in izvajajo dopolnjene konvencije ILO; vendar tega ne prosijo samo predlagatelji tega vprašanja – pridružujejo se nam tudi mnoge agencije in organi. Če si pogledate kodeks ravnanja Združenih narodov za ponudnike, boste videli, da so konvencije ILO predstavljale temelj, iz katerega izhaja večji del kodeksa ravnanja, ZN pa pričakuje, da bodo vsi ponudniki blaga in storitev Združenim narodom ravnali v skladu z načeli kodeksa poslovanja. Zato je treba te konvencije ratificirati in izvajati po vsem svetu, da bi jih lahko upoštevali vsi ponudniki. Zagotovo nam lahko to uspe v EU. Evropska komisija v svojem sporočilu o prenovljeni socialni agendi navaja: „Komisija poziva vse države članice, naj bodo za vzgled ter ratificirajo in izvajajo konvencije ILO, ki jih ILO uvršča med aktualne“. V resoluciji o prenovljeni socialni agendi, ki jo je maja letos potrdil zadnji Evropski parlament, ponovno navajamo, da mora po našem mnenju povečanje izvajanja in izvrševanja obstoječega delovnega prava v okviru nacionalnega prava in prava Skupnosti in v okviru konvencij ILO biti prednostna naloga institucij EU in držav članic. Zato nocoj v Parlamentu k temu še glasneje pozivamo. Predsedstvo prosimo, naj se za to zadevo čim bolj zavzame, države članice pozivamo, naj preučijo močne socialne argumente za ratifikacijo in izvajanje teh konvencij, Komisijo pa prosimo, naj preuči sprejetje priporočila, s katerim bi države članice spodbudila k ratifikaciji konvencij, ki so aktualne. Menimo tudi, da mora EU zagotoviti skladnost med svojo notranjo in zunanjo politiko. V Parlamentu znova in znova poslušamo o izmenjavi najboljše prakse med državami članicami. To je zagotovo najboljši primer tega, kako lahko ustvarimo najboljšo prakso pri nas: da države članice ratificirajo ustrezne konvencije in spodbujajo najboljšo prakso na zunanji ali svetovni ravni, tako da, kot predlaga Komisija, bodo postavile vzgled z ratifikacijo aktualnih konvencij. Danes, 25. novembra, je na svetu ratificiranih 7 650 konvencij ILO, 47 pa jih je bilo ratificiranih samo v zadnjih 12 mesecih. Pričakujemo, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb v Københavnu; podobno dobro delo bi lahko opravili z ratifikacijo konvencij ILO."@sl20
"Fru talman! Det gläder mig att kunna stödja uppmaningen till att EU-medlemsstaterna ska ratificera och genomföra de uppdaterade ILO-konventionerna. Det tål verkligen att sägas att, när ILO skapades 1919 efter Versaillesfördraget, som innebar slutet på första världskriget, var det för att återspegla tron att en universell och hållbar fred bara kunde åstadkommas om den grundades på social rättvisa. Under de mellanliggande 80 åren har ILO svarat på människors behov av anständig sysselsättning, anständiga liv och värdighet över hela världen. I kväll uppmanar vi alla EU-medlemsstater att ratificera och genomföra de uppdaterade ILO-konventionerna; men det är inte frågeställarna till denna fråga som gör det – det gäller även många andra byråer och organ. Om man tittar på Förenta nationernas uppförandekodex för leverantörer kan man se att ILO-konventionerna har tjänat som grund och att FN förväntar sig att alla leverantörer som levererar varor och tjänster till FN följer principerna i uppförandekodexen. Man behöver därför ratificera och genomföra dessa konventioner över hela världen, så att alla leverantörer kan följa dem. Nog kan vi klara av det i EU. I sitt meddelande om den förnyade sociala agendan uppmanar Europeiska kommissionen alla medlemsstater att statuera ett exempel genom att ratificera och genomföra de uppdaterade ILO-konventionerna. I en resolution om den förnyade sociala agendan som godkändes vid Europaparlamentets sammanträdesperiod i maj anger vi återigen att vi anser att stärkandet av tillämpningen och genomförandet av den befintliga arbetslagstiftningen på nationell och EU-nivå och i ILO-konventionerna måste prioriteras av EU-institutionerna och medlemsstaterna. I kväll upprepar alltså vi i parlamentet dessa krav. Vi uppmanar rådets ordförandeskap att göra allt det kan i denna fråga, vi uppmanar medlemsstaterna att beakta de starka sociala argumenten för att ratificera och genomföra dessa konventioner, och vi uppmanar kommissionen att beakta antagandet av en rekommendation till medlemsstaterna att verka för ratificeringen av de uppdaterade konventionerna. Vi anser också att EU måste säkra sammanhållningen mellan sin inrikes- och utrikespolitik. Här i parlamentet hör vi hela tiden talas om utbyte av bästa metoder mellan medlemsstaterna. Detta måste väl vara ett utmärkt exempel på där vi kan uppnå bästa metoder i EU genom att alla medlemsstater ratificerar de relevanta konventionerna och främjar de bästa metoderna gentemot tredjeland eller globalt genom att, som kommissionen själv föreslår, statuera ett exempel och ratificera och genomföra de uppdaterade ILO-konventionerna. I dag, den 25 november, har 7 650 ILO-konventioner ratificerats globalt, varav 47 under de senaste tolv månaderna. Vi förväntar oss att EU tar initiativet om klimatförändringarna vid Köpenhamnsmötet. Vi skulle kunna göra ett liknande gott arbete med ratificeringen av alla ILO-konventioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,19,14,16,10,13,9,21,4
"Verfasserin.."9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph