Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-392"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-392"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cetăţenii şi mediul din Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de protecţia oferită de interzicerea fumatului în spaţiile publice. Nu avem voie să ignorăm faptul că, în acest moment, fumatul rămâne una dintre cauzele cele mai importante ale îmbolnăvirilor şi deceselor. Luptăm cu toate forţele împotriva unor epidemii periculoase şi inventăm vaccinuri complicate şi costisitoare pentru a ne proteja de noi virusuri, dar efortul de a ne proteja copiii, familiile şi natura înconjurătoare de nocivitatea fumatului ne este mult mai la îndemână. Logica simplă, dacă nu recursul la concepte precum dreptul majorităţii nefumătoare ar trebui să ne convingă să tratăm acest efort ca pe o prioritate. Unele studii recente arată că interzicerea fumatului în America de Nord şi Europa a determinat reducerea rapidă a unor probleme grave de sănătate, iar acest efect a putut fi constatat aproape imediat după introducerea interdicţiei de a fuma. În ţări care au interzis total fumatul în spaţiile publice impactul pozitiv asupra sănătăţii s-a datorat unui cumul de factori. Printre aceştia se numără şi eliminarea fumatului inhalat indirect de fumători, dar şi reducerea fumatului pasiv pentru nefumători. Aş vrea să nu pierdem din vedere un fapt esenţial: fumătorii sunt o minoritate în Uniunea Europeană. Bineînţeles, nimeni nu poate sugera suspendarea dreptului indivizilor de a fuma, nici măcar în numele unor principii pe care le sprijinim cu toţii, precum o sănătate publică bine protejată sau un mediu eliberat de sursele de poluare. În acelaşi timp, însă, majoritatea formată din nefumători doreşte un mediu neafectat de fumul de ţigară. Acest adevăr ar trebui să ne ghideze în elaborarea şi susţinerea legislaţiei antifumat. Din moment ce evidenţa ne sugerează că fumătorii tind să renunţe la fumat cu sprijinul acestor măsuri ajutătoare, cred că trebuie să consolidăm măsurile legislative antifumat ca parte a politicii comunitare de control al consumului de tutun, pentru a contribui concret la îmbunătăţirea sănătăţii publice pe teritoriul Uniunii Europene."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Občané Evropské unie a životní prostředí musí těžit z ochrany, kterou nabízí zákaz kouření ve veřejných prostorách. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že kouření je i nadále jednou z hlavních příčin nemocí a úmrtí. Bojujeme vší silou proti nebezpečných epidemiím a vynalézáme složité a nákladné vakcíny, abychom se chránili před novými viry, ale snaha chránit své děti, rodiny a životní prostředí před škodami, které způsobuje kouření, je mnohem dosažitelnější. Selský rozum, když ne dovolávání se konceptů, jako je právo nekuřácké většiny, by nás měl přesvědčit, abychom z této snahy učinili svou prioritu. Některé nedávné studie naznačují, že zákaz kouření v Severní Americe a Evropě vedl k prudkému poklesu určitých zdravotních problémů. Tento účinek byl ve skutečnosti rozpoznán téměř okamžitě poté, co byl zákaz kouření zaveden. V zemích, kde bylo kouření ve veřejných prostorách zakázáno úplně, se pozitivní dopad na zdraví přičítá řadě činitelů. Patří mezi ně nejen eliminace kouře přímo vdechovaného kuřáky, ale také omezení pasivního kouření, které postihuje nekuřáky. Nezapomínejme prosím na jednu zásadní skutečnost: kuřáci jsou v Evropské unii menšinou. Nikdo samozřejmě nechce omezovat práva jednotlivců na kouření, a to ani kvůli jistým zásadám, jež všichni podporujeme, jako je silná ochrana veřejného zdraví a životní prostředí zbavené znečištění. Zároveň však nekuřácká většina žádá prostředí bez tabáku. Touto skutečností bychom se měli řídit, až budeme navrhovat a podporovat protikuřácké právní předpisy. Jelikož důkazy naznačují, že kuřáci mohou s pomocí podpůrných opatření přestat kouřit, jsem toho názoru, že musíme posílit protikuřácká legislativní opatření coby součást politiky Společenství pro kontrolu konzumace tabáku, abychom prakticky přispěli ke zlepšení veřejného zdraví v celé Evropské unii."@cs1
"Fru formand! EU's borgere og miljø skal nyde godt af beskyttelsen i form af forbuddet mod rygning på offentlige steder. Vi må se i øjnene, at rygning i øjeblikket er en af de største årsager til sygdom og død. Vi kæmper af al magt mod farlige epidemier og opfinder komplicerede og dyre vacciner for at beskytte os mod nye vira, men det vil være langt lettere for os at gøre en indsats for at beskytte vores børn, familier og miljøet mod rygningens skadelige virkninger. Simpel logik, om ikke appeller til principper såsom det ikkerygende flertals rettigheder, bør overbevise os om, at vi bør prioritere denne indsats. En række nyere undersøgelser viser, at forbuddet mod rygning i Nordamerika og Europa har medført et hurtigt fald i visse alvorlige helbredsproblemer. Man konstaterede faktisk denne virkning nærmest øjeblikkelig, efter at rygeforbuddet blev indført. I lande, hvor rygning er blevet totalt forbudt på offentlige steder, mener man, at de positive sundhedsvirkninger skyldes en række faktorer. Disse omfatter ikke kun fjernelsen af røgen, som rygerne inhalerede indirekte, men også reduktionen i passiv rygning, der påvirkede ikkerygerne. Jeg vil gerne have, at vi ikke taber et vigtigt aspekt af syne, nemlig at rygerne udgør et mindretal i EU. Naturligvis vil ingen foreslå, at man fratager folk retten til at ryge, ikke engang af hensyn til bestemte principper, som vi alle støtter, såsom en solid beskyttelse af folkesundheden og et miljø uden forureningskilder. Samtidig ønsker flertallet af ikkerygere et røgfrit miljø. Denne virkelighed bør være vores rettesnor, når vi udformer og støtter antirygelovgivning. Resultaterne viser os, at rygere sandsynligvis vil holde op takket være disse støtteforanstaltninger, og derfor mener jeg, at vi bør styrke antirygelovgivningen som led i Fællesskabets politik for begrænsning af tobaksforbruget for at kunne yde et praktisk bidrag til at forbedre folkesundheden over hele EU."@da2
"Die Bürger der Europäischen Union sowie deren Umfeld müssen von dem Schutz profitieren, den das Rauchverbot an öffentlichen Orten ihnen bietet. Wir dürfen nicht ignorieren, dass das Rauchen zurzeit eine der Hauptursachen für Krankheit und Tod ist. Wir bekämpfen gefährliche Epidemien mit all unserer Kraft und entwickeln komplexe und kostenintensive Impfstoffe, um uns vor neuen Viren zu schützen. Der Schutz unserer Kinder, unserer Familien und unserer Umwelt vor den Schäden durch Rauchen ist jedoch für uns viel leichter umzusetzen. Es geht hier um die Rechte der Mehrheit der Nichtraucher, und wir müssen versuchen, dies zur Priorität zu machen. Jüngste Untersuchungen zeigen an, dass das Rauchverbot in Nordamerika und Europa zu einem starken Rückgang bei bestimmten ernsthaften Gesundheitsproblemen geführt hat. Dieser Effekt zeigte sich unmittelbar nach Einführung des Rauchverbots. In den Ländern, in denen das Rauchen in öffentlichen Bereichen vollständig verboten wurde, wurden die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit einer ganzen Reihe von Faktoren zugeschrieben. Diese umfassen nicht nur die Tatsache, dass von den Rauchern direkt weniger Rauch eingeatmet wurde, sondern auch den Rückgang beim Passivrauchen, der sich wiederum auf Nichtraucher auswirkt. Ich möchte, dass wir eine wichtige Tatsache nicht aus den Augen verlieren: Raucher stellen in der Europäischen Union eine Minderheit dar. Es kann natürlich nicht darum gehen, das Recht einzelner Personen auf Rauchen einzuschränken, nicht einmal um bestimmter Grundsätze willen, die wir alle unterstützen, wie den Schutz der öffentlichen Gesundheit und eine Umwelt ohne Verschmutzungsquellen. Gleichzeitig wünscht die aus Nichtrauchern bestehende Mehrheit ein rauchfreies Umfeld. Dies sollte uns leiten, wenn wir die Gesetzgebung für ein Rauchverbot verfassen und unterstützen. Es liegen uns Beweise vor, dass Raucher mithilfe dieser unterstützenden Maßnahmen leichter das Rauchen aufgeben. Daher denke ich, dass wir die gesetzlichen Maßnahmen gegen das Rauchen als Teil einer Gemeinschaftsstrategie für die Einschränkung des Tabakkonsums stärken müssen, um so einen praktischen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit in ganz Europa zu leisten."@de9
"Οι πολίτες και το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ωφεληθούν από την προστασία που παρέχεται χάρη στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το κάπνισμα παραμένει επί του παρόντος μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης ασθενειών και θανάτων. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις κατά επικίνδυνων επιδημιών και επινοούμε πολύπλοκα και δαπανηρά εμβόλια για να προστατευτούμε από νέους ιούς, αλλά το να καταβάλλουμε προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και το περιβάλλον από τη ζημία που προκαλεί το κάπνισμα είναι ένας στόχος πολύ πιο εύκολα επιτεύξιμος. Η απλή λογική, αν όχι η επίκληση εννοιών όπως το δικαίωμα της μη καπνίζουσας πλειονότητας, θα πρέπει να μας πείσουν να θέσουμε αυτήν την προσπάθεια σε πρώτη προτεραιότητα. Ορισμένες πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση ορισμένων σοβαρών προβλημάτων υγείας. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα αυτό διαπιστώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος. Σε χώρες όπου το κάπνισμα έχει απαγορευθεί ολοκληρωτικά στους δημόσιους χώρους, οι θετικές επιπτώσεις στην υγεία έχουν αποδοθεί σε μια σειρά παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνο η εξάλειψη του καπνού που εισπνέουν έμμεσα οι καπνιστές, αλλά και ο περιορισμός των επιπτώσεων του παθητικού καπνίσματος στους μη καπνιστές. Θα ήθελα να μην παραβλέψουμε ένα ουσιαστικό γεγονός: οι καπνιστές αποτελούν μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να προτείνει την περιστολή του δικαιώματος των ατόμων να καπνίζουν, ούτε ακόμη και χάρη ορισμένων αρχών που όλοι υποστηρίζουμε, όπως η ισχυρή προστασία της δημόσιας υγείας και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από πηγές ρύπανσης. Ταυτόχρονα, εντούτοις, η πλειονότητα που απαρτίζεται από μη καπνιστές επιθυμεί ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Αυτή η πραγματικότητα θα πρέπει να μας καθοδηγεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της στήριξης νομοθετικών μέτρων κατά του καπνίσματος. Δεδομένου ότι τα στοιχεία που διαθέτουμε υποδεικνύουν ότι οι καπνιστές είναι πιθανό να σταματήσουν το κάπνισμα με τη βοήθεια αυτών των υποστηρικτικών μέτρων, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα νομοθετικά μέτρα κατά του καπνίσματος ως μέρος μιας κοινοτικής πολιτικής ελέγχου της κατανάλωσης καπνού, προκειμένου να συμβάλουμε πρακτικά στη βελτίωση της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"The European Union’s citizens and environment must benefit from the protection offered by the ban on smoking in public places. We cannot ignore the fact that smoking currently remains one of the biggest causes of illness and death. We fight with all our might against dangerous epidemics and invent complex and costly vaccines to protect ourselves against new viruses, but making the effort to protect our children, families and the environment from the harm of smoking is much more achievable for us. Simple logic, if not the appeal to concepts such as the right of the non-smoking majority, should convince us to make this effort a priority. Some recent studies indicate that the ban on smoking in North America and Europe has led to a rapid decrease in certain serious health problems. In fact, this effect was noticed almost immediately after the smoking ban was introduced. In countries where smoking has been banned completely in public areas, the positive impact on health has been attributed to a number of factors. These include not only the removal of smoke inhaled indirectly by smokers, but also the reduction in passive smoking affecting non-smokers. I would like us not to lose sight of one essential fact: smokers are a minority in the European Union. Of course, no one can suggest curtailing the right of individuals to smoke, not even for the sake of certain principles which we all support, such as strong protection for public health and an environment rid of sources of pollution. At the same time, however, the majority made up of non-smokers want a smoke-free environment. This reality should guide us when drafting and supporting anti-smoking legislation. As the evidence suggests to us that smokers are likely to give up smoking with the help of these support measures, I think that we must strengthen anti-smoking legislative measures as part of a Community policy for controlling tobacco consumption, in order to make a practical contribution to improving public health right across the European Union."@en4
"Los ciudadanos de la Unión Europea y entorno deben beneficiarse de la protección ofrecida por la prohibición de fumar en lugares públicos. No podemos ignorar el hecho de que el tabaco sigue siendo en la actualidad una de las principales causas de enfermedad y de muerte. Luchamos con todas nuestras fuerzas contra las epidemias peligrosas e inventamos vacunas complejas y costosas para protegernos contra nuevos virus, pero hacer el esfuerzo de proteger a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestro entorno del daño del tabaquismo es mucho más factible para nosotros. La simple lógica, cuando no el llamamiento a conceptos como el derecho de la mayoría no fumadora, deberían convencernos para convertir este esfuerzo en una prioridad. Algunos estudios recientes indican que la prohibición de fumar en Norteamérica y en Europa ha conducido a un rápido descenso de determinados problemas graves de salud. De hecho este efecto fue detectado casi de inmediato tras ser introducida la prohibición de fumar. En países en los que el tabaco ha sido prohibido por completo en áreas públicas, el impacto positivo sobre la salud ha sido atribuido a una serie de factores, entre los que se cuenta no solamente la eliminación del humo inhalado indirectamente por los fumadores, sino también la reducción del tabaquismo pasivo que afecta a los no fumadores. No quiero que perdamos de vista un hecho esencial: los fumadores son una minoría en la Unión Europea. Por supuesto, nadie puede sugerir restringir el derecho de los individuos a fumar, ni tan siquiera a cuenta de determinados principios que todos apoyamos, como la protección de la salud pública y un medio ambiente libre de fuentes de polución. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría constituida por los no fumadores quiere un entorno sin humo. Esta realidad debería guiarnos al redactar y apoyar la legislación antitabaco. Ya que las pruebas nos dicen que es probable que los fumadores dejen de fumar con la ayuda de estas medidas de apoyo, creo que debemos reforzar las medidas legislativas antitabaco como parte de una política comunitaria para el control del consumo de tabaco, con el fin de realizar una contribución práctica a la mejora de la salud pública en toda la Unión Europea."@es21
". Euroopa Liidu kodanikud ja keskkond peavad kavandatavast avalikes kohtades suitsetamise keelust kasu saama. Me ei saa eirata asjaolu, et suitsetamine on praegu endiselt üks olulisem haiguste ja surma põhjustaja. Võitleme kõigest jõust ohtlike epideemiate vastu ning leiutame keerulisi ja kalleid vaktsiine, et kaitsta end uute viiruste eest, aga laste, perede ja keskkonna kaitsmist suitsetamisest tingitud kahju eest on meil palju lihtsam saavutada. Kui mitte rõhumine sellistele põhimõtetele nagu mittesuitsetajatest enamuse õigus, siis lihtne loogika peaks veenma meid seda jõupingutust esmatähtsaks pidama. Mõned hiljutised uuringud näitavad, et suitsetamise keelamine Põhja-Ameerikas ja Euroopas on mõningaid tõsiseid terviseprobleeme järsult vähendanud. Õigupoolest märgati sellist mõju peaaegu kohe pärast suitsetamise keelu kehtestamist. Riikides, kus suitsetamine avalikes kohtades on täiesti keelatud, on kasulikku mõju tervisele seostatud mitme teguriga – muu hulgas mitte ainult suitsetajate poolt kaudselt sisse hingatava suitsu kadumise, vaid ka mittesuitsetajaid mõjutava passiivse suitsetamise vähenemisega. Tahaksin, et me ei unustaks üht olulist tõsiasja – suitsetajad on Euroopa Liidus vähemuses. Muidugi ei saa piirata inimeste õigust suitsetada, isegi mitte teatud põhimõtete nimel, mida me kõik toetame, näiteks rahvatervise kindla kaitse ja saasteallikateta keskkonna nimel. Ent samas tahab mittesuitsetajatest enamus suitsuvaba keskkonda. Sellest tõsiasjast peaksime suitsetamisvastaste õigusaktide koostamisel ja toetamisel juhinduma. Et tõendite põhjal loobutakse nende toetavate meetmete abil suitsetamisest suurema tõenäosusega, arvan, et peame ühenduse tubakatarbimise piiramise poliitika raames tugevdama suitsetamisvastaseid õiguslikke meetmeid, et rahvatervise paranemisele kogu Euroopa Liidus tegelikult kaasa aidata."@et5
". Arvoisa puhemies, EU:n kansalaiset ja ympäristö hyötyvät varmasti suojelusta, jota tupakointikielto julkisilla paikoilla tarjoaa. Emme voi sivuuttaa sitä seikkaa, että tupakointi on edelleen yksi merkittävimmistä kuoleman ja sairauden aiheuttajista. Torjumme vaarallisia epidemioita kaikin keinoin ja kehitämme monimutkaisia ja kalliita rokotteita suojautuaksemme uusilta viruksilta. Meidän olisi kuitenkin paljon helpompaa suojella lapsiamme, perheitämme ja ympäristöämme tupakoinnin haitoilta. Ainakin tämä logiikka on yksinkertainen, ellei vetoaminen savuttoman enemmistön oikeuden kaltaisiin käsitteisiin vielä vakuuta meitä siitä, että nämä toimet on asetettava etusijalle. Muutamissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tupakointikielto on vähentänyt nopeasti tiettyjä vakavia sairauksia. Itse asiassa nämä vaikutukset havaittiin miltei välittömästi tupakointikiellon käyttöönoton jälkeen. Maissa, joissa tupakointi julkisilla paikoilla on kielletty kokonaan, myönteisten terveysvaikutusten on katsottu johtuvan monista eri tekijöistä. Niitä ovat paitsi tupakoitsijoiden suoraan hengittämän savun häviäminen myös tupakoimattomien passiivisen tupakoinnin väheneminen. Toivon, ettemme unohda yhtä olennaista tosiasiaa: tupakoitsijat ovat Euroopan unionissa vähemmistö. Emme voi tietenkään ehdottaa, että yksilöiden oikeutta tupakoida pitäisi rajoittaa – emme edes sellaisten periaatteiden nojalla, joita kaikki kannatamme ja joita ovat esimerkiksi kansanterveyden tehokas suojelu ja ympäristön saasteiden vähentäminen. Samalla tupakoimattomien enemmistö haluaa kuitenkin savuttoman ympäristön. Tämän tosiseikan pitäisi ohjata toimiamme laatiessamme ja hyväksyessämme tupakoinnin vastaista lainsäädäntöä. Koska todisteet osoittavat, että nämä tukitoimet todennäköisesti auttavat tupakoitsijoita lopettamaan tupakoinnin, katson, että meidän on lujitettava tupakoinnin vastaisia lainsäädäntötoimia osana yhteisön tupakan kulutuksen valvontapolitiikkaa voidaksemme auttaa käytännössä parantamaan kansanterveyttä koko Euroopan unionissa."@fi7
"Les citoyens de l’Union européenne et l’environnement doivent bénéficier de la protection offerte par l’interdiction du tabac dans les lieux publics. Nous ne pouvons ignorer le fait que le tabagisme reste l’une des principales causes de maladie et de décès. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les épidémies dangereuses et inventons des vaccins complexes et coûteux pour nous protéger des nouveaux virus, mais il est bien plus aisé pour nous de faire l’effort de protéger nos enfants, nos familles et l’environnement contre la fumée du tabac. La logique pure, si ce n’est l’attrait de concepts comme les droits de la majorité non fumeuse, devrait nous convaincre de faire de cet effort une priorité. Certaines études récentes indiquent que l’interdiction de fumer en Amérique du Nord et en Europe a conduit à une diminution rapide des problèmes de santé graves. En réalité, cet effet a été constaté pratiquement immédiatement après l’introduction de l’interdiction de fumer. Dans les pays où le tabac a été totalement interdit dans les lieux publics, l’impact positif sur la santé a été attribué à plusieurs facteurs, dont non seulement la suppression de la fumée inhalée indirectement par les fumeurs, mais aussi la réduction du tabagisme passif pour les non-fumeurs. Je voudrais que nous ne perdions pas de vue un élément essentiel: les fumeurs sont une minorité dans l’Union européenne. Bien sûr, nul ne peut suggérer de restreindre le droit des individus de fumer, même pour défendre certains principes que nous soutenons tous, comme la forte protection de la santé publique et la suppression des sources de pollution environnementale. Toutefois, en même temps, la majorité constituée des non-fumeurs souhaite un environnement sans tabac. Cette réalité devrait nous guider lorsque nous élaborons et soutenons une législation antitabac. Comme les éléments nous montrent que les fumeurs sont susceptibles d’arrêter de fumer grâce à ces mesures de soutien, je pense que nous devons renforcer les mesures législatives antitabac dans le cadre d’une politique communautaire de contrôle de la consommation de tabac, afin de contribuer de manière pratique à l’amélioration du droit à la santé publique dans l’Union européenne."@fr8
"A nyilvános helyekre vonatkozó dohányzási tilalom által biztosított védelem javára lesz mind az Európai Unió polgárainak, mind a környezetnek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a dohányzás továbbra is az elhalálozások és betegségek vezető oka. Minden erőnkkel küzdünk a veszélyes járványok ellen, és bonyolult, költséges vakcinákat találunk fel, hogy megvédjük magunkat az újabb és újabb vírusok ellen – közben pedig ennél sokkal könnyebben megvédhetnénk gyermekeinket, családjainkat és a környezetet a dohányfüstártalomtól. Ha a nemdohányzó többség jogai és a hasonló elvek nem győznek meg minket, akkor is: már pusztán a logika is meg kellene, hogy győzzön bennünket arról, hogy alapvető fontosságú erőfeszítéseket tennünk ezen a téren. Az új keletű vizsgálatok azt mutatják, hogy a dohányzási tilalom Észak-Amerikában és Európában bizonyos súlyos egészségügyi problémák terén gyorsan csökkenő tendenciákat eredményezett. Ezt a pozitív hatást valójában a dohányzási tilalom bevezetése után szinte azonnal érzékelni lehetett. Azokban az országokban, ahol teljes mértékben betiltották a nyilvános helyeken való dohányzást, ennek egészségre gyakorolt, pozitív hatása számos tényezőben megnyilvánul. Ilyen tényezők pl., hogy megszűnt a dohányzók által közvetetten belélegzett füst, valamint az is, hogy csökkent a nemdohányzókat érintő passzív dohányzás mértéke. Szeretném, ha nem tévesztenénk szem elől egy tényt: a dohányosok kisebbségben vannak az Európai Unióban. Természetesen senki sem állhat elő olyan javaslattal, hogy korlátozzuk az egyének dohányzáshoz való jogát, még akkor sem, ha olyan, mindannyiunk által támogatott elvekre hivatkoznánk, mint a közegészség védelme, valamint a környezetszennyezés csökkentése. Ugyanakkor a nemdohányzó többség dohányfüstmentes környezetet szeretne. Ez a tény kell, hogy vezéreljen minket, amikor a dohányzásellenes jogszabályokat előkészítjük és elfogadjuk. Mivel bizonyított tény, hogy ezen intézkedések a dohányosoknak is segítenek a leszokásban, úgy gondolom, hogy a dohányzás-ellenőrzési közösségi politika részeként meg kell erősítenünk a dohányzásellenes jogszabályi intézkedéseket annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban valóban tegyünk valamit a közegészségért."@hu11
"I cittadini dell’Unione europea e l’ambiente devono beneficiare della protezione offerta dal divieto di fumo nei luoghi pubblici. Non possiamo ignorare che il fumo è ancora una delle maggiori cause di malattie e di morte prematura. Lotteremo con tutte le nostre forze contro pericolose epidemie e creeremo complessi e costosi vaccini per proteggerci da nuovi virus, ma sforzarci di proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie e l’ambiente dai danni del fumo è un obiettivo molto più facile da raggiungere per noi. La mera logica, ove non il fascino di concetti come il diritto della maggioranza di non fumatori, dovrebbe convincerci a fare di questo sforzo una priorità. Recenti studi indicano che il divieto di fumo nell’America del Nord e in Europa ha portato a un rapido calo di alcuni gravi problemi sanitari. Di fatto, tale effetto è stato riscontrato quasi subito dopo l’introduzione del divieto stesso. In paesi in cui il fumo è stato completamente vietato nei luoghi pubblici, l’impatto positivo sulla salute è stato attribuito a diversi fattori, tra cui non solo l’eliminazione del fumo inalato indirettamente dai fumatori, ma anche la riduzione del fumo passivo da parte dei non-fumatori. Vorrei che non perdessimo di vista una realtà fondamentale: i fumatori, nell’Unione europea, sono la minoranza. Naturalmente nessuno può suggerire di minare il diritto dei singoli di fumare, neanche per principi che tutti noi sosteniamo, come una forte tutela della salute pubblica e un ambiente libero da sostanze inquinanti. Al contempo, tuttavia, la maggior parte dei non fumatori desidera un ambiente senza fumo. Tale realtà dovrebbe guidarci quando stiliamo e sosteniamo leggi antifumo. Poiché i fatti ci dimostrano che è più probabile che i fumatori smettano di fumare con l’aiuto di simili misure, credo che dobbiamo rafforzare le leggi antifumo come parte della politica comunitaria per il controllo del consumo di tabacco, in modo da contribuire concretamente al miglioramento della salute pubblica attraverso tutta l’Unione europea."@it12
"Europos Sąjungos piliečiai ir aplinka turi turėti naudos iš apsaugos, kuri suteikiama draudimu rūkyti viešosiose vietose. Negalime nepaisyti to, kad šiuo metu rūkymas tebėra viena svarbiausių ligų ir mirčių priežasčių. Visomis jėgomis kovojame su pavojingomis epidemijomis ir išradinėjame sudėtingas bei brangias vakcinas, kad apsisaugotume nuo naujų virusų, tačiau mums daug lengviau būtų stengtis apsaugoti savo vaikus, šeimas ir aplinką nuo rūkymo daromos žalos. Jeigu šia paprasta logika nepretenduojama į tokias koncepcijas kaip teisę į nerūkančią daugumą, tai bent ji turėtų įtikinti mus suteikti šioms pastangoms prioritetą. Kai kurie naujausi tyrimai rodo, kad dėl draudimo rūkyti Šiaurės Amerikoje ir Europoje sparčiai mažėja tam tikrų rimtų sveikatos problemų. Tiesą sakant, šis poveikis buvo pastebėtas beveik iš karto, kai tik buvo įvestas draudimas rūkyti. Šalyse, kuriose buvo visiškai uždrausta rūkyti viešosiose vietose, teigiamas poveikis sveikatai buvo paaiškinamas keliais veiksniais. Tarp jų yra ne tik tiesiogiai rūkalių įkvepiamų dūmų pašalinimas, bet ir pasyviojo rūkymo, turinčio poveikį nerūkantiems asmenims, sumažinimas. Norėčiau, kad neužmirštume vieno esminio fakto – Europos Sąjungoje rūkaliai yra mažuma. Žinoma, niekas negali siūlyti apriboti asmenų teisę rūkyti, net dėl tam tikrų principų, kuriuos visi remiame, pvz., dėl patikimos visuomenės sveikatos apsaugos ir tam, kad neliktų aplinkos taršos šaltinių. Tačiau kartu dauguma, susidedanti iš nerūkančiųjų, nori aplinkos be dūmų. Rengdami ir palaikydami teisės aktus prieš rūkymą turėtume paisyti šios tikrovės. Kadangi turime įrodymų, jog rūkaliai tikriausiai ketina mesti rūkyti pasinaudodami šiomis priemonėmis, manau, kad privalome stiprinti teisines priemones prieš rūkymą, iš dalies vykdant Bendrijos tabako vartojimo kontrolės politiką, kad praktiškai prisidėtume prie visuomenės sveikatos gerinimo visoje Europos Sąjungoje."@lt14
"Eiropas Savienības pilsoņiem un videi ir jāgūst labums no aizsardzības, ko paredz smēķēšanas aizliegums sabiedriskās vietās. Mēs nevaram ignorēt to, ka smēķēšana patlaban ir viens no galvenajiem saslimstības un mirstības cēloņiem. Mēs no visa spēka cīnāmies pret bīstamām epidēmijām un izgudrojam kompleksas un dārgas vakcīnas, lai pasargātu sevi no jauniem vīrusiem, taču daudz reālāk mums ir ieguldīt pūles, lai pasargātu mūsu bērnus, ģimenes un vidi no smēķēšanas nodarītā kaitējuma. Ar vienkāršas loģikas palīdzību, pat neminot tādus jēdzienus kā nesmēķētāju vairākuma tiesības, mūs varētu pārliecināt par to, ka šīm pūlēm ir jākļūst par prioritāti. Dažos jaunākajos pētījumos ir norādīts, ka smēķēšanas aizliegums Ziemeļamerikā un Eiropā ir strauji samazinājis saslimstību ar dažādām nopietnām slimībām. Patiesībā šāda ietekme tika novērota gandrīz uzreiz pēc smēķēšanas aizlieguma ieviešanas. Valstīs, kur smēķēt ir aizliegts visās sabiedriskās vietās, pozitīvā ietekme uz veselību tiek saistīta ar vairākiem faktoriem. Tas attiecas ne tikai uz tabakas dūmu, ko smēķētāji ieelpo netiešā veidā, likvidēšanu, bet arī uz pasīvo smēķēšanu, kas skar nesmēķētājus. Vēlos, lai mēs paturētu prātā kādu būtisku faktu: smēķētāji Eiropas Savienībā ir mazākumā. Protams, neviens nevar aizliegt indivīda tiesības smēķēt, pat ne to konkrēto principu dēļ, kurus mēs visi atbalstām, proti, sabiedrības veselības stingrā aizsardzība un no piesārņojuma avotiem brīva vide. Taču tajā pašā laikā vairākums, ko veido nesmēķētāji, vēlas dzīvot vidē, kas ir brīva no tabakas dūmiem. Šī realitāte mums būtu jāņem vērā, izstrādājot un atbalstot tiesību aktus pretsmēķēšanas jomā. Tā kā pierādījumi liecina, ka smēķētāji ar šādu atbalsta pasākumu palīdzību varētu atmest smēķēšanu, manuprāt, mums ir jāstiprina pretsmēķēšanas tiesību akti kā daļa no Kopienas politikas tabakas patēriņa kontrolei, lai dotu praktisku ieguldījumu sabiedrības veselības tiesību uzlabošanā visā Eiropas Savienībā."@lv13
"Cetăţenii şi mediul din Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de protecţia oferită de interzicerea fumatului în spaţiile publice. Nu avem voie să ignorăm faptul că, în acest moment, fumatul rămâne una dintre cauzele cele mai importante ale îmbolnăvirilor şi deceselor. Luptăm cu toate forţele împotriva unor epidemii periculoase şi inventăm vaccinuri complicate şi costisitoare pentru a ne proteja de noi virusuri, dar efortul de a ne proteja copiii, familiile şi natura înconjurătoare de nocivitatea fumatului ne este mult mai la îndemână. Logica simplă, dacă nu recursul la concepte precum dreptul majorităţii nefumătoare ar trebui să ne convingă să tratăm acest efort ca pe o prioritate. Unele studii recente arată că interzicerea fumatului în America de Nord şi Europa a determinat reducerea rapidă a unor probleme grave de sănătate, iar acest efect a putut fi constatat aproape imediat după introducerea interdicţiei de a fuma. În ţări care au interzis total fumatul în spaţiile publice impactul pozitiv asupra sănătăţii s-a datorat unui cumul de factori. Printre aceştia se numără şi eliminarea fumatului inhalat indirect de fumători, dar şi reducerea fumatului pasiv pentru nefumători. Aş vrea să nu pierdem din vedere un fapt esenţial: fumătorii sunt o minoritate în Uniunea Europeană. Bineînţeles, nimeni nu poate sugera suspendarea dreptului indivizilor de a fuma, nici măcar în numele unor principii pe care le sprijinim cu toţii, precum o sănătate publică bine protejată sau un mediu eliberat de sursele de poluare. În acelaşi timp, însă, majoritatea formată din nefumători doreşte un mediu neafectat de fumul de ţigară. Acest adevăr ar trebui să ne ghideze în elaborarea şi susţinerea legislaţiei antifumat. Din moment ce evidenţa ne sugerează că fumătorii tind să renunţe la fumat cu sprijinul acestor măsuri ajutătoare, cred că trebuie să consolidăm măsurile legislative antifumat ca parte a politicii comunitare de control al consumului de tutun, pentru a contribui concret la îmbunătăţirea sănătăţii publice pe teritoriul Uniunii Europene."@mt15
"De burgers en het milieu van de Europese Unie moeten profiteren van de bescherming die een verbod op roken in openbare ruimten biedt. Wij kunnen niet negeren dat roken op dit moment nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en overlijden is. Wij strijden met alle kracht tegen gevaarlijke epidemieën en bedenken complexe en kostbare vaccins om onszelf tegen nieuwe virussen te beschermen, maar de inspanning om onze kinderen, onze gezinnen en het milieu te beschermen tegen de kwalijke gevolgen van roken is veel haalbaarder. Eenvoudige logica en een beroep op de rechten van de niet-rokende meerderheid zouden ons ervan moeten overtuigen om van deze inspanning een prioriteit te maken. Een aantal recente onderzoeken geeft aan dat het rookverbod in Noord-Amerika en Europa geleid heeft tot een snelle daling van bepaalde ernstige gezondheidsproblemen. Dit effect werd zelfs duidelijk meteen na het introduceren van het rookverbod. In landen waar roken in openbare ruimten volledig is verboden is het positieve gezondheidseffect toegeschreven aan een aantal factoren. Het gaat er niet alleen om dat rokers geen indirecte rook meer inademen, maar ook dat het meeroken van niet-rokers wordt verminderd. Wij moeten een essentieel feit niet uit het oog verliezen: rokers zijn een minderheid in de Europese Unie. Natuurlijk kan niemand het individuele recht op roken willen beknotten, ook niet omwille van de principes die wij allen steunen, zoals een krachtige bescherming van de volksgezondheid en minder vervuilende bronnen voor het milieu, maar tegelijkertijd wil de meerderheid van niet-rokers een rookvrije omgeving. Deze realiteit moet ons leiden bij het opstellen en ondersteunen van antitabakswetgeving. Aangezien is gebleken dat rokers vaak stoppen met behulp van deze ondersteunende maatregelen, denk ik dat we onze wettelijke maatregelen moeten versterken als onderdeel van een gemeenschappelijk beleid voor het beheersen van tabaksconsumptie. Zo kunnen we een praktische bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid in de gehele Europese Unie."@nl3
"Obywatele Unii Europejskiej i środowisko muszą korzystać z ochrony, jaką daje zakaz palenia w miejscach publicznych. Nie możemy ignorować faktu, że palenie pozostaje obecnie jedną z głównych przyczyn chorób i zgonów. Walczymy z niebezpiecznymi epidemiami i wymyślamy skomplikowane i drogie szczepionki, by chronić się przed nowymi wirusami, jednak dużo łatwiej jest zrobić wysiłek w kierunku ochrony naszych dzieci, rodzin i środowiska przed szkodliwymi skutkami palenia. Zwykła logika, jeśli nie odwołanie do koncepcji prawa przysługującego niepalącej większości, powinna nas przekonać, że wysiłek ten powinniśmy uczynić naszym nadrzędnym celem. Ostatnie badania wykazują, że zakaz palenia w Ameryce Północnej i Europie doprowadził do szybkiego spadku niektórych poważnych problemów zdrowotnych. Co więcej, skutek ten odnotowano niemal natychmiast po wprowadzeniu zakazu palenia. W krajach, gdzie wprowadzono całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, pozytywny wpływ na zdrowie przypisuje się szeregowi czynników. Chodzi tu nie tylko o usunięcie dymu wdychanego pośrednio przez palaczy, ale również zmniejszenie biernego palenia dotykającego osoby niepalące. Chciałabym, byśmy nie tracili z pola widzenia jednego ważnego faktu: palacze stanowią mniejszość w Unii Europejskiej. Oczywiście nikt nie może sugerować, że należy ograniczyć prawo obywateli do palenia nawet, jeśli chodzi o pewne zasady, które popieramy, takie jak silne poparcie dla zdrowia publicznego i środowiska wolnego od źródeł zanieczyszczeń. Jednocześnie jednak większość, którą tworzą niepalący, chce środowiska wolnego od dymu tytoniowego. Ta rzeczywistość powinna być dla nas wskazówką przy opracowywaniu i popieraniu prawodawstwa antynikotynowego. Ponieważ dowody wykazują, że palacze są skłonni rzucić palenie, korzystając z takich środków wsparcia, myślę że musimy wzmocnić przepisy antynikotynowe w ramach polityki wspólnotowej dotyczącej kontroli użycia tytoniu, by praktycznie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia publicznego w całej Unii Europejskiej."@pl16
"Os cidadãos e o ambiente da União Europeia devem usufruir da protecção proporcionada pela proibição de fumar em locais públicos. Não podemos ignorar que o acto de fumar continua a ser uma das maiores causas de doenças e morte. Lutamos com todos os nossos meios contra perigosas epidemias e inventamos complexas e dispendiosas vacinas para nos protegermos de novos vírus, mas um esforço para protegermos as nossas crianças, famílias e o ambiente dos malefícios do tabaco é um objectivo muito mais ao nosso alcance. A simples lógica, se não o apelo de conceitos como o direito da maioria não fumadora, devia convencer-nos a fazermos deste esforço uma prioridade. Alguns estudos recentes indicam que a proibição de fumar na América do Norte e Europa levou a uma rápida redução de determinados problemas graves de saúde. De facto, este efeito fez-se notar quase imediatamente após a introdução da proibição de fumar. Nos países em que fumar passou a ser totalmente proibido em espaços públicos, o impacto positivo sobre a saúde foi atribuído a diversos factores, onde se incluem não só a eliminação do fumo inalado indirectamente pelos fumadores mas também a redução da inalação passiva de fumo pelos não fumadores. Gostaria que não perdêssemos de vista um facto essencial: os fumadores são uma minoria na União Europeia. É claro que ninguém pode sugerir que se condicione o direito das pessoas a fumarem, nem mesmo em nome de determinados princípios que todos apoiamos, como uma vigorosa protecção da saúde pública e um ambiente livre de fontes de poluição. Porém, e simultaneamente, a maioria, que são os não fumadores, quer um ambiente sem fumo, e esta realidade deve orientar-nos quando elaboramos e apoiamos legislação contra o tabaco. Uma vez que as provas parecem indicar que é provável que os fumadores desistam de fumar com a ajuda destas medidas de apoio, penso que devemos reforçar as medidas legislativas contra o tabaco no âmbito de uma política comunitária para controlar o consumo de tabaco, de forma a darmos um contributo prático para melhorarmos a saúde pública em toda a União Europeia."@pt17
"Obyvatelia Európskej únie a životné prostredie musia mať úžitok z ochrany, ktorú ponúka zákaz fajčenia na verejných miestach. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že v súčasnosti je fajčenie aj naďalej jednou z najčastejších príčin chorobnosti a úmrtnosti. Zo všetkých síl bojujeme proti nebezpečným epidémiám a vytvárame komplexné a nákladné očkovacie látky na ochranu proti novým vírusom, no oveľa väčší pokrok by sme dosiahli vynaložením úsilia s cieľom chrániť naše deti, rodiny a životné prostredie pred škodlivými účinkami fajčenia. Jednoduchá logika, či dokonca dôraz na pojmy, ako napríklad právo nefajčiarskej väčšiny, by nás mali presvedčiť o priorite tohto úsilia. Niektoré súčasné štúdie naznačujú, že zákaz fajčenia v Severnej Amerike a Európe viedol k prudkému zníženiu určitých závažných zdravotných problémov. V skutočnosti sa tento účinok zaznamenal takmer okamžite po zavedení zákazu fajčenia. V krajinách s úplným zákazom fajčenia na verejných priestranstvách sa pozitívny vplyv na zdravie pripisuje niekoľkým faktorom. Tieto faktory zahŕňajú odstránenie nepriamo vdychovaného dymu fajčiarmi, ako aj obmedzenie pasívneho fajčenia, ktoré ovplyvňovalo nefajčiarov. Bola by som rada, aby sme nezabudli na jednu zásadnú skutočnosť: fajčiari sú v Európskej únii menšinovou skupinou. Nikto, samozrejme, nechce obmedzovať právo jednotlivcov fajčiť, dokonca ani v záujme určitých zásad, ktoré všetci podporujeme, ako sú napríklad silná ochrana verejného zdravia a odstraňovanie zdrojov znečistenia životného prostredia. Zároveň si však väčšina občanov, ktorú tvoria nefajčiari, želá prostredie bez dymu. Táto skutočnosť by nás mala viesť pri vypracúvaní a podporovaní protifajčiarskych právnych predpisov. Keďže dôkazy nasvedčujú, že fajčiari majú tendenciu prestať fajčiť s pomocou týchto podporných opatrení, myslím si, že by sme mali posilniť legislatívne opatrenia proti fajčeniu ako súčasť politiky Spoločenstva na kontrolu spotreby tabaku s cieľom prakticky prispieť k zlepšeniu verejného zdravia v rámci celej Európskej únie."@sk19
"Zaščita, ki jo ponuja prepoved kajenja na javnih mestih, mora prinesti koristi državljanom in okolju Evropske unije. Ne moremo spregledati dejstva, da je kajenje trenutno eno izmed največjih vzrokov bolezni in smrti. Z vsemi močmi se borimo proti nevarnim epidemijam in razvijamo kompleksna in draga cepiva, da bi se zaščitili pred novi virusi, vendar lahko s prizadevanji za zaščito naših otrok, družin in okolja pred škodo, ki jo povzroča kajenje, dosežemo veliko več. Če nas k temu, da damo tem prizadevanjem prednost, ne prepričajo sklicevanja na pojme, kot je pravica nekadilske večine, potem bi nas morala prepričati preprosta logika. Nekatere nedavne študije navajajo, da je prepoved kajenja v Severni Ameriki in Evropi pripeljala do hitrega upada nekaterih resnih zdravstvenih težav. Ta učinek je dejansko bil opažen takoj po uvedbi prepovedi kajenja. V državah, v katerih je kajenje na javnih mestih v celoti prepovedano, se pozitiven vpliv na zdravje pripisuje številnim dejavnikom. Ti ne vključujejo samo odstranitev dima, ki ga posredno vdihujejo kadilci, temveč zmanjšanje pasivnega kajenja, ki so mu izpostavljeni nekadilci. Želim, da imamo pred očmi eno pomembno dejstvo: kadilci v Evropski uniji predstavljajo manjšino. Seveda ne more nihče reči, da je treba odvzeti pravico posameznikov do kajenja, celo ne v imenu nekaterih načel, ki jih vsi podpiramo, kot sta močna zaščita javnega zdravja in odprava vira onesnaževanja okolja. Obenem si večina, ki jo tvorijo nekadilci, želi okolje brez tobačnega dima. To dejstvo bi nas moralo voditi pri pripravi in podpiranju protikadilske zakonodaje. Ker dokazi kažejo, da se bodo kadilci s pomočjo teh ukrepov podpore najverjetneje odpovedali kajenju, mislim, da moramo ukrepe protikadilske zakonodaje, ki so del politike Skupnosti za nadzor nad porabo tobačnih izdelkov, okrepiti, da bi tako dejansko prispevali k izboljšanju javnega zdravja po vsej Evropski uniji."@sl20,20
"EU:s medborgare och miljön tjänar på det skydd som fås genom förbudet mot rökning på offentliga platser. Vi kan inte nonchalera det faktum att rökning för närvarande är en av de främsta orsakerna till sjukdom och död. Vi kämpar med alla medel mot farliga epidemier och uppfinner komplicerade och dyrbara vacciner för att skydda oss mot nya virus, men att göra en insats för att skydda våra barn, familjer och miljön mot den skadliga röken är mycket lättare för oss. Enkel logik, eller hänvisningen till idéer som t.ex. den icke-rökande majoritetens rättigheter, bör övertyga oss om att prioritera denna insats. Vissa färska undersökningar visar att förbudet mot rökning i Nordamerika och Europa har lett till en snabb minskning av vissa allvarliga hälsoproblem. Saken är den att denna effekt uppmärksammades nästan omedelbart efter införandet av rökförbudet. I länder där rökning har totalförbjudits på offentliga platser, har den positiva effekten på hälsan tillskrivits en rad faktorer. Dessa innefattar inte bara avlägsnandet av rök som har inhalerats indirekt av rökare, utan också minskningen av passiv rökning som påverkar icke-rökare. Vi får inte glömma bort en viktig sak: rökarna är en minoritet i EU. Ingen kan naturligtvis föreslå en begränsning av enskilda personers rätt att röka, inte ens av hänsyn till vissa principer som vi alla stöder, t.ex. ett starkt skydd av folkhälsan och en föroreningsfri miljö. Denna verklighet bör leda oss när vi utarbetar och stöder lagstiftning mot rökning. Eftersom materialet tyder på att rökare troligen slutar att röka med hjälp av dessa stödåtgärder, anser jag att vi måste stärka lagstiftningen mot rökning som en del av gemenskapens politik för kontroll av tobakskonsumtionen, i syfte att göra en praktisk insats för att förbättra folkhälsan i hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph