Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-411"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.26.3-411"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, colegas, miembros de la Comisión que nos acompañan, todos sabemos que la globalización de la economía, la crisis financiera internacional y los retos del futuro exigen un tratamiento global. Ha terminado la idea de que podemos, a nivel nacional —incluso a nivel regional—, abordar estos problemas. Por ello, la cooperación entre la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo pasa a ser un punto crucial de nuestra agenda. La OIT está haciendo, con su método tripartito, una tarea insustituible para dotar de coherencia y de racionalidad a nuestro mundo. Nuestros valores son los valores de la OIT desde que se fundó. Ellos y nosotros trabajamos por un modelo social que dignifique a la gente, y creemos que ambos podemos colaborar. Es evidente que Europa necesita a la OIT para mantener el modelo social —no podríamos mantener nuestro modelo social en un mundo injusto— ,y es evidente que la OIT nos ofrece también la oportunidad de ser un actor global en el conjunto de las relaciones internacionales. Por ello, es evidente que la Unión Europea y los Estados miembros están declarando que están muy cerca y que actúan en favor del Programa sobre un trabajo digno y en favor del Pacto global para el empleo, que está siendo liderado por la OIT. Pero, señores de la Comisión, no es menos cierto que no hay suficiente coherencia entre lo que los miembros dicen, lo que ustedes dicen, lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Es, por tanto, importantísimo hablar esta noche —y mañana aprobar una resolución— sobre la ratificación de los instrumentos legislativos de la OIT, para dar garantías a la OIT y para dar también garantías a nuestro propio proyecto. Ustedes, en su Comunicación sobre la Nueva Agenda Social, hicieron un llamamiento, una vez más, a los Estados miembros, pero los Estados miembros no responden a ese llamamiento; llamaron a la ratificación y a la implementación de los convenios. Y este llamamiento ha tenido poco éxito; probablemente, ahora tengan que proceder a una acción mucho más ambiciosa. No vale decir que los Estados miembros ya han ratificado el corazón de los convenios de la OIT. La OIT se ha puesto al día y hay setenta convenios de la OIT, y hay países del tercer mundo y economías en desarrollo que van más rápido que la propia Unión Europea. Esto nos plantea una deficiente comprensión por parte del resto del mundo. Europa está perdiendo credibilidad; está perdiendo oportunidades. Por eso, señores de la Comisión, es un poco escandaloso que Europa hable en favor del trabajo decente, hable en favor de la OIT y que luego no ratifiquemos los convenios de la OIT y que, simplemente, nos demos por satisfechos con cualquier declaración retórica. De ahí esta interpelación, esta pregunta. Y, por eso, mañana, todos los Grupos de esta Cámara queremos que ustedes digan algo más; que hagan una comunicación y que reclamen a los Estados miembros que ratifiquen los convenios, para que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque en la política falta esa coherencia, y ésa es una de las razones por las que perdemos credibilidad ante los ciudadanos, y ésa es una de las razones por las que Europa, también, está perdiendo credibilidad ante el conjunto del mundo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, kolegové poslanci, členové Komise, všichni víme, že globalizaci, mezinárodní finanční krizi a veškerým budoucím výzvám musíme čelit na celosvětové úrovni. Tyto problémy již nemůžeme řešit na vnitrostátních, nebo dokonce na regionálních úrovních. Spolupráce Evropské unie a Mezinárodní organizace práce (MOP) se proto stala klíčovým bodem našeho programu. MOP se svou tripartitní metodou odvádí neocenitelnou práci tím, že vnáší do našeho světa soudržnost a logiku. Vyznáváme hodnoty, na nichž byla MOP založena. Spolu s ní usilujeme o sociální model, který respektuje lidskou důstojnost, a věříme, že naše úsilí může být společné. Je zřejmé, že Evropa potřebuje MOP, aby udržela tento sociální model – v nespravedlivém světě bychom nemohli –, a že nám MOP umožňuje být globálním aktérem v mezinárodních vztazích. Evropská unie a její členské státy prohlašují, že s MOP velice úzce spolupracují a s ní u kormidla prosazují program důstojné práce pro všechny a Světovou dohodu o pracovních místech. Přesto nám však, vážené komisařky a vážení komisaři, chybí soulad v tom, co říkáme, a v tom, co děláme. Je proto naprosto nezbytné, abychom dnes večer debatovali o ratifikaci úmluv MOP a zítra schválili usnesení v této věci, abychom nabídli jisté záruky MOP a také našemu vlastnímu projektu. Ve svém sdělení o obnovené sociální agendě jste znovu vybídli členské státy, jenže odpovědi jste se nedočkali. Vybídli jste je k ratifikaci a provádění úmluv, avšak s mizivým úspěchem. Zdá se, že nyní musíte podniknout mnohem rozhodnější kroky. Nemá smysl říkat, že členské státy už ratifikovaly stěžejní úmluvy MOP. MOP aktualizovala 70 svých úmluv, a dokonce i některé země třetího světa a rozvíjející se ekonomiky jsou rychlejší než Evropská unie. Tomu může zbytek světa rozumět jen těžko a Evropa ztrácí důvěryhodnost a přichází o příležitosti. Proto je, vážené komisařky a vážení komisaři, poněkud skandální, když se Evropa vysloví ve prospěch důstojné práce a ve prospěch MOP a poté neratifikovala konvence MOP a spokojila se s řečněním. V tomto bodě vyvstávají otázky. A tak všechny skupiny v této sněmovně chtějí, abyste zítra udělali další krok a vydali sdělení požadující po členských státech ratifikaci úmluv, aby vznikl soulad mezi našimi slovy a našimi činy. Nedostatek tohoto souladu v politice je jedním z důvodů, proč ztrácíme důvěryhodnost u občanů a rovněž proč Evropa ztrácí důvěryhodnost u zbytku světa."@cs1
"Fru formand, kære kolleger, medlemmer af Kommissionen! Vi ved alle, at den økonomiske globalisering, den internationale finanskrise og alle fremtidens udfordringer skal løses på globalt plan. Vi kan ikke længere løse disse problemer på nationalt eller endda på regionalt plan. Samarbejdet mellem EU og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er derfor blevet et centralt punkt på vores dagsorden. Ved hjælp af sin trepartsmetode udfører ILO et uvurderligt arbejde med at skabe sammenhæng og fornuft i vores verden. Det er vores værdier, som ILO blev grundlagt på. ILO og vi arbejder for en social model, hvor menneskers værdighed respekteres, og vi tror på, at vi kan arbejde sammen. Det er klart, at Europa har brug for ILO for at bevare denne sociale model – vi kan ikke gøre det i en uretfærdig verden – og at ILO giver os mulighed for at være en global aktør inden for internationale relationer. EU og medlemsstaterne hævder, at de samarbejder meget tæt med ILO, og at de fremmer programmet om ordentligt arbejde til alle og den globale beskæftigelsespagt med ILO ved roret. Men der er ingen sammenhæng mellem det, vi alle siger, og det, vi gør, mine damer og herrer fra Kommissionen. Derfor er det af den største vigtighed her i aften at drøfte en ratificering af ILO-konventionerne og at vedtage beslutningsforslaget om dette spørgsmål i morgen for at kunne udstede visse garantier til ILO og ligeledes til vores eget projekt. I Deres meddelelse om den nye sociale dagsorden rettede De igen en opfordring til medlemsstaterne, men medlemsstaterne reagerede ikke. De opfordrede dem til at ratificere og gennemføre konventionerne, men med ringe held. Det lader nu til, at De skal handle langt mere ambitiøst. Det giver ingen mening at sige, at medlemsstaterne allerede har ratificeret de centrale ILO-konventioner. ILO har ajourført 70 af sine konventioner, og selv visse lande i den tredje verden og visse udviklingsøkonomier bevæger sig hurtigere end EU. Det er vanskeligt at forstå for resten af verden, og Europa mister både troværdighed og muligheder. Derfor er det temmelig skandaløst, at Europa taler om ordentligt arbejde og gør sig til fortaler for ILO, og så ikke ratificerer ILO-konventionerne og blot lader sig nøje med retorik, mine damer og herrer fra Kommissionen. Her kommer så spørgsmålet. Og derfor ønsker alle grupper her i salen i morgen, at De går videre og udsender en meddelelse, hvori De kræver, at medlemsstaterne skal ratificere konventionerne for at skabe sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør. Denne manglende sammenhæng på det politiske område er en af grundene til, at vi mister troværdighed over for vores borgere, og til, at Europa også mister troværdighed i resten af verden."@da2
"Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Mitglieder der Kommission. Wir alle wissen, dass wir der Globalisierung der Wirtschaft, der internationalen Finanzkrise und allen zukünftigen Herausforderungen auf internationaler Ebene begegnen müssen. Wir können solche Probleme nicht länger auf nationaler oder sogar regionaler Ebene lösen. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) nun ein zentraler Punkt unserer Tagesordnung. Die IAO leistet mit ihrer dreiteiligen Struktur wertvolle Dienste, indem sie in unserer Arbeitswelt für Kohärenz und Rationalität sorgt. Unsere Werte sind dieselben, auf denen die IAO gegründet wurde. Die IAO arbeitet wie wir auf ein Sozialmodell hin, das die Menschenwürde respektiert, und wir können unserer Meinung nach zusammenarbeiten. Es besteht kein Zweifel daran, dass Europa die IAO braucht, um dieses Sozialmodell aufrecht erhalten zu können - dies wäre in einer ungerechten Welt nicht möglich - und dass die IAO es uns ermöglicht, in internationalen Beziehungen eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten behaupten, dass sie sehr eng mit der IAO zusammenarbeiten und dass sie die IAO-Agenda „Menschenwürdige Arbeit für alle“ sowie den Globalen Beschäftigungspakt der IAO fördern. Trotzdem, meine Damen und Herren Kommissare, stimmt das, was wir sagen mit dem, was wir tun nicht überein. Deshalb ist es absolut wichtig, heute Abend über die Ratifizierung der IAO-Übereinkommen zu diskutieren und morgen eine Entschließung zu diesem Thema anzunehmen, um der IAO und auch uns selbst gewisse Garantien zu geben. In Ihrer Mitteilung über eine erneuerte Sozialagenda haben Sie die Mitgliedstaaten nochmals dazu aufgerufen, aber diese haben nicht darauf reagiert. Sie haben sie aufgerufen, die Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen, allerdings mit wenig Erfolg. Jetzt scheint es, als müssten Sie sehr viel ehrgeizigere Maßnahmen ergreifen. Es macht keinen Sinn, zu sagen, dass die Mitgliedstaaten die grundlegenden IAO-Übereinkommen bereits ratifiziert haben. Die IAO hat 70 ihrer Übereinkommen aktualisiert und sogar einige Länder der Dritten Welt und einige Schwellenländer reagieren schneller als die Europäische Union. Das ist für die übrige Welt schwer zu verstehen. Europa verliert an Glaubwürdigkeit und lässt Möglichkeiten ungenutzt. Deshalb, meine Damen und Herren der Kommission, ist es ziemlich skandalös, dass sich Europa für menschenwürdige Arbeit und die IAO ausspricht, die IAO-Übereinkommen aber nicht ratifiziert, sondern sich nur in Rhetorik übt. Dieses Verhalten ist fragwürdig. Deshalb hoffen alle Fraktionen dieses Hauses, dass Sie morgen einen Schritt nach vorne machen und eine Mitteilung veröffentlichen, in der die Mitgliedstaaten zur Ratifizierung der IAO-Übereinkommen aufgefordert werden. Das Ziel dabei ist, Kohärenz zwischen unseren Reden und unseren Taten herzustellen. Mangelnde Kohärenz in der Politik ist einer der Gründe, warum wir in der Bevölkerung an Glaubwürdigkeit verlieren und warum auch ganz Europa in der Welt an Glaubwürdigkeit verliert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και όλες οι μελλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα σε εθνικό ή ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) κατέστη, συνεπώς, βασικό στοιχείο στην ατζέντα μας. Η ΔΟΕ, με την τριμερή μέθοδό της, πραγματοποιεί ανεκτίμητο έργο κομίζοντας συνοχή και ορθολογικότητα στον κόσμο μας. Οι αξίες μας είναι αυτές στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση της ΔΟΕ. Εργαζόμαστε από κοινού με την οργάνωση αυτή προς την κατεύθυνση ενός κοινωνικού μοντέλου που σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη ΔΟΕ για να διατηρήσει αυτό το κοινωνικό μοντέλο –δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε έναν άδικο κόσμο– και ότι η ΔΟΕ μας παρέχει την ευκαιρία να καταστούμε παράγοντας παγκόσμιου βεληνεκούς στις διεθνείς σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. και τα κράτη μέλη της ισχυρίζονται ότι συνεργάζονται πολύ στενά με τη ΔΟΕ και ότι προωθούν το πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία για όλους και το παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης, με τη ΔΟΕ να έχει τα ηνία. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, υπάρχει έλλειψη συνέπειας μεταξύ αυτών που όλοι λέμε και αυτών που πράττουμε. Είναι, συνεπώς, απολύτως κρίσιμο να συζητήσουμε απόψε την κύρωση των συμβάσεων της ΔΟΕ, και αύριο να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα επί του θέματος, προκειμένου να προσφέρουμε κάποιες εγγυήσεις στη ΔΟΕ καθώς και στο δικό μας έργο. Στην ανακοίνωσή σας σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, απευθυνθήκατε για μία ακόμη φορά στα κράτη μέλη, αλλά τα κράτη μέλη δεν ανταποκρίθηκαν. Τα καλέσατε να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις συμβάσεις, αλλά με μικρή επιτυχία. Φαίνεται πλέον ότι πρέπει να αναλάβετε πολύ πιο φιλόδοξη δράση. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη κυρώσει τις κύριες συμβάσεις της ΔΟΕ. Η ΔΟΕ έχει επικαιροποιήσει 70 από τις συμβάσεις της, ενώ ακόμη και ορισμένες χώρες του τρίτου κόσμου και αναπτυσσόμενες οικονομίες κινούνται ταχύτερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει ο υπόλοιπος κόσμος, και η Ευρώπη χάνει σε αξιοπιστία και χάνει ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, είναι κατά κάποιο τρόπο σκανδαλώδες να μιλά η Ευρώπη υπέρ της αξιοπρεπούς εργασίας και υπέρ της ΔΟΕ, και στη συνέχεια να μην κυρώνει τις συμβάσεις της ΔΟΕ και να αρκούμαστε απλώς σε ρητορικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Συνεπώς, αύριο, όλες οι Ομάδες του Σώματος θέλουν να προχωρήσετε πιο πέρα και να εκδώσετε ανακοίνωση όπου θα απαιτείτε από τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις συμβάσεις, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια αίσθηση συνοχής μεταξύ των όσων λέμε και των όσων κάνουμε. Η έλλειψη μιας τέτοιας συνοχής στην πολιτική είναι μία από τις αιτίες για τις οποίες χάνουμε την αξιοπιστία μας μεταξύ των πολιτών και για τις οποίες η ίδια η Ευρώπη χάνει την αξιοπιστία της ενώπιον του υπόλοιπου κόσμου."@el10
"Madam President, fellow Members, Members of the Commission, we all know that economic globalisation, the international financial crisis and all future challenges must be addressed at the global level. We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels. Cooperation between the European Union and the International Labour Organisation (ILO) has therefore become a key item on our agenda. The ILO, with its tripartite method, is doing invaluable work in bringing coherence and rationality to our world. Our values are those on which the ILO was founded. It and we are working towards a social model that respects people’s dignity, and we believe that we can work together. It is clear that Europe needs the ILO in order to maintain that social model – we could not do so in an unjust world – and that the ILO gives us the opportunity to be a global player in international relations. The European Union and its Member States claim that they are working very closely with the ILO and that they are promoting the programme on decent work for all and the Global Jobs Pact, with the ILO at the helm. However, ladies and gentlemen of the Commission, there is a lack of consistency between what we all say and what we do. It is therefore absolutely crucial this evening to discuss ratification of the ILO conventions, and tomorrow to approve a resolution on the issue, in order to offer certain guarantees to the ILO and also to our own project. In your Communication on a Renewed Social Agenda, you called upon Member States once again, but the Member States did not respond. You called on them to ratify and implement the conventions, but with little success. It now seems that you must take much more ambitious action. There is no point in saying that Member States have already ratified the core ILO conventions. The ILO has updated 70 of its conventions, and even some third-world countries and developing economies are moving faster than the European Union. This is hard for the rest of the world to understand, and Europe is losing credibility and missing opportunities. Therefore, ladies and gentlemen of the Commission, it is somewhat scandalous for Europe to speak out in favour of decent work and in favour of the ILO, and then not ratify the ILO conventions and simply content ourselves with rhetoric. This is where the question arises. And so, tomorrow, all the groups in this Chamber want you to go further and issue a communication demanding that Member States should ratify the conventions, in order to create coherence between what we say and what we do. The lack of such coherence in politics is one of the reasons why we are losing credibility among the citizens and why Europe, too, is losing credibility in the rest of the world."@en4
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid, austatud komisjoniliikmed! Me kõik teame, et peame majandusliku üleilmastumise, rahvusvahelise finantskriisi ja kõikide tulevaste probleemidega tegelema üleilmsel tasandil. Me ei saa neid enam lahendada riiklikult ega isegi piirkondlikult. Sellepärast on koostöö Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) vahel saanud meie tegevuskava olulisimaks teemaks. ILO kolme osalist kaasav tegutsemisviis sidususe ja ratsionaalsuse toomisel meie maailma on hindamatu. Meie väärtused on need, millele ILO rajati. ILO ja meie tegutseme sellise sotsiaalse mudeli nimel, milles austatakse inimväärikust, ja me arvame, et suudame koostööd teha. On selge, et Euroopal on ILOt vaja selle sotsiaalse mudeli säilitamiseks – me ei saaks seda teha ebaõiglases maailmas – ja et ILO annab meile võimaluse olla maailmatasandi otsustaja. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid väidavad, et teevad ILOga väga tihedat koostööd ning viivad ILO eestvedamisel ellu kõigi jaoks inimväärse töö tagamise programmi ja ülemaailmset tööhõivepakti. Ent lugupeetud komisjoniliikmed, meie sõnad ja teod ei lähe kokku. Sellepärast on ülimalt vajalik arutada täna õhtul ILO konventsioonide ratifitseerimist ja kiita homme heaks selleteemaline resolutsioon, et anda ILO-le ja ka meie enda kavale teatud tagatised. Oma teatises uue sotsiaalmeetmete kava kohta pöördusite taas kord liikmesriikide poole, aga liikmesriigid ei reageerinud. Palusite neil need konventsioonid ratifitseerida ja rakendada, aga edutult. Nüüd näib, et peate kasutusele võtma karmimad abinõud. Pole mõtet öelda, et liikmesriigid on peamised ILO konventsioonid juba ratifitseerinud. ILO on ajakohastanud 70 konventsiooni ning kolmanda maailma riigid ja tärkava turumajandusega riigid liiguvad Euroopa Liidust kiiremini. Ülejäänud maailmal on seda raske mõista ning Euroopa kaotab tõsiseltvõetavuse ja jätab võimalused kasutamata. Seetõttu, lugupeetud komisjoniliikmed, on mõneti häbiväärne, et Euroopa räägib inimväärse töö ja ILO poolt, aga jätab ratifitseerimata ILO konventsioonid ja rahuldub vaid jutuga. Siin ongi küsimus. Niisiis tahavad homme kõik fraktsioonid siin istungisaalis, et te teeksite enamat ja annaksite välja teatise, milles nõuate liikmesriikidelt konventsioonide ratifitseerimist, et viia meie sõnad ja teod kooskõlla. Sellise kooskõla puudumine poliitikas on üks põhjusi, miks meie tõsiseltvõetavus kodanike seas väheneb ja miks Euroopa kaotab tõsiseltvõetavust ka ülejäänud maailma silmis."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet, tiedämme kaikki, että talouden globalisoituminen, kansainvälinen rahoituskriisi ja kaikki tulevat haasteet edellyttävät maailmanlaajuisia toimia. Näitä ongelmia ei voida torjua enää kansallisesti tai alueellisesti. Siksi Euroopan unionin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) välisestä yhteistyöstä on tullut keskeinen osa ohjelmaamme. Kansainvälinen työjärjestö tekee kolmikantamenetelmäänsä soveltaen suunnattoman arvokasta työtä tuomalla maailmaamme johdonmukaisuutta ja järkeä. Se on perustettu meidän arvojemme pohjalta. Se ja me pyrimme yhdessä ihmisarvoa kunnioittavaan sosiaaliseen malliin, ja uskomme voivamme tehdä yhteistyötä. On selvää, että EU tarvitsee Kansainvälistä työjärjestöä voidakseen ylläpitää tätä sosiaalista mallia – tämä ei onnistuisi epäoikeudenmukaisessa maailmassa – ja että ILO tarjoaa meille tilaisuuden olla maailmanlaajuinen toimija kansainvälisissä suhteissa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot vakuuttavat tekevänsä hyvin tiivistä yhteistyötä ILO:n kanssa ja vievänsä "Ihmisarvoista työtä kaikille" -ohjelmaa ja kansainvälistä työllisyyssopimusta eteenpäin ILO:n johdolla. Arvoisat komission jäsenet, sanamme eivät kuitenkaan vastaa tekojamme. Siksi on ehdottoman tärkeää, että keskustelemme tänä iltana ILO:n yleissopimusten ratifioinnista ja hyväksymme huomenna aiheesta päätöslauselman voidaksemme tarjota ILO:lle ja myös omalle hankkeellemme tietyt takeet. Esititte tiedonannossanne uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta jäsenvaltioille taas kehotuksen, mutta ne eivät ole vastanneet. Kehotitte niitä ratifioimaan ja panemaan täytäntöön nämä yleissopimukset, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Nyt näyttää siltä, että teidän on ryhdyttävä kunnianhimoisempiin toimiin. On turhaa sanoa, että jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet ILO:n keskeiset yleissopimukset. ILO on päivittänyt 70:tä yleissopimustaan, ja jopa kolmannen maailman maat ja kehittyvät taloudet toimivat nopeammin kuin Euroopan unioni. Muun maailman on vaikeaa ymmärtää tätä. EU:n uskottavuus heikkenee, ja se hukkaa tilaisuuksia. Arvoisat komission jäsenet, tästä syystä on jokseenkin pöyristyttävää, että EU puhuu ihmisarvoisen työn ja ILO:n puolesta muttei kuitenkaan ratifioi yleissopimuksia vaan tyytyy pelkkiin puheisiin. Ongelma johtuu juuri tästä. Siispä huomenna Euroopan parlamentin kaikki ryhmät haluavat teidän etenevän asiassa ja antavan tiedonannon, jossa jäsenvaltioita vaaditaan ratifioimaan yleissopimukset, jotta sanamme vastaisivat tekojamme. Tällaisen johdonmukaisuuden puuttuminen politiikasta on yksi niistä syistä, joiden vuoksi uskottavuutemme kansalaisten silmissä heikkenee ja myös EU:n uskottavuus muun maailman silmissä heikkenee."@fi7
"Madame la Présidente, chers députés, chers membres de la Commission, nous savons tous que la mondialisation économique, la crise financière internationale et tous les défis futurs doivent être abordés au niveau mondial. Nous ne pouvons plus régler ces problèmes au niveau national, voire régional. La coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale du travail (OIT) est donc devenue un point essentiel de notre agenda. L’OIT, avec son fonctionnement tripartite, réalise un travail incommensurable pour rendre notre monde cohérent et rationnel. Nos valeurs sont les mêmes que celles sur lesquelles a été créée l’OIT. Nous travaillons et elle travaille à l’élaboration d’un modèle social qui respecte la dignité des personnes et nous croyons que nous pouvons travailler ensemble. Il est clair que l’Europe a besoin de l’OIT pour conserver son modèle social - nous ne pourrions pas le faire dans un monde injuste - et que l’OIT nous donne l’occasion d’être un acteur mondial dans les relations internationales. L’Union européenne et ses États membres affirment travailler très étroitement avec l’OIT et promouvoir le programme «Travail décent pour tous» et le pacte mondial pour l’emploi, sous l’égide de l’OIT. Toutefois, Mesdames et Messieurs de la Commission, il y a un manque de cohérence entre nos paroles et nos actes. Il est dès lors absolument essentiel que nous discutions ce soir de la ratification des conventions de l’OIT et que demain nous adoptions une résolution en la matière, de manière à fournir certaines garanties à l’OIT et à notre propre projet. Dans votre communication sur un agenda social renouvelé, vous avez à nouveau demandé des choses aux États membres, mais ils n’ont pas réagi. Vous les avez invités à ratifier et mettre en œuvre les conventions, sans grand succès. Il semble désormais que vous deviez mener des actions bien plus ambitieuses. Il ne sert à rien de dire que les États membres ont déjà ratifié les conventions fondamentales. En effet, l’OIT a mis à jour 70 de ses conventions, et même certains pays du tiers-monde et certaines économies en développement avancent plus vite que l’Union européenne. C’est difficile à comprendre pour le reste du monde, et l’Europe perd sa crédibilité et laisse passer de bonnes occasions. Dès lors, Mesdames et Messieurs de la Commission, il est assez scandaleux que l’Europe défende le travail décent et l’OIT sans en ratifier les conventions. Elle ne joint pas le geste à la parole. D’où ma question. Ainsi, demain, tous les groupes de cette Assemblée voudront que vous alliez plus loin et demandiez aux États membres de ratifier les conventions, afin d’assurer une cohérence entre nos paroles et nos actes. Cette absence de cohérence en politique est l’une des raisons pour lesquelles nous perdons de la crédibilité auprès des citoyens et pour lesquelles l’Europe perd de sa crédibilité dans le reste du monde."@fr8,8
". Tisztelt elnök asszony, képviselőtársak, bizottsági tagok! Mindannyian jól tudjuk, hogy globális szinten kell foglalkozni a gazdaság globalizálódásával, a nemzetközi pénzügyi válsággal, valamint az előttünk álló jövőbeli kihívásokkal. E problémákkal többé nem foglalkozhatunk nemzeti vagy akár regionális szinten. Az Európai Unió és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ezért napirendünk kulcsfontosságú pontjává vált. Az ILO háromoldalú módszerével felbecsülhetetlen értékű munkát végez annak érdekében, hogy koherenciát és ésszerűséget hozzon világunkba. Mi is magunkénak valljuk azokat az értékeket, amelyek alapján létrejött az ILO. Mind az ILO, mind mi olyan szociális modellen dolgozunk, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát, és hisszük, hogy együtt tudunk dolgozni. Világos, hogy Európának szüksége van az ILO-ra ahhoz, hogy fenntartsa ezt a szociális modellt – egy igazságtalan világban nem tudnánk ezt megtenni –, és hogy az ILO lehetőséget ad arra, hogy globális szerepet töltsünk be a nemzetközi kapcsolatokban. Az Európai Unió és annak tagállamai azt állítják, hogy nagyon szorosan együttműködnek az ILO-val, és hogy támogatják a „tisztességes munkát mindenkinek” programot, valamint a munkahelyekről szóló globális egyezményt, amelyet az ILO fog össze. Tisztelt bizottsági tagok! A szavaink és a tetteink között azonban nem lelhető fel következetesség. Ezért feltétlenül szükséges, hogy ma este megvitassuk az ILO egyezmények ratifikálását, holnap pedig jóváhagyjuk a témáról szóló állásfoglalást, hogy valamilyen biztosítékkal szolgáljunk mind az ILO, mind a saját projektünk számára. A megújított szociális menetrendről szóló közleményükben Önök újfent felhívást intéztek a tagállamokhoz, a tagállamok azonban nem reagáltak. Felkérték őket, hogy ratifikálják és hajtsák végre az egyezményeket, de nem jártak nagy sikerrel. Most úgy tűnik, hogy sokkal ambiciózusabban kell fellépniük. Nincsen semmi értelme azt mondani, hogy a tagállamok már ratifikálták az ILO alapegyezményeket. Az ILO 70 egyezményét aktualizálta, és még egyes EU-n kívüli és fejlődő gazdaságok is gyorsabban haladnak, mint az Európai Unió. A világ többi része nehezen érti ezt, és Európa hitelét veszti és lehetőségeket szalaszt el. Ezért, tisztelt bizottsági tagok, eléggé botrányos, hogy Európa a tisztességes munka és az ILO mellett emeli fel hangját, és azután nem ratifikálja az ILO egyezményeket, és egyszerűen megelégszünk az ékesszólással. Itt merül fel a kérdés. Így tehát holnap az ülésen résztvevő valamennyi képviselőcsoport azt akarja, hogy tovább lépjenek, és közleményt adjanak ki, amiben felkérik a tagállamokat, hogy ratifikálják az egyezményeket annak érdekében, hogy a szavainkat következetesen kövessék a tetteink. A politikai következetesség hiánya az egyik oka annak, hogy hitelünket vesztjük a polgárok körében, és hogy Európa is világszerte hitelét veszti."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Commissari, tutti sappiamo che la globalizzazione economica, la crisi finanziaria internazionale e le sfide del futuro vanno affrontate a livello globale. Non possiamo più affrontare questi problemi a livello nazionale o regionale. La cooperazione tra l’Unione europea e l’organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è pertanto diventata un punto fondamentale del nostro ordine del giorno. L’OIL, con il suo metodo trilaterale, sta svolgendo un lavoro inestimabile per introdurre coerenza e razionalità nel nostro mondo. I nostri valori sono quelli sui quali l’OIL è stata fondata. Noi come l’OIL lavoriamo per un modello sociale che rispetti la dignità dell’uomo e riteniamo di poter operare insieme. E’ evidente che l’Europa ha bisogno dell’OIL per mantenere questo modello sociale – non potremmo farlo in modo ingiusto – e l’OIL ci offre l’opportunità di essere un protagonista globale nelle relazioni internazionali. L’Unione europea e i suoi Stati membri affermano di operare in stretta collaborazione con l’Organizzazione promuovendo il programma relativo a un lavoro dignitoso per tutti e il patto globale per l’occupazione, con l’OIL al timone. Tuttavia, signori Commissari, tra le nostre parole e le nostre azioni sembra che manchi coerenza. E’ dunque assolutamente fondamentale questa sera discutere il tema della ratifica delle convenzioni OIL e domani approvare una risoluzione al riguardo che offra una serie di garanzie all’OIL e al nostro stesso progetto. Nella comunicazione su un’agenda sociale rinnovata si sono nuovamente esortati gli Stati membri, i quali però non hanno risposto. Avete invitato gli Stati membri a ratificare e attuare le convenzioni, ma con scarso successo. Ora pare che si debbano intraprendere azioni più risolute. Non ha scopo dirlo agli Stati membri che hanno già ratificato le convenzioni fondamentali dell’OIL. L’OIL ha aggiornato 70 delle sue convenzioni e persino alcuni paesi del terzo mondo ed economie in via di sviluppo stanno procedendo più rapidamente dell’Unione europea, il che risulta difficilmente comprensibile per il resto del mondo, per cui l’Europa sta perdendo credibilità e opportunità. Signori Commissari, definirei scandalosa un’Europa che si esprime a favore di un lavoro dignitoso e dell’OIL se poi non ratifica le sue convenzioni accontentandosi della mera retorica. Questo è il punto. Per il futuro, pertanto, tutti i gruppi parlamentari vorrebbero che vi spingiate oltre e pubblichiate una comunicazione che chieda agli Stati membri di ratificare le convenzioni per creare coerenza tra le nostre parole e le nostre azioni. La mancanza di una siffatta coerenza in politica è uno dei motivi per i quali noi parlamentari stiamo perdendo credibilità agli occhi dei cittadini e l’Europa sta perdendo credibilità agli occhi del resto del mondo."@it12
"Gerb. pirmininke, kolegos Parlamento nariai, Komisijos nariai, visi žinome, kad į ekonomikos globalizaciją, tarptautinę finansų krizę ir visus būsimus uždavinius dėmesys turi būti atkreipiamas pasaulio mastu. Nebegalime šių problemų spręsti nacionaliniu ar regioniniu lygiu. Todėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) bendradarbiavimas tampa pagrindiniu mūsų darbotvarkės punktu. TDO savo trišaliu metodu atlieka neįkainojamą darbą, suteikdama darnumo ir racionalumo mūsų pasauliui. Mūsų vertybės yra tos, kuriomis grindžiama TDO. Ji ir mes dirbame siekdami sukurti socialinį modelį, kurį taikant būtų gerbiamas žmonių orumas, ir manome, kad galime dirbti kartu. Akivaizdu, kad Europai reikia TDO, kad būtų galima palaikyti šį socialinį modelį, – mes negalėtume to padaryti neteisingame pasaulyje, – ir kad TDO jai suteikia galimybę būti pasaulinio masto veikėja tarptautiniuose santykiuose. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės tvirtina, kad jos labai glaudžiai bendradarbiauja su TDO ir kad, vadovaujamos TDO, remia deramo darbo visiems programą ir Visuotinį darbo vietų paktą. Tačiau, Komisijos ponios ir ponai, trūksta nuoseklumo tam, ką mes visi sakome ir ką darome. Todėl itin svarbu šįvakar apsvarstyti TDO konvencijų ratifikavimą, o rytoj patvirtinti rezoliuciją šiuo klausimu siekiant suteikti tam tikras garantijas TDO, taip pat mūsų projektui. Savo komunikate dėl Atnaujintos socialinės darbotvarkės dar kartą paraginote valstybes nares, tačiau valstybės narės nereagavo. Jūs jas raginote ratifikuoti ir įgyvendinti konvencijas, tačiau nelabai sėkmingai. Dabar atrodo, kad turite imtis daug platesnio užmojo veiksmų. Nėra prasmės sakyti, kad valstybės narės jau ratifikavo pagrindines TDO konvencijas. TDO atnaujino 70 savo konvencijų, tačiau net kai kurios trečiojo pasaulio šalys ir besivystančios ekonomikos šalys veiksmų imasi sparčiau nei Europos Sąjunga. Kitoms pasaulio šalims tai sunku suprasti, todėl Europa paranda patikimumą ir netenka galimybių. Todėl, Komisijos ponai ir ponai, šiek tiek gėdinga Europai stoti už deramą darbą ir už TDO, o paskui neratifikuoti TDO konvencijų ir pasitenkinti tik retorika. Štai dėl ko kyla klausimų. Todėl rytoj visos frakcijos šioje posėdžių salėje norės, kad žengtumėte toliau ir paskelbtumėte komunikatą, kuriame būtų reikalaujama, kad valstybės narės ratifikuotų konvencijas siekiant suderinti tai, ką sakome, su tuo, ką darome. Tokio darnumo trūkumas politikoje yra viena iš priežasčių, kodėl prarandame piliečių pasitikėjimą ir kodėl Europa taip pat praranda pasitikėjimą kitose pasaulio šalyse."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti un Komisijas locekļi! Mēs visi zinām, ka ekonomiskā globalizācija, starptautiskā finanšu krīze un problēmas, kas var rasties turpmāk, ir jārisina pasaules mērogā. Turpmāk šīs problēmas nedrīkst risināt valstu vai pat reģionālā līmenī, tāpēc viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu dienas kārtībā ir Eiropas Savienības un Starptautiskās Darba organizācijas ( ) sadarbība. un tās trīspusējā metode ir nenovērtējams ieguldījums ceļā uz saskanību un racionalitāti mūsdienu pasaulē. tika izveidota uz mūsu vērtību pamata. Mūsu un šīs organizācijas mērķis ir ieviest sociālu modeli, kas nodrošina cilvēku cieņu, un, mūsuprāt, mēs varam darboties kopā. Ir skaidrs, ka Eiropai ir vajadzīgs atbalsts, lai uzturētu vēlamo sociālo modeli, kas nebūtu iespējams netaisnā pasaulē, un to, lai ļautu mums kļūt par pasaules mēroga dalībnieku starptautiskajās attiecībās. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis apgalvo, ka tās ļoti cieši sadarbojas ar un ka tās atbalsta programmu, kas paredz ikvienam nodrošināt pienācīgas kvalitātes darbu un veicina Pasaules nodarbinātības pakta īstenošanu. Taču, dāmas un kungi, mūsu vārdi nesakrīt ar mūsu darbiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi šovakar pārrunāt konvenciju ratifikāciju un rīt pieņemt rezolūciju šajā jautājumā, lai sniegtu un mūsu projektam konkrētas garantijas. Jūsu paziņojumā par atjauninātu sociālo programmu jūs atkal uzrunājāt dalībvalstis, taču tās neatsaucās. Jūs tās aicinājāt ratificēt un īstenot šīs konvencijas, taču jūsu pūles izrādījās veltas. Izskatās, ka jums ir jāķeras pie stingrākiem mēriem. Lieki piebilst, ka dalībvalstis jau ratificēja pamata konvencijas. Ir atjauninātas jau 70 konvencijas, un pat dažas trešās pasaules valstis un strauji augošās ekonomikas ir soli priekšā Eiropas Savienībai. Pārējām pasaules valstīm to ir grūti saprast, un Eiropa zaudē uzticību, un tā laiž garām daudzas iespējas. Tāpēc, dāmas un kungi, būtu diezgan apkaunojoši, ja Eiropa atbalstītu un programmu, kas paredz nodrošināt pienācīgas kvalitātes darbu, taču neratificētu konvencijas un tikai plātītos ar retoriskiem apgalvojumiem. Lūk, par ko ir runa! Tāpēc visu šajā plenārsēžu zālē klātesošo grupu pārstāvji aicina jūs rīt spert soli un priekšu un sagatavot ziņojumu, pieprasot dalībvalstīm ratificēt šīs konvencijas, lai mūsu vārdi saskanētu ar mūsu darbiem. Viens no iemesliem, kāpēc mēs zaudējam uzticību pilsoņu acīs un Eiropa zaudē uzticību pārējās pasaules acīs, ir tas, ka mūsu politika nav saskaņota."@lv13
"Señora Presidenta, colegas, Miembros de la Comisión que nos acompañan, todos sabemos que la globalización de la economía, la crisis financiera internacional y los retos del futuro exigen un tratamiento global. Ha terminado la idea de que podemos, a nivel nacional –incluso a nivel regional–, abordar estos problemas. Por ello, la cooperación entre la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo pasa a ser un punto crucial de nuestra agenda. La OIT está haciendo, con su método tripartito, una tarea insustituible para dotar de coherencia y de racionalidad a nuestro mundo. Nuestros valores son los valores de la OIT desde que se fundó. Ellos y nosotros trabajamos por un modelo social que dignifique a la gente, y creemos que ambos podemos colaborar. Es evidente que Europa necesita a la OIT para mantener el modelo social –no podríamos mantener nuestro modelo social en un mundo injusto– ,y es evidente que la OIT nos ofrece también la oportunidad de ser un actor global en el conjunto de las relaciones internacionales. Por ello, es evidente que la Unión Europea y los Estados miembros están declarando que están muy cerca y que actúan en favor del Programa sobre un trabajo digno y en favor del Pacto global para el empleo, que está siendo liderado por la OIT. Pero, señores de la Comisión, no es menos cierto que no hay suficiente coherencia entre lo que los miembros dicen, lo que ustedes dicen, lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Es, por tanto, importantísimo hablar esta noche –y mañana aprobar una resolución– sobre la ratificación de los instrumentos legislativos de la OIT, para dar garantías a la OIT y para dar también garantías a nuestro propio proyecto. Ustedes, en su Comunicación sobre la Nueva Agenda Social, hicieron un llamamiento, una vez más, a los Estados miembros, pero los Estados miembros no responden a ese llamamiento; llamaron a la ratificación y a la implementación de los convenios. Y este llamamiento ha tenido poco éxito; probablemente, ahora tengan que proceder a una acción mucho más ambiciosa. No vale decir que los Estados miembros ya han ratificado el corazón de los convenios de la OIT. La OIT se ha puesto al día y hay setenta convenios de la OIT, y hay países del tercer mundo y economías en desarrollo que van más rápido que la propia Unión Europea. Esto nos plantea una deficiente comprensión por parte del resto del mundo. Europa está perdiendo credibilidad; está perdiendo oportunidades. Por eso, señores de la Comisión, es un poco escandaloso que Europa hable en favor del trabajo decente, hable en favor de la OIT y que luego no ratifiquemos los convenios de la OIT y que, simplemente, nos demos por satisfechos con cualquier declaración retórica. De ahí esta interpelación, esta pregunta. Y, por eso, mañana, todos los Grupos de esta Cámara queremos que ustedes digan algo más; que hagan una comunicación y que reclamen a los Estados miembros que ratifiquen los convenios, para que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque en la política falta esa coherencia, y ésa es una de las razones por las que perdemos credibilidad ante los ciudadanos, y ésa es una de las razones por las que Europa, también, está perdiendo credibilidad ante el conjunto del mundo."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, collega’s, geachte leden van de Commissie, we weten allemaal dat de globalisering van de economie, de internationale financiële crisis en de uitdagingen voor de toekomst een mondiale aanpak vereisen. Het idee dat we deze problemen op nationaal niveau of zelfs op regionaal niveau kunnen aanpakken is niet meer van deze tijd. Daarom is de samenwerking tussen de Europese Unie en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een belangrijk punt op onze agenda geworden. De IAO vervult met zijn tripartiete aanpak een onvervangbare taak bij het op een coherente en rationele wijze inrichten van onze wereld. Onze waarden zijn de waarden waarop de IAO is gebaseerd. We werken allebei voor een sociaal model dat mensen waardigheid verleent, en we denken dat we met elkaar kunnen samenwerken. Het is duidelijk dat de EU de IAO nodig heeft om haar sociale model in stand te houden – in een onrechtvaardige wereld zullen we ons sociale model niet overeind kunnen houden – en het is duidelijk dat de IAO ons ook de kans biedt om een mondiale speler te worden in de internationale betrekkingen. De Europese Unie en de lidstaten beweren dat ze nauw met de IAO samenwerken en dat ze werken aan de verwezenlijking van een programma voor fatsoenlijk werk voor iedereen en aan de uitvoering van het Wereldwijde Pact voor banen van de IAO. Maar dames en heren van de Commissie, het is niet minder waar dat er onvoldoende samenhang bestaat tussen wat de lidstaten zeggen, wat u zegt en wat wij zeggen, en wat we doen. Het is daarom heel belangrijk dat we vanavond praten – en morgen een resolutie aannemen – over de ratificatie van de wetgevingsinstrumenten van de IAO, om de IAO garanties te geven en om ook garanties te geven voor ons eigen project. In uw mededeling over een hernieuwde inzet voor een sociaal Europa hebt u opnieuw een oproep gedaan aan onze lidstaten, maar de lidstaten reageren daar niet op. U hebt ze opgeroepen om de bijgewerkte verdragen te ratificeren en uit te voeren, en ook die oproep heeft geen succes gehad. Waarschijnlijk moet u nu veel ambitieuzere actie ondernemen. Het heeft geen zin om te zeggen dat de lidstaten de kernverdragen van de IAO al hebben geratificeerd. De IAO heeft zeventig van zijn verdragen geactualiseerd en er zijn derdewereldlanden en ontwikkelingslanden die ze sneller ratificeren dan de Europese Unie. De rest van de wereld kan dat maar moeilijk begrijpen. Europa verliest aan geloofwaardigheid en laat kansen lopen. Daarom is het ietwat schandalig, dames en heren van de Commissie, dat Europa over fatsoenlijk werk voor iedereen praat, dat Europa zegt de IAO te steunen, maar dat vervolgens de verdragen van de IAO niet worden geratificeerd en dat we ons tevreden stellen met het afleggen van een of andere retorische verklaring. Vandaar onze interpellatie, vandaar deze vraag, en vandaar dat alle fracties morgen van u zullen vragen om iets méér te zeggen en om met een mededeling te komen waarin u van alle lidstaten eist dat ze de verdragen ratificeren, zodat wat we zeggen en wat we doen met elkaar overeenkomen. Want het feit dat dat in de politiek vaak niet zo is, is een van redenen dat we aan geloofwaardigheid verliezen bij de burgers, en een van redenen dat Europa ook aan geloofwaardigheid verliest bij de rest van de wereld."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Koleżanki i koledzy posłowie! Panie i panowie zasiadający w Komisji! Wszyscy wiemy, że globalizacja gospodarki, międzynarodowy kryzys finansowy i wszelkie przyszłe wyzwania wymagają reakcji na szczeblu ogólnoświatowym. Nie możemy już rozwiązywać tych problemów na szczeblu krajowym, a nawet regionalnym. Dlatego też współpraca między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) stała się najważniejszym punktem naszego programu. Międzynarodowa Organizacja Pracy, podejmując inicjatywę polegającą na zastosowaniu metody trójstronnej, wykonuje nieocenioną pracę na rzecz osiągnięcia spójności i racjonalizacji naszego świata. Wartości, które uznajemy, są tymi samymi wartościami, które leżą u podstaw MOP. Zarówno ta organizacja, jak i my wszyscy dążymy do wypracowania modelu społecznego, w którym szanuje się ludzką godność, jesteśmy więc przekonani, że nasza współpraca jest możliwa. Nie ulega wątpliwości, że MOP jest Europie potrzebna do utrzymania takiego modelu społecznego –sami nie moglibyśmy tego dokonać w tym pełnym niesprawiedliwości świecie – i że dzięki MOP mamy szanse stać się światowym partnerem w relacjach międzynarodowych. Unia Europejska i jej państwa członkowskie twierdzą, że ściśle współpracują z MOP, i że propagują programy godnej pracy dla wszystkich oraz światowy pakt na rzecz zatrudnienia, a wiodącą rolę w tych działaniach odgrywa MOP. Ale, panie i panowie z Komisji, między tym, co wszyscy mówimy a tym, co robimy nie ma spójności. Zdecydowanie musimy więc tego wieczoru przeprowadzić dyskusję nad ratyfikacją konwencji MOP, a jutro zatwierdzić rezolucję w tej sprawie po to, żeby Międzynarodowa Organizacja Pracy otrzymała pewne konkretne gwarancje, a także żebyśmy my je mieli dla naszego projektu. W swoim komunikacie w sprawie odnowionej agendy społecznej Komisja ponownie zamieściła apel do państw członkowskich, ale one na niego nie zareagowały. Wezwała państwa członkowskie do ratyfikacji i wdrażania konwencji, ale bez większego rezultatu. Obecnie wydaje się, że Komisja musi podjąć ambitniejsze działania. Nie ma sensu mówić, że państwa członkowskie ratyfikowały już podstawowe konwencje MOP. Organizacja ta uaktualniła 70 swoich konwencji i okazuje się, że nawet niektóre kraje trzeciego świata i kraje rozwijające się działają szybciej niż Unia Europejska. Reszcie świata trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a Europa traci wiarygodność i możliwości. Dlatego też, panie i panowie z Komisji, to w pewnym stopniu skandal, że Europa wiele mówi na temat swego poparcia dla godnej pracy i Międzynarodowej Organizacji Praca, a nie ratyfikuje konwencji MOP i zadowala się tylko retoryką. Właśnie stąd wynika pytanie. A zatem jutro wszystkie grupy w tej Izbie będą chciały skłonić państwa do pójścia dalej i wydania komunikatu wymagającego od państw członkowskich ratyfikacji konwencji, żeby doprowadzić do spójności między naszymi słowami i czynami. Brak takiej spójności w polityce jest jednym z powodów utraty wiarygodności wśród obywateli i również utraty wiarygodności Europy w pozostałej części świata."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Representantes da Comissão que nos acompanham, todos nós sabemos que a globalização económica, a crise financeira internacional e todos os desafios do futuro exigem um tratamento global. Já não podemos resolver estes problemas a nível nacional ou mesmo regional. A cooperação entre a União Europeia e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) passa a ser um ponto fundamental na nossa agenda. A OIT, com o seu método tripartido, está a fazer um trabalho inestimável para conferir coerência e racionalidade ao nosso mundo. Os nossos valores são os da OIT desde que foi fundada. Eles e nós trabalhamos num modelo social que respeite a dignidade das pessoas, e cremos que podemos trabalhar em colaboração. É evidente que a Europa precisa da OIT para manter esse modelo social - não poderíamos fazê-lo num mundo injusto - e que a OIT nos dá também a oportunidade de sermos um actor global nas relações internacionais. A União Europeia e os seus Estados-Membros afirmam que estão a trabalhar muito estreitamente com a OIT e que estão a promover o programa sobre o trabalho digno para todos e a favor do Pacto Global para o emprego, liderado pela OIT. No entanto, Senhoras e Senhores Representantes da Comissão, há uma falta de coerência entre o que todos dizem e o que fazemos. Assim, é importantíssimo discutir esta noite - e amanhã aprovar uma resolução – sobre a ratificação das convenções da OIT, a fim de dar determinadas garantias à OIT e também ao nosso próprio projecto. Na vossa comunicação sobre a Nova Agenda Social, V. Exas. apelaram uma vez mais aos Estados-Membros, mas os Estados-Membros não responderam a esse apelo. Apelaram à ratificação e à aplicação das convenções, mas com pouco êxito. Parece agora que temos de tomar medidas muito mais ambiciosas. Não vale apenas dizer que os Estados-Membros já ratificaram as convenções fundamentais da OIT. A OIT actualizou 70 das suas convenções, e mesmo alguns países do terceiro mundo e as economias em desenvolvimento estão a avançar mais rapidamente do que a União Europeia. O que é difícil de entender pelo resto do mundo. A Europa está a perder credibilidade, está a perder oportunidades. Portanto, Senhoras e Senhores Representantes da Comissão, é um tanto escandaloso que a Europa fale a favor do trabalho digno, a favor da OIT, e por outro lado não ratifiquemos as convenções da OIT e nos simplesmente nos demos por satisfeitos com declarações retóricas. Daí esta pergunta. E, por isso, amanhã, todos os Grupos desta Assembleia quererão que V. Exas. digam algo mais; que façam uma comunicação exigindo aos Estados-Membros a ratificação das convenções, para que haja coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Porque na política falta essa coerência, e essa é uma das razões pelas quais perdemos credibilidade perante os cidadãos e por que a Europa também está a perder credibilidade perante o resto do mundo."@pt17
"Doamnă preşedintă, dragi colegi, stimaţi membri ai Comisiei, ştim cu toţii că globalizarea economică, criza financiară internaţională şi toate dificultăţile viitoare trebuie soluţionate la nivel mondial. Nu mai putem aborda aceste probleme la nivel naţional sau regional. Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a devenit, aşadar, un element-cheie al agendei noastre. OIM, prin metoda sa tripartită, depune eforturi nepreţuite în vederea asigurării coerenţei şi raţionalităţii lumii noastre. Valorile noastre sunt cele care au stat la baza OIM. Noi, alături de această organizaţie, ne străduim să construim un model social care să respecte demnitatea oamenilor şi credem că putem colabora. Este clar că Europa are nevoie de OIM pentru a menţine acest model social – nu am putea menţine acest model într-o lume nedreaptă – şi că OIM ne oferă posibilitatea de a fi un jucător mondial în relaţiile internaţionale. Uniunea Europeană şi statele sale membre susţin că lucrează îndeaproape cu OIM şi că promovează programul pentru o muncă decentă pentru toţi şi Pactul mondial pentru ocuparea forţei de muncă, cu OIM la conducere. Cu toate acestea, doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai Comisiei, există o inconsecvenţă între ceea ce spunem şi ceea ce facem. Prin urmare, este absolut esenţial ca în seara aceasta să discutăm ratificarea convenţiilor OIM, iar mâine să aprobăm o rezoluţie privind această chestiune, pentru a oferi anumite garanţii atât Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cât şi proiectului nostru. În Comunicarea dumneavoastră privind Agenda socială reînnoită, aţi făcut din nou apel la statele membre, însă acestea nu au răspuns. Le-aţi solicitat să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile, însă fără succes. Acum, se pare că trebuie să adoptaţi măsuri mult mai ambiţioase. Nu are rost să afirmaţi că statele membre au ratificat deja convenţiile fundamentale ale OIM. OIM a actualizat 70 dintre convenţiile sale şi chiar şi unele dintre ţările lumii a treia şi economiile în curs de dezvoltare se mişcă mai repede decât Uniunea Europeană. Restul lumii înţelege cu greu acest lucru, iar Europa pierde din credibilitate şi ratează oportunităţi. Prin urmare, stimaţi membri ai Comisiei, este scandalos ca Europa să se declare în favoarea unei munci decente şi în favoarea OIM şi apoi să nu ratifice convenţiile OIM, mulţumindu-se cu declaraţiile retorice. De aici provine această întrebare. Aşadar, mâine toate grupurile din acest Parlament doresc să mergeţi mai departe şi să emiteţi o comunicare prin care să le solicitaţi statelor membre să ratifice convenţiile, pentru a crea o coerenţă între ceea ce spunem şi ceea ce facem. Lipsa unei astfel de coerenţe este unul din motivele pentru care pierdem credibilitate în rândul cetăţenilor şi pentru care Europa, de asemenea, pierde credibilitate în restul lumii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, kolegovia, členovia Komisie, všetci vieme, že hospodárska globalizácia, medzinárodná finančná kríza a všetky budúce problémy sa musia riešiť na globálnej úrovni. Už nemôžeme riešiť tieto problémy na vnútroštátnej či dokonca regionálnej úrovni. Spolupráca medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) sa preto musí stať kľúčovým bodom nášho programu. MOP so svojou trojstrannou metódou odvádza neoceniteľnú prácu, ktorou prináša súdržnosť a racionalitu do nášho sveta. Naše hodnoty sú tie, na ktorých bola založená MOP. Spoločnou prácou smerujeme k sociálnemu modelu, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť a sme presvedčení, že na tom môžeme pracovať spolu. Je jasné, že Európa potrebuje MOP, aby tento sociálny model udržala – čo sa nedá v nespravodlivom svete –, a že MOP nám poskytuje príležitosť byť hlavným aktérom v medzinárodných vzťahoch. Európska únia a jej členské štáty tvrdia, že veľmi úzko spolupracujú s organizáciou MOP a že podporujú program o dôstojnej práci pre všetkých a Globálny pakt na zachovanie pracovných miest na čele s MOP. Dámy a páni z Komisie, je tu však nedostatočná súdržnosť medzi tým, čo všetci hovoríme, a tým, čo robíme. Je preto absolútne nevyhnutné, aby sme dnes večer prediskutovali ratifikáciu dohovorov MOP a zajtra prijali uznesenie k tejto problematike, aby sme organizácii MOP a takisto aj nášmu vlastnému projektu poskytli určité záruky. Vo vašom oznámení o obnovenej sociálnej agende ste znovu vyzvali členské štáty, ale členské štáty neodpovedali. Vyzvali ste ich, aby ratifikovali a plnili dohovory, ale stretli ste sa len s malým úspechom. Teraz sa zdá, že musíte prijať oveľa ambicióznejšie kroky. Nemá zmysel tvrdiť, že členské štáty už ratifikovali hlavné dohovory MOP. MOP aktualizovala 70 zo svojich dohovorov a dokonca aj niektoré krajiny tretieho sveta a rozvíjajúce sa hospodárstva sa hýbu rýchlejšie ako Európska únia. Pre zvyšok sveta je to ťažké pochopiť a Európa tak stráca svoju dôveryhodnosť a príležitosti. Dámy a páni z Komisie, je preto škandalózne, že Európa otvorene hovorí v prospech dôstojnej práce a v prospech MOP, a potom neratifikuje dohovory MOP a jednoducho sa uspokojí s prázdnymi slovami. To je ten problém. A preto všetky skupiny tohto Parlamentu chcú, aby ste zajtra šli ďalej a vydali oznámenie, v ktorom budete od členských štátov žiadať, aby ratifikovali dohovory, a tak vytvorili súdržnosť medzi tým, čo hovoríme, a tým, čo robíme. Táto nedostatočná súdržnosť v politike je jednou z príčin, prečo strácame dôveryhodnosť medzi občanmi a prečo Európa stráca dôveryhodnosť aj vo zvyšku sveta."@sk19
". Gospa predsednica, kolegi poslanci, člani Komisije, vsi vemo, da je treba globalizacijo gospodarstva, mednarodno finančno krizo in vse prihodnje izzive reševati na svetovni ravni. Teh problemov ne moremo več obravnavati na nacionalni ali celo regionalni ravni. Sodelovanje med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo dela (ILO) mora zato postati ključna točka našega dnevnega reda. ILO s svojo tristransko metodo opravlja neprecenljivo delo pri zagotavljanju skladnosti in racionalnosti v našem svetu. Naše vrednote so tiste, na katerih je bila ILO utemeljena. Skupaj z ILO si prizadevamo za socialni model, ki spoštuje dostojanstvo ljudi, in prepričani smo, da lahko sodelujemo. Jasno je, da Evropa potrebuje ILO, da bi ta socialni model ohranila – tega ne bi mogli storiti v krivičnem svetu –, in da nam ILO nudi priložnost, da prevzamemo vlogo svetovnega akterja v mednarodnih odnosih. Evropska unija in njene države članice trdijo, da zelo tesno sodelujejo z ILO in da spodbujajo program o dostojnem delu za vse ter globalni pakt o zaposlovanju z ILO na čelu. Vendar pa, gospe in gospodje iz Komisije, med našimi besedami in našimi dejanji je premalo doslednosti. Zato je ključnega pomena, da nocoj govorimo o ratifikaciji konvencij ILO in da jutri potrdimo resolucijo o tem vprašanju, da bi lahko ponudili ILO in našemu lastnemu projektu nekakšna zagotovila. V svojem sporočilu o prenovljeni socialni agendi ste ponovno pozvali države članice, ki pa se niso odzvale. Pozvali ste jih, naj ratificirajo in izvajajo konvencije, vendar brez veliko uspeha. Kaže, da boste morali bolj vztrajati. Nesmiselno je govoriti, da so države članice že ratificirale glavne konvencije ILO. ILO je dopolnila 70 izmed svojih konvencij in celo nekatere države tretjega sveta in nastajajoča gospodarstva napredujejo hitreje kot Evropska unija. Preostali svet to težko razume, Evropa pa izgublja verodostojnost in priložnosti. Zato, gospe in gospodje iz Komisije, je do neke mere nezaslišano, da Evropa izraža takšno podporo dostojnemu delu in ILO, nato pa ne ratificira konvencij ILO in se preprosto zadovolji z retoriko. Tu se pojavlja vprašanje. Zato vse skupine v tej dvorani jutri od vas pričakujejo, da boste naredili korak naprej in izdalo sporočilo, v katerem boste zahtevali, naj države članice ratificirajo konvencije, da bi naše besede in naša dejanja lahko uskladili. Pomanjkanje te skladnosti v politiki je eden izmed razlogov, zakaj izgubljamo verodostojnost pri naših državljanih in zakaj tudi Evropa izgublja verodostojnost v ostalih delih sveta."@sl20
"Fru talman, kolleger, kommissionsledamöter! Vi vet alla att den ekonomiska globaliseringen, den internationella finanskrisen och alla framtida utmaningar måste hanteras på global nivå. Vi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå. Ett samarbete mellan EU och ILO har därför blivit en viktig punkt på vår agenda. ILO, med sin tredelade metod, utför ett ovärderligt arbete när det gäller att skapa sammanhållning och förnuft i världen. Våra värderingar är dem som ILO grundades på. ILO och vi arbetar för en social modell som tar hänsyn till folks värdighet och vi anser att vi kan samarbeta. Det är tydligt att EU behöver ILO för att kunna bevara denna sociala modell – vi skulle inte kunna göra det i en orättvis värld – och att ILO ger oss möjlighet att vara en global aktör i våra yttre förbindelser. EU och dess medlemsstater påstår att de har ett nära samarbete med ILO och att de främjar programmet för anständigt arbete för alla och den globala sysselsättningspakten, med ILO vid rodret. Kommissionsledamöter! Det finns emellertid ett glapp mellan det vi säger och det vi gör. Det är därför nödvändigt att vi i kväll diskuterar ratificeringen av ILO-konventionerna och att vi i morgon godkänner en resolution om frågan, för att därmed kunna erbjuda vissa garantier till ILO och även till vårt eget projekt. I ert meddelande om en förnyad social agenda uppmanade ni medlemsstaterna återigen, men de reagerade inte. Ni uppmanade dem att ratificera och genomföra konventionerna, men med lite framgång. Det verkar nu som att ni måste vidta mycket mer långtgående åtgärder. Det är meningslöst att säga att medlemsstaterna redan har ratificerat de viktigaste ILO-konventionerna. ILO har uppdaterat 70 av sina konventioner och t.o.m. vissa utvecklingsländer vidtar åtgärder snabbare än EU. Detta är svårt att förstå för resten av världen och EU förlorar trovärdighet och går miste om möjligheter. Kommissionsledamöter! Det är därför på sätt och vis skandalöst att EU uttalar sig för anständig sysselsättning och för ILO och sedan inte ratificerar ILO-konventionerna utan bara uttrycker tomma ord. Det är här frågan uppkommer. I morgon vill sålunda alla politiska grupper i parlamentet att ni går vidare och utfärdar ett meddelande i vilket ni kräver att medlemsstaterna ratificerar konventionerna för att därmed kunna fylla luckan mellan vad vi säger och vad vi gör. Dessa luckor i politiken är ett av skälen till varför vi förlorar trovärdighet bland medborgarna och varför EU även förlorar trovärdighet i resten av världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph