Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-372"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-372"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De complexe en gevaarlijke situatie in Somalië en de gevolgen hiervan voor de stabiliteit in de regio baren ons allemaal zorgen. Door de activiteiten van de piraten en de gevolgen hiervan voor de scheepvaart in een brede zone rondom Somalië is ondertussen de hele wereld getuige van hun problemen. Dit oplossen vraagt natuurlijk om een integrale aanpak, zoals ook mevrouw de commissaris voordien heeft gezegd. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om onze appreciatie uit te drukken voor het uitstekende werk van de Atalanta-missie tot op heden. Dat is belangrijk, want voor de internationale handel en het transport van goederen is de bereikbaarheid van deze zone cruciaal. Wij wensen dat de zeelieden van de koopvaardijschepen, maar natuurlijk ook de vissers die daar werken, hun werk op een veilige manier kunnen doen. Dat vinden wij essentieel. Laten wij dan ook het werk van deze missie verder ondersteunen, laten wij uiteraard ook onderzoeken of wij nog meer kunnen doen en, zoals de commissaris terecht zei, laten wij effectief op verschillende fronten tegelijkertijd het probleem bij de wortels aanpakken."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Složitá a nebezpečná situace v Somálsku a její dopad na stabilitu regionu je zdrojem silného znepokojení nás všech. Současně je celý svět svědkem problémů, které tato země zažívá následkem námořního pirátství a jeho dopadu na rybaření ve vodách obklopujících Somálsko. Abychom tuto situaci vyřešili, zjevně potřebujeme integrovaný přístup, jak již řekla komisařka Ferrero-Waldnerová. Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil naše uznání za vynikající práci, kterou operace Atalanta zatím odvádí. Tyto snahy jsou velice důležité, protože přístup do této zóny je zásadní pro mezinárodní obchod a přepravu zboží. Naším přáním je, aby námořníci na obchodních lodích i rybáři, kteří pracují v dané oblasti, mohli vykonávat bezpečně svou práci. To považujeme za zásadní. Proto bychom měli i nadále podporovat tuto misi. Samozřejmě musíme také vzít v potaz, co jiného ještě můžeme udělat, a jak řekla paní komisařka, musíme současně řešit problém u jeho zdroje, účinně a na několika frontách."@cs1
"Fru formand! Den komplicerede og farlige situation i Somalia og dens indvirkning på stabiliteten i regionen er en kilde til stor bekymring for os alle. Samtidig har hele verden været vidne til de problemer, som landet har oplevet som følge af sørøveri og dets betydning for skibsfarten i farvandene omkring Somalia. For at løse denne situation har vi naturligvis brug for en integreret metode, som kommissær Ferrero-Waldner sagde tidligere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores anerkendelse af det fremragende arbejde, som Atalanta-missionen har udført hidtil. Deres indsats er meget vigtig, fordi adgangen til dette område er af central betydning for den internationale samhandel og varetransport. Det er vores ønske, at både søfolk om bord på handelsskibe og fiskere, der arbejder i regionen, kan arbejde i sikkerhed. Det er vigtigt efter vores mening. Lad os derfor fortsætte vores støtte til denne missions arbejde. Vi skal naturligvis også overveje, hvad vi ellers kan gøre, som kommissæren med rette sagde, og samtidig løse problemet ved kilden, effektivt og på forskellige fronter."@da2
"Wir alle sind sehr besorgt über die komplexe und gefährliche Situation in Somalia und deren Auswirkungen auf die Stabilität in der Region. Zugleich ist die Welt Zeuge der Problematik, mit der dieses Land als Folge der Seepiraterie und deren Auswirkungen auf die Schifffahrt in den Gewässern vor Somalia zu kämpfen hat. Zur Verbesserung der Situation brauchen wir eindeutig einen umfassenden Ansatz, wie Frau Kommissarin Ferrero-Waldner bereits erwähnte. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und anmerken, dass wir mit der bis heute hervorragenden Arbeit der Operation Atalanta sehr zufrieden sind. Diese Bemühungen sind sehr wichtig, denn die Zugänglichkeit dieses Gebiets ist für den internationalen Handel und Gütertransport ausschlaggebend. Wir möchten, dass sowohl die Seeleute auf den Handelsschiffen als auch die Fischer, die in dem Gebiet tätig sind, ihrer Arbeit unter sicheren Umständen nachgehen können. Dies halten wir für wichtig. Lassen Sie uns daher die Arbeit dieser Operation auch weiterhin unterstützen. Aber lassen Sie uns auch darüber nachdenken, was noch getan werden kann, und, wie die Frau Kommissarin zu Recht angemerkt hat, lassen Sie uns zugleich das Problem an seinen Wurzeln effektiv und von verschiedenen Seiten angehen."@de9
"Η περίπλοκη και επικίνδυνη κατάσταση στη Σομαλία και οι επιπτώσεις της για τη σταθερότητα στην περιοχή αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας για όλους μας. Ταυτόχρονα, ολόκληρος ο κόσμος είναι μάρτυρας των προβλημάτων τα οποία αυτή χώρα βιώνει ως αποτέλεσμα της θαλάσσιας πειρατείας και της επίπτωσής της στη ναυτιλία στα ευρύτερα ύδατα που περιβάλλουν τη Σομαλία. Για να επιλυθεί αυτή η κατάσταση, χρειαζόμαστε προφανώς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπως είπε νωρίτερα η κ. Ferrero-Waldner. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας στο εξαίρετο έργο το οποίο η επιχείρηση Atalanta έχει επιτελέσει έως σήμερα. Οι προσπάθειές τους είναι πολύ σημαντικές, επειδή η προσβασιμότητα σε αυτήν τη ζώνη είναι κρίσιμης σημασίας για το διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά προϊόντων. Η επιθυμία μας είναι τόσο οι ναύτες που επιβαίνουν στα εμπορικά πλοία όσο και οι αλιείς που εργάζονται στην περιοχή να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ουσιώδες. Επομένως, ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο αυτής της αποστολής. Φυσικά, ας εξετάσουμε επίσης τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, όπως σωστά είπε η Επίτροπος, ας αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα το πρόβλημα στη ρίζα του, αποτελεσματικά και σε διάφορα μέτωπα."@el10
"The complex and dangerous situation in Somalia and its impact on stability in the region is a source of great concern to all of us. At the same time, the whole world has borne witness to the problems which this country has been experiencing as a result of sea piracy and its impact on shipping in the wider waters surrounding Somalia. In order to resolve this situation, we obviously need an integrated approach, as Commissioner Ferrero-Waldner said earlier. I would like to take advantage of this opportunity to express our appreciation for the excellent work which the Atalanta mission has carried out to date. Their efforts are very important, because the accessibility of this zone is crucial for international trade and goods transport. Our wish is that both the seamen on board merchant ships and the fishermen who work in the region will be able to carry out their jobs in safety. We think this is essential. Let us therefore continue to support the work of this mission. Of course, let us also consider what else we can do and, as the Commissioner rightly said, let us, at the same time, tackle this problem at the source, effectively and on various fronts."@en4
"La compleja y peligrosa situación de Somalia y su impacto en la estabilidad de la región es una fuente de enorme preocupación para todos nosotros. Al mismo tiempo, el mundo entero ha sido testigo de los problemas que ese país experimenta como resultado de la piratería marítima y de su impacto en la navegación en las aguas profundas cercanas a Somalia. Con el fin de solucionar esta situación, obviamente necesitamos un enfoque integrado, como ha dicho hace poco la Comisaria Ferrero-Waldner. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por el excelente trabajo que la ha llevado a cabo hasta la fecha. Sus esfuerzos son muy importantes, porque la accesibilidad de esta zona es crucial para el tráfico internacional de mercancías y de pasajeros. Deseamos que tanto los marineros que tripulan barcos mercantes y los pescadores que faenan en la región puedan llevar a cabo su trabajo con seguridad. Pensamos que es fundamental. Por tanto, sigamos apoyando el trabajo de esta misión. Por supuesto, consideremos también qué más podemos hacer y, como acertadamente ha dicho la Comisaria, atajemos al mismo tiempo este problema en su origen, de manera eficaz y en distintos frentes."@es21
"Keeruline ja ohtlik olukord Somaalias ning selle mõju piirkonna stabiilsusele valmistab meile kõikidele suurt muret. Samal ajal on kogu maailm olnud tunnistajaks probleemidele, mida see riik on merepiraatluse tõttu talunud, ja selle mõjule Somaaliat ümbritsevates vetes toimuvale laevandusele laiemalt. Selle olukorra lahendamiseks vajame ilmselgelt terviklikku lähenemist, nagu Benita Ferrero-Waldner enne ütles. Tahaksin kasutada võimalust ja väljendada meie tänu suurepärase töö eest, mida Atalanta missioon on siiani teinud. Nende jõupingutused on väga olulised, sest juurdepääs sellesse piirkonda on rahvusvahelise kaubanduse ja kaubaveo jaoks ülitähtis. Me soovime, et nii kaubalaevade meremehed kui ka piirkonnas töötavad kalurid saaksid oma tööd ohutult teha. Meie arvates on see hädavajalik. Jätkakem seega selle missiooni töö toetamist, ent kaalugem muidugi ka seda, mida me veel saame teha, ja nagu volinik õigesti ütles, tegelgem selle probleemi algpõhjustega tõhusalt ja eri valdkondades."@et5
"Somalian monimutkainen ja vaarallinen tilanne ja sen vaikutus alueen vakauteen huolestuttavat meitä kaikkia vakavasti. Samalla koko maailma on nähnyt ongelmat, joita tämä maa on kokenut merirosvouksen ja sen Somaliaa ympäröivillä vesillä merenkululle aiheuttamien vaikutusten seurauksena. Tämän tilanteen ratkaisemiseksi me tarvitsemme selvästi yhdennettyä lähestymistapaa, kuten komission jäsen Ferrero-Waldner aiemmin totesi. Haluan käyttää tätä tilaisuutta ilmaistakseni arvostuksemme sille erinomaiselle työlle, jota Atalanta-operaatio on tähän mennessä tehnyt. Nämä toimet ovat hyvin tärkeitä, koska kulkuyhteydet tälle alueelle ovat erittäin tärkeitä kansainväliselle kaupalle ja tavaraliikenteelle. Toivomme, että sekä kauppa-alusten merimiehet että alueella työskentelevät kalastajat voivat tehdä työtään turvallisesti. Meistä tämä on olennainen asia. Sen vuoksi meidän on edelleen tuettava tämän operation työtä. Meidän on luonnollisesti myös pohdittava, mitä muuta voimme tehdä, ja kuten komission jäsen aivan oikein sanoi, meidän on samalla puututtava tämän ongelman syihin tehokkaasti ja useilla rintamilla."@fi7
"La situation complexe et dangereuse en Somalie et son impact sur la stabilité dans la région est une importante source d’inquiétude pour nous tous. En même temps, le monde entier a été témoin des problèmes que connaît ce pays en conséquence de la piraterie en mer et de ses répercussions sur la navigation au-delà des eaux territoriales de la Somalie. Afin de résoudre cette situation, nous avons manifestement besoin d’une approche intégrée, comme l’a dit la commissaire Ferrero-Waldner précédemment. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer notre appréciation de l’excellent travail accompli par la mission Atalanta à ce jour. Leurs efforts sont très importants, car l’accessibilité de cette zone est cruciale pour le commerce et le transport international des marchandises. Nous souhaitons que tant les marins à bord de navires marchands que les pêcheurs qui travaillent dans la région puissent faire leur travail en toute sécurité. Nous pensons que c’est essentiel. Continuons donc à soutenir le travail de cette mission. Bien sûr, nous devons également prendre en considération les mesures supplémentaires que nous pouvons prendre, comme la commissaire l’a si bien dit, nous devons en même temps nous attaquer au problème à sa source, de façon efficace et sur divers fronts."@fr8
". A bonyolult és veszélyes szomáliai helyzet és annak kihatása a térség stabilitására mindannyiunk számára komoly aggodalomra ad okot. Időközben a tengeri kalózkodás, valamint annak a Szomália körüli szélesebb tengeri övezetben folytatott hajózásra gyakorolt hatásának következtében az egész világ tanújává vált azoknak a problémáknak, amelyekkel ennek az országnak kell megküzdenie. A helyzet megoldásának érdekében nyilvánvalóan integrált megközelítésre van szükség, amint azt Ferrero-Waldner biztos asszony korábban elmondta. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy kifejezzem elismerésünket az Atalanta misszió által eddig végzett kiváló munkáért. A misszió erőfeszítései nagyon fontosak, mivel a térség hozzáférhetősége kulcsfontosságú a nemzetközi kereskedelem és az áruszállítás számára. Azt szeretnénk, ha mind a kereskedelmi hajók legénysége, mind pedig a térségben dolgozó halászok biztonságban végezhetnék munkájukat. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk. Ezért támogassuk továbbra is e misszió munkáját. Természetesen vizsgáljuk meg azt is, hogy mi mást tehetnénk még, és ugyanakkor – ahogyan azt a Bizottság nagyon helyesen mondta – ragadjuk meg a gyökerénél a problémát, és lépjünk fel ellene hatékonyan és több fronton."@hu11
"La complessa e pericolosa situazione somala e il suo impatto sulla stabilità della regione sono fonte di grande preoccupazione per tutti noi. Al contempo, il mondo intero ha assistito ai problemi che questo paese ha vissuto a seguito della pirateria marittima e del suo impatto sulla navigazione al largo delle coste della Somalia. Per poter risolvere la situazione, necessitiamo, naturalmente, di un approccio integrato, come affermato poc’anzi dal commissario, signora Ferrero-Waldner. Vorrei cogliere quest’opportunità di esprimere il nostro apprezzamento per l’eccellente lavoro che la missione Atalanta ha svolto finora. Gli sforzi compiuti sono estremamente importanti, in quanto l’accessibilità della zona è cruciale per il commercio internazionale e il trasporto merci. Auspichiamo che sia i nostri marinai a bordo delle navi mercantili che i pescatori che operano nella zona potranno svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Riteniamo che ciò sia fondamentale e continuiamo quindi a sostenere l’operato della missione. Consideriamo, naturalmente, cos’altro è possibile fare e, come ha giustamente detto il commissario, affrontiamo contemporaneamente il problema alla radice, in maniera efficace e su più fronti."@it12
"Sudėtinga ir pavojinga padėtis Somalyje ir jos poveikis regiono stabilumui yra didelio mūsų visų susirūpinimo priežastis. Be to, visas pasaulis matė sunkumus, kuriuos ši šalis išgyvena dėl jūrų piratavimo ir jo poveikio laivybai platesniuose vandenyse aplink Somalį. Norint rasti išeitį iš šios padėties, mums, kaip anksčiau sakė Komisijos narė B. Ferrero-Waldner, akivaizdžiai reikalingas integruotas požiūris. Norėčiau pasinaudoti šia galimybe išreikšti mūsų dėkingumą už puikų darbą, kurį iki šios dienos atliko misija „Atalanta“. Jos pastangos yra labai svarbios, nes galimybė patekti į šią zoną yra itin svarbi tarptautinei prekybai ir prekių vežimui. Mes norime, kad tiek jūreiviai, plaukiojantys prekybos laivuose, tiek žvejai, kurie dirba regione, galėtų saugiai dirbti savo darbą. Manome, kad tai būtina. Todėl toliau remkime šios misijos darbą. Žinoma, taip pat pagalvokime, ką dar galėtume padaryti, ir, kaip teisingai sakė Komisijos narė, tuo pat metu veiksmingai ir įvairiomis priemonėmis spręskime šią problemą, šalindami jos priežastis."@lt14
"Sarežģītā un bīstamā situācija Somālijā, un tās ietekme uz šī reģiona stabilitāti rada lielas bažas mums visiem. Tajā pašā laikā visa pasaule redzēja, kādas problēmas šajā valstī izraisījis jūras pirātisms un kā tas ietekmē kuģošanu plašākos ūdeņos Somālijas tuvumā. Lai risinātu šo problēmu, acīmredzami ir vajadzīga integrēta pieeja, kā jau minēja komisāre kundze. Es vēlos izmantot šo iespēju un izteikt atzinību par lielisko darbu, kas līdz šim paveikts misijas laikā. Šo cilvēku paveiktajam ir ļoti liela nozīme, jo šīs zonas pieejamība ir ļoti svarīga starptautiskai tirdzniecībai un preču pārvadāšanai. Mēs vēlamies, lai jūrnieki, kas strādā uz tirdzniecības kuģiem, un zvejnieki, kas strādā šajā reģionā, varētu droši veikt savu darbu. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc mēs aicinām arī turpmāk atbalstīt šīs misijas darbu. Protams, padomāsim, ko vēl mēs varam darīt, un, kā komisāres kundze pareizi teica, tajā pašā laikā šī problēma būtu jārisina jau pašā tās pamatā, efektīvi un no dažādiem skatu punktiem."@lv13
"De complexe en gevaarlijke situatie in Somalië en de gevolgen hiervan voor de stabiliteit in de regio baren ons allemaal zorgen. Door de activiteiten van de piraten en de gevolgen hiervan voor de scheepvaart in een brede zone rondom Somalië is ondertussen de hele wereld getuige van hun problemen. Dit oplossen vraagt natuurlijk om een integrale aanpak, zoals ook mevrouw de commissaris voordien heeft gezegd. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om onze appreciatie uit te drukken voor het uitstekende werk van de Atalanta-missie tot op heden. Dat is belangrijk, want voor de internationale handel en het transport van goederen is de bereikbaarheid van deze zone cruciaal. Wij wensen dat de zeelieden van de koopvaardijschepen, maar natuurlijk ook de vissers die daar werken, hun werk op een veilige manier kunnen doen. Dat vinden wij essentieel. Laten wij dan ook het werk van deze missie verder ondersteunen, laten wij uiteraard ook onderzoeken of wij nog meer kunnen doen en, zoals de commissaris terecht zei, laten wij effectief op verschillende fronten tegelijkertijd het probleem bij de wortels aanpakken."@mt15
"Złożona i niebezpieczna sytuacja w Somalii i jej wpływ na stabilizację w regionie stanowi dla nas wszystkich źródło wielkiego niepokoju. Ponadto cały świat jest świadkiem problemów, których ten kraj doświadcza w wyniku piractwa morskiego i jego wpływu na żeglugę na szerszych wodach otaczających Somalię. Aby rozwiązać tę sytuację, potrzebujemy oczywiście zintegrowanego podejścia, jak wcześniej powiedziała pani komisarz Ferrero-Waldner. Pragnę skorzystać z okazji i wyrazić nasze poparcie dla wspaniałej pracy, którą misja Atalanta wykonała do tej pory. Ich wysiłki są bardzo ważne, ponieważ dostęp do tej strefy ma kluczowe znaczenie dla handlu międzynarodowego i transportu towarów. Pragniemy, by zarówno marynarze na pokładach statków handlowych, jak i rybacy, którzy pracują w tym rejonie, mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Uważamy, że jest to bardzo ważne. A więc popierajmy nadal działalność misji. Zastanówmy się również, co jeszcze można zrobić, co pani komisarz słusznie zauważyła, i rozwiążmy ten problem u źródła, skutecznie i na różnych frontach."@pl16
"A complexa e perigosa situação na Somália e as suas consequências para a estabilidade na região são uma fonte de grande preocupação para todos nós. Ao mesmo tempo, todo o mundo foi testemunha dos problemas que a Somália viveu em resultado da pirataria marítima e do seu impacto sobre a navegação numa vasta zona marítima em torno do seu território. Para resolver esta situação, nós precisamos, obviamente, de uma abordagem integrada, como a Senhora Comissária Ferrero-Waldner disse antes. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar o nosso apreço pelo excelente trabalho que a Missão Atalanta tem vindo a realizar. Os seus esforços são muito importantes, uma vez que o acesso a esta zona é fundamental para o comércio internacional e para o transporte de mercadorias. O nosso desejo é que tanto os marítimos a bordo dos navios mercantes como os pescadores que operam na região possam fazer o seu trabalho em segurança. Pensamos que isso é essencial. Continuemos, pois, a apoiar o trabalho desta missão. Também devemos reflectir, obviamente, sobre o que mais poderemos fazer, como a Senhora Comissária acertadamente observou, e, ao mesmo tempo, sobre como atacar este problema na fonte, de uma forma efectiva e em diversas frentes."@pt17
"Situaţia complexă şi periculoasă din Somalia şi impactul acesteia asupra stabilităţii în regiune este o sursă de îngrijorare pentru noi toţi. În acelaşi timp, întreaga lume este martoră a problemelor cu care se confruntă această ţară ca urmare a pirateriei maritime şi a impactului acesteia asupra transportului naval în apele extinse din jurul Somaliei. Pentru a soluţiona această situaţie, avem nevoie, fără îndoială, de un demers integrat, aşa cum a afirmat anterior dna comisar Ferrero-Waldner. Aş dori să profit de această ocazie pentru a ne exprima aprecierea faţă de activitatea excelentă desfăşurată până în prezent de misiunea Atalanta. Eforturile acesteia sunt foarte importante, întrucât accesibilitatea acestei zone este crucială pentru comerţul internaţional şi transportul de bunuri. Dorim ca atât marinarii de pe navele comerciale, cât şi pescarii care lucrează în regiune să poată să îşi desfăşoare activitatea în siguranţă. Considerăm că acest lucru este esenţial. Prin urmare, haideţi să susţinem în continuare activitatea acestei misiuni. Desigur, trebuie să avem, de asemenea, în vedere, alte măsuri pe care le putem lua şi, în acelaşi timp, aşa cum a afirmat, pe bună dreptate, dna comisar, să abordăm această problemă de la sursă, în mod eficient şi pe diferite fronturi."@ro18
"Zložitá a nebezpečná situácia v Somálsku a jej vplyv na stabilitu v regióne nám všetkým spôsobuje veľké starosti. Súčasne však je celý svet svedkom problémov, ktoré táto krajina zažíva v dôsledku námorného pirátstva a jeho vplyvu na námornú dopravu v širších vodách v okolí Somálska. Aby sme túto situáciu mohli vyriešiť, jednoznačne potrebujeme integrovaný prístup, ako povedala pani komisárka Ferrerová-Waldnerová. Chcel by som využiť túto príležitosť a vyjadriť naše uznanie vynikajúcej práci, ktorú misia Atalanta do dnešného dňa vykonala. Ich snaha je veľmi dôležitá, pretože prístupnosť tejto zóny má kľúčový význam pre medzinárodný obchod a prepravu tovaru. Naším želaním je, aby sa námorníci na palubách obchodných lodí, ako aj rybári vykonávajúci svoju činnosť v tomto regióne, mohli v bezpečí venovať svojej práci. Myslíme si, že to má zásadný význam. Podporujme teda aj naďalej prácu tejto misie. Zvážme preto, samozrejme, čo ešte by sme mohli urobiť, a ako správne uviedla pani komisárka, riešme podstatu tohto problému, a to účinne a na viacerých frontoch."@sk19
"Zaradi zapletene in nevarne razmere v Somaliji in njihovega vpliva na stabilnost smo vsi skupaj zelo zaskrbljeni. Obenem je cel svet priča problemom, ki jih tej državi povzroča piratstvo na morju in njegov vpliv na pomorski promet v širših vodah okrog Somalije. Očitno je, da za rešitev tega problema potrebujemo celovit pristop, kot je prej dejala komisarka Ferrero-Waldner. Želel bi izkoristiti to priložnost, da izrečem našo zahvalo misiji Atalanta za odlično delo, ki ga je opravila do danes. Njena prizadevanja so zelo pomembna, saj je dostopnost te cone ključnega pomena za mednarodno trgovino in tovorni promet. Mornarjem na krovu trgovskih ladij in ribičem, ki lovijo v regiji, želimo, da bi lahko svoje delo varno opravljali. Mislimo, da je to bistvenega pomena. Zato še naprej podpirajmo delo te misije. Premislimo seveda tudi o tem, kaj bi še lahko storili, in kot je pravilno rekla gospa komisarka, rešujmo ta problem obenem tudi pri viru, učinkovito in na različnih področjih."@sl20
"Den komplicerade och farliga situationen i Somalia och dess konsekvenser för stabiliteten i regionen är en källa till stor oro för oss alla. Samtidigt har hela världen bevittnat de problem som det här landet har upplevt till följd av piratverksamhet till sjöss och dess inverkan på sjöfarten i vattnen omkring Somalia. För att lösa den situationen behöver vi uppenbarligen en integrerad strategi, som kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner sade tidigare. Jag vill ta det här tillfället i akt att framföra vår uppskattning för det utmärkta arbete som har gjorts inom operation Atalanta hittills. Dessa bemödanden är mycket viktiga, eftersom tillgången till det här området är avgörande för den internationella handeln och varutransporterna. Vår önskan är att både sjömännen på handelsfartygen och de fiskare som arbetar i regionen ska kunna utföra sina arbeten på ett säkert sätt. Det tycker vi är grundläggande. Låt oss därför fortsätta att stödja operationen. Låt oss också naturligtvis fundera på vad vi kan göra mer, och låt oss, som kommissionsledamoten med rätta sade, samtidigt tackla detta problem vid källan, effektivt och på flera fronter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph