Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-382"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-382"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I will be very brief. Somalia is a big problem. It has been a big problem for 20 years. We discussed piracy. But let us not forget the humanitarian situation, which is a disaster. Let us not forget the problem of terrorists. Let us not forget the region’s instability. Over time, we need to try and deal with it all. But let us also be realistic. The international community, the United Nations and others have been struggling with Somalia for a very long time. Results have been fairly limited. We are fairly late entrants in this area when it comes to trying to deal with Somalia. We are trying to do certain things. In Atalanta, we all claimed it a success, but let us not think that it can solve all the problems. When we are discussing extending it out into the Indian Ocean, we are talking about absolutely enormous areas. And, even if we were to deploy all of the naval assets of all of the countries of the European Union, I would not be certain of absolute success. And some of these pirates are, of course, fed money as well, which makes it possible for them to invest in further resources. That makes the problem rather challenging. That is not the reason for not doing what we can do. With the reservation of all of the difficulties, we should try to engage in supporting the transitional federal government. That is what we are trying to do with different training programmes. Is there a guarantee of this being successful? No, there is not. But the only thing that we can be absolutely certain of is that, if we do not even try, we are absolutely certain not to succeed. If we try, at least there is the possibility of us making a positive impact. And, if we have received nothing else, we have managed to secure the programmes of the deliveries of the World Food Programme to the starving and suffering people of Somalia. That in itself is something to be proud of."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, budu velmi stručný. Somálsko je velký problém. Je to velký problém již dvacet let. Hovořili jsme o pirátství. Ale nezapomínejme na humanitární situaci, která je katastrofální. Nezapomínejme na problém terorismu. Nezapomínejme na nestabilitu celé oblasti. V průběhu času se snažíme s tím vším vyrovnat. Ale musíme být také realističtí. Mezinárodní společenství, OSN a jiní bojují se situací v Somálsku již dlouhou dobu. Výsledky jsou velmi omezené. V této oblasti jsme skutečnými nováčky, když jde o pomoc Somálsku. Snažíme se udělat určité věci. Atalantu všichni považujeme za úspěch, ale nemysleme si, že dokáže vyřešit všechny problémy. Když hovoříme o jejím rozšíření do Indického oceánu, hovoříme o nesmírně rozsáhlých oblastech. A i kdybychom tam dokázali rozmístit veškeré námořní síly všech zemí Evropské unie, nebyl bych si jist absolutním úspěchem. A někteří piráti mají také spoustu peněz, které jim umožňují investovat do dalších zdrojů. To činí náš problém ještě složitější. To ovšem není důvod pro to, abychom nedělali to, co je v našich silách. I přes všechny potíže bychom se měli snažit podporovat přechodnou federální vládu. O to se snažíme prostřednictvím různých výcvikových a školicích programů. Máme záruku, že budeme úspěšní? Ne, nemáme. Jedinou věcí, kterou si můžeme být absolutně jisti, je vědomí, že nebudeme-li se ani snažit, s naprostou jistotou neuspějeme. Pokud se budeme snažit, je zde přinejmenším možnost, že naše konání bude mít pozitivní dopad. A i kdyby se nám nemělo povést nic dalšího, zvládli jsme zajistit programy dodávek Světového potravinového programu hladovějícím a trpícím lidem v Somálsku. A to je samo o sobě něco, na co můžeme být pyšní."@cs1
"Fru formand! Jeg skal gøre det ganske kort. Somalia er et stort problem. Det har været et stort problem i 20 år. Vi har diskuteret sørøveri, men vi må ikke glemme den humanitære situation, som er katastrofal. Vi må ikke glemme problemet med terrorister. Vi må ikke glemme regionens ustabilitet. Med tiden skal vi forsøge at klare det hele, men vi skal også være realistiske. Det internationale samfund, FN m.fl. har kæmpet med Somalia meget længe. Resultaterne har været ret begrænsede. Vi er kommet ret sent ind i det område med hensyn til at hjælpe Somalia. Vi forsøger at gøre bestemte ting. I Atalanta hævdede vi alle, at det var en succes, men vi må ikke tro, at det kan løse alle problemerne. Når vi drøfter at udvide operationen længere ud i Det Indiske Ocean, taler vi om absolut kolossale områder. Og selv om vi indsatte alle flådestyrker fra alle EU-landene, er jeg ikke sikker på, at det ville blive en absolut succes. Og nogle af disse pirater modtager naturligvis også penge, som giver dem mulighed for at investere i yderligere ressourcer. Det gør problemet til noget af en udfordring. Det er ikke nogen grund til ikke at gøre, hvad vi kan. Med forbehold for alle problemerne skal vi forsøge at yde støtte til den føderale overgangsregering. Det er det, vi forsøger med de forskellige uddannelsesprogrammer. Har vi nogen garanti for, at det vil lykkes? Nej, det har vi ikke, men det eneste, vi kan være helt sikre på, er, at hvis vi ikke engang prøver, er det helt sikkert, at det ikke vil lykkes. Hvis vi forsøger, er der i det mindste en mulighed for, at vi kan udøve en positiv påvirkning. Og hvis vi ikke har fået andet ud af det, er det lykkedes os at sikre leverancerne fra Verdensfødevareprogrammet til de sultende og lidende mennesker i Somalia. Det er i sig selv noget at være stolte af."@da2
"Frau Präsidentin, ich werde mich kurz fassen. Somalia ist ein großes Problem. Es handelt sich seit 20 Jahren um ein großes Problem. Wir haben über Piraterie gesprochen. Lassen Sie uns aber nicht die humanitäre Situation vergessen, die einfach katastrophal ist. Lassen Sie uns auch das Problem des Terrorismus nicht vergessen. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Region instabil ist. Wir müssen einfach versuchen, mit all diesen Faktoren umzugehen. Aber lassen Sie uns auch realistisch bleiben. Die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und andere haben sich lange Zeit um Somalia bemüht. Die Ergebnisse dieser Anstrengungen waren recht begrenzt. Wir haben ziemlich spät mit unseren Bemühungen um Somalia angefangen. Wir versuchen, einige Dinge zu unternehmen. Wir alle haben Atalanta einen Erfolg genannt, aber auch diese Operation kann nicht alle Probleme lösen. Wenn wir nun überlegen, ob sie jetzt auf den Indischen Ozean ausgedehnt werden soll, sprechen wir von einem sehr großen Gebiet. Und selbst wenn wir den gesamten Marinebestand aller Länder der Europäischen Union dort einsetzen würden, bin ich mir nicht sicher, ob dies zum Erfolg führen würde. Und einige dieser Piraten haben natürlich Geld erhalten, was es ihnen ermöglicht hat, in weitere Ressourcen zu investieren. All dies macht unser Problem zu einer großen Herausforderung. Dies ist kein Grund, nicht das zu tun, was wir tun können. Dies bedeutet nicht, dass wir uns von den Schwierigkeiten abschrecken lassen sollten. Wir sollten vielmehr versuchen, die föderale Übergangsregierung zu unterstützen. Wir versuchen, genau dies mit den unterschiedlichen Schulungsprogrammen zu tun. Gibt es hierbei eine Erfolgsgarantie? Nein, die gibt es nicht. Aber wir können uns einer Sache absolut sicher sein: Wenn wir es nicht einmal versuchen, werden wir auch keinen Erfolg haben. Wenn wir es wenigstens versuchen, können wir vielleicht etwas Positives erreichen. Auch wenn wir damit nichts erreichen können, haben wir wenigstens die Lieferungen des Welternährungsprogramms für die hungernde und notleidende Bevölkerung Somalias gesichert. Schon dies ist etwas, auf das wir stolz sein können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Η Σομαλία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα Είναι μεγάλο πρόβλημα επί 20 έτη. Συζητήσαμε για την πειρατεία. Όμως, ας μην ξεχνούμε την ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία μπορεί να περιγραφεί με τη λέξη καταστροφή. Ας μην ξεχνούμε το πρόβλημα των τρομοκρατών. Ας μην ξεχνούμε την αστάθεια της περιοχής. Με τον καιρό, χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Η διεθνής κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι αγωνίζονται για την επίλυση του προβλήματος της Σομαλίας για πάρα πολύ καιρό. Τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ περιορισμένα. Είμαστε αρκετά αργοπορημένοι νεοεισερχόμενοι σε αυτήν την περιοχή όσον αφορά την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης στη Σομαλία. Προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Την επιχείρηση Atalanta όλοι την χαρακτηρίσαμε επιτυχία, αλλά ας μην νομίζουμε ότι αυτή μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα. Όταν συζητούμε να την διευρύνουμε προς τον Ινδικό Ωκεανό, μιλούμε για πραγματικά τεράστιες περιοχές. Και, ακόμη και αν επρόκειτο να αναπτύξουμε το σύνολο των ναυτικών πόρων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόλυτη επιτυχία δεν θα ήταν βέβαιη. Και ορισμένοι από τους πειρατές, φυσικά, διοχετεύουν χρήματα επίσης, γεγονός το οποίο τους επιτρέπει να επενδύουν σε περαιτέρω πόρους. Αυτό καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο. Αυτά, βέβαια, δεν είναι λόγος για να μην κάνουμε αυτά που μπορούμε. Με την επιφύλαξη όλων των δυσκολιών, πρέπει να ασχοληθούμε με τη στήριξη στη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης. Υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι επιτυχή; Όχι, δεν υπάρχει. Όμως, το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι είναι ότι, αν δεν προσπαθήσουμε καν, τότε είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα επιτύχουμε Αν προσπαθήσουμε, υπάρχει τουλάχιστον η πιθανότητα να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Και, αν δεν έχουμε λάβει τίποτε άλλο, θα έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε το πρόγραμμα των παραδόσεων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στον σομαλικό λαό που λιμοκτονεί και υποφέρει. Αυτό από μόνο του είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι."@el10
"Señora Presidenta, seré muy breve: Somalia es un gran problema. Lo ha sido durante veinte años. Hemos debatido la piratería. Pero no olvidemos la situación humanitaria, que es desastrosa. No olvidemos el problema de los terroristas. No olvidemos la inestabilidad de la región. Con el paso del tiempo, debemos intentar tratar con todo ello. Pero seamos también realistas. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y otros estamentos se han dedicado a Somalia durante mucho tiempo. Los resultados han sido bastante escasos. Somos recién llegados a esta área en lo que se refiere a tratar con Somalia. Intentamos hacer determinadas cosas. Todos afirmamos que Atalanta ha sido un éxito, pero no pensemos que va a resolver todos los problemas. Cuando debatimos sobre ampliarla al Océano Índico, hablamos de áreas absolutamente enormes. E incluso si desplegásemos todos los efectivos navales de todos los países de la Unión Europea, no sería un éxito en absoluto. Y algunos de estos piratas, claro está, están obteniendo dinero también, lo que les permite invertir en más recursos. Eso aumenta la dificultad del problema. Ésa no es la razón para no hacer lo que está a nuestro alcance. Con todas las reservas por las dificultades, deberíamos tratar de comprometer nuestro apoyo al gobierno federal de transición. Eso es lo que estamos tratando de hacer con distintos programas de formación. ¿Existe una garantía de tener éxito? No, no la hay. Pero lo único sobre lo que podemos tener certeza es que, si no lo intentamos, seguro que no tendremos éxito. Si lo intentamos, al menos existe la posibilidad de que tengamos un impacto positivo. Y, si no hemos recibido nada más, hemos logrado gestionar los programas de entregas del Programa Mundial de Alimentos a los sufridos y hambrientos habitantes de Somalia. Eso en sí mismo es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos."@es21
"Austatud juhataja! Ma teen väga lühidalt. Somaalia on suur probleem. See on olnud suur probleem 20 aastat. Oleme arutanud piraatluse üle. Ent ärgem unustagem humanitaarolukorda, mis on katastroofiline. Ärgem unustagem terroristide probleemi. Ärgem unustagem piirkonna ebastabiilsust. Aja jooksul peame üritama lahendada kõik need probleemid. Ent olgem ka realistlikud. Rahvusvaheline üldsus, ÜRO ja teised on heidelnud Somaaliaga väga pikka aega. Tulemused on olnud üsna piiratud. Hakkasime selle valdkonnaga tegelema suhteliselt hilja, mis puutub püüdesse Somaaliaga tegelda. Me üritame mõningaid asju teha. Atalantat peame me kõik edukaks, aga ärgem arvakem, et see suudab kõik probleemid lahendada. Kui me arutame selle laiendamist India ookeanile, siis räägime tohutult suurest piirkonnast. Ning isegi kui me kasutaksime kõikide Euroopa Liidu riikide kõiki mereväeüksuseid, ei oleks ma edus ikkagi täiesti kindel. Ning osa neist piraatidest tõukab tagant muidugi ka raha, mille abil nad saavad uutesse vahenditesse investeerida. See muudab probleemi suhteliselt keerukaks. See ei ole põhjus jätta tegemata see, mida me saame teha. Kõikidele raskustele vaatamata peaksime üritama toetada föderaalset üleminekuvalitsust. Just seda üritame me teha mitmesuguste koolitusprogrammidega. Kas meil on garantiid, et see on edukas? Ei, seda pole. Ent ainus asi, milles võime täiesti kindlad olla, on see, et kui me isegi ei ürita, siis me kindlasti edu ei saavuta. Kui me üritame, siis on vähemalt võimalus, et me avaldame positiivset mõju. Ning isegi kui me midagi muud ei ole saavutanud, siis oleme suutnud tagada maailma toiduabi programmi tarned Somaalia nälgivale ja kannatavale rahvale. Juba see on asi, mille üle uhkust tunda."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Somalia on suuri ongelma. Se on ollut suuri ongelma jo 20 vuotta. Keskustelimme merirosvouksesta. Mutta emme saa unohtaa humanitaarista tilannetta, joka on katastrofaalinen. Emme saa unohtaa terroristiongelmaa. Emme saa unohtaa alueen epävakautta. Ajan mittaan meidän on yritettävä ratkaista tämä kaikki. Meidän on kuitenkin oltava myös realisteja. Kansainvälinen yhteisö, Yhdistyneet Kansakunnat ja muut tahot ovat kamppailleet Somalian auttamiseksi jo hyvin kauan. Tulokset ovat olleet suhteellisen niukkoja. Olemme kohtalaisen uusia tulokkaita tällä alalla, kun puhutaan Somalian ongelman ratkaisemisesta. Yritämme tehdä tiettyjä asioita. Me kaikki pidimme Atalantaa menestyksenä, mutta emme saa luulla, että sillä voidaan ratkaista kaikki ongelmat. Kun keskustelemme sen laajentamisesta ulos Intian valtamerelle, puhumme suunnattoman laajoista alueista. Vaikka meillä olisi käytössämme kaikkein Euroopan unionin valtioiden merikalusto, en voisi olla täysin varma onnistumisesta. Joitakin merirosvoista tuetaan luonnollisesti myös rahallisesti, minkä ansiosta he voivat hankkia uusia resursseja. Tämä tekee ongelmasta varsin haastavan. Tämä ei ole syy jättää tekemättä se, minkä voimme tehdä. Kaikista vaikeuksista huolimatta meidän olisi pyrittävä tukemaan siirtymäkauden liittohallitusta. Tätä me yritämme eri koulutusohjelmilla tehdä. Onko tämän onnistumisesta takuita? Ei ole. Ainoa asia, josta kuitenkin voimme olla täysin varmoja, on se, että jos emme edes yritä, epäonnistumme aivan varmasti. Jos yritämme, meillä on ainakin mahdollisuus saada aikaan myönteinen vaikutus. Ja jos emme olekaan saaneet aikaan mitään muuta, olemme ainakin onnistuneet varmistamaan Maailman elintarvikeohjelman toimitusten perillemenon Somalian nälkäänäkevälle ja kärsivälle kansalle. Jo se on jotakin, josta voimme olla ylpeitä."@fi7
"Madame la Présidente, je vais être très bref. La Somalie est un gros problème. C’est un gros problème depuis 20 ans. Nous avons discuté de piraterie. Toutefois, il ne faut pas oublier la situation humanitaire, qui est un désastre. N’oublions pas le problème des terroristes. N’oublions pas l’instabilité de la région. Au fil du temps, nous devons tenter de gérer tout cela, mais il faut aussi faire preuve de réalisme. La communauté internationale, les Nations unies et d’autres organismes luttent avec la Somalie depuis très longtemps. Les résultats ont été assez limités. Nous sommes des nouveaux venus relativement en retard dans ce domaine pour ce qui est de tenter de gérer le cas de la Somalie. Nous tentons de réaliser certaines choses. Lors de l’opération Atalanta, nous avons tous proclamé son succès, mais il est faux de croire qu’elle peut résoudre tous les problèmes. Lorsque nous envisageons de l’étendre dans l’océan Indien, nous parlons de zones absolument énormes. Même si nous déployions l’ensemble des forces navales de tous les pays de l’Union européenne, je ne serais pas certain de la réussite absolue. Certains de ces pirates se sont bien évidemment approvisionnés en argent également, ce qui leur permet d’investir dans davantage de ressources. Cela rend le problème plutôt épineux. Ce n’est pas une raison pour ne pas faire ce que nous pouvons faire. Sous réserve de toutes les difficultés, nous devrons essayer de nous engager dans le soutien au gouvernement fédéral de transition. C’est ce que nous essayons de faire avec différents programmes de formation. Y a-t-il une garantie que ceux-ci seront fructueux? Non, il n’y en a pas. La seule chose dont nous pouvons être absolument certains, c’est que si nous n’essayons même pas, nous sommes absolument certains d’échouer. Si nous essayons, au moins y a-t-il une possibilité pour que nous ayons un impact positif. Et, si cela ne donne rien, au moins serons nous parvenus à garantir les programmes de distribution du Programme alimentaire mondial à la population somalienne affamée et souffrante. En soi, nous pouvons déjà être fiers de cela."@fr8
". – Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Szomália nagy problémát jelent. 20 éve jelent nagy problémát. Megvitattuk a kalózkodás kérdését. De ne feledkezzünk meg a humanitárius helyzetről, amely katasztrofális. Ne feledkezzünk meg a terroristák problémájáról. Ne feledkezzünk meg a térség instabilitásáról. Idővel meg kell próbálnunk valamennyi problémára megoldást találni. De legyünk realisták. A nemzetközi közösség, az ENSZ és mások is nagyon régóta küszködnek Szomáliával. Az eredmények meglehetősen gyérek voltak. Mi elég későn érkeztünk a térségbe, ami a szomáliai helyzet megoldását illeti. Megpróbálunk bizonyos dolgokat megvalósítani. Az Atalanta műveletet valamennyien sikerként könyveltük el, de ne gondoljuk azt, hogy minden problémát meg lehet vele oldani. Amikor az Indiai-óceánra történő kiterjesztéséről beszélünk, akkor hatalmas területekről beszélünk. És még ha az Európai Unió valamennyi országának valamennyi tengeri hajóját küldenénk is a térségbe, akkor sem lennék biztos a teljes sikerben. Ráadásul néhány kalóz természetesen pénzhez is jut, ami lehetővé teszi számukra, hogy további eszközökbe fektessenek be. Ez tovább fokozza a problémát. Ez nem ok arra, hogy ne tegyük meg azt, amit meg tudunk tenni. Mindezen nehézségek fenntartása mellett meg kellene próbálnunk az átmeneti szövetségi kormány támogatásán dolgozni. Ezt próbáljuk elérni a különböző kiképzési programokkal. Van-e garancia ezek sikerére? Nem, nincsen. De az egyetlen dolog, amelyben teljesen biztosak lehetünk, az az, hogy ha meg sem próbáljuk, akkor egész biztosan nem fogunk sikerrel járni. Ha megpróbáljuk, akkor legalább fennáll a lehetősége annak, hogy pozitív eredményt érünk el. És ha mást nem is értünk el, akkor is sikerült biztosítanunk az Élelmezési Világprogram szállítási programjainak eljutását az éhező és szenvedő szomáliai néphez. Erre önmagában is büszkék lehetünk."@hu11
"Signora Presidente, sarò molto breve. La Somalia rappresenta un grosso problema. Lo è stata per vent’anni. Abbiamo parlato di pirateria, ma non scordiamoci la situazione umanitaria, che è disastrosa, il problema rappresentato dai terroristi, né l’instabilità dell’intera regione. Col tempo, dobbiamo cercare di affrontare ogni cosa, ma cerchiamo anche di essere realisti. La comunità internazionale, le Nazioni Unite e altri si sono dibattuti sulla questione somala molto a lungo e i risultati sono stati alquanto limitati. Noi siamo entrati in scena piuttosto tardi, su questo punto, e stiamo cercando di fare qualcosa. Abbiamo tutti definito Atalanta un successo, ma non illudiamoci che tale operazione possa risolvere ogni problema. Quando discutiamo di estendere la nostra missione all’Oceano Indiano, parliamo di aree assolutamente gigantesche e, quand’anche schierassimo tutte le flotte di tutti i paesi dell’Unione europea, non avremmo la certezza di un successo assoluto. Alcuni di questi pirati, oltretutto, hanno degli introiti, il che permette loro di investire in ulteriori risorse, fattore che rende il problema particolarmente arduo. Questa non è una buona ragione per non fare quello che possiamo. Pur considerando tutte le difficoltà del caso, dovremmo cercare di impegnarci nel sostegno al governo di transizione federale. Questo è quello che stiamo cercando di fare con i vari programmi formativi. Ci sono garanzie che avremo successo? No, non ce ne sono, ma di una cosa possiamo essere assolutamente certi: se non ci proviamo nemmeno, non ci riusciremo sicuramente mai. Se invece un tentativo lo facciamo, vi è almeno la possibilità che esso abbia un impatto positivo e, se non ne avremo ottenuto nient’altro, quantomeno saremo riusciti a garantire le consegne del programma alimentare mondiale alla popolazione affamata e sofferente della Somalia, che è un risultato di cui essere orgogliosi."@it12
"Gerb. pirmininke, kalbėsiu labai trumpai. Somalis yra didžiulė problema. Jis 20 metų buvo didžiulė problema. Diskutavome piratavimo klausimu. Nepamirškime humanitarinės padėties, kuri yra katastrofiška. Nepamirškime teroristų problemos. Nepamirškime regiono nestabilumo. Laikui bėgant mums reikia pabandyti susitvarkyti su visu tuo. Tačiau taip pat būkime realistai. Tarptautinė bendruomenė, Jungtinės Tautos ir kt. labai ilgai kovojo su Somaliu. Rezultatai buvo gana riboti. Mes esame gana vėlyvi atvykėliai šiame regione, kai kalbame apie bandymą palaikyti ryšius su Somaliu. Bandome kai ką daryti. Dėl operacijos „Atalanta“ visi tvirtinome, kad ji pavyko, tačiau nemanykime, kad ja galima išspręsti visas problemas. Kai kalbame apie jos išplėtimą į Indijos vandenyną, kalbame apie visiškai neaprėpiamas zonas. Todėl, net jei dislokuotume visus visų Europos Sąjungos šalių karo laivyno išteklius, nebūčiau tikras visiška sėkme. Žinoma, kad kai kurie iš šių piratų taip pat gauna pinigų, o tai sudaro jiems galimybę investuoti į papildomus išteklius. Dėl to problema tampa gana sunkiai išsprendžiama. Tačiau tai nėra tinkama priežastis nedaryti to, ką galime padaryti. Be visų mūsų abejonių dėl sunkumų, dar turėtume pabandyti pradėti remti pereinamąją federalinę vyriausybę. Būtent tai mes bandome daryti įvairiomis mokymo programomis. Ar yra garantija, kad jos pasiseks? Ne, nėra. Tačiau vienas dalykas, dėl kurio galime būti visiškai tikri, yra tas, kad jeigu mes nė nepabandysime, mums tikrai nepasiseks. Jeigu pabandysime, mums bent jau bus galimybė daryti teigiamą poveikį. Be to, jeigu negausime visiškai nieko, išsaugosime siuntų pristatymo badaujantiems ir kenčiantiems Somalio gyventojams programas pagal Pasaulio maisto programą. Jau pačiu tuo faktu reikia didžiuotis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es runāšu ļoti īsi. Somālijā valda nopietna problēma, un tā tas ir jau 20 gadu. Mēs runājam par pirātismu, taču nedrīkst aizmirst arī šobrīd ļoti slikto humanitāro situāciju. Neaizmirsīsim arī terorisma problēmu un nestabilitāti šajā reģionā. Ar laiku mums jāmēģina atrisināt visas šīs problēmas, taču būsim reālisti. Starptautiskā sabiedrība, Apvienoto Nāciju Organizācija un citi jau ļoti ilgu laiku cenšas risināt problēmas Somālijā, taču rezultāti ir minimāli. Mēs samērā nesen iesaistījāmies Somālijā valdošo problēmu risināšanā. Mēs cenšamies paveikt noteiktas lietas. Mēs visi uzskatām operāciju par veiksmīgu, taču nebūtu pareizi domāt, ka tā atrisinās visas mūsu problēmas. Kas attiecas uz operācijas izvēršanu, aptverot plašāku teritoriju Indijas okeānā, runa ir par ārkārtīgi milzīgām teritorijām. Un pat tad, ja mēs izvietotu visu Eiropas Savienības valstu jūras spēkus, nav garantijas, ka šāds risinājums būs pilnīgi veiksmīgs. Un, protams, daži no šiem pirātiem arī saņem naudu, kas viņiem dod iespēju to ieguldīt papildu līdzekļos, tādēļ šī problēma ir samērā nopietna. Tas nav iemesls, lai mēs pārtrauktu darīt to, kas ir mūsu spēkos. Neskatoties uz visām grūtībām, mums būtu jācenšas atbalstīt federālā pagaidu valdība. Tāds ir dažādu apmācības programmu mērķis. Vai ir garantija, ka tās būs veiksmīgas? Nē, šādas garantijas nav, taču ir pilnīgi skaidrs, ka mēs negūsim panākumus, ja nemēģināsim. Ja mēs mēģināsim, būs iespēja gūt pozitīvu rezultātu. Un mums vismaz ir izdevies ar Pasaules pārtikas programmu nodrošināt piegādes bada cietējiem un grūtībās nonākušajiem Somālijas iedzīvotājiem. Tas jau ir kaut kas, ar ko lepoties."@lv13
"Madam President, I will be very brief. Somalia is a big problem. It has been a big problem for 20 years. We discussed piracy. But let us not forget the humanitarian situation, which is a disaster. Let us not forget the problem of terrorists. Let us not forget the region’s instability. Over time, we need to try and deal with it all. But let us also be realistic. The international community, the United Nations and others have been struggling with Somalia for a very long time. Results have been fairly limited. We are fairly late entrants in this area when it comes to trying to deal with Somalia. We are trying to do certain things. In Atlanta, we all claimed it a success, but let us not think that it can solve all the problems. When we are discussing extending it out into the Indian Ocean we are talking about absolutely enormous areas. And, even if we were to deploy all of the naval assets of all of the countries of the European Union, I would not be certain of absolute success. And some of these pirates are of course fed money as well, which makes it possible for them to invest in further resources. That makes the problem rather challenging. That is not the reason for not doing what we can do. With the reservation of all of the difficulties, we should to engage in supporting the transitional federal government. That is what we are trying to do with different training programmes. Is there a guarantee of this being successful? No, there is not. But the only thing that we can be absolutely certain of is that, if we do not even try, we are absolutely certain not to succeed. If we try, at least there is the possibility of us making a positive impact. And, if we have received nothing else, we have managed to secure the programmes of the deliveries of the World Food Programme to the starving and suffering people of Somalia. That in itself is something to be proud of."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zal het heel kort houden. Somalië is een groot probleem. Het is al twintig jaar een groot probleem. We hebben gesproken over piraterij, maar laten we de rampzalige humanitaire situatie niet vergeten. Laten we het probleem van de terroristen niet vergeten en laten we de instabiliteit van de regio niet vergeten. Op den duur moeten we proberen dat allemaal op te lossen, maar laten we ook realistisch zijn. De internationale gemeenschap, de Verenigde Naties en anderen worstelen al heel lang met Somalië. De resultaten zijn tot nu toe tamelijk beperkt. Wij zijn op dit terrein vrij laat actief geworden met pogingen om een oplossing te vinden voor Somalië, maar we proberen bepaalde dingen te doen. Atalanta hebben we allemaal tot een succes uitgeroepen, maar laten we niet denken dat die operatie alle problemen kan oplossen. Wanneer we spreken over uitbreiding naar de Indische Oceaan, hebben we het over echt enorme gebieden. Zelfs als we alle marine-eenheden van alle landen van de Europese Unie zouden inzetten, zou absoluut succes niet verzekerd zijn. Bovendien krijgen sommige van deze piraten natuurlijk ook geld toegestoken, waardoor ze kunnen investeren in nog meer middelen. Dat maakt het probleem tot een tamelijk grote uitdaging. Dat is geen reden om niet te doen wat we kunnen. Onder voorbehoud van alle moeilijkheden moeten we proberen de federale overgangsregering steun te bieden. Dit proberen we te doen met verschillende opleidingsprogramma’s. Is er een garantie dat deze aanpak succes zal hebben? Nee, maar het enige waar we absoluut zeker van kunnen zijn is dat we geen succes zullen hebben als we het niet eens proberen. Als we het proberen, is er ten minste de mogelijkheid dat we een positieve bijdrage leveren. En als we niets anders hebben bijgedragen, zijn we er in elk geval in geslaagd de leveringen van het Wereldvoedselprogramma veilig te stellen voor de hongerende en lijdende bevolking van Somalië. Dat is op zich al iets om trots op te zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Będę się streszczać. Somalia stanowi bardzo poważny problem. Stanowi poważny problem od 20 lat. Mówimy o piractwie, ale nie zapominajmy o sytuacji humanitarnej, która jest katastrofalna. Nie zapominajmy o terrorystach. Nie zapominajmy o braku stabilności w regionie. Z czasem będziemy musieli podjąć próbę i zająć się tym problemem. Bądźmy jednak realistami. Społeczność międzynarodowa, Narody Zjednoczone i inni od dawna borykają się z problemem Somalii. Wyniki są raczej mierne. My wkroczyliśmy w tę dziedzinę, tj. w rozwiązanie problemu Somalii, całkiem niedawno. Próbujemy coś zrobić. Jeśli chodzi o Atalantę, to wszyscy uznaliśmy ją za sukces, ale nie sądźmy, że jest ona lekarstwem na wszystkie problemy. Kiedy mówimy o rozszerzeniu jej zasięgu na Ocean Indyjski, mówimy o naprawdę ogromnych obszarach. I nawet jeżeli mielibyśmy użyć wszystkich zasobów marynarki wojennej wszystkich państw Unii Europejskiej, nie byłbym pewien całkowitego sukcesu. Oczywiście niektórzy z piratów mają kupę forsy, co umożliwia im inwestowanie w dalsze środki. To powoduje, że problem jest jeszcze trudniejszy. Nie jest to powód, byśmy przestali robić, to, co robimy. Świadomi wszystkich trudności, powinniśmy spróbować zaangażować się w popieranie tymczasowego rządu federalnego. To właśnie staramy się robić za pomocą różnych programów szkoleniowych. Czy mamy gwarancję, że się uda? Nie. Ale jedyna rzecz, której możemy być absolutnie pewni to to, że jeśli nie spróbujemy, to możemy być wtedy absolutnie pewni, że nam się nie uda. Jeśli spróbujemy, istnieje przynajmniej szansa, że wniesiemy pozytywny wkład. I nawet jeśli nie osiągnęliśmy nic więcej, to przynajmniej udało nam się ochronić dostawy żywności w ramach Światowego Programu Żywnościowego dla głodujących i cierpiących w Somalii. Już samo to jest powodem do dumy."@pl16
"Senhora Presidente, serei muito breve. A Somália é um grande problema, há 20 anos que é um grande problema. Debatemos a questão da pirataria, porém, é preciso que não descuremos a situação humanitária, que é um desastre. É preciso que não esqueçamos o problema do terrorismo e que não esqueçamos a instabilidade da região. É necessário que, com o tempo, tentemos enfrentar todos estes aspectos. Mas sejamos também realistas. A comunidade internacional, as Nações Unidas e outros actores têm vindo a debater-se, há muito, com o problema da Somália, e os resultados foram bastante limitados. No que respeita à Somália, somos praticamente uns recém-chegados. Tentamos fazer algumas coisas. Quanto à Operação Atalanta, todos nós a considerámos um êxito, mas não se pense que poderá resolver todos os problemas. Quando debatemos a hipótese de a alargar ao Oceano Índico, estamos a referir-nos a áreas extremamente extensas. Mesmo que quiséssemos destacar os meios navais de todos os países da União Europeia, não teríamos a certeza de ter um êxito absoluto. Todos estes piratas são também, evidentemente, alimentados com fundos, que lhes possibilitam investir em novos recursos, o que torna o problema bastante exigente. Essa constatação não é desculpa para não fazermos aquilo que podemos fazer. Com todas as reservas, devido às dificuldades, deveremos tentar prestar apoio ao Governo federal transitório. É isso que estamos a tentar fazer com os vários programas de formação. Haverá uma garantia de êxito? Não, não há. Podemos apenas estar certos de que, se nem sequer tentarmos, seguramente não teremos êxito. Se tentarmos, pelo menos haverá a possibilidade de termos um impacto positivo. Se nada mais conseguirmos, pelo menos conseguiremos garantir os programas de entregas do Programa Alimentar Mundial em benefício das populações da Somália afectadas pela fome e pelo sofrimento. Isso, em si, é já motivo de orgulho."@pt17
"Doamnă preşedintă, voi fi foarte concis. Somalia constituie o mare problemă. Este o problemă de 20 de ani. Am discutat despre piraterie. Însă nu trebuie să uităm de situaţia umanitară, care este un dezastru. Să nu uităm problema teroriştilor. Să nu uităm de instabilitatea din regiune. În timp, trebuie să încercăm să ne ocupăm de toate aceste aspecte. Totuşi, trebuie să fim realişti. Comunitatea internaţională, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alţii fac eforturi de foarte mult timp în privinţa Somaliei. Rezultatele au fost destul de limitate. În ceea ce priveşte abordarea problemelor Somaliei, noi ne-am implicat destul de târziu. Încercăm să luăm anumite măsuri. Am susţinut cu toţii că operaţiunea Atalanta este un succes, însă nu trebuie să credem că poate rezolva toate problemele. Când discutăm despre extinderea acesteia în Oceanul Indian, vorbim despre zone absolut enorme. Şi, chiar dacă am desfăşura toate activele navale din toate ţările Uniunii Europene, nu aş garanta succesul absolut. Unii dintre aceşti piraţi sunt, desigur, stimulaţi de bani, ceea ce le facilitează investirea în resurse suplimentare. Astfel, problema devine o provocare. Acesta nu este un motiv să nu luăm toate măsurile posibile. Sub rezerva tuturor dificultăţilor, ar trebui să încercăm să ne angajăm în sprijinirea guvernului federal de tranziţie. Acesta este obiectivul vizat al diferitor programe de formare. Există vreo garanţie a reuşitei? Nu, nu există. Însă singurul lucru de care putem fi absolut siguri este că dacă nici măcar nu încercăm, suntem absolut siguri că nu vom reuşi. Dacă încercăm, există cel puţin posibilitatea de a avea un impact pozitiv. Dacă nu am obţinut nimic altceva, am reuşit să garantăm programele de furnizare de alimente ale Programului alimentar mondial către populaţia subalimentată şi în suferinţă din Somalia. Aceasta este o realizare de care trebuie să fim mândri."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, budem veľmi stručný. Somálsko predstavuje veľký problém. A predstavuje ho už 20 rokov. Hovorili sme o pirátstve. Nezabúdajme však na humanitárnu situáciu, ktorá je katastrofálna. Nezabúdajme na problém teroristov. Nezabúdajme ani na nestabilitu regiónu. Postupne sa musíme pokúsiť vyriešiť všetky tieto otázky. Buďme však aj realisti. Medzinárodné spoločenstvo, Organizácia Spojených národov a ďalší bojujú s otázkou Somálska už veľmi dlhý čas. Výsledky sú pomerne nedostatočné. My prichádzame do tejto oblasti so snahou riešiť Somálsku otázku pomerne neskoro. Snažíme sa urobiť určité veci. Pokiaľ ide o operáciu Atalanta, všetci sme zhodne vyhlásili, že je to úspech, nemyslime si však, že môže vyriešiť všetky problémy. Keď hovoríme o jej rozšírení do Indického oceánu, hovoríme o absolútne obrovských oblastiach. A aj keby sme rozmiestnili všetok námorný majetok všetkých štátov Európskej únie, nie som si istý, či by to zaručilo absolútny úspech. Niektorí z týchto pirátov majú, samozrejme, i dostatok financií, to im umožňuje investovať do ďalších prostriedkov. Čo problém pomerne sťažuje. Nemalo by nám to však brániť v tom, aby sme robili to, čo môžeme urobiť. S výhradou všetkých ťažkostí by sme sa mali snažiť zapojiť do podpory dočasnej federálnej vlády. Usilujeme sa o to prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov. Existuje tu záruka na úspech? Nie, neexistuje. Jediná vec, ktorou si môžeme byť úplne istí, aj ak sa o nič nepokúsime, je absolútna istota neúspechu. Ak sa však pokúsime, aspoň tu existuje možnosť, že niečo pozitívne ovplyvníme. A ak nič iné nezískame, aspoň sa nám podarilo zabezpečiť programy dodávok zo Svetového potravinového fondu hladujúcim a trpiacim obyvateľom Somálska. To samo osebe je čosi, na čo môžeme byť hrdí."@sk19
". – Gospa predsednica, zelo kratek bom. Somalija je velik problem. Somalija je velik problem že 20 let. Govorili smo o piratstvu. Vendar ne pozabimo na humanitarne razmere, ki so katastrofalne. Ne pozabimo na problem teroristov. Ne pozabimo na nestabilnost regije. Sčasoma bomo morali poskušati vse to rešiti. Vendar bodimo tudi realni. Mednarodna skupnost, Združeni narodi in drugi se že zelo dolgo časa spopadajo s problemom Somalije. Rezultatov ni veliko. Ko gre za reševanje problemov Somalije, smo na tem področju precejšnji novinci. Poskušamo storiti nekaj stvari. Za Atalanto smo vsi trdili, da je uspešna, vendar nikar ne mislimo, da lahko reši vse probleme. Ko govorimo o njeni razširitvi v Indijski ocean, govorimo o zares ogromnih območjih. In tudi če bi razporedili vse pomorske sile vseh držav Evropske unije, ne bi bil prepričan v popoln uspeh. Nekaterim izmed teh piratov pa se seveda daje tudi denar, kar jim omogoča, da vlagajo v nadaljnja sredstva. Zato je ta problem precej zapleten. To ni razlog, da ne bi naredili, kar lahko naredimo. Ne glede na vse težave, bi se morali poskusiti vključiti v podporo prehodni zvezni vladi. To poskušamo narediti z različnimi programi usposabljanja. Ali imamo zagotovilo, da bo to uspešno? Ne, nimamo. A edina stvar, v katero smo lahko zagotovo prepričani, je, da nam zagotovo ne bo uspelo, če ne bomo niti poskusili. Če poskusimo, potem obstaja vsaj možnost, da pozitivno vplivamo. In če ne dobimo nič drugega, bomo vsaj uspeli zagotoviti programe dostave pomoči stradajočim in trpečim prebivalcem Somalije v okviru Svetovnega programa za hrano. To je samo po sebi nekaj, na kar smo lahko ponosni."@sl20
"Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Somalia är ett stort problem. Det har varit ett stort problem i 20 år. Vi har diskuterat piratverksamhet, men låt oss inte glömma den humanitära situationen som är en katastrof. Låt oss inte glömma problemet med terrorister. Låt oss inte glömma instabiliteten i regionen. Vi måste efterhand försöka ta itu med allt detta. Men låt oss också vara realistiska. Världssamfundet, Förenta nationerna och andra har kämpat med Somalia under väldigt lång tid. Resultaten har varit ganska begränsade. Vi har kommit in ganska sent på detta område när det handlar om att ta itu med Somalia. Vi försöker att göra vissa saker. I Atalanta hävdade vi alla att det var en framgång, men låt oss inte tro att det kan lösa alla problem. När vi talar om att utvidga det till att omfatta Indiska oceanen, talar vi om oerhört stora områden. Även om vi skulle använda alla resurser som går att sätta in till havs från alla EU-länder, är jag inte säker på att vi skulle lyckas helt och fullt. Vissa av dessa pirater får naturligtvis också tag i pengar, vilket gör det möjligt för dem att investera i mer resurser. Detta gör att det blir ett ganska utmanande problem. Detta är inte skälet till att vi inte gör vad vi kan göra. Med reservation för alla svårigheter, bör vi stödja den federala övergångsregeringen. Det är det vi försöker göra med olika utbildningsprogram. Finns det någon garanti att detta blir en framgång? Nej, det gör det inte. Det enda vi emellertid kan vara absolut säkra på är att vi absolut inte lyckas om vi inte försöker. Om vi försöker finns det åtminstone en möjlighet att vi kan åstadkomma något positivt. Och om vi inte uppnår någonting annat, så har vi ändå lyckats att se till att leveranserna enligt Världslivsmedelsprogrammet kommer fram till Somalias svältande och lidande folk. Detta är något att vara stolt över."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carl Bildt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph