Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-379"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-379"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Yo también celebro, lógicamente, el final feliz del caso del pero me temo que, por desgracia, puede que no sea el último. Es importante recordar —como se ha dicho— que los piratas se nutren, precisamente, de la pobreza, pero también de las fallas del sistema y de las lagunas de un sistema que no funciona. Si bien es triste y lamentable que se secuestren marineros que, al fin y al cabo, no hacían más que su trabajo, también lo es que exista quien —aprovechándose de esta situación de desgobierno no solamente en Somalia, sino en la zona— se lance a pescar ilegalmente o vierta residuos contaminantes en sus aguas. Porque esto, señor de Grandes, lamentablemente ha ocurrido. Condenamos cualquier acto de piratería, sin duda. Pero la lucha contra ese fenómeno exige algo más que soldados y mercenarios. De hecho, reducirlo todo a esto puede incluso ser contraproducente, puesto que podría conllevar una escalada preocupante del conflicto, especialmente cuando sabemos que algunos armadores, precisamente en aras de maximizar su presencia en la zona, se arriesgan más de lo debido y se alejan más de lo debido de las zonas protegidas, lo que conlleva, lógicamente, un riesgo al que siempre es muy difícil hacer frente."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Já jsem také velmi potěšen šťastným koncem případu lodě Alakrana, ale obávám se, že nešlo o poslední takový případ. Jak již bylo řečeno, nesmíme zapomínat, že piráti těží z chudoby, ale také z chyb a mezer v systému, který nefunguje. Je jistě smutné a politováníhodné, že se námořníci stávají oběťmi únosu, když konec konců pouze dělají svou práci, ale je také trestuhodné, že se najdou tací, co využívají nedostatečné vlády nejen v Somálsku, ale i v celé oblasti, k tomu, že nelegálně rybaří v tamních vodách a zbavují se škodlivého odpadu. Bohužel, pane de Grandesi Pascuale, to se skutečně děje. Odsuzujeme beze zbytku jakýkoli čin pirátství. Boj s tímto problémem ale vyžaduje víc než jen vojáky a žoldáky. Naopak řešit tento problém tímto způsobem by bylo dokonce kontraproduktivní a vedlo by to k znepokojivému nárůstu konfliktů, především když víme, že někteří majitelé lodí, aby rozšířili svoji působnost v dané oblasti, riskují a vzdalují se chráněným oblastem více, než by měli, čímž se pouští do rizika, kterému je vždy těžké čelit."@cs1
"Fru formand! Jeg er naturligvis også begejstret over den lykkelige udgang på Alakrana-sagen, men jeg er bange for, at det desværre ikke bliver den sidste sag af sin art. Som sagt er det vigtigt at huske på, at piraterne ikke kun lever af fattigdom, men også af fejl og mangler i et system, der ikke fungerer. Selv om det bestemt er trist og beklageligt, at søfolk bliver kidnappet, når de i bund og grund bare udfører deres arbejde, er det også beklageligt, at nogen udnytter den manglende regering, ikke bare i Somalia, men i hele regionen, til at fiske ulovligt eller dumpe forurenende affald. Det er desværre, hvad der er sket, hr. de Grandes Pascual. Vi fordømmer helt klart enhver form for sørøveri. Men det kræver mere end soldater og lejetropper at bekæmpe dette fænomen. Det kan endda virke mod hensigten kun at anskue det på den måde, og det kan føre til en bekymrende eskalering af konflikten, især fordi vi ved, at nogle skibsredere for at øge deres tilstedeværelse i området risikerer mere, end de burde, og bevæger sig længere væk fra de beskyttede områder, end de burde, og derved skaber en risiko, der altid er meget vanskelig at håndtere."@da2
"Ich bin natürlich sehr erfreut über das glückliche Ende des Falls aber ich fürchte, dass es sich hierbei nicht um den letzten Fall handelt. Wie bereits gesagt wurde, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die Piraten nicht nur von der Armut, sondern auch von den Fehlern und Lücken eines nicht funktionierenden Systems profitieren. Es ist natürlich traurig und bedauerlich, dass Seeleute entführt werden, während sie einfach ihrer Arbeit nachgehen. Es ist auch betrüblich, dass es Menschen gibt, die das Fehlen einer funktionierenden Regierung, nicht nur in Somalia, sondern in der gesamten Region, ausnutzen und illegal in den Gewässern fischen oder Giftmüll versenken. Genau das, Herr de Grandes Pascual, ist leider geschehen. Wir verurteilen jeden Akt der Piraterie, da gibt es gar keinen Zweifel. Die Bekämpfung dieses Phänomens erfordert jedoch mehr als Soldaten und Söldner. Die Reduzierung auf diese Begriffe könnte sich sogar kontraproduktiv auswirken und zu einer besorgniserregenden Eskalation des Konfliktes führen, besonders angesichts der Tatsache, dass einige Schiffseigentümer zur Maximierung ihrer Präsenz in dem Gebiet ein viel zu großes Risiko eingehen und die geschützten Gebiete weiter umschiffen als sie sollten. Hiermit schaffen sie ein Risiko, das stets schwierig zu handhaben ist."@de9
"Και εγώ, φυσικά, είμαι ευτυχής για το αίσιο τέλος της υπόθεσης αλλά φοβάμαι ότι δυστυχώς ενδέχεται να μην είναι η τελευταία παρόμοια υπόθεση. Όπως έχει ειπωθεί, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι πειρατές δεν εκμεταλλεύονται μόνο τη φτώχεια, αλλά επίσης και τα λάθη και τα κενά σε ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί. Μολονότι είναι θλιβερό και λυπηρό το γεγονός ότι ναυτικοί απαγάγονται όταν, σε τελική ανάλυση, κάνουν απλά τη δουλειά τους, είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται το γεγονός της απουσίας κυβέρνησης, όχι μόνο στη Σομαλία αλλά στην περιοχή συνολικά, για να αλιεύουν στα ύδατα παράνομα ή να ρίχνουν ρυπογόνα απόβλητα. Δυστυχώς, κύριε de Grandes Pascual, αυτό συμβαίνει. Αναμφίβολα, καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη πειρατείας. Η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, ωστόσο, απαιτεί περισσότερα από στρατιώτες και μισθοφόρους. Για την ακρίβεια, ανάγοντας το ζήτημα σε αυτές τις διαστάσεις, θα μπορούσε να είναι ακόμη και αντιπαραγωγικό και θα οδηγούσε σε μια ανησυχητική κλιμάκωση της σύγκρουσης, ειδικά από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πλοιοκτήτες, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την παρουσία τους στην περιοχή, διακινδυνεύουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε και απομακρύνονται από τις προστατευόμενες περιοχές περισσότερο από όσο θα έπρεπε, δημιουργώντας έναν κίνδυνο ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί."@el10
"I too, of course, am delighted about the happy ending to the case, but I fear that unfortunately it may not be the last such case. As has been said, it is important to remember that pirates feed not just on poverty, but also on the faults and gaps in a system that does not work. While it is certainly sad and regrettable that sailors are being kidnapped when, at the end of the day, they are only doing their job, it is also deplorable that there are those who are taking advantage of the lack of government, not only in Somalia but in the region as a whole, to fish the waters illegally or dump pollutant waste. Regrettably, Mr de Grandes Pascual, this is what has been happening. We condemn any act of piracy, without a doubt. Combating this phenomenon, however, requires more than soldiers and mercenaries. In fact, reducing it to such terms could even be counterproductive and lead to a worrying escalation in the conflict, especially given that we know that some ship owners, in order to maximise their presence in the area, are risking more than they should and moving further away from protected areas than they should, creating a risk that is always very difficult to address."@en4
"Muidugi olen ka mina rõõmus Alakrana juhtumi õnneliku lõpu üle, aga ma kardan, et kahjuks ei pruugi see viimaseks selliseks juhtumiks jääda. Nagu öeldud, on oluline pidada meeles, et piraadid ei tugine vaid vaesusele, aga ka mittetoimiva süsteemi vigadele ja lünkadele. Kuigi on muidugi kurb ja kahetsusväärne, et meremehi röövitakse siis, kui nad lõppude lõpuks teevad vaid oma tööd, on samuti taunitav, et mitte vaid Somaalias, vaid terves piirkonnas leidub neid, kes kasutavad ära valitsuse puudumist, et neis vetes ebaseaduslikult kala püüda või mürgiseid jäätmeid merre juhtida. Härra de Grandes Pascual, kahjuks just sellised asjad toimuvad. Me mõistame kahtlemata hukka kõik piraatluse juhtumid. Selle nähtusega võitlemine nõuab siiski rohkemat kui sõdureid ja palgasõdureid. Tegelikult võib sellise lahendusega piirdumine avaldada isegi vastupidist mõju ning tuua kaasa konflikti murettekitava süvenemise, arvestades eriti seda, et nagu me teame, riskivad mõned laevaomanikud oma võimalikult suure piirkonnas kohaloleku huvides rohkem, kui nad peaksid, ning liiguvad kaitstud aladest kaugemale, kui nad peaksid, tekitades ohu, millega on alati väga raske võidelda."@et5
"Minäkin olen luonnollisesti iloinen tapauksen onnellisesta lopusta, mutta pelkään, että se ei valitettavasti ehkä ole viimeinen tällainen tapaus. Kuten todettu, on tärkeää muistaa, että merirosvot saavat voimansa paitsi köyhyydestä myös toimimattoman järjestelmän puutteista ja aukoista. Vaikka toki on surullista ja valitettavaa, että merimiehiä kaapataan, kun he loppujen lopuksi vain tekevät työtään, on myös surkeaa, että jotkut käyttävät hyväkseen hallinnon puutetta paitsi Somaliassa myös koko alueella kalastaakseen sen vesillä laittomasti tai kaataakseen niihin myrkyllisiä jätteitä. Valitettavasti, jäsen de Grandes Pascual, juuri näin on tapahtunut. Me tuomitsemme epäröimättä kaikenlaisen merirosvouksen. Tämän ilmiön torjumiseksi tarvitaan kuitenkin muutakin kuin armeijoita ja palkkasotilaita. Asian pelkistämisellä tällaisiin käsitteisiin saattaa itse asiassa olla kielteinen vaikutus, ja se voi johtaa selkkauksen huolestuttavaan kärjistymiseen, varsinkin kun tiedämme, että eräät laivanomistajat ottavat kohtuuttomia riskejä maksimoidakseen läsnäolonsa alueella ja siirtyvät liian kauas suojelluilta alueilta aiheuttaen näin riskin, johon on aina hyvin vaikea puuttua."@fi7
"Moi aussi, bien sûr, je suis ravi du dénouement heureux du cas mais je crains que malheureusement, ce ne soit pas le dernier cas. Comme on l’a dit, il est important de se souvenir que les pirates ne s’alimentent pas uniquement de la pauvreté mais également des défauts et des failles dans un système qui ne fonctionne pas. Même s’il est triste et regrettable que des matelots soient kidnappés alors qu’en fin de compte ils ne font que leur travail, il est tout aussi déplorable que certains tirent parti de l’absence de gouvernement, non seulement en Somalie mais aussi dans l’ensemble de la région, pour pêcher illégalement ou déverser des déchets polluants. Malheureusement, Monsieur de Grandes Pascual, c’est ce qu’il se passe. Nous condamnons toute espèce d’acte de piraterie, sans aucun doute. La lutte contre ce phénomène exige toutefois plus que des soldats et des mercenaires. En fait, la réduire à cela pourrait même être contre-productif et conduire à une intensification inquiétante du conflit, surtout quand on sait que certains propriétaires de bateaux prennent, dans le but de maximiser leur présence dans la région, plus de risques que ce qu’ils devraient et s’éloignent plus des zones protégées que ce qu’il faudrait, ce qui crée un risque toujours difficile à éliminer."@fr8
"). Természetesen én is nagyon örülök az eset szerencsés lezárulásának, de attól tartok, hogy sajnos nem ez volt az utolsó ilyen eset. Amint arról már szó esett, fontos szem előtt tartanunk, hogy a kalózkodást nem csak a szegénység táplálja, hanem egy működésképtelen rendszer hibái és hiányosságai is. Bármilyen szomorú és sajnálatos is, hogy matrózokat ejtenek túszul, miközben végső soron csak a munkájukat végzik, sajnálatos az is, hogy vannak olyanok, akik a kormány jelenlétének hiányát nem csak Szomáliában, hanem a térség egészében arra használják fel, hogy illegálisan halásszanak ezeken a vizeken, vagy szennyező hulladékot rakjanak le. Sajnálatos módon, de Grandes Pascual úr, pontosan ez történt. Kétségkívül elítélünk minden kalóztámadást. Azonban e jelenség felszámolásához többre van szükség, mint katonákra és zsoldosokra. Valójában, ha csupán erre redukáljuk a helyzetet, az akár kontraproduktív is lehet, és a konfliktus aggasztó kiéleződéséhez vezethet, különösen annak tudatában, hogy néhány hajótulajdonos a térségben való jelenlétének fokozása érdekében a kelleténél többet kockáztat és az ajánlatosnál jobban eltávolodik a védett területektől, ezzel olyan kockázatot teremtve, amely ellen mindig nagyon nehéz fellépni."@hu11
"Anch’io, naturalmente, mi rallegro per il lieto fine del caso Alakrana, ma temo, purtroppo, che esso non sarà l’ultimo. E’ importante ricordare, come abbiamo detto, che i pirati si nutrono non solo di povertà, ma anche di falle e buchi in un sistema che non funziona. Quantunque sia certamente triste e riprovevole che vengano sequestrati marinai che, in fin dei conti, stanno semplicemente svolgendo il proprio lavoro, è altrettanto disdicevole che vi siano persone che approfittino della mancanza di un governo, non solo in Somalia, ma in tutta la zona, per pescare illegalmente o scaricare rifiuti inquinanti in quelle acque. Purtroppo, onorevole de Grandes Pascual, questo è successo. Condanniamo, senza dubbi, qualunque atto di pirateria, ma la lotta contro questo fenomeno ha bisogno di ben più che soldati e mercenari. Di fatto, ridurre il problema in simili termini, potrebbe rivelarsi controproducente e portare a un’escalation del conflitto, specialmente quando sappiamo che alcuni armatori, per ampliare la propria presenza in quella regione, rischiano più del necessario e si spingono oltre le zone protette, provocando un rischio cui è sempre difficile far fronte."@it12
"Žinoma, aš taip pat esu patenkinta dėl to, kaip baigėsi laivo istorija, tačiau bijau, kad, deja, tokio pobūdžio atvejis gali būti ne paskutinis. Kaip buvo sakyta, svarbu nepamiršti, kad piratai remiasi ne tik skurdu, bet ir sistemos, kuri neveikia, trūkumais bei spragomis. Nors tikrai liūdna ir gaila, kad jūreiviai grobiami, kai iš esmės tik dirba savo darbą, taip pat apgailėtina, kad yra tokių, kurie pasinaudoja valdymo trūkumu ne tik Somalyje, bet ir visame regione, kad galėtų nelegaliai žvejoti arba išmesti teršiančias atliekas. Deja, pone L. de Grandes Pascuali, būtent tai ir vyksta. Be abejo, smerkiame bet kokius piratavimo veiksmus. Tačiau stengiantis įveikti šį reiškinį reikia daugiau nei karių ir samdinių. Iš esmės mažinimas tokiomis sąlygomis galėtų duoti netgi priešingus rezultatus ir paskatinti nerimą keliantį konflikto paaštrėjimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad žinome, jog kai kurie laivų savininkai, siekdami maksimaliai išlaikyti savo įtaką regione, rizikuoja daugiau negu reikėtų ir plaukia toliau nuo saugomų zonų negu turėtų, sukeldami pavojų, kurį visada labai sunku įveikti."@lt14
"Protams, arī es esmu gandarīts par laimīgajām beigām lietā, taču baidos, ka diemžēl, visticamāk būs vēl citi līdzīgi gadījumi. Kā jau tika minēts, ir svarīgi paturēt prātā, ka pirāti izmanto ne tikai nabadzību, bet arī nepilnības un robus sistēmā, kas nedarbojas. Protams, ir skumji un žēl, ka jūrnieki tiek nolaupīti, jo, galu galā, viņi tikai veic savu darbu, taču ir arī nožēlojami tas, ka to, ka valstī nav valdības, Somālijā un šajā reģionā kopumā izmanto, lai nodarbotos ar nelegālo zveju vai izmestu piesārņojošos atkritumus. kungs, diemžēl tā ir patiesība. Protams, mēs neatbalstām nekāda veida pirātismu. Taču, lai to apkarotu, nepietiks ar kareivjiem un algotņiem. Patiesībā, tas pat varētu būt neproduktīvi un varētu saasināt konfliktu, īpaši, ņemot vērā to, ka, lai izvērstu savu darbību jūrā, daži kuģu īpašnieki uzņemas pārāk lielu risku un iziet jūrā tālāk par aizsargātajām teritorijām, un tas rada draudus, ko vienmēr ir ļoti sarežģīti novērst."@lv13
"Yo también celebro, lógicamente, el final feliz del caso del pero me temo que, por desgracia, puede que no sea el último. Es importante recordar –como se ha dicho– que los piratas se nutren, precisamente, de la pobreza, pero también de las fallas del sistema y de las lagunas de un sistema que no funciona. Si bien es triste y lamentable que se secuestren marineros que, al fin y al cabo, no hacían más que su trabajo, también lo es que exista quien –aprovechándose de esta situación de desgobierno no solamente en Somalia, sino en la zona– se lance a pescar ilegalmente o vierta residuos contaminantes en sus aguas. Porque esto, señor de Grandes, lamentablemente ha ocurrido. Condenamos cualquier acto de piratería, sin duda. Pero la lucha contra ese fenómeno exige algo más que soldados y mercenarios. De hecho, reducirlo todo a esto puede incluso ser contraproducente, puesto que podría conllevar una escalada preocupante del conflicto, especialmente cuando sabemos que algunos armadores, precisamente en aras de maximizar su presencia en la zona, se arriesgan más de lo debido y se alejan más de lo debido de las zonas protegidas, lo que conlleva, lógicamente, un riesgo al que siempre es muy difícil hacer frente."@mt15
"Ook ik ben logischerwijs blij met de goede afloop van de zaak maar ik vrees dat dit helaas niet de laatste kaping zal zijn. Laten we niet vergeten dat, zoals al is gezegd, piraterij wordt gevoed door armoede, maar ook door de gebreken van en de lacunes in een systeem dat niet werkt. Hoewel het triest en betreurenswaardig is dat er zeelieden worden gegijzeld, mensen die uiteindelijk alleen maar hun werk doen, is het ook triest en betreurenswaardig dat er gebruik wordt gemaakt van het ontbreken van een effectieve overheid, niet alleen in Somalië, maar in het hele gebied, om illegaal te vissen of verontreinigend afval in de wateren van Somalië te dumpen. Want dat is helaas gebeurd, mijnheer de Grandes Pascual. We veroordelen elke vorm van piraterij, zonder enige twijfel, maar de strijd tegen dit verschijnsel vereist meer dan alleen soldaten en huurlingen. Het reduceren van die strijd tot het inzetten van militaire middelen kan zelfs contraproductief werken, aangezien het conflict hierdoor op een zorgwekkende manier zou kunnen escaleren, vooral omdat we weten dat sommige rederijen, juist om hun aanwezigheid in het gebied te maximaliseren, te grote risico’s nemen en zich te ver van de beschermde zones begeven, wat logischerwijs risico’s met zich meebrengt die altijd moeilijk te beheersen zijn."@nl3
"Oczywiście ja również cieszę się ogromnie ze szczęśliwego zakończenia sprawy Alakrany, ale obawiam się, że niestety to może nie być ostatni taki przypadek. Jak powiedziano, ważne by nie zapominać, że piraci nie żerują wyłącznie na biedzie, ale również na błędach i lukach prawnych systemu, który nie funkcjonuje odpowiednio. Jakkolwiek fakt porywania marynarzy wykonujących w istocie tylko swoją pracę jest oczywiście smutny i godny ubolewania, to również godny ubolewania jest fakt, że są tacy, którzy wykorzystują brak rządu nie tylko w Somalii, ale również w całym regionie, by dokonywać nielegalnych połowów na wodach lub składować tam toksyczne odpady. Niestety, panie pośle de Grandes Pascual, taka jest rzeczywistość. Potępiamy bez wątpienia wszystkie akty piractwa. Zwalczanie tego zjawiska wymaga jednak większej liczby żołnierzy i sił najemnych. Co więcej, sprowadzenie do tej kategorii mogłoby wręcz przynosić skutki odmienne od zamierzonych i prowadzić do zaostrzenia konfliktu, szczególnie biorąc pod uwagę, że wiemy, iż niektórzy właściciele statków w celu zwiększenia obecności w rejonie ryzykują więcej niż powinni i wypływają daleko poza wody chronione, stwarzając tym samym ryzyko, które jest zawsze bardzo trudne do wyeliminowania."@pl16
"Também estou muito satisfeito, evidentemente, com o final feliz do caso mas receio que, infelizmente, este possa não ser o último. Como já foi dito, é importante lembrar que os piratas se alimentam não apenas da pobreza, mas também das falhas e das lacunas de um sistema que não funciona. Embora seja sem dúvida triste e lamentável que os marinheiros estejam a ser sequestrados, quando, ao fim e ao cabo, estão apenas a fazer o seu trabalho, também é lamentável que exista quem esteja a aproveitar-se da situação de desgoverno, não só na Somália mas em toda a região, se lance a pescar ilegalmente ou a despejar resíduos poluentes nas suas águas. Lamentavelmente, senhor deputado de Grandes Pascual, é isso que tem acontecido. Condenamos, sem dúvida, qualquer acto de pirataria. A luta contra este fenómeno, porém, exige algo mais do que soldados e mercenários. Na realidade, colocar as coisas apenas nestes termos pode ser contraproducente e levar a uma preocupante escalada no conflito, especialmente quando sabemos que alguns armadores, a fim de maximizar a sua presença na zona, estão a arriscar mais do que o devido e se afastam demais das áreas protegidas, criando um risco ao qual é sempre muito difícil de fazer face."@pt17
"Şi eu sunt încântat, fără îndoială, de finalul fericit al cazului însă mă tem că, din păcate, este posibil că nu fie ultimul caz de acest tip. După cum s-a menţionat, este important să ne amintim că piraţii nu profită numai de sărăcie, ci şi de deficienţele şi decalajele unui sistem care nu funcţionează. În timp ce, fără îndoială, este trist şi regretabil că marinarii sunt răpiţi, când, la urma urmei, nu îşi fac decât datoria, este, de asemenea, deplorabil că există persoane care profită de lipsa guvernului, nu numai în Somalia, ci în întreaga regiune, pentru a pescui ilegal sau pentru a deversa deşeuri poluante. În mod regretabil, domnule de Grandes Pascual, aceste lucruri sunt reale. În mod indiscutabil, condamnăm orice act de piraterie. Cu toate acestea, combaterea acestui fenomen necesită mai mult decât soldaţi şi mercenari. De fapt, reducerea fenomenului la aceste aspecte ar putea fi chiar contraproductivă şi ar putea conduce la o extindere îngrijorătoare a conflictului, în special dat fiind faptul că ştim că unii proprietari de nave, pentru a-şi mări cât mai mult prezenţa în zonă, riscă mai mult decât ar trebui şi se îndepărtează mai mult decât ar trebui de zonele protejate, creând un risc care este foarte greu de eliminat."@ro18
"Tudi jaz sem seveda vesel zaradi srečnega konca v primeru a bojim se, da to na žalost ni zadnji takšen primer. Kot je bilo povedano, pomembno je, da ne pozabimo, da pirati ne izkoriščajo samo revščine, temveč tudi napake in luknje v sistemu, ki ne deluje. Medtem ko je zagotovo žalostno in obžalovanja vredno, da so mornarji žrtve ugrabitev, ko navsezadnje opravljajo samo svoje delo, je prav tako nedopustno, da obstajajo ljudje, ki brezvladje, ne samo v Somaliji, temveč v celotni regiji, izkoriščajo za nezakonit ribolov ali odlaganje onesnažujočih odpadkov. Žal, gospod de Grandes Pascual, se dogaja prav to. Brez dvoma obsojamo vsako dejanje piratstva. Vendar pa za boj proti temu pojavu potrebujemo več kot zgolj vojake in plačance. Če bi mislili tako, bi s tem dejansko ustvarili nasproten učinek, kar bi pripeljalo do zaskrbljujočega stopnjevanja sporov, sploh če vemo, da nekateri ladjarji, ki želijo povečati svojo prisotnost v območju, tvegajo več, kot bi smeli, in se odmikajo od zaščitenih območij bolj, kot bi smeli, s tem pa ustvarjajo nevarne razmere, ki jih je vedno zelo težko reševati."@sl20
"Jag gläder mig naturligtvis också över det lyckliga slutet i fallet men jag fruktar att detta inte är det sista av dylika fall. Det är viktigt att komma ihåg att piratverksamheten inte bara finns på grund av fattigdom, utan även på grund av brister och luckor i ett system som inte fungerar. Samtidigt som det är tråkigt och beklagligt att sjömän kidnappas när de bara utför sitt jobb, så är det också beklagansvärt att det finns de som utnyttjar bristen på politisk styrning, inte bara i Somalia utan i hela regionen, för att fiska olagligt i vattnen eller dumpa farligt avfall. Herr de Grandes Pascual! Detta är tyvärr vad som har skett. Vi fördömer utan tvekan all piratverksamhet. Men för att bekämpa denna företeelse krävs emellertid mer än bara soldater och legosoldater. Att endast använda sådana resurser kan t.o.m. vara kontraproduktivt och leda till en oroande upptrappning av konflikten, särskilt med hänsyn till att vi känner till att vissa fartygsägare, för att maximera sin närvaro i området, riskerar mer än de borde och flyttar sig längre bort från de skyddade områdena än de borde. Därigenom skapar de en risk som är mycket svår att ta itu med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph