Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-377"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-377"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι οι Σομαλοί πειρατές αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει μόνον το κόστος και την αξιοπιστία των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά παρεμποδίζει κυρίως την παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Σομαλία επιτείνοντας τη σοβαρή επισιτιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Οφείλω, ωστόσο, να σημειώσω ότι χώρες με μεγάλη παράδοση στην εμπορική ναυτιλία, όπως η Ελλάδα αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες, θίγονται ιδιαίτερα. Κατανοώ ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του θαλάσσιου περάσματος στο Κέρας της Αφρικής είναι ένα σημαντικό βήμα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι φαινόμενα που ανήκαν για όλους μας παλιά μόνο στο χώρο της φαντασίας και τα βλέπαμε στις ταινίες τα διάβαζα όταν ήμουν μικρός στα παραμύθια κτυπούν πλέον την πόρτα μας, είναι ένας ορατός κίνδυνος, μια πραγματικότητα. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να συντονιστούμε, πρέπει να πιέσουμε ακόμη περισσότερο το Συμβούλιο και την Επιτροπή για περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, je nesporné, že somálští piráti představují hrozbu pro mezinárodní lodní přepravu. Pirátství neovlivňuje jen náklady a spolehlivost námořní přepravy, ale také – a to je nejdůležitější – brání v doručování mezinárodní humanitární pomoci do Somálska, a tím způsobuje závažný nedostatek jídla v zemi. Nicméně musím vyzdvihnout, že nejvíce postiženy jsou země s dlouhou tradicí obchodní námořní přepravy, jako je Řecko a jiné středozemní státy. Chápu, že protipirátská mise EU na ochranu mořské cesty v Africkém rohu je významným krokem. Avšak musíme si uvědomit, že tytéž věci, o kterých jsme si vždy mysleli, že patří do říše fantazie a do filmu – četl jsem o nich v pohádkových knížkách jako dítě, když jsem byla malý –, nyní klepou na dveře, představují viditelné nebezpečí, jsou skutečné. Proto musíme zkoordinovat a přesvědčit Radu a Komisi, aby podnikly více politických kroků."@cs1
"Fru formand! Det er et faktum, at somaliske pirater udgør en trussel for den internationale skibsfart. Sørøveri påvirker ikke bare udgifterne til og pålideligheden af søtransporten, det vigtigste er, at det også forhindrer levering af international humanitær bistand til Somalia, hvorved den alvorlige fødevaremangel i landet forværres. Jeg vil ikke desto mindre påpege, at lande med en lang tradition inden for skibsfart som Grækenland og andre Middelhavslande påvirkes i særlig grad. Jeg forstår, at EU's piratbekæmpelsesmission til beskyttelse af søvejen ved Afrikas Horn er et vigtigt skridt. Men vi skal forstå, at netop det fænomen, som vi alle troede tilhørte fantasiens og filmens verden – jeg læste historier om dem, da jeg var barn – nu banker på vores dør og er en konkret fare, en realitet. Derfor skal vi koordinere, overtale Rådet og Kommissionen til at tage flere politiske initiativer."@da2
"Frau Präsidentin, es ist eine Tatsache, dass die somalischen Piraten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt darstellen. Die Piraterie wirkt sich nicht nur negativ auf Kosten und Zuverlässigkeit der Seetransporte aus, sie verhindert auch – was viel wichtiger ist – die Bereitstellung von humanitärer Hilfe für Somalia und trägt zur Verschärfung des Mangels an Lebensmitteln im Land bei. Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass auch andere Länder, darunter insbesondere diejenigen mit einer langen Tradition der Handelsschifffahrt, wie beispielsweise Griechenland und andere Mittelmeerländer, besonders stark betroffen sind. Ich denke auch, dass die EU-Operation zur Bekämpfung der Piraterie und zum Schutz der Route am Horn von Afrika ein wichtiger Schritt ist. Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass das, was wir alle für ein Produkt der Phantasie und der Filmindustrie gehalten haben, und ich habe als Kinder viele Geschichten darüber in Büchern gelesen, nun Realität geworden ist, an unsere Türen klopft und eine echte Bedrohung darstellt. Daher brauchen wir mehr Koordination, wir müssen den Rat und die Kommission davon überzeugen, mehr politische Maßnahmen zu ergreifen."@de9
"Madam President, it is a fact that Somali pirates are a threat to international shipping. Piracy not only affects the cost and reliability of maritime transport, it also – and most importantly – prevents the provision of international humanitarian aid to Somalia, thereby exacerbating the serious food shortage in the country. Nonetheless, I must point out that countries with a long tradition in merchant shipping, such as Greece and other Mediterranean countries, are particularly affected. I understand that the EU anti-piracy mission to protect the sea passage in the Horn of Africa is an important step. However, we need to understand that the very things that we all used to think belonged to the realm of fantasy and the film world – I read about them in story books when I was a child – are now knocking at our door, are a visible danger, a reality. That is why we need to coordinate, to persuade the Council and the Commission to take more political initiatives."@en4
"Señora Presidente, es un hecho que los piratas somalíes son una amenaza para la navegación internacional. La piratería no solamente afecta al coste y a la fiabilidad del transporte marítimo, sino que también —y con mayor importancia— impide el abastecimiento de ayuda humanitaria internacional a Somalia, agravando así la grave escasez de alimentos en el país. Sin embargo, debo señalar que los países con una larga tradición en navegación mercante, como Grecia y otros países mediterráneos, están siendo especialmente afectados. Comprendo que la misión antipiratería de la UE para proteger el paso marítimo en el Cuerno de África es un paso importante. No obstante, debemos entender que las cosas que solíamos pensar que pertenecían al mundo de la fantasía o del cine —yo las leía en mis libros de historietas cuando era niño— están llamando ahora a nuestra puerta, son un peligro visible, una realidad. Por eso debemos coordinarnos, para persuadir al Consejo y a la Comisión de que adopten más iniciativas políticas."@es21
"Austatud juhataja! On fakt, et Somaalia piraadid on oht rahvusvahelisele laevandusele. Piraatlus ei mõjuta vaid mereveo kulusid ja usaldusväärsust, vaid see takistab ka – ja see on kõige olulisem – rahvusvahelise humanitaarabi andmist Somaaliale, süvendades sellega tõsist toidupuudust riigis. Sellegipoolest pean ütlema, et pika kaubandusliku meresõidu traditsiooniga riike, näiteks Kreekat ja teisi Vahemere maid, mõjutab see eriti. Saan aru, et ELi piraatlusevastane missioon merekoridori kaitsmiseks Somaali poolsaare juures on tähtis samm. Ent me peame mõistma, et asjad, mida me oleme pidanud fantaasia- ja filmimaailma kuuluvaks – lugesin lapsena nende kohta juturaamatutest –, koputavad praegu meie uksele, need on ilmne oht, reaalsus. Seepärast peame tegutsema kooskõlastatult, veenma nõukogu ja komisjoni tegema rohkem poliitilisi algatusi."@et5
"Arvoisa puhemies, on tosiasia, että Somalian merirosvot ovat uhka kansainväliselle merenkululle. Paitsi että merirosvous vaikuttaa meriliikenteen kustannuksiin ja luotettavuuteen, se myös – mikä tärkeintä – estää kansainvälisen humanitaarisen avun toimittamisen Somaliaan ja pahentaa siten maan vakavaa elintarvikepulaa. Minun on silti korostettava, että maat, joilla on pitkät kauppamerenkulun perinteet, kuten Kreikka ja muut Välimeren valtiot, kärsivät tästä erityisen pahasti. Ymmärrän, että merirosvouksen vastainen EU:n operaatio Afrikan sarven merireitin suojelemiseksi on tärkeä toimenpide. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että asiat, joiden luulimme kuuluvan mielikuvituksen ja elokuvien maailmaan – luin niistä lapsena satukirjoista – kolkuttavat nyt ovellemme ja ovat kouriintuntuva vaara, todellisuutta. Tästä syystä meidän on koordinoitava ja saatava neuvosto ja komissio tekemään lisää poliittisia aloitteita."@fi7
"Madame la Présidente, il est certain que les pirates somaliens constituent une menace pour la navigation internationale. La piraterie affecte non seulement le coût et la fiabilité du transport maritime, mais – plus important encore – elle empêche également l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, ce qui exacerbe la grave pénurie alimentaire dans le pays. Il faut également ajouter que les pays ayant une longue tradition de navigation marchande, comme la Grèce et d’autres pays méditerranéens, sont particulièrement touchés. Je comprends que la mission de l’Union européenne contre la piraterie visant à protéger le transit maritime dans la Corne de l’Afrique représente une étape importante. Toutefois, nous devons comprendre que les histoires dont nous pensions qu’elles appartenaient au royaume de l’imagination et au monde cinématographique – je les ai lues dans des livres pour enfants quand j’étais enfant – frappent maintenant à notre porte et constituent un danger visible, une réalité. Voilà pourquoi nous devons coordonner, persuader le Conseil et la Commission pour qu’ils prennent davantage d’initiatives politiques."@fr8
"). Elnök asszony, tény, hogy a szomáliai kalózok fenyegetést jelentenek a nemzetközi hajózásra. A kalózkodás nem csak a tengeri fuvarozás költségére és megbízhatóságára van kihatással, hanem – és ez a legfontosabb – megakadályozza a nemzetközi humanitárius segélyek eljutását Szomáliába, és ezáltal súlyosbítja az országban uralkodó komoly élelmiszerhiányt. Mindamellett ki kell emelnem, hogy az olyan hosszú kereskedelmi hajózási hagyományokkal rendelkező országokat, mint Görögország és más földközi-tengeri országok, különösen sújtja ez a helyzet. Belátom, hogy az EU kalózkodás elleni missziója, amely védelmet biztosít a tengeri átjáró számára Afrika szarván, fontos lépés. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy éppen azok a dolgok, amelyekről valamennyien azt gondoltuk, hogy csak a fantázia és a filmek világába tartoznak – gyerekként mesekönyvekben olvastam ilyesmiről –, már az ajtónkon kopogtatnak, és látható veszéllyé, valósággá váltak. Ezért van szükségünk koordinációra, valamint a Tanács és a Bizottság arról való meggyőzésére, hogy dolgozzon ki politikai kezdeményezéseket."@hu11
"Signora Presidente, è un fatto che i pirati somali rappresentino una minaccia per la navigazione internazionale. La pirateria non solo colpisce il costo e l’affidabilità del trasporto marittimo, ma – fattore ancora più importante – impedisce agli aiuti umanitari internazionali di raggiungere la Somalia, esacerbando in questo modo la forte carestia del paese. Nondimeno, devo sottolineare che paesi con una lunga tradizione nel commercio marittimo, come la Grecia e altri paesi del Mediterraneo, ne soffrono in modo particolare. Comprendo che la missione comunitaria antipirateria volta a proteggere il braccio di mare sul Corno d’Africa sia un passo importante, tuttavia dobbiamo capire che quelli che tutti noi credevamo appartenessero al reame della fantasia e della finzione cinematografica – leggevo storie di pirati nei romanzi d’avventura, da bambino – stanno ora bussando alla nostra porta e rappresentano un pericolo concreto, una realtà. E’ per tale ragione che dobbiamo puntare sul coordinamento e persuadere il Consiglio e la Commissione a intraprendere maggiori iniziative politiche."@it12
"Gerb. pirmininke, tiesa, kad Somalio piratai – grėsmė tarptautinei laivybai. Piratavimas ne tik turi poveikį jūrų transporto kainai ir patikimumui, bet ir – svarbiausia – trukdo teikti tarptautinę humanitarinę pagalbą Somaliui ir taip padidina didelį maisto trūkumą šalyje. Vis dėlto turiu atkreipti dėmesį, kad ypač nukenčia šalys, turinčios senas prekybinės laivybos tradicijas, pvz., Graikija ir kitos Viduržemio jūros regiono šalys. Suprantu, kad ES užduotis kovoti su piratavimu, kuria siekiama apsaugoti jūrų koridorių Afrikos Kyšulyje, yra svarbus žingsnis. Tačiau mums reikia suprasti, kad tie patys dalykai, apie kuriuos visi manydavome, kad jie priklauso fantazijų ir filmų pasauliui, – skaičiau apie juos pasakų knygose, kai buvau vaikas, – dabar beldžiasi į mūsų duris, yra akivaizdus pavojus, tikrovė. Štai kodėl reikia koordinuoti veiksmus siekiant įkalbėti Tarybą ir Komisiją imtis labiau politinių iniciatyvų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ir skaidrs, ka Somālijas pirāti apdraud starptautisko kuģošanu. Pirātisms ne tikai ietekmē jūras transporta izmaksas un uzticamību, bet, galvenokārt, tas arī liedz Somālijā nogādāt starptautisko humāno palīdzību, tādējādi palielinot pārtikas trūkumu valstī. Tomēr jāteic, ka visvairāk cieš valstis ar senām tirdzniecības kuģošanas tradīcijām, piemēram, Grieķija un citas Vidusjūras reģiona valstis. Es saprotu, ka ES misijas cīņai pret pirātismu mērķis ir aizsargāt jūras kanālu pie Āfrikas raga, un tas ir svarīgi. Taču mums jāsaprot, ka lietas, kuras mums šķita iespējamas tikai iedomu un filmu pasaulē un par kurām es bērnībā lasīju pasaku grāmatās, ir kļuvušas par īstenību, un tās ir acīmredzams drauds. Tāpēc mums ir jārīkojas saskaņoti un jāpārliecina Padome un Komisija īstenot vairāk politisku iniciatīvu."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι οι Σομαλοί πειρατές αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει μόνον το κόστος και την αξιοπιστία των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά παρεμποδίζει κυρίως την παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Σομαλία επιτείνοντας τη σοβαρή επισιτιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Οφείλω, ωστόσο, να σημειώσω ότι χώρες με μεγάλη παράδοση στην εμπορική ναυτιλία, όπως η Ελλάδα αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες, θίγονται ιδιαίτερα. Κατανοώ ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του θαλάσσιου περάσματος στο Κέρας της Αφρικής είναι ένα σημαντικό βήμα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι φαινόμενα που ανήκαν για όλους μας παλιά μόνο στο χώρο της φαντασίας και τα βλέπαμε στις ταινίες - τα διάβαζα όταν ήμουν μικρός στα παραμύθια - κτυπούν πλέον την πόρτα μας, είναι ένας ορατός κίνδυνος, μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συντονιστούμε, πρέπει να πιέσουμε ακόμη περισσότερο το Συμβούλιο και την Επιτροπή για περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het is een feit dat de Somalische piraten een bedreiging vormen voor de internationale scheepvaart. Deze piraterij heeft niet alleen gevolgen voor de kosten en de geloofwaardigheid van het zeevervoer maar belet vooral de internationale humanitaire hulpverlening aan Somalië, waardoor de ernstige voedselcrisis in het land alleen maar erger wordt. Ik moet er evenwel op wijzen dat landen met een lange traditie in de koopvaardij, zoals Griekenland en andere Middellandse-Zeelanden, bijzonder hard getroffen worden. Ik begrijp dat de EU-missie voor de bescherming van het zeegebied bij de Hoorn van Afrika een belangrijke stap is, maar wij moeten wel beseffen dat de verschijnselen die vroeger alleen tot onze fantasiewereld behoorden en in films te zien waren – toen ik klein was las ik daar graag verhalen over – nu voor onze deur gebeuren en een zichtbaar gevaar, een realiteit zijn geworden. Daarom moeten wij onze inspanningen coördineren en nog meer druk uitoefenen op de Raad en de Commissie opdat zij nog meer politieke initiatieven nemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! To prawda, że piraci somalijscy stanowią zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi. Piractwo wpływa nie tylko na koszty i wiarygodność transportu morskiego, ale również – i co ważniejsze – uniemożliwia transport pomocy humanitarnej do Somalii, pogłębiając tym samym poważne niedobory żywności w tym kraju. Muszę jednak podkreślić, że sprawa szczególnie dotyczy krajów o długiej tradycji w handlu morskim, takich jak Grecja i inne kraje śródziemnomorskie. Rozumiem, że misja antypiracka UE mająca na celu ochronę przejścia morskiego w Rogu Afryki stanowi ważny krok. Musimy jednak zrozumieć, że większość problemów, o których myśleliśmy w kategoriach fantazji i świata filmu – będąc dzieckiem czytałem o nich w bajkach – stoi przed nami i stanowi namacalne niebezpieczeństwo, rzeczywistość. Dlatego powinniśmy w sposób skoordynowany przekonać Radę i Komisję o konieczności zwiększenia liczby inicjatyw politycznych."@pl16
"Senhora Presidente, é um facto que os piratas somalis constituem uma ameaça para a navegação internacional. A pirataria não só afecta o custo e a fiabilidade do transporte marítimo mas também – e acima de tudo – impede o fornecimento de ajuda humanitária internacional à Somália, agravando assim ainda mais a séria crise alimentar que assola o país. Devo salientar, no entanto, que os países que possuem uma longa tradição na marinha mercante, como é o caso da Grécia e de outros países mediterrânicos, são particularmente afectados. Sei que a missão da UE antipirataria para proteger a passagem marítima no Corno de África representa um passo importante. Todavia, temos de compreender que certos fenómenos que para todos nós pertenciam ao reino da fantasia e ao mundo dos filmes – e que apareciam nos livros de histórias que lia em criança – estão agora a bater-nos à porta, são um perigo visível, são uma realidade. Por essa razão, precisamos de nos coordenar para convencer o Conselho e a Comissão a tomarem mais iniciativas políticas."@pt17
"Doamnă preşedintă, este cunoscut faptul că piraţii somalezi reprezintă o ameninţare la adresa transportului naval internaţional. Pirateria nu numai că afectează costul şi fiabilitatea transportului maritim, ci – mai important – previne, de asemenea, furnizarea ajutorului umanitar internaţional către Somalia, exacerbând astfel lipsa alimentelor din ţară. Cu toate acestea, trebuie să subliniez că ţările care au o tradiţie îndelungată în domeniul transportului naval comercial, precum Grecia şi alte ţări mediteraneene, sunt afectate în mod deosebit. Înţeleg că misiunea UE împotriva pirateriei de a proteja traversarea mării în Cornul Africii este un pas important. Totuşi, trebuie să înţelegem că tocmai lucrurile care credeam că aparţineau lumii fanteziei şi a filmului – am citit despre ele în cărţi de poveşti când eram copil – sunt acum chiar în faţa ochilor noştri, sunt un pericol vizibil, o realitate. De aceea, este nevoie de coordonare, pentru a convinge Consiliul şi Comisia să ia mai multe iniţiative politice."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, to, že somálski piráti sú hrozbou pre medzinárodnú lodnú dopravu, je fakt. Pirátstvo nielenže ovplyvňuje náklady a spoľahlivosť námornej dopravy, ale aj, a to má najväčší význam, bráni v poskytovaní humanitárnej pomoci Somálsku, čím zhoršuje aj vážny nedostatok jedla v krajine. Musím však zdôrazniť, že ovplyvnené sú predovšetkým krajiny s dlhou tradíciou obchodnej námornej dopravy, ako Grécko a iné stredozemské krajiny. Rozumiem tomu, že misia EÚ proti pirátstvu na ochranu námorných ciest v oblasti Afrického rohu je dôležitým krokom. Musíme však pochopiť, že práve tie veci, o ktorých sme si mysleli, že patria do sveta fantázie a filmov, ako dieťa som o nich čítaval v rozprávkových knihách, teraz klopú na naše dvere, sú viditeľným nebezpečenstvom, sú realitou. Preto musíme situáciu koordinovať a musíme presvedčiť Radu a Komisiu, aby prijali viac politických iniciatív."@sk19
"Gospa predsednica, dejstvo je, da somalijski pirati predstavljajo grožnjo mednarodnemu pomorskemu prometu. Piratstvo ne vpliva samo na stroške in zanesljivost pomorskega prevoza, temveč tudi – kar je najpomembneje – onemogoča zagotavljanje mednarodne človekoljubne pomoči v Somalijo, s čimer povečuje resno pomanjkanje hrane v državi. Kljub temu moram poudariti, da posebne posledice čutijo države z dolgo tradicijo trgovskega pomorskega prometa, kot so Grčija in druge sredozemske države. Razumem, da je protipiratska misija EU za zaščito morskega prehoda v Afriškem rogu pomemben korak. Vendar pa moramo razumeti, da stvari, za katere smo včasih mislili, da spadajo v fantazijski in filmski svet – o njih sem kot otrok slišal iz pravljic – zdaj dejansko trkajo na naša vrata, predstavljajo očitno nevarnost in so resnične. Zato moramo Svet in Komisijo uskladiti in prepričati, da sprejmeta več političnih pobud."@sl20
"Fru talman! Att somaliska pirater utgör ett hot mot den internationella sjöfarten är ett faktum. Piratverksamheten påverkar inte bara kostnaderna för och tillförlitligheten hos sjötransporterna, den hindrar också det internationella humanitära stödet från att komma fram till Somalia – vilket är det viktigaste – och förvärrar därmed den allvarliga livsmedelsbristen i landet. Icke desto mindre måste jag påpeka att länder som har en lång historia inom handelssjöfart, som Grekland och andra Medelhavsländer, drabbas särskilt hårt. Jag är medveten om att EU:s insatser mot piratverksamhet i syfte att skydda havspassagen vid Afrikas horn är ett viktigt steg. Vi måste dock inse att just de som vi alla trodde tillhörde fantasins och filmens värld – jag läste om dem i sagoböcker när jag var barn – nu knackar på vår dörr och utgör en påtaglig fara, en realitet. Det är därför som vi måste samordna oss och övertala rådet och kommissionen att ta fler politiska initiativ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph