Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-374"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-374"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, para hacer una aproximación de lo que ocurre en aguas del Índico debemos tratar el tema de la piratería con responsabilidad, sin demagogia y sin utilizaciones partidistas, a pesar de los comentarios que he tenido la desgracia de escuchar aquí de alguno de mis colegas, que ha utilizado su intervención para atacar al Gobierno español. Un Gobierno español que recuerdo fue promotor e impulsor de la misión Atalanta, a la que estamos hoy alabando. Y es evidente que esta misión no es suficiente y que hay que reforzarla. Por eso, quiero pedir al Consejo que refuerce esta misión, que amplíe las zonas de protección a su cargo, que la dote de más efectivos y que le otorgue más competencias, por ejemplo, vigilando los puertos de donde salen las naves nodrizas que utilizan los piratas. Pero es evidente que Atalanta no puede ser el único mecanismo para resolver el problema en Somalia. Y por eso pido aquí que se busque una estrategia común frente a Somalia, que incluya la cooperación y el diálogo político con el Gobierno de transición federal. Y pido también al Consejo que ponga en marcha una nueva operación, una operación paralela a Atalanta, que ayude a la formación y al equipamiento de las fuerzas de seguridad del Gobierno federal somalí a la vez que refuerza su compromiso con el respeto de los derechos humanos y con la aplicación de la ley."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pokud se pokusíme pochopit, co se děje ve vodách Indického oceánu, musíme k problému pirátství přistoupit zodpovědně a odpustit si demagogická prohlášení a stranické politické postoje. Říkám to navzdory výrokům, které jsem bohužel měla tu smůlu zde ve sněmovně slyšet. Určití poslanci využili příležitosti k tomu, aby během svých proslovů napadli španělskou vládu. Ráda bych upozornila na to, že zmiňovaná vláda pomohla podpořit a uskutečnit operaci Atalanta, kterou zde dnes vyzdvihujeme. Tato operace je však zjevně nedostačující a musí být posílena. Proto bych ráda požádala Komisi, aby tuto operaci posílila, rozšířila chráněnou oblast, za kterou je zodpovědná, zvýšila počet pracovníků a udělila této operaci další pravomoci. Myslím tím např. monitoring přístavů, z nichž vyplouvají mateřské lodě pirátů. Nicméně je jasné, že Atalanta nemůže být jediným mechanismem pro vyřešení somálského problému. Proto využívám této příležitosti, abych vyzvala všechny zúčastněné k hledání společné strategie pro Somálsko. Taková strategie by měla zahrnovat rozvojovou pomoc a politický dialog s přechodnou federální vládou. Také vyzývám Radu, aby zahájila novou operaci souběžně s Atalantou. Tato operace by pomohla vycvičit a vybavit bezpečnostní složky somálské federální vlády a zároveň by posílila závazek dodržovat lidská práva a právní stát."@cs1
"Fru formand! Hvis vi skal forsøge at forstå, hvad der sker i farvandet i Det Indiske Ocean, skal vi løse problemet med sørøveri på en ansvarlig måde og afstå fra demagogiske erklæringer og fra at drive partipolitik. Dette siger jeg til trods for de udtalelser, jeg desværre har hørt her i Parlamentet. Visse medlemmer har benyttet chancen til at angribe den spanske regering, da de havde ordet. Jeg vil gerne påpege, at netop denne regering spillede en central rolle ved opbygningen og gennemførelsen af Operation Atalanta, som vi roser i dag. Operationen er imidlertid åbenlyst utilstrækkelig og bør styrkes. Derfor vil jeg gerne bede Rådet styrke denne operation, at udvide de beskyttede områder, som den dækker, at tildele den flere menneskelige ressourcer og flere kompetencer. Jeg henviser f.eks. til overvågningen af havnene, hvorfra piraternes moderskibe udgår. Det er ikke desto mindre klart, at Atalanta ikke kan være den eneste mekanisme til løsning af problemerne i Somalia. Derfor benytter jeg denne mulighed til at opfordre alle de involverede parter til at anvende en fælles strategi for Somalia. En sådan strategi skal omfatte udviklingsbistand og politisk dialog med den føderale overgangsregering. Jeg opfordrer også Rådet til at etablere en ny operation sideløbende med Atalanta. Den operation skal bidrage til at uddanne og udstyre den somaliske forbundsregerings sikkerhedsstyrker og samtidig styrke engagementet i respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincippet."@da2
"Frau Präsidentin, wenn wir verstehen möchten, was in den Gewässern des Indischen Ozeans geschieht, müssen wir das Problem der Piraterie auf verantwortungsvolle Art und Weise angehen und dabei auf demagogische Aussagen und parteipolitische Streitigkeiten verzichten. Ich sage dies trotz der Aussagen, die ich in diesem Parlament heute leider anhören musste. Einige Abgeordnete haben während ihrer Redezeit die Gelegenheit genutzt, die spanische Regierung anzugreifen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es gerade diese Regierung war, die die Operation Atalanta, für die wie uns heute hier aussprechen, unterstützt und vorangetrieben hat. Diese Operation reicht jedoch nicht aus und muss verstärkt werden. Ich möchte daher den Rat bitten, diese Operation zu stärken, die geschützten Gebiete, für die sie verantwortlich ist, auszuweiten, mehr Personal bereitzustellen und diesem zusätzliche Kompetenzen zuzuweisen. Ich beziehe mich dabei beispielsweise auf die Überwachung der Häfen, aus denen die Mutterschiffe der Piraten auslaufen. Dennoch ist deutlich, dass Atalanta nicht das einzige Instrument bei der Lösung des Somalia-Problems sein kann. Daher möchte ich diese Gelegenheit nutzen, alle Betroffenen dazu aufzurufen, nach einer gemeinsamen Strategie für Somalia zu suchen. Eine solche Strategie sollte Entwicklungshilfe und den politischen Dialog mit der föderalen Übergangsregierung Somalias umfassen. Ich möchte den Rat auch dazu auffordern, parallel zu Atalanta eine neue Operation zu initiieren. Im Rahmen dieser Operation sollten die Sicherheitskräfte der somalischen Regierung ausgebildet und ausgerüstet werden, während zugleich die Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden könnte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αν θέλουμε να προσπαθήσουμε και να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα ύδατα του Ινδικού Ωκεανού, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της πειρατείας υπεύθυνα, απέχοντας από δημαγωγικές δηλώσεις και υιοθετώντας κομματική θέση. Το λέγω αυτό παρά τη δήλωση την οποία είχα την ατυχία να ακούσω σε αυτήν την Αίθουσα. Ορισμένοι βουλευτές έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εξαπολύσουν επίθεση κατά της ισπανικής κυβέρνησης την ώρα που ήταν στο βήμα. Θα επισημάνω ότι η προαναφερθείσα κυβέρνηση είχε αποφασιστική συμβολή στην προώθηση και συγκρότηση της επιχείρησης Atalanta την οποία σήμερα επαινούμε. Ωστόσο, αυτή η επιχείρηση είναι σαφώς ανεπαρκής, και πρέπει να ενισχυθεί. Κατά συνέπεια, επιθυμώ να ζητήσω από το Συμβούλιο να ενισχύσει αυτήν την επιχείρηση, να διευρύνει τις προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες έχει την ευθύνη να αυξήσει το προσωπικό της και να της δώσει πρόσθετες αρμοδιότητες. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην επιτήρηση των λιμανιών από τα οποία ξεκινούν τα μητρικά σκάφη των πειρατών. Παρά ταύτα, είναι σαφές ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ο μόνος μηχανισμός για την επίλυση του σομαλικού προβλήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επωφελούμαι της ευκαιρίας για να καλέσω όλους τους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν μια κοινή στρατηγική για τη Σομαλία. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια και πολιτικό διάλογο με τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Καλώ επίσης το Συμβούλιο να συγκροτήσει μια νέα επιχείρηση, παράλληλα με την επιχείρηση Atalanta. Αυτή η επιχείρηση θα βοηθούσε στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των δυνάμεων ασφαλείας της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ επίσης θα ενίσχυε τη δέσμευση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου."@el10
"Madam President, if we are to try and understand what is happening in the waters of the Indian Ocean we must tackle the issue of piracy in a responsible manner, refraining from demagogic statements and from taking a party political stance. I am saying this despite the statements that I have had the misfortune of hearing in this House. Certain Members have taken the opportunity to attack the government of Spain while they had the floor. I would point out that the aforementioned government was instrumental in promoting and taking forward Operation Atalanta which we are today commending. That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened. I therefore wish to ask the Council to strengthen this operation, to enlarge the protected areas for which it is responsible, to increase its staff allocation and to grant it additional competences. I refer, for instance, to surveillance of the ports from which the mother ships used by pirates leave. Nonetheless, it is clear that Atalanta cannot be the sole mechanism for resolving the Somali problem. That is why I am taking this opportunity of calling on all concerned to seek a common strategy on Somalia. Such a strategy should include development aid and political dialogue with the transitional federal government. I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta. That operation would help to train and equip the Somali federal government’s security forces whilst also strengthening the commitment to respect for human rights and the rule of law."@en4
"Austatud juhataja! Kui me peame üritama mõista, mis toimub India ookeani vetes, siis peame käsitlema piraatluse teemat vastutustundlikult, hoidudes demagoogilistest väidetest ja parteipoliitilise hoiaku võtmisest. Ütlen seda vaatamata väidetele, mida ma olen kahjuks siin Euroopa Parlamendis kuulnud. Mõni parlamendiliige on sõna saades kasutanud võimalust rünnata Hispaania valitsust. Tahaksin märkida, et eelnimetatud valitsus aitas toetada ja edendada operatsiooni Atalanta, mida me täna tunnustame. Sellest operatsioonist siiski selgelt ei piisa ja seda tuleb tugevdada. Seepärast tahaksin paluda nõukogul seda operatsiooni tugevdada, laiendada kaitstavaid piirkondi, mille eest see vastutab, suurendada selle töötajate arvu ja anda sellele vastutusvaldkondi juurde. Ma viitan näiteks nende sadamate seirele, millest piraatide kasutatavad baaslaevad väljuvad. Sellegipoolest on selge, et Atalanta ei saa olla ainus mehhanism Somaalia probleemi lahendamiseks. Seepärast kasutan praegu võimalust kutsuda kõiki asjaosalisi üles leidma ühtne Somaalia strateegia. Selline strateegia peaks hõlmama arenguabi ja poliitilist dialoogi föderaalse üleminekuvalitsusega. Samuti palun nõukogul algatada kõrvuti Atalantaga uus operatsioon, mis aitaks koolitada ja varustada Somaalia föderaalse valitsuse julgeolekujõude, kuid samal ajal toetaks kohustust austada inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid."@et5
"Arvoisa puhemies, jos yritämme ymmärtää, mitä Intian valtamerellä tapahtuu, meidän on puututtava merirosvoukseen vastuullisella tavalla, pidättäydyttävä demagogisista lausunnoista ja puoluepoliittisista kannanotoista. Sanon tämän huolimatta niistä lausunnoista, joita valitettavasti olen täällä parlamentissa kuullut. Tietyt jäsenet ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja hyökänneet puheenvuoroissaan Espanjan hallitusta vastaan. Huomautan, että juuri Espanjan hallitus edisti ja ajoi eteenpäin Atalanta-operaatiota, jota tänään ylistämme. Tämä operaatio on kuitenkin selvästi riittämätön, ja sitä on vahvistettava. Tästä syystä pyydän neuvostoa vahvistamaan operaatiota, laajentamaan niitä suojeltuja alueita, joista se vastaa, lisäämään sen henkilöstöä ja myöntämään sille lisää toimivaltaa. Viittaan esimerkiksi niiden satamien valvontaan, joista merirosvojen käyttämät emäalukset lähtevät merelle. On silti selvää, että Atalanta ei voi olla ainoa mekanismi Somalian ongelman ratkaisemiseksi. Siksi kehotan kaikkia asianomaisia pyrkimään saamaan aikaan Somaliaa koskevan yhteisen strategian. Tällaiseen strategiaan olisi sisällyttävä kehitysapua ja poliittista vuoropuhelua siirtymäkauden liittohallituksen kanssa. Kehotan neuvostoa myös laatimaan uuden operaation Atalantan rinnalle. Sillä autettaisiin kouluttamaan ja varustamaan Somalian liittohallituksen turvallisuusjoukkoja ja vahvistettaisiin samalla sitoutumista ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen."@fi7
"Madame la Présidente, si nous devons essayer de comprendre ce qu’il se passe dans les eaux de l’océan Indien, nous devons nous attaquer à la question de la piraterie de manière responsable, en nous abstenant de faire des déclarations démagogiques et d’adopter une position partisane. Je dis cela malgré les déclarations que j’ai eu le déplaisir d’entendre dans cette Assemblée. Certains membres ont saisi l’occasion d’attaquer le gouvernement de l’Espagne pendant qu’ils avaient la parole. Je voudrais faire remarquer que le gouvernement en question a contribué à promouvoir et à mettre en œuvre l’opération Atalanta que nous louons aujourd’hui. Ceci étant, cette opération est clairement inadéquate et elle doit être renforcée. Je souhaite donc demander au Conseil de renforcer cette opération et d’élargir les zones protégées, d’augmenter sa dotation en personnel et de lui accorder des compétences supplémentaires. Je fais référence, par exemple, à la surveillance des ports dont partent les bateaux-mères utilisés par les pirates. Il est en revanche tout à fait clair qu’Atalanta ne peut pas être le seul mécanisme pour résoudre le problème somalien. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour exhorter toutes les personnes concernées à rechercher une stratégie commune en Somalie. Ladite stratégie doit comprendre une aide au développement et un dialogue politique avec le gouvernement fédéral de transition. Je demande également au Conseil de lancer une nouvelle opération, en parallèle à Atalanta. Cette opération contribuerait à la formation et à l’équipement des forces de sécurité du gouvernement fédéral somalien tout en renforçant l’engagement relatif au respect des droits de l’homme et de l’État de droit."@fr8
". Elnök asszony, ha meg szeretnénk érteni, hogy mi folyik az Indiai-óceán vizein, akkor felelősen kell kezelnünk a kalózkodás kérdését, demagóg nyilatkozatok és pártpolitikai csatározások nélkül. Mondom ezt azon állásfoglalások ellenére, amelyeket balszerencsém volt hallani ebben a Házban. Néhány képviselő arra használta fel az alkalmat, hogy felszólalási ideje alatt a spanyol kormányt támadja. Megjegyezném, hogy az említett kormány komoly szerepet játszott a tőlünk ma dicséretet kapó Atalanta művelet előmozdításában és előrelendítésében. Ugyanakkor világos, hogy ez a művelet nem kielégítő és meg kell erősítenünk. Ezért szeretném a Tanácsot arra kérni, hogy erősítse meg ezt a műveletet, bővítse ki a felelőssége alá tartozó védelmi területet, növelje a személyzete számát és ruházza fel további hatáskörökkel. Gondolok itt például azoknak a kikötőknek a felügyeletére, amelyekből a legtöbb, kalózok által használt hajó kifut. Mindezek ellenére világos, hogy az Atalanta művelet nem lehet a szomáliai problémát megoldó egyetlen mechanizmus. Ezért ragadom meg ezt az alkalmat arra, hogy felszólítsak minden érintettet egy közös szomáliai stratégia kidolgozására, amely a fejlesztési segélyezést és az átmeneti szövetségi kormánnyal folytatandó politikai párbeszédet is magába foglalná. Ezenkívül felszólítom a Tanácsot, hogy indítson az Atalantával párhuzamosan egy új műveletet. Ez a művelet segítené a szomáliai szövetségi kormány biztonsági erőinek kiképzését és felszerelését, miközben erősítené az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság melletti elköteleződést."@hu11
"Signora Presidente, per cercare di comprendere cosa avviene nelle acque dell’Oceano indiano, dobbiamo affrontare la questione della pirateria in modo responsabile, senza affermazioni demagogiche e posizioni di partito, nonostante gli interventi che ho avuto la disgrazia di sentire da parte di alcuni colleghi, che hanno sfruttato il proprio tempo di parola per attaccare il governo spagnolo. Ricordo che quest’ultimo è stato fondamentale per la promozione e lo sviluppo dell’operazione Atalanta, che tanto lodiamo quest’oggi. E’ chiaro, tuttavia, che essa non è sufficiente e che dobbiamo rafforzarla. Per tale ragione, desidero chiedere al Consiglio di rafforzare tale operazione, di estendere le aree di protezione a suo carico, di assegnare alla stessa un maggior numero di effettivi, nonché di ampliarne le competenze, ad esempio estendendo la sorveglianza ai porti da cui salpano generalmente le imbarcazioni madri utilizzate dai pirati. E’ evidente, ad ogni modo, che Atalanta non può essere il solo mezzo per risolvere il problema somalo ed è per questa ragione che colgo l’occasione per chiedere a tutte le parti coinvolte di trovare una strategia comune per la Somalia che includa la cooperazione allo sviluppo e il dialogo politico con il governo di transizione federale. Chiedo altresì al Consiglio di avviare una nuova operazione, parallela ad Atalanta, che contribuisca alla formazione e all’equipaggiamento delle forze di sicurezza del governo federale somalo rafforzando, al contempo, il proprio impegno nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto."@it12
"Gerb. pirmininke, jeigu ketiname pabandyti suprasti, kas vyksta Indijos vandenyno vandenyse, turime atsakingai užsiimti piratavimo problema ir susilaikyti nuo demagogiškų pareiškimų bei nesirinkti iš dalies politinės pozicijos. Tai sakau nepaisydama pareiškimų, kad man nepasisekė per klausymus Parlamente. Kai kurie nariai, gavę žodį, pasinaudojo galimybe užsipulti Ispanijos vyriausybę. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad minėta vyriausybė buvo dalykiška remiant ir plėtojant operaciją „Atalanta“, kurią šiandien giriame. Ši operacija aiškiai neadekvati, todėl turi būti stiprinama. Todėl noriu Komisijos paprašyti, kad sustiprintų šią operaciją, išplėstų saugomas zonas, už kurias esame atsakingi, padidintų jos darbuotojų asignavimus ir suteiktų darbuotojams papildomų kompensacijų. Pvz., atkreipiu dėmesį į uostų, iš kurių išplaukia piratų naudojami laivai-bazės, sekimą. Vis dėlto aišku, kad operacija „Atalanta“ negali būti vienintelis Somalio problemos sprendimo mechanizmas. Todėl pasinaudoju šia galimybe paraginti visus, kuriems rūpi, nustatyti bendrą strategiją dėl Somalio. Tokioje strategijoje turėtų būti numatyta plėtros pagalba ir politinis dialogas su pereinamąja federaline vyriausybe. Be to, prašau Tarybą surengti naują operaciją, vykdomą vienu metu su operacija „Atalanta“. Ta operacija būtų skirta padėti parengti ir apginkluoti Somalio federalinės vyriausybės ginkluotąsias pajėgas ir kartu sustiprinti įsipareigojimą gerbti žmogaus teises ir teisinę valstybę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, lai mēģinātu saprast, kas notiek Indijas okeāna ūdeņos, mums ir saprātīgi jāatrisina pirātisma problēma, iztiekot bez demagoģiskiem apgalvojumiem un neieņemot partiju politisko stāju. Es to saku, neskatoties uz apgalvojumiem, ko diemžēl, man nācās dzirdēt šajā Parlamentā. Daži Parlamenta deputāti savās runās veltīja pārmetumus Spānijai. Es vēlos norādīt, ka šī valdība bija svarīga, lai veicinātu un attīstītu operāciju kas šodien tiek slavēta. Taču ir skaidrs, ka šī operācija nav pietiekama, un tā ir jāpastiprina. Tāpēc es vēlos aicināt Padomi pastiprināt šo operāciju, paplašināt tās pārraudzībā esošās aizsargājamās teritorijas, palielināt personāla skaitu un personāla pilnvaras. Es runāju, piemēram, par to ostu uzraudzību, no kurām atiet pirātu bāzes kuģi. Tomēr ir skaidrs, ka Somālijā valdošo problēmu nevar atrisināt tikai ar operāciju . Tāpēc es vēlos izmantot iespēju un aicināt visas iesaistītās puses izveidot kopīgu stratēģiju, lai risinātu šo Somālijā valdošo problēmu. Šai stratēģijai būtu jāparedz atbalsts attīstībai un politiskais dialogs ar federālo pagaidu valdību. Es arī aicinu Padomi veidot jaunu operāciju, kas darbotos paralēli . Šī operācija palīdzētu apmācīt un sagatavot Somālijas federālās valdības drošības spēkus, tajā pašā laikā īstenojot saistības nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu."@lv13
"Señora Presidenta, para hacer una aproximación de lo que ocurre en aguas del Índico debemos tratar el tema de la piratería con responsabilidad, sin demagogia y sin utilizaciones partidistas, a pesar de los comentarios que he tenido la desgracia de escuchar aquí de alguno de mis colegas, que ha utilizado su intervención para atacar al Gobierno español. Un Gobierno español que recuerdo fue promotor e impulsor de la misión Atalanta, a la que estamos hoy alabando. Y es evidente que esta misión no es suficiente y que hay que reforzarla. Por eso, quiero pedir al Consejo que refuerce esta misión, que amplíe las zonas de protección a su cargo, que la dote de más efectivos y que le otorgue más competencias, por ejemplo, vigilando los puertos de donde salen las naves nodrizas que utilizan los piratas. Pero es evidente que Atalanta no puede ser el único mecanismo para resolver el problema en Somalia. Y por eso pido aquí que se busque una estrategia común frente a Somalia, que incluya la cooperación y el diálogo político con el Gobierno de transición federal. Y pido también al Consejo que ponga en marcha una nueva operación, una operación paralela a Atalanta, que ayude a la formación y al equipamiento de las fuerzas de seguridad del Gobierno federal somalí a la vez que refuerza su compromiso con el respeto de los derechos humanos y con la aplicación de la ley."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wanneer we willen begrijpen wat er gebeurt in de wateren van de Indische Oceaan moeten we het onderwerp piraterij op een verantwoordelijke manier tegemoet treden, zonder demagogie en zonder te vervallen in partijpolitieke spelletjes, ondanks de betreurenswaardige opmerkingen die ik hier heb gehoord van een collega, die zijn interventie gebruikte om de Spaanse regering aan te vallen. Een Spaanse regering die, als ik het me goed herinner, aan de basis heeft gestaan van de operatie Atalanta die we vandaag zo prijzen. En het is evident dat deze operatie niet voldoende is en dat ze moet worden versterkt. Daarom wil ik de Raad verzoeken om deze operatie te versterken, om het gebied waarin de operatie bescherming biedt uit te breiden, om meer geld vrij te maken voor deze operatie en om de operatie meer bevoegdheden toe te kennen, bijvoorbeeld het bewaken van de havens van waaruit de schepen die de piraten gebruiken opereren. Maar het is evident dat Atalanta niet het enige mechanisme kan zijn om het probleem in Somalië op te lossen. En daarom vraag ik hier dat er gezocht wordt naar een gemeenschappelijke strategie voor Somalië, waarin ook samenwerking en een politieke dialoog met de federale overgangsregering een plaats moeten krijgen. Ik verzoek de Raad ook om parallel aan Atalanta een nieuwe operatie in gang te zetten, die bijdraagt aan de opleiding en uitrusting van de veiligheidsmachten van de federale regering van Somalië en tegelijk de eerbiediging van de mensenrechten en de toepassing van de wet versterkt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jeśli mamy próbować zrozumieć, co dzieje się na wodach Oceanu Indyjskiego, musimy podejść do sprawy piractwa w sposób odpowiedzialny, powstrzymując się od demagogicznych deklaracji i zostawiając na boku nasze orientacje polityczne. Mówię tak mimo oświadczeń, których niestety musiałam wysłuchać w tej Izbie. Niektórzy posłowie, którym udzielono głosu, wykorzystali tę możliwość, by zaatakować rząd Hiszpanii. Chciałabym podkreślić, że rząd ten odegrał dużą rolę w promowaniu i kontynuowaniu operacji Atalanta, którą dziś chwalimy. Operacja ta oczywiście nie spełnia wszystkich wymogów i należy ją wzmocnić. Dlatego pragnę zwrócić się do Rady o wzmocnienie tej operacji, zwiększenie powierzchni stref chronionych, za co jest odpowiedzialna, zwiększenie liczby personelu i wyposażenie go w dodatkowe kompetencje. Nawiązuję między innymi do kwestii nadzorowania portów, z których wypływają statki matki wykorzystywane przez piratów. Niemniej jednak to jasne, że Atalanta nie może być jedynym mechanizmem rozwiązania problemu Somalii. Dlatego korzystam z tej okazji, by wezwać wszystkich zainteresowanych do poszukiwania wspólnej strategii dla Somalii. Taka strategia powinna obejmować pomoc rozwojową i dialog polityczny z tymczasowym rządem federalnym. Zachęcam również Radę do zorganizowania nowej operacji, równoległej do Atalanty. Operacja ta pomogłaby wyszkolić i wyposażyć siły bezpieczeństwa somalijskiego rządu federalnego, zwiększając jednocześnie zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka i zasad praworządności."@pl16
"Senhora Presidente, se estamos a tentar compreender o que está a acontecer nas águas do Oceano Índico, devemos tratar a questão da pirataria de forma responsável, sem declarações demagógicas e sem tomar posições político-partidárias, apesar das declarações que tive a infelicidade de ouvir da parte de alguns deputados que aproveitaram a oportunidade para atacar o Governo espanhol. Gostaria de salientar que o referido governo foi fundamental para promover e impulsionar a Operação Atalanta que estamos hoje a elogiar. Contudo, essa operação é claramente insuficiente e deve ser reforçada. Por isso, quero pedir ao Conselho que reforce esta operação, que amplie as áreas de protecção a seu cargo, que a dote de mais efectivos e que lhe confira competências adicionais. Refiro-me, por exemplo, à vigilância dos portos a partir dos quais saem os navios-mãe utilizados pelos piratas. No entanto, é evidente que a Operação Atalanta não pode ser o único mecanismo para resolver o problema na Somália. Por isso, aproveito esta oportunidade para convidar todos os interessados a procurarem uma estratégia comum para a Somália que inclua a ajuda ao desenvolvimento e o diálogo político com o governo federal de transição. Solicito ainda ao Conselho que ponha em marcha uma nova operação, paralela à Operação Atalanta. Essa operação contribuiria para formar e equipar as forças de segurança do Governo federal somali ao mesmo tempo que reforçaria o seu compromisso de respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de direito."@pt17
"Doamnă preşedintă, dacă dorim să încercăm să înţelegem ce se întâmplă în apele Oceanului Indian, trebuie să abordăm problema pirateriei în mod responsabil, abţinându-ne de la declaraţii demagogice şi de la atitudine politică părtinitoare. Afirm aceste lucruri, în pofida declaraţiilor pe care, din nefericire, le-am auzit în plen. Unii deputaţi au profitat de ocazie pentru a ataca guvernul Spaniei când au luat cuvântul. Aş dori să subliniez că acest guvern a jucat un rol esenţial în promovarea şi continuarea Operaţiunii Atalanta pe care o lăudăm astăzi. Totuşi, această operaţiune este în mod clar neadecvată şi trebuie consolidată. Prin urmare, doresc să îi solicit Consiliului să consolideze această operaţiune, să extindă zonele protejate pentru care este responsabil, să mărească alocarea personalului şi să îi confere competenţe suplimentare. Mă refer, de exemplu, la supravegherea porturilor din care pleacă navele bază utilizate de piraţi. Cu toate acestea, este evident că operaţiunea Atalanta nu poate fi singurul mecanism pentru soluţionarea problemei Somaliei. De aceea, profit de această ocazie pentru a solicita tuturor factorilor implicaţi să găsească o strategie comună pentru Somalia. O astfel de strategie ar putea cuprinde ajutorul pentru dezvoltare şi dialogul politic cu guvernul federal de tranziţie. De asemenea, solicit Consiliului să creeze o nouă operaţiune, în paralel cu Atalanta. Această operaţiune ar contribui la formarea şi echiparea forţelor de securitate ale guvernului federal somalez, consolidând în acelaşi timp angajamentul de a respecta drepturile omului şi statul de drept."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ak sa máme pokúsiť pochopiť to, čo sa deje vo vodách Indického oceánu, musíme otázku pirátstva riešiť zodpovedne, a to bez demagogických vyhlásení a bez zaujímania politického postoja strany. Hovorím to napriek vyhláseniam, ktoré som si, bohužiaľ, v tomto Parlamente vypočula. Určití poslanci využili príležitosť a vo svojom vystúpení napádali španielsku vládu. Rada by som zdôraznila, že spomínaná vláda bola nápomocná pri propagovaní a presadzovaní operácie Atalanta, ktorú tu dnes chválime. Táto operácia je však zjavne nedostatočná a je potrebné ju posilniť. Preto by som chcela požiadať Radu, aby operáciu posilnila, aby rozšírila chránené oblasti, za ktoré bude operácia zodpovedať, aby zvýšila počet prideleného personálu a aby jej zaručila ďalšie právomoci. Mám na mysli najmä dohľad nad prístavmi, z ktorých vyplávajú materské lode používané pirátmi. Je však zrejmé, že Atalanta nemôže byť jediným mechanizmom na riešenie somálskeho problému. Preto využívam príležitosť a vyzývam všetkých zainteresovaných, aby sa snažili nájsť spoločnú stratégiu pre Somálsko. Uvedená stratégia by mala zahŕňať rozvojovú pomoc a politický dialóg s dočasnou federálnou vládou. Taktiež vyzývam Radu, aby zriadila novú operáciu, paralelnú s Atalantou. Nová operácia by mala pomôcť zabezpečiť výcvik a vybavenie bezpečnostných síl somálskej federálnej vlády, pričom by súčasne posilnila záväzok dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu."@sk19
"Gospa predsednica, če želimo poskusiti razumeti, kaj se dogaja v vodah Indijskega oceana, se moramo vprašanja piratstva lotiti na odgovoren način in se vzdržati demagoških izjav ter strankarskih političnih stališč. To pravim navkljub izjavam, ki sem jih na žalost slišala v tem Parlamentu. Nekateri člani so v svojih nastopih izkoristili priložnost za napad španske vlade. Želela bi poudariti, da je omenjena vlada igrala ključno vlogo pri spodbujanju in vodenju operacije Atalanta, ki jo danes hvalimo. Vendar pa je očitno, da je ta operacija neprimerna in da jo je treba okrepiti. Zato želim prositi Svet, naj okrepi to operacijo, razširi zaščitena območja, za katera je odgovorna, poveča razporeditev svojega osebja in ji podeli dodatne pristojnosti. S tem mislim na primer na nadzor pristanišč, iz katerih plujejo matične ladje piratov. Kljub temu je jasno, da Atalanta ne more biti edini mehanizem za reševanje somalijskega problema. Zato želim izkoristiti to priložnost in pozvati vse vpletene, da poiščejo skupno strategijo za Somalijo. Takšna strategija bi morala vključevati razvojno pomoč in politični dialog s prehodno zvezno vlado. Pozivam tudi Svet, naj organizira novo operacijo, ki bi potekala vzporedno z Atalanto. Takšna operacija bi pomagala pri usposabljanju in opremljanju varnostnih sil somalijske zvezne vlade in obenem okrepila zavezo spoštovanju človekovih pravic in načela pravne države."@sl20
"Fru talman! Om vi vill försöka förstå vad som händer i Indiska oceanen måste vi närma oss frågan om piratverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och avstå från demagogiska uttalanden och partipolitiska ståndpunkter. Det säger jag trots de uttalanden som jag tyvärr har fått höra här i kammaren. En del ledamöter tog tillfället i akt att attackera Spaniens regering när de hade ordet. Jag vill påpeka att denna regering medverkade till att lansera och driva igenom operation Atalanta, som vi berömmer i dag. Denna operation är emellertid helt klart otillräcklig, och måste förstärkas. Därför vill jag be rådet att förstärka denna operation, att utvidga de skyddade områden den ansvarar för, att öka personalresurserna och utöka befogenheterna. Jag tänker till exempel på övervakning av de hamnar från vilka de moderfartyg som piraterna använder utgår. Hur som helst är det klart att Atalanta inte kan vara den enda mekanismen för att lösa Somalias problem. Därför tar jag det här tillfället i akt att uppmana alla berörda att försöka få till stånd en gemensam strategi för Somalia. En sådan strategi bör innefatta utvecklingsstöd och politisk dialog med den federala övergångsregeringen. Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta. Denna operation skulle hjälpa till att utbilda och utrusta den somaliska federala regeringens säkerhetsstyrkor och samtidigt förstärka åtagandena att respektera mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A oradora aceita responder a uma pergunta de "cartão azul" nos termos do n.º 8 do artigo 149.º)"17
"(L’oratore ha accettato di rispondere a un’interrogazione sollecitata con il cartellino blu ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 8 del regolamento)"12
"(Mówczyni zgodziła się na zadanie jej pytania przez podniesienie niebieskiej kartki zgodnie z art. 149 ust.8 Regulaminu)."16
"(Rečníčka súhlasila, že bude odpovedať na otázku signalizovanú modrou kartou v súlade s článkom 149 ods. 8.)"19
"(Spreekster verklaart zich bereid om een “blauwe kaart”- vraag krachtens (artikel 149, lid 8 van het Reglement te beantwoorden)"3
"(Talaren godtog att besvara en fråga med blått kort i enlighet med artikel 149.8.)"22
"(Η ομιλήτρια συμφωνεί να δεχθεί ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph