Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-396"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-396"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Dank an alle, die an der Entschließung mitgearbeitet haben. Passivrauchen ist ein riesiges Problem, besonders für Kinder. Der Präsident des Berufsverbands Kinderheilkunde in Deutschland hat einmal gesagt: Rauchen in Gegenwart von Kindern ist vorsätzliche Körperverletzung. Ich selber würde nicht so drastisch formulieren, aber wir müssen handeln. Ich begrüße sehr die Gesetze, die in Irland, Italien und anderen Ländern konsequent umgesetzt werden. Ich finde die Gesetzeslage und die Praxis in Deutschland aus gesundheitspolitischer Sicht beschämend. Wir haben da von anderen europäischen Ländern viel zu lernen. Trotzdem ist es nicht so leicht, wie es in Ziffer 2, 10 und 13 dieser Entschließung dargestellt wird. Wir haben auf der europäischen Ebene eine begrenzte Kompetenz. Es könnte politisch kontraproduktiv sein, hier eine Gesetzgebung zu machen. Wir können nur Arbeitnehmer schützen, d.h. dass wir Kinder nicht besonders schützen können, wenn wir auf europäischer Ebene tätig werden. Das ist aber gerade besonders notwendig. Deswegen bitte ich, die Änderungsanträge der EVP zu diesem Thema zu unterstützen. Ein Wort zu den umstrittenen Tabaksubventionen, über die wir jahrelang diskutiert haben: Der Umweltausschuss hat immer gefordert, sie ganz abzuschaffen. Jetzt gibt es einen guten Kompromiss im Rat, und ich plädiere deshalb – vorbehaltlich der Diskussion in meiner Fraktion – persönlich sehr stark dafür, dass wir Ziffer 9 so lassen, wie sie ist. Das ist ein guter Kompromiss, und die Menschen würden es nicht verstehen, wenn wir weiter solche Subventionen wie bisher zahlen. Wir brauchen diese Umstellung, und wir sollten das unterstützen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto usnesení. Pasivní kouření je obrovským problémem, především pro děti. Předseda německé asociace pediatrů jednou řekl, že kouření v přítomnosti dítěte představuje záměrnou vnitřní újmu. Já sám bych to tak drasticky nevyjádřil, ale je jasné, že musíme něco dělat. Velice vítám právní předpisy, jež byly zavedeny v Irsku, Itálii a jiných zemích. Myslím se, že právní a praktická situace v Německu je z hlediska zdravotní politiky ostudná. V tomto ohledu se máme od ostatních evropských zemí co učit. Avšak není to tak jednoduché, jak uvádějí odstavce 2, 10 a 13 tohoto usnesení. Máme na evropské úrovni pouze omezené pravomoce a zavádět právní předpisy v této oblasti by mohlo být politicky kontraproduktivní. Můžeme chránit zaměstnance. Nemůžeme zajistit zvláštní ochranu dětem podniknutím kroků na evropské úrovni. Avšak právě tento druh ochrany je teď nejvíce potřeba. Proto vás žádám, abyste podpořili pozměňovací návrhy předložené Skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) k tomuto tématu. Ještě jednu poznámku ke kontroverzním tabákovým subvencím, o nichž diskutujeme už roky. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vždy žádal jejich zrušení. Nyní jsme v Radě dosáhli dobrého kompromisu, a proto bych rád osobně vyjádřil naléhavou žádost, na základě diskuse v mé skupině, aby byl odstavec 9 ponechán beze změny. Je to účinný kompromis a lidé nepochopí, pokud budeme nadále platit subvence, jako jsme to dělali v minulosti. Musíme to změnit a měli bychom to podpořit."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til beslutningsforslaget. Passiv rygning er et kolossalt problem, navnlig for børn. Formanden for den tyske sammenslutning af børnelæger sagde engang, at rygning i børns nærvær er et bevidst forsøg på at skade dem fysisk. Jeg vil ikke udtrykke det helt så drastisk selv, men det er klart, at vi er nødt til at handle. Jeg glæder mig i høj grad over den lovgivning, man har indført i Irland, Italien og andre lande. Jeg mener, at den juridiske og praktiske situation i Tyskland er skammelig set ud fra et sundhedspolitisk perspektiv. Vi kan lære meget af andre europæiske lande i denne henseende. Men det er ikke så let, som det beskrives i punkt 2, 10 og 13 i beslutningsforslaget. Vi har kun begrænsede beføjelser på europæisk niveau, og indførelsen af lovgivning på dette område kan virke mod hensigten rent politisk. Vi kan kun beskytte arbejdstagerne. Vi kan ikke yde særlig beskyttelse til børn ved at handle på europæisk niveau. Men det haster med den type beskyttelse. Derfor vil jeg bede Dem støtte ændringsforslaget fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) om dette. En bemærkning om de kontroversielle tilskud til tobaksdyrkning, som vi har diskuteret i årevis. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har altid krævet dem afskaffet. Nu har vi et godt kompromis i Rådet, og derfor vil jeg gerne udsende en stærk personlig appel om, at man lader punkt 9 blive stående uændret, med forbehold for en drøftelse med min gruppe. Det er et effektivt kompromis, og folk vil ikke forstå det, hvis vi fortsætter med at yde støtte som hidtil. Vi behøver denne ændring, og vi bør støtte den."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ψηφίσματος. Το παθητικό κάπνισμα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδίως για τα παιδιά. Ο πρόεδρος της γερμανικής ένωσης παιδιάτρων είπε κάποτε ότι το κάπνισμα παρουσία παιδιών συνιστά σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης. Δεν θα εκφραζόμουν το ίδιο δραματικά ο ίδιος, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να δράσουμε. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στην Ιρλανδία, την Ιταλία και σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι η νομική και πραγματική κατάσταση στη Γερμανία είναι επαίσχυντη από την άποψη της πολιτικής για την υγεία. Έχουμε πολλά να διδαχθούμε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από αυτήν την άποψη. Παρά ταύτα, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαίνεται να προκύπτει από τις παραγράφους 2, 10 και 13 του εν λόγω ψηφίσματος. Η δικαιοδοσία μας είναι περιορισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέσπιση νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγική από πολιτικής άποψης. Μπορούμε μόνο να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να παράσχουμε ειδική προστασία για τα παιδιά δραστηριοποιούμενοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτού του είδους ακριβώς η προστασία είναι που χρειάζεται επειγόντως. Συνεπώς, θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε τις τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επί του θέματος. Δυο λόγια σχετικά με τις αμφιλεγόμενες επιδοτήσεις του καπνού, τις οποίες συζητούμε για χρόνια. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ζητούσε πάντα την κατάργησή τους. Τώρα έχουμε επιτύχει έναν καλό συμβιβασμό στο Συμβούλιο και, συνεπώς, θα ήθελα να προβώ σε μια έντονη προσωπική έκκληση, αντικείμενο συζήτησης με την Ομάδα μου, να αφήσουμε την παράγραφο 9 αμετάβλητη. Είναι ένας αποτελεσματικός συμβιβασμός και ο κόσμος δεν θα κατανοήσει το να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε επιδοτήσεις όπως κάναμε στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε αυτήν την αλλαγή και πρέπει να την στηρίξουμε."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank everyone who has contributed to the resolution. Passive smoking is a huge problem, particularly for children. The president of the German association of paediatricians once said that smoking in the presence of children constitutes intentional bodily harm. I would not express it as drastically as that myself, but it is clear that we need to act. I very much welcome the legislation that has been introduced in Ireland, Italy and other countries. I think that the legal and practical situation in Germany is shameful from a health policy perspective. We have a lot to learn from other European countries in this respect. Nevertheless, it is not as easy as paragraphs 2, 10 and 13 of this resolution suggest. We have only limited authority at a European level and introducing legislation in this area could be politically counterproductive. We can only protect workers. We cannot provide special protection for children by taking action at a European level. However, it is this sort of protection that is urgently needed. Therefore, I would ask you to support the amendments put forward by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) on this subject. One word about the controversial tobacco subsidies, which we have been discussing for years. The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety has always called for them to be abolished. Now we have a good compromise in the Council and, therefore, I would like to make a strong personal plea, subject to a discussion with my group, for leaving paragraph 9 unchanged. It is an effective compromise and people will not understand it if we continue to pay subsidies as we have in the past. We need this change and we should support it."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a la resolución. El tabaquismo pasivo es un gran problema, especialmente para los niños. El presidente de la asociación de pediatras alemanes dijo en una ocasión que fumar en presencia de niños constituye un acto intencionado de lesiones físicas. Yo no lo expresaría de un modo tan radical, pero está claro que debemos actuar. Aplaudo sin reservas la legislación introducida en Irlanda, en Italia y en otros países. Creo que la situación legal y práctica en Alemania es vergonzosa desde una perspectiva de política sanitaria. Tenemos mucho que aprender de otros países de Europa a este respecto. Sin embargo, no todo es tan fácil como sugieren los párrafos 2, 10 y 13 de esta Resolución. Nuestra autoridad a escala europea es limitada, e introducir legislación en esta área podría ser políticamente contraproducente. Tan solo podemos proteger a los trabajadores. No podemos proporcionar una protección especial a los niños actuando a escala europea. Sin embargo, ésa es la clase de protección que se necesita con urgencia. Por tanto, les pido que apoyen las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) sobre este tema. Un comentario sobre los polémicos subsidios al tabaco, que hemos discutido durante años. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria siempre ha pedido que fuesen abolidos. Ahora tenemos un buen compromiso en el Consejo y, por tanto, quiero realizar un encendido ruego personal, sujeto a debate con mi grupo, para no modificar el párrafo 9. Es un compromiso eficaz y los ciudadanos no entenderán que sigamos pagando subsidios como lo hemos hecho en el pasado. Necesitamos este cambio y deberíamos apoyarlo."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Tahaksin tänada kõiki, kes resolutsiooni koostamisele kaasa aitasid. Passiivne suitsetamine on tohutu probleem, eelkõige laste jaoks. Saksamaa lastearstide liidu president ütles kord, et suitsetamine laste juuresolekul on tahtlik kehavigastuse tekitamine. Mina nii karmilt ei ütleks, aga on selge, et me peame midagi ette võtma. Mul on väga hea meel Iirimaal, Itaalias ja teistes riikides kehtestatud õigusaktide üle. Juriidiline ja praktiline olukord Saksamaal on minu arvates tervisepoliitika seisukohast häbiväärne. Meil on teistelt Euroopa riikidelt sellega seoses palju õppida. Ent asi ei ole nii lihtne, nagu resolutsiooni lõigetest 2, 10 ja 13 võib välja lugeda. Meie Euroopa tasandi volitused on piiratud ja selle valdkonna õigusaktide kehtestamine pigem takistaks poliitiliste eesmärkide saavutamist. Me saame ainult töötajaid kaitsta. Me ei saa Euroopa tasandi meetmete võtmisega pakkuda erilist kaitset lastele. Ent just sellist kaitset on hädasti vaja. Seetõttu paluksin teil toetada Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni esitatud asjakohaseid muudatusettepanekuid. Üks sõna ka vastuolulistest tubakatoetustest, mille üle oleme arutlenud aastaid. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon on alati nõudnud nende kaotamist. Nüüd on nõukogu jõudnud heale kompromissile ja seetõttu tahaksin oma fraktsioonis toimunud arutelu arvestades esitada isikliku tungiva palve jätta lõige 9 muutmata. Kompromiss on hea ja inimesed ei saaks aru, miks me jätkame toetuste maksmist nagu varem. See muudatus on vajalik ja me peaksime seda toetama."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää kaikkia päätöslauselman laatimiseen osallistuneita. Passiivinen tupakointi on valtava ongelma, erityisesti lapsille. Saksan lastenlääkäriliiton puheenjohtaja totesi kerran, että tupakointi lasten läsnä ollessa on tahallista pahoinpitelyä. En ilmaisisi asiaa itse yhtä voimakkaasti, mutta on selvää, että meidän on toimittava. Pidän Irlannissa, Italiassa ja muissa maissa säädettyjä lakeja erittäin myönteisinä. Mielestäni Saksan tilanne on oikeudellisesti ja käytännössä kansanterveyden näkökulmasta häpeällinen. Meillä on tältä osin paljon opittavaa muilta Euroopan mailta. Asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksinkertainen kuin päätöslauselman 2, 10 ja 13 kohdassa annetaan ymmärtää. Meillä on EU:ssa valtaa vain rajallisesti, ja lain säätäminen tällä alalla voisi olla poliittisesti haitallista. Voimme ainoastaan suojella työntekijöitä. EU ei voi tarjota lapsille erityistä suojelua ryhtymällä toimiin. Tällaista suojelua kuitenkin tarvittaisiin kipeästi. Kehotankin siksi teitä kannattamaan tarkistuksia, joita Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmä on esittänyt tästä aiheesta. Sanon vielä muutaman sanan tupakkatuista, joista olemme keskustelleet vuosia. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on vaatinut aina niiden lakkauttamista. Neuvostossa on nyt saavutettu hyvä kompromissi. Esitän siksi henkilökohtaisesti voimakkaan pyynnön – edellyttäen, että ryhmäni keskustelee siitä. Pyydän, että 9 kohta jätettäisiin ennalleen. Se on hyvä kompromissi, eivätkä ihmiset ymmärrä, jos jatkamme tukien maksamista niin kuin tähän saakka. Tarvitsemme tämän muutoksen, ja meidän pitäisi tukea sitä."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la résolution. Le tabagisme passif est un énorme problème, en particulier pour les enfants. Le président de l’association allemande des pédiatres a dit un jour que fumer en présence d’un enfant constituait un acte de nuisance physique. Je n’irais pas jusque là, mais il est clair que nous devons agir. Je me réjouis fortement de la législation introduite en Irlande, en Italie et dans d’autres pays. Je pense que la situation juridique et pratique en Allemagne est honteuse d’un point de vue sanitaire. Nous avons beaucoup à apprendre des autres pays européens à cet égard. Toutefois, tout n’est pas toujours aussi facile que le suggère la résolution aux paragraphes 2, 10 et 13. Nous n’avons qu’une autorité limitée au niveau européen et l’introduction d’une législation dans ce domaine pourrait s’avérer contreproductive. Nous ne pouvons assurer une protection spéciale aux enfants en prenant des mesures au niveau européen. Toutefois, nous avons besoin urgemment de ce type de protection. C’est pourquoi je vous demande de soutenir les amendements avancés par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) à ce sujet. Un mot sur les subventions controversées à l’industrie du tabac, dont nous discutons depuis des années. La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a toujours demandé leur suppression. Nous avons désormais un bon compromis au Conseil et dès lors, je souhaite m’exprimer en mon nom et demander, moyennant discussion avec mon groupe, de laisser le paragraphe 9 tel quel. Il s’agit d’un compromis efficace et les citoyens ne comprendraient pas que nous continuions à verser des subventions comme par le passé. Nous avons besoin de changement et devons soutenir ce changement."@fr8
"). Elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az állásfoglalás megalkotásában részt vett. A passzív dohányzás, különösen a gyermekek passzív dohányzása, óriási probléma. A német gyermekorvosok szövetségének elnöke egyszer azt mondta, hogy aki gyermekek jelenlétében dohányzik, az szándékosan testi sértést követ el ellenük. Én nem fogalmaznék ilyen drasztikusan, de az világos, hogy cselekednünk kell. Határozottan üdvözlöm ezt a jogszabályt, amelyet Írországban, Olaszországban és más országokban már elfogadtak. Úgy gondolom, hogy Németországban a jogi és a gyakorlati helyzet egészségpolitikai szempontból nézve szégyenletes. Ebben a tekintetben sokat tanulhatunk más európai országoktól. Azonban ez nem olyan könnyű, mint ahogy azt az állásfoglalás 2., 10. és 13. bekezdése is sugallja. Európai szinten csak korlátozott hatáskörrel rendelkezünk, és az erre a területre vonatkozó jogszabályok bevezetése politikailag talán éppen az elérni kívánttal ellenkező hatást vált ki. Csak a munkavállalókat tudjuk megvédeni. Európai szintű intézkedésekkel nem tudunk különleges védelmet nyújtani a gyermekek számára. Pedig éppen erre a védelemre lenne sürgősen szükség. Ezért arra kérem Önöket, hogy támogassák az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által előterjesztett módosításokat. Még egy szó a dohánytermesztők részére nyújtott támogatásokról, amely évek óta vita tárgya. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mindig is arra szólított fel, hogy ezeket szüntessék meg. Most a Tanácsban egy jó kompromisszumot sikerült elérni, és ezért szeretnék határozottan kiállni amellett – fenntartva a vitát a képviselőcsoportomban –, hogy a 9. bekezdést hagyjuk változatlanul. Ez egy hatékony kompromisszum, és az emberek nem fogják megérteni, ha múlthoz hasonlóan továbbra is fizetjük a támogatásokat. Szükségünk van erre a változásra, és támogatnunk kell ezt a változást."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa risoluzione. Il fumo passivo è un problema enorme, in particolar modo per i bambini. Il presidente dell’associazione nazionale pediatri tedeschi una volta ha detto che fumare in presenza di bambini costituisce una lesione personale intenzionale. Non desidero esprimermi in termini altrettanto drastici, ma è chiaro che dobbiamo agire. Plaudo alla legislazione introdotta in Irlanda, in Italia e in altri paesi. Credo che la situazione giuridica e pratica in Germania sia deprecabile dal punto di vista di una politica sanitaria. Abbiamo molto da imparare da altri paesi europei, in questo senso. Nondimeno, la situazione non è così semplice come lascerebbero ad intendere i paragrafi 2, 10 e 13 della risoluzione. A livello europeo abbiamo soltanto un’autorità limitata e introdurre leggi in materia potrebbe essere politicamente controproducente. Possiamo proteggere soltanto i lavoratori. Non possiamo garantire protezione speciale ai bambini agendo a livello comunitario. Nondimeno, questo è il genere di protezione di cui vi è urgente necessità. Vi chiederei pertanto di sostenere gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano) su tale argomento. Permettetemi una parola sui controversi sussidi per il tabacco, su cui abbiamo discusso per anni. La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha sempre chiesto che venissero aboliti. Ora abbiamo raggiunto un buon compromesso in Consiglio e, pertanto, dopo averne discusso in seno al mio gruppo, vorrei fare un sentito appello personale affinché il paragrafo 9 rimanga inalterato. E’ un compromesso efficace e, se continueremo a versare sussidi come in passato, la gente non la capirà. Abbiamo bisogno di questo cambiamento e dobbiamo sostenerlo."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau pradėti visiems, kurie prisidėjo prie rezoliucijos. Pasyvusis rūkymas yra didžiulė problema, ypač vaikams. Kartą Vokietijos pediatrų asociacijos pirmininkas pasakė, kad rūkymas vaikų akivaizdoje yra tyčinė fizinė žala. Aš pats nepasakyčiau taip drastiškai, tačiau akivaizdu, kad mums reikia veikti. Labai palankiai vertinu teisės aktus, kurie buvo priimti Airijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Manau, kad sveikatos politikos požiūriu teisinė ir praktinė padėtis Vokietijoje yra gėdinga. Šiuo atžvilgiu turime labai daug ko pasimokyti iš kitų Europos šalių. Vis dėlto tai padaryti nėra taip lengva, kaip teigiama šios rezoliucijos 2, 10 ir 13 dalyse. Turime tik ribotus įgaliojimus Europos lygmeniu, todėl teisės aktų priėmimas šioje srityje galėtų būti politiškai neveiksmingas. Galime tik apsaugoti darbuotojus. Imdamiesi veiksmų Europos lygmeniu negalime užtikrinti specialios apsaugos vaikams. Tačiau tai yra tokia apsauga, kuri būtinai reikalinga. Todėl norėčiau paprašyti jus palaikyti pakeitimus, kuriuos šiuo klausimu pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija. Keletas žodžių apie ginčytinas subsidijas tabako gaminiams, kurias svarstėme daug metų. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas visada ragino jas panaikinti. Dabar turime puikų kompromisą Taryboje, todėl, atsižvelgdamas į mano frakcijoje vykusią diskusiją, norėčiau labai paprašyti, kad 9 dalis būtų palikta nepakeista. Tai veiksmingas kompromisas, nes kitaip žmonės nesuprastų mūsų, jeigu toliau mokėtume subsidijas, kaip darėme anksčiau. Mums reikia šio pakeitimo, todėl turėtume palaikyti jį."@lt14,14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties ikvienam, kas ir ieguldījis darbu šīs rezolūcijas izstrādē. Pasīvā smēķēšana ir milzīga problēma, jo īpaši bērniem. Vācijas Pediatru asociācijas priekšsēdētājs reiz sacīja, ka smēķēšana bērnu klātbūtnē nodara apzinātu miesisku kaitējumu. Es neesmu tik kategoriski noskaņots, taču ir skaidrs, ka mums ir jārīkojas. Es ļoti atzinīgi vērtēju Īrijā, Itālijā un citās valstīs ieviestos tiesību aktus. Uzskatu, ka juridiskā un praktiskā situācija Vācijā veselības politikas jomā ir apkaunojoša. Šajā ziņā mums ir daudz jāmācās no pārējām Eiropas valstīm. Tomēr viss nav tik vienkārši, kā tas izklāstīts rezolūcijas 2., 10. un 13. punktā. Eiropas līmenī mums ir tikai ierobežotas pilnvaras, un tiesību aktu ieviešana šajā jomā varētu nebūt politiski mērķtiecīga. Mēs varam pasargāt tikai darbiniekus. Taču mēs nevaram nodrošināt īpašu aizsardzību bērniem, īstenojot pasākumus Eiropas līmenī. Tiesa, tieši šāda veida aizsardzība ir steidzami nepieciešama, tāpēc es aicinu jūs atbalstīt Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgo demokrātu) ierosinātos grozījumus šajā jautājumā. Ļoti īsi par pretrunīgajām tabakas subsīdijām, par ko mēs runājam jau gadiem. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja pastāvīgi ir lūgusi tās atcelt. Tagad Padomē esam panākuši labu kompromisu, un tādējādi no savas puses vēlos paust stingru lūgumu, kas izriet no diskusijām ar manu grupu, proti, nemainīt rezolūcijas 9. punktu. Tas ir iedarbīgs kompromiss, un cilvēki to nesapratīs, ja mēs turpināsim izmaksāt subsīdijas, kā to esam darījuši līdz šim. Mums šī kārtība ir jāmaina, un šāda nostāja būtu jāatbalsta."@lv13
"Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Dank an alle, die an der Entschließung mitgearbeitet haben. Passivrauchen ist ein riesiges Problem, besonders für Kinder. Der Präsident des Berufsverbands Kinderheilkunde in Deutschland hat einmal gesagt: Rauchen in Gegenwart von Kindern ist vorsätzliche Körperverletzung. Ich selber würde nicht so drastisch formulieren, aber wir müssen handeln. Ich begrüße sehr die Gesetze, die in Irland, Italien und anderen Ländern konsequent umgesetzt werden. Ich finde die Gesetzeslage und die Praxis in Deutschland aus gesundheitspolitischer Sicht beschämend. Wir haben da von anderen europäischen Ländern viel zu lernen. Trotzdem ist es nicht so leicht, wie es in Ziffer 2, 10 und 13 dieser Entschließung dargestellt wird. Wir haben auf der europäischen Ebene eine begrenzte Kompetenz. Es könnte politisch kontraproduktiv sein, hier eine Gesetzgebung zu machen. Wir können nur Arbeitnehmer schützen, d.h. dass wir Kinder nicht besonders schützen können, wenn wir auf europäischer Ebene tätig werden. Das ist aber gerade besonders notwendig. Deswegen bitte ich, die Änderungsanträge der EVP zu diesem Thema zu unterstützen. Ein Wort zu den umstrittenen Tabaksubventionen, über die wir jahrelang diskutiert haben: Der Umweltausschuss hat immer gefordert, sie ganz abzuschaffen. Jetzt gibt es einen guten Kompromiss im Rat, und ich plädiere deshalb – vorbehaltlich der Diskussion in meiner Fraktion – persönlich sehr stark dafür, dass wir Ziffer 9 so lassen, wie sie ist. Das ist ein guter Kompromiss, und die Menschen würden es nicht verstehen, wenn wir weiter solche Subventionen wie bisher zahlen. Wir brauchen diese Umstellung, und wir sollten das unterstützen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, beste collega’s, ik dank allen die aan de resolutie hebben meegewerkt. Passief roken is een enorm probleem, vooral voor kinderen. De voorzitter van de beroepsvereniging voor kindergeneeskunde in Duitsland heeft eens gezegd: roken in het bijzijn van kinderen is opzettelijke fysieke mishandeling. Ik zou dat zelf niet zo boud formuleren, maar we moeten hier iets aan doen. Ik ben zeer verheugd over de wetten die in Ierland, Italië en andere landen zijn ingevoerd. Op het punt van het gezondheidsbeleid vind ik de wetgeving en de praktijk in Duitsland beschamend. We kunnen op dat gebied veel van andere Europese landen leren. Toch is het niet zo gemakkelijk als het in de paragrafen 2, 10 en 13 van deze resolutie wordt voorgesteld. We hebben op Europees niveau slechts beperkte bevoegdheden. Wetgeving op dit gebied zou politiek gezien contraproductief kunnen werken. We kunnen alleen werknemers beschermen en dat betekent dat we op Europees niveau niet veel aan de bescherming van kinderen kunnen doen. Maar dat is nu juist dringend noodzakelijk. Daarom verzoek ik u de amendementen van de EVP ten aanzien van dit onderwerp te steunen. Nog even iets over de omstreden tabakssubsidies waarover wij jarenlang hebben gediscussieerd. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft steeds geëist dat die helemaal afgeschaft worden. Nu is er in de Raad een goed compromis bereikt en ik pleit er daarom persoonlijk sterk voor – onder voorbehoud van de discussie in mijn fractie – dat we paragraaf 9 ongewijzigd laten. Dat is een goed compromis en de mensen zouden het niet begrijpen als wij nog net zulke subsidies als voorheen zouden verstrekken. We hebben deze omschakeling nodig en we moeten dit ondersteunen."@nl3
"Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wnieśli wkład do tej rezolucji. Bierne palenie stanowi ogromny problem, szczególnie w odniesieniu do dzieci. Prezes niemieckiego stowarzyszenia pediatrów powiedział kiedyś, że palenie w obecności dzieci to rozmyślne szkodzenie zdrowiu. Ja sam nie wyraziłbym tego tak drastycznie, ale nie ulega wątpliwości, że musimy działać. Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję prawodawstwo, które wprowadzono w Irlandii, Włoszech i innych krajach. Uważam, że prawna i faktyczna sytuacja w Niemczech przynosi nam wstyd z punktu widzenia polityki zdrowotnej. Musimy się wiele nauczyć od innych krajów europejskich w tym temacie. Z brzmienia artykułów 2, 10 i 13 rezolucji wynika jednak, że nie jest to łatwe. Na szczeblu europejskim dysponujemy jedynie ograniczonymi uprawnieniami i wprowadzenie prawodawstwa w tym obszarze mogłoby przynieść odwrotne skutki polityczne. Możemy jedynie chronić pracowników. Nie możemy zapewnić specjalnej ochrony dzieciom, podejmując akcję na szczeblu europejskim. Ten rodzaj ochrony jest jednak pilnie potrzebny. Dlatego chciałbym prosić państwa o poparcie poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w tym temacie. Jedno słowo na temat kontrowersyjnych dotacji do tytoniu, którą to sprawę omawiamy od lat. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zawsze nawoływała do ich zniesienia. Teraz osiągnęliśmy wystarczający kompromis w Radzie i dlatego chciałbym osobiście mocno zaapelować, o ile moja grupa to zaakceptuje, o pozostawienie art. 9 w niezmienionej formie. Jest to skuteczny kompromis i ludzie nie zrozumieją, jeśli dalej będziemy wypłacać dotacje, jak robiliśmy to w przeszłości. Potrzebujemy tej zmiany i powinniśmy ją poprzeć."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores deputados, gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para a resolução. O tabagismo passivo é um problema considerável, especialmente para as crianças. O Presidente da Associação alemã de Pediatria afirmou, em tempos, que o consumo de tabaco na presença de crianças constitui um atentado voluntário à integridade física. Pessoalmente não o expressaria de forma tão drástica, mas temos claramente que actuar. Congratulo-me muito com a legislação adoptada na Irlanda, Itália e outros países. Penso que a situação jurídica e prática na Alemanha é vergonhosa de um ponto de vista sanitário. A este respeito, temos muito que aprender com outros países europeus. No entanto, não será tão fácil quanto o sugerem os n.ºs 2, 10 e 13 da presente resolução. Dispomos apenas de uma competência limitada a nível europeu, sendo que a adopção de legislação a nível europeu nesta matéria poderia ser contraproducente do ponto de vista político. Apenas podemos proteger os trabalhadores. Actuando a nível europeu, não podemos proporcionar uma protecção especial às crianças. Porém, esse é o tipo de protecção de que precisamos com urgência. Por conseguinte, gostaria de solicitar que apoiassem as alterações apresentadas pelo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas Cristãos) a este respeito. Uma palavra acerca dos controversos subsídios ao tabaco, que vimos debatendo há anos. A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar exortou sempre à sua abolição. Obtivemos agora um bom compromisso da parte do Conselho, e, por conseguinte, gostaria de deixar aqui um firme compromisso pessoal, sujeito a uma discussão no meu grupo, de deixar inalterado o n.º 9. É um compromisso efectivo, e as populações não compreenderão que continuemos a pagar subsídios como o fizemos no passado. Essa é uma mudança necessária que deveríamos apoiar."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi doamnelor, aş dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la rezoluţie. Fumatul pasiv este o problemă foarte mare, în special pentru copii. Preşedintele asociaţiei germane a medicilor pediatri a spus la un moment dat că fumatul în prezenţa copiilor constituie o vătămare intenţionată a organismului. Eu nu m-aş referi la acest lucru în termeni atât de drastici, însă este evident că trebuie să acţionăm. Salut legislaţia care a fost introdusă în Irlanda, Italia şi în alte ţări. Consider că situaţia juridică şi practică din Germania este condamnabilă din punct de vedere al politicii în domeniul sănătăţii. Avem foarte multe de învăţat de la alte ţări europene în această privinţă. Cu toate acestea, nu este atât de uşor precum sugerează punctele 2, 10 şi 13 din prezenta rezoluţie. Avem numai o autoritate limitată la nivel european, iar introducerea legislaţiei în acest domeniu ar putea fi contraproductivă din punct de vedere politic. Îi putem proteja numai pe lucrători. Nu putem oferi protecţie specială copiilor prin măsuri la nivel european. Totuşi, acest gen de protecţie este necesară de urgenţă. Prin urmare, vă solicit să sprijiniţi amendamentele Grupului Partidului Popular European (Creştin-Democrat) privind acest subiect. Aş dori să menţionez pe scurt controversatele subvenţii pentru tutun, despre care discutăm de ani de zile. Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a solicitat întotdeauna abolirea acestora. În prezent, am atins un nivel bun al compromisului în Consiliu şi, prin urmare, aş dori să fac un apel personal puternic, în urma discuţiilor cu grupul meu, pentru a nu modifica punctul 9. Este un compromis eficient, iar oamenii nu vor înţelege dacă vom continua să plătim subvenţii ca în trecut. Avem nevoie de această schimbare şi ar trebui să o susţinem."@ro18
"( ) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto uzneseniu. Pasívne fajčenie je obrovský problém, najmä pokiaľ ide o deti. Predseda nemeckého združenia pediatrov raz povedal, že fajčenie v prítomnosti detí znamená úmyselné ublíženie na zdraví. Ja by som sa nevyjadril až tak drasticky, je však zjavné, že musíme konať. S nadšením vítam právne predpisy zavedené v Írsku, Taliansku a ďalších krajinách. Myslím si, že právna a praktická situácia v Nemecku je z pohľadu zdravotnej politiky zahanbujúca. V tomto smere sa musíme od ostaných európskych krajín ešte veľa učiť. Nie je to však také jednoduché, ako navrhujú odseky 2, 10 a 13 tohto uznesenia. Na európskej úrovni máme len obmedzenú právomoc a zavedenie právnych predpisov v tejto oblasti by mohlo byť politicky kontraproduktívne. Môžeme iba ochraňovať pracovníkov. Nemôžeme deťom poskytnúť špeciálnu ochranu tým, že podnikneme kroky na európskej úrovni. Avšak práve takýto druh ochrany naliehavo potrebujeme. Preto by som vás chcel požiadať o podporu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré k tejto problematike predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Chcel by som sa stručne zmieniť o kontroverzných dotáciách na tabak, o ktorých už roky diskutujeme. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vždy žiadal, aby boli zakázané Rada teraz dospela k dobrému kompromisu, a preto by som chcel vysloviť veľkú osobnú prosbu, ktorá je predmetom diskusie v našej skupine, aby odsek 9 ostal nezmenený. Je to účinný kompromis a ľudia by nepochopili, keby sme pokračovali v platení dotácií tak, ako v minulosti. Potrebujeme túto zmenu a mali by sme ju podporovať."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, želel bi se zahvaliti vsem, ki so prispevali k resoluciji. Pasivno kajenje je velik problem, predvsem za otroke. Predsednik nemške zveze pediatrov je nekoč dejal, da kajenje v prisotnosti otrok pomeni namerno škodo telesu. Sam ne bi šel v takšno skrajnost, vendar pa je jasno, da moramo ukrepati. Zelo pozdravljam zakonodajo, ki je bila sprejeta na Irskem, v Italiji in drugih državah. Mislim, da so zakonske in dejanske razmere v Nemčiji z vidika zdravstvene politike sramotne. V tem pogledu se moramo od drugih evropskih držav še veliko naučiti. Kljub temu pa to ni tako lahko, kot namigujejo odstavki 2, 10 in 13 resolucije. Pristojnosti na evropski ravni so omejene in sprejemanje zakonodaje na tem področju bi lahko s političnega vidika imelo nasproten učinek. Zaščitimo lahko samo delavce. S sprejemanjem ukrepov na evropski ravni ne moremo zagotoviti posebne zaščite za otroke. A prav ta zaščita je nujno potrebna. Zato vas pozivam, da podprete predloge sprememb, ki jih je v zvezi s tem vprašanjem vložila Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov). In še beseda o spornih subvencijah za tobak, o katerih razpravljamo že leta. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je vseskozi pozival k njihovi odpravi. Zdaj imamo v Svetu dober kompromis in zato bi želel na podlagi razprav z mojo skupino izraziti veliko osebno prošnjo, da naj odstavek 9 ostane nespremenjen. To je učinkovit kompromis in ljudje ne bodo razumeli, če bomo še naprej plačevali subvencije, kot smo jih v preteklosti. To spremembo potrebujemo in morali bi jo podpreti."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka alla som har bidragit till resolutionen. Passiv rökning är ett mycket stort problem, särskilt för barn. Ordföranden för den tyska föreningen för barnläkare sade en gång att rökning i barns närvaro utgör en avsiktlig kroppsskada. Jag skulle inte själv uttrycka mig så drastiskt, men det är uppenbart att vi måste handla. Jag välkomnar verkligen den lagstiftning som har införts i Irland, Italien och andra länder. Jag anser att den rättsliga och praktiska situationen i Tyskland är skamlig ur hälsopolitisk synvinkel. Vi har mycket att lära från andra EU-länder i detta avseende. Det är emellertid inte lika lätt som man antyder i punkterna 2, 10 och 13 i resolutionen. Vi har bara begränsad behörighet på EU-nivå och att införa lagstiftning på detta område kan vara politiskt kontraproduktivt. Vi kan bara skydda arbetstagare. Vi kan inte skapa ett särskilt skydd för barn genom att vidta åtgärder på EU-nivå. Det är dock denna typ av skydd som behövs omedelbart. Jag vill därför be er att stödja de ändringsförslag som har lagts fram av PPE-gruppen om detta ämne. Bara ett par ord om de kontroversiella tobaksstöden, som vi har diskuterat i åratal. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har alltid verkat för att de ska avskaffas. Nu har vi en bra kompromiss i rådet och jag vill därför göra en kraftfull personlig vädjan, med förbehåll för en diskussion med min grupp, att vi lämnar punkt 9 oförändrad. Det är en effektiv kompromiss och folk kommer inte att förstå om vi fortsätter att betala bidrag som vi har gjort tidigare. Vi behöver denna förändring och vi bör stödja den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph