Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-391"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-391"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου να προωθήσει με υπέρμετρη ταχύτητα προς τα κράτη μέλη την πρότασή του για το περιβάλλον χωρίς καπνό, χωρίς να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο για να επεξεργαστεί τη δική του θέση, είναι, και κατά τη δική μας γνώμη, λάθος. Η δική μας αντίδραση, εκτός από τη σημερινή ερώτηση, είναι το ψήφισμα, που θα ψηφίσουμε, ελπίζω, αύριο και για το οποίο πετύχαμε έναν καλό συμβιβασμό που νομίζω ότι θα εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος. Το ψήφισμα αυτό περιέχει πολλά νέα στοιχεία. Εμείς στο Λαϊκό Κόμμα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την έμφαση που δίνεται στο κείμενο αυτό στην προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα, καθώς, με πρότασή μας και αποδοχή των άλλων Ομάδων, έχουν εισαχθεί πολλά νέα στοιχεία. Επισημαίνω ενδεικτικά την αναφορά στην ανάγκη ιδιαίτερης ευαισθησίας και προστασίας αφού τα παιδιά, σε αντίθεση με τους μεγάλους, δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκατατεθούν νομικά, ηθικά ή ακόμη και ψυχολογικά στην έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα. Οι γονείς έχουν αυτό το καθήκον προστασίας, όμως χρειάζονται τη βοήθειά μας, αφού το παθητικό κάπνισμα των παιδιών δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και συνεπώς ούτε οι γονείς ούτε κανείς άλλος δεν διαθέτουν τη γνώση για το τι συνέπειες έχει η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών στον καπνό και ποιος είναι ο αναγκαίος βαθμός προστασίας τους. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία η πρότασή μας να πραγματοποιήσει η Επιτροπή μια πανευρωπαϊκή μελέτη για το πρόβλημα, που θα περιλαμβάνει και το κάπνισμα από τρίτο χέρι. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν μπορεί να προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες. Επιπλέον, στο ψήφισμα υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία και ελπίζουμε το Συμβούλιο να τα λάβει υπόψη του."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rozhodnutí Rady prosadit svůj návrh ve věci prostředí bez tabáku členským státům co nejrychleji, aniž by dala Parlamentu dostatek času na zpracování jeho stanoviska, je podle nás chyba. Naší reakcí, kromě dnešní otázky, je usnesení, které, jak doufám, přijmeme zítra, v němž jsme dosáhli přijatelného kompromisu a který podle mého názoru vyjadřuje většinový názor této sněmovny. Toto usnesení obsahuje řadu nových prvků. My ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jsme hrdí zejména na důraz, který tento text klade na ochranu dětí před pasivním kouřením, a na to, kolik nových prvků bylo na náš návrh a se souhlasem ostatních skupin zavedeno. Zdůraznil bych například zmínku o potřebě obzvláštní vnímavosti a ochrany, protože děti na rozdíl od dospělých nemají nástroj k tomu, aby daly svůj právní, morální či dokonce psychologický souhlas s tím, že jsou vystavováni pasivnímu kouření. Povinnost chránit děti mají rodiče, ale ti potřebují naši pomoc, protože pasivní kouření u dětí nebylo dostatečně prozkoumáno, a tudíž ani jejich rodiče, ani nikdo jiný neví, jaké následky má dlouhodobé vystavování dětí kouři a do jaké míry musejí být chráněny. Proto je náš návrh, aby Komise provedla celoevropskou studii tohoto problému včetně terciálního kouření, obzvláště cenný. Získané informace mohou být nesmírně užitečné. Kromě toho je v dotyčném usnesení řada dalších důležitých prvků a my doufáme, že Rada je bude mít na paměti."@cs1
"Fru formand! Rådets beslutning om at gå videre med sit forslag om røgfrie miljøer over for medlemsstaterne i al hast uden at give Parlamentet tilstrækkelig tid til at lægge sig fast på sin holdning er efter vores mening en fejl. Vores reaktion, ud over dagens spørgsmål, er beslutningsforslaget, som vi forhåbentlig vedtager i morgen, som vi er nået frem til et godt kompromis om, og som efter min mening er udtryk for flertallets holdning her i Parlamentet. Dette beslutningsforslag indeholder talrige nye aspekter. I Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) er vi især stolte af, at man i teksten lægger vægt på at beskytte børn mod passiv rygning, og efter forslag fra os og med støtte fra de andre grupper er adskillige nye elementer blevet indført. Jeg vil f.eks. fremhæve henvisningen til behovet for særlig opmærksomhed og beskyttelse, fordi børn til forskel fra voksne ikke har mulighed for at give deres juridiske, moralske eller endog psykologiske samtykke til at blive eksponeret for passiv rygning. Forældre har pligt til at beskytte, men de har brug for vores hjælp, fordi der ikke foreligger tilstrækkelig forskning i børns eksponering for passiv rygning, og derfor ved hverken forældre eller andre, hvilke konsekvenser børns langvarige eksponering for røg vil få, og i hvor høj grad de skal beskyttes. Derfor er vores forslag om, at Kommissionen skal gennemføre en europadækkende undersøgelse af problemet, inklusive passiv rygning på tredje hånd, særlig værdifuldt. Resultaterne kan virkelig gøre os en stor tjeneste. Desuden indeholder beslutningsforslaget mange vigtige elementer, og vi håber, at Rådet vil huske på dem."@da2
"Frau Präsidentin, die Entscheidung des Rates, den Vorschlag für rauchfreie Zonen in den Mitgliedstaaten schnellstmöglich umzusetzen, ohne dem Parlament ausreichend Zeit für die Bestimmung einer Position zu lassen, ist unserer Ansicht nach ein Fehler. Wir reagieren darauf, abgesehen von der heutigen Frage, mit der Entschließung, die wir hoffentlich morgen annehmen werden und bei der wir einen guten Kompromiss erreicht haben, der meiner Meinung nach die Ansichten der Mehrheit in diesem Parlament wiedergibt. Diese Entschließung enthält zahlreiche neue Elemente. Unsere Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) ist besonders stolz auf den Schwerpunkt des Dokuments, nämlich den Schutz von Kindern vor Passivrauchen und, auf unseren Vorschlag hin und nach Annahme durch andere Fraktionen, zahlreiche neue Elemente, die Eingang gefunden haben. Ich möchte beispielsweise auf die Notwendigkeit hinweisen, das Bewusstsein zu schärfen und hier besonderen Schutz zu gewährleisten, denn Kinder können nicht wie Erwachsene rechtlich, moralisch oder sogar psychologisch Zustimmung dazu erteilen, dem Passivrauchen ausgesetzt zu werden. Die Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu schützen, aber sie brauchen dabei unsere Hilfe, denn Passivrauchen bei Kindern ist bisher noch nicht ausreichend untersucht worden. Folglich wissen weder die Eltern noch sonst irgendjemand, was die Folgen sind, wenn Kinder langfristig Rauch ausgesetzt werden und in welchem Maße sie geschützt werden müssen. Darum ist unser Vorschlag, dass die Kommission eine europaweite Untersuchung der Problematik durchführen sollte, einschließlich des Rauchens aus dritter Hand, besonders wichtig. Die gewonnenen Informationen sind möglicherweise außerordentlich hilfreich. Darüber hinaus gibt es in der Entschließung zahlreiche wichtige Elemente, und wir hoffen, dass der Rat diese berücksichtigen wird."@de9
"Madam President, the Council Decision to promote its proposal on smoke-free environments to the Member States post haste, without giving Parliament sufficient time to process its position is, in our opinion, a mistake. Our reaction, apart from today’s question, is the resolution that I hope we shall pass tomorrow, on which we have achieved a good compromise and which, I think, expresses the majority view in the House. This resolution contains numerous new elements. We in the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) are particularly proud of the emphasis placed in this text on the protection of children from passive smoking and, at our proposal and with the acceptance of other groups, numerous new elements have been introduced. I would highlight, for example, the reference to the need for particular awareness and protection because children, unlike adults, do not have the facility to give their legal, moral or even psychological consent to their exposure to passive smoking. Parents have a duty to protect, but they need our help, because passive smoking by children has not been researched sufficiently and, consequently, neither parents nor anyone else knows what the consequences are of children’s long-term exposure to smoke and to what degree they need to be protected. That is why our proposal that the Commission conduct a Europe-wide study into the problem, including third-hand smoking, is particularly valuable. The information obtained may provide a massive service. Moreover, there are numerous important elements in the resolution and we hope that the Council will bear them in mind."@en4
"Señora Presidente, la Decisión del Consejo de promocionar su propuesta sobre espacios libres de humo entre los Estados miembros de manera tan presurosa, sin dar al Parlamento suficiente tiempo para determinar su posición es, en nuestra opinión, un error. Nuestra reacción, al margen de la cuestión de hoy, es la resolución que espero aprobaremos mañana, en la que hemos alcanzado un buen compromiso y que, en mi opinión, expresa la opinión mayoritaria de la Cámara. Esta resolución contiene numerosos elementos nuevos. En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) estamos particularmente orgullosos del énfasis que se ha dado en el texto a la protección de los niños frente al tabaquismo pasivo y, a propuesta de nuestro grupo y con la aceptación de otros, de los numerosos elementos nuevos que han sido introducidos. Quiero destacar, por ejemplo, la referencia a la necesidad de una conciencia y una protección específicas porque los niños, a diferencia de los adultos, no tienen la capacidad de dar su consentimiento, sea legal, moral o incluso psicológico, a su exposición al tabaquismo pasivo. Los padres tienen la obligación de proteger, pero necesitan nuestra ayuda, porque el tabaquismo pasivo por parte de los niños no ha sido suficientemente investigado y, en consecuencia, ni los padres ni nadie más sabe cuáles son las consecuencias de la exposición continuada de los niños al tabaquismo y hasta qué punto deben ser protegidos. Por eso nuestra propuesta de que la comisión lleve a cabo un estudio a escala europea sobre este problema, incluyendo el tabaquismo de tercera mano, es particularmente valioso. La información obtenida puede tener una utilidad enorme. Además, la resolución contiene numerosos elementos importantes que esperamos sean tenidos en cuenta por el Consejo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Nõukogu otsus esitada ettepanek suitsuvaba keskkonna kohta liikmesriikidele võimalikult kiiresti, andmata parlamendile piisavat aega oma seisukoha kujundamiseks, on meie arvates viga. Lisaks tänasele küsimusele on meie vastuseks loodetavasti homme vastu võetav resolutsioon, mille suhtes me oleme jõudnud heale kompromissile ja mis minu arvates väljendab parlamendi enamuse arvamust. Resolutsioonis on arvukalt uusi asju. Meie Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonis oleme eriti uhked selle üle, et dokumendis rõhutatakse laste kaitsmist passiivse suitsetamise eest ning et meie ettepanekul ja teiste fraktsioonide heakskiidul on sinna lisatud palju uusi punkte. Tahaksin esile tõsta näiteks erilise teadlikkuse ja kaitse vajaduse mainimist, sest erinevalt täiskasvanutest ei suuda lapsed anda juriidilist, moraalset ega isegi psühholoogilist nõusolekut passiivseks suitsetamiseks. Vanemate kohus on lapsi kaitsta, aga neil on vaja meie abi, sest laste passiivset suitsetamist ei ole piisavalt uuritud ning järelikult ei tea vanemad ega ka keegi teine, millised on laste pikaajalise passiivse suitsetamise tagajärjed ja mil määral lapsi tuleb kaitsta. Sellepärast on meie ettepanek, et komisjon korraldaks selle probleemi, sealhulgas kolmandase tubakasuitsu mõju üleeuroopalise uuringu, eriti väärtuslik. Sellest saadav teave võib olla väga kasulik. Resolutsioonis on veel palju tähtsaid punkte ja me loodame, et nõukogu neid ei unusta."@et5
"Arvoisa puhemies, neuvosto teki mielestämme virheen, kun se päätti viedä savuttomia ympäristöjä koskevaa ehdotustaan jäsenvaltioille eteenpäin mahdollisimman nopeasti antamatta parlamentille riittävästi aikaa oman kantansa käsittelyä varten. Reaktiomme – tämän päivän kysymystä lukuun ottamatta – on päätöslauselma, jonka toivoakseni hyväksymme huomenna. Olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin, joka uskoakseni ilmentää parlamentin enemmistön kantaa. Päätöslauselma sisältää useita uusia osatekijöitä. Me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmässä olemme erityisen ylpeitä siitä, miten tässä tekstissä painotetaan lasten suojelemista passiiviselta tupakoinnilta. Tekstiin on lisätty ehdotuksestamme ja muiden ryhmien suostumuksella useita uusia osatekijöitä. Haluan korostaa muun muassa sitä, että tekstissä todetaan, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiin ja suojeltava heitä, sillä lapsilla ei ole, toisin kuin aikuisilla, edellytyksiä antaa oikeudellista, moraalista tai edes psykologista suostumustaan passiiviseen tupakointiinsa. Vanhemmat ovat velvollisia suojelemaan lapsiaan, mutta he tarvitsevat apuamme, sillä lasten passiivista tupakointia ei ole tutkittu riittävästi. Siksi vanhemmat tai kukaan muukaan ei tiedä, mitä seurauksia lasten pitkäaikaisella passiivisella tupakoinnilla on ja miten paljon heitä on suojeltava. Siksi ehdotuksemme siitä, että komissio tekisi Euroopan laajuisen tutkimuksen asiasta, myös altistumisesta tupakoinnin jälkeen ympäristöön jäävälle savulle, on erityisen tärkeä. Tutkimuksesta saatavista tiedoista voisi olla valtavasti hyötyä. Päätöslauselmassa tuodaan esiin myös monia muita tärkeitä asioita, ja toivomme neuvoston ottavan ne huomioon."@fi7
"Madame la Présidente, la décision du Conseil de promouvoir sa proposition relative aux environnements sans tabac dans les États membres a été prise à la hâte, sans donner au Parlement suffisamment de temps pour rendre son avis. C’est selon nous une erreur. Notre réaction, indépendamment de la question d’aujourd’hui, prend la forme de la résolution que, j’espère, nous adopterons demain, dans laquelle nous avons trouvé un bon compromis et qui, je pense, exprime l’avis majoritaire au sein de cette Assemblée. Cette résolution contient de nombreux nouveaux éléments. En tant que groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), nous sommes particulièrement fiers de l’accent mis par ce texte sur la protection des enfants contre le tabagisme passif. De plus, de nombreux éléments nouveaux ont été introduits sur proposition de notre part et acceptés par les autres groupes. Je soulignerai, par exemple, la référence à la nécessité d’une attention et d’une protection particulières pour les enfants, car ceux-ci, contrairement aux adultes, ne sont pas en mesure de donner leur consentement juridique, moral, voire psychologique, à l’exposition au tabagisme passif. Les parents ont un devoir de protection, mais ils ont besoin de notre aide, car le tabagisme passif chez les enfants n’a pas fait l’objet de suffisamment de recherche. En conséquence, ni les parents, ni personne d’autre ne sait quels seront les effets de l’exposition de longue durée à la fumée sur les enfants et dans quelle mesure ils doivent être protégés. C’est pourquoi notre proposition que la Commission procède à une étude à l’échelle européenne sur cette question, y compris sur le tabagisme «tertiaire», est particulièrement utile. Les informations qui seront obtenues pourront s’avérer très utiles En outre, la résolution comporte de nombreux éléments importants et nous espérons que le Conseil les prendra en considération."@fr8
"Elnök asszony, véleményünk szerint elhibázott a Tanács azon határozata, hogy a dohányfüstmentes környezetre vonatkozó javaslatát a tagállamoknak sürgősséggel nyújtja be, és nem ad a Parlamentnek elegendő időt álláspontja kialakítására. Eltekintve a mai kérdéstől, az erre adott reakciónk az az állásfoglalás, amelyet holnap reményeim szerint elfogadunk, és amellyel kapcsolatban jó kompromisszumot sikerült elérnünk, és amely szerintem a Parlament többségének véleményét kifejezi. Ez az állásfoglalás számos új elemet tartalmaz. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport különösen büszke arra, hogy a szöveg a mi javaslatunkra hangsúlyozza a gyermekek védelmét a passzív dohányzás ellen, illetve arra, hogy más képviselőcsoportok jóváhagyásával számos új elemet sikerült elfogadni. Szeretném hangsúlyozni például, hogy hivatkozás történik a fokozott tudatosság és védelem szükségességére, mivel a gyermekek nem rendelkeznek jogi, morális, de még pszichológiai képességgel sem arra, hogy hozzájárulásukat adják a passzív dohányzás veszélyeinek való kitettséghez. A szülők kötelessége, hogy védjék a gyermekeket, de szükségük van a segítségünkre, mivel a gyermekek passzív dohányzását mindeddig nem vizsgálták megfelelően, és ezért sem a szülők, sem senki más nem tudja, milyen következményekkel járhat a hosszú távú passzív dohányzás a gyermekekre nézve, és milyen fokú védelmet kell nekik biztosítani. Ezért különösen fontos az a javaslatunk, hogy a Bizottság készítsen egész Európára vonatkozó tanulmányt a problémáról, beleértve a harmadlagos dohányfüstöt is. Az így szerzett információk nagyon hasznosak lehetnek. Ezenkívül számos fontos elem található az állásfoglalásban, és reméljük, hogy ezeket a Tanács figyelembe veszi."@hu11
"Signora Presidente, la decisione del Consiglio di promuovere in tutta fretta la propria proposta sugli ambienti senza fumo presso gli Stati membri, senza lasciare al Parlamento il tempo necessario a formulare il proprio parere è, a nostro avviso, errata. La nostra reazione, al di là dell’interrogazione odierna, è risultata nella risoluzione che spero verrà approvata domani, un testo su cui abbiamo raggiunto un buon compromesso e che, credo, esprima l’opinione della maggioranza in seno al Parlamento. Tale risoluzione contiene diversi nuovi elementi. Noi del gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano) siamo particolarmente orgogliosi dell’enfasi che questo documento attribuisce alla protezione dei bambini dal fumo passivo e, su nostra proposta e con l’approvazione di altri gruppi, sono stati introdotti diversi nuovi elementi. Vorrei sottolineare, ad esempio, il riferimento alla necessità di particolare sensibilizzazione e protezione dei bambini in quanto essi, a differenza degli adulti, non hanno la capacità giuridica, morale o anche solo psicologica di dare il proprio consenso alla permanenza in ambienti pieni di fumo. I genitori hanno il dovere di proteggerli, ma hanno bisogno del nostro sostegno, perché l’esercizio del fumo passivo da parte dei bambini non è stato sufficientemente oggetto di ricerche e, pertanto, né i genitori, né nessun altro sa quali conseguenze abbia l’esposizione al fumo ambientale a lungo termine sui bambini, né in quale misura essi debbano essere protetti. E’ per tale ragione che la nostra proposta di esortare la Commissione a svolgere uno studio a livello europeo concernente tale tematica, incluso il fumo di terza mano, è particolarmente importante. Le eventuali informazioni potrebbero fornire un servizio per la popolazione. La risoluzione presenta inoltre diversi importanti elementi che speriamo il Consiglio terrà in considerazione."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos sprendimas paskubomis pateikti valstybėms narėms savo pasiūlymą dėl aplinkos be dūmų nesuteikiant pakankamai laiko Parlamentui parengti savo poziciją, mano nuomone, yra klaida. Be šiandieninio klausimo, reaguojame pateikdami rezoliuciją, kuri, tikiuosi, rytoj bus patvirtinta, kurios atžvilgiu pasiekėme puikų kompromisą ir kurioje, manau, išreiškiama Parlamento daugumos nuomonė. Šioje rezoliucijoje yra daug naujų punktų. Mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija, ypač didžiuojamės tuo, kad šiame tekste ir mūsų pasiūlyme ypatingas dėmesys skiriamas vaikų apsaugai nuo pasyviojo rūkymo ir kad su kitų frakcijų pritarimu buvo įtraukta daug naujų punktų. Norėčiau pabrėžti, pvz., nuorodą į ypatingo sąmoningumo ir apsaugos būtinybę, nes vaikai, kitaip nei suaugusieji, neturi galimybės duoti savo teisinį, moralinį arba net psichologinį sutikimą dėl pasyviojo rūkymo poveikio jiems. Tėvų pareiga – apsaugoti, tačiau jiems reikia mūsų pagalbos, nes vaikų pasyvusis rūkymas nebuvo pakankamai ištirtas ir dėl to nei tėvai, nei niekas kitas nežino, kokios yra dūmų ilgalaikio poveikio vaikams pasekmės ir kokio lygio apsaugos jiems reikia. Todėl mūsų pasiūlymas, kad Komisija atliktų problemos tyrimą Europos mastu, įskaitant tretinį rūkymą, yra ypač vertingas. Gauta informacija gali labai praversti. Be to, rezoliucijoje yra daug svarbių punktų, į kuriuos, tikimės, Taryba atsižvelgs."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mūsuprāt, Padomes lēmums sasteigti sekmēt priekšlikumā minēto pasākumu ieviešanu dalībvalstīs attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, nedodot Parlamentam pietiekoši daudz laika rast savu nostāju, ir kļūda. Neskatoties uz šodienas jautājumā pausto nostāju, mūsu atbildes reakcija atbilst rezolūcijai, kas, cerams, rītdien tiks pieņemta, un tajā ir sasniegts labs kompromiss, kas, manuprāt, atspoguļo Parlamenta vairākuma viedokli. Šī rezolūcija ietver vairākus jaunus elementus. Mēs, Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti), esam jo īpaši lepni par to, ka šajā rezolūcijā ir uzsvērta bērnu aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu, un mūsu priekšlikumā ar pārējo grupu piekrišanu ir ieviesta virkne jaunu elementu. Vēlos uzsvērt, piemēram, norādi uz nepieciešamību nodrošināt zināmu informētību un aizsardzību, jo bērniem, pretēji pieaugušajiem, nav juridiskas, morālas vai pat psiholoģiskas iespējas pašiem sevi pasargāt no pasīvās smēķēšanas iedarbības. Vecāku pienākums ir aizsargāt, taču viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība, jo pasīvās smēķēšanas iedarbība bērnu vidū nav pietiekami pētīta, un, attiecīgi, ne vecāki, ne kāds cits zina, kādas sekas rada ilgstoša tabakas dūmu iedarbība uz bērniem un cik lielā mērā bērni būtu jāaizsargā. Tieši tāpēc mūsu priekšlikums Komisijai veikt pētījumu par šīs problēmas aktualitāti, tostarp pasīvo smēķēšanu, visā Eiropā, ir īpaši nozīmīgs. Iegūtā informācija varētu sniegt milzu pakalpojumu. Turklāt rezolūcijā ir vairāki svarīgi elementi, kurus, cerams, Padome ņems vērā."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου να προωθήσει με υπέρμετρη ταχύτητα προς τα κράτη μέλη την πρότασή του για το περιβάλλον χωρίς καπνό, χωρίς να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο για να επεξεργαστεί τη δική του θέση, είναι, και κατά τη δική μας γνώμη, λάθος. Η δική μας αντίδραση, εκτός από τη σημερινή ερώτηση, είναι το ψήφισμα, που θα ψηφίσουμε, ελπίζω, αύριο και για το οποίο πετύχαμε έναν καλό συμβιβασμό που νομίζω ότι θα εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος. Το ψήφισμα αυτό περιέχει πολλά νέα στοιχεία. Εμείς στο Λαϊκό Κόμμα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την έμφαση που δίνεται στο κείμενο αυτό στην προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα, καθώς, με πρότασή μας και αποδοχή των άλλων Ομάδων, έχουν εισαχθεί πολλά νέα στοιχεία. Επισημαίνω ενδεικτικά την αναφορά στην ανάγκη ιδιαίτερης ευαισθησίας και προστασίας αφού τα παιδιά, σε αντίθεση με τους μεγάλους, δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκατατεθούν νομικά, ηθικά ή ακόμη και ψυχολογικά στην έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα. Οι γονείς έχουν αυτό το καθήκον προστασίας, όμως χρειάζονται τη βοήθειά μας, αφού το παθητικό κάπνισμα των παιδιών δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και συνεπώς ούτε οι γονείς ούτε κανείς άλλος δεν διαθέτουν τη γνώση για το τι συνέπειες έχει η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών στον καπνό και ποιος είναι ο αναγκαίος βαθμός προστασίας τους. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία η πρότασή μας να πραγματοποιήσει η Επιτροπή μια πανευρωπαϊκή μελέτη για το πρόβλημα, που θα περιλαμβάνει και το κάπνισμα από τρίτο χέρι. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν μπορεί να προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες. Επιπλέον, στο ψήφισμα υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία και ελπίζουμε το Συμβούλιο να τα λάβει υπόψη του."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het besluit van de Raad om zijn voorstel inzake rookvrije ruimten razendsnel bij de lidstaten erdoor te krijgen zonder het Parlement voldoende tijd te geven om een standpunt te bepalen, is mijns inziens helemaal verkeerd. Wij reageren daarop met niet alleen de mondelinge vraag van vandaag maar ook een resolutie, die hopelijk morgen zal worden aangenomen en een goed compromis bevat waarin de grote meerderheid van het Parlement zich mijns inziens kan terugvinden. In deze resolutie staan heel veel nieuwe dingen. Wij van de Europese Volkspartij zijn er bijzonder trots op dat in de tekst de nadruk wordt gelegd op de bescherming van kinderen tegen passief roken. Dankzij ons voorstel en de instemming van de andere fracties was het mogelijk veel nieuwe overwegingen hierin op te nemen. Ik noem bij wijze van indicatie de noodzaak bijzondere gevoeligheid te tonen voor kinderen en hen te beschermen. In tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen immers niet de mogelijkheid om juridische, morele of zelfs ook psychologische instemming te betuigen met blootstelling aan tabaksrook. Ouders hebben de plicht hun kinderen te beschermen, maar daarbij hebben zij wel onze hulp nodig. Passief roken van kinderen is immers onvoldoende onderzocht en bijgevolg weet niemand, ook ouders niet, wat de gevolgen zijn van langdurige blootstelling van kinderen aan tabaksrook en in welke mate kinderen moeten worden beschermd. Daarom is ons voorstel aan de Commissie om het probleem op pan-Europees niveau te onderzoeken en daarbij ook te kijken naar passief roken zeer belangrijk. De gegevens die uit dit onderzoek verkregen zullen worden, zullen enorme diensten kunnen bewijzen. In de resolutie staan nog veel andere belangrijke dingen, en daarom hopen wij dat de Raad daar rekening mee zal houden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Decyzja Rady o propagowaniu wśród państw członkowskich jej wniosku w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego bez umożliwienia Parlamentowi zajęcia stanowiska to naszym zdaniem błąd. Nasza reakcja, z wyjątkiem dzisiejszego pytania, to rezolucja, która mam nadzieję zostanie jutro przyjęta, co do której osiągnęliśmy nieomal całkowitą zgodność i która, jak sądzę, odzwierciedla opinię większości w tej Izbie. Rezolucja ta zawiera wiele nowych elementów. My w grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) jesteśmy szczególnie dumni z uwydatnienia w tym tekście kwestii ochrony dzieci przed biernym paleniem, i zgodnie z naszym wnioskiem, zaakceptowanym przez inne grupy, z wprowadzenia wielu nowych elementów. Chciałbym na przykład wskazać na odniesienie do potrzeby szczególnej świadomości i zapewnienia szczególnej ochrony, ponieważ dzieci, w odróżnieniu od dorosłych, nie mają możliwości udzielenia prawnego, moralnego, ani nawet psychologicznego przyzwolenia na wystawianie ich na bierne palenie. Rodzice mają obowiązek chronić dzieci, ale potrzebują naszej pomocy, ponieważ bierne palenie przez dzieci nie zostało wystarczająco zbadane i w konsekwencji ani rodzice ani nikt inny nie wie, jakie konsekwencje dla dzieci ma długotrwałe wystawienie na dym tytoniowy i w jakim stopniu należy je chronić. Dlatego nasz wniosek, by Komisja zbadała problem w całej Europie, w tym problem palenia z trzeciej ręki, jest szczególnie istotny. Uzyskane informacje mogą być niezwykle pomocne. Ponadto rezolucja zawiera liczne ważne punkty i mamy nadzieję, że Rada weźmie je pod uwagę."@pl16
"Senhora Presidente, a decisão do Conselho de promover a toda a pressa junto dos Estados-Membros a sua proposta relativa ao ambiente sem tabaco, sem dar tempo suficiente ao Parlamento para preparar a sua posição é, na nossa opinião, um erro. A nossa reacção, para além da pergunta de hoje, é a resolução que amanhã vamos aprovar - assim o espero -, sobre a qual chegámos a um bom compromisso e a qual, julgo eu, exprime a opinião da maioria desta Assembleia. Esta resolução contém muitos elementos novos. Nós, no Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) estamos especialmente orgulhosos pela ênfase que é dada neste texto à protecção das crianças contra o tabagismo passivo. A nossa proposta introduziu muitos elementos novos que mereceram a aceitação dos outros grupos. Gostaria de destacar, por exemplo, a referência à necessidade de uma sensibilidade e protecção especiais em relação às crianças, pois estas, ao contrário dos adultos, não têm a possibilidade de dar o seu consentimento legal, moral ou mesmo psicológico no que respeita à sua exposição ao tabagismo passivo. Os pais têm o dever de as proteger mas precisam da nossa ajuda, porque o tabagismo passivo das crianças ainda não foi suficientemente investigado e, consequentemente, nem os pais sabem nem ninguém mais sabe quais são a consequências da exposição duradoura das crianças ao fumo e em que medida estas precisam de protecção. É por isso que a nossa proposta para que a Comissão realize um estudo a nível europeu sobre este problema, inclusive sobre o tabagismo em terceira mão, assume especial relevância. A informação assim obtida poderá prestar um enorme serviço. Além disso, a resolução contém numerosos elementos importantes e nós esperamos que o Conselho os tome em consideração."@pt17
"Doamnă preşedintă, decizia Consiliului de a-şi promova propunerea privind mediile fără fum de tutun către statele membre a fost pripită, fără a-i oferi Parlamentului suficient timp de reflecţie privind poziţia sa şi este, în opinia noastră, o greşeală. Reacţia noastră, pe lângă întrebarea de astăzi, este rezoluţia care sper că va fi adoptată mâine, asupra căreia am obţinut un compromis bun şi care, cred, exprimă opinia majoritară din Parlament. Această rezoluţie conţine numeroase elemente noi. Noi, în cadrul Grupului Partidului Popular European (Creştin-Democrat) suntem deosebit de mândri de atenţia acordată în acest text protejării copiilor de fumatul pasiv şi, la propunerea noastră şi cu acordul altor grupuri, au fost introduse numeroase elemente noi. Aş sublinia, de exemplu, trimiterea la nevoia unei conştientizări şi protejări particulare, întrucât copiii, spre deosebire de adulţi, nu au posibilitatea de a-şi da acordul juridic, moral sau chiar psihologic privind expunerea la fumatul pasiv. Părinţii au datoria de a-şi proteja copiii, însă au nevoie de ajutorul nostru, deoarece fumatul pasiv la copii nu a fost studiat suficient şi, prin urmare, nici părinţii şi nici alte persoane nu cunosc consecinţele expunerii pe termen lung a copiilor la fumul de tutun şi gradul în care aceştia trebuie protejaţi. De aceea, propunerea noastră privind organizarea de către Comisie a unui studiu la nivel european în această privinţă, inclusiv privind fumatul la mâna a treia, este extrem de valoroasă. Informaţiile obţinute pot fi de real ajutor. În plus, există numeroase elemente importante în rezoluţie şi sperăm că acestea vor fi luate în considerare de către Consiliu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rozhodnutie Rady čo najrýchlejšie predstaviť svoj návrh o prostredí bez dymu členským štátom bez toho, aby Parlamentu poskytla dostatok času na zaujatie stanoviska, je podľa nás chyba. Našou reakciou, okrem dnešnej otázky, je uznesenie, ktoré, ako dúfam, zajtra schválime. V súvislosti s uznesením sme dosiahli dobrý kompromis a myslím si, že vyjadruje postoj väčšiny poslancov tohto Parlamentu. Toto uznesenie obsahuje množstvo nových prvkov. My v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) sme zvlášť hrdí na dôraz, ktorý tento text kladie na ochranu detí pred pasívnym fajčením. Na náš návrh, ktorý prijali aj ďalšie skupiny, sa zaviedlo mnoho nových prvkov. Chcel by som napríklad spomenúť zmienku o potrebe osobitnej pozornosti a ochrany, pretože deti na rozdiel od dospelých nemajú možnosť vyjadriť svoj právny, morálny alebo dokonca psychologický súhlas s vystavením pasívnemu fajčeniu. Ochrana je zodpovednosťou rodičov, ktorí však potrebujú našu pomoc. Pasívne fajčenie detí ešte nebolo dostatočne preskúmané, a preto rodičia ani ostatní ľudia nevedia, aké sú následky dlhodobého vystavenia detí dymu a do akej miery musia byť chránené. Preto je náš návrh, aby Komisia vypracovala celoeurópsku štúdiu tohto problému vrátane štúdie o zvyškoch dymu, zvlášť dôležitý. Získané informácie môžu poskytnúť obrovskú službu. Okrem toho uznesenie obsahuje mnoho dôležitých prvkov a preto dúfame, že ich Rada vezme do úvahy."@sk19
". Gospa predsednica, odločitev Sveta, da svoj predlog o okolju brez tobačnega dima državam članicam predstavi s takšno naglico, ne da bi Parlamentu omogočil dovolj časa, da obdela svoje stališče, je po našem mnenju napaka. Naš odziv, razen današnjega vprašanja, je resolucija, za katero upam, da bo jutri sprejeta, pri kateri smo dosegli dober kompromis in ki po mojem mnenju izraža stališče večine v Parlamentu. Ta resolucija vsebuje številne nove elemente. V Skupni Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) smo posebej ponosni na poudarek, ki se v tem besedilu nanaša na zaščito otrok pred pasivnim kajenjem, na naš predlog in na podlagi potrditve drugih skupin pa so bili vključeno številni novi elementi. Želel bi na primer izpostaviti sklicevanje na potrebo po posebni ozaveščenosti in zaščiti, kajti otroci, v nasprotju z odraslimi, nimajo možnosti, da bi se strinjali s svojo izpostavljenostjo pasivnemu kajenju bodisi z zakonskega, moralnega ali celo psihološkega vidika. Dolžnost staršev je, da nudijo zaščito, vendar potrebujejo našo pomoč, kajti pasivno kajenje otrok ni bilo dovolj raziskano in zato ne starši ne nihče drug ne ve, kakšne posledice ima lahko dolgoročna izpostavljenost za otroke in do kolikšne mere jih je treba zaščititi. Zato je naš predlog, naj Komisija opravi vseevropsko študijo tega problema, vključno s kajenjem iz tretje roke, še posebej dragocen. Informacije, ki bi jih dobili, bi lahko bile v veliko pomoč. Poleg tega resolucija vsebuje številne pomembne elemente in upamo, da jih bo Svet upošteval."@sl20
"Fru talman! Rådets beslut att snabbt gå vidare med förslaget om rökfria miljöer utan att ge parlamentet tillräcklig tid att utarbeta sitt yttrande är ett misstag. Vårt gensvar, förutom dagens fråga, är den resolution som jag hoppas att vi antar i morgon, om vilken vi har nått en bra kompromiss och vilken, anser jag, uttrycker den förhärskande åsikten i parlamentet. Resolutionen innehåller åtskilliga nya delar. Vi i PPE-gruppen är särskilt stolta över betoningen i texten när det gäller att skydda barn från passiv rökning och på vårt förslag med godkännande från andra grupper har flera nya delar införts. Jag vill t.ex. betona hänvisningen till behovet av särskild medvetenhet och skydd, eftersom barn till skillnad från vuxna inte har möjlighet att ge sitt rättsliga, moraliska eller ens psykologiska medgivande till sin exponering för passiv rökning. Föräldrarna har en skyldighet att skydda sina barn, men de behöver vår hjälp eftersom man inte har forskat tillräckligt mycket om barns passiva rökning och därmed kan varken föräldrar eller någon annan veta vilka konsekvenserna blir när barn utsätts för rök under lång tid och i hur hög utsträckning de behöver skyddas. Det är därför vårt förslag att kommissionen genomför en EU-omfattande undersökning om problemet, inbegripet passiv rökning, vilket är särskilt värdefullt. Den erhållna informationen kan vara viktig. Det finns dessutom flera viktiga delar i resolutionen och vi hoppas att rådet beaktar dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph