Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-389"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-389"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Em primeiro lugar, quero agradecer aos relatores-sombra de todos os grupos políticos o trabalho conjunto e o esforço que fizeram para, em tão pouco tempo, ser possível apresentar uma resolução conjunta. Também quero agradecer ao secretariado da Comissão ENVI, ao secretariado do meu grupo e à minha assistente o apoio que me foi prestado. Foram todos excelentes. Em nome da Comissão do Ambiente, começo por lamentar que a Presidência sueca tenha decidido finalizar este dossiê sem esperar pelo relatório do Parlamento Europeu. Essa atitude representa um inaceitável desrespeito pelos eleitos pelos cidadãos europeus. Daí a pergunta que lhe dirijo em nome da Comissão do Ambiente: pode o Conselho confirmar a sua intenção de adoptar conclusões sobre esta questão no Conselho de 1 de Dezembro de 2009, não obstante o calendário do Parlamento? Por que razão se apressa o Conselho a adoptar a recomendação sem aguardar pela posição do Parlamento Europeu? Atendendo a que o Parlamento foi consultado sobre a proposta da Comissão, está o Conselho disposto a ter em conta o ponto de vista do Parlamento quando elaborar as suas conclusões? Que fique claro que a Comissão do Ambiente apoia os objectivos da recomendação, uma vez que o tabaco continua a ser a principal causa de morte e doença na União Europeia. A Comissão ENVI gostaria, por tudo isto, que o seu calendário tivesse sido respeitado, o que permitiria um debate aprofundado sobre o assunto e uma tomada de posição do Parlamento. A exposição ao fumo do tabaco presente no ambiente, também chamado fumo passivo, constitui uma fonte adicional significativa de mortalidade, morbilidade e incapacidade na União Europeia. O fumo passivo contém mais de 4 mil compostos gasosos e partículas, incluindo 69 agentes cancerígenos conhecidos e muitos agentes tóxicos. Não existe um nível seguro de exposição ao fumo do tabaco passivo. As estimativas mais conservadoras apontam para milhares e milhares e milhares de pessoas que morrem todos os anos por causa do fumo passivo, e isso também representa encargos significativos para a economia, encargos com as despesas médicas directas e também custos indirectos associados à perda de produtividade. Nos últimos anos registaram-se progressos consideráveis na criação de espaços sem fumo em alguns Estados-Membros. Até à data, mais de um terço dos Estados-Membros adoptou legislação abrangente que proíbe o tabaco em locais de trabalho e espaços públicos fechados. Todavia, continuam a existir diferenças significativas no nível de protecção contra a exposição ao fumo do tabaco no seio da UE. Por exemplo, os trabalhadores do sector da hotelaria e restauração constituem um grupo profissional particularmente vulnerável devido à inexistência de uma protecção global na maioria dos Estados-Membros e à concentração excepcionalmente elevada de fumo de tabaco em bares e restaurantes. A nível da UE, a questão dos espaços sem fumo tem sido até agora objecto de diversas resoluções e recomendações, não vinculativas, que não fornecem directrizes pormenorizadas sobre como criar espaços isentos de fumo. O tema figura também em algumas directivas adoptadas no domínio da saúde e da segurança profissionais, sendo nuns casos abordado apenas de forma indirecta e noutros não garantindo um nível de protecção suficiente. Recordo o artigo 8.º da Convenção-quadro da Organização Mundial de Saúde para o controlo do tabaco, ratificada até à data por 26 Estados-Membros e pela Comunidade, que obriga todas as partes a garantir uma protecção eficaz contra a exposição ao fumo do tabaco em locais de trabalho, espaços públicos fechados e nos transportes públicos. Pensamos que apenas uma interdição total de fumar em locais de trabalho fechados, incluindo o sector da restauração e hotelaria, edifícios públicos e transportes públicos, poderá assegurar a protecção da saúde dos trabalhadores e dos não fumadores, e encorajará os fumadores a deixar de fumar. Termino dizendo que esperamos que o Conselho tenha em conta esta resolução que, esperamos, amanhã seja aprovada pelo Parlamento Europeu."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zaprvé bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům všech politických skupin za jejich společnou práci a snahu, kterou vyvinuli, aby mohli za tak krátkou dobu předložit společné usnesení. Dále bych chtěla poděkovat sekretariátu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, sekretariátu mé skupiny a mému asistentovi ze jejich podporu. Všichni odvedli skvělou práci. Jménem Výboru pro životní prostředí začnu tím, že vyjádřím svou lítost nad tím, že se švédské předsednictví rozhodlo dokončit tyto materiály, aniž by počkalo na zprávu Parlamentu. Takový přístup poukazuje na nepřijatelnou lhostejnost vůči těm, které zvolili evropští občané. Proto pokládám jménem Výboru pro životní prostředí tuto otázku: může Rada povtrdit svůj záměr přijmout závěry ohledně tohoto tématu v Radě 1. prosince 2009 navzdory časovému rozvrhu Parlamentu? Z jakých důvodů Rada urychleně přijala doporučení bez stanoviska Evropského parlamentu? Vzhledem k tomu, že byl na návrh Komise konzultován Parlament, je Rada připravena zohlednit názor Parlamentu při vypracování svých závěrů? Je třeba poznamenat, že Výbor pro životní prostředí podporuje cíle doporučení, jelikož tabák je stále hlavní příčinou úmrtí a nemocí v Evropské unii. Výbor pro životní prostředí by tudíž ocenil, kdyby byl jeho časový rozvrh respektován, což by umožnilo důkladnou rozpravu na toto téma a umožnilo Parlamentu přijmout stanovisko. Vystavení okolnímu tabákovému kouři, též známému jako pasivní kouř, je jednou z dalších častých příčin úmrtí, onemocnění a postižení v Evropské unii. Pasivní kouř obsahuje 4 000 plynných sloučenin a částic včetně 69 známých karcinogenů a mnoha toxinů. Neexistuje bezpečná míra vystavení pasivnímu tabákovému kouři. Nejstřízlivější odhady naznačují, že mnoho tisíc lidí umírá každý rok kvůli pasivnímu kouři, který tak rovněž silně zatěžuje hospodářství, co se týče přímých nákladů na zdravotní péči a rovněž nepřímých nákladů spojených se ztrátou produktivity. V posledních letech došlo v několika členských státech ke značnému pokroku při vytváření prostředí bez tabáku. Do dnešního dne přijala více než třetina členských států rozmanité právní předpisy, které zakazují kouření na pracovištích a v uzavřených veřejných prostorách. V rámci EU však stále existují značné rozdíly v úrovních ochrany proti vystavení tabakovému kouři. Například pracovníci v hoteliérství a restauratérství tvoří profesní skupinu, která je velmi citlivá na nedostatak celosvětové ochrany ve většině členských států a na výjimečně vysokou koncentraci tabákového kouře v barech a restauracích. Na úrovni EU bylo dosud téma prostředí bez tabáku předmětem několik nezávazných usnesení a doporučení, které neposkytují podrobná vodítka ohledně toho, jak tato prostředí vytvářet. Toto téma se rovněž objevuje v řadě směrnic přijatých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale je pojednáváno jen nepřímo v několika případech a v ostatních nezaručuje adekvátní úroveň ochrany. Ráda bych poznamenala, že článek 8 rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, která byla do dnešního dne ratifikována 26 členskými státy a Společenstvím, ukládá všem stranám, aby zajišťovaly účinnou ochranu proti vystavení tabákovému kouři na pracovištích, v uzavřených veřejných prostorách a v hromadné dopravě. Jsme toho názoru, že pouze úplný zákaz kouření na uzavřených pracovištích včetně restauratérství a hoteliérství, ve veřejných budovách a v hromadné dopravě dokáže zajistit ochranu zdraví pracovníků a nekuřáků a přesvědčí kuřáky, aby přestali kouřit. Nakonec vyslovím naději, že Rada vezme v potaz toto usnesení, které, jak doufáme, bude zítra přijato Parlamentem."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke skyggeordførerne fra alle de politiske grupper for deres samarbejde og den indsats, de har ydet for at gøre det muligt at fremsætte et fælles beslutningsforslag så hurtigt. Jeg vil også gerne takke sekretariatet i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, min gruppes sekretariat og mine assistenter for deres støtte. De har alle været enestående. På Miljøudvalgets vegne vil jeg starte med at udtrykke min beklagelse over, at det svenske formandskab har besluttet at afslutte denne sag uden at afvente Parlamentets betænkning. Denne holdning er tegn på en uacceptabel mangel på respekt for de mennesker, der er valgt af Europas borgere. Deraf spørgsmålet, som jeg stiller Rådet på Miljøudvalgets vegne: Kan Rådet bekræfte, at det agter at vedtage rådskonklusioner om dette emne på sin samling den 1. december 2009 til trods for Parlamentets tidsplan? Hvad er grunden til, at Rådet vil skynde sig at vedtage henstillingen uden at kende Europa-Parlamentets holdning? Er Rådet, eftersom Parlamentet blev hørt om Kommissionens forslag, rede til at tage hensyn til Parlamentets synspunkter ved udarbejdelsen af rådskonklusionerne? Det skal bemærkes, at Miljøudvalget støtter målsætningerne i henstillingen, eftersom tobak stadig er den vigtigste årsag til død og sygdom i EU. Miljøudvalget vil derfor gerne have sin tidsplan respekteret, hvilket vil give mulighed for en grundig forhandling om spørgsmålet, og for at Parlamentet kan vedtage sin beslutning. Eksponering for tobaksrøg i miljøet, også kendt som passiv rygning, er en væsentlig supplerende årsag til død, sygdom og handicap i EU. Passiv røg indeholder mere end 4 000 gasformige stoffer og partikler, herunder 69 kendte kræftfremkaldende stoffer og mange toksiner. Der findes ikke noget sikkert niveau for eksponering for passiv rygning. De mest konservative skøn går på, at mange tusinder dør hvert eneste år på grund af passiv rygning, og den medfører derfor også store byrder for økonomien i form af direkte behandlingsudgifter og indirekte udgifter som følge af manglende produktivitet. I de senere år er der sket betydelige fremskridt med at etablere røgfrie miljøer i adskillige medlemsstater. Hidtil har mere end en tredjedel af medlemsstaterne indført vidtgående lovgivning med forbud mod rygning på arbejdspladsen og i lukkede offentlige rum. Men der er fortsat betydelige forskelle i graden af beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg inden for EU. Arbejdstagere i hotel- og restaurationssektoren udgør en erhvervsgruppe, der er særlig udsat på grund af den manglende overordnede beskyttelse i de fleste medlemsstater og den exceptionelt høje koncentration af tobaksrøg i barer og restauranter. På EU-niveau har spørgsmålet om røgfrie miljøer hidtil været genstand for adskillige ikkebindende beslutningsforslag og henstillinger, der ikke indeholder detaljerede retningslinjer for indførelsen af røgfrie miljøer. Spørgsmålet behandles også i en række direktiver vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, men behandles i nogle tilfælde kun indirekte og sikrer ikke et tilstrækkeligt niveau i andre. Jeg vil gerne påpege, at artikel 8 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol, som indtil videre er ratificeret af 26 medlemsstater og af Fællesskabet, forpligter alle parter til at sikre en effektiv beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg på arbejdspladsen og i lukkede offentlige rum samt i offentlige transportmidler. Vi mener, at kun et totalforbud mod rygning på lukkede arbejdspladser, herunder i restaurations- og hotelsektoren, offentlige bygninger og offentlige transportmidler, vil kunne sikre beskyttelsen af arbejdstagernes og ikkerygernes sundhed og vil tilskynde rygerne til at holde op. Her til sidst vil jeg gerne sige, at vi håber, at Rådet tager hensyn til dette beslutningsforslag, som forhåbentlig bliver vedtaget af Parlamentet i morgen."@da2
"Zunächst möchte ich den Schattenberichterstattern aller politischen Fraktionen für ihre gemeinsame Arbeit danken, die sie unternommen haben, um in so kurzer Zeit eine gemeinsame Entschließung vorzulegen. Ich möchte auch dem Sekretariat des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, dem Sekretariat meiner Fraktion und meinem Assistenten für ihre Unterstützung danken. Sie alle haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich möchte nun im Namen des Ausschusses für Umweltfragen mein Bedauern darüber ausdrücken, dass der schwedische Ratsvorsitz sich dazu entschieden hat, dieses Dossier abzuschließen, ohne zuvor den Bericht des Parlaments abzuwarten. Dies zeigt eine Haltung von inakzeptabler Geringschätzung derjeniger, die von den Bürgern Europas gewählt worden sind. Daher lautet meine Frage im Namen des Ausschusses für Umweltfragen: Kann die Kommission ihre Absicht bestätigen, die Schlussfolgerungen zu diesem Thema am 1. Dezember 2009 anzunehmen, und dies trotz des Zeitplans des Parlamentes? Aus welchen Gründen hat sich der Rat dazu entschieden, bei der Annahme der Empfehlungen so schnell und ohne den Standpunkt des Europäischen Parlamentes vorzugehen? Ist der Rat bereit – da das Parlament zu dem Vorschlag der Kommission konsultiert wurde – bei der Erstellung der Schlussfolgerungen des Rates den Standpunkt des Parlamentes zu berücksichtigen? Bitte beachten Sie, dass der Ausschuss für Umweltfragen die Zielsetzungen der Empfehlung unterstützt, da Tabak noch immer die hauptsächliche Todes- und Krankheitsursache innerhalb der Europäischen Union darstellt. Der Ausschuss für Umweltfragen hätte es daher vorgezogen, wenn der Zeitplan respektiert worden wäre, was eine ausführliche Aussprache zu der Problematik und die Annahme einer Position durch das Parlament ermöglicht hätte. Die Belastung durch Tabakrauch in der Umgebungsluft, auch Passivrauchen genannt, ist eine weit verbreitete Ursache für Todesfälle, Erkrankungen und Invalidität in der Europäischen Union. Passiv eingeatmeter Rauch enthält mehr als 4 000 gasförmige Gemische und Partikel, einschließlich 69 nachweislich krebserregender Stoffe und viele Gifte. Es gibt kein sicheres Ausmaß an Belastung durch Tabakrauch. Nach konservativen Schätzungen sterben jährlich mehrere Tausend Menschen durch Passivrauchen, und dies stellt auch eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft dar. Dies geschieht durch direkte medizinische Kosten, aber auch durch indirekte Folgekosten wie niedrige Produktivität. In einigen Mitgliedstaaten wurde ein erheblicher Fortschritt durch die Schaffung von rauchfreien Zonen erreicht. Bis heute hat mehr als ein Drittel der Mitgliedstaaten umfangreiche gesetzliche Vorschriften zum Rauchverbot am Arbeitsplatz und in geschlossen, öffentlich zugänglichen Räumen erlassen. Dennoch gibt es innerhalb der EU noch immer bedeutende Unterschiede bezüglich des Schutzes vor der Belastung durch Tabakrauch. Die Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe stellen berufsbedingt eine Gruppe dar, die durch den Mangel an umfassendem Schutz in den meisten Mitgliedstaaten und die außergewöhnlich hohe Konzentration von Tabakrauch in Gaststätten und Restaurants besonders gefährdet ist. Seitens der EU wurde die Problematik der rauchfreien Zonen bisher in mehreren unverbindlichen Entschließungen und Empfehlungen, die keine detaillierten Richtlinien zur Einrichtung von rauchfreien Zonen bieten, behandelt. Die Problematik wird zudem in einigen angenommen Richtlinien aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz behandelt, sie wird aber in einigen Fällen nur indirekt behandelt und bietet in anderen Fällen keine Garantie für einen ausreichenden Schutz. Ich möchte betonen, dass Artikel 8 des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums, welches bis heute von 26 Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ratifiziert wurde, alle Parteien dazu verpflichtet, effektiven Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch am Arbeitsplatz, in öffentlich zugänglichen Räumen und im öffentlichen Personenverkehr zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass nur ein totales Rauchverbot in geschlossenen Räumen am Arbeitsplatz, auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, in öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Personenverkehr den Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer und Nichtraucher garantieren und Raucher dazu motivieren kann, das Rauchen aufzugeben. Abschließend möchte ich anmerken, dass ich hoffe, dass der Rat diese Entschließung berücksichtigt, die, wie wir hoffen, morgen vom Parlament angenommen wird."@de9
"Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών Ομάδων για την κοινή εργασία τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να κατατεθεί κοινή πρόταση ψηφίσματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τη γραμματεία της Ομάδας μου και τον βοηθό μου για την υποστήριξή τους. Υπήρξαν όλοι τους εξαιρετικοί. Εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θα ξεκινήσω εκφράζοντας τη λύπη μου για το ότι η σουηδική Προεδρία αποφάσισε να οριστικοποιήσει αυτό το θέμα χωρίς να περιμένει την έκθεση του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω στάση αποτελεί απαράδεκτη αδιαφορία για όσους έχουν εκλεγεί από τους ευρωπαίους πολίτες. Εξού και το ερώτημα που έθεσα στην Προεδρία εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος: μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να εγκρίνει τα συμπεράσματα επί του συγκεκριμένου θέματος στο Συμβούλιο της 1ης Δεκεμβρίου 2009, παρά το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου; Ποιοι είναι οι λόγοι που βιάζεται το Συμβούλιο να εγκρίνει τη σύσταση χωρίς τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Δεδομένου ότι ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, είναι το Συμβούλιο έτοιμο να λάβει υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου; Πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος στηρίζει τους στόχους της σύστασης, δεδομένου ότι ο καπνός παραμένει η κύρια αιτία θανάτου και ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα επιθυμούσε να είχε γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμά της, γεγονός που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή διεξοδικής συζήτησης επί του θέματος, ενώ θα επέτρεπε και στο Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια θέση. Η έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος, γνωστή και ως παθητικό κάπνισμα, αποτελεί μια σημαντική επιπλέον αιτία θανάτου, ασθενειών και αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παθητικό κάπνισμα περιέχει περισσότερες από 4 000 αέριες ενώσεις και σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων 69 γνωστών καρκινογόνων ουσιών και πολλών τοξινών. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Οι πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι πολλές χιλιάδες ανθρώπων πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος, γεγονός που επιβαρύνει επίσης σημαντικά την οικονομία από την άποψη των άμεσων ιατρικών δαπανών, καθώς και των έμμεσων δαπανών που σχετίζονται με την απώλεια παραγωγικότητας. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς καπνό σε αρκετά κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, πάνω από το ένα τρίτο των κρατών μελών έχουν εγκρίνει ευρεία νομοθεσία που απαγορεύει τον καπνό στους χώρους εργασίας και στους κλειστούς δημόσιους χώρους. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο της προστασίας από την έκθεση στον καπνό εντός της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ξενοδοχείων και της τροφοδοσίας αποτελούν μια επαγγελματική ομάδα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην έλλειψη προστασίας στην πλειονότητα των κρατών μελών και στις εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις καπνού στα μπαρ και τα εστιατόρια. Σε επίπεδο ΕΕ, το θέμα του περιβάλλοντος χωρίς καπνό υπήρξε, μέχρι τώρα, αντικείμενο αρκετών μη δεσμευτικών αποφάσεων και συστάσεων που δεν παρέχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χωρίς καπνό. Το ίδιο θέμα. κάνει επίσης την εμφάνισή του σε μια σειρά εγκεκριμένων οδηγιών που αφορούν τον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, το θέμα θίγεται μόνο εμμέσως, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το άρθρο 8 της σύμβασης-πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η οποία έχει, μέχρι σήμερα, κυρωθεί από 26 κράτη μέλη και από την Κοινότητα, υποχρεώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διασφαλίζουν επαρκή προστασία κατά της έκθεσης στον καπνό στους χώρους εργασίας, στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκοινωνίες. Πιστεύουμε ότι μόνο η γενική απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου τροφοδοσίας και ξενοδοχείων, των δημοσίων κτηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών θα διασφαλίσει την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των μη καπνιστών και θα ενθαρρύνει τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. Θα καταλήξω λέγοντας ότι ελπίζω πως το συμβούλιο θα λάβει υπόψη αυτό το ψήφισμα που, ελπίζουμε, θα εγκριθεί αύριο από το Κοινοβούλιο."@el10
"Firstly, I would like to thank the shadow rapporteurs of all the political groups for their joint work and the effort they have made in order to be able to table a joint resolution in such a short time. I would also like to thank the secretariat of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, the secretariat of my group and my assistant for their support. They have all been outstanding. On behalf of the Committee on the Environment, I will begin by expressing my regret that the Swedish Presidency has decided to finalise this dossier without waiting for Parliament’s report. This attitude shows an unacceptable disregard for those elected by Europe’s citizens. Hence the question that I put to it on behalf of the Committee on the Environment: can the Council confirm its intention to adopt conclusions on this subject in the Council of 1 December 2009, despite Parliament’s timetable? What are the reasons for the Council to rush into adopting the recommendation without the European Parliament’s opinion? Since Parliament was consulted on the Commission’s proposal, is the Council prepared to take Parliament’s view into account when drafting the Council’s conclusions? It should be noted that the Committee on the Environment supports the objectives of the recommendation, since tobacco is still the leading cause of death and disease in the European Union. The Committee on the Environment would therefore like its timetable to have been respected, which would allow for a thorough debate to be held on the issue and for Parliament to adopt a position. Exposure to environmental tobacco smoke, also known as passive smoke, is a significant additional cause of death, disease and disability in the European Union. Passive smoke contains more than 4 000 gaseous compounds and particles, including 69 known carcinogens and many toxins. There is no safe level of exposure to passive tobacco smoke. The most conservative estimates indicate that many thousands of people die every year because of passive smoke, and it therefore also puts significant burdens on the economy, in terms of direct medical costs, and also indirect costs associated with lost productivity. Considerable progress has been made in recent years in establishing smoke-free environments in several Member States. To date, more than a third of Member States have adopted wide-ranging legislation prohibiting smoking in workplaces and enclosed public spaces. However, there are still significant differences in the level of protection against exposure to tobacco smoke within the EU. For example, workers in the hotel and catering sector make up an occupational group that is particularly vulnerable to the lack of global protection in most Member States and the exceptionally high concentration of tobacco smoke in bars and restaurants. At EU level, the issue of smoke-free environments has, up to now, been the subject of several non-binding resolutions and recommendations which do not provide detailed guidelines on how to set up smoke-free environments. The issue also appears in a number of directives adopted in the area of occupational health and safety, but is only addressed indirectly in some cases and does not guarantee an adequate level of protection in others. I would point out that Article 8 of the World Health Organisation Framework Convention on Tobacco Control, which, to date, has been ratified by 26 Member States and by the Community, obliges all parties to guarantee effective protection against exposure to tobacco smoke in workplaces and enclosed public spaces and on public transport. We believe that only a total ban on smoking in enclosed workplaces, including the catering and hotel sector, public buildings and public transport, will be able to ensure protection of the health of workers and non-smokers, and will encourage smokers to stop smoking. I will end by saying that we hope that the Council takes account of this resolution, which, we hope, will be adopted by Parliament tomorrow."@en4
"En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes alternativos de todos los grupos políticos por su trabajo común y por los esfuerzos que han realizado con el fin de poder presentar una resolución común en un plazo tan corto. También quiero dar las gracias a la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, a la secretaria de mi grupo y a mi ayudante por su apoyo. Todos se han comportado de manera extraordinaria. En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, comenzaré expresando mi pesar por el hecho de que la Presidencia sueca haya decidido cerrar este expediente sin esperar al informe del Parlamento. Esa actitud refleja un desprecio inaceptable por quienes han sido elegidos por los ciudadanos europeos. De ahí la cuestión que planteo a la Presidencia en nombre de la Comisión de Medio Ambiente: ¿puede el Consejo confirmar su intención de aprobar sus conclusiones sobre este tema en el Consejo del 1 de diciembre de 2009, a pesar de la agenda del Parlamento? ¿Cuáles son los motivos para que el Consejo se apresure a adoptar la recomendación sin esperar a la opinión del Parlamento Europeo? Ya que el Parlamento fue consultado a propuesta de la Comisión, ¿está preparado el Consejo para tener en cuenta la opinión del Parlamento al redactar el borrador de sus conclusiones? Es preciso señalar que la Comisión de Medio Ambiente respalda los objetivos de la recomendación, ya que el tabaco sigue siendo la primera causa de muerte y de enfermedad en la Unión Europea. Por tanto, la Comisión de Medio Ambiente quiere que se respete esa agenda, lo que permitiría llevar a cabo un debate concienzudo sobre esta cuestión y que el Parlamento adoptase una posición. La exposición al humo ambiental del tabaco, lo que se como tabaquismo pasivo, es una significativa causa adicional de muerte, enfermedad e invalidez en la Unión Europea. El humo pasivo contiene más de 4 000 compuestos y partículas gaseosos, incluidos 69 carcinógenos conocidos y muchas toxinas. No existe un grado seguro de exposición al humo de tabaco pasivo. Las estimaciones más conservadoras indican que varios miles de personas fallecen cada año debido al tabaquismo pasivo, algo que supone una carga importante para la economía, en términos de costes médicos directos y también de costes indirectos asociados con la baja productividad. En los últimos años, se han registrado avances considerables en varios Estados miembros. Hasta la fecha, más de un tercio de los Estados miembros ha adoptado una legislación de gran alcance para prohibir el consumo de tabaco en entornos laborales y en espacios públicos cerrados. Sin embargo, dentro de la UE aún existen diferencias significativas en el grado de protección frente a la exposición al humo. Por ejemplo, los trabajador del sector hotelero y del catering constituyen un grupo ocupacional especialmente vulnerable ante la falta de una protección global en la mayoría de los Estados miembros y ante la concentración excepcionalmente alta de humo de tabaco en bares y restaurantes. A escala de la UE, la cuestión de los espacios sin humo ha sido objeto hasta ahora de varias resoluciones y recomendaciones no vinculantes que no proporcionan unas pautas detalladas sobre cómo establecer espacios sin humo. Este asunto también aparece en una serie de directivas adoptadas en el ámbito de de la salud y la seguridad ocupacional, pero solamente es abordado de manera indirecta en algunos casos y no garantiza un grado adecuado de protección en otros. Destacaré que el artículo 8 de la Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que, hasta la fecha, ha sido ratificada por 26 Estados miembros y por la Comunidad, obliga a todas las partes a garantizar una protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo y en lugares públicos cerrados, así como en el transporte público. Creemos que únicamente la prohibición total del tabaco en los lugares de trabajo cerrados, incluidos los sectores hosteleros, los edificios públicos y el transporte público, permitirá garantizar la protección de la salud de los trabajadores y de los no fumadores, y alentará a los fumadores a dejar el tabaco. Finalizaré diciendo que esperamos que el Consejo tenga en cuenta esta resolución, que, confiamos en ello, será adaptada por el Parlamento mañana."@es21
". Kõigepealt tahaksin tänada kõikide fraktsioonide variraportööre koostöö ja jõupingutuste eest, mis võimaldas esitada ühisresolutsiooni nii lühikese aja jooksul. Samuti tahaksin abi eest tänada keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni sekretariaati, meie fraktsiooni sekretariaati ja minu assistenti. Nad on olnud väga tublid. Keskkonnakomisjoni nimel avaldan kõigepealt kahetsust selle pärast, et eesistujariik Rootsi otsustas soovituse vastu võtta parlamendi raportit ära ootamata. Selline suhtumine näitab austuse puudumist Euroopa kodanike poolt valitute vastu ja on vastuvõetamatu. Sellest ka küsimus, mille ma keskkonnakomisjoni nimel eesistujale esitan: kas nõukogu võib kinnitada oma kavatsust võtta kõnealuses küsimuses järeldused vastu 1. detsembril 2009. aastal, võtmata arvesse parlamendi ajakava? Mis põhjusel soovib nõukogu soovituse vastu võtta kiirustades, ootamata ära Euroopa Parlamendi arvamust? Kuna komisjoni ettepaneku küsimuses konsulteeriti parlamendiga, siis kas nõukogu on valmis oma järelduste koostamisel võtma arvesse parlamendi seisukohti? Tuleb rõhutada, et keskkonnakomisjon toetab soovituse eesmärke, sest tubakas põhjustab Euroopa Liidus endiselt kõige rohkem surma ja haigusi. Sellepärast oleks keskkonnakomisjon tahtnud, et tema ajakavaga oleks arvestatud, sest see võimaldaks antud teemal põhjalikku arutelu ja parlamendi seisukohavõttu. Suitsuses keskkonnas viibimine, mida tuntakse ka passiivse suitsetamisena, põhjustab Euroopa Liidus palju surma, haigusi ja invaliidsust. Suitsuses keskkonnas on üle 4000 gaasilise ühendi ja osakese, millest 69 on tuntud kantserogeensete ainetena, ning palju toksiine. Suitsuses keskkonnas viibimise ohutut määra ei ole. Kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt sureb igal aastal passiivse suitsetamise tagajärjel tuhandeid inimesi. Seetõttu on see otseste arstiabikulude ja väiksema tootlikkusega seotud kaudsete kulude tõttu märkimisväärne koorem majandusele. Viimastel aastatel on paljudes liikmesriikides suitsuvaba keskkonna loomisel tublisti edu saavutatud. Nüüdseks on üle kolmandiku liikmesriikidest võtnud vastu laiaulatuslikud õigusaktid, millega keelatakse suitsetamine töökohal ja avalikes ruumides. Tubakasuitsu eest kaitsmise tase on ELis siiski veel väga erinev. Näiteks on eriti haavatavad hotellide ja toitlustussektori töötajad, sest enamikus liikmesriikides puudub üldine kaitse ning baarides ja restoranides on väga palju tubakasuitsu. ELi tasandil on suitsuvaba keskkonna teemat seni käsitletud mitmes mittesiduvas resolutsioonis ja soovituses, milles ei ole üksikasjalikke suuniseid suitsuvaba keskkonna loomiseks. Samuti on seda teemat käsitletud mitmes töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vastu võetud direktiivis, aga mõnel juhul ainult kaudselt ja teistel juhtudel nii, et see ei taga piisavat kaitset. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni artiklis 8 kohustatakse kõiki osalisi tagama töökohal, avalikes ruumides ja ühissõidukites tõhusa kaitse tubakasuitsu eest. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud 26 liikmesriiki ja ühendus Meie arvates tagab töötajate ja mittesuitsetajate tervise kaitse ning ajendab suitsetajaid suitsetamist maha jätma ainult see, kui kinnistes ruumides asuvates töökohtades, sealhulgas toitlustuses ja hotellinduses, ning avalikes hoonetes ja ühissõidukites keelatakse suitsetamine täielikult. Lõpetuseks avaldan lootust, et nõukogu arvestab selle resolutsiooniga, mille parlament homme loodetavasti vastu võtab."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään ja pyrkimyksistään esittää yhteinen päätöslauselma näin lyhyessä ajassa. Haluan myös kiittää ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sihteeristöä, ryhmäni sihteeristöä ja avustajaani saamastani avusta. He kaikki ovat tehneet erinomaista työtä. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta totean aluksi, että mielestäni on valitettavaa, että puheenjohtajavaltio Ruotsi on päättänyt lopettaa tämän asian käsittelyn odottamatta parlamentin mietintöä. Tämä asenne on osoitus halveksunnasta EU:n kansalaisten valitsemia edustajia kohtaan, mitä emme voi hyväksyä. Kysyin neuvostolta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta siis sitä, voiko neuvosto vahvistaa aikomuksensa hyväksyä tätä aihetta koskevat päätelmänsä 1. joulukuuta 2009 pidettävässä neuvoston kokouksessa parlamentin aikataulusta huolimatta. Miksi neuvostolla on kiire hyväksyä suositus ilman parlamentin lausuntoa? Koska parlamenttia kuultiin komission ehdotuksen yhteydessä, onko neuvosto valmistautunut ottamaan parlamentin näkemykset huomioon laatiessaan päätelmänsä? On huomattava, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta tukee suosituksen tavoitteita, sillä tupakka on edelleen EU:ssa johtava kuolinsyy ja sairauksien aiheuttaja. Valiokuntamme haluaisi siksi, että sen aikataulua kunnioitettaisiin, jolloin aiheesta voitaisiin käydä perinpohjainen keskustelu ja parlamentti voisi hyväksyä kantansa. Ympäristön tupakansavulle altistuminen, jota kutsutaan myös passiiviseksi tupakoinniksi, on Euroopan unionissa merkittävä ylimääräinen kuolinsyy sekä sairauksien ja invaliditeetin aiheuttaja. Passiivisten tupakoitsijoiden hengittämässä savussa on yli 4 000 kaasuyhdistettä ja partikkelia, myös 69 tunnettua karsinogeeniä ja monia toksiineja. Passiiviselle tupakoinnille ei ole olemassa mitään turvallista tasoa. Varovaisimpien arvioiden mukaan passiiviseen tupakointiin kuolee joka vuosi monta sataa tuhatta ihmistä, joten se rasittaa taloutta huomattavasti suorien terveydenhuoltomenojen muodossa sekä tuottavuutta heikentävien välillisten kustannusten muodossa. Viime vuosina useissa jäsenvaltioissa on edistytty huomattavasti savuttomien ympäristöjen luomisessa. Yli kolmasosa jäsenvaltioista on jo hyväksynyt laaja-alaista lainsäädäntöä, jossa kielletään tupakointi työpaikoilla ja julkisissa sisätiloissa. Tupakansavulta tarjottavan suojan tasossa on kuitenkin edelleen huomattavia EU:n jäsenvaltioiden välisiä eroja. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alan työntekijät ovat erityisen altis ryhmä, koska useimmissa jäsenvaltioissa heitä ei suojella yleisesti ja koska ravintoloissa ja baareissa tupakansavua on poikkeuksellisen paljon. Tähän mennessä Euroopan unionissa on annettu savuttomista ympäristöistä useita ei-sitovia päätöslauselmia ja suosituksia, joissa ei anneta tarkkoja ohjeita savuttomien ympäristöjen luomisesta. Ongelma tuodaan esiin myös monissa työterveys- ja työturvallisuusalan direktiiveissä, mutta siihen puututaan joissakin tapauksissa vain epäsuorasti eikä muille tarjota riittävää suojelua. Haluan huomauttaa, että tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen 8 artiklassa sopimuspuolet velvoitetaan toteuttamaan tehokkaita toimia, joilla torjutaan altistumista tupakansavulle työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja julkisissa liikennevälineissä. Tähän mennessä 26 jäsenvaltiota ja yhteisö ovat ratifioineet tämän yleissopimuksen. Uskomme, että työntekijöiden ja tupakoimattomien riittävä suojelu voidaan taata ja tupakoitsijoita voidaan kannustaa lopettamaan tupakointi vain kieltämällä tupakointi kokonaan sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla, kuten hotelli- ja ravintola-alalla, sekä julkisissa rakennuksissa ja julkisissa liikennevälineissä. Lopuksi totean, että toivomme neuvoston ottavan huomioon tämän päätöslauselman, jonka parlamentti toivottavasti hyväksyy huomenna."@fi7
"Tout d’abord, je tiens à remercier les rapporteurs fictifs de tous les groupes politiques pour leur travail conjoint et les efforts qu’ils ont fournis afin de pouvoir déposer une résolution commune en si peu de temps. Je souhaite également remercier le secrétariat de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le secrétariat de mon groupe et mon assistant pour leur soutien. Tous ont été formidables. Au nom de la commission de l’environnement, je voudrais d’abord dire que je déplore la décision de la Présidence suédoise de conclure ce dossier sans attendre le rapport du Parlement. Cette attitude dénote un mépris inacceptable envers les représentants des citoyens européens. D’où ma question au nom de la commission de l’environnement: le Conseil peut-il confirmer son intention d’adopter des conclusions sur ce sujet lors de sa réunion du 1 décembre 2009, malgré le calendrier du Parlement? Quelles sont les raisons qui poussent le Conseil à se dépêcher d’adopter la recommandation sans demander l’avis du Parlement européen? Puisque le Parlement a été consulté sur la proposition de la Commission, le Conseil est-il prêt à tenir compte de son avis lors de l’élaboration de ses conclusions? Il est à noter que la commission de l’environnement soutient les objectifs de la recommandation, car le tabagisme est toujours la principale cause de décès et de maladie dans l’Union européenne. La commission de l’environnement souhaite dès lors que son calendrier soit respecté, ce qui permettrait d’avoir un débat approfondi sur le sujet et au Parlement d’adopter une position. L’exposition à la fumée de tabac ambiante, également appelée tabagisme passif, est une importante cause supplémentaire de mortalité, de maladie et de handicap dans l’Union européenne. La fumée ambiante contient plus de 4 000 composants gazeux, dont 69 sont réputés cancérogènes, ainsi que de nombreuses toxines. Il n’existe pas de niveau sûr d’exposition à la fumée de tabac ambiante. Les estimations les plus conservatrices indiquent que plusieurs milliers de personnes meurent chaque année en raison du tabagisme passif, et ce phénomène représente donc une charge importante pour l’économie en termes de frais médicaux et de coûts associés à la perte de productivité. Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour créer des environnements sans tabac dans plusieurs États membres. Aujourd’hui, plus d’un tiers des États membres ont adopté une législation interdisant le tabagisme sur les lieux de travail et dans les espaces publics intérieurs. Toutefois, on constate encore des différences importantes de niveau de protection face à l’exposition à la fumée de tabac ambiant au sein de l’UE. Par exemple, les travailleurs du secteur hôtelier et de la restauration constituent un groupe professionnel particulièrement vulnérable au manque de protection dans la plupart des États membres, exposé qu’il est à la concentration exceptionnellement élevée de fumée de tabac dans les bars et les restaurants. Au niveau de l’UE, la question des environnements sans tabac a jusqu’ici fait l’objet de résolutions et de recommandations non contraignantes qui ne fournissent pas d’orientations détaillées sur la manière de créer des environnements sans tabac. La question figure également dans plusieurs directives adoptées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais dans certains cas, elle n’est traitée qu’indirectement, et dans d’autres, aucun niveau de protection adéquat n’est garanti. Je tiens à souligner que l’article 8 de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, qui a jusqu’ici été ratifiée par 26 États membres et la Communauté, oblige toutes les parties à garantir une protection efficace contre l’exposition à la fumée du tabac sur les lieux de travail et les lieux publics intérieurs, ainsi que dans les transports publics. Nous estimons que seule une interdiction totale du tabac sur les lieux de travail intérieurs, notamment dans le secteur hôtelier et de la restauration, et dans les bâtiments et les transports publics, pourra garantir la protection de la santé des travailleurs et des non-fumeurs et encouragera les fumeurs à arrêter de fumer. Je terminerai en disant que nous espérons que le Conseil tiendra compte de cette résolution qui, nous l’espérons, sera adoptée demain par le Parlement."@fr8
". Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi képviselőcsoport árnyékelőadójának közös munkájukért és azért az erőfeszítésért, amit annak érdekében tettek, hogy ilyen rövid idő alatt közös állásfoglalást lehessen előterjeszteni. Szeretnék köszönetet mondani a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság titkárságának, képviselőcsoportom titkárságának és asszisztensemnek a támogatásukért. Mindannyian kiemelkedő munkát végeztek. A Környezetvédelmi Bizottság nevében szeretném kifejezni sajnálatomat amiatt, hogy a svéd elnökség úgy döntött, hogy a Parlament jelentését meg sem várva befejezi a dokumentációt. Ez a magatartás – az európai polgárok által megválasztott képviselők figyelmen kívül hagyása – elfogadhatatlan. Ezért terjesztettem elő a következő kérdést a Környezetvédelmi Bizottság nevében: meg tudja-e erősíteni a Tanács azon szándékát, hogy a Parlament ütemezése ellenére következtetéseket fogad el e témában a Tanács 2009. december 1-jei ülésén? Mik az okai annak, hogy a Tanács, az Európai Parlament véleményét meg sem várva, siet az ajánlás elfogadásával? Tekintve, hogy konzultáltak a bizottsági javaslatról a Parlamenttel, kész-e a Tanács arra, hogy figyelembe vegye a Parlament véleményét a tanácsi következtetések kidolgozásakor? Megjegyzendő, hogy a Környezetvédelmi Bizottság támogatja az ajánlás célkitűzéseit, mivel a dohányzás továbbra is az elhalálozások és betegségek vezető oka az Európai Unióban. Ezért a Környezetvédelmi Bizottság szeretné, ha ütemezését elfogadnák, mivel ez alapos vitát tenne lehetővé a témáról, és lehetővé tenné a Parlament számára, hogy elfogadjon egy álláspontot. A környezeti dohányfüst, más néven a passzív dohányzás az Európai Unióban az elhalálozások, betegségek és fogyatékosságok jelentős kiegészítő kiváltó oka. A passzív dohányosok több mint 4000 gáznemű és szemcsés összetevőt lélegeznek be, ezek között 69 ismert rákkeltő és sok mérgező anyag található. A passzív dohányzás semmilyen körülmények között nem biztonságos. A legóvatosabb becslések szerint is évente sok ezer ember hal meg a passzív dohányzás miatt, és ez jelentős terheket okoz a gazdaságnak is, mind a közvetlen egészségügyi költségek, mind a közvetett – a termelékenység csökkenéséből adódó – költségek miatt. Az elmúlt évek során számos tagállam jelentős előrelépést tett a dohányfüstmentes környezet kialakítása terén. Eddig a tagállamok több mint harmada széles körű jogszabályokat fogadott el, amelyek tiltják a dohányzást a munkahelyeken és a zárt nyilvános helyeken. Azonban az EU-n belül még mindig jelentős különbségek vannak azon a téren, hogy az egyes tagállamok mennyire védik polgáraikat a dohányfüstártalomtól. Példának okáért a hotelágazatban és a vendéglátóiparban dolgozók különösképpen ki vannak szolgáltatva, hiszen a tagállamok többségében még mindig hiányzik az átfogó védelem, és a bárokban és éttermekben különösen magas a dohányfüst koncentrációja. A dohányfüstmentes környezet témája európai uniós szinten eddig számos nem kötelező érvényű állásfoglalás és ajánlás formájában jelent meg, amelyek nem tartalmaznak részletes iránymutatásokat a dohányfüstmentes környezet kialakítására nézve. A kérdés számos, munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó irányelvben is megjelenik, de bizonyos esetekben csak közvetett módon, más esetekben pedig nem biztosítja a védelem megfelelő szintjét. Szeretném hangsúlyozni, hogy a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének – amelyet eddig 26 tagállam és a Közösség fogadott el – 8. cikke valamennyi felet arra kötelezi, hogy hatékony védelmet nyújtsanak a dohányfüstártalom ellen a munkahelyeken és a zárt nyilvános helyeken, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Úgy gondoljuk, hogy ami a munkavállalók és a nemdohányzók egészségének védelmét biztosíthatja, az a dohányzás teljes tilalma a zárt légterű munkahelyeken, beleértve a vendéglátóipart és a hotelágazatot, a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön, és csak ez ösztönözheti arra a dohányosokat, hogy leszokjanak a dohányzásról. Befejezésképpen reményünket szeretnénk kifejezni, hogy a Tanács figyelembe veszi a Parlament által holnap remélhetőleg elfogadásra kerülő állásfoglalást."@hu11
"In primo luogo, desidero ringraziare i relatori ombra di tutti i gruppi politici per il lavoro congiunto e lo sforzo compiuti per presentare una risoluzione comune in così poco tempo. Desidero ringraziare altresì la segreteria della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, la segreteria del mio gruppo e la mia assistente per il sostegno ricevuto. Sono stati tutti fantastici. A nome della commissione per l’ambiente, inizio con l’esprimere rammarico per la decisione della presidenza svedese di chiudere questo fascicolo senza attendere la relazione del Parlamento europeo. Tale atteggiamento rappresenta una mancanza di rispetto inaccettabile verso chi è stato eletto dai cittadini europei. Di qui l’interrogazione che presento a nome dell’intera commissione: può il Consiglio confermare la sua intenzione di adottare le proprie conclusioni in materia durante il Consiglio del 1° dicembre 2009, nonostante il calendario del Parlamento? Per quali ragioni il Consiglio vuole affrettarsi ad adottare la raccomandazione, senza attendere il parere del Parlamento europeo? Poiché il Parlamento è stato consultato sulla proposta della Commissione, il Consiglio è disposto a tenere conto del parere del Parlamento nell’elaborazione delle proprie conclusioni? Si noti che la commissione per l’ambiente sostiene gli obiettivi della raccomandazione, in quanto il tabacco costituisce, da solo, la principale causa di morti premature e di malattie nell’Unione europea. La commissione vorrebbe pertanto che il proprio calendario fosse stato rispettato, permettendo una discussione completa sull’argomento e una presa di posizione da parte del Parlamento. L’esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti, noto come fumo ambientale, rappresenta nell’Unione europea una significativa ulteriore causa di mortalità, morbilità e invalidità. Il fumo ambientale contiene oltre 4 000 composti gassosi e particolato, tra cui 69 noti agenti cancerogeni e molti agenti tossici. Non esiste un livello di esposizione al fumo di seconda mano che sia privo di rischi. Le stime più prudenti indicano che diverse migliaia di persone muoiono ogni anno a causa del fumo passivo. Ciò si traduce altresì in un significativo costo economico in termini di spese mediche dirette e costi indiretti correlati a perdite di produttività. Notevoli progressi in direzione della realizzazione di ambienti senza fumo sono stati compiuti negli ultimi anni in alcuni Stati membri. Leggi di ampio respiro che vietano di fumare nei luoghi pubblici chiusi e nei luoghi di lavoro chiusi sono state finora adottate in più di un terzo degli Stati membri dell’UE. Il livello di protezione dall’esposizione al fumo di tabacco resta tuttavia notevolmente dissimile all’interno dell’Unione europea. Ad esempio, i lavoratori del settore alberghi, ristoranti e bar sono la categoria professionale più esposta a causa della mancanza di una protezione generalizzata nella maggior parte degli Stati membri e delle concentrazioni estremamente elevate di fumo di tabacco che si riscontrano nei bar e ristoranti. A livello dell’Unione europea, il tema degli ambienti senza fumo è stato finora oggetto di raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti, che non contengono però indicazioni dettagliate sulle modalità con cui conseguire l’obiettivo di ambienti liberi dal fumo al 100 per cento. La questione è trattata anche in numerose direttive sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro: in alcuni casi tuttavia solo indirettamente, mentre in altri il livello di protezione non è generalizzato. Ricordo che l’articolo 8 della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo – ratificata finora da 26 Stati membri e dalla Comunità – impone a tutte le parti di garantire un’efficace protezione dall’esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro chiusi, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici. Riteniamo che solo un divieto totale di fumo nei luoghi di lavoro chiusi – incluso il settore alberghi, ristoranti e bar – nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici, potrà garantire la protezione della salute dei lavoratori e dei non fumatori e incoraggerà i fumatori a smettere di fumare. Per concludere, auspichiamo che il Consiglio tenga conto di questa risoluzione che – si spera – domani verrà approvata in Parlamento."@it12
"Pirmiausia noriu padėkoti visų frakcijų pagalbiniams pranešėjams už bendrą jų darbą ir pastangas, kurias jie dėjo tam, kad per tokį trumpą laiką galėtų pateikti bendrą rezoliuciją. Taip pat noriu padėkoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto sekretoriatui, mano frakcijos sekretoriatui ir savo asistentei už jų paramą. Jie visi buvo nuostabūs. Pradėsiu Aplinkos komiteto vardu išreikšdama apgailestavimą, kad Tarybai pirmininkaujanti Švedija nusprendė užbaigti šį dokumentų rinkinį nelaukdama Parlamento pranešimo. Šis požiūris rodo nederamą abejingumą tų, kuriuos išrinko Europos piliečiai. Todėl klausimas, kurį pateikiu jai Aplinkos komiteto vardu, yra toks: ar Taryba gali patvirtinti, kad išvadas šiuo klausimu ketina patvirtinti 2009 m. gruodžio 1 d. Taryboje, nepaisydama Parlamento tvarkaraščio? Dėl kokių priežasčių Taryba skuba tvirtinti rekomendaciją negavusi Europos Parlamento nuomonės? Kadangi su Parlamentu buvo konsultuojamasi dėl Komisijos pasiūlymo, ar Taryba, rengdama savo išvadas, yra pasirengusi atsižvelgti į Parlamento nuomonę? Reikėtų paminėti, kad Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pritaria rekomendacijos tikslams, nes tabakas Europos Sąjungoje iki šiol yra pagrindinė mirčių ir ligų priežastis. Todėl Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas norėtų, kad būtų laikomasi jo tvarkaraščio, nes tai suteiktų galimybę mums surengti išsamią diskusiją šiuo klausimu, o Parlamentui – patvirtinti poziciją. Aplinkos tabako dūmų, dar žinomų kaip pasyvieji dūmai, poveikis Europos Sąjungoje yra svarbi papildoma mirtingumo, sergamumo ir neįgalumo priežastis. Pasyviųjų dūmų sudėtyje yra daugiau kaip 4 000 dujinių junginių ir dalelių, tarp kurių yra 69 žinomi kancerogenai ir daug toksinų. Joks pasyviųjų tabako dūmų poveikis nėra saugus. Kukliausi apskaičiavimai rodo, kad daug tūkstančių žmonių kiekvienais metais miršta dėl pasyviųjų dūmų, o dėl to ekonomikai taip pat užkraunama nemaža tiesioginių gydymo išlaidų našta, taip pat netiesioginių išlaidų, susijusių su prarastu darbo našumu, našta. Kuriant aplinką be dūmų kai kuriose valstybėse narėse pastaraisiais metais pasiekta nemaža pažanga. Iki šiol daugiau nei trečdalis valstybių narių priėmė plataus diapazono teisės aktus, kuriais draudžiama rūkyti darbo vietose ir uždarose viešosiose vietose. Tačiau ES viduje apsaugos nuo tabako dūmų poveikio lygis vis dar labai skiriasi. Pvz., viešbučių ir maitinimo įstaigų sektoriaus darbuotojai sudaro profesinę grupę, kuri yra ypač pažeidžiama, nes daugumoje valstybių narių trūksta visapusiškos apsaugos, o tabako dūmų koncentracija baruose ir restoranuose ypač didelė. Iki šiol aplinkos be dūmų klausimas ES lygmeniu spręstas keliomis teisiškai neprivalomomis rezoliucijomis ir rekomendacijomis, kuriose nepateikiamos išsamios gairės, kaip sukurti aplinką, kurioje nebūtų tabako dūmų. Be to, šis klausimas minimas keliose profesinės sveikatos ir saugos srityje patvirtintose direktyvose, tačiau kai kuriais atvejais tik netiesiogiai, o kitais atvejais neužtikrinamas pakankamas apsaugos lygis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos, kurią šiuo metu ratifikavo 26 valstybės narės ir Bendrija, 8 straipsniu visos šalys įpareigojamos užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo tabako dūmų poveikio darbo vietose, uždarose viešosiose vietose ir viešajame transporte. Manome, kad tik visiškai uždraudę rūkyti uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo ir viešbučių sektorių, viešuosiuose pastatuose bei viešojo transporto priemonėse, galėsime apsaugoti darbuotojų ir nerūkančių asmenų sveikatą ir paskatinti rūkančius asmenims mesti rūkyti. Baigdama pasakysiu, jog tikimės, kad Taryba atsižvelgs į šią rezoliuciją, kurią, tikimės, Parlamentas rytoj patvirtins."@lt14
"Pirmkārt, vēlos pateikties visu politisko grupu ēnu referentiem par kopīgo darbu un ieguldītajām pūlēm, lai tik īsā laikā varētu iesniegt kopīgu rezolūciju. Tāpat arī vēlos pateikties Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas sekretariātam, manas grupas sekretariātam un manam asistentam par sniegto atbalstu. Jūsu atbalsts ir nenovērtējams! Vides komitejas vārdā savas uzrunas sākumā vēlos paust nožēlu par to, ka Zviedrijas prezidentūra ir nolēmusi pabeigt šo dosjē, nesagaidījusi Parlamenta ziņojumu. Šāda attieksme ir klaja necieņa pret Eiropas pilsoņu ievēlētajiem deputātiem. Tāpēc Vides komitejas vārdā es jautāju, vai Padome var apstiprināt, ka tā, neraugoties uz Parlamenta darba grafiku, savus secinājumus par minēto tematu ir iecerējusi pieņemt 2009. gada 1. decembrī? Kādēļ Padome steidzas minēto ieteikumu pieņemt bez Eiropas Parlamenta atzinuma? Tā kā ar Parlamentu ir notikusi apspriešanās par Komisijas priekšlikumu, vai Padome, izstrādājot savus secinājumus, ir gatava ņemt vērā Parlamenta secinājumus? Jāpiebilst, ka Vides komiteja atbalsta ieteikumā minētos mērķus, jo smēķēšana joprojām ir visizplatītākais nāves un slimību cēlonis Eiropas Savienībā. Tāpēc Vides komiteja vēlas, lai tiktu ņemts vērā tās darba grafiks, kas, savukārt, ļautu risināt detalizētas debates par šo jautājumu un dotu Parlamentam iespēju pieņemt nostāju. Vidē esošo tabakas dūmu, ko dēvē arī par pasīvajiem dūmiem, iedarbība ir būtisks papildu cēlonis, kas izraisa nāvi, slimības un invaliditāti Eiropas Savienībā. Pasīvie tabakas dūmi satur vairāk nekā 4000 gāzveida vielu un to daļiņu savienojumu, tostarp 69 vielas, kas atzītas par kancerogēnām, un daudzus toksīnus. Nav droša aizsardzības līmeņa pret pasīvās smēķēšanas iedarbību. Atsaucoties uz piesardzīgākajām aplēsēm, katru gadu pasīvā smēķēšana izraisa nāvi vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, un tas arī rada ievērojumu slogu ekonomikai tiešo medicīnisko izmaksu, kā arī netiešo izmaksu ziņā, kas saistīts ar ražīguma zudumu. Pēdējo gadu laikā vairākās dalībvalstīs panākts ievērojams progress virzībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Līdz šim vairāk nekā trešā daļa dalībvalstu ir pieņēmušas visaptverošus likumus, nosakot smēķēšanas aizliegumu darbavietās un sabiedrisku vietu iekštelpās. Taču Eiropas Savienības dalībvalstīs joprojām ir ļoti atšķirīgs aizsardzības līmenis pret tabakas dūmu iedarbību. Piemēram, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nozares darbinieki ir īpaši neaizsargāta darbinieku grupa, jo vairumā dalībvalstu trūkst visaptverošu aizsardzības pasākumu, un bāros un restorānos vērojama īpaši augsta tabakas dūmu koncentrācija. ES līmenī no tabakas dūmiem brīvas vides jautājums līdz šim apskatīts nesaistošās rezolūcijās un ieteikumos, bet tie nesniedz detalizētus norādījumus attiecībā uz to, kā panākt no tabakas dūmiem brīvu vidi. Šis temats ietverts arī vairākās arodveselības un darba drošības direktīvās, bet dažviet tikai netieši, un citviet piedāvātais aizsardzības līmenis nav atbilstošs. Vēlos uzsvērt, ka Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 8. pantā, ko līdz šim ir ratificējušas 26 dalībvalstis un Kopiena, ir noteikts, ka visām valstīm, kas parakstījušas šo pamatkonvenciju, ir pienākums pieņemt iedarbīgus pasākumus, lai aizsargātu pret tabakas dūmu iedarbību darbavietās, sabiedrisku vietu iekštelpās un sabiedriskajā transportā. Uzskatām, ka tikai pilnīgs smēķēšanas aizliegums slēgtās telpās darbavietās, tostarp ēdināšanas iestādēs un viesnīcās, sabiedriskajās ēkās un sabiedriskajā transportā, nodrošinās darbinieku un nesmēķētāju aizsardzību un mudinās smēķētājus atmest smēķēšanu. Nobeigumā vēlos paust cerību, ka Padome šo rezolūciju ņems vērā un ka, cerams, Parlaments to rīt pieņems."@lv13
"Em primeiro lugar, quero agradecer aos relatores-sombra de todos os grupos políticos o trabalho conjunto e o esforço que fizeram para, em tão pouco tempo, ser possível apresentar uma resolução conjunta. Também quero agradecer ao secretariado da Comissão ENVI, ao secretariado do meu grupo e à minha assistente o apoio que me foi prestado. Foram todos excelentes. Em nome da Comissão do Ambiente, começo por lamentar que a Presidência sueca tenha decidido finalizar este dossiê sem esperar pelo relatório do Parlamento Europeu. Essa atitude representa um inaceitável desrespeito pelos eleitos pelos cidadãos europeus. Daí a pergunta que lhe dirijo em nome da Comissão do Ambiente: pode o Conselho confirmar a sua intenção de adoptar conclusões sobre esta questão no Conselho de 1 de Dezembro de 2009, não obstante o calendário do Parlamento? Por que razão se apressa o Conselho a adoptar a recomendação sem aguardar pela posição do Parlamento Europeu? Atendendo a que o Parlamento foi consultado sobre a proposta da Comissão, está o Conselho disposto a ter em conta o ponto de vista do Parlamento quando elaborar as suas conclusões? Que fique claro que a Comissão do Ambiente apoia os objectivos da recomendação, uma vez que o tabaco continua a ser a principal causa de morte e doença na União Europeia. A Comissão ENVI gostaria, por tudo isto, que o seu calendário tivesse sido respeitado, o que permitiria um debate aprofundado sobre o assunto e uma tomada de posição do Parlamento. A exposição ao fumo do tabaco presente no ambiente, também chamado fumo passivo, constitui uma fonte adicional significativa de mortalidade, morbilidade e incapacidade na União Europeia. O fumo passivo contém mais de 4 mil compostos gasosos e partículas, incluindo 69 agentes cancerígenos conhecidos e muitos agentes tóxicos. Não existe um nível seguro de exposição ao fumo do tabaco passivo. As estimativas mais conservadoras apontam para milhares e milhares e milhares de pessoas que morrem todos os anos por causa do fumo passivo, e isso também representa encargos significativos para a economia, encargos com as despesas médicas directas e também custos indirectos associados à perda de produtividade. Nos últimos anos registaram-se progressos consideráveis na criação de espaços sem fumo em alguns Estados-Membros. Até à data, mais de um terço dos Estados-Membros adoptou legislação abrangente que proíbe o tabaco em locais de trabalho e espaços públicos fechados. Todavia, continuam a existir diferenças significativas no nível de protecção contra a exposição ao fumo do tabaco no seio da UE. Por exemplo, os trabalhadores do sector da hotelaria e restauração constituem um grupo profissional particularmente vulnerável devido à inexistência de uma protecção global na maioria dos Estados-Membros e à concentração excepcionalmente elevada de fumo de tabaco em bares e restaurantes. A nível da UE, a questão dos espaços sem fumo tem sido até agora objecto de diversas resoluções e recomendações, não vinculativas, que não fornecem directrizes pormenorizadas sobre como criar espaços isentos de fumo. O tema figura também em algumas directivas adoptadas no domínio da saúde e da segurança profissionais, sendo nuns casos abordado apenas de forma indirecta e noutros não garantindo um nível de protecção suficiente. Recordo o artigo 8.º da Convenção-quadro da Organização Mundial de Saúde para o controlo do tabaco, ratificada até à data por 26 Estados-Membros e pela Comunidade, que obriga todas as partes a garantir uma protecção eficaz contra a exposição ao fumo do tabaco em locais de trabalho, espaços públicos fechados e nos transportes públicos. Pensamos que apenas uma interdição total de fumar em locais de trabalho fechados, incluindo o sector da restauração e hotelaria, edifícios públicos e transportes públicos, poderá assegurar a protecção da saúde dos trabalhadores e dos não fumadores, e encorajará os fumadores a deixar de fumar. Termino dizendo que esperamos que o Conselho tenha em conta esta resolução que, esperamos, amanhã seja aprovada pelo Parlamento Europeu."@mt15
"Ik wil om te beginnen de schaduwrapporteurs van alle fracties bedanken voor hun medewerking en inzet. Daardoor is het mogelijk geworden om in zo’n kort tijdsbestek een gezamenlijke resolutie te presenteren. Ik wil daarnaast het secretariaat van de Commissie energie, milieubeheer en volksgezondheid, het secretariaat van mijn eigen fractie en mijn assistent bedanken voor hun ondersteuning. Iedereen heeft heel goed gewerkt. Namens de Commissie milieubeheer wil ik eerst aangeven dat ik het jammer vind dat het Zweeds voorzitterschap besloten heeft dit dossier af te ronden zonder het verslag van het Europees Parlement af te wachten. Een dergelijke werkwijze houdt een gebrek aan respect in voor de door de Europese burgers gekozen vertegenwoordigers. Daarom vraag ik de fungerend voorzitter namens de Commissie milieubeheer het volgende: kan de Raad bevestigen dat hij van plan is met betrekking tot dit onderwerp conclusies te formuleren tijdens de voor 1 december 2009 geplande vergadering, en zulks in weerwil van de agenda van het Europees Parlement? Waarom heeft de Raad zo’n haast met het aannemen van een aanbeveling? Waarom niet eerst het standpunt van het Europees Parlement afwachten? Het Parlement is geraadpleegd over het voorstel van de Commissie – is de Raad nu bereid om bij het formuleren van zijn conclusies rekening te houden met het standpunt van het Parlement? Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de Commissie milieubeheer zich aansluit bij de strekking van deze aanbeveling. Tabaksgebruik blijft immers de belangrijkste veroorzaker van ziektes en de belangrijkste doodsoorzaak in de Europese Unie. De Commissie milieubeheer zou het daarom op prijs hebben gesteld als er rekening was gehouden met haar agenda. Dan zouden we in het Parlement een diepgaande discussie hebben kunnen voeren om zo tot een goed onderbouwd standpunt te komen. Blootstelling aan tabak in de leefomgeving, ook wel passief roken genoemd, is een belangrijke factor bij het ontstaan van ziekten, met de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid. Het is ook een belangrijke doodsoorzaak in de Europese Unie. Niet zelf geïnhaleerde rook bevat meer dan 4 000 gasvormige en deeltjescomposieten, waaronder in ieder geval 69 kankerverwekkende substanties en heel veel gifstoffen. Er is geen veilig niveau voor de blootstelling aan dit type rook. Volgens de voorzichtigste schattingen sterven er elk jaar duizenden en duizenden mensen aan de gevolgen van passief roken, hetgeen een hele zware belasting voor de economie inhoudt, hetzij direct, in de vorm van medische kosten, hetzij indirect, in de vorm van productiviteitsverlies. De afgelopen jaren is in een aantal lidstaten veel vooruitgang geboekt bij het creëren van rookvrije ruimten. Tot op heden heeft meer dan een derde van de lidstaten een breed scala wetgevende maatregelen uitgevaardigd om roken op het werk en in openbare ruimten te verbieden. Er blijven binnen de EU echter nog grote verschillen bestaan met betrekking tot het niveau van bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook. Werknemers in de horeca, bijvoorbeeld, vormen een bijzonder kwetsbare beroepsgroep, omdat de concentratie van tabaksrook in bars en restaurants heel hoog is en er in de meeste lidstaten geen algemene bescherming bestaat. Op het niveau van de EU zijn er tot nu toe verscheidene resoluties en aanbevelingen gewijd aan rookvrije ruimten. Die zijn echter niet bindend, en ze bevatten geen gedetailleerde richtsnoeren voor het opzetten van zulke ruimten. Dit onderwerp komt ook aan de orde in het kader van een aantal richtlijnen over gezondheidszorg en bescherming van de beroepsbevolking, maar slechts indirect, of op een zodanige wijze dat onvoldoende bescherming wordt gegarandeerd. Ik wijs verder op de Kaderovereenkomst van de WHO over tabaksontmoediging, dat tot nu toe door 26 lidstaten en de Gemeenschap is geratificeerd. Artikel 8 van die overeenkomst verplicht alle ondertekenende partijen ertoe een efficiënte bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook te garanderen – op het werk, in gesloten openbare ruimten en in het openbaar vervoer. Wij menen dat alleen een totaal verbod op roken in gesloten werkomstandigheden – waaronder de horeca, openbare gebouwen en het openbaar vervoer – volstaat om de gezondheid van werkers en niet-rokers te garanderen. Zo’n verbod zal rokers aanmoedigen om het roken op te geven. Ter afsluiting spreek ik de hoop uit dat de Raad rekening zal houden met deze resolutie, die – naar wij hopen – morgen door het Europees Parlement zal worden aangenomen."@nl3
"Po pierwsze pragnę podziękować kontrsprawozdawcom ze wszystkich grup politycznych za ich wspólną pracę i wysiłek włożone w przedstawienie wspólnej rezolucji w tak krótkim terminie. Pragnę również podziękować sekretariatowi Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, sekretariatowi mojej grupy oraz mojemu asystentowi za ich wsparcie. Byli wspaniali. W imieniu Komisji Środowiska rozpocznę od wyrażenia ubolewania, że prezydencja szwedzka zdecydowała się zamknąć ten temat, nie czekając na sprawozdanie Parlamentu. Stanowisko to pokazuje, że osoby wybrane przez obywateli europejskich są lekceważone w sposób niemożliwy do zaakceptowania. Stąd też pytanie, które zadałam w imieniu Komisji Środowiska: czy Rada może potwierdzić, że w dniu 1 grudnia 2009 r. zamierza przyjąć konkluzje w tej sprawie bez względu na harmonogram Parlamentu? Z jakich powodów Rada śpieszy się z przyjęciem tego zalecenia, nie czekając na opinię Parlamentu Europejskiego? Czy w związku z tym, że zasięgnięto opinii Parlamentu w kwestii wniosku Komisji, Rada skłonna jest uwzględnić opinię Parlamentu w trakcie opracowywania swoich konkluzji? Proszę zauważyć, że Komisja Ochrony Środowiska popiera cele rekomendacji, ponieważ tytoń jest nadal główną przyczyną śmierci i chorób w Unii Europejskiej. Wobec tego Komisja Ochrony Środowiska chciałaby, by przestrzegano jej harmonogramu, co umożliwi jej przeprowadzenie wnikliwej debaty w tej kwestii oraz zajęcie stanowiska przez Parlament. Narażenie na bierne palenie tytoniu, zwane także narażeniem na dym tytoniowy środowiskowy, to kolejna istotna przyczyną zgonów, chorób i kalectwa w Unii Europejskiej. Dym tytoniowy zawiera ponad 4 tysiące związków gazowych i substancji stałych, w tym 69 znanych substancji rakotwórczych oraz licznych substancji toksycznych. Najbardziej ostrożne statystyki wskazują, że każdego roku wiele tysięcy osób umiera z powodu biernego palenia, co stanowi duże obciążenie dla gospodarki w kategoriach bezpośrednich kosztów opieki medycznej oraz kosztów pośrednich związanych z utratą wydajności. W ostatnich latach dokonano znacznego postępu, wyznaczając wolne od dymu środowiska w wielu państwach członkowskich. Do dnia dzisiejszego ponad jedna trzecia państw członkowskich przyjęła daleko idące prawodawstwo, zabraniające palenia w miejscach pracy i zamkniętych obiektach publicznych. Wciąż jednak istnieją istotne różnice w poziomie ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy w UE. Na przykład pracownicy sektora hotelowego i gastronomicznego w większości państw członkowskich tworzą grupę zawodową, która jest szczególnie narażona na brak ogólnej ochrony i wyjątkowo duże stężenie dymu tytoniowego w barach i restauracjach. Na szczeblu UE, kwestia środowisk wolnych od dymu tytoniowego była dotychczas przedmiotem wielu niewiążących rezolucji i zaleceń, które nie dostarczają szczegółowych wytycznych w sprawie wyznaczania środowisk wolnych od dymu tytoniowego. Kwestia ta pojawia się również w wielu dyrektywach przyjętych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ale w niektórych przypadkach jest zaadresowana jedynie pośrednio, a w innych nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony. Pragnę podkreślić, że art. 8 Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu, który do tej pory ratyfikowało 26 państw członkowskich oraz Wspólnota, zobowiązuje strony do zapewnienia skutecznej ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy w miejscach pracy i zamkniętych obiektach publicznych oraz transporcie publicznym. Uważamy, że jedynie całkowity zakaz palenia w zamkniętych miejscach pracy, w tym w sektorze gastronomicznym i hotelarskim, obiektach publicznych i środkach transportu publicznego będzie w stanie zapewnić ochronę zdrowia pracowników i niepalących i zachęcić palaczy do rzucenia nałogu. Na zakończenie pragnę powiedzieć, że mamy nadzieję, iż Rada weźmie pod uwagę przedmiotową rezolucję, która, mamy nadzieję, zostanie jutro przyjęta przez Parlament."@pl16
"În primul rând, aş dori să le mulţumesc raportorilor alternativi din toate grupurile politice pentru activitatea comună şi pentru eforturile pe care le-au depus pentru a putea depune o rezoluţie comună într-un timp atât de scurt. De asemenea, aş dori să mulţumesc secretariatului Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, secretariatului grupului meu şi asistentului meu pentru sprijinul oferit. Cu toţii au făcut o treabă excelentă. În numele Comisiei pentru mediu, voi începe prin a-mi exprima regretul că Preşedinţia suedeză a hotărât să finalizeze acest dosar fără să aştepte raportul Parlamentului. Această atitudine denotă o desconsiderare inacceptabilă faţă de cei aleşi de cetăţenii europeni. De aici provine întrebarea pe care i-am adresat-o în numele Comisiei pentru mediu: poate Consiliul să îşi confirme intenţia de a adopta concluzii privind acest subiect în cadrul Consiliului de la 1 decembrie 2009, în pofida calendarului Parlamentului? Care sunt motivele pentru care Consiliul se grăbeşte să adopte recomandarea fără avizul Parlamentului European? Întrucât Parlamentul a fost consultat cu privire la propunerea Comisiei, este Consiliul pregătit să ţină cont de opinia Parlamentului la redactarea concluziilor Consiliului? Ar trebui subliniat că, având în vedere că tutunul încă este principala cauză a morţii şi a bolilor în Uniunea Europeană, Comisia pentru mediu susţine obiectivele recomandării. Prin urmare, Comisia pentru mediu ar dori să i se respecte calendarul, ceea ce ar permite organizarea unei dezbateri ample privind acest subiect şi adoptarea unei poziţii de către Parlament. Expunerea la fumul de tutun din mediul ambiant, cunoscut şi sub denumirea de fumat pasiv, reprezintă o sursă suplimentară semnificativă de mortalitate, morbiditate şi dizabilităţi în Uniunea Europeană. Fumatul pasiv conţine peste 4 000 de compuşi gazoşi şi particule, inclusiv 69 de substanţe carcinogene cunoscute şi numeroase toxine. Nu există un nivel sigur de expunere la fumul de tutun pasiv. Estimările cele mai conservatoare arată că mii de oameni mor în fiecare an din cauza fumatului pasiv, acest lucru reprezentând o povară semnificativă asupra economiei în privinţa costurilor medicale directe şi, de asemenea, a costurilor indirecte aferente pierderii productivităţii. În ultimii ani, s-a înregistrat un progres considerabil în crearea unor medii fără fum de tutun în mai multe state membre. Până în prezent, peste o treime din statele membre au adoptat o legislaţie extinsă care interzice fumatul la locurile de muncă şi în spaţiile publice închise. Cu toate acestea, există încă diferenţe semnificative privind nivelul de protecţie împotriva expunerii la fumul de tutun în cadrul UE. De exemplu, lucrătorii în sectorul hotelier şi de catering formează un grup ocupaţional care este în mod deosebit vulnerabil la lipsa de protecţie globală din majoritatea statelor membre şi la concentraţia deosebit de mare de fum de tutun din baruri şi restaurante. La nivelul UE, problema mediilor fără fum de tutun a fost, până în prezent, supusă a numeroase rezoluţii şi recomandări cu caracter neobligatoriu, care nu oferă orientări detaliate privind crearea mediilor fără fum de tutun. De asemenea, această problemă apare într-o serie de directive adoptate în domeniul sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă, dar este abordată numai indirect în unele cazuri, iar în altele nu garantează un nivel adecvat de protecţie. Aş dori să subliniez că articolul 8 din Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului, care, până în prezent, a fost ratificată de 26 state membre şi de Comunitatea Europeană, obligă toate părţile să garanteze o protecţie eficientă împotriva expunerii la fumul de tutun la locul de muncă, în spaţii publice închise şi în transporturile publice. Considerăm că numai o interzicere totală a fumatului în locurile de muncă închise, inclusiv în sectorul hotelier şi de catering, în instituţiile publice şi în transporturile publice, va putea să asigure sănătatea lucrătorilor şi a nefumătorilor, încurajându-i pe fumători să renunţe la fumat. Voi încheia exprimându-mi speranţa că această rezoluţie va fi luată în considerare de Consiliu şi că va fi adoptată mâine de Parlament."@ro18
"V prvom rade sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom všetkých politických skupín za spoločnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili s cieľom predložiť spoločné uznesenie v takom krátkom čase. Tiež by som chcela poďakovať sekretariátu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, sekretariátu našej skupiny a môjmu asistentovi za ich podporu. Všetci vykonali vynikajúcu prácu. V mene Výboru pre životné prostredie by som najskôr chcela vyjadriť poľutovanie nad tým, že sa švédske predsedníctvo rozhodlo uzavrieť tento dokument bez toho, aby počkalo na správu Parlamentu. Takýto postoj považujem za neprijateľnú ľahostajnosť voči osobám zvoleným európskymi občanmi. Preto sa chcem v mene Výboru pre životné prostredie opýtať: môže Rada potvrdiť svoj zámer prijať závery k tejto téme na zasadnutí Rady, ktoré sa bude konať 1. decembra 2009, napriek harmonogramu Parlamentu? Z akých dôvodov sa Rada ponáhľa s prijatím tohto odporúčania bez stanoviska Parlamentu? Keďže návrh Komisie bol konzultovaný s Parlamentom, je Rada pripravená zohľadniť názor Parlamentu pri vypracúvaní záverov Rady? Je potrebné poznamenať, že Výbor pre životné prostredie podporuje ciele odporúčania, keďže tabak je stále hlavnou príčinou úmrtí a chorobnosti v Európskej únii. Preto by Výbor pre životné prostredie chcel, aby sa rešpektoval jeho harmonogram. To by umožnilo uskutočniť dôkladnú rozpravu o tejto otázke a Parlament by k nej mohol zaujať stanovisko. Vystavenie okolitému tabakovému dymu, známe aj ako pasívne fajčenie, je ďalšou významnou príčinou úmrtnosti, chorobnosti a zdravotného postihnutia v Európskej únii. Sekundárny tabakový dym obsahuje viac ako 4 000 plynných zlúčenín a častíc vrátane 69 známych karcinogénov a mnohých toxických látok. Bezpečná úroveň vystavenia pasívnemu fajčeniu neexistuje. Podľa najzdržanlivejších odhadov v dôsledku pasívneho fajčenia každý rok umierajú tisíce ľudí. To spôsobuje výraznú ekonomickú záťaž súvisiacu s priamymi nákladmi na zdravotnú starostlivosť, ako aj nepriamymi nákladmi spojenými so stratou produktivity. V posledných rokoch sa niekoľkým členským štátom podarilo dosiahnuť významný pokrok vo vytváraní prostredia bez dymu. Doteraz prijala rozsiahle právne predpisy, ktoré zakazujú fajčenie na pracoviskách a uzavretých verejných miestach, viac ako tretina členských štátov. V rámci EÚ však ešte stále existujú výrazné rozdiely v úrovni ochrany pred vystavením tabakovému dymu. Napríklad pracovníci v hoteloch a v odvetví gastronómie tvoria profesijnú skupinu, ktorá je osobitne citlivá na nedostatočnú celkovú ochranu vo väčšine členských štátov a na mimoriadne vysokú koncentráciu tabakového dymu v baroch a reštauráciách. Na úrovni EÚ sa problematika prostredia bez dymu doteraz riešila niekoľkými nezáväznými uzneseniami a odporúčaniami, ktoré neposkytujú podrobné usmernenia o vytvorení prostredia bez dymu. Problematika sa tiež objavuje v niekoľkých smerniciach prijatých v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v niektorých prípadoch sa však rieši len nepriamo a v iných zase neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany. Rada by som zdôraznila, že článok 8 Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, ktorý doteraz ratifikovalo 26 členských štátov a Spoločenstvo, zaväzuje všetky strany zaručiť účinnú ochranu pred vystavením tabakovému dymu na pracoviskách, v uzavretých verejných priestoroch a v hromadných dopravných prostriedkoch. Sme presvedčení, že len úplný zákaz fajčenia v uzavretých pracoviskách vrátane pracovísk v oblasti gastronómie a hotelierstva, vo verejných budovách a hromadných dopravných prostriedkoch umožní chrániť zdravie pracovníkov a nefajčiarov a že podporí fajčiarov pri odvykaní od fajčenia. Na záver chcem ešte povedať, že dúfame, že Rada zohľadní toto uznesenie, ktoré, ako dúfame, bude zajtra prijaté Parlamentom."@sk19
"Prvič, poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin bi se želela zahvaliti za njihovo skupno delo in trud, ki so ga vložili, da bi lahko v tako kratkem času predložili skupno resolucijo. Zahvaljujem se tudi sekretariatu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, sekretariatu moje skupine in mojemu pomočniku za vso njihovo podporo. Vsi so se zelo izkazali. V imenu Odbora za okolje želim najprej izraziti svoje obžalovanje, ker se je švedsko predsedstvo odločilo zaključiti ta dokument, ne da bi počakalo na poročilo Parlamenta. Takšen odnos kaže na nedopustno neupoštevanje tistih, ki so bili izvoljeni s strani državljanov Evrope. Zato v imenu Odbora za okolje postavljam naslednje vprašanje: ali lahko Svet potrdi, da namerava sprejeti sklepe o tem vprašanju na svojem zasedanju 1. decembra 2009, kljub urniku Parlamenta? Zakaj Svet hiti s sprejetjem priporočila, ne da bi počakal na mnenje Parlamenta? Ali je Svet glede na to, da se je o predlogu Komisije posvetoval s Parlamentom, pripravljen upoštevati mnenje Parlamenta pri pripravi sklepov Sveta? Treba je opozoriti, da Odbor za okolje podpira cilje iz priporočila, saj je tobak še vedno najpogostejši posamični vzrok smrti in bolezni v Evropski uniji. Odbor za okolje si zato želi, da bi se njegov urnik spoštoval, kajti tak bi lahko imeli o tem vprašanju temeljito razpravo, Parlament pa bi lahko sprejel svoje stališče. Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja, znana tudi kot pasivno kajenje, je velik dodaten vzrok smrti, bolezni in invalidnosti v Evropski uniji. Tobačni dim iz okolja vsebuje več kot 4 000 plinastih spojin in delcev, vključno z 69 znanimi rakotvornimi snovmi in številnimi toksini. Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja ne pozna varne ravni. Po najbolj zadržanih ocenah zaradi pasivnega kajenja vsako leto umre več tisoč ljudi, kar povzroča precejšnje breme gospodarstvu tako v smislu neposrednih zdravstvenih stroškov kot posrednih stroškov, povezanih z zmanjšanjem produktivnosti. Nekaj držav članic je v zadnjih letih doseglo precejšen napredek pri vzpostavljanju okolja brez tobačnega dima. Več kot tretjina držav je do danes sprejela obsežno zakonodajo o prepovedi kajenja na delovnem mestu in zaprtih javnih prostorih. Vendar pa v EU še obstajajo precejšnje razlike v ravneh zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Na primer, delavci v hotelskem in gostinskem sektorju tvorijo posebej ranljivo poklicno skupino zaradi pomanjkanja celovite zaščite v večini držav članic ter izredno visoke izpostavljenosti koncentraciji tobačnega dima v barih in restavracijah. Na ravni EU je vprašanje okolja brez tobačnega dima do zdaj bilo predmet več neobvezujočih resolucij in priporočil, ki ne zagotavljajo podrobnih smernic o načinu vzpostavljanja takšnega okolja.. Vprašanje se pojavlja tudi v številnih direktivah s področja varnosti in zdravja pri delu, vendar je v nekaterih primerih obravnavano samo posredno, v drugih pa ne zagotavlja primerne ravni zaščite. Želela bi poudariti, da člen 8 okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, ki jo je do danes ratificiralo 26 držav članic in Skupnost, zavezuje vse strani, da zagotovijo učinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu na delovnih mestih, v zaprtih javnih prostorih in javnih prometnih sredstvih. Prepričani smo, da bo samo popolna prepoved kajenja na zaprtih delovnih mestih, vključno z gostinskim in hotelskim sektorjem, javnimi stavbami in javnimi prometnimi sredstvi, lahko zagotovila zaščito zdravja delavcev in nekadilcev ter spodbudila kadilce, da prenehajo s kajenjem. Na koncu naj rečem, da upamo, da bo Svet upošteval to resolucijo, ki jo bo, upamo, Parlament jutri sprejel."@sl20
"Jag vill först och främst tacka skuggföredragandena från alla politiska grupper för deras gemensamma arbete och insatser för att vi snabbt ska kunna lägga fram en gemensam resolution. Jag vill också tacka utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets sekretariat, min grupps sekretariat och min assistent för deras stöd. De har alla varit helt fantastiska. På miljöutskottets vägnar vill jag börja med att beklaga att det svenska ordförandeskapet har beslutat att slutföra detta ärende utan att vänta på parlamentets betänkande. Denna inställning uppvisar en oacceptabel nonchalans gentemot dem som är valda av EU:s medborgare. Därav frågan som jag ställde till ordförandeskapet på miljöutskottets vägnar: kan rådet bekräfta sin avsikt att anta slutsatserna om detta ämne i rådet den 1 december 2009, trots parlamentets tidsplan? Vilka skäl har rådet att stressa fram ett antagande av rekommendationen utan Europaparlamentets yttrande? Är rådet berett att ta hänsyn till parlamentets åsikt vid utarbetandet av slutsatserna, med tanke på att samrådsförfarandet råder om detta förslag från kommissionen? Man bör notera att miljöutskottet stöder rekommendationens mål, eftersom tobak fortfarande är den främsta orsaken till död och sjukdom i EU. Miljöutskottet hade därför gärna sett att man hade respekterat dess tidsplan, vilket hade möjliggjort en grundlig debatt om frågan och ett antagande av ett yttrande i parlamentet. Exponering för tobaksrök i miljön, också känt som passiv rökning, är en tydlig orsak till död, sjukdom och handikapp i EU. Passiv rök innehåller över 4 000 gasformiga föreningar och partiklar, däribland 69 kända carcinogener och många giftiga ämnen. Det finns ingen säker exponeringsnivå när det gäller passiv tobaksrök. De måttligaste beräkningarna visar att tusentals personer dör varje år pga. passiv rökning, vilket därmed innebär stora bördor för ekonomin genom direkta sjukvårdskostnader och även indirekta kostnader som har att göra med förlorad produktivitet. Man har gjort avsevärda framsteg under de senaste åren när det gäller att inrätta rökfria miljöer i åtskilliga medlemsstater. I dagsläget har över en tredjedel av medlemsstaterna antagit omfattande lagstiftning om förbud mot rökning på arbetsplatser och slutna offentliga utrymmen. Det finns emellertid fortfarande betydande skillnader när det gäller graden av skydd mot exponering för tobaksrök i EU. Arbetstagare i hotell- och restaurangbranschen utgör t.ex. en yrkesgrupp som är särskilt sårbar för bristen på heltäckande skydd i de flesta medlemsstaterna och den oerhört höga tobaksrökskoncentrationen i barer och på restauranger. På EU-nivå har frågan om rökfria miljöer hittills reglerats genom flera icke-tvingande resolutioner och rekommendationer som inte ger några detaljerade riktlinjer om hur man ska inrätta rökfria miljöer. Frågan förekommer också i en rad direktiv som har antagits på området för hälsa och säkerhet på arbetsplatser, men tas bara upp indirekt i vissa fall och garanterar inte en lämplig skyddsnivå i andra fall. Jag vill påpeka att artikel 8 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll – som hittills har ratificerats av 26 medlemsstater och av gemenskapen – är tvingande och att alla parter har förbundit sig att garantera ett effektivt skydd mot exponering för tobaksrök på arbetsplatser och i slutna offentliga utrymmen och inom kollektivtrafiken. Vi anser att endast ett totalförbud mot rökning på slutna arbetsplatser, inbegripet hotell- och restaurangbranschen, kan garantera ett hälsoskydd för arbetstagare och icke-rökare. Det kommer också att uppmuntra rökare att sluta röka. Jag avslutar med att säga att vi hoppas att rådet tar hänsyn till denna resolution som, hoppas vi, kommer att antas av parlamentet i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph