Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-386"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-386"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Komisja Europejska i Rada mają rację. Odpowiedzią na sytuację w Somalii może być tylko kompleksowe podejście do konfliktu w tym kraju oraz skoordynowane działanie wszystkich podmiotów, działających na rzecz stabilizacji w regionie i zwalczania piractwa. Naszym celem doraźnym w kwestii zwalczania piractwa musi oczywiście być kontynuacja operacji Atalanta. A nawet rozszerzenie jej mandatu, tak aby chronieni byli również rybacy. Nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy posłowie nie chcą chronić rybaków. Skoro chronimy statki handlowe, turystyczne i te, które niosą pomoc żywnościową, to powinniśmy również zrobić wszystko, aby rybacy mogli bezpiecznie wykonywać swą pracę. Jednocześnie nie możemy tracić z oczu celu długofalowego, bez którego trwałe rozwiązanie problemu piractwa nie nastąpi nigdy. Chodzi o pokój, stabilizację, zwalczanie ubóstwa i rozwój kraju. Dlatego, działając długofalowo, musimy się skupić na: • umocnieniu misji AMISOM • stanowczym przestrzeganiu i egzekwowaniu embarga na dostawy broni do Somalii • stabilizacji kraju poprzez skoordynowaną i kompleksową strategię działania Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej i USA • dążeniu do trwałych uzgodnień pokojowych pomiędzy stronami, oraz • wspieraniu budowy instytucji państwowych, działających na terenie całego kraju."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Komise a Rada mají pravdu. Jedinou možnou odpovědí na situaci v Somálsku je komplexní přístup k tamnímu konfliktu s koordinovanou akcí všech zúčastněných stran ve snaze o dosažení stability v oblasti a zastavení pirátství. Naším současným cílem v problému zastavení pirátství musí ovšem být pokračování operace Atalanta. To by dokonce mělo zahrnovat rozšíření jejího mandátu, aby mohli být chráněni také rybáři. Nechápu, proč někteří kolegové poslanci nechtějí, aby byly rybářské lodě chráněny. Pokud chráníme obchodní a turistickou lodní přepravu a lodě převážející potravinovou pomoc, měli bychom také udělat vše proto, aby mohli rybáři bezpečně vykonávat svou práci. Současně musíme mít na paměti dlouhodobý cíl, bez něhož dlouhodobé řešení otázky pirátství nikdy nenajdeme. Mám na mysli mír, stabilitu, odstranění chudoby a rozvoj země. Proto se v dlouhodobém měřítku musíme soustředit na: • posílení mise AMISOM • rázné dodržování a uskutečňování zbrojního embarga vůči Somálsku • stabilizaci země pomocí koordinované a komplexní strategie pro akce zahrnující Evropskou unii, Africkou unii a USA • úsilí o trvalou mírovou dohodu mezi zúčastněnými • a podporu budování státních institucí v zemi."@cs1
"Die Kommission und der Rat haben Recht. Die einzige mögliche Reaktion auf die Situation in Somalia ist ein umfassender Ansatz für den dortigen Konflikt, mit koordinierten Maßnahmen aller Beteiligten, die sich um die Wiederherstellung der Stabilität in der Region und ein Ende der Piraterie bemühen. Unser unmittelbares Ziel bei dem Problem der Bekämpfung der Piraterie muss natürlich die Fortsetzung der Operation Atalanta sein. Dies sollte auch die Erweiterung ihres Mandats beinhalten, damit auch die Fischer geschützt werden. Ich kann einfach nicht verstehen, warum einige meiner Kollegen die Fischer nicht schützen wollen. Da wir Handelsschiffe und Urlaubsreisende sowie Schiffe, die Lebensmittelhilfe transportieren, schützen, sollten wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen, damit auch die Fischer ihrer Arbeit sicher nachgehen können. Gleichzeitig dürfen wir jedoch das langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren, ohne das wir keine dauerhafte Lösung des Problems der Piraterie erzielen werden. Damit meine ich Frieden, Stabilität, Armutsbekämpfung und die Entwicklung des Landes. Daher müssen wir uns auf lange Sicht auf Folgendes konzentrieren: • Stärkung der Mission der AMISOM • entschiedene Aufrechterhaltung und Durchführung des Waffenembargos gegen Somalia • Stabilisierung des Landes mithilfe eines koordinierten und umfassenden Maßnahmenplans unter Einbeziehung der Europäischen Union, der Afrikanischen Union und der USA • Bemühungen um dauerhafte Friedensabkommen unter den Parteien und • Unterstützung beim Aufbau der staatlichen Organe im ganzen Land."@de9
"Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δίκιο. Η μόνη δυνατή απάντηση στην κατάσταση στη Σομαλία είναι μια περιεκτική προσέγγιση στις ένοπλες συγκρούσεις εκεί, με συντονισμένη δράση από όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να τεθεί τέλος στην πειρατεία. Ο άμεσος στόχος μας στο πρόβλημα της εξάλειψης της πειρατείας πρέπει, φυσικά, να είναι η συνέχιση της επιχείρησης Atalanta. Αυτή θα έπρεπε ακόμη να περιλαμβάνει την παράταση της εντολής της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των αλιέων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι συνάδελφοι δεν θέλουν να προστατεύσουν τους αλιείς. Από τη στιγμή που προστατεύουμε την εμπορική και τουριστική ναυτιλία, καθώς κα τα πλοία που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια, θα πρέπει επίσης να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα στους αλιείς να εργάζονται με ασφάλεια. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο, χωρίς τον οποίο ουδέποτε θα βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της πειρατείας. Αναφέρομαι στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη της χώρας. Κατά συνέπεια, ενεργώντας σε μακροπρόθεσμη βάση πρέπει να εστιάσουμε στα εξής: • ενίσχυση της αποστολής AMISOM • αποφασιστική διατήρηση και εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης όπλων στη Σομαλία • σταθεροποίηση της χώρας με συντονισμένη και περιεκτική στρατηγική για ανάληψη δράσης με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής Ένωσης και των ΗΠΑ • προσπάθεια επίτευξης συμφωνιών διαρκούς ειρήνης μεταξύ των μερών και • στήριξη της οικοδόμησης ενεργών κρατικών θεσμών σε ολόκληρη τη χώρα."@el10
"The Commission and the Council are right. The only possible answer to the situation in Somalia is a comprehensive approach to the conflict there, with coordinated action of all parties engaged in efforts at achieving stability in the region and ending piracy. Our immediate objective in the problem of eliminating piracy must, of course, be continuation of Operation Atalanta. This should even include extension of its mandate, so that fishermen would also be protected. I cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen. Since we are protecting commercial and tourist shipping, as well as ships carrying food aid, we should also do everything possible to enable fisherman to do their work in safety. At the same time, we must not lose sight of the long-term goal, without which a lasting solution to the problem of piracy will never be found. I am referring to peace, stability, the elimination of poverty and development of the country. Therefore, acting on a long-term basis, we must concentrate on: • strengthening the AMISOM mission • resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia • stabilisation of the country by a coordinated and comprehensive strategy for action involving the European Union, the African Union and the USA • striving for lasting peace agreements between the parties, and • support in building State institutions active throughout the country."@en4
"La Comisión y el Consejo tienen razón. La única respuesta posible a la situación en Somalia es un enfoque exhaustivo del conflicto que se vive allí, con acciones coordinadas de todas las partes comprometidas en las iniciativas dirigidas a lograr la estabilidad en la región y a acabar con la piratería. Nuestro objetivo inmediato en relación con la eliminación de la piratería, por supuesto, debe ser la continuación de la . Esto incluso debería incluir una ampliación de su mandato, de modo que también se pudiera proteger a los pescadores. No entiendo por qué algunos colegas parlamentarios no quieren proteger a los pescadores. Ya que estamos protegiendo a la navegación comercial y turística, así como a los barcos que transportan ayuda alimentaria, también deberíamos hacer todo lo posible para posibilitar que los pescadores realicen su trabajo con seguridad. Al mismo tiempo, no debemos perder de vista el objetivo a largo plazo, sin el cual será imposible dar con una solución duradera para el problema de la piratería. Me refiero a la paz, la estabilidad, la erradicación de la pobreza y el desarrollo del país. Por tanto, en nuestra actuación orientada al largo plazo debemos concentrarnos en: • reforzar la misión de la AMISOM • mantener y ejecutar de manera decidida el embargo de armas sobre Somalia • la estabilización del país por medio de una estrategia de acción coordinada y exhaustiva que implique a la Unión Europea, a la Unión Africana y a los Estados Unidos • tratar de alcanzar unos acuerdos de paz duradero entre las partes, y • mantener el apoyo a la creación de instituciones estatales en todo el país."@es21
"Komisjonil ja nõukogul on õigus. Ainus võimalik lahendus Somaalia olukorrale on sealse konflikti igakülgne käsitlemine, mis hõlmab kõikide asjaosaliste kooskõlastatud tegevust, millega püütakse saavutada piirkonnas stabiilsus ja lõpetada piraatlus. Meie lähim eesmärk piraatluse kaotamise probleemi puhul peab olema muidugi operatsiooni Atalanta jätkamine. See võiks hõlmata isegi tema mandaadi laiendamist, et kaitsta ka kalureid. Ma ei mõista, miks osa meie kolleege ei taha kaitsta kalureid. Et me kaitseme kauba- ja turismilaevandust, samuti toiduabilaevu, siis peaksime tegema ka kõik võimaliku, et kalurid saaksid oma tööd ohutult teha. Samal ajal ei tohi me kaotada silmist pikaajalist eesmärki, milleta ei leita piraatluse probleemile kunagi püsivat lahendust. Ma viitan rahule, stabiilsusele, vaesuse kaotamisele ja riigi arengule. Seepärast peame pikas plaanis keskenduma järgmisele: • AMISOMi missiooni tugevdamine • relvaembargo vankumatu säilitamine ja täitmine Somaalia suhtes • riigi stabiliseerimine kooskõlastatud ja igakülgse tegevusstrateegiaga, mis hõlmab Euroopa Liitu, Aafrika Liitu ja USAd • püüe sõlmida kestvad rahulepingud poolte vahel ning • toetus riigi institutsioonide loomiseks, mis tegutseksid kogu riigis."@et5
"Komissio ja neuvosto ovat oikeassa. Ainoa mahdollinen vastaus Somalian tilanteeseen on kattava lähestymistapa maassa vallitsevaan konfliktiin ja kaikkien niiden osapuolien koordinoitu toiminta, jotka pyrkivät luomaan alueelle vakautta ja lopettamaan merirosvouksen. Merirosvouksen lopettamisen osalta välittömänä tavoitteenamme on luonnollisesti oltava Atalanta-operaation jatkaminen. Tähän tulisi sisältyä myös sen toimeksiannon laajentaminen, jotta myös kalastajat saavat suojelua. En voi käsittää, miksi eräät jäsenet eivät halua kalastajia suojeltavan. Koska suojelemme kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä elintarvikeapua kuljettavia aluksia, meidän olisi tehtävä kaikkemme, jotta myös kalastajat voivat tehdä työtään turvallisesti. Samalla emme saa unohtaa pitkän aikavälin tavoitetta, jota ilman merirosvouksen ongelmaan ei koskaan saada kestävää ratkaisua. Tarkoitan rauhaa, vakautta, köyhyyden poistamista ja Somalian kehittämistä. Näin ollen meidän on toimittava pitkällä aikavälillä ja keskityttävä • AMISOM-operaation vahvistamiseen • Somaliaa koskevan aseidenvientikiellon ylläpitämiseen ja toimeenpanoon • maan vakauttamiseen koordinoidulla ja kattavalla toimintastrategialla, johon osallistuvat Euroopan unioni, Afrikan unioni ja Yhdysvallat • saamaan aikaan kestäviä rauhansopimuksia osapuolten välille sekä • tukemaan valtion toimielinten aktiivista kehittämistä koko maassa."@fi7
"La Commission et le Conseil ont raison. La seule réponse possible à la situation en Somalie est une approche exhaustive du conflit qui y règne, avec une action coordonnée de toutes les parties engagées dans des efforts visant à atteindre une stabilité dans la région et à mettre fin à la piraterie. Notre objectif immédiat dans le problème de l’élimination de la piraterie doit bien évidemment s’inscrire dans la lignée de l’opération Atalanta. Celle-ci doit même comprendre une extension de son mandat, afin que les pêcheurs soient protégés également. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi certains collègues parlementaires ne veulent pas protéger les pêcheurs. Comme nous protégeons la navigation commerciale et touristique ainsi que les bateaux qui acheminent l’aide alimentaire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux pêcheurs de faire leur travail en sécurité. En même temps, nous ne devons pas perdre de vue l’objectif à long terme, sans lequel une solution durable au problème de la piraterie ne pourra jamais être mise au point. Je fais référence à la paix, à la stabilité, à l’élimination de la pauvreté et au développement du pays. Dès lors, en agissant à long terme, nous devons nous concentrer sur les éléments suivants: • le renforcement de la mission de l’AMISOM; • un maintien et une exécution résolue de l’embargo sur les armes en Somalie; • la stabilisation du pays par une stratégie coordonnée et globale de mesures impliquant l’Union européenne, l’Union africaine et les États-Unis; • les efforts pour maintenir des accords de paix durables entre les parties; • le soutien à l’élaboration d’institutions actives de l’État à travers le pays."@fr8
". A Bizottságnak és a Tanácsnak igaza van. A szomáliai helyzetre adható egyetlen lehetséges válasz a konfliktus átfogó megközelítése, amelyhez a térség stabilitásának eléréséért és a kalózkodás felszámolásáért tett erőfeszítésekben részt vevő valamennyi fél tevékenységének koordinálására van szükség. Közvetlen célunknak a kalózkodás felszámolásának kérdésében természetesen az Atalanta művelet folytatásának kell lennie. Ennek a mandátum kiterjesztését is magába kellene foglalnia annak érdekében, hogy a halászok is védelmet élvezzenek. Nem értem, hogy egyes képviselőtársaim miért nem akarják megvédeni a halászokat. Mivel védelmet nyújtunk a kereskedelmi és a turistahajóknak, valamint az élelmiszersegélyeket szállító hajóknak is, ezért minden tőlünk telhetőt meg kellene tennünk annak érdekében is, hogy a halászok biztonságban végezhessék munkájukat. Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk a hosszú távú célt, amely nélkül sohasem fogunk tartós megoldást találni a kalózkodás problémájára. A békére, a stabilitásra, a szegénység felszámolására és az ország fejlesztésére gondolok. Ezért hosszú távú cselekvésként a következőkre kell összpontosítanunk: • az AMISOM misszió megerősítése • a Szomáliával szembeni fegyverembargó határozott fenntartása és végrehajtása • az ország stabilitásának megteremtése egy koordinált és átfogó cselekvési stratégia keretében, az Európai Unió, az Afrikai Unió és az Egyesült Államok bevonásával • tartós békemegállapodásokra történő törekvés a felek között, és • az ország egész területén az állami intézmények felépítésének támogatása."@hu11
"La Commissione e il Consiglio hanno ragione. La sola risposta possibile alla situazione somala è un approccio globale al conflitto locale, con un’azione coordinata di tutte le parti impegnate a cercare di raggiungere la stabilità della regione e la cessazione della pirateria. Il nostro obiettivo immediato nell’eradicazione della pirateria deve essere, naturalmente, la continuazione dell’operazione Atalanta. Ciò dovrebbe comprendere anche l’estensione del suo mandato, in modo da proteggere anche i pescatori. Non capisco perché alcuni colleghi non vogliano proteggere i pescatori. Visto che proteggiamo le imbarcazioni commerciali e turistiche, nonché quelle che trasportano aiuti alimentari, dovremmo fare il possibile anche per permettere ai pescatori di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Al contempo, non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo a lungo termine, senza il quale una soluzione duratura al problema della pirateria non sarà mai possibile. Mi riferisco alla pace, alla stabilità, all’eliminazione della povertà e allo sviluppo del paese. Agendo sul lungo termine, dobbiamo concentrarci su: • rafforzamento della missione dell’Unione africana in Somalia • mantenimento fermo ed esecuzione del divieto alle armi in Somalia • stabilizzazione del paese con una strategia d’azione coordinata e globale che coinvolga l’Unione europea, l’Unione africana e gli Stati Uniti • sforzo volto al raggiungimento di accordi di pace duratura tra le parti • sostegno al potenziamento delle istituzioni dello Stato attivo in tutto il paese."@it12
"Komisija ir Taryba yra teisios. Vienintelė galima reakcija į padėtį Somalyje yra visapusiškas požiūris į konfliktą jame kartu su visų šalių, dedančių pastangas, kad užtikrintų stabilumą regione ir sustabdytų piratavimą, koordinuojamais veiksmais. Artimiausias mūsų tikslas sprendžiant piratavimo likvidavimo problemą, be abejo, turi būti operacijos „Atalanta“ tęsimas. Tai turėtų netgi apimti tokį jos įgaliojimų išplėtimą, kad būtų saugomi ir žvejai. Negaliu suprasti, kodėl kai kurie kolegos Parlamento nariai nenori apsaugoti žvejų. Kadangi saugome prekybos ir turistinius laivus, taip pat pagalbą maistu plukdančius laivus, taip pat turėtume padaryti viską, ką galime, kad sudarytume sąlygas žvejams saugiai dirbti savo darbą. Kartu neturime užmiršti ilgalaikio tikslo, be kurio niekada nebus surastas ilgalaikis piratavimo problemos sprendimas. Kalbu apie taiką, stabilumą, skurdo panaikinimą ir šalies vystymąsi. Todėl, veikdami ilgalaikiu pagrindu, turime daugiausia dėmesio skirti: • AMISOM misijos stiprinimui • ryžtingam ginklų embargo Somaliui palaikymui ir vykdymui • šalies stabilizavimui taikant koordinuotą ir visapusišką veiksmų, kuriuose dalyvautų Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga ir JAV, strategiją • ilgalaikių visų šalių taikos susitarimų siekimui ir • paramai stiprinant valstybės institucijas, veikiančias visoje šalyje."@lt14
"Komisijai un Padomei ir taisnība — vienīgā iespējamā atbilde uz situāciju Somālijā ir visaptverošas pieejas rašana tur notiekošajam konfliktam, piemērojot saskaņotu visu to pušu rīcību, kas iegulda pūles stabilitātes nodrošināšanā šajā reģionā un pirātisma izbeigšanā. Lai novērstu pirātisma problēmu, tuvākais mērķis, protams, ir turpināt operāciju . Tam pat vajadzētu ietvert operācijas mandāta paplašināšanu, lai būtu pasargāti arī zvejnieki. Nesaprotu, kāpēc dažas partnervalstis nevēlas aizsargāt zvejniekus. Mums būtu jādara viss iespējamais, lai zvejniekiem ļautu droši veikt viņu darbu, tāpat kā mēs aizsargājam komerciālos un tūristu pārvadājumus un kuģus, kas piegādā pārtikas palīdzību. Tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu ilgtermiņa mērķi, bez kura nekādi nespēsim rast stabilu risinājumu pirātisma problēmai. Ar to es domāju mieru, stabilitāti, nabadzības izskaušanu un valsts attīstību. Tādējādi, domājot par ilgtermiņa perspektīvu, mūsu darbības jākoncentrē uz: • misijas stiprināšanu; • Somālijai noteikto ieroču embargo apņēmīgu uzraudzību un īstenošanu; • valsts stabilizēšanu, piemērojot saskaņotu un visaptverošu rīcības stratēģiju, kas ietver Eiropas Savienību, Āfrikas Savienību un ASV; • centieniem noslēgt ilgstošus miera līgumus starp pusēm; • atbalsta sniegšanu valsts iestāžu veidošanā, kas aktīvi darbotos visā valstī."@lv13
"Komisja Europejska i Rada mają rację. Odpowiedzią na sytuację w Somalii może być tylko kompleksowe podejście do konfliktu w tym kraju oraz skoordynowane działanie wszystkich podmiotów, działających na rzecz stabilizacji w regionie i zwalczania piractwa. Naszym celem doraźnym w kwestii zwalczania piractwa musi oczywiście być kontynuacja operacji Atalanta. A nawet rozszerzenie jej mandatu, tak aby chronieni byli również rybacy. Nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy posłowie nie chcą chronić rybaków. Skoro chronimy statki handlowe, turystyczne i te, które niosą pomoc żywnościową, to powinniśmy również zrobić wszystko, aby rybacy mogli bezpiecznie wykonywać swą pracę. Jednocześnie nie możemy tracić z oczu celu długofalowego, bez którego trwałe rozwiązanie problemu piractwa nie nastąpi nigdy. Chodzi o pokój, stabilizację, zwalczanie ubóstwa i rozwój kraju. Dlatego, działając długofalowo, musimy się skupić na: • umocnieniu misji AMISOM • stanowczym przestrzeganiu i egzekwowaniu embarga na dostawy broni do Somalii • stabilizacji kraju poprzez skoordynowaną i kompleksową strategię działania Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej i USA • dążeniu do trwałych uzgodnień pokojowych pomiędzy stronami, oraz • wspieraniu budowy instytucji państwowych, działających na terenie całego kraju."@mt15
"De Commissie en de Raad hebben gelijk. Het enige mogelijke antwoord op de situatie in Somalië is een brede aanpak van het conflict daar, met gecoördineerd optreden van alle partijen die zich inzetten voor stabiliteit in de regio en het uitbannen van piraterij. Onze onmiddellijke doelstelling als het gaat om het probleem van de uitbanning van piraterij moet natuurlijk de voortzetting van operatie Atalanta zijn. Hierbij moet zelfs het mandaat worden uitgebreid, zodat vissers ook beschermd worden. Ik begrijp niet waarop bepaalde leden van dit Parlement de vissers niet willen beschermen. Als we handels- en toeristenvaart en schepen met voedselhulp beschermen, moeten we ook al het mogelijke doen om te zorgen dat vissers hun werk veilig kunnen doen. Tegelijkertijd mogen we de langetermijndoelstelling niet uit het oog verliezen, die een voorwaarde is om een blijvende oplossing voor het probleem van piraterij te kunnen vinden. Ik heb het dan over vrede, stabiliteit, de uitbanning van armoede en de ontwikkeling van het land. Op de lange termijn moeten we ons daarom richten op: • versterking van de AMISOM-missie • strikte handhaving en uitvoering van het wapenembargo tegen Somalië • stabilisering van het land door middel van een gecoördineerde en uitgebreide actiestrategie voor de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en de VS • streven naar blijvende vredesovereenkomsten tussen de partijen en • ondersteuning van de opbouw van staatsinstellingen die in het hele land actief zijn."@nl3
". A Comissão e o Conselho estão certos. A única resposta possível à situação na Somália é uma abordagem abrangente para o conflito ali existente, com a acção coordenada de todas as partes envolvidas nos esforços para alcançar a estabilidade na região e para acabar com a pirataria. O nosso objectivo imediato de eliminar o problema da pirataria deve, evidentemente, passar por uma continuação da Operação Atalanta. Esta abordagem deve ainda incluir a prorrogação do seu mandato, de modo que os pescadores também sejam protegidos. Não consigo entender por que certos colegas não querem proteger os pescadores. Uma vez que estamos a proteger a navegação comercial e turística, bem como os navios que transportam ajuda alimentar, também devemos fazer todos os possíveis para permitir que os pescadores façam o seu trabalho em segurança. Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista o objectivo a longo prazo, sem o qual nunca vai ser encontrada uma solução duradoura para o problema da pirataria. Refiro-me à paz, à estabilidade, à eliminação da pobreza e ao desenvolvimento do país. Assim sendo, numa perspectiva de longo prazo, temos de concentrar-se em: • reforço da missão AMISOM • manutenção e execução firmes do embargo de armas à Somália • estabilização do país por meio de uma estratégia coordenada e global para a acção envolvendo a União Europeia, a União Africana e os EUA • determinação no sentido de obter acordos de paz duradouros entre as partes e • apoio na estruturação de instituições do Estado activas em todo o país."@pt17
"Comisia şi Consiliul au dreptate. Singurul răspuns posibil la situaţia din Somalia este o abordare cuprinzătoare a conflictului, prin acţiunea coordonată a tuturor părţilor implicate în eforturile de obţinere a stabilităţii în regiune şi de eliminare a pirateriei. Obiectivul nostru imediat privind problema eliminării pirateriei trebuie, desigur, să fie continuarea operaţiunii Atalanta. Aceasta ar trebui să includă chiar şi extinderea mandatului său, pentru ca şi pescarii să beneficieze de protecţie. Nu înţeleg de ce unii colegi deputaţi nu doresc ca pescarii să fie protejaţi. Întrucât protejăm transporturile navale comerciale şi turistice, precum şi navele care transportă asistenţă alimentară, trebuie, de asemenea, să luăm toate măsurile posibile care să le permită pescarilor să îşi desfăşoare activitatea în siguranţă. În acelaşi timp, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul pe termen lung, fără de care nu se poate găsi niciodată o soluţie durabilă a problemei pirateriei. Mă refer la pace, stabilitate, eliminarea sărăciei şi dezvoltarea ţării. Prin urmare, o abordare pe termen lung trebuie să se axeze pe: • consolidarea misiunii AMISOM; • menţinerea fermă şi executarea embargoului armelor privind Somalia; • stabilizarea ţării printr-o strategie coordonată şi cuprinzătoare pentru o acţiune care să includă Uniunea Europeană, Uniunea Africană şi SUA; • încercarea încheierii de acorduri de pace durabile între părţi; • sprijinirea construirii unor instituţii de stat active pe întreg teritoriul ţării."@ro18
"Komisia a Rada majú pravdu. Jediná možná odpoveď na situáciu v Somálsku je komplexný prístup k tamojšiemu konfliktu s koordinovanou činnosťou všetkých strán zainteresovaných do snaženia o dosiahnutie stability v regióne a ukončenie pirátstva. Naším okamžitým cieľom v otázke odstránenia pirátstva musí byť, samozrejme, pokračovanie operácie Atalanta. To by malo taktiež zahŕňať rozšírenie jej mandátu, aby aj rybári boli chránení. Neviem pochopiť, prečo niektorí kolegovia poslanci nechcú, aby boli rybári chránení. Keďže chránime obchodné a výletné lode, ako aj lode prepravujúce potravinovú pomoc, mali by sme robiť všetko preto, aby si rybári mohli robiť svoju prácu v bezpečí. Zároveň však nesmieme strácať zo zreteľa dlhodobý cieľ, bez ktorého sa nikdy nepodarí nájsť trvalé riešenie týkajúce sa problému pirátstva. Myslím tým mier, stabilitu, odstránenie chudoby a rozvoj krajiny. Preto sa pri dlhodobých opatreniach musíme zameriavať na: • posilňovanie misie AMISOM • rezolútne udržanie a vykonávanie zbraňového embarga uvaleného na Somálsko • stabilizáciu krajiny koordinovanou a komplexnou stratégiou zameranou na opatrenia, na ktorých sa podieľa Európska únia, Africká únia a USA • snahu o dosiahnutie trvalých mierových dohôd medzi jednotlivými stranami a • podporu pri budovaní štátnych inštitúcií pôsobiacich na celom území krajiny."@sk19
"Komisija in Svet imata prav. Edini možno odgovor na razmere v Somaliji je celovit pristop reševanju spora v tej državi z usklajenim ukrepanjem vseh strani, ki si prizadevajo za stabilnost v regiji in odpravo piratstva. Naš prvi cilj pri problemu odprave piratstva mora seveda biti nadaljevanje operacije Atalanta. To bi moralo celo vključevati razširitev njene pristojnosti, da bi bili zaščite deležni tudi ribiči. Ne morem razumeti, zakaj nekateri kolegi poslanci ne želijo zaščititi ribičev. Če nudimo zaščito trgovskemu in turističnemu pomorskemu prometu ter ladjam, ki prevažajo pomoč v hrani, bi morali tudi storiti vse, kar je v naši moči, da bi omogočili ribičem varno opravljanje njihovega dela. Obenem moramo imeti pred očmi dolgoročni cilj, brez katerega ne bomo nikoli našli trajne rešitve problema piratstva. S tem mislim na mir, stabilnost, odpravo revščine in razvoj države. Zato se moramo pri ukrepanju na dolgoročni ravni osredotočiti na: • krepitev misije AMISOM • odločno ohranjanje in izvrševanje embarga na orožje v Somaliji • stabilizacijo države z usklajeno in celovito strategijo za ukrepanje, ki vključuje Evropsko unijo, Afriško unijo in ZDA • prizadevanje za trajne mirovne sporazume med stranmi in • podporo pri izgradnji državnih institucij, ki bodo dejavne po vsej državi."@sl20
"Kommissionen och rådet har rätt. Det enda möjliga svaret på situationen i Somalia är ett heltäckande förhållningssätt till konflikten där, med samordnade åtgärder från alla parter som deltar i insatser för att uppnå stabilitet i regionen och stoppa piratverksamheten. Vårt omedelbara mål för att stoppa denna verksamhet måste naturligtvis vara att se till att operation Atalanta fortsätter. Detta bör t.o.m. inbegripa en utvidgning av mandatet så att yrkesfiskarna också blir skyddade. Jag kan inte förstå varför vissa kolleger inte vill skydda yrkesfiskarna. Eftersom vi skyddar handels- och turistfartyg, såväl som fartyg som fraktar livsmedelsbistånd, bör vi också göra allt som står i vår makt för att se till att yrkesfiskarna kan vara trygga när de arbetar. Samtidigt får vi inte glömma bort det långsiktiga målet, utan vilket vi aldrig kommer att få en hållbar lösning på piratproblemet. Jag syftar här på fred, stabilitet, fattigdomsbekämpning och utveckling i landet. På lång sikt måste vi därför koncentrera oss på • stärkande av Amisom-uppdraget • resolut upprätthållande och verkställande av vapenembargot mot Somalia • stabilisering av landet genom en samordnad och heltäckande strategi för åtgärder där Europeiska unionen, Afrikanska unionen och Förenta staterna deltar • att få hållbara fredsavtal mellan parterna, och • stöd till institutionsskapande åtgärder som ska gälla i hela landet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph