Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-401"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-401"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Wir wollen klare und praktikable Regelungen zum Nichtraucherschutz in ganz Europa. „In ganz Europa“ bedeutet aber aus meiner Sicht nicht zwingend „aus Europa“. In vielen Mitgliedstaaten gibt es bereits umfassende Gesetze zum Schutz von Nichtrauchern, und in anderen steht die Einführung solcher Gesetze bevor. Wieso meinen einige Kolleginnen und Kollegen jetzt: Egal, das können wir in Brüssel viel besser als in den Mitgliedstaaten vor Ort; egal, dass die Europäische Union keine Kompetenz in der Gesundheitspolitik hat oder ob wir es über den Umweg des Arbeitsschutzes machen müssen? Meiner Meinung nach sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Regelungen sie zum Schutz der Nichtraucher erlassen. Das ist doch sinnvoll, denn sie sind näher an den Problemen dran, an den Fragen vor Ort, und mir leuchtet nicht ein, warum der Nichtraucherschutz in Lappland und in Andalusien in jedem Detail einheitlich von Brüssel aus vorgeschrieben werden muss. Wo ist denn da der grenzüberschreitende Bezug? Außerdem stoßen wir in Brüssel an unsere Grenzen. Mir ist vor allem der Schutz von Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Wir brauchen gerade in diesem Bereich einen umfassenden Schutz. Wenn wir den Nichtraucherschutz über den Umweg des Arbeitsschutzes von europäischer Ebene aus angehen, schützen wir aber nicht die Kinder und Jugendlichen, denn sie sind keine Arbeitnehmer. Deswegen bitte ich um Unterstützung der Änderungsanträge Nr. 2 und Nr. 13 der EVP."@de9,9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, potřebujeme, aby byla v Evropě zavedena jasná a praktická pravidla na ochranu nekuřáků. Avšak podle mého názoru „v Evropě” nutně neznamená „z Evropské unie“. Mnoho členských států již zavedlo právní předpisy na ochranu nekuřáků a ostatní plánují takové předpisy zavést. Proč někteří mí kolegové poslanci nyní říkají, že my tady v Bruselu tohle dokážeme mnohem lépe než členské státy bez ohledu na to, že Evropská unie nemá pravomoci v oblasti zdravotní politiky a že musíme tyto předpisy zavádět prostřednictvím spletité cesty s názvem zdraví a bezpečnost na pracovišti? Podle mého názoru by se měly členské státy samy rozhodnout, která nařízení na ochranu nekuřáků zavedou. To dává smysl, protože to mají blíž k místním problémům a otázkám. Nerozumím tomu, proč by Brusel měl diktovat tutéž ochranu pro nekuřáky v Laponsku i v Andalusii. Co se stalo s mezinárodním prvkem? My v Bruselu jsme v tomto ohledu narazili na vlastní pravidla. Podle mého názoru je obzvláště důležitá ochrana dětí a mladistvých. V této oblasti je potřeba komplexní ochrana. Pokud zavedeme ochranu nekuřáků na evropské úrovni prostřednictvím kolonky zdraví a bezpečnost na pracovišti, nechráníme děti a mladistvé, protože ti nejsou zaměstnanci. Proto vás žádám, abyste podpořili pozměňovací návrhy 2 a 13 předložené Skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)."@cs1
"Fru formand! Vi har brug for klare og praktiske regler om beskyttelse af ikkerygere over hele Europa. Men efter min mening betyder "over hele Europa" ikke nødvendigvis "fra EU". Mange medlemsstater har allerede indført lovgivning for at beskytte ikkerygere, og andre er i færd med at indføre love af denne art. Hvorfor siger nogle af mine kolleger nu, at vi i Bruxelles kan gøre dette langt bedre end medlemsstaterne, selv om EU ikke har nogen beføjelser vedrørende sundhedspolitik, og at vi er nødt til at gennemføre dette ad den kringlede vej via sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen? Efter min mening bør medlemsstaterne selv beslutte, hvilke bestemmelser de indfører for at beskytte ikkerygere. Det giver mening, fordi de er tættere på de lokale problemer og spørgsmål. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Bruxelles skal indføre beskyttelse for ikkerygere i Lapland og i Andalusien, som er identiske ned til den mindste detalje. Hvad er der sket med grænseoverskridende virkninger? Vi i Bruxelles har nået vores grænse i denne henseende. For mig er det særlig vigtigt at beskytte børn og unge. Vi har brug for omfattende beskyttelse på dette område. Hvis vi indfører beskyttelse for ikkerygere på europæisk niveau gennem bestemmelser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, beskytter vi ikke børn og unge, fordi de ikke er arbejdstagere. Derfor vil jeg bede Dem støtte ændringsforslag 2 og 13 fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, χρειαζόμαστε σαφείς και πρακτικούς κανόνες για την προστασία των μη καπνιστών που θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, «σε ολόκληρη την Ευρώπη» δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, «από την Ευρώπη». Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των μη καπνιστών, ενώ άλλα κράτη μέλη κινούνται προς την κατεύθυνση της θέσπισης τέτοιων νόμων. Γιατί ορισμένοι από τους συναδέλφους μου λένε τώρα ότι εμείς στις Βρυξέλλες μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ καλύτερα από ό,τι τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα καθορισμού της πολιτικής για την υγεία και ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική μέσω της παρακαμπτηρίου της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία; Κατά τη γνώμη μου, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν τους κανονισμούς που πρέπει να εφαρμόσουν για την προστασία των μη καπνιστών. Αυτό είναι λογικό, διότι βρίσκονται πιο κοντά στα τοπικά προβλήματα και ζητήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει οι Βρυξέλλες να επιβάλλουν μέτρα προστασίας των μη καπνιστών στο Lapland και στην Ανδαλουσία, τα οποία είναι πανομοιότυπα από κάθε άποψη. Τι συνέβη στις διαμεθοριακές επιπτώσεις; Εμείς στις Βρυξέλλες ξεπεράσαμε τα όριά μας από αυτήν την άποψη. Για εμένα, η προστασία των παιδιών και των νέων ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε προστασία περιεκτικού χαρακτήρα σε αυτόν τον τομέα. Εάν εφαρμόσουμε μέτρα προστασίας για τους μη καπνιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, δεν προστατεύουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, διότι δεν εργάζονται. Κατά συνέπεια, θα σας ζητούσα να στηρίξετε τις τροπολογίες 2 και 13 που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)."@el10
"Madam President, we need clear and practical rules for the protection of non-smokers to be introduced throughout Europe. However, in my opinion ‘throughout Europe’ does not necessarily mean ‘from Europe’. Many Member States already have in place legislation to protect non-smokers and others are in the process of introducing laws of this kind. Why are some of my fellow Members now saying that we in Brussels can do this much better than the Member States, regardless of the fact that the European Union has no authority on health policy and that we have to implement this via the circuitous route of health and safety at work? In my opinion, the Member States should decide which regulations to put in place to protect non-smokers. This makes sense, because they are closer to the local problems and issues. I do not understand why Brussels should impose protection for non-smokers in Lapland and in Andalusia which is identical in every detail. What has happened to the cross-border implications? We in Brussels have come up against our limits in this respect. For me, protecting children and young people is particularly important. We need comprehensive protection in this area. If we introduce protection for non-smokers on a European level via health and safety at work, we are not protecting children and young people, because they are not employees. Therefore, I would ask you to support Amendments 2 and 13 put forward by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats)."@en4
"Señora Presidenta, necesitamos introducir en toda Europa normas prácticas para la protección de los no fumadores. Sin embargo, en mi opinión «en toda Europa» no significa necesariamente «desde Europa». Muchos Estados miembros ya cuentan con legislación para proteger a los no fumadores y otros están en proceso de introducir leyes de este tipo. ¿Por qué algunos de mis colegas dicen ahora que en Bruselas podemos hacerlo mucho mejor que los Estados miembros, sin importarles el hecho de que la Unión Europea no tiene autoridad en política sanitaria y que debemos aplicar esto por medio de la ruta indirecta de la salud y la seguridad en el trabajo? En mi opinión, los Estados miembros deberían decidir qué reglamentos aplican para proteger a los no fumadores. Esto tiene sentido, porque están más cerca de los problemas y los asuntos locales. No entiendo por qué Bruselas debería proporcionar protección a los no fumadores en Laponia y en Andalucía, que son lugares exactamente idénticos. ¿Qué ha sucedido con las implicaciones transfronterizas? Aquí en Bruselas hemos alcanzado nuestros límites en relación con este caso Para mí, proteger a los niños y a los jóvenes resulta especialmente importante. Necesitamos una protección exhaustiva en esta área. Si introducimos protección para los no fumadores a escala europea a través de la salud y la seguridad en el trabajo, o estamos protegiendo a los niños y a los jóvenes, porque no son trabajadores. Por tanto, les pido que apoyen las enmiendas 2 y 13 presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kogu Euroopas tuleb kehtestada selged ja praktilised eeskirjad mittesuitsetajate kaitsmiseks. Ent minu arvates ei pruugi „kogu Euroopas” tingimata tähendada „Euroopa Liidu poolt”. Paljudel liikmesriikidel juba on mittesuitsetajate kaitsmiseks õigusaktid olemas ja teised on selliseid seadusi kehtestamas. Miks ütlevad nüüd mõned kolleegid, et meie Brüsselis suudame seda teha palju paremini kui liikmesriigid, vaatamata sellele, et Euroopa Liidul puuduvad volitused tervishoiupoliitikas ja me peame seda rakendama ringiga, töötervishoiu ja tööohutuse kaudu? Minu arvates peaksid liikmesriigid otsustama, milliseid eeskirju mittesuitsetajate kaitsmiseks kehtestada. See on mõistlik, sest nemad on kohalikele probleemidele ja küsimustele lähemal. Ma ei mõista, miks peaks Brüssel kehtestama Lapimaal ja Andaluusias täiesti identse kaitse mittesuitsetajate jaoks. Mis on saanud piiriülesest toimest? Oleme siin Brüsselis jõudnud sellega seoses oma piirideni. Minu jaoks on laste ja noorte kaitsmine eriti tähtis. Selles valdkonnas on vaja kõikehõlmavat kaitset. Kui kehtestame mittesuitsetajate kaitse Euroopa tasandil töötervishoiu ja -ohutuse kaudu, ei kaitse me lapsi ja noori, sest nemad ei ole töötajad. Seetõttu paluksin teil toetada Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid 2 ja 13."@et5
"Arvoisa puhemies, meidän on otettava käyttöön kaikkialla Euroopassa selvät ja käytännölliset säännöt suojellaksemme tupakoimattomia. Mielestäni ilmaisu "meidän on otettava käyttöön kaikkialla Euroopassa" ei kuitenkaan tarkoita välttämättä samaa kuin "EU:n on asetettava". Monet jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet lainsäädäntöä tupakoimattomien suojelemiseksi, ja joissakin jäsenvaltioissa laaditaan parhaillaan tällaisia lakeja. Miksi jotkut kollegani ajattelevat nyt, että me täällä Brysselissä voisimme hoitaa asian paljon paremmin kuin jäsenvaltiot, vaikka EU:lla ei ole toimivaltaa terveyspolitiikan alalla ja vaikka meidän on tehtävä tämä kiertoteitse työturvallisuuden ja työterveyden nimissä? Mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi päättää itse, mitä sääntöjä ne haluavat hyväksyä tupakoimattomien suojelemiseksi. Tämä on järkevää siksi, että ne ovat lähempänä paikallisia ongelmia. En ymmärrä, miksi EU:n pitäisi säätää, että tupakoimattomia on suojeltava täysin samalla tavalla niin Lapissa kuin Andalusiassakin. Mitä rajat ylittäville vaikutuksille on tapahtunut? Meille Brysselissä on nyt tullut tässä asiassa raja vastaan. Lasten ja nuorten suojelu on minulle erittäin tärkeää. Tarvitsemme tällä alalla kattavaa suojelua. Jos EU kuitenkin ryhtyy suojelemaan tupakoimattomia työterveyden ja työturvallisuuden nimissä, emme suojele lapsia ja nuoria, sillä he eivät ole työntekijöitä. Kehotan siksi teitä kannattamaan tarkistuksia 2 ja 13, jotka Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmä on esittänyt."@fi7
"Madame la Présidente, nous avons besoin de règles claires et pratiques de protection des non-fumeurs dans toute l’Europe. Toutefois, pour moi, «dans toute l’Europe» ne veut pas nécessairement dire «dictées par l’Europe». De nombreux États membres possèdent déjà une législation protégeant les non-fumeurs et d’autres sont sur le point d’introduire des législations en la matière. Pourquoi certains de mes confrères et consœurs affirment-ils maintenant que nous, ici à Bruxelles, pouvons régler cette matière bien mieux que les États membres, au mépris du fait que l’Union européenne n’a aucune autorité en matière de politique sanitaire et que nous devons mettre en œuvre cette interdiction par la voie détournée de la santé et de la sécurité au travail? Selon moi, les États membres devraient décider quelles réglementations mettre en place pour protéger les non-fumeurs. C’est logique puisqu’ils sont plus proches des problématiques et questions locales. Je ne comprends pas pourquoi Bruxelles devrait imposer une protection des non-fumeurs absolument identique en Laponie et en Andalousie. Qu’en est-il des implications transfrontalières? Nous avons dépassé nos prérogatives à cet égard. Pour moi, la protection des enfants et des jeunes est particulièrement importante. Nous avons besoin d’une protection globale dans ce domaine. Si nous introduisons une protection des non-fumeurs à l’échelle européenne sous couvert de la santé et de la sécurité au travail, nous ne protégerons pas les enfants et les jeunes, puisqu’ils ne sont pas des travailleurs. C’est pourquoi je vous demande de soutenir les amendements 2 et 13 déposés par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)."@fr8
"). Elnök asszony, Európa-szerte világos és célszerű szabályokat kell bevezetni a nemdohányzók védelme érdekében. De véleményem szerint az, hogy „Európa-szerte”, nem feltétlenül jelenti azt, hogy „Európa által”. Számos tagállam már bevezette a nemdohányzók védelmét szolgáló jogszabályokat, más tagállamok esetében pedig ez most van folyamatban. Miért mondja néhány képviselőtársam azt, hogy mi itt Brüsszelben sokkal jobban meg tudjuk ezt csinálni, mint a tagállamok? Aki így gondolja, az figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az Európai Uniónak nincs egészségpolitikai hatásköre, ezért közvetve, a munkahelyi egészségre és biztonságra hivatkozva kell a jogszabályokat bevezetni. Véleményem szerint a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy milyen szabályozásokat akarnak bevezetni a nemdohányzók védelmére. Ennek több értelme van, mert a tagállamok közelebbről látják a helyi problémákat és ügyeket. Nem értem, miért akarna Brüsszel minden részletében teljesen ugyanolyan védelmet biztosítani a lappföldi és az andalúziai nemdohányzóknak. Miért lenne ez határokon átnyúló ügy? Ezenkívül mi itt Brüsszelben ezen a téren a saját korlátainkba ütközünk. Számomra különösen fontos a gyermekek és a fiatalok védelme. Ezen a területen széles körű védelemre van szükség. Ha európai szinten a munkahelyi egészségre és biztonságra hivatkozva vezetjük be nemdohányzók védelmét, azzal nem védjük meg a gyermekeket és a fiatalokat, mivel ők nem munkavállalók. Ezért arra kérem önöket, hogy támogassák az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által előterjesztett módosításokat, azaz a 2. és 13. módosítást."@hu11
"Signora Presidente, necessitiamo di leggi chiare e pratiche per introdurre la protezione dei non fumatori in tutta Europa. Tuttavia, a mio avviso, “in tutta Europa” non significa che l’imposizione debba provenire “dall’Europa”. Molti Stati membri hanno già in vigore una legislazione che protegge i non fumatori e altri stanno per introdurre leggi similari. Perché alcuni degli onorevoli colleghi ora dicono che a Bruxelles possiamo farlo molto meglio degli Stati membri, indipendentemente dal fatto l’Unione europea non è competente in materia di politica sanitaria e che dobbiamo attuare questa iniziativa attraverso il raggiro della salute e della sicurezza sul lavoro? A mio avviso, gli Stati membri dovrebbero decidere quali norme stabilire per proteggere i non fumatori. E’ sensato, perché essi sono più vicini alle problematiche e alle tematiche locali. Non capisco perché Bruxelles dovrebbe imporre in Lapponia o in Andalusia una protezione dei non fumatori identica in ogni dettaglio. Che è successo agli effetti transfrontalieri? A Bruxelles abbiamo superato i nostri stessi limiti al riguardo. Per me, proteggere giovani e bambini è particolarmente importante. Necessitiamo di una protezione globale in materia. Se introduciamo la protezione dei non fumatori a livello europeo, attraverso la salute e la sicurezza sul lavoro, non proteggiamo bambini e giovani, perché essi non sono lavoratori dipendenti. Vi chiedo pertanto di approvare gli emendamenti nn. 2 e 13 presentati dal gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano)."@it12
"Gerb. pirmininke, mums reikia, kad visoje Europoje būtų nustatytos aiškios ir praktiškos nerūkančių asmenų apsaugos taisyklės. Tačiau, mano nuomone, „visoje Europoje“ nebūtinai reiškia „iš Europos“. Daugelis valstybių narių jau turi veikiančius teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti nerūkančius asmenis, o kitos tokio pobūdžio teisės aktus rengiasi priimti. Kodėl kai kurie mano kolegos Parlamento nariai dabar sako, kad mes Briuselyje galime tai padaryti daug geriau negu valstybės narės, nepaisydami to, kad Europos Sąjunga neturi įgaliojimų spręsti sveikatos politikos klausimų ir kad ji turi tai įgyvendinti aplinkiniu keliu, paisydama darbuotojų sveikatos ir saugos? Mano nuomone, valstybės narės turėtų spręsti, kuriuos reglamentus įgyvendinti, kad apsaugotų nerūkančius asmenis. Tai yra prasminga, nes jos geriau žino vietos problemas ir klausimus. Nesuprantu, kodėl Briuselis Laplandijoje ir Andalūzijoje gyvenantiems nerūkantiems asmenims turėtų nustatyti tokią apsaugą, kuri visiškai vienoda. Kur dingo tarpvalstybinė prasmė? Mes Briuselyje turime pasipriešinti mūsų apribojimams šiuo atžvilgiu. Vaikų ir jaunimo apsauga man ypač svarbi. Mums reikia visapusiškos apsaugos šioje srityje. Jeigu nerūkančių asmenų apsaugą Europos lygmeniu įdiegsime paisydami darbuotojų sveikatos ir saugos, neapsaugosime vaikų ir jaunimo, nes jie nėra darbuotojai. Todėl norėčiau paprašyti jus palaikyti 2 ir 13 pakeitimus, kuriuos pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mums ir nepieciešami skaidri un praktiski noteikumi nesmēķētāju aizsardzībai, kas jāievieš visā Eiropā. Taču manā izpratnē „visa Eiropa” nebūt nenozīmē „no Eiropas”. Daudzās dalībvalstīs jau ir ieviesti tiesību akti, kas aizsargā nesmēķētājus, savukārt pārējās dalībvalstis ir ceļā uz šādu tiesību aktu ieviešanu. Kāpēc daži mani kolēģi apgalvo, ka mēs Briselē varam panākt daudz vairāk, nekā spētu pašas dalībvalstis, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībai nav pilnvaru veselības politikā un ka tā mums ir jāīsteno, ejot apkārtceļu — ar arodveselības un darba drošības starpniecību. Manuprāt, dalībvalstīm pašām ir jāizlemj, kuras regulas būtu jāievieš nesmēķētāju aizsardzībai. Tas būtu loģiskāk, jo dalībvalstis labāk pārzina vietējās problēmas un aktuālos jautājumus. Nesaprotu, kāpēc Briselei būtu jāuzspiež nesmēķētāju aizsardzība Lapzemē un Andalūzijā, kas visos aspektos ir identiski gadījumi. Kur paliek pārrobežu aspekti? Šajā ziņā mēs Briselē pārkāpjam robežas. Man bērnu un jauniešu aizsardzība šķiet ļoti svarīga. Mums šajā jomā ir nepieciešama visaptveroša aizsardzība. Ja mēs ieviesīsim nesmēķētāju aizsardzību Eiropas līmenī ar arodveselības un darba drošības starpniecību, mēs nepasargāsim bērnus un jauniešus, jo viņi vēl nestrādā. Tāpēc es jūs aicinu atbalstīt Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgo demokrātu) ierosināto 2. un 13. grozījumu."@lv13
"Frau Präsidentin! Wir wollen klare und praktikable Regelungen zum Nichtraucherschutz in ganz Europa. „In ganz Europa“ bedeutet aber aus meiner Sicht nicht zwingend „aus Europa“. In vielen Mitgliedstaaten gibt es bereits umfassende Gesetze zum Schutz von Nichtrauchern, und in anderen steht die Einführung solcher Gesetze bevor. Wieso meinen einige Kolleginnen und Kollegen jetzt: Egal, das können wir in Brüssel viel besser als in den Mitgliedstaaten vor Ort; egal, dass die Europäische Union keine Kompetenz in der Gesundheitspolitik hat oder ob wir es über den Umweg des Arbeitsschutzes machen müssen? Meiner Meinung nach sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Regelungen sie zum Schutz der Nichtraucher erlassen. Das ist doch sinnvoll, denn sie sind näher an den Problemen dran, an den Fragen vor Ort, und mir leuchtet nicht ein, warum der Nichtraucherschutz in Lappland und in Andalusien in jedem Detail einheitlich von Brüssel aus vorgeschrieben werden muss. Wo ist denn da der grenzüberschreitende Bezug? Außerdem stoßen wir in Brüssel an unsere Grenzen. Mir ist vor allem der Schutz von Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Wir brauchen gerade in diesem Bereich einen umfassenden Schutz. Wenn wir den Nichtraucherschutz über den Umweg des Arbeitsschutzes von europäischer Ebene aus angehen, schützen wir aber nicht die Kinder und Jugendlichen, denn sie sind keine Arbeitnehmer. Deswegen bitte ich um Unterstützung der Änderungsanträge Nr. 2 und Nr. 13 der EVP."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wij willen duidelijke en bruikbare regels voor de bescherming van niet-rokers in heel Europa. ‘In heel Europa’ betekent volgens mij niet per se ‘vanuit Europa’. In veel lidstaten is er al uitgebreide wetgeving ter bescherming van niet-rokers en andere landen zijn bezig met de invoering hiervan. Waarom denken sommige collega’s nu: dat kunnen we in Brussel veel beter dan in de lidstaten, ook al heeft de Europese Unie geen bevoegdheid op het gebied van gezondheidsbeleid en ook al moeten we dat via de omweg van de bescherming van werknemers doen? Ik denk dat de lidstaten moeten beslissen welke regels ze ter bescherming van niet-rokers invoeren. Dat is zinnig omdat zij dichter bij de problemen, bij de plaatselijke situatie staan en ik begrijp niet waarom de bescherming van niet-rokers in Lapland en Andalusië tot in de details gelijk en door Brussel voorgeschreven zou moeten zijn. Waar is hier het grensoverschrijdende verband? Bovendien stuiten we in Brussel op onze grenzen. Voor mij is met name de bescherming van kinderen en jongeren van groot belang. Vooral op dat gebied hebben we uitgebreide bescherming nodig. Wanneer we de bescherming van niet-rokers op Europees niveau via de omweg van de arbeidsbescherming aanpakken, beschermen we de kinderen en jongeren niet, want dat zijn geen werknemers. Daarom vraag ik steun voor de amendementen 2 en 13 van de EVP."@nl3
"Pani przewodnicząca! Potrzebne są nam jasne i praktyczne zasady ochrony niepalących, które zostaną wprowadzone w całej Europie. Moim zdaniem jednak, „w całej Europie” nie oznacza koniecznie „pochodzące od Europy”. Wiele państw członkowskich posiada już przepisy chroniące osoby niepalące, a inne są w trakcie wprowadzania ustaw w tym zakresie. Dlaczego niektórzy moi koledzy posłowie mówią teraz, że my, tu w Brukseli, możemy to zrobić dużo lepiej niż państwa członkowskie, mimo że Unia Europejska nie ma umocowań w obszarze polityki zdrowia i że musimy wdrażać to okrężną drogą poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy. Moim zdaniem to państwa członkowskie powinny decydować o tym, jakie uregulowania należy wprowadzić dla ochrony osób niepalących. Jest to uzasadnione, ponieważ są one bliżej lokalnych problemów i spraw. Nie rozumiem, dlaczego to Bruksela powinna narzucić ochronę osób niepalących w Laponii i Andaluzji, identyczną w każdym calu. A skutki transgraniczne? My w Brukseli stanęliśmy w obliczu trudnego problemu. Dla mnie ochrona dzieci i młodzieży jest szczególnie istotna. Potrzebujemy wszechstronnej ochrony w tej sferze. Jeśli wprowadzimy ochronę niepalących na szczeblu europejskim poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy, nie będziemy chronić dzieci i młodzieży, ponieważ oni nie pracują. Dlatego proszę o poparcie dla poprawek 2 i 13 zgłoszonych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)."@pl16
"Senhora Presidente, precisamos de regras claras e concretas para a protecção dos não fumadores, a introduzir em toda a Europa. Contudo, na minha opinião, “em toda a Europa” não significa necessariamente “da Europa”. Muitos Estados-Membros possuem já legislação em vigor para a protecção dos não fumadores, e outros têm processos em curso para aprovação de legislação semelhante. Por que razão afirmam agora alguns dos meus colegas ser muito melhor adoptar essas medidas em Bruxelas do que nos Estados-Membros, independentemente do facto de a União Europeia não dispor de qualquer autoridade em matéria de política da saúde, e que temos de o conseguir pela via indirecta da segurança e da saúde no local de trabalho? A meu ver, deverão ser os Estados-Membros a decidir da regulamentação que põem em vigor para proteger os não fumadores. Faz todo o sentido que assim seja, pois estão mais próximos dos problemas e questões locais. Não compreendo por que razão Bruxelas deverá impor uma protecção dos não fumadores em Lapland e na Andaluzia, que seja idêntica em todos os seus pormenores. Que aconteceu às implicações transfronteiriças? Nós, em Bruxelas, atingimos os nossos limites a este respeito. Para mim, a protecção das crianças e dos jovens é de particular importância. É necessária uma protecção abrangente nesta matéria. Se introduzirmos uma protecção para não fumadores a nível europeu, com base na segurança e saúde no trabalho, não estaremos a proteger as crianças e os jovens, uma vez que não se trata de trabalhadores. Por conseguinte, apelo a que votem favoravelmente as alterações 2 e 13, apresentadas pelo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas Cristãos)."@pt17
"Doamnă preşedintă, este necesară introducerea în întreaga Europă a unor reguli clare şi practice de protejare a nefumătorilor. Cu toate acestea, în opinia mea, „în întreaga Europă” nu înseamnă neapărat „din Europa”. Numeroase state membre au adoptat deja legislaţie pentru a proteja nefumătorii, iar altele se află în procesul de a introduce legi de acest tip. De ce unii dintre colegii mei deputaţi afirmă acum că noi, cei din Bruxelles, putem face acest lucru mai bine decât statele membre, neţinând cont de faptul că Uniunea Europeană nu are autoritate privind politica în domeniul sănătăţii şi că trebuie să punem în aplicare acest lucru pe căi indirecte, prin sănătatea şi siguranţa la locul de muncă? În opinia mea, statele membre ar trebui să stabilească ce reglementări să adopte pentru a proteja nefumătorii. Acest lucru este logic, deoarece sunt mai apropiate de problemele locale. Nu înţeleg de ce Bruxelles ar trebui să impună protecţia nefumătorilor din Laponia şi Andaluzia, care este identică în fiecare detaliu. Ce s-a întâmplat cu implicaţiile transfrontaliere? Noi, la Bruxelles, ne-am lovit de limitările noastre în această privinţă. Pentru mine, protejarea copiilor şi a tinerilor este deosebit de importantă. În acest domeniu, este necesară o protecţie cuprinzătoare. Dacă introducem protecţie pentru nefumători la nivel european prin sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, nu protejăm copiii şi tinerii, deoarece aceştia nu sunt angajaţi. Prin urmare, vă solicit să sprijiniţi amendamentele 2 şi 13 prezentate de Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat)."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, potrebujeme zaviesť jasné a praktické pravidlá na ochranu nefajčiarov v celej Európe. Podľa môjho názoru však „v celej Európe“ neznamená nevyhnutne „z Európy“. Mnohé členské štáty už zaviedli právne predpisy na ochranu nefajčiarov a ďalšie budú takéto predpisy onedlho zavádzať. Prečo niektorí moji kolegovia poslanci teraz tvrdia, že my v Bruseli to dokážeme oveľa lepšie ako členské štáty bez ohľadu na to, že Európska únia nemá žiadne právomoci, pokiaľ ide o politiku v oblasti zdravotníctva a že musíme tieto právne predpisy prijať zdĺhavejšou cestou cez ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci? Podľa môjho názoru by sa členské štáty mali samy rozhodnúť, ktoré nariadenia na ochranu nefajčiarov zavedú. Toto dáva zmysel, pretože štáty majú bližšie k miestnym problémom a otázkam. Nerozumiem, prečo by mal Brusel nasilu vnucovať ochranu nefajčiarov v Laponsku a Andalúzii, ktorá je v každom detaile rovnaká. Čo sa stalo s cezhraničnými dôsledkami? V tomto ohľade sme v Bruseli prekročili hranice. Podľa mňa je mimoriadne dôležitá najmä ochrana detí a mladých ľudí. V tejto oblasti potrebujeme komplexnú ochranu. Ak zavedieme ochranu nefajčiarov na úrovni EÚ cez ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, neochránime deti ani malých ľudí, pretože oni nie sú zamestnanci. Preto by som vás chcela požiadať o podporu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 2 a 13, ktoré predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)."@sk19
"Gospa predsednica, po vsej Evropi je treba sprejeti jasna in praktična pravila o zaščiti nekadilcev. Vendar pa po mojem mnenju „povsod po Evropi“ ne pomeni nujno „od Evrope“. Mnoge države članice že imajo predpise za zaščito nekadilcev in druge so v postopku uvajanja takšnih predpisov. Zakaj zdaj nekateri moji kolegi poslanci govorijo, da v Bruslju lahko to opravimo veliko bolje od držav članic ne glede na dejstvo, da Evropska unija nima nobene pristojnosti na področju zdravstvene politike in da moramo to opraviti tako, da naredimo velik ovinek prek zdravja in varnosti pri delu? Po mojem mnenju bi se države članice morale odločiti, katere predpise bodo sprejele, da bi zaščitile nekadilce. To je smiselno, saj so bolje seznanjene z lokalnimi problemi in vprašanji. Ne razumem, zakaj bi moral Bruselj uvajati zaščito za nekadilce na Laponskem in v Andaluziji, ki bi bila identična v vsaki podrobnosti. Kaj se je zgodilo s čezmejnimi posledicami? V Bruslju smo v tem pogledu dosegli naše meje. Zame osebno je predvsem pomembna zaščita otrok in mladih ljudi. Na tem področju potrebujemo celovito zaščito. Če bomo zaščito za nekadilce uvedli na evropski ravni prek zdravja in varnosti pri delu, potem ne bomo ščitili otrok in mladih ljudi, saj niso zaposleni. Zato vas pozivam, da podprete predloga sprememb 2 in 13, ki ju je vložila Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)."@sl20
"Fru talman! Vi behöver se till att tydliga och praktiska bestämmelser för skyddet av icke-rökare införs i hela EU. Jag anser emellertid att ”i hela EU” inte måste betyda ”från EU”. Många medlemsstater har redan antagit lagstiftning för att skydda icke-rökare och andra medlemsstater är på väg att införa lagstiftning av denna typ. Varför säger nu vissa av mina kolleger att vi i Bryssel kan göra detta mycket bättre än medlemsstaterna, oaktat det faktum att EU inte har någon behörighet på det hälsopolitiska området och att vi måste genomföra detta via omvägen hälsa och säkerhet på arbetsplatsen? Jag menar att medlemsstaterna bör besluta om vilka föreskrifter man ska använda för att skydda icke-rökarna. Detta är förnuftigt eftersom de finns närmare de lokala problemen och frågorna. Jag kan inte förstå varför Bryssel ska införa skydd för icke-rökare i Lappland och i Andalusien som är fullständigt identiska. Vad har hänt med de gränsöverskridande konsekvenserna? Vi i Bryssel har stött på våra gränser i detta avseende. Jag anser att det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar. Vi behöver ett heltäckande skydd på detta område. Om vi inför skydd för icke-rökare på EU-nivå via hälsa och säkerhet på arbetsplatsen skyddar vi inte barn och ungdomar, eftersom de inte arbetar. Jag vill därför be er att stödja ändringsförslagen 2 och 13 som har lagts fram av PPE-gruppen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph