Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-399"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-399"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, firstly I would like to compliment Mrs Estrela on her initiative. I agree with the points that she made. In Ireland, I have also seen the transformation in attitudes to smoking and I have seen a transformation in the habits of Irish smokers. I was President of the Gaelic Athletic Association, which is Ireland’s largest sporting body. We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people. People resisted it but now they accept it. There is a complete change. I have no problem with people smoking but it affects others and that is the problem. Passive smoking has basically been eliminated in Ireland and adults have also cut back on smoking. Many have given it up and also – and more importantly – young people are less inclined to smoke now than they were before. The final point I would make is that, even in terms of their clothes, people find that there is no longer a smell. When you go abroad and go into restaurants, and if you smell smoke, you are inclined to leave, and it is the same for hotel rooms. It is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody. They will not regret it, I can guarantee that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve bych chtěl poblahopřát paní Estrelové k její iniciativě. Souhlasím s argumenty, které představila. V Irsku jsem také zaregistroval změnu v přístupu ke kouření a proměnu zvyků irských kuřáků. Byl jsem předsedou Gaelic Athletic Association, což je největší sportovní organizace v Irsku. Zavedli jsme zákaz na našem největším stadionu, který dokáže pojmout 82 500 lidí. Lidé protestovali, ale nyní to přijímají. To je naprostá změna. Nemám problém s lidmi, kteří kouří, ale postihuje to ostatní, a to je ten problém. Pasivní kouření bylo v Irsku prakticky odstraněno a dospělí také kouří méně. Mnoho jich přestalo kouřit – a co je důležitější –, mladí lidé jsou méně nakloněni kouření než dříve. Dovolil bych si poslední poznámku, totiž že lidé si všímají změny i na svém oblečení, které už nezapáchá kouřem. Když jedete do zahraničí a jdete do restaurace, pokud ucítíte kouř, pravděpodobně odejdete, a totéž platí pro hotelové pokoje. Je to dobrá iniciativa a čím dříve ji zrealizujeme, tím lépe pro všechny. Nebudou toho litovat, za to vám ručím."@cs1
"Fru formand! For det første vil jeg gerne komplimentere fru Estrela med hendes initiativ. Jeg er enig i de ting, hun sagde. I Irland har jeg også set den ændrede holdning til rygning, og jeg har set ændringerne i irernes rygevaner. Jeg var formand for det gæliske idrætsforbund, som er Irlands største idrætsorganisation. Vi indførte et forbud på vores største stadion, der kan rumme 82 500 tilskuere. Folk var imod det, men nu accepterer de det. Tingene har fuldkommen ændret sig. Jeg har ingen problemer med, at folk ryger, men det påvirker andre, og det er problemet. Passiv rygning er grundlæggende blevet afskaffet i Irland, og de voksne har også skåret ned på rygningen. Mange er holdt op – og endnu vigtigere – færre unge begynder at ryge end tidligere. Mit sidste punkt er, at folk også opdager, at deres tøj ikke kommer til at lugte mere. Når man tager til udlandet og går på restaurant, og man så lugter røg, har man lyst til at gå igen, og det samme gælder hotelværelser. Det er et godt initiativ, og jo før, det gennemføres, jo bedre er det for alle. De vil ikke fortryde det. Det kan jeg garantere."@da2
"Frau Präsidentin, zunächst möchte ich Frau Estrela zu ihrer Initiative beglückwünschen. Ich stimme ihren Aussagen zu. Wir konnten in Irland beobachten, wie sich die Haltung gegenüber dem Rauchen verändert hat, und ich habe eine Veränderung im Verhalten der irischen Raucher beobachtet. Ich war Präsident der Gaelic Athletic Association, die den größten Sportverband in Irland darstellt. Wir haben ein Rauchverbot in unseren größten Stadien, die 82 500 Menschen fassen können, eingeführt. Zunächst haben die Menschen dies nicht hingenommen, aber inzwischen akzeptieren sie es. Es gibt eine umfassende Veränderung. Ich habe kein Problem damit, dass Menschen rauchen, aber es schadet anderen, und das ist das Problem. Passivrauchen wurde in Irland grundsätzlich abgeschafft, und Erwachsene rauchen weniger. Viele haben es sogar aufgegeben, und – was noch wichtiger ist – junge Menschen sind weniger geneigt zu rauchen, als sie es zuvor waren. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die Menschen feststellen, dass auch ihre Kleider weniger nach Rauch riechen. Wenn man nun ins Ausland reist und ein Restaurant besucht und Rauch riecht, ist man geneigt, wieder zu gehen. Das gleiche gilt für Hotelzimmer. Dies ist eine gute Initiative, und je früher sie umgesetzt wird, desto besser für alle. Sie werden es nicht bedauern, das kann ich Ihnen versichern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτον θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Estrela για την πρωτοβουλία της. Συμφωνώ με όσα ανέφερε. Στην Ιρλανδία, διαπίστωσα και εγώ την αλλαγή της στάσης έναντι του καπνίσματος και των συνηθειών των ιρλανδών καπνιστών. Ήμουν πρόεδρος της Γαελικής Αθλητικής Ένωσης, που είναι ο μεγαλύτερος αθλητικός φορέας της Ιρλανδίας. Εφαρμόσαμε απαγόρευση στο μεγαλύτερο στάδιό μας, χωρητικότητας 82 500 ατόμων. Ο κόσμος στην αρχή είχε αντιστάσεις, αλλά τώρα αποδέχεται την απαγόρευση. Η αλλαγή είναι ολοκληρωτική. Δεν έχω πρόβλημα με όσους καπνίζουν, αλλά το κάπνισμα έχει επιπτώσεις και στους μη καπνιστές και αυτό είναι το πρόβλημα. Το παθητικό κάπνισμα έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί στην Ιρλανδία, ενώ και οι ενήλικοι έχουν περιορίσει το κάπνισμα. Πολλοί το έχουν κόψει εντελώς ενώ –το σημαντικότερο– η τάση των νέων ανθρώπων να καπνίζουν είναι περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Η τελική επισήμανση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, ακόμη και από την άποψη των ρούχων τους, οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι αυτά δεν μυρίζουν πλέον. Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό και πηγαίνεις σε εστιατόρια, εάν μυρίσεις καπνό έχεις την τάση να φύγεις, και το ίδιο ισχύει και για τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία και όσο πιο σύντομα εφαρμοσθεί τόσο το καλύτερο για όλους. Κανείς δεν θα το μετανιώσει, αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la señora Estrela por su iniciativa. Estoy de acuerdo con sus comentarios. En Irlanda, también he visto una transformación de las actitudes hacia el tabaco y he sido testigo de la transformación de los hábitos de los fumadores irlandeses. Fui presidente de la Asociación Atlética Gaélica, que el mayor organismo deportivo de Irlanda. Introdujimos la prohibición de fumar en nuestro mayor estadio, con aforo para 82 500 personas. Los ciudadanos se resistieron, pero ahora lo aceptan. Se ha producido un cambio total. No tengo problema con las personas que fuman, pero eso afecta a otros y eso sí supone un problema. El tabaquismo pasivo ha sido básicamente eliminado en Irlanda y los adultos también han reducido su consumo de tabaco. Muchos lo han dejado y también —y lo que es más importante— los jóvenes se muestran menos inclinados a fumar ahora de lo que lo estaban antes. Mi comentario final es que, incluso en lo tocante a sus prendas de vestir, los ciudadanos se dan cuenta de que ha desaparecido el olor. Cuando viajan al extranjero, entran en un restaurante y huelen a humo, están inclinados a abandonarlo, y lo mismo sucede con las habitaciones de hotel. Es una buena iniciativa y cuanto antes sea introducida, mejor para todos. No se arrepentirán, se lo garantizo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin kiita Edite Estrelat tema algatuse eest. Olen tema väidetega nõus. Ka mina olen Iirimaal näinud suitsetamisse suhtumise muutust ja Iiri suitsetajate harjumuste muutumist. Olin Iirimaa suurima spordiorganisatsiooni Gaeli spordiliidu president. Kehtestasime keelu meie suurimal staadionil, mis mahutab 82 500 inimest. Inimesed olid selle vastu, aga nüüd aktsepteerivad seda. Suhtumine on täielikult muutunud. Mul pole midagi inimeste vastu, kes suitsetavad, aga see mõjutab teisi ja see on probleem. Passiivne suitsetamine on Iirimaal sisuliselt kaotatud ja täiskasvanud suitsetavad ka vähem. Paljud on sellest loobunud ja mis veel olulisem – noored kalduvad nüüd vähem suitsetama kui varem. Viimasena tahaksin mainida, et inimesed ei tunne enam suitsuhaisu ka oma riietel. Kui lähed välismaal restorani ja tunned suitsuhaisu, siis kipud sealt lahkuma, ja see kehtib ka hotellitubade kohta. See on hea algatus ja mida rutem see rakendatakse, seda parem kõigile. Võin garanteerida, et seda ei kahetseta."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää jäsen Estrelaa hänen aloitteestaan. Olen samaa mieltä hänen esittämistään huomioista. Olen nähnyt Irlannissa tupakointiin liittyvien asenteiden ja irlantilaisten tupakoitsijoiden tapojen muuttuneen. Olen toiminut Irlannin suurimman urheilujärjestön, Gaelic Athletic Association -urheiluliiton puheenjohtajana. Otimme tupakointikiellon käyttöön suurimmalla stadionillamme, jonne mahtuu 82 500 henkeä. Aluksi ihmiset vastustivat sitä, mutta nyt se hyväksytään. Asiassa on tapahtunut täydellinen muutos. Minua ei haittaa ihmisten tupakointi vaan se, että se vaikuttaa muihin. Irlannissa passiivisesta tupakoinnista on käytännössä päästy eroon, ja myös aikuiset ovat vähentäneet tupakointia. Monet ovat lopettaneet tupakoinnin, ja vielä tärkeämpää on se, että nuorten kiinnostus tupakointia kohtaan on vähentynyt. Lopuksi haluan huomauttaa, että ihmiset ovat jopa huomanneet, etteivät heidän vaatteensa enää haise. Matkustaessamme ulkomailla ja käydessämme ravintoloissa savunhaju saa monet kääntymään ovella, ja sama koskee hotellihuoneita. Tämä on hyvä aloite, ja mitä pikemmin se toteutetaan, sen parempi se on kaikille. Voin taata, etteivät ihmiset valita asiasta tulevaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens tout d’abord à féliciter M Estrela pour son initiative. Je suis d’accord avec les points qu’elle soulève. En Irlande, j’ai aussi vu le changement d’attitude envers le tabac et j’ai constaté une évolution des habitudes des fumeurs irlandais. J’ai été président de la qui est l’association sportive la plus importante d’Irlande. Nous avons introduit une interdiction de fumer dans notre plus grand stade, qui peut accueillir 82 500 personnes. Les citoyens étaient d’abord réticents, mais maintenant ils l’acceptent. Le changement est total. Cela ne me dérange pas que les gens fument, mais le problème est que cela touche les autres. Le tabagisme passif a été pratiquement éradiqué en Irlande et les adultes ont également réduit leur consommation de tabac. De nombreux Irlandais ont arrêté de fumer et - plus important encore - les jeunes sont moins tentés de fumer maintenant qu’ils ne l’étaient avant. Enfin, je voudrais dire que les personnes trouvent que même leurs habits n’ont plus l’odeur du tabac. Lorsque vous allez au restaurant à l’étranger et que vous sentez la fumée, vous êtes tentés de partir, et c’est la même chose pour les chambres d’hôtel. C’est une bonne initiative et plus tôt elle sera introduite, mieux ce sera pour tout le monde. Nous ne le regretterons pas, je peux vous le garantir."@fr8
"). – Elnök asszony, először is szeretném elismerésemet kifejezni Estrela asszonynak ezért a kezdeményezésért. Egyetértek a megállapításaival. Írországban én is láttam a dohányzáshoz való hozzáállás átalakulását, és láttam az ír dohányosok szokásainak átalakulását is. A Kelta Atlétikai Szövetség elnöke voltam, ez Írország legnagyobb sportszövetsége. A 82 500 ember befogadására képes legnagyobb stadionunkban tilalmat vezettünk be. Az emberek először tiltakoztak, de aztán elfogadták. Jelentős változásokat élünk meg. Nekem nincs problémám a dohányosokkal, de a dohányzás másokra is káros hatással van, és ez probléma. Írországban alapvetően kiküszöböltük a passzív dohányzást, és csökkent a dohányzás a felnőttek körében. Sokan le is szoktak, és – ami még fontosabb – a fiatalok is kevésbé tartják vonzónak a dohányzást, mint régebben. Végezetül még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az emberek azt mondják, nincs többé füstszag, és a ruháik sem lesznek füstszagúak. Ha külföldön bemennek egy étterembe, és megérzik a füstöt, akkor egyre inkább hajlamosak arra, hogy elmenjenek abból az étteremből, és ugyanez igaz a hotelszobákra is. Ez egy jó kezdeményezés, és minél előbb bevezetik, annál jobb lesz mindenkinek. Senki nem fogja megbánni, ezt garantálom."@hu11
"Signora Presidente, vorrei anzitutto complimentarmi con l’onorevole Estrela per la sua iniziativa. Concordo con quanto ha detto. In Irlanda, ho assistito alla trasformazione dell’atteggiamento verso il fumo e anche delle abitudini dei fumatori irlandesi. Ero presidente della Gaelic Athletic Association, il più grande ente sportivo del paese, quando abbiamo introdotto il divieto nel nostro stadio più grande, con una capienza di 82 500 persone. Inizialmente la gente ha opposto resistenza, ma ora lo ha accettato. C’è stato un cambiamento radicale. Non mi da fastidio che la gente fumi, ma danneggia gli altri e questo è un problema. Il fumo passivo è stato essenzialmente eliminato, in Irlanda, e gli adulti hanno ridotto il proprio consumo di tabacco. Molti hanno completamente smesso e, cosa più importante, i giovani sono meno inclini a fumare di quanto non lo fossero in precedenza. L’ultimo punto che volevo affrontare è che, anche in termine di vestiario, le persone scoprono che non puzzano più. Quando si va all’estero e si entra in un ristorante, se si avverte odore di fumo, si è tentati di andarsene e lo stesso vale per le stanze d’albergo. E’ un’iniziativa valida e prima sarà introdotta, meglio sarà per tutti. Non se ne pentiranno, ve lo posso assicurare."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau pagirti E. Estrelą už jos iniciatyvą. Sutinku su jos pateiktais punktais. Airijoje taip pat mačiau, kaip keitėsi požiūris į rūkymą, ir mačiau, kaip keitėsi Airijos rūkalių įpročiai. Buvau Gėlų sporto asociacijos, kuri yra didžiausia Airijos sporto organizacija, prezidentas. Mes įvedėme draudimą rūkyti mūsų didžiausiame stadione, kuriame gali tilpti 82 500 žmonių. Žmonės priešinosi, tačiau dabar pritaria tam. Tai yra didelis pokytis. Aš neturiu problemų dėl žmonių rūkymo, tačiau jis kenkia kitiems, todėl tai yra problema. Airijoje pasyviojo rūkymo iš esmės neliko, o suaugusieji taip pat rūko mažiau. Daugelis rūkyti metė, o jauni žmonės – tai daug svarbiau – taip pat dabar yra mažiau linkę rūkyti negu anksčiau. Paskutinė mintis, kurią noriu pasakyti, yra ta, kad netgi dėl drabužių žmonės pastebi, kad jie nebekvepia dūmais. Kai nuvykstate į užsienį, ten einate į restoranus, ir jeigu juose užuodžiate dūmų kvapą, norite išeiti – tas pats galioja viešbučio kambariams. Tai puiki iniciatyva, todėl kuo greičiau ji bus įgyvendinta, tuo geriau bus visiems. Galiu garantuoti, kad žmonės dėl jos neapgailestaus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, vēlos izteikt atzinību par kundzes iniciatīvu. Es piekrītu viņas paustajiem argumentiem. Arī Īrijā esmu manījis, kā mainās attieksme pret smēķēšanu, un esmu novērojis, kā mainās smēķētāju paradumi Īrijā. Esmu bijušais Gēlu Atlētikas asociācijas priekšsēdētājs, kas ir Īrijas lielākā sporta iestāde. Mēs ieviesām smēķēšanas aizliegumu mūsu lielākajā stadionā ar 82 500 sēdvietu ietilpību. Cilvēki tam pretojās, taču tagad viņi to ir pieņēmuši. Ir notikušas lielas pārmaiņas. Man nav nekas iebilstams pret smēķētājiem, taču tas ietekmē pārējos, un tā jau ir problēma. Pasīvā smēķēšana Īrijā ir praktiski izskausta, un arī pieaugušie smēķē mazāk. Daudzi šo ieradumu ir atmetuši pilnībā un, kas ir vēl būtiskāk, jauniešiem ir mazāka tieksme uz smēķēšanu nekā agrāk. Nobeigumā es vēlos teikt, ka smēķēšana ietekmē arī apģērba aromātu, proti, nesmēķētāji jūt, ka viņu drēbes vairs nav piesūkušās ar cigarešu dūmu smaku. Ja ārzemēs restorāna apmeklētājs jūt cigarešu smaku, viņš, iespējams, nevēlēsies tur uzturēties, un tas attiecas arī uz viesnīcu istabiņām. Tā ir laba iniciatīva, un jo drīzāk tā tiks ieviesta, jo labāk būs visiem. Viņi to nenožēlos, to es varu garantēt."@lv13
"Madam President, firstly I would like to compliment Mrs Estrela on her initiative. I agree with the points that she made. In Ireland, I have also seen the transformation in attitudes to smoking and I have seen a transformation in the habits of Irish smokers. I was President of the Gaelic Athletic Association, which is Ireland’s largest sporting body. We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people. People resisted it but now they accept it. There is a complete change. I have no problem with people smoking but it affects others and that is the problem. Passive smoking has basically been eliminated in Ireland and adults have also cut back on smoking. Many have given it up and also – and more importantly – young people are less inclined to smoke now than they were before. The final point I would make is that, even in terms of their clothes, people find that there is no longer a smell. When you go abroad and go into restaurants, and if you smell smoke, you are inclined to leave, and it is the same for hotel rooms. It is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody. They will not regret it, I can guarantee that."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik mevrouw Estrela complimenteren met haar initiatief. Ik ben het eens met de punten die zij aanvoert. Ook ik heb in Ierland de verandering in de houding ten opzichte van het roken en in de gewoonten van de Ierse rokers waargenomen. Ik ben voorzitter geweest van de Gaelic Athletic Association, de grootste sportorganisatie van Ierland. We hebben een rookverbod ingevoerd in ons grootste stadion, met een capaciteit van 82 500 toeschouwers. De mensen verzetten zich eerst maar nu aanvaarden zij het. Er is sprake van een totale verandering. Ik heb geen probleem met mensen die roken, maar anderen hebben er last van en dat is het probleem. Passief roken is in Ierland in feite uitgebannen en volwassenen zijn ook minder gaan roken. Velen zijn gestopt en – nog belangrijker – ook jonge mensen zijn nu minder dan voorheen geneigd te gaan roken. Het laatste punt dat ik wil maken is dat mensen ontdekken dat er geen stank meer is, ook niet in hun kleren. Wanneer je in het buitenland een restaurant binnengaat en daar rook ruikt, voel je de aandrang om op te stappen, en hetzelfde geldt voor hotelkamers. Dit is een goed initiatief en hoe eerder het wordt uitgevoerd, hoe beter het is voor ons allemaal. We zullen er geen spijt van krijgen, dat garandeer ik."@nl3
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze pragnę pogratulować pani poseł Estereli jej inicjatyw. Zgadzam się z punktami, które poruszyła. Ja również zauważyłem w Irlandii zmianę podejścia do palenia i zmianę przyzwyczajeń irlandzkich palaczy. Byłem prezesem irlandzkiego związku sportowego Gaelic Athletic Association, będącego największą organizacją sportową w Irlandii. Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób. Ludzie protestowali, ale teraz to akceptują. Nastąpiła całkowita zmiana. Dla mnie nie stanowi problemu to, że ludzie palą. Dla mnie problemem jest, że szkodzą innym. Bierne palenie w Irlandii zostało praktycznie wyeliminowane i dorośli również ograniczyli palenie. Wiele osób rzuciło palenie – a co ważniejsze – młodzi ludzie są mniej skłonni do palenia niż kiedykolwiek w przeszłości. Ostatnia sprawa, o której pragnę powiedzieć. Ludzie zauważają, że nawet ubrania przestały cuchnąć tytoniem. Kiedy wyjeżdżamy za granicę i idziemy do restauracji, to jeżeli poczujemy w niej dym, mamy ochotę wyjść. To samo dotyczy pokoi hotelowych. To dobra inicjatywa, i wcześniej czy później zostanie wprowadzona dla dobra wszystkich. Gwarantuję, że nie będziemy tego żałować."@pl16
"Senhora Presidente, antes de mais, gostaria de felicitar a senhora deputada Edite Estrela pela sua iniciativa. Concordo com os argumentos que apresentou. Na Irlanda, também eu assisti à transformação das atitudes face ao tabagismo, bem como a transformação dos hábitos dos fumadores irlandeses. Fui presidente da Gaelic Athletic Association (Associação Atlética Gaélica), que é a maior organização desportiva da Irlanda. Introduzimos a proibição no nosso maior estádio, com capacidade para 82 500 pessoas. As pessoas resistiram inicialmente, mas hoje aceitam-na. Houve uma mudança radical. Não me incomoda nada que as pessoas fumem, mas isso afecta os outros, e isso é um problema. O tabagismo passivo foi, no essencial, eliminado na Irlanda, sendo que os adultos também fumam menos. Muitos deixaram de fumar, e – o que é mais importante – os jovens estão hoje menos inclinados a fumar do que no passado. O meu derradeiro argumento é que, inclusivamente no que respeita à roupa, as pessoas notaram que deixaram de cheirar a tabaco. Quando nos deslocamos ao estrangeiro e entramos em restaurantes, se sentimos cheiro a tabaco, temos tendência a abandonar o local, e o mesmo se passa com os quartos de hotel. Esta é uma boa iniciativa, e quanto mais cedo for introduzida melhor para todos. Posso garantir que não a lamentaremos."@pt17
"Doamnă preşedintă, mai întâi aş dori să o felicit pe dna Estrela pentru iniţiativa sa. Sunt de acord cu aspectele pe care le-a menţionat. În Irlanda, am observat, de asemenea, schimbarea atitudinii faţă de fumat şi am remarcat schimbarea obiceiurilor fumătorilor irlandezi. Am fost preşedintele Asociaţiei irlandeze de atletism, care este cel mai mare organism sportiv din Irlanda. Am introdus o interdicţie în cel mai mare stadion al nostru, care are o capacitate de 82 500 de persoane. Oamenii s-au opus la început, însă acum o acceptă. Există o schimbare totală. Nu am o problemă în legătură cu oamenii care fumează, însă acest lucru îi afectează pe alţii şi aceasta este o problemă. Fumatul pasiv a fost, practic, eliminat în Irlanda, iar adulţii au redus fumatul. Numeroase persoane au renunţat la fumat – şi, mai important – tinerii au mai puţin tendinţa de a fuma acum decât înainte. Ultimul aspect pe care doresc să îl menţionez este că, până şi în ceea ce priveşte îmbrăcămintea, oamenii consideră că nu mai miroase a tutun. Când mergem în străinătate şi intrăm în restaurante, dacă simţim miros de tutun, avem tendinţa de a pleca, acelaşi lucru fiind valabil pentru camerele de hotel. Aceasta este o iniţiativă bună şi, cu cât este introdusă mai repede, cu atât mai bine pentru toată lumea. Pot să vă garantez că nimeni nu va regreta."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel vysloviť pochvalu pani Estrelovej za jej iniciatívu. Súhlasím so všetkými bodmi, ktoré spomenula. Aj ja som si v Írsku všimol zmenu postojov k fajčeniu a zmenu návykov írskych fajčiarov. Bol som predsedom Gaelského atletického združenia, ktoré je najväčším írskym športovým orgánom. Zákaz sme zaviedli na našom najväčšom štadióne, ktorý má kapacitu 82 500 ľudí. Ľudia zákaz najskôr odmietali, teraz ho už však akceptujú. Došlo k úplnej zmene. Nemám problém s ľuďmi, ktorí fajčia, ovplyvňuje to však ostatných, a to je ten problém. Pasívne fajčenie bolo v Írsku v podstate odstránené a aj dospelí fajčenie obmedzili. Mnohí prestali fajčiť a, čo je ešte dôležitejšie, počet mladých ľudí so sklonmi k fajčeniu je menší ako predtým. Mojou poslednou poznámkou je, že aj pokiaľ ide o oblečenie, ľudia zisťujú, že už nie je napáchnuté dymom. Ak cestujete do zahraničia a prídete do reštaurácie, v ktorej cítiť dym, najradšej by ste odišli, a to isté platí pre hotelové izby. Je to dobrá iniciatíva a čím skôr sa zavedie, tým lepšie pre všetkých. Môžem zaručiť, že to neoľutujú."@sk19
"Gospa predsednica, najprej bi želel čestitati gospe Estrela za njeno pobudo. Strinjam se s tem, kar je poudarila. Tudi sam sem na Irskem videl spremembo odnosa do kajenja in tudi spremembo v navadah irskih kadilcev. Bil sem predsednik Irske atletske zveze, ki je največji športni organ na Irskem. Uvedli smo prepoved na našem največjem štadionu, ki sprejme 82 500 ljudi. Ljudje so se temu upirali, zdaj pa so sprejeli. Priče smo popolni spremembi. Nimam nič proti, da ljudje kadijo, vendar to vpliva na druge in v tem je problem. Na Irskem smo dejansko odpravili pasivno kajenje in odrasli so tudi začeli kaditi manj. Mnogi so kajenje opustili in tudi – kar je najpomembneje – mladi so manj nagnjeni h kajenju, kot so bili prej. Zadnje, kar bi rad poudaril, je, da ljudje ugotavljajo tudi, da celo v njihovih oblekah ni več vonja po tobačnem dimu. Ko greste v tujino in v restavracije, boste raje odšli, če boste zavohali dim, enako pa velja tudi za hotele. To je dobra pobuda in prej ko bo sprejeta, bolje bo za vse. Ljudje ne bodo obžalovali, to lahko zagotovim."@sl20
"Fru talman! Jag vill först och främst berömma Edite Estrela för hennes initiativ. Jag instämmer i hennes åsikter. Jag har även på Irland sett förändringen av inställningen till rökning och det har skett en förändring av de irländska rökarnas vanor. Jag har varit ordförande för Gaeliska idrottsförbundet, som är Irlands största idrottsorganisation. Vi införde ett förbud på vår största idrottsarena, som kan ta emot 82 500 personer. Folk var emot det, men nu har de accepterat det. Det handlar om en fullständig förändring. Jag har inga problem med att folk röker, men det påverkar andra och det är det som är problemet. Den passiva rökningen har mer eller mindre eliminerats på Irland och vuxna har också dragit ned på rökningen. Många har slutat och – vilket är ännu viktigare – ungdomar är mindre benägna att börja röka nu än de var tidigare. Det sista jag vill nämna är att folk, även när det gäller deras kläder, tycker att det inte luktar längre. När man åker utomlands och går till restauranger som luktar rök känner man att man vill gå därifrån, och samma sak gäller för hotellrum. Det är ett bra initiativ och ju tidigare det införs desto bättre för alla. Man kommer inte att ångra sig, det kan jag garantera."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gaelic Athletic Association"8
"Seán Kelly (PPE"11
"Seán Kelly (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph