Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-405"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-405"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Beim Nichtraucherschutz haben vor allem die Mitgliedstaaten noch einigen Nachholbedarf. Zentrales Anliegen muss der Schutz gefährdeter Personengruppen wie Kinder und Schwangerer sein. Gerade in diesem Bereich hat aber die Union keine direkte und unmittelbare Handhabe. Das Gesundheitswesen war und ist Sache der Mitgliedstaaten, und die Länder müssen hier Verantwortung übernehmen. Die EU konzentriert sich daher auf das, was sie im Nichtraucherschutz tun kann: Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Die grundsätzliche Absicht, Europa rauchfrei zu machen, mit möglichst vielen Regelungen im Arbeitnehmerschutz auszudrücken, löst das Problem jedoch nicht zufriedenstellend. Um so viele Bevölkerungsschichten wie möglich, vor allem auch Kinder, vor dem schädlichen Tabakrauch zu bewahren, müssen verstärkt Aufklärungskampagnen geführt werden. Nur so kommt es auf Dauer zu einem Umdenken bei den Europäerinnen und Europäern, und nur so lässt sich auch das Rauchen im privaten Bereich einschränken."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Členské státy především mají co dohánět, co se týče ochrany nekuřáků. Naší hlavní starostí musí být ochana zranitelných skupin, jak jsou děti a těhotné ženy. Avšak Evropská unie nemá v této oblasti žádné přímé kompetence. Zdravotní péče je a zůstane záležitostí členských států a tyto země musí přijmout odpovědnost za tyto otázky. Evropská unie by se proto měla zaměřit na to, co skutečně může udělat na ochranu nekuřáků, což znamená chránit zaměstnance na pracovištích. Avšak pokoušet se dosáhnout základního cíle – Evropy bez tabáku – tím, že zavedeme obrovské množství předpisů na ochranu pracovníků, není uspokojivým řešením problému. Abychom ochránili co nejvíce skupin populace a především děti před škodlivými účinky tabákového kouře, potřebujeme více kampaní pro zvýšení informovanosti veřejnosti. To je ten jediný účinný prostředek k tomu, jak dlouhodobě změnit způsob myšlení lidí v Evropě, a je to také jediné řešení, jak snížit kouření v soukromé sféře."@cs1
"Medlemsstaterne har meget at indhente med hensyn til beskyttelse af ikkerygere. Vi skal især lægge vægt på at beskytte sårbare grupper som børn og gravide. EU har imidlertid ingen direkte myndighed på dette område. Sundhedsområdet er og bliver et anliggende for medlemsstaterne, og landene skal påtage sig ansvaret for disse spørgsmål. EU bør derfor fokusere på, hvad man kan gøre for at beskytte ikkerygerne, hvilket betyder beskyttelse af de ansatte på arbejdspladsen. Men at forsøge at nå den grundlæggende målsætning om at gøre Europa røgfrit ved at indføre en lang række bestemmelser for at beskytte arbejdstagerne er ikke en tilfredsstillende løsning på problemet. For at beskytte så mange dele af befolkningen som muligt og især børn mod de skadelige virkninger ved tobaksrøg har vi brug for flere kampagner for at øge den offentlige bevidsthed. Dette er den eneste effektive måde, hvorpå vi kan ændre de europæiske borgeres tænkemåde på lang sigt, og dette er den eneste løsning, der kan begrænse rygning i privatsfæren."@da2
"Ιδιαίτερα τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν προόδους όσον αφορά την προστασία των μη καπνιστών. Η βασική ανησυχία μας είναι να προστατεύσουμε ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεση δικαιοδοσία σε αυτόν τον τομέα. Η προστασία της υγείας είναι, και παραμένει, θέμα των κρατών μελών, και είναι οι χώρες που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτά τα θέματα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει στο τι μπορεί να κάνει για να προστατεύσει τους μη καπνιστές, γεγονός που συνεπάγεται την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Εντούτοις, η απόπειρα επίτευξης του βασικού στόχου του να απαλλαχτεί η Ευρώπη από τον καπνό μέσω της εφαρμογής μεγάλου αριθμού κανονισμών για την προστασία των εργαζομένων δεν αποτελεί ικανοποιητική λύση για το πρόβλημα. Για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα του πληθυσμού, και ιδίως τα παιδιά, από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος, χρειαζόμαστε περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα, και αποτελεί τη μόνη λύση για τη μείωση του καπνίσματος στο επίπεδο της ιδιωτικής ζωής."@el10
"The Member States in particular have some catching up to do when it comes to the protection of non-smokers. Our central concern must be to protect vulnerable groups such as children and pregnant women. However, the European Union has no direct authority in this area. Health care is, and remains, a matter for the Member States and the countries must take on responsibility for these issues. The EU should therefore focus on what it can do to protect non-smokers, which means protecting employees in the workplace. However, attempting to achieve the fundamental aim of making Europe smoke-free by introducing a large number of regulations to protect workers is not a satisfactory solution to the problem. In order to protect as many sections of the population as possible and, in particular, children from the harmful effects of tobacco smoke, we need more campaigns to raise public awareness. This is the only effective means of changing the way in which people in Europe think in the long term and this is the only solution to reducing smoking in the private sphere."@en4
"Los Estados miembros en particular tienen que ponerse al día en lo que se refiere a la protección de los no fumadores. Nuestra principal preocupación debe ser proteger a los grupos más vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas. Sin embargo, la Unión Europea no tiene autoridad directa en esta área. La sanidad es, y seguirá siendo, una competencia de los Estados miembros y los países deben asumir la responsabilidad en estos asuntos. La UE, por tanto, debe centrarse en qué puede hacer para proteger a los no fumadores, lo que significa proteger a los trabajadores en su ámbito laboral. Sin embargo, tratar de alcanzar el objetivo fundamental de la eliminación del tabaco por medio de la introducción de un gran número de reglamentos para proteger a los trabajadores no constituye una solución satisfactoria. Con el fin de proteger a tantos sectores sociales como sea posible y, en concreto, a los niños de los efectos dañinos del tabaquismo, necesitamos más campañas para incrementar la conciencia de la ciudadanía. Ése es el único modo eficaz de cambiar la manera en que los ciudadanos piensan a largo plazo, y es la única solución para reducir el consumo de tabaco en la esfera privada."@es21
"Eelkõige just liikmesriikidel on mittesuitsetajate kaitsmisel vaja rohkem ära teha. Meie põhimure peaks olema kaitsta selliseid haavatavaid inimesi nagu lapsed ja rasedad. Ent Euroopa Liidul selles valdkonnas otseseid volitusi ei ole. Tervishoid on ja jääb liikmesriikide otsustada ning riigid peavad nendes küsimustes vastutuse võtma. Seetõttu peaks EL keskenduma sellele, mida ta saab mittesuitsetajate kaitsmiseks teha, see tähendab töötajate kaitsmisele töökohal. Ent püüd saavutada põhimõttelist eesmärki muuta Euroopa suitsuvabaks, kehtestades selleks suure hulga töötajate kaitse eeskirju, ei ole sellele probleemile rahuldav lahendus. Et kaitsta tubakasuitsu kahjuliku mõju eest võimalikult suurt osa rahvastikust ja eelkõige lapsi, on vaja rohkem avalikkuse teavitamise kampaaniaid. See on ainus tõhus viis muuta pikemas plaanis eurooplaste mõtlemist ja see on ainus viis vähendada suitsetamist eraelus."@et5
"Jäsenvaltioilla on vielä paljon tehtävää tupakoimattomien suojelemiseksi. Keskeisenä tavoitteenamme täytyy olla suojattomimpien ryhmien, kuten lasten ja raskaana olevien naisten suojelu. Euroopan unionilla ei ole kuitenkaan tällä alalla suoraa toimivaltaa. Terveydenhoito on jäsenvaltioiden oma asia ja pysyy sellaisena, ja siksi niiden on otettava itse vastuuta näistä asioista. EU:n pitäisi keskittyä siihen, mitä se voi tehdä suojellakseen työntekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöitä on suojeltava työpaikalla. Jos perustavanlaatuinen tavoite eli EU:n muuttaminen savuttomaksi yritetään saavuttaa laatimalla suuri määrä sääntöjä työntekijöiden suojelemiseksi, ongelmaa ei ratkaista tyydyttävällä tavalla. Jotta voimme suojella mahdollisimman montaa väestönosaa ja ennen kaikkea lapsia tupakansavun haittavaikutuksilta, meidän on toteutettava lisää tiedotuskampanjoita. Yleisön tietoisuuden lisääminen on ainoa tehokas tapa muuttaa eurooppalaisten ajattelutapaa pitkällä aikavälillä ja ainoa keino vähentää tupakointia yksityisessä ympäristössä."@fi7
"Les États membres en particulier ont du retard à rattraper s’agissant de la protection des non-fumeurs. Notre préoccupation principale doit être de protéger les groupes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. Toutefois, l’Union européenne n’a aucun pouvoir direct en la matière. Les soins de santé sont et restent de la compétence des États membres et ceux-ci sont responsables de ces questions. L’UE doit dès lors se concentrer sur ce qu’elle peut faire pour protéger les non-fumeurs, à savoir protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. Toutefois, la volonté d’atteindre l’objectif fondamental d’interdire totalement le tabac en Europe en introduisant un grand nombre de réglementations pour protéger les travailleurs n’est pas une solution satisfaisante au problème. Pour protéger autant de sections possibles de la population et, en particulier, les enfants, contre les effets nuisibles de la fumée de tabac, nous devons multiplier les campagnes de sensibilisation du public. C’est le seul moyen efficace de changer la manière de penser à long terme des personnes en Europe et c’est la seule solution pour réduire la consommation de tabac dans la sphère privée."@fr8
". Ami a nemdohányzók védelmét illeti, főleg a tagállamoknak van bepótolnivalójuk. Főként a veszélyeztetett csoportok (gyermekek, várandós nők) védelmére kellene összpontosítanunk. Azonban az Európai Uniónak ezen a területen nincs közvetlen hatásköre. Az egészségügy a tagállamok ügye, és az is marad, és ezekért a kérdésekért a tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk. Ezért az EU-nak a nemdohányzók védelme kérdésében arra kell összpontosítania, amire tud: azaz a munkavállalók munkahelyi védelmére. Azonban a problémát nem oldja meg kielégítő módon, ha azt az alapvető célt, hogy Európát dohányfüstmentessé tegyük, úgy próbáljuk meg elérni, hogy számos szabályozást vezetünk be a munkavállalók védelmére. A lakosság minél szélesebb rétegeinek és különösen a gyermekek dohányfüst elleni védelme érdekében több tájékoztató kampányra van szükség. Ez az egyetlen hatékony eszköz arra, hogy hosszú távon megváltoztassuk az európaiak gondolkodását, és hogy a magánszférában is csökkentsük a dohányzás mértékét."@hu11
"Gli Stati membri, in particolare, devono recuperare terreno in materia di protezione dei non fumatori. La nostra preoccupazione primaria deve essere proteggere gruppi vulnerabili come i bambini e le donne gravide, tuttavia l’Unione europea non è direttamente competente in questa materia. La salute è e rimane di competenza degli Stati membri e i singoli paesi devono assumersi la responsabilità di tali tematiche. L’Unione europea, pertanto, deve concentrarsi su quello che può fare per proteggere i non fumatori, ossia proteggere i lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro. Cercare di raggiungere l’obiettivo fondamentale di un’Europa senza fumo introducendo un ampio numero di leggi per proteggere i lavoratori, tuttavia, non è una soluzione soddisfacente al problema. Per proteggere il maggior numero possibile di settori della popolazione e, soprattutto, i bambini dai dannosi effetti del tabagismo, necessitiamo di maggiori campagne che sensibilizzino la popolazione. Questo è il solo metodo efficace di cambiare il modo di pensare della popolazione europea a lungo termine ed è l’unica soluzione per ridurre il fumo nella sfera privata."@it12
"Kalbant apie nerūkančiųjų asmenų apsaugą, visų pirma ką nors turi nuveikti valstybės narės, kad pasivytų. Didžiausias mūsų rūpestis turi būti toks: apsaugoti pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir nėščias moteris. Tačiau Europos Sąjunga neturi tiesioginių įgaliojimų šioje srityje. Sveikatos priežiūra yra ir lieka valstybių narių reikalas, todėl šios šalys privalo prisiimti atsakomybę šiais klausimais. Todėl ES turėtų sutelkti dėmesį į tai, ką ji gali padaryti, kad apsaugų nerūkančius asmenis, o tai reiškia – apsaugoti darbuotojus darbo vietose. Tačiau bandymas pasiekti pagrindinį tikslą – padaryti Europą be tabako dūmų priimant daugybę reglamentų, kad būtų apsaugoti darbuotojai, nėra patenkinamas problemos sprendimas. Siekiant kuo daugiau visuomenės grupių ir visų pirma vaikus apsaugoti nuo kenksmingo tabako dūmų poveikio, mums reikia rengti daugiau kampanijų visuomenės sąmoningumui ugdyti. Tai yra vienintelė veiksminga priemonė ilgainiui pakeisti Europos gyventojų mąstymo įpročius ir vienintelis rūkymo privačiame gyvenime problemos sprendimas."@lt14
"Dalībvalstīm jo īpaši vēl ir daudz darāmā nesmēķētāju aizsardzības jomā. Mūsu galvenajām bažām ir jābūt vērstām uz neaizsargāto grupu, piemēram, bērnu un grūtnieču, aizsardzību. Taču Eiropas Savienībai nav tiešu pilnvaru šajā jomā. Veselības aprūpe ir un paliek dalībvalstu pārziņā, un pašām valstīm ir jāuzņemas atbildība par šiem jautājumiem. Tāpēc ES būtu jākoncentrējas uz to, ko tā var darīt, lai aizsargātu nesmēķētājus, kas nozīmē darbinieku aizsardzību darbavietā. Jāatzīst, ka centieni sasniegt šo svarīgo mērķi — no tabakas dūmiem brīvu Eiropu —, ieviešot milzumdaudz noteikumu darbinieku aizsardzībai, nav pietiekami, lai rastu problēmas risinājumu. Lai no tabakas dūmu kaitīgās iedarbības aizsargātu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju grupu, un jo īpaši bērnus, mums ir nepieciešams izvērst vairāk kampaņu, lai palielinātu sabiedrības informētību. Tas ir vienīgais efektīvais veids, kā mainīt eiropiešu domāšanu ilgtermiņā, un tas ir vienīgais veids, kā samazināt smēķēšanas apmērus privātajā sektorā."@lv13
"Beim Nichtraucherschutz haben vor allem die Mitgliedstaaten noch einigen Nachholbedarf. Zentrales Anliegen muss der Schutz gefährdeter Personengruppen wie Kinder und Schwangerer sein. Gerade in diesem Bereich hat aber die Union keine direkte und unmittelbare Handhabe. Das Gesundheitswesen war und ist Sache der Mitgliedstaaten, und die Länder müssen hier Verantwortung übernehmen. Die EU konzentriert sich daher auf das, was sie im Nichtraucherschutz tun kann: Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Die grundsätzliche Absicht, Europa rauchfrei zu machen, mit möglichst vielen Regelungen im Arbeitnehmerschutz auszudrücken, löst das Problem jedoch nicht zufriedenstellend. Um so viele Bevölkerungsschichten wie möglich, vor allem auch Kinder, vor dem schädlichen Tabakrauch zu bewahren, müssen verstärkt Aufklärungskampagnen geführt werden. Nur so kommt es auf Dauer zu einem Umdenken bei den Europäerinnen und Europäern, und nur so lässt sich auch das Rauchen im privaten Bereich einschränken."@mt15
"Wat de bescherming van niet-rokers betreft, hebben vooral de lidstaten nog wat achterstallig werk te verrichten. We moeten ons vooral richten op de bescherming van risicogroepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen. Juist op dit gebied bezit de Unie echter geen directe bevoegdheden. Gezondheidszorg was en is een zaak van de lidstaten en de landen moeten op dit gebied de verantwoordelijkheid op zich nemen. De EU concentreert zich daarom op wat zij kan doen voor de bescherming van niet-rokers, en dat is het beschermen van werknemers op de arbeidsplaats. Het nastreven van het principiële doel om Europa met zo veel mogelijk regels op het gebied van de bescherming van werknemers rookvrij te maken, leidt echter niet tot een bevredigende oplossing van het probleem. Om zo veel mogelijk lagen van de bevolking, vooral ook kinderen, tegen schadelijke tabaksrook te beschermen, moeten er meer voorlichtingscampagnes worden gevoerd. Alleen op die manier kan er op den duur een omslag ontstaan in het denken van de Europeanen en alleen op die manier kan ook het roken in de privésfeer worden beperkt."@nl3
"Państwa członkowskie mają szczególnie wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o ochronę osób niepalących. Naszą główną troską musi być ochrona najsłabszych grup, takich jak dzieci i kobiety w ciąży. Unia Europejska nie dysponuje jednak bezpośrednią władzą w tej sferze. Ochrona zdrowia jest i pozostaje w kompetencji państw członkowskich i one same muszą przyjąć odpowiedzialność za te kwestie. Dlatego UE powinna skoncentrować się na tym, co może zrobić, by chronić osoby niepalące, tj. na ochronie pracowników w miejscu pracy. Dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest stworzenie Europy wolnej od dymu tytoniowego, wprowadzenie ogromnej ilości regulacji dla ochrony pracowników nie jest jednak wystarczającym rozwiązaniem problemu. By chronić od szkodliwych skutków palenia tytoniu możliwie najwięcej grup ludności, szczególnie dzieci, potrzebujemy więcej kampanii zwiększających świadomość społeczną. To jedyny skuteczny środek zmiany sposobu myślenia ludności europejskiej w perspektywie długoterminowej i ograniczenia palenia w sferze prywatnej."@pl16
"Os Estados-Membros, em matéria de protecção dos não fumadores, o Estados-Membros, em particular, têm algum atraso a vencer. A nossa preocupação central deverá ser a protecção de grupos vulneráveis, como as crianças e as grávidas. No entanto, a União Europeia não possui autoridade directa nesta matéria. Os cuidados de saúde são, e devem continuar a ser, da competência dos Estados-Membros, e estes deverão assumir a responsabilidade por estas questões. A UE deveria, por conseguinte, centrar-se naquilo que pode fazer para proteger os não fumadores, o que significa proteger os trabalhadores no local de trabalho. Porém, tentar conseguir o objectivo fundamental de tornar a Europa livre do tabagismo, mediante a introdução de um elevado número de regulamentos destinados à protecção dos trabalhadores não é uma solução satisfatória para o problema. A fim de proteger dos malefícios do tabaco o maior número possível de camadas da população e, em particular, as crianças, são necessárias mais campanhas de sensibilização do público. Essa é a única forma eficaz de mudar as mentalidades a longo prazo e a única solução para reduzir o consumo de tabaco na esfera privada."@pt17
"Statele membre, în special, trebuie să recupereze în ceea ce priveşte protejarea nefumătorilor. Preocuparea noastră principală trebuie să fie protejarea grupurilor vulnerabile precum copiii şi femeile însărcinate. Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu are autoritate directă în acest domeniu. Serviciile medicale sunt şi rămân un aspect de competenţa statelor membre, iar ţările trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru aceste probleme. Prin urmare, UE ar trebui să se axeze asupra a ceea ce poate face pentru a proteja nefumătorii, şi anume protejarea lucrătorilor la locurile de muncă. Cu toate acestea, încercarea de a atinge scopul fundamental al unei Europe fără fum de ţigară prin introducerea unui număr mare de reglementări de protejare a lucrătorilor nu este o soluţie satisfăcătoare a problemei. Pentru a proteja cât mai multe părţi ale populaţiei, şi, în special, copiii, de efectele dăunătoare ale fumului de tutun, sunt necesare mai multe campanii de sensibilizare a publicului. Acesta este singurul mijloc eficient de schimbare a modului de gândire pe termen lung al oamenilor din Europa şi aceasta este singura soluţie pentru a reduce fumatul în spaţiul privat."@ro18
". Pokiaľ ide o ochranu nefajčiarov, členské štáty majú čo dobiehať. Ochrana citlivých skupín, ako sú deti a tehotné ženy, musí byť naším ústredným záujmom. Európska únia však nemá v tejto oblasti žiadnu priamu právomoc. Zdravotná starostlivosť je a naďalej zostáva vecou členských štátov, ktoré musia v týchto otázkach prevziať zodpovednosť. EÚ by sa preto mala sústrediť na to, čo môže urobiť na ochranu nefajčiarov, a to chrániť zamestnancov na pracovisku. Avšak snaha o dosiahnutie základného cieľa, ktorým je Európa bez dymu, prostredníctvom zavedenia veľkého množstva nariadení na ochranu pracovníkov nie je uspokojivé riešenie problému. S cieľoch chrániť čo najviac skupín obyvateľstva, a najmä deti, pred škodlivými účinkami tabakového dymu, potrebujeme viac kampaní na zvýšenie informovanosti verejnosti. Toto je jediný účinný prostriedok na dlhodobú zmenu spôsobu myslenia ľudí v Európe a jediné riešenie na obmedzenie fajčenia v súkromnej sfére."@sk19
"Pri zaščiti nekadilcev se bodo morale nekoliko podvizati predvsem države članice. Naša osrednja skrb mora biti zaščita ranljivih skupin, kot so otroci in nosečnice. Vendar pa Evropska unija nima neposredne pristojnosti pri tej zadevi. Zdravstveno varstvo je in ostaja zadeva držav članic in slednje morajo prevzeti odgovornost za ta vprašanja. EU bi se torej morala osredotočiti na to, kaj lahko stori, da bi zaščitila nekadilce, kar pomeni zaščito zaposlenih na delovnem mestu. Vendar pa poskus, da bi izpolnili temeljni cilj, tj. Evropo narediti nekadilsko z uvedbo številnih predpisov o zaščiti delavcev, ni ustrezna rešitev tega problema. Da bi pred škodljivimi učinki tobačnega dima zaščitili čim več delov prebivalstva in predvsem otroke, potrebujemo več kampanj za ozaveščanje javnosti. To je edino učinkovito sredstvo za dolgoročno spremembo načina razmišljanja ljudi v Evropi in edina rešitev za zmanjšanje kajenja v zasebnem življenju."@sl20
"Särskilt medlemsstaterna har lite att ta igen när det handlar om skydd av icke-rökare. Vår viktigaste uppgift måste vara att skydda sårbara grupper som t.ex. barn och gravida kvinnor. EU har emellertid ingen direkt behörighet på detta område. Hälsovården är en fråga för medlemsstaterna och de måste ta ansvar för dessa frågor. EU bör därför koncentrera sig på vad det kan göra för att skydda icke-rökarna, vilket innebär att skydda arbetstagarna på arbetsplatserna. Att försöka uppnå det grundläggande målet att göra EU rökfritt genom att införa ett stort antal föreskrifter för att skydda arbetstagarna är dock ingen tillfredsställande lösning på problemet. För att kunna skydda så många delar av befolkningen som möjligt, särskilt barn, från den skadliga tobaksröken behöver vi fler kampanjer för att därmed höja kunskapsnivån hos allmänheten. Detta är det enda effektiva sätt som finns för att ändra på EU-medborgarnas tänkesätt på lång sikt och detta är det enda som kan minska den privata rökningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph