Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-390"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-390"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Fru talman! Den 1 juli 2009 översände kommissionen sitt förslag till rådets rekommendation om rökfria miljöer, som grundar sig på artikel 152.4 i EG-fördraget. Det huvudsakliga syftet med detta förslag är just att genomföra artikel 8 i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Artikel 8 handlar om skydd mot exponering för tobaksrök. Hittills har konventionen ratificerats av 26 medlemsstater och dessutom av gemenskapen. Med hänsyn till det svenska ordförandeskapets arbetsprogram och för att kunna ge övriga institutioner tillräckligt med tid för att yttra sig uppmanade rådet den 8 juli 2009 Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att avge sina yttranden senast den 26 november, den 5 november respektive den 8 oktober 2009. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har redan antagit sitt yttrande och Regionkommittén meddelade att den inte avsåg att avge något. Jag har förstått att Europaparlamentet planerar att anta sitt yttrande senast i mars 2010, vilket jag beklagar. Tyvärr är det för sent för att rådet ska ha möjlighet att beakta det. Det handlar absolut inte om bristande respekt. Tvärtom. Folkhälsominister Maria Larsson bekräftade inför miljöutskottet den 2 september att det är det svenska ordförandeskapets avsikt att rekommendationen om rökfria miljöer ska antas före årets slut. Texten till rekommendationen diskuteras för närvarande i rådet och hittills har vi gjort betydande framsteg. Jag är säker på att vi kommer att uppnå vårt mål att rekommendationen ska antas vid rådets möte den 1 december 2009. Rådet planerar dock inte att anta några slutsatser i denna fråga. Rådet har tagit del av Europaparlamentets resolution som antogs den 24 oktober 2007 om grönboken . I resolutionen uppmanade parlamentet medlemsstaterna att införa lagstiftning om rökfritt inom två år. Många EU-länder har i dag antagit sådana lagar, och fler är på väg. Parlamentet ansåg också att rökfrihetspolitiken bör kompletteras med andra stödåtgärder. Rådet delar den inställningen. Jag är glad att ha fått möjligheten att redogöra för rådets tidtabell angående förslaget till rekommendation om rökfria miljöer, och ser fram emot att få höra era synpunkter i frågan."@sv22
lpv:translated text
"Paní předsedající, 1. července 2009 Komise předložila svůj návrh doporučení Rady ve věci prostředí bez tabáku podle čl. 152 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. Hlavním cílem tohoto návrhu je provádění článku 8 rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Článek 8 se zabývá ochranou proti vystavení tabákovému kouři. Tato úmluva byla dosud ratifikována 26 členskými státy a také Společenstvím. S ohledem na pracovní program švédského předsednictví a kvůli tomu, abychom mohli dát ostatním orgánům dostatek času na vyjádření svých stanovisek, vyzvala Rada Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, aby svá stanoviska předložily v uvedeném pořadí nejpozději do 26. listopadu, 5. listopadu a 8. října. Evropský hospodářský a sociální výbor již své stanovisko přijal a Výbor regionů oznámil, že nemá v úmyslu ho překládat. Pokud se nemýlím, Evropský parlament má v plánu přijmout své stanovisko nejpozději do 10. března, což je politováníhodné. To je bohužel příliš pozdě na to, aby ho Rada mohla vzít v úvahu. Není to věc nedostatku respektu – právě naopak. Maria Larssonová, ministryně pro péči o seniory a veřejné zdraví, potvrdila 2. září Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, že švédské předsednictví má v úmyslu přijmout doporučení ve věci prostředí bez tabáku před koncem roku. O textu doporučení se v současné době debatuje v Radě a dosud jsme dosáhli významného pokroku. Jsem si jistá, že se nám podaří přijmout doporučení na zasedání Rady 1. prosince 2009. Rada však nemá v plánu přijmout v tomto ohledu žádné závěry. Rada prozkoumala usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato 24. října 2007, ohledně zelené knihy nazvané „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“. V tomto usnesení vyzval Parlament členské státy k tomu, aby zavedly právní předpisy o prostředích bez tabáku do dvou let. Mnoho členských států EU již takové zákony přijalo a několik jich k tomu směřuje. Parlament rovněž došel k názoru, že nekuřácká politika by měla být doplněna dalšími podpůrnými opatřeními. Rada tento názor sdílí. Jsem potěšena, že jsem měla možnost podat zprávu o časovém rozvrhu Rady, co se týče návrhu doporučení ve věci prostředí bez tabáku, a těším se na vaše názory k tomuto tématu."@cs1
"Fru formand! Den 1. juli 2009 fremsatte Kommissionen sit forslag om Rådets henstilling om røgfrie miljøer baseret på artikel 152, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hovedformålet med dette forslag er at gennemføre artikel 8 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol. Artikel 8 drejer sig om beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg. Hidtil er konventionen blevet ratificeret af 26 medlemsstater og ligeledes af Fællesskabet. Af hensyn til det svenske formandskabs arbejdsprogram og for at kunne give de andre institutioner tilstrækkelig tid til at udtale sig bad Rådet den 8. juli 2009 Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget fremsende deres udtalelser inden henholdsvis den 26. november, 5. november og 8. oktober 2009. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har allerede vedtaget sin udtalelse, og Regionsudvalget meddelte, at det ikke havde til hensigt at fremsætte en. Jeg mener, at Europa-Parlamentet regner med at vedtage sin udtalelse senest i marts 2010, hvilket jeg finder beklageligt. Det er desværre for sent til, at Rådet har mulighed for at tage hensyn til den. Det har absolut intet med manglende respekt at gøre, faktisk tværtimod. Ministeren for ældrepleje og folkesundhed, Maria Larsson, bekræftede den 2. september over for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, at det svenske formandskab har til hensigt, at henstillingen om røgfrie miljøer skal vedtages inden årets udgang. Henstillingens tekst behandles i øjeblikket i Rådet, og indtil videre har vi gjort betydelige fremskridt. Jeg er sikker på, at vi vil nå vores mål om, at henstillingen kan vedtages på Rådets møde den 1. december 2009. Men Rådet regner ikke med at vedtage nogen konklusioner om dette. Rådet har gennemgået Europa-Parlamentets beslutningsforslag, der blev vedtaget den 24. oktober 2007, om grønbogen "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan". I beslutningsforslaget opfordrede Parlamentet medlemsstaterne til at indføre lovgivning om røgfrie miljøer inden for to år. Mange EU-medlemsstater har nu vedtaget sådanne love, og flere er på vej til at gøre det. Parlamentet mente også, at politikken om røgfrie miljøer bør suppleres med andre støtteforanstaltninger. Rådet deler dette synspunkt. Det glæder mig at have haft mulighed for at fortælle om Rådets tidsplan vedrørende forslaget til henstilling om røgfrie miljøer, og jeg ser frem til at lytte til Deres synspunkter om denne sag."@da2
"Frau Präsidentin, am 1. Juli 2009 hat die Kommission ihren Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu rauchfreien Zonen vorgelegt, welcher auf Artikel 152 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union basiert. Das grundlegende Ziel dieses Vorschlags ist die Umsetzung von Artikel 8 des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums. Artikel 8 betrifft den Schutz vor Belastungen durch Tabakrauch. Dieses Übereinkommen wurde bisher von 26 Mitgliedstaaten sowie von der Gemeinschaft ratifiziert. Der Rat hat im Hinblick auf das Arbeitsprogramm des schwedischen Ratsvorsitzes und damit andere Organe ausreichend Zeit für das Vertreten einer Position bleibt, am 8. Juli 2009 das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen aufgefordert, bis jeweils spätestens 26. November, 5. November und 8. Oktober 2009 einen Standpunkt zu formulieren. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat bereits einen Standpunkt eingenommen, und der Ausschuss der Regionen hat mitgeteilt, die Einnahme eines Standpunktes nicht zu beachsichtigen. Ich glaube, dass das Europäische Parlament plant, bis spätestens März 2010 einen Standpunkt einzunehmen, was ich bedauerlich finde. Leider wird dies zu spät für den Rat sein, der diesen dann nicht mehr berücksichtigen kann. Dies hat überhaupt nichts nicht mit einem Mangel an Respekt zu tun, im Gegenteil. Die Ministerin für Gesundheit und Senioren, Frau Maria Larsson, hat vor dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit am 2. September das Vorhaben des schwedischen Ratsvorsitzes bestätigt, noch vor Ende des Jahres eine Empfehlung zu rauchfreien Zonen anzunehmen. Der Text dieser Empfehlung wird zurzeit im Rat diskutiert, und bisher haben wir beachtliche Fortschritte erzielt. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele erreichen werden und die Empfehlung bei dem Treffen des Rates am 1. Dezember 2009 angenommen wird. Dennoch plant der Rat nicht die Annahmen einer Schlussfolgerung in dieser Hinsicht. Der Rat hat die Entschließung des Europäischen Parlamentes vom 24. Oktober 2007 zu dem Grünbuch „Für ein rauchfreies Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene“ untersucht. Das Parlament fordert die Mitgliedstaaten mit der Entschließung dazu auf, innerhalb von zwei Jahren gesetzliche Maßnahmen zu rauchfreien Zonen einzuführen. Viele EU-Mitgliedstaaten haben inzwischen entsprechende Gesetze angenommen, und viele andere sind gerade im Begriff, dies zu tun. Das Parlament ist zudem der Ansicht, dass die Strategien für rauchfreie Zonen durch andere unterstützende Maßnahmen ergänzt werden sollten. Der Rat teilt diese Ansicht. Ich bin froh darüber, dass ich die Gelegenheit hatte, den Zeitplan des Rates bezüglich des Vorschlags für eine Empfehlung zu rauchfreien Zonen darzulegen, und ich freue mich darauf, Ihre Ansichten in dieser Angelegenheit zu hören."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, την 1η Ιουλίου 2009, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το περιβάλλον χωρίς καπνό, βάσει του άρθρου 152 παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της εν λόγω πρότασης είναι η εφαρμογή του άρθρου 8 της σύμβασης-πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού. Το άρθρο 8 αφορά την προστασία από την έκθεση στον καπνό. Μέχρι σήμερα, η εν λόγω σύμβαση έχει κυρωθεί από 26 κράτη μέλη και από την Κοινότητα. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της σουηδικής Προεδρίας και προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να δοθεί στα άλλα όργανα επαρκής χρόνος να παράσχουν τις γνωμοδοτήσεις τους, στις 8 Ιουλίου 2009, το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να υποβάλουν τις γνωμοδοτήσεις τους το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου, 5 Νοεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2009, αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη γνωμοδότησή της και η Επιτροπή των Περιφερειών ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να υποβάλει γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει τη γνωμοδότησή του μέχρι τον Μάρτιο του 2010 το αργότερο, γεγονός για το οποίο εκφράζω τη λύπη μου. Δυστυχώς, τότε θα είναι πολύ αργά ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να λάβει υπόψη αυτήν τη γνωμοδότηση. Δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα έλλειψης σεβασμού – το αντίθετο, στην πραγματικότητα. Η υπουργός Φροντίδας των Ηλικιωμένων και Δημόσιας Υγείας, Maria Larsson, επιβεβαίωσε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 2 Σεπτεμβρίου ότι αποτελεί πρόθεση της σουηδικής Προεδρίας η έγκριση της σύστασης για το περιβάλλον χωρίς καπνό πριν από το τέλος του έτους. Το κείμενο της σύστασης συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο και, μέχρι τώρα, σημειώνουμε σημαντική πρόοδο. Είμαι βέβαιη ότι θα επιτύχουμε τον στόχο μας, ώστε η σύσταση να εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 1η Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν σχεδιάζει να εγκρίνει τυχόν συμπεράσματα από αυτήν την άποψη. Το Συμβούλιο εξέτασε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ». Στο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο καλούσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον χωρίς καπνό εντός δύο ετών. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον εγκρίνει τέτοιους νόμους, ενώ αρκετά κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Κοινοβούλιο εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο συμπλήρωσης της πολιτικής για το περιβάλλον χωρίς καπνό με άλλα υποστηρικτικά μέτρα. Το Συμβούλιο συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτήν την αναφορά για το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύσταση για το περιβάλλον χωρίς καπνό και ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας επί του θέματος."@el10
"Madam President, on 1 July 2009, the Commission submitted its proposal for a Council Recommendation on smoke-free environments, based on Article 152(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The principal aim of this proposal is to implement Article 8 of the World Health Organisation Framework Convention on Tobacco Control. Article 8 concerns protection against exposure to tobacco smoke. So far, this convention has been ratified by 26 Member States and also by the Community. With regard to the Swedish Presidency’s work programme and in order to be able to give the other institutions sufficient time to give their opinions, on 8 July 2009, the Council called on the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions to submit their opinions at the latest by 26 November, 5 November and 8 October 2009, respectively. The European Economic and Social Committee has already adopted its opinion and the Committee of the Regions announced that it did not intend to submit one. I believe that the European Parliament is planning to adopt its opinion by March 2010 at the latest, which I find regrettable. Unfortunately, that will be too late for the Council to have the chance to take it into account. It is absolutely nothing to do with a lack of respect – quite the contrary, in fact. The Minister for Elderly Care and Public Health, Maria Larsson, confirmed to the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on 2 September that it is the Swedish Presidency’s intention for the recommendation on smoke-free environments to be adopted before the end of the year. The text of the recommendation is currently being discussed in the Council and so far, we have made significant progress. I am certain that we will achieve our goal for the recommendation to be adopted at the Council’s meeting on 1 December 2009. However, the Council is not planning to adopt any conclusions in this regard. The Council has examined the European Parliament’s resolution that was adopted on 24 October 2007 on the Green Paper ‘Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU level’. In the resolution, Parliament called on the Member States to introduce legislation on smoke-free environments within two years. Many EU Member States have now adopted such laws, and several are on the way to doing so. Parliament also considered that the smoke-free policy should be complemented by other supporting measures. The Council shares this view. I am pleased to have had the opportunity to report on the Council’s timetable with regard to the proposal for a recommendation on smoke-free environments and look forward to hearing your views on the matter."@en4
"Señora Presidenta, el 1 de julio de 2009 la Comisión presentó su propuesta para una recomendación del Consejo sobre espacios sin humo, basada en el artículo 152(4) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El principal objetivo de esta propuesta es aplicar el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El artículo 8 se refiere a la protección frente a la exposición al humo de tabaco. Hasta ahora, este convenio ha sido ratificado por 26 Estados miembros y también por la Comunidad. Con respecto al programa de trabajo de la Presidencia sueca y con el fin de poder dar a las otras instituciones tiempo suficiente para emitir sus opiniones, el 8 de julio de 2009 el Consejo pidió al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que enviasen sus opiniones como muy tarde para el 26 de noviembre, el 5 de noviembre y el 8 de octubre de 2009, respectivamente. El comité Económico y Social Europeo ya ha adoptado su opinión y el Comité de las Regiones anunció que no tiene intención de enviar una. Considero que el Parlamento Europeo planea adoptar su opinión antes del 20 de marzo de 2010 como máximo, lo que me parece lamentable. Por desgracia, entonces será muy tarde para que el Consejo tenga la oportunidad de tenerla en cuenta. No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto; más bien lo contrario, de hecho. La Ministra de Salud de los Mayores y Salud Pública de Suecia, Maria Larsson, confirmó a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria el 2 de septiembre que la Presidencia sueca tiene la intención de adoptar la recomendación sobre espacios libres de humo antes de final de año. El texto de la recomendación está siendo debatido en la actualidad en el Consejo y hasta ahora hemos avanzado mucho. Estoy segura de que alcanzaremos nuestro objetivo de que se adopte la recomendación en la reunión del Consejo del 1 de diciembre de 2009. Sin embargo, el Consejo no planea adoptar conclusión alguna a este respecto. El Consejo ha examinado la resolución del Parlamento Europeo que fue adoptada el 24 de octubre de 2007 sobre el Libro Verde «Hacia una Europa libre de humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE». En la resolución, el Parlamento pedía a los Estados miembros que introdujesen leyes sobre los espacios libres de humo en un plazo de dos años. Muchos Estados miembros de la UE adoptaron dichas leyes, y muchos están a punto de hacerlo. El Parlamento también consideró que la política de espacios libres de humo debería ser completada por otras medidas de apoyo. El Consejo comparte esta opinión. Me complace haber tenido la oportunidad de informar acerca de la agenda del Consejo con respecto a la propuesta para una recomendación sobre espacios libres de humo, y estoy deseando escuchar sus opiniones sobre este asunto."@es21
"Lugupeetud juhataja! 1. juulil 2009 esitas komisjon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 152 lõike 4 alusel ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta. Ettepaneku peamine eesmärk on rakendada Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni artiklit 8. Artiklis 8 käsitletakse kaitset tubakasuitsuga kokkupuutumise eest. Seni on selle konventsiooni ratifitseerinud 26 liikmesriiki ja ka ühendus. Võttes arvesse eesistujariigi Rootsi töökava ja andmaks teistele institutsioonidele piisavalt aega arvamuste esitamiseks, pöördus nõukogu 8. juulil 2009. aastal Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee poole, et nad esitaksid oma arvamused vastavalt hiljemalt 26. novembriks, 5. novembriks ja 8. oktoobriks 2009. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on oma arvamuse juba vastu võtnud ning Regioonide Komitee on teatanud, et ei kavatse arvamust esitada. Euroopa Parlament vist kavatseb oma arvamuse vastu võtta hiljemalt 2010. aasta märtsiks. Minu arvates on see kahetsusväärne. See on kahjuks liiga hilja, et nõukogu saaks sellega arvestada. Sellel ei ole midagi pistmist austuse puudumisega – hoopis vastupidi. Eakate hoolekande ja rahvatervise minister Maria Larsson kinnitas 2. septembril keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile, et eesistujariik Rootsi kavatseb suitsuvaba keskkonna soovituse vastu võtta enne aasta lõppu. Soovituse tekst on praegu nõukogus arutlusel ja seni oleme saavutanud tublisti edu. Olen kindel, et täidame oma eesmärgi ja soovitus võetakse vastu nõukogu 1. detsembri 2009. aasta istungil. Ent nõukogu ei kavatse sellega seoses vastu võtta mingeid järeldusi. Nõukogu on tutvunud Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, mis võeti vastu 24. oktoobril 2007 rohelise raamatu „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” kohta. Resolutsioonis kutsus parlament liikmesriike üles kehtestama kahe aasta jooksul õigusaktid suitsuvaba keskkonna kohta. Paljud ELi liikmesriigid on praeguseks sellised seadused vastu võtnud ja mitmed on seda tegemas. Samuti arvas parlament, et suitsuvaba keskkonna poliitikaga peaks kaasas käima teised, toetavad meetmed. Nõukogu jagab seda arvamust. Mul on hea meel, et sain võimaluse rääkida nõukogu ajakavast seoses ettepanekuga võtta vastu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta, ja ma jään ootama teie asjakohaseid arvamusi."@et5
". Arvoisa puhemies, komissio toimitti 1. heinäkuuta 2009 ehdotuksensa neuvoston suositukseksi savuttomista ympäristöistä. Ehdotus perustui Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artiklan 4 kohtaan. Ehdotuksen päätavoitteena on panna tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 8 artikla täytäntöön. Kyseinen 8 artikla koskee suojelua tupakansavulle altistumiselta. Tähän mennessä 26 jäsenvaltiota ja yhteisö ovat ratifioineet tämän yleissopimuksen. Puheenjohtajavaltio Ruotsin työohjelman huomioon ottaen ja antaakseen muille toimielimille riittävästi aikaa lausuntojen laatimista varten neuvosto pyysi 8. heinäkuuta 2009 Euroopan parlamenttia, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja Alueiden komiteaa toimittamaan lausuntonsa 26. marraskuuta, 5. marraskuuta ja 8. lokakuuta 2009 mennessä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on jo antanut lausunnon, ja Alueiden komitea on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa. Ymmärtääkseni Euroopan parlamentti aikoo antaa lausunnon maaliskuuhun 2010 mennessä. Tämä on mielestäni valitettavaa: ikävä kyllä neuvosto saa lausunnon liian myöhään voidakseen ottaa sen huomioon. Tällä ei ole mitään tekemistä kunnioituksen puutteen kanssa – itse asiassa asia on päinvastoin. Vanhustenhoidosta ja kansanterveydestä vastaava ministeri Maria Larsson vahvisti ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle 2. syyskuuta, että puheenjohtajavaltio Ruotsin tavoitteena oli hyväksyä savuttomia ympäristöjä koskeva suositus ennen vuoden loppua. Neuvosto keskustelee parhaillaan suositustekstistä, ja olemme tähän mennessä edistyneet asiassa huomattavasti. Olen varma, että saavutamme tavoitteemme ja suositus hyväksytään 1. joulukuuta 2009 pidettävässä neuvoston kokouksessa. Neuvosto ei kuitenkaan suunnittele hyväksyvänsä asiaa koskevia päätelmiä. Neuvosto on käsitellyt päätöslauselman, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 24. lokakuuta 2007 vihreästä kirjasta "Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot". Päätöslauselmassaan parlamentti kehotti jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä savuttomista ympäristöistä kahdessa vuodessa. Monet EU:n jäsenvaltiot ovat nyt hyväksyneet tällaisia lakeja, ja monet ovat aikeissa tehdä niin. Parlamentti katsoi myös, että savuttomuuspolitiikkaa pitäisi täydentää muilla tukitoimenpiteillä. Neuvosto on tästä asiasta samaa mieltä. Olen iloinen siitä, että sain tilaisuuden kertoa teille neuvoston aikataulusta savuttomia ympäristöjä koskevan suositusehdotuksen osalta, ja kuuntelen mielenkiinnolla näkemyksiänne asiasta."@fi7
"Madame la Présidente, le 1 juillet 2009, la Commission a soumis sa proposition de recommandation du Conseil relative aux environnements sans tabac, sur la base de l’article 152, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principal objectif de cette proposition est de mettre en œuvre l’article 8 de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Cet article concerne la protection contre l’exposition à la fumée de tabac. Jusqu’ici, cette convention a été ratifiée par 26 États membres ainsi que par la Communauté. Eu égard au programme de travail de la Présidence suédoise et pour donner aux autres institutions suffisamment de temps pour rendre leur avis, le 8 juillet 2009, le Conseil a invité le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions à soumettre leurs avis au plus tard, respectivement, le 26 novembre, le 5 novembre et le 8 octobre 2009. Le Comité économique et social européen a déjà adopté son avis et le Comité des régions a annoncé qu’il ne rendrait pas d’avis. Je crois que le Parlement européen prévoit d’adopter son avis en mars 2010 au plus tard, ce que je déplore. Malheureusement, ce sera trop tard pour que le Conseil le prenne en considération. Cela n’a absolument rien à voir avec un manque de respect, que du contraire. Le 2 septembre, la ministre chargée des personnes âgées et de la santé publique, Maria Larsson, a confirmé à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire que la Présidence suédoise avait l’intention d’adopter la recommandation relative aux environnements sans tabac avant la fin de l’année. Le texte de la recommandation est actuellement discuté au Conseil et nous avons déjà bien avancé. Je suis convaincue que nous atteindrons notre objectif d’adopter la recommandation lors de la réunion du Conseil du 1 décembre 2009. Toutefois, le Conseil ne prévoit pas d’adopter de conclusions à ce sujet. Le Conseil a examiné la résolution du Parlement européen adoptée le 24 octobre 2007 relative au Livre vert intitulé «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l’Union européenne». Dans sa résolution, le Parlement invite les États membres à introduire dans les deux ans une législation relative aux environnements sans fumée de tabac. De nombreux États membres de l’UE ont déjà adopté ces législations, et plusieurs autres sont sur le point de le faire. Le Parlement a également estimé que la politique antitabac devait être complétée par d’autres mesures d’appui. Le Conseil partage cet avis. Je suis ravie d’avoir pu donner des informations sur le calendrier du Conseil concernant la proposition de recommandation relative aux environnements sans tabac et suis impatiente de savoir ce que vous en pensez."@fr8
". Elnök asszony, a Bizottság 2009. július 1-jén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 152. cikkének (4) bekezdésével összhangban egy dohányfüstmentes környezetről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot nyújtott be. E javaslat fő célkitűzése a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezménye 8. cikkének végrehajtása. A 8. cikk a dohányfüstártalom elleni védelemről szól. Ezt az egyezményt eddig 26 tagállam és a Közösség ratifikálta. Figyelembe véve a svéd elnökség munkaprogramját, illetve azt, hogy a többi intézménynek elegendő ideje legyen véleménye kialakítására, a Tanács 2009. július 8-án felszólította az Európai Parlamentet, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, valamint a Régiók Bizottságát, hogy legkésőbb 2009. november 26-ig, november 5-ig, illetve október 8-ig nyújtsák be véleményüket. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság már elfogadta véleményét, a Régiók Bizottsága pedig kijelentette, hogy nem áll szándékában véleményt benyújtani. Tudomásom szerint az Európai Parlament legkésőbb 2010 márciusában tervezi elfogadni a véleményt, és ezt sajnálatosnak találom. Sajnálatos módon akkor már túl késő lesz ahhoz, hogy a Tanács figyelembe vehesse a Parlament véleményét. Ennek abszolút semmi köze sincs a tisztelet hiányához – valójában ennek épp az ellenkezőjéről van szó. Maria Larsson egészségügyi és idősgondozásért felelős miniszter szeptember 2-án megerősítette a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felé, hogy a svéd elnökség szándéka az, hogy a dohányfüstmentes környezetről szóló ajánlást még ez év vége előtt el kell fogadni. A Tanács jelenleg tárgyalja az ajánlás szövegét, és már jelentős előrelépést tett e téren. Biztos vagyok abban, hogy teljesíteni fogjuk azt a célkitűzésünket, hogy a Tanács 2009. december 1-jei ülésén elfogadjuk az ajánlást. Azonban a Tanács nem tervezi, hogy ebben a vonatkozásban következtetéseket fogadjon el. A Tanács megvizsgálta az Európai Parlament 2007. október 24-én elfogadott, „A dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió politikai lehetőségei” című zöld könyvről szóló állásfoglalását. A Parlament az állásfoglalásban felszólítja a tagállamokat, hogy két éven belül fogadják el a dohányfüstmentes környezetre vonatkozó jogszabályokat. Mára számos tagállam elfogadta ezeket a törvényeket, számos tagállam pedig jó úton halad ebbe az irányba. A Parlament azt is fontolóra vette, hogy a dohányzásellenes politikát ki lehetne egészíteni további támogató intézkedésekkel. A Tanács osztja ezt a nézetet. Örülök, hogy lehetőségem volt beszámolni a Tanács menetrendjéről a dohányfüstmentes környezetről szóló ajánlásra irányuló javaslat tekintetében, és érdeklődve várom az Önök véleményét a kérdésről."@hu11
"Signora Presidente, il 1° luglio 2009, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo, ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Lo scopo principale di questa proposta è attuare l’articolo 8 della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo. Finora tale documento è stato ratificato da 26 Stati membri e dalla Comunità. Per quanto attiene al programma di lavoro della presidenza svedese, nonché al fine di dare alle altre istituzioni il tempo sufficiente a formulare il proprio parere, l’8 luglio 2009, il Consiglio ha invitato il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni a presentare il proprio parere, rispettivamente, entro il 26 novembre, il 5 novembre e l’8 ottobre 2009. Il Comitato economico e sociale europeo ha già adottato il proprio parere e il Comitato delle regioni ha annunciato che non intende presentarne uno. Credo che il Parlamento europeo stia pianificando di adottare il proprio parere entro marzo 2010, decisione che trovo deprecabile. Purtroppo allora sarà troppo tardi perché il Consiglio possa tenerla in considerazione. Ciò non ha nulla a che vedere con la mancanza di rispetto, anzi, semmai è il contrario. Il 2 settembre il ministro per l’Assistenza agli anziani e la salute pubblica, Maria Larsson, ha confermato alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare che è intenzione della presidenza svedese adottare la raccomandazione relativa agli ambienti senza fumo entro la fine dell’anno. Il testo della raccomandazione è attualmente oggetto di discussione in seno al Consiglio e, finora, abbiamo compiuto notevoli progressi. Sono certo che raggiungeremo l’obiettivo di adottare tale testo durante la seduta del 1° dicembre 2009. Il Consiglio, tuttavia non prevede di adottare nessuna conclusione in materia. Il Consiglio ha esaminato la risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sul Libro verde “Verso l’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea”. In tale testo, il Parlamento ha invitato gli Stati membri, entro due anni, a introdurre una legislazione sugli ambienti senza fumo. Molti degli Stati membri hanno ora adottato tali leggi e molti si stanno apprestando a farlo. Il Parlamento ha indicato altresì che una politica per gli ambienti senza fumo dovrebbe essere accompagnata da altre misure di supporto. Il Consiglio condivide tale opinione. Sono lieto di aver avuto la possibilità di relazionare sul calendario del Consiglio in merito alla proposta di raccomandazione relativa agli ambienti senza fumo e sono ansioso di sentire le vostre opinioni in materia."@it12
"Gerb. pirmininke, 2009 m. liepos 1 d. Komisiją pateikė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aplinkos be dūmų, kurios pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsnio 4 dalis. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos Pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės 8 straipsnį. 8 straipsnis susijęs su apsauga nuo tabako dūmų poveikio. Iki šiol šią konvenciją ratifikavo 26 valstybės narės ir Bendrija. Dėl Tarybai pirmininkaujančios Švedijos darbo programos ir siekiant duoti kitoms institucijoms pakankamai laiko pateikti savo nuomones, 2009 m. liepos 8 d. Taryba paragino Europos Parlamentą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą pateikti savo nuomones atitinkamai ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 26 d., lapkričio 5 d. ir spalio 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas jau priėmė savo nuomonę, o Regionų komitetas paskelbė, kad neketina jos pateikti. Manau, kad Europos Parlamentas planuoja priimti savo nuomonę ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn., ir dėl to apgailestauju. Deja, Taryba nebeturės jokios galimybės atsižvelgti į ją, nes bus per vėlu. Tai neturi nieko bendro su nepakankama pagarba – iš esmės yra visiškai priešingai. Rugsėjo 2 d. pagyvenusių asmenų ir visuomenės sveikatos ministrė M. Larsson Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui patvirtino, kad Tarybai pirmininkaujančios Švedijos tikslas – kad rekomendacija dėl aplinkos be dūmų būtų patvirtinta prieš metams pasibaigiant. Šiuo metu rekomendacijos tekstas svarstomas Taryboje, kurioje iki šiol padarėme nemažą pažangą. Esu tikra, pasieksime savo tikslą – kad rekomendacija būtų patvirtinta 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos posėdyje. Tačiau Taryba neketina patvirtinti jokių išvadų šiuo klausimu. Taryba išnagrinėjo 2007 m. spalio 24 d. patvirtintą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“. Rezoliucijoje Parlamentas paragino valstybes nares per dvejus metus parengti teisės aktus dėl aplinkos be dūmų. Daugelis ES valstybių narių jau priėmė tokius teisės aktus, o keletas jų šiuo metu tai daro. Be to, Parlamentas manė, kad aplinkos be dūmų politiką turėtų papildyti kitos palaikymo priemonės. Taryba pritaria šiai nuomonei. Esu patenkinta, kad turėjau galimybę pranešti apie Tarybos tvarkaraštį, susijusį su pasiūlymu dėl rekomendacijos dėl aplinkos be dūmų, ir laukiu jūsų nuomonės šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, 2009. gada 1. jūlijā Komisija iesniedza priekšlikumu Padomes ieteikumam attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 152. panta 4. punktu. Šī priekšlikuma galvenais mērķis ir īstenot Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 8. pantu. Tajā ir noteikts pienākums nodrošināt aizsardzību pret tabakas dūmu iedarbību. Līdz šim šo konvenciju ir ratificējušas 26 dalībvalstis un arī Kopiena. Attiecībā uz Zviedrijas prezidentūras darba programmu un dodot iespēju pārējām iestādēm nodrošināt pietiekami daudz laika atzinumu sagatavošanai, 2009. gada 8. jūlijā Padome aicināja Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju iesniegt savus atzinumus vēlākais līdz attiecīgi šī gada 26. novembrim, 5. novembrim un 8. oktobrim. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savu atzinumu jau ir pieņēmusi, savukārt Reģionu komiteja paziņoja, ka tā negrasās sniegt atzinumu. Domāju, ka Eiropas Parlaments atzinumu plāno pieņemt vēlākais līdz 2010. gada martam, kas, manuprāt, ir nožēlojami. Diemžēl tad jau būs par vēlu, lai Padome šo atzinumu varētu ņemt vērā. Tam nav absolūti nekāda sakara ar cieņas trūkumu, patiesībā gluži pretēji. Vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes jautājumu un sabiedrības veselības aizsardzības ministre 2. septembrī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā apstiprināja, ka Zviedrijas prezidentūra ir apņēmusies līdz gada beigām pieņemt ieteikumu attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Ieteikuma redakcija pašlaik tiek izskatīta Padomē, un līdz šim ir panākts ievērojams progress. Esmu pārliecināta, ka mēs sasniegsim savu mērķi, un ieteikums tiks pieņemts Padomes sanāksmē 2009. gada 1. decembrī. Taču Padome neplāno pieņemt secinājumus par minēto ieteikumu. Padome ir izskatījusi Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūciju par Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī”. Rezolūcijā Parlaments prasīja dalībvalstīm divu gadu laikā ieviest tiesību aktus attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Daudzas ES dalībvalstis jau ir pieņēmušas attiecīgos tiesību aktus, un dažas dalībvalstis vēl tikai grasās to īstenot. Parlaments arīdzan uzskatīja, ka no tabakas dūmiem brīvas vides politika būtu jāpapildina ar citiem atbalsta pasākumiem. Padome šo viedokli atbalsta. Esmu priecīga par iespēju ziņot par Padomes darba grafiku attiecībā uz priekšlikumu ieteikumam par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, un ceru dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā."@lv13
"− Fru talman! Den 1 juli 2009 översände kommissionen sitt förslag till rådets rekommendation om rökfria miljöer, som grundar sig på artikel 152.4 i EG-fördraget. Det huvudsakliga syftet med detta förslag är just att genomföra artikel 8 i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Artikel 8 handlar om skydd mot exponering för tobaksrök. Hittills har konventionen ratificerats av 26 medlemsstater och dessutom av gemenskapen. Med hänsyn till det svenska ordförandeskapets arbetsprogram och för att kunna ge övriga institutioner tillräckligt med tid för att yttra sig uppmanade rådet den 8 juli 2009 Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att avge sina yttranden senast den 26 november, den 5 november respektive den 8 oktober 2009. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har redan antagit sitt yttrande och Regionkommittén meddelade att den inte avsåg att avge något. Jag har förstått att Europaparlamentet planerar att anta sitt yttrande senast i mars 2010, vilket jag beklagar. Tyvärr är det för sent för att rådet ska ha möjlighet att beakta det. Det handlar absolut inte om bristande respekt. Tvärtom. Folkhälsominister Maria Larsson bekräftade inför miljöutskottet den 2 september att det är det svenska ordförandeskapets avsikt att rekommendationen om rökfria miljöer ska antas före årets slut. Texten till rekommendationen diskuteras för närvarande i rådet och hittills har vi gjort betydande framsteg. Jag är säker på att vi kommer att uppnå vårt mål att rekommendationen ska antas vid rådets möte den 1 december 2009. Rådet planerar dock inte att anta några slutsatser i denna fråga. Rådet har tagit del av Europaparlamentets resolution som antogs den 24 oktober 2007 om grönboken . I resolutionen uppmanade parlamentet medlemsstaterna att införa lagstiftning om rökfritt inom två år. Många EU-länder har idag antagit sådana lagar, och fler är på väg. Parlamentet ansåg också att rökfrihetspolitiken bör kompletteras med andra stödåtgärder. Rådet delar den inställningen. Jag är glad att ha fått möjligheten att redogöra för rådets tidtabell angående förslaget till rekommendation om rökfria miljöer, och ser fram emot att få höra era synpunkter i frågan."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, op 1 juli 2009 diende de Commissie haar voorstel in voor een aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten, gebaseerd op artikel 152, lid 4 van het EG-Verdrag. Het hoofddoel van dat voorstel bestaat erin om artikel 8 van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik uit te voeren. Artikel 8 gaat over bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook. Tot dusver is de overeenkomst door 26 lidstaten en ook door de gemeenschap geratificeerd. Met het oog op het werkprogramma van het Zweedse voorzitterschap en om de overige instellingen voldoende tijd te geven om hun standpunt kenbaar te maken, riep de Raad het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s op 8 juli 2009 op om hun advies ten laatste op respectievelijk 26 november, 5 november en 8 oktober 2009 af te geven. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies al aangenomen en het Comité van de Regio’s heeft laten weten dat het niet van plan was om een advies af te geven. Ik heb begrepen dat het Europees Parlement van plan is zijn advies ten laatste in maart 2010 af te geven, wat ik betreur. Dat is helaas te laat om de Raad de mogelijkheid te geven er rekening mee te houden. Dat heeft absoluut niets met gebrek aan respect van doen, integendeel. Minister van Bejaardenzorg en Volksgezondheid, Maria Larsson, bevestigde op 2 september in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid dat het de bedoeling van het Zweedse voorzitterschap is om de aanbeveling betreffende rookvrije ruimten voor het einde van het jaar vast te stellen. Momenteel wordt de tekst van de aanbeveling in de Raad besproken en we hebben tot dusver aanzienlijke vooruitgang geboekt. Ik ben er zeker van dat we ons doel om de aanbeveling tijdens de vergadering van de Raad van 1 december 2009 vast te stellen, zullen halen. De Raad is echter niet van plan om conclusies ter zake aan te nemen. De Raad heeft de resolutie over het Groenboek "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau” die het Europees Parlement op 24 oktober 2007 aannam, onder de loep genomen. In de resolutie riep het Parlement de lidstaten op om binnen twee jaar wetgeving over rookvrije ruimten vast te stellen. Veel lidstaten hebben nu zulke wetten aangenomen en verschillende andere werken eraan. Het Parlement was ook van mening dat het “rookvrij”-beleid zou moeten worden aangevuld met andere ondersteunende maatregelen. De Raad deelt die opvatting. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om het tijdplan van de Raad met betrekking tot de ontwerpaanbeveling betreffende rookvrije ruimten toe te lichten en ik zie ernaar uit om uw standpunten met betrekking tot deze kwestie te horen."@nl3
"Pani przewodnicząca! 1 lipca 2009 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego środowisk wolnych od dymu tytoniowego, w oparciu o art. 152 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tego wniosku jest wdrożenie art. 8 Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu. Artykuł 8 mówi o ochronie przed narażeniem na dym tytoniowy. Dotychczas konwencję ratyfikowało 26 państw członkowskich oraz Wspólnota. Jeśli chodzi o program prac prezydencji szwedzkiej, a także, by dać innym instytucjom odpowiednio dużo czasu na wydanie opinii, 8 lipca 2009 r Rada wezwała Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów do przedstawienia opinii odpowiednio do 26 listopada, 5 listopada i 8 października 2009 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał już opinię, natomiast Komitet Regionów zawiadomił, że opinii takiej wydać nie zamierza. Z tego co mi wiadomo, Parlament Europejski zamierza wydać opinię najpóźniej w marcu 2010 roku, nad czym bardzo ubolewam. Niestety, dla Rady to będzie za późno, by mogła ją uwzględnić. Nie ma to nic wspólnego z brakiem szacunku – wręcz przeciwnie. Minister ds. Osób Starszych i Zdrowia Publicznego – pani Maria Larsson potwierdziła na forum Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 2 września, że intencją prezydencji szwedzkiej jest przyjęcie zalecenia w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego do końca bieżącego roku. Tekst zalecenia jest obecnie dyskutowany przez Radę i jak dotychczas dokonaliśmy znacznego postępu. Jestem pewna, że osiągniemy nasz cel, którym jest przyjęcie zalecenia na posiedzeniu Rady 1 grudnia 2009 r. Rada jednak nie planuje przyjmować żadnych wniosków w tej sprawie. Rada przeanalizowała rezolucję Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r. w sprawie zielonej księgi zatytułowanej “Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE.” W rezolucji Parlament wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego w ciągu dwóch lat. Wiele państw członkowskich przyjęło do dnia dzisiejszego takie ustawy, a inne zamierzają je przyjąć. Parlament również uznał, że politykę antynikotynową należy wspomagać innymi środkami wspierającymi. Rada podziela to stanowisko. Cieszę się, że miałam możliwość przedstawić państwu harmonogram Rady odnośnie do wniosku o zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego i czekam na państwa opinie w tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente; no dia 1 de Julho de 2009, a Comissão apresentou a sua proposta de recomendação do Conselho sobre a criação de espaços sem fumo, baseada no artigo 152.º, n.º 4 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A proposta em causa tem por principal objectivo dar cumprimento ao disposto no artigo 8.º da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco. O artigo 8.º trata da protecção contra a exposição ao fumo de tabaco. Até à data, essa convenção foi ratificada por 26 Estados-Membros e pela Comunidade. No que diz respeito ao programa de trabalho da Presidência sueca, para dar às demais instituições tempo suficiente para apresentarem os seus pareceres, no dia 8 de Julho de 2009, o Conselho convidou o Parlamento Europeu, o Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões a submeterem os mesmos, o mais tardar, até 26 de Novembro, 5 de Novembro e 8 de Outubro de 2009, respectivamente. O Comité Económico e Social Europeu já adoptou o seu parecer e o Comité das Regiões anunciou que não tencionava emitir parecer. Ao que creio, o Parlamento Europeu conta aprovar a sua posição até Março de 2010, o mais tardar, coisa que se me afigura lamentável. Infelizmente, será tarde demais para poder ser tida em conta pelo Conselho. Isto não tem absolutamente nada que ver com falta de respeito – bem pelo contrário, por sinal. A Ministra da Terceira Idade e da Saúde Pública, Maria Larsson, confirmou à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar no dia 2 de Setembro a intenção da Presidência sueca de promover a adopção da recomendação sobre a criação de espaços sem fumo até ao fim do ano. O texto está a ser discutido no Conselho e já fizemos progressos significativos. Estou certo de que atingiremos o nosso objectivo de adoptar a recomendação na reunião do Conselho de 1 de Dezembro de 2009. Porém, o Conselho não faz tenções de adoptar quaisquer conclusões sobre esta matéria. O Conselho examinou a resolução do Parlamento Europeu, de 24 de Outubro de 2007, sobre o Livro Verde “Por uma Europa sem fumo: opções estratégicas a nível comunitário”. Nela, o Parlamento insta os Estados-Membros a introduzirem legislação de criação de espaços sem fumo no prazo de dois anos. Entretanto, muitos Estados-Membros da UE adoptaram legislação desse tipo e há vários outros que estão em vias de o fazer. O Parlamento considera igualmente que a política de criação de espaços sem fumo deve ser coadjuvada por outras medidas de apoio. O Conselho comunga desta opinião. Regozijo-me por ter tido esta oportunidade de elucidar a Assembleia acerca do calendário do Conselho relativo à proposta de recomendação sobre a criação de espaços sem fumo e estou desejosa de ouvir a vossas opiniões sobre esta matéria."@pt17
"Doamnă preşedintă, la 1 iulie 2009, Comisia a înaintat o propunere de recomandare a Consiliului privind mediile fără fum de tutun, pe baza articolului 152 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Scopul principal al acestei propuneri este punerea în aplicare a articolului 8 din Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului. Articolul 8 se referă la protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun. Până în prezent, această convenţie a fost ratificată de 26 de state membre şi de Comunitatea Europeană. În ceea ce priveşte programul de lucru al Preşedinţiei suedeze şi pentru a putea să acorde celorlalte instituţii suficient timp pentru a-şi exprima opiniile, la 8 iulie 2009, Consiliul a solicitat Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor să-şi prezinte avizele până la 26 noiembrie, 5 noiembrie şi, respectiv, 8 octombrie 2009. Comitetul Economic şi Social European a adoptat deja un aviz, iar Comitetul Regiunilor a anunţat că nu intenţionează să prezinte unul. Cred că Parlamentul European intenţionează să adopte un aviz până în martie 2010 şi consider că acest lucru este regretabil. Din păcate, va fi prea târziu pentru a fi luat în considerare de Consiliu. Acest lucru nu are deloc legătură cu lipsa de respect – de fapt, dimpotrivă. Ministerul sănătăţii publice, Maria Larsson, a confirmat în faţa Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară la 2 septembrie că intenţia Preşedinţiei suedeze este ca recomandarea privind mediile fără fum de tutun să fie adoptată până la sfârşitul anului. Textul recomandării se discută în prezent în Consiliu şi, până la ora actuală, s-au obţinut progrese semnificative. Am certitudinea că ne vom atinge obiectivul ca recomandarea să fie adoptată cu ocazia reuniunii Consiliului de la 1 decembrie 2009. Cu toate acestea, Consiliul nu intenţionează să adopte nicio concluzie în această privinţă. Consiliul a examinat rezoluţia Parlamentului European care a fost adoptată la 24 octombrie 2007 privind Carta verde a Comisiei „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare”. În această rezoluţie, Parlamentul a solicitat statelor membre să introducă legislaţie privind mediile fără tutun în termen de doi ani. Numeroase state membre ale UE au adoptat astfel de legi, iar multe dintre ele intenţionează să facă acest lucru. De asemenea, Parlamentul a considerat că politica fără fum de tutun ar trebui completată de alte măsuri de sprijin. Consiliul împărtăşeşte acest punct de vedere. Îmi pare bine că am avut ocazia să raportez cu privire la calendarul Consiliului în ceea ce priveşte propunerea de recomandare privind mediile fără fum de tutun şi aştept să ascult punctele dvs.de vedere în această privinţă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dňa 1. júla 2009 Komisia predložila svoj návrh odporúčania Rady o prostredí bez dymu podľa článku 152 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Základným cieľom tohto návrhu je uplatniť článok 8 Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. Článok 8 sa týka ochrany pred vystavením tabakovému dymu. Zatiaľ tento dohovor ratifikovalo 26 členských štátov a Spoločenstvo. V súvislosti s pracovným programom švédskeho predsedníctva a s cieľom poskytnúť ostatným inštitúciám dostatok času na zaujatie stanoviska, dňa 8. júla 2009 Rada vyzvala Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor pre regióny, aby jednotlivo vyjadrili svoje stanovisko najneskôr do 26. novembra, 5. novembra a 8. októbra 2009. Európsky hospodársky a sociálny výbor už prijal svoje stanovisko a Výbor pre regióny oznámil, že prijať stanovisko nemá v úmysle. Domnievam sa, že Európsky parlament plánuje prijať stanovisko najneskôr do marca 2010, čo považujem za poľutovaniahodné. Bude to, bohužiaľ, príliš neskoro na to, aby ho Rada mohla vziať do úvahy. Nemá to vôbec nič spoločné s nedostatkom úcty, vlastne práve naopak. Maria Larssonová, ministerka pre starostlivosť o starších ľudí a verejné zdravie dňa 2. septembra potvrdila Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, že zámerom švédskeho predsedníctva je prijať odporúčanie o prostredí bez dymu do konca roka. V Rade práve diskutujeme o znení odporúčania a zatiaľ sme dosiahli výrazný pokrok. Som si istá, že dosiahneme náš cieľ prijať toto odporúčanie na zasadnutí Rady, ktoré sa bude konať 1. decembra 2009. Rada však neplánuje prijať v tejto veci žiadne závery. Rada preskúmala uznesenie Európskeho parlamentu prijaté 24. októbra 2007 o zelenej knihe s názvom „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ. Parlament v uznesení vyzýval členské štáty, aby do dvoch rokov zaviedli právne predpisy o prostredí bez dymu. Mnohé členské štáty už prijali také právne predpisy a niekoľko ďalších ich onedlho prijme. Parlament uvažoval aj o doplnení politiky o prostredí bez dymu ďalšími podpornými opatreniami. Rada súhlasí s týmto postojom. Som rada, že som mala možnosť informovať o harmonograme Rady v súvislosti s návrhom odporúčania o prostredí bez dymu, a teším sa na vaše názory na túto problematiku."@sk19
". Gospa predsednica, 1. julija 2009 je Komisija vložila predlog priporočila Sveta o okolju brez tobačnega dima, in sicer na podlagi člena 152(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Glavni cilj tega predloga je izvajati člen 8 okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom. Člen 8 se nanaša na zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Do zdaj je to konvencijo ratificiralo 26 držav članic in tudi Skupnost. Ob upoštevanju delovnega programa švedskega predsedstva in da bi lahko drugim institucijam omogočili dovolj časa, da podajo svoje mnenje, je Svet 8. julija 2009 pozval Evropski parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, da podajo svoje mnenje najpozneje do 26. novembra, 5. novembra oziroma 8. oktobra 2009. Evropski ekonomsko-socialni odbor je že sprejel mnenje, Odbor regij pa je sporočil, da mnenja ne bo podal. Mislim, da Evropski parlament namerava podati mnenje najpozneje do marca 2010, kar obžalujem. Na žalost bo za Svet to prepozno, da bi ga lahko upošteval. To nima popolnoma nobenega opravka s pomanjkanjem spoštovanja – ravno nasprotno. Ministrica za starejše občane in javno zdravje Maria Larsson je 2. septembra na Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane potrdila, da namerava švedsko predsedstvo sprejeti priporočilo o okolju brez tobačnega dima še pred koncem leta. Na Svetu trenutno poteka razprava o besedilu priporočila in do zdaj smo dosegli velik napredek. Prepričana sem, da bomo dosegli cilj in da bo priporočilo sprejeto na zasedanju Sveta 1. decembra 2009. Vendar pa Svet v zvezi s tem ne namerava sprejeti nobenih sklepov. Svet je preučil resolucijo Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta 24. oktobra 2007, o Zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“. V tej resoluciji je Parlament pozval države članice, da v času dveh let sprejmejo zakonodajo o okolju brez tobačnega dima. Do zdaj so takšen zakon sprejele že mnoge države članice EU, nekatere pa to še nameravajo storiti. Parlament je preučil tudi možnost za dopolnitev protikadilske politike z drugimi ukrepi podpore. Svet se s tem strinja. Vesela sem, da sem imela priložnost poročati o urniku Sveta glede predloga priporočila o okolju brez tobačnega dima, in veselim se vaših stališč o tej zadevi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Maria Larsson"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph