Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-383"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-383"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I know very well that this is an issue that is very important in some member countries because of the victims they have had, because of the difficulties there. Our Greek colleague who asked me a question that I wanted to answer is no longer here, but I wanted to say what we have been doing and why I said that there was a certain success. As our President mentioned, there was the so-called Djibouti Process and the international contact group, of which the Commission was part and where I know that our former colleague, Louis Michel, who is now a European parliamentarian, tried very hard to help and support the transitional government. It is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia. This is our first and foremost task, and we will have to do it with diplomatic and political support. Then we have to help and protect the boats and all the people there. Then we also have to do what I said before – the colleague who spoke last has maybe heard me before. I said before that, institution-building, capacity-building, trying to help the legal process, to help the population, is absolutely fundamental. Only then, when we have more stability in the country and steps have been taken to eradicate poverty, can all of that then be done. So it is indeed a very complex process. In order to be helpful, apart from the other things, we now have concrete support ongoing for 29 projects, worth over EUR 50 million, which is a huge amount of money for these people, that support governance, security and civil society, that support the reconciliation process and institution-building. The ultimate aim is to help create a functioning state that will be able to serve the Somalian people and where we also have to combat terrorism. Terrorism, unfortunately, is very much anchored there, where we nearly have a failed state, so we have a huge task indeed. Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future. We, the Commission, would certainly not be against it, but I think this is for the Member States to decide and, in particular, maybe for the next Spanish Presidency. If they have an interest, then they might indeed do so."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem si velmi dobře vědoma toho, že toto téma je velice důležité především v některých členských státech kvůli obětem, které utrpěly, a kvůli všem obtížím. Náš řecký kolega, který mi položil otázku, na niž jsem chtěla odpovědět, tu již není, ale chtěla jsem říci, co přesně děláme a proč jsem se zmínila o jistém úspěchu. Jak zmínil náš předseda, proběhl tzv. džibutský proces a mezinárodní kontaktní skupina, jíž se účastnila Komise a v níž se náš bývalý kolega, Louis Michel, který je nyní poslancem EP, velice snažil pomoci a podpořit přechodnou federální vládu. Je to právě tato vláda, která má největší šanci přinést Somálsku stabilitu. Je to náš první a nejdůležitější úkol a my jej budeme muset splnit s diplomatickou a politickou podporou. Potom budeme muset chránit lodě a jejich posádky. Potom také musíme učinit to, co jsem řekla před chvílí – kolega, který mluvil přede mnou, mne již možná slyšel. Řekla jsem, že budování institucí a vytváření kapacit, snaha pomoci právnímu systému a obyvatelům jsou naprosto zásadní. Teprve tehdy, až bude země stabilnější a budou podniknuty kroky k vymýcení chudoby, může toto všechno být uskutečněno. Takže jde o skutečně složitý proces. Abychom byli nápomocní, podporujeme nyní kromě jiného 29 konkrétních projektů v hodnotě 50 milionů eur, což je obrovská suma, která podpoří správu, bezpečnost a občanskou společnost, která podpoří proces obnovy a budování institucí. Hlavním cílem je pomoci vytvořit fungující stát, který bude schopen sloužit obyvatelům Somálska a kde také musíme bojovat proti terorismu. Terorismus je zde v tomto téměř zkrachovalém státě bohužel hluboce zakořeněn, proto máme před sebou opravdu těžký úkol. Někdo se ptal, zda by se v budoucnu mohl konat summit o pirátství. My, Komise, bychom rozhodně nebyli proti, ale myslím si, že záleží spíše na členských státech a především na příštím, španělském předsednictví. Pokud budou mít zájem, mohou tak samozřejmě učinit."@cs1
"Fru formand! Jeg ved ganske udmærket, at dette tema har meget stor betydning i visse medlemsstater, fordi man dér har haft ofre og på grund af problemerne dér. Vores græske kollega, der stillede mig et spørgsmål, som jeg gerne vil besvare, er ikke længere til stede, men jeg ville gerne forklare, hvad vi har gjort, og hvorfor jeg sagde, at vi havde haft en vis succes. Som vores formand nævnte, havde vi den såkaldte Djiboutiproces og den internationale kontaktgruppe, som Kommissionen deltog i, og hvor jeg ved, at vores tidligere kollega, Louis Michel, som nu er medlem af Europa-Parlamentet, virkelig forsøgte at hjælpe og støtte overgangsregeringen. Det er stadig denne regering, der står bedst placeret til at skabe stabilitet i Somalia. Det er vores fornemmeste opgave, og vi skal løse den med diplomatisk og politisk støtte. Så skal vi hjælpe og beskytte skibene og alle menneskerne der. Dernæst skal vi også gøre det, jeg var inde på tidligere – kollegaen, der talte sidst, har måske hørt mig sige det før. Jeg sagde før, at institutionsopbygning, kapacitetsopbygning, at forsøge at hjælpe den juridiske proces på vej, at hjælpe befolkningen er af absolut grundlæggende betydning. Først da, når vi har større stabilitet i landet, og man har taget skridt til at udrydde fattigdommen, kan alt det lade sig gøre. Så det er virkelig en meget kompliceret proces. For at hjælpe til yder vi nu bl.a. konkret støtte til 29 projekter til en værdi af mere end 50 mio. EUR, hvilket er et kolossalt beløb for disse mennesker, hvor vi støtter administrationen, sikkerheden og civilsamfundet, der støtter forsoningsprocessen og institutionsopbygningen. Det endelige mål er at bidrage til at skabe en fungerende stat, der kan tjene den somaliske befolkning, og hvor vi også skal bekæmpe terrorisme. Terrorisme er desværre særdeles fast forankret her, hvor staten nærmest er gået i opløsning, så vi står virkelig over for en kolossal opgave. Der blev spurgt, om der vil blive afholdt et topmøde om sørøveri på et tidspunkt. Kommissionen vil bestemt ikke være imod et sådant topmøde, men jeg mener, at det er op til medlemsstaterne at beslutte og måske især det kommende spanske formandskab. Hvis de er interesserede i det, har de mulighed for at afholde et sådant topmøde."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass dieses Problem für einige Mitgliedstaaten wegen der Opfer aus diesen Ländern und wegen der Schwierigkeiten vor Ort sehr wichtig ist. Unsere griechische Kollegin, die eine Frage an mich gerichtet hat, ist nun leider nicht mehr hier, aber ich möchte anmerken, was wir tatsächlich unternommen haben und warum ich gesagt habe, dass es einen gewissen Erfolg gegeben hat. Wie bereits erwähnt wurde, gab es den sogenannten Dschibuti-Prozess und die internationale Kontaktgruppe, an der auch die Kommission teilgenommen hat und von der ich weiß, dass unser früherer Kollege, Herr Louis Michel, der nun Abgeordneter des Europäischen Parlamentes ist, sich sehr intensiv darum bemüht hat, der Übergangsregierung zu helfen und diese zu unterstützen. Diese Regierung ist die Autorität, die am besten Stabilität in Somalia erreichen kann. Hierbei handelt es sich um unsere wichtigste Aufgabe, und wir müssen hier auf dem Wege der Diplomatie und politischen Unterstützung vorgehen. Zudem müssen wir den Schiffen und all den Menschen dort helfen und sie beschützen. Außerdem müssen wir tun, was ich bereits erwähnt habe. Der Kollege, der zuletzt gesprochen hat, hat mich vielleicht bereits gehört. Denn ich habe schon früher gesagt, dass Verwaltungsaufbau, Kapazitätenaufbau, Unterstützung des Rechtssystems, Unterstützung für die Bevölkerung grundlegend notwendig sind. Nur wenn wir mehr Stabilität in dem Land erreicht und Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut ergriffen haben, kann all diese umgesetzt werden. Es handelt sich also um einen sehr komplexen Prozess. Um dennoch helfen zu können, unterstützen wir zurzeit – unabhängig von anderen Dingen – 29 Projekte mit einem Betrag von über 50 Mio. EUR. Dabei handelt es sich für die Menschen dort um eine große Geldsumme, mit der Governance, Sicherheit und die Zivilgesellschaft, aber auch der Aussöhnungsprozess und der Verwaltungsaufbau unterstützt werden. Letztendlich bleibt es unser Ziel, einen funktionierenden Staat aufzubauen, der den somalischen Bürgern dienen kann. Zudem müssen wir den Terrorismus bekämpfen. Einen Terrorismus, der dort unglückerlicherweise sehr stark verankert ist, wo wir beinahe einen gescheiterten Staat haben. Wir stehen also vor einer großen Aufgabe. Es wurde auch gefragt, ob es in der Zukunft einen Gipfel zum Thema Piraterie geben könnte. Die Kommission ist natürlich nicht dagegen, aber ich denke, dass die Mitgliedstaaten selbst darüber entscheiden sollten, und vielleicht der nächste, der spanische Ratsvorsitz. Wenn sie daran interessiert sind, werden sie möglicherweise darauf zurückkommen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ορισμένα κράτη μέλη λόγω των θυμάτων που είχαν, λόγω των δυσκολιών εκεί. Ο έλληνας συνάδελφός μας ο οποίος μου έθεσε μια ερώτηση στην οποία ήθελα να απαντήσω δεν είναι πλέον εδώ, αλλά θα ήθελα να πω τι κάνουμε και γιατί είπα ότι ήταν μια κάποια επιτυχία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρός μας, υπήρξε η αποκαλούμενη διαδικασία του Τζιμπουτί και η διεθνής ομάδα επαφής, στην οποία η Επιτροπή συμμετείχε και στην οποία γνωρίζω ότι ο πρώην συνάδελφός μας, Louis Michel, ο οποίος τώρα είναι μέλος του ΕΚ, προσπάθησε πολύ σκληρά να βοηθήσει και να στηρίξει τη μεταβατική κυβέρνηση. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία ακόμη διαθέτει τις περισσότερες δυνατότητες για να φέρει τη σταθερότητα στη Σομαλία. Αυτό είναι το πρώτιστο και κύριο έργο μας, και πρέπει να το κάνουμε με διπλωματική και πολιτική στήριξη. Έπειτα έχουμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τα πλοία και όλους τους ανθρώπους εκεί. Επίσης, πρέπει να κάνουμε αυτά που είπα προηγουμένως – ο συνάδελφος ο οποίος μίλησε τελευταίος ίσως με άκουσε πριν. Είπα πριν ότι η οικοδόμηση θεσμών, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η προσπάθεια να βοηθηθεί η νομική διαδικασία, να βοηθηθεί ο πληθυσμός, είναι απόλυτα θεμελιώδη ζητήματα. Μόνο τότε, όταν θα έχουμε σταθερότητα στη χώρα και θα έχουν ληφθεί μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας, μπορούν όλα αυτά να γίνουν. Γι’ αυτό και πρόκειται πράγματι για μια σύνθετη διαδικασία. Προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι, πέραν των άλλων, τώρα διαθέτουμε συγκεκριμένη στήριξη η οποία συνεχίζεται για 29 προγράμματα, αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό τεράστιο για αυτούς τους ανθρώπους, προγράμματα τα οποία στηρίζουν τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την κοινωνία των πολιτών, τα οποία στηρίζουν τη διαδικασία συμφιλίωσης και την οικοδόμηση θεσμών. Ο τελευταίος στόχος είναι να βοηθηθεί η δημιουργία λειτουργούντος κράτους το οποίο θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τον σομαλικό λαό και όπου εμείς επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία, δυστυχώς, έχει βαθιές ρίζες εκεί, σε μια χώρα όπου το κράτος έχει καταλυθεί, άρα έχουμε όντως τεράστιο έργο. Κάποιος ρώτησε αν θα ήταν δυνατή η σύγκληση συνόδου κορυφής για την πειρατεία στο μέλλον. Το βέβαιο είναι ότι, εμείς, η Επιτροπή, δεν θα είχαμε αντίρρηση για αυτό, αλλά πιστεύω ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν και, ιδιαίτερα, ίσως στην ισπανική Προεδρία. Αν ενδιαφέρονται, τότε ενδέχεται όντως να την συγκαλέσουν."@el10
"Señora Presidenta, sé muy bien que ésta es una cuestión muy importante en algunos Estados miembros debido a las víctimas que han tenido, por las dificultades allí. Nuestro colega griego que me ha hecho una pregunta a la que quería dar respuesta ya no está presente, pero quiero contar lo que hemos hecho y por qué he dicho que se ha registrado un éxito relativo. Como nuestra Presidente ha mencionado, hemos tenido el denominado el Proceso de Djibouti y el grupo internacional de contacto, del que la Comisión era parte y en el que sé que nuestro colega el señor Michel, que ahora es parlamentario europeo, ha intentado ayudar y apoyar al gobierno de transición, que sigue siendo el mejor posicionado para aportar algo de estabilidad a Somalia. Ésa es nuestra tarea principal y más importante, y tendremos que hacerlo con apoyo diplomático y político. Tenemos que ayudar y proteger a los barcos y a todas las personas que hay allí. También tenemos que hacer lo que he dicho con anterioridad, el colega que ha intervenido en último lugar tal vez me ha oído antes. Antes de eso he dicho que la creación de instituciones, la capacitación y el intentar prestar ayuda al proceso legal para ayudar a la población, resulta absolutamente fundamental, solamente entonces, cuando tengamos más estabilidad en el país y hayamos dado pasos para erradicar la pobreza, será posible hacer todo eso. Así que se trata de un proceso verdaderamente complejo. Con el fin de resultar de ayuda, aparte de otras cosas, ahora tenemos en marcha una ayuda concreta de 50 millones de euros, que supone una enorme cantidad de dinero para aquellas personas y que sirve para apoyar la gobernanza, la seguridad y la sociedad civil, y para apoyar el proceso de reconciliación y la creación de instituciones. El objetivo final es ayudar a crear un Estado operativo que sea capaz de servir a los ciudadanos somalíes y en el que también deberemos luchar contra el terrorismo. Por desgracia, el terrorismo está muy arraigado allí, donde prácticamente tenemos un Estado fallido, por lo que nuestra tarea se antoja ímproba. Alguien ha preguntado si podría celebrarse una cumbre sobre piratería en el futuro. Ciertamente, en la Comisión no estaríamos en contra, pero creo que es algo que deben decidir los Estados miembros y, en particular, la próxima Presidencia española. Si existe un interés, entonces se podría celebrar dicha cumbre."@es21
"Austatud juhataja! Tean väga hästi, et mõnes liikmesriigis on see nende riikide ohvrite ja neis riikides esinevate raskuste tõttu väga oluline teema. Meie Kreeka kolleegi, kes esitas mulle küsimuse, millele ma tahtsin vastata, ei ole enam siin, aga tahtsin öelda, mida me oleme teinud ja miks ma ütlesin, et on mõningaid edusamme. Nagu meie eesistuja märkis, on meil niinimetatud Djibouti protsess ja rahvusvaheline kontaktrühm, milles komisjon osales ning milles mulle teadaolevalt meie endine kolleeg Louis Michel, kes on nüüd Euroopa Parlamendi liige, üritas üleminekuvalitsust väga tugevalt aidata ja toetada. Just sellel valitsusel on kõige paremad võimalused tagada Somaalias mõningane stabiilsus. See on meie esmane ja kõige tähtsam ülesanne ning me peame seda tegema diplomaatilise ja poliitilise toetusega. Lisaks peame aitama ja kaitsma laevu ja kõiki neil olevaid inimesi. Peame tegema ka seda, mida ma enne ütlesin – viimasena kõnelnud kolleeg võib-olla kuulis mind siis. Ütlesin enne, et institutsioonide loomine, suutlikkuse tagamine, õigusprotsessile kaasaaitamine, elanikkonna abistamine on täiesti hädavajalik. Alles siis, kui riigis on suurem stabiilsus ja on võetud meetmeid vaesuse kaotamiseks, saab kõike seda teha. Seega on see tõepoolest väga keeruline protsess. Selleks et aidata, toetame me lisaks muudele asjadele praegu konkreetselt 29 projekti kokku 50 miljoni euro ulatuses, mis on väga suur summa nende inimeste jaoks. Sellega toetatakse head valitsemistava, turvalisust ja kodanikuühiskonda ning lepitusprotsessi ja institutsioonide ülesehitamist. Lõppeesmärk on aidata luua toimiv riik, mis suudab teenida Somaalia rahvast ning kus me peame võitlema ka terrorismiga. Terrorism on seal kahjuks väga juurdunud ja selles mõttes on see riik peaaegu nurjunud, seega on meil tõesti väga suur ülesanne. Keegi küsis, kas tulevikus võiks pidada tippkohtumise piraatluse teemal. Meie komisjonis ei oleks kindlasti sellele vastu, aga ma arvan, et seda peavad otsustama liikmesriigid ja eelkõige ehk järgmine eesistujariik Hispaania. Kui nemad on huvitatud, siis võivad nad tõepoolest seda teha."@et5
"Arvoisa puhemies, tiedän hyvin, että tämä kysymys on hyvin tärkeä eräille jäsenvaltioille niiden menettämien uhrien ja alueen vaikeuksien vuoksi. Kreikkalainen kollegamme, joka halusi esittää minulle kysymyksen, ei enää ole täällä, mutta halusin kertoa, mitä olemme tehneet ja miksi sanoin saavuttaneemme tiettyä menestystä. Neuvoston puheenjohtaja mainitsi niin kutsutun Djiboutin prosessin ja kansainvälisen yhteysryhmän, johon komissio osallistui ja jossa entinen kollegamme Louis Michel, joka nyt on Euroopan parlamentin jäsen, yritti erittäin kovasti auttaa ja tukea siirtymäkauden hallitusta. Tämä hallitus on yhä parhaassa asemassa luomaan jonkinlaista vakautta Somaliaan. Se on meidän ensisijainen tehtävämme, ja meidän on tehtävä se diplomaattisen ja poliittisen tuen avulla. Meidän on myös autettava ja suojeltava aluksia ja niiden miehistöjä. Lisäksi meidän on tehtävä se, minkä olen aiemmin sanonut – viimeksi puhunut jäsen on ehkä kuullut minun sanovan sen aikaisemmin. Sanoin aiemmin, että toimielinten vakiinnuttaminen, valmiuksien kehittäminen, oikeusprosessien tukeminen ja väestön auttaminen on ehdottoman välttämätöntä. Kaikki tämä voidaan tehdä vasta, kun olemme luoneet maahan lisää vakautta ja on ryhdytty toimiin köyhyyden poistamiseksi. Näin ollen se on todella hyvin monitahoinen prosessi. Ollaksemme avuksi tuemme nyt muun muassa konkreettisesti 29 hanketta, joiden arvo on yli 50 miljoonaa euroa, mikä on valtava rahasumma näille ihmisille, ja joilla tuetaan hallintoa, turvallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa, sovitteluprosessia ja toimielinten vakiinnuttamista. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan toimiva valtio, joka kykenee palvelemaan Somalian kansalaisia ja jossa meidän on myös torjuttava terrorismia. Terrorismi on valitettavasti saanut tässä lähes romahtaneessa valtiossa vahvan jalansijan, joten meillä on edessämme todella valtava tehtävä. Joku kysyi, voitaisiinko tulevaisuudessa järjestää merirosvousta käsittelevä huippukokous. Komissio ei sitä varmasti vastustaisi, mutta mielestäni on jäsenvaltioiden ja ehkä varsinkin seuraavan puheenjohtajavaltion Espanjan asia päättää tästä. Jos niillä on kiinnostusta, ne voivat hyvinkin järjestää sen."@fi7
"Madame la Présidente, je sais parfaitement que cette question est très importante pour certains pays membres, en raison des victimes qu’ils comptent et en raison des difficultés qui y règnent. Notre collègue grec qui m’a posé une question à laquelle je voulais répondre n’est plus là, mais je voulais parler de ce que nous avons fait et expliquer pourquoi j’ai dit qu’une certaine réussite avait été atteinte. Comme l’a mentionné notre Présidente, il y a eu le processus dit de Djibouti et le groupe de contact international, auxquels la Commission a pris part et dans lesquels je sais que mon ancien collègue, Louis Michel, qui est désormais parlementaire européen, a essayé d’aider et de soutenir le gouvernement de transition. C’est ce gouvernement qui est toujours le mieux placé pour apporter une certaine stabilité à la Somalie. Il s’agit de notre première et plus grande tâche et nous devrons l’accomplir avec un soutien diplomatique et politique. Ensuite, nous devons aider et protéger les bateaux et toute la population là-bas. Ensuite, nous devons également faire ce que j’ai dit auparavant – le collègue qui a parlé en dernier lieu m’a peut-être entendue avant. J’ai dit auparavant que l’élaboration d’institutions, le renforcement des capacités, les tentatives d’aide au processus juridique et à la population sont absolument fondamentaux. Ce n’est qu’alors, lorsque nous aurons davantage de stabilité dans le pays et que des mesures auront été prises pour éliminer la pauvreté, que tout cela pourra être mis en place. Il s’agit donc d’un processus complexe. Afin d’être utiles, nous avons, entre autres choses, un soutien concret et permanent pour 29 projets, assorti d’un budget de plus de 50 millions d’euros, ce qui représente une somme d’argent énorme pour ces gens, qui soutiennent la gouvernance, la sécurité et la société civile, qui soutiennent le processus de réconciliation et l’élaboration d’institutions. Le but ultime est de contribuer à la création d’un État fonctionnel qui pourra servir les Somaliens et aussi combattre le terrorisme. Malheureusement, le terrorisme est très bien implanté dans le pays, alors que l’État est en déliquescence, donc nous avons vraiment une énorme tâche à accomplir. Quelqu’un m’a demandé si un sommet sur la piraterie pourrait être organisé prochainement. Nous, la Commission, ne serions certainement pas contre, mais je pense qu’il revient aux États membres de décider et, plus précisément peut-être pendant la prochaine Présidence espagnole. Si cela représente un intérêt pour eux, alors ils pourraient effectivement organiser ce sommet."@fr8
". – Elnök asszony, nagyon jól tudom, hogy ez a kérdés nagyon fontos néhány tagállam számára, mivel a kalóztámadásoknak voltak ottani áldozatai, és a kalózkodás nehézségeket okoz országuknak. A görög képviselő, aki feltett nekem egy kérdést, amelyre válaszolni szerettem volna, már nincs itt, de el akartam mondani, hogy mit tettünk eddig, és hogy miért mondtam azt, hogy bizonyos fokig sikerről beszélhetünk. Amint azt az elnökünk is említette, ott volt az ún. dzsibuti folyamat és a nemzetközi kapcsolattartó csoport, amelynek a Bizottság is a tagja volt, és amelyben tudom, hogy volt kollégánk, Louis Michel, aki most európai parlamenti képviselő, nagyon nagy erőfeszítéseket tett az átmeneti kormány segítésére és támogatására. Még mindig ez a kormány van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy bizonyos fokú stabilitást teremtsen Szomáliában. Ez az elsődleges feladatunk, és ezt diplomáciai és politikai támogatással kell elérnünk. Ezenfelül segítséget és védelmet kell nyújtanunk a hajóknak és valamennyi ott élő személynek. Aztán meg kell valósítanunk azt, amiről korábban beszéltem – talán az utolsóként felszólaló képviselő korábban is hallotta. Azt mondtam, hogy az intézmények felépítése, a kapacitások kiépítése, a jogi folyamat segítése és a lakosság támogatása alapvető fontosságú. Csak ha már nagyobb fokú stabilitás van az országban és lépéseket tettek a szegénység felszámolására, akkor lehet mindezt megvalósítani. Tehát valóban nagyon összetett folyamatról van szó. Annak érdekében, hogy segítsünk, az egyéb tevékenységeken kívül jelenleg 29 projekt konkrét támogatása van folyamatban, méghozzá 50 millió EUR értékben, ami óriási összeg az érintett emberek számára a kormányzás, a biztonság és a civil társadalom, valamint a megbékélési folyamat és az intézményépítés támogatására. A végső cél egy olyan működő állam létrehozása, amely képes lesz a szomáliai nép érdekeit szolgálni, és ahol a terrorizmus ellen is fel kell lépnünk. A terrorizmus sajnálatos módon mélyen gyökerezik ott, ahol az állam majdnem megbukott, így valóban hatalmas feladattal állunk szembe. Valaki azt kérdezte, hogy sor kerülhetne-e a közeljövőben egy konferenciára a kalózkodásról. Mi a Bizottság részéről biztosan nem elleneznénk, de úgy vélem, erről a tagállamoknak, illetve talán a következő spanyol elnökségnek kell döntenie. Ha érdekeltek ebben, akkor valóban megszervezhetik."@hu11
"Signora Presidente, so molto bene che questo è un argomento di particolare importanza per alcuni Stati membri a causa delle vittime che hanno avuto e delle difficoltà che incontrano. L’onorevole parlamentare greco che mi ha rivolto una domanda cui avrei voluto rispondere non è più in Aula, ma volevo riferire che cosa abbiamo fatto e per quale ragione ho detto che abbiamo ottenuto dei successi. Come ha indicato il nostro presidente, ci sono stati il cosiddetto processo di Gibuti e il gruppo di contatto internazionale, di cui faceva parte la Commissione e in seno al quale l’onorevole Michel, già commissario e ora parlamentare europeo, ha cercato in tutti i modo di aiutare e sostenere il governo di transizione. E’ tale governo a essere ancora nella posizione migliore per portare un po’ di stabilità in Somalia. Questo è il nostro scopo primario e dovremo perseguirlo con il nostro sostegno diplomatico e politico. Per tale ragione dobbiamo aiutare e proteggere imbarcazioni e personale in zona. Per tale ragione dobbiamo fare ciò che ho detto prima, l’onorevole parlamentare che ha parlato per ultimo forse me lo ha sentito dire: potenziare le istituzioni, sviluppare le capacità locali, cercare di sostenere il procedimento giuridico e aiutare la popolazione sono obiettivi fondamentali. Solo in seguito, quando avremo maggiore stabilità nel paese e saranno stati compiuti progressi nell’eradicazione della povertà, tutto questo diverrà possibile. Si tratta pertanto di un processo estremamente complesso. Per poter essere d’aiuto, oltretutto, ora stiamo offrendo un sostegno concreto a 29 progetti, per un valore pari a 50 milioni di euro, una somma davvero ingente per questo popolo, volta a sostenere il governo del paese, la sicurezza, la società civile, il processo di riconciliazione e il potenziamento delle istituzioni. Lo scopo ultimo è contribuire a creare uno Stato funzionante, in grado di servire il popolo somalo e anche lottare contro il terrorismo. Tale fenomeno, purtroppo, è ben radicato in questo paese quasi allo sbando, per tanto si tratta si un compito particolarmente arduo. Qualcuno ha chiesto se sarà possibile organizzare un vertice sulla pirateria, in futuro. Ebbene, la Commissione non sarà di certo contraria, ma ritengo che la decisione spetti agli Stati membri e, forse, soprattutto alla futura presidenza spagnola. Se avranno interesse in tal senso, potrebbero certamente farlo."@it12
"Gerb. pirmininke, labai gerai žinau, kad tai yra problema, labai svarbi kai kurioms valstybėms narėms dėl aukų, kurių jos turėjo, ir dėl turimų sunkumų. Mūsų kolegos iš Graikijos, uždavusio man klausimą, į kurį norėjau atsakyti, jau nėra, tačiau norėjau pasakyti, ką mes darėme ir kodėl pasakiau, kad buvo tam tikra sėkmė. Kaip mūsų Pirmininkas minėjo, buvo vadinamasis Džibučio procesas ir tarptautinė kontaktinė grupė, kurios šalis buvo Komisija ir kurioje, kiek žinau, buvęs mūsų kolega L. Mitchelas, dabar esantis Europos Parlamento nariu, labai atkakliai bandė padėti pereinamajai vyriausybei ir palaikyti ją. Būtent ši vyriausybė vis dar turi geriausias galimybes užtikrinti Somalyje tam tikrą stabilumą. Tai yra svarbiausias mūsų uždavinys, kurį turėsime spręsti su diplomatine ir politine parama. Paskui turime padėti apsaugoti laivus ir visus juose esančius žmones. Tada taip pat turėsime padaryti tai, ką sakiau anksčiau, – kolega, kuris kalbėjo paskutinis, galbūt jau klausėsi manęs. Jau sakiau, kad svarbiausia yra institucijų stiprinimas, gebėjimų didinimas, bandymas padėti teisiniams procesams, pagalba gyventojams. Tik tada, kai turėsime didesnį stabilumą šalyje ir bus žengti atitinkami žingsniai siekiant panaikinti skurdą, galėsime visa tai padaryti. Taigi, tai iš tiesų yra labai sudėtingas procesas. Siekdami būti naudingi, be kita ko, dabar turime konkrečią paramą, toliau teikiamą 29 projektams, kurios vertė daugiau nei 50 mln. EUR, – šiems žmonėms tai yra didžiulė pinigų suma, jais remiama vyriausybė, saugumas ir pilietinė visuomenė ir palaikomas susitaikymo procesas bei institucijų stiprinimas. Galutinis tikslas – padėti sukurti veikiančią valstybę, kuri sugebėtų tarnauti Somalio gyventojams ir kurioje mes taip pat turime kovoti su terorizmu. Deja, terorizmas yra labai įsitvirtinęs ten, kur yra beveik žlugusi valstybė, todėl iš tikrųjų turime didžiulę užduotį. Kažkas paklausė, ar ateityje negalėtų būti surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas piratavimo klausimu. Mes, Komisija, tikrai nebūtume prieš jį, tačiau, mano manymu, tai privalo nuspręsti valstybės narės ir visų pirma tikriausiai kita Tarybai pirmininkausianti valstybė Ispanija. Jeigu būtų suinteresuotos, jos iš tikrųjų galėtų tai padaryti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es ļoti labi saprotu, ka dažās dalībvalstīs šis ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka ir bijuši upuri un tāpēc, ka ar šo reģionu ir saistītas problēmas. Mūsu kolēģis no Grieķijas, kurš man uzdeva jautājumu, uz kuru es vēlējos atbildēt, ir izgājis, taču es vēlos pateikt, ko mēs esam darījuši un kāpēc es teicu, ka ir panākts zināms progress. Kā priekšsēdētājas kundze minēja, tika īstenots tā dēvētais Džibutijas process un darbojās starptautiskā kontaktgrupa, kurā ietilpa arī Komisija, un, kā man zināms, mūsu bijušais kolēģis kas šobrīd ir Eiropas Parlamenta deputāts, ļoti centās palīdzēt un sniegt atbalstu pagaidu valdībai. Zināmu stabilitāti Somālijā vislabāk varētu nodrošināt tieši šī valdība. Pirmkārt un galvenokārt, mūsu uzdevums ir nodrošināt stabilitāti šajā valstī, un lai to paveiktu, mums būs vajadzīgs diplomātisks un politisks atbalsts. Mums ir jāpalīdz kuģiem un cilvēkiem, un tie ir jāaizsargā. Un mums arī ir jādara tas, ko teicu iepriekš — pēdējais runātājs, iespējams, jau dzirdēja manu viedokli. Es teicu, ka pirms tam ir ļoti būtiski izveidot iestādes, uzlabot veiktspēju, censties uzlabot tiesisko procesu un palīdzēt šīs valsts iedzīvotājiem. Un to visu varēs darīt tikai tad, kad valstī būs nodrošināta lielāka stabilitāte un kad tiks īstenoti nabadzības izskaušanas pasākumi. Tas patiešām ir ļoti sarežģīts process. Cita starpā, lai palīdzētu šajā situācijā, šobrīd konkrētu atbalstu nodrošina 29 projekti ar vairāk nekā EUR 50 miljonu lielu finansējumu. Šiem cilvēkiem tā ir ļoti liela naudas summa, un tā tiek izmantota valdības, drošības un pilsoniskās sabiedrības, samierināšanas procesa un iestāžu izveides atbalstam. Galvenais mērķis ir palīdzēt izveidot funkcionējošu valsti, kas spētu kalpot Somālijas iedzīvotājiem un kurā ir arī jāapkaro terorisms. Diemžēl terorisms ir ļoti nopietna problēma šajā gandrīz neveiksmi cietušajā valstī, tāpēc mums priekšā ir ļoti smags darbs. Kāds jautāja, vai kādreiz varētu notikt augstākā līmeņa sanāksme par pirātismu. Komisija pilnīgi noteikti pret to neiebilstu, taču, manuprāt, tas ir jāizlemj dalībvalstīm, un visvairāk tas laikam ir atkarīgs no nākamās Spānijas prezidentūras. Ja viņus šis jautājums interesē, viņi to var darīt."@lv13
"Madam President, I know very well that this is an issue that is very important in some member countries because of the victims they have had, because of the difficulties there. Our Greek colleague who asked me a question that I wanted to answer is no longer here, but I wanted to say what we have been doing and why I said that there was a certain success. As our President mentioned, there was the so-called Djibouti Process and the international contact group, of which the Commission was part and where I know that our former colleague, Louis Michel, who is now a European parliamentarian, tried very hard to help and support the transitional government. It is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia. This is our first and foremost task, and we will have to do it with diplomatic and political support. Then we have to help and protect the boats and all the people there. Then we also have to do what I said before – the colleague who spoke last has maybe heard me before – I said before that institution-building, capacity-building, trying to help the legal process, to help the population, is absolutely fundamental. Only then, when we have more stability in the country and steps have been taken to eradicate poverty, can all of that then be done. So it is indeed a very complex process. In order to be helpful, apart from the other things we now have concrete support ongoing for 29 projects, worth over EUR 50 million, which is a huge amount of money for these people, that support governance, security and civil society, that support the reconciliation process and institution-building. The ultimate aim is to help create a functioning state that will be able to serve the Somalian people and where we also have to combat terrorism. Terrorism, unfortunately, is very much anchored there, where we nearly have a failed state, so we have a huge task indeed. Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future. We, the Commission, would certainly not be against it, but I think this is for the Member States to decide and in particular maybe for the next, Spanish Presidency. If they have an interest then they might indeed do so."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik weet heel goed dat dit een zaak is die in sommige lidstaten heel belangrijk is vanwege de slachtoffers die er gevallen zijn door de problemen daar. Onze Griekse collega die me een vraag heeft gesteld die ik wilde beantwoorden, is hier niet meer aanwezig, maar ik wilde uitleggen wat we hebben gedaan en waarom ik heb gezegd dat er enig succes is geboekt. Zoals onze voorzitter heeft gezegd, is er een zogenoemd Djiboutiproces geweest, alsmede de internationale contactgroep waarvan de Commissie deel heeft uitgemaakt en waarin onze oud-collega Louis Michel, die nu lid is van het Europees Parlement, heel hard heeft geijverd voor hulp en steun aan de overgangsregering. Die regering is nog steeds de meest aangewezen instantie om enige stabiliteit te brengen in Somalië. Dat is onze eerste en belangrijkste opgave en we zullen die moeten uitvoeren met diplomatieke en politieke steun. Dan moeten we de schepen en alle opvarenden helpen en beschermen. Dan moeten we ook doen wat ik al eerder zei – de laatste spreker heeft me misschien eerder daarover horen spreken. Ik heb gezegd dat institutionele opbouw, capaciteitsopbouw, ondersteuning van het wettelijke proces, hulp aan de bevolking, absoluut fundamenteel zijn. Alleen dan, als er meer stabiliteit in het land is en er stappen zijn ondernomen om de armoede uit te roeien, kan dat alles worden gerealiseerd. Het is dus echt een heel complex proces. Om afgezien daarvan ook hulp te kunnen bieden, geven we concrete steun aan 29 projecten ter waarde van meer dan vijftig miljoen euro, een enorm bedrag voor deze mensen, waarmee bestuur, veiligheid en maatschappelijke organisaties worden gesteund, alsmede het verzoeningsproces en de institutionele opbouw. Het uiteindelijke doel is de vorming van een functionerende staat die de Somalische bevolking kan dienen en waarbinnen we ook het terrorisme moeten bestrijden. Het terrorisme is helaas erg diep geworteld in dit gebied waar vrijwel geen staatsgezag bestaat, dus we staan voor een bijzonder zware opgave. Iemand vroeg of er in de toekomst een top over piraterij kan worden gehouden. Wij als Commissie zouden daar zeker niet tegen zijn, maar ik denk dat dit moet worden besloten door de lidstaten en dat dit misschien in het bijzonder een zaak is voor het komende Spaanse voorzitterschap. Als het belangstelling heeft, zou het inderdaad een top kunnen organiseren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Doskonale zdaję sobie sprawę, że niektóre państwa członkowskie traktują ten problem jako niezwykle istotny ze względu na poniesione ofiary oraz związane z tym trudności. Nasza grecka koleżanka, która zadała mi pytanie, na które chciałam odpowiedzieć, już wyszła, ale chciałabym powiedzieć, co zrobiliśmy do tej pory i dlaczego uważam to za pewnego rodzaju sukces. Jak wspomniał przewodniczący, mieliśmy tak zwany proces z Dzibuti i międzynarodową grupę kontaktową, w której uczestniczyła Komisja, gdzie, jak mi wiadomo nasz były kolega, Louis Michel, który jest teraz posłem do Parlamentu Europejskiego, bardzo starał się pomóc i wesprzeć rząd tymczasowy. To nadal jedyny rząd, który jest w stanie zapewnić w Somalii pewną stabilność. To jest nasze główne i najważniejsze zadanie, które będziemy musieli wypełnić ze wsparciem dyplomatycznym i politycznym. Ponadto musimy wesprzeć ochronę statków i ludzi, którzy się na nich znajdują. Następnie musimy również zrobić to, o czym mówiłam poprzednio – kolega, który przemawiał jako ostatni być może słuchał mnie wcześniej. Powiedziałam wcześniej, że budowanie instytucji, budowanie zdolności, wspieranie problemów prawnych i wspieranie ludności to zadanie absolutnie zasadnicze. Tylko wtedy, kiedy osiągniemy większą stabilność w kraju i podejmiemy kroki w kierunku likwidacji ubóstwa, będziemy mogli zrobić resztę. A więc jest to bardzo złożony proces. Byśmy mogli być naprawdę pomocni, to oprócz innych działań wspieramy obecnie 29 projektów o wartości ponad 50 milionów euro, co stanowi dla tych ludzi ogromną kwotę. Pieniądze te są przeznaczone na wspieranie rządu, bezpieczeństwa i społeczeństwa obywatelskiego, które z kolei wspierają proces pojednania i budowę instytucji. Najważniejszym celem jest pomoc w budowie funkcjonującego państwa, które będzie w stanie służyć ludności Somalii i w którym również musimy zwalczać terroryzm. Terroryzm jest niestety mocno zakotwiczony w tym nieudanym zalążku państwa, a więc mamy przed sobą ogromne zadanie. Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa. Komisja oczywiście się temu nie sprzeciwi, ale decyzję powinny podjąć państwa członkowskie, a przede wszystkim może to zrobić następna prezydencja szwedzka. Jeśli będzie zainteresowanie, to może zostanie on zorganizowany."@pl16
"Senhora Presidente, estou absolutamente ciente de que este é um tema muito caro a alguns dos Estados-Membros, devido às vítimas que sofreram como resultado das dificuldades na região. O colega grego, que formulou uma pergunta a que eu gostaria de responder, já não se encontra presente, mas gostaria de dar a conhecer o que temos vindo a fazer, bem como a razão por que conseguimos algum êxito. Como o Senhor Presidente em exercício referiu, dispomos do chamado Processo de Djibuti e do grupo de contacto internacional, de que a Comissão é parte e através do qual o nosso antigo colega, Louis Michel, que é hoje eurodeputado, tentou afincadamente ajudar a apoiar o Governo transitório. Este Governo continua a ser a entidade mais bem colocada para trazer alguma estabilidade à Somália. Essa é a nossa primeira e principal tarefa, e teremos de a realizar com apoio diplomático e político. Temos depois de ajudar e de proteger os navios e as pessoas que se encontram no local. Em seguida, fazer aquilo que há pouco referi – o último orador talvez já me tenha ouvido. Afirmei que, a criação de instituições, o reforço das capacidades, a tentativa de apoiar o processo jurídico e a população é absolutamente fundamental. Só então, quando existir maior estabilidade no país e tiverem sido dados passos para erradicar a pobreza, será possível concretizar todos os outros objectivos. Por conseguinte, trata-se de um processo muito complexo. Para sermos úteis, para além de outras coisas, dispomos agora de apoio concreto para 29 projectos, no valor de mais de 50 milhões de euros, montante muito significativo para aquelas pessoas, para apoio à governação, segurança e sociedade civil, para apoio ao processo de reconciliação e a criação de instituições. O objectivo último é ajudar à criação de um Estado viável, que seja capaz de servir o povo da Somália, país onde temos de combater também o terrorismo. Infelizmente, o terrorismo está extremamente enraizado no país, que é praticamente um Estado falido, pelo que a tarefa que temos pela frente é de monta. Alguém perguntou se poderíamos realizar, de futuro, uma cimeira sobre a pirataria. Nós, na Comissão, não nos oporíamos certamente a essa ideia, mas penso que essa é uma matéria cuja decisão cabe aos Estados-Membros e talvez, em particular, à Presidência espanhola. Se estiverem interessados, então é possível que dêem esse passo."@pt17
"Doamnă preşedintă, ştiu foarte bine că acesta este un aspect foarte important în unele state membre din cauza victimelor pe care le-au avut, din cauza dificultăţilor de acolo. Colegul nostru grec care mi-a adresat o întrebare la care doream să răspund nu se mai află aici, dar aş dori să descriu ce am făcut până acum şi să explic de ce am spus că s-a înregistrat un anumit succes. După cum a menţionat doamna preşedintă, a existat aşa-numitul Proces de la Djibouti şi grupul de contact internaţional, la care Comisia a participat şi unde ştiu că fostul nostru coleg, Louis Michel, care este acum deputat european, a depus eforturi mari în vederea ajutării şi susţinerii guvernului de tranziţie. Acest guvern încă se află în poziţia cea mai bună pentru a instaura o anumită stabilitate în Somalia. Aceasta este atribuţia noastră principală, care trebuie dusă la bun sfârşit cu sprijin diplomatic şi politic. După aceea, trebuie să ajutăm şi să protejăm bărcile şi pe toţi oamenii de acolo. Apoi, trebuie, de asemenea, să facem ce am spus anterior – colegul care a luat ultimul cuvântul poate m-a mai auzit spunând aceste lucruri. Anterior, am afirmat că este absolut fundamental să se creeze instituţii, capacităţi, să se ofere asistenţă procesului juridic şi populaţiei. Numai atunci, când ţara va fi mai stabilă şi când s-au luat măsuri de eradicare a sărăciei, vom putea să facem toate aceste lucruri. Astfel, este într-adevăr un proces complex. Pentru a ne face utili, în afara altor aspecte, în prezent beneficiem de sprijin continuu pentru 29 de proiecte, în valoare de peste 50 de milioane EUR, care este o sumă imensă pentru aceşti oameni, care sprijină guvernanţa, securitatea şi societatea civilă, procesul de reconciliere şi crearea instituţiilor. Obiectivul final este contribuirea la crearea unui stat funcţional care va putea să fie de ajutor poporului somalez şi în care trebuie, de asemenea, să combatem terorismul. Din păcate, terorismul este ancorat foarte puternic în Somalia, unde aproape că ne confruntăm cu un stat eşuat, deci avem, într-adevăr, o sarcină imensă. Cineva a întrebat dacă în viitor se poate organiza un summit privind pirateria. Noi, Comisia, nu ne vom opune, însă cred că acest lucru trebuie stabilit de statele membre şi, în special, poate de următoarea Preşedinţie spaniolă. Dacă există interes, atunci se va putea face acest lucru."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, veľmi dobre viem, že táto otázka je v niektorých členských štátoch veľmi dôležitá z dôvodu obetí, ktoré tu boli, pre ťažkosti, ktoré tam existujú. Naša grécka kolegyňa, ktorá mi položila otázku, a ja som na ňu chcela odpovedať, tu už nie je, ale rada by som povedala, čo robíme a prečo som uviedla, že sme dosiahli určitý úspech. Ako povedal náš pán predseda, existoval tu takzvaný džibutský proces a medzinárodná kontaktná skupina, ktorej bola Komisia členom, a kde sa, ako viem, náš bývalý kolega pán Louis Michel, ktorý je dnes poslancom Európskeho parlamentu, veľmi usiloval pomáhať dočasnej vláde a podporovať ju. Práve toto je tá najsprávnejšia vláda, ktorá by mohla priniesť do Somálska stabilitu. To je našou prvoradou úlohou a budeme ju musieť splniť formou diplomatickej a politickej podpory. Ďalej musíme pomáhať lodiam, ako aj všetkým ľuďom v krajine a chrániť ich. Taktiež musíme urobiť to, čo som hovorila už predtým. Pán kolega, ktorý hovoril ako posledný, to možno už počul. Už skôr som hovorila, že budovanie inštitúcií, budovanie kapacít, snaha pomôcť v súdnych procesoch a pomoc obyvateľom sú úplne najzásadnejšie. Iba ak bude v krajine väčšia stabilita a podniknú sa kroky na odstránenie chudoby, bude možné toto všetko vykonať. Je to teda veľmi zložitý proces. Aby sme boli nápomocní, máme teraz okrem iného konkrétnu podporu z prebiehajúcich 29 projektov v hodnote viac ako 50 miliónov EUR, čo je pre týchto ľudí obrovská suma peňazí, ktorá podporuje správu vecí verejných, bezpečnosť a občiansku spoločnosť, a zároveň podporuje aj proces zmierenia a budovania inštitúcií. Konečným cieľom je pomôcť vytvoriť fungujúci štát, ktorý by bol schopný slúžiť somálskym občanom a kde by sme taktiež mali bojovať proti terorizmu. Terorizmus je nanešťastie najviac zakotvený tam, kde takmer došlo k zlyhaniu štátu, preto je naša úloha skutočne obrovská. Niekto z vás sa pýtal, či by sa v budúcnosti mohol konať samit na tému pirátstvo. My Komisia by sme iste neboli proti, ale myslím si, že o tom by mali rozhodnúť najmä členské štáty a možno budúce španielske predsedníctvo. Ak budú mať záujem, môžu taký samit usporiadať."@sk19
". – Gospa predsednica, zelo dobro vem, da je to vprašanje, ki je zelo pomembno v nekaterih državah članicah zaradi njihovih žrtev in zaradi tamkajšnjih težav. Naš grški kolega, ki mi je postavil vprašanje, na katerega želim odgovoriti, ni več tukaj, hotela pa sem povedati, kaj smo delali in zakaj sem rekla, da smo dosegli določen uspeh. Kot je omenil naš predsedujoči, smo imeli tako imenovan proces iz Džibutija in mednarodno kontaktno skupino, v kateri je sodelovala Komisija, in vem, da si je v tej skupini naš nekdanji kolega Louis Michel, ki je zdaj evropski parlamentarec, zelo prizadeval za pomoč in podporo prehodni vladi. Ta vlada je namreč tista, ki ima še vedno največ možnosti, da prinese nekaj stabilnosti Somaliji. To je naša prva in najpomembnejša naloga in morali jo bomo opraviti s pomočjo diplomacije in politike. Nato moramo pomagati ladjam in vsem tamkajšnjim ljudem in jih zaščititi. Potem pa moramo storiti tudi to, kar sem rekla prej – kolega, ki je govoril zadnji, me je mogoče slišal. Rekla sem, da so izgradnja institucij, izgradnja zmogljivosti, prizadevanje za pomoč sodnim postopkom, za pomoč prebivalcem, zares temeljnega pomena. Vse to se lahko stori samo, ko bomo zagotovili več stabilnosti v državi in ko bodo sprejeti ukrepi za izkoreninjenje revščine. Zato je to prav zares zelo zapleten proces. Da bi lahko pomagali, zdaj med drugim nudimo konkretno podporo v višini več kot 50 milijonov EUR, kar je ogromen znesek denarja za te ljudi, in sicer 29 projektom, ki podpirajo upravljanje, varnost in civilno družbo, ki podpirajo proces sprave in izgradnjo institucij. Končni cilj je pomagati pri oblikovanju delujoče države, ki bo lahko služila somalijskim ljudem in v kateri moramo premagati še terorizem. Terorizem je tam, kjer imamo skorajda propadlo državo, močno prisoten, zato je pred nami dejansko ogromna naloga. Nekdo je vprašal, ali bi lahko imeli v prihodnosti vrh o piratstvu. Komisija temu sigurno ne bo nasprotovala, vendar mislim, da se morajo o tem odločiti države članice in predvsem, mogoče, naslednje špansko predsedstvo. Če za to pokažejo interes, potem to lahko gotovo storijo."@sl20
"Fru talman! Jag känner mycket väl till att detta är en fråga som är mycket viktig i vissa medlemsstater eftersom personer från dessa länder har dött på grund av oroligheterna i området. Vår grekiska kollega som har ställt en fråga till mig, som jag ville besvara, är inte längre här, men jag vill säga vad vi har gjort och varför jag sade att det har skett vissa framgångar. Som vår rådsordförande nämnde hade vi också Djiboutiprocessen och den internationella kontaktgruppen, i vilken kommissionen ingick och där jag vet att vår f.d. kollega Louis Michel, som nu är ledamot av Europaparlamentet, försökte mycket intensivt att hjälpa och stödja övergångsregeringen. Det är denna regering som har bäst möjligheter att skapa viss stabilitet i Somalia. Detta är vår främsta uppgift och vi måste utföra den med diplomatiskt och politiskt stöd. Sedan måste vi hjälpa och skydda fartygen och alla de som finns ombord. Sedan måste vi göra det som jag sade tidigare – kollegan som talade senast har kanske hört mig tidigare. Jag sade tidigare att det är absolut nödvändigt med institutions- och kapacitetsbyggande åtgärder, genom vilka man försöker stödja den lagliga processen och hjälpa befolkningen. Det är endast då, när vi har fått mer stabilitet i landet och åtgärder har vidtagits för att utrota fattigdomen, som allt detta kan göras. Det är alltså en verkligt komplicerad process. Förutom all annan hjälp ger vi nu ett konkret stöd inom ramen för 29 projekt, till ett värde av över 50 miljoner euro, vilket är ett enormt belopp för befolkningen i området. Stödet inriktas på styrning, säkerhet och det civila samhället, som stöder förlikningsprocessen och institutionsbyggandet. Det slutliga målet är att hjälpa till med att skapa en fungerande stat som kan tjäna det somaliska folket och bekämpa terrorismen. Terrorismen har dessvärre bitit sig fast i landet och staten har nästan upplösts, så vi har verkligen en gigantisk uppgift framför oss. Någon frågade om det kommer att hållas ett toppmöte om piratverksamhet i framtiden. Vi i kommissionen skulle absolut inte vara emot detta, men jag anser att det är medlemsstaternas sak att besluta detta, kanske särskilt för det kommande spanska ordförandeskapet. Om de är intresserade kanske de bestämmer sig för att hålla ett toppmöte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph