Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-370"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-370"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν ότι η επίλυση του προβλήματος της πειρατείας βρίσκεται στην επίτευξη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Είναι κάτι που όλοι το ευχόμαστε, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, επειδή η ελληνική μας ναυτιλία πλήττεται σκληρά από την πειρατεία στην περιοχή. Κυρία Επίτροπε, με εκπλήξατε ευχάριστα. Μέχρι τώρα όλη η ενημέρωση που έχουμε και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από παντού αφορά την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με αφοπλίσατε λοιπόν γιατί επρόκειτο να σας θέσω την ερώτηση: ποια είναι η πρόοδος των πολιτικών δράσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη χώρα, επειδή πλέον επικεντρωνόμαστε στο ότι, για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα στη Σομαλία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε και θα έλεγα ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια πιο λεπτομερής ενημέρωση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των ΜΜΕ που ασχολούνται με το θέμα της πολιτικής παρέμβασης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, mezinárodní pozorovatelé uvedli, že klíč k problému pirátství spočívá v dosažení politické stability v dané oblasti. To je něco, co si všichni přejí, obzvláště my Řekové, protože řecké lodě jsou v dané oblasti častým terčem pirátů. Paní komisařko, to, co jste řekla, je pro mě příjemným překvapením. Doposud se jediné informace, které jsme měli k dispozici z mezinárodních médií a z různých stran, týkaly pokroku ve vojenských operacích. Odzbrojila jste mě, protože jsem vám chtěl položit následující otázku: jaký pokrok byl učiněn politickými silami v zemi, protože se nyní soustředíme na skutečnost, že k vyřešení problému potřebujeme politicky stabilní Somálsko. Děkuji vám za informace, jež jste nám poskytla, já musím říci, že by bylo užitečné, kdyby jak Evropský parlament, tak i média zabývající se otázkou politické intervence, mohla být detailněji informována."@cs1
"Fru formand! Internationale observatører har bemærket, at løsningen på problemet med sørøveri ligger i at opnå politisk stabilitet i området. Det er noget, vi alle ønsker, navnlig vi grækere, fordi græsk skibsfart er hårdt ramt af sørøveri i området. Deres ord overraskede mig positivt, fru kommissær. Indtil videre har vi kun fået oplysninger, både fra internationale medier og fra alle parterne, om fremskridt med militære operationer. De kom mig i forkøbet, for jeg ønskede at stille Dem følgende spørgsmål: Hvilke fremskridt har de politiske kræfter i landet gjort, fordi vi nu fokuserer på behovet for politisk stabilitet i Somalia for at kunne løse problemet. Tak for de oplysninger, De har givet os, og jeg må sige, at det ville være nyttigt, hvis både Europa-Parlamentet og de medier, der beskæftiger sig med spørgsmålet om politisk intervention, kunne få mere detaljerede oplysninger."@da2
"Frau Präsidentin, internationale Beobachter berichten, dass die Lösung des Problems der Piraterie durch politische Stabilität in diesem Gebiet erreicht werden kann. Hierbei handelt es sich um etwas, was wir uns alle wünschen, besonders wir Griechen, denn die griechische Schifffahrt ist besonders von der Piraterie in diesem Gebiet betroffen. Frau Kommissarin, ich bin von Ihrer Rede angenehm überrascht. Bisher haben wir aus den internationalen Medien und von allen Seiten nur Informationen zu Fortschritten bei Militäroperationen gehört. Sie haben mich nun entwaffnet, denn ich wollte Ihnen folgende Frage stellen: Welche Fortschritte wurden bis heute von den politischen Kräften im Land erreicht, denn wir wenden uns nun der Tatsache zu, dass wir zur Behebung des Problems politische Stabilität in Somalia brauchen. Ich danke Ihnen für die Informationen, die Sie mit uns teilten. Ich möchte aber noch anmerken, dass es sinnvoll wäre, sowohl dem Europäischen Parlament als auch den Medien, die sich mit politischen Interventionen beschäftigen, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen."@de9
"Madam President, international observers have remarked that the solution to the problem of piracy lies in achieving political stability in the area. This is something we all wish for, especially we Greeks, because Greek shipping is being hard hit by piracy in the area. Commissioner, what you said was a pleasant surprise to me. Until now, the only information we have had, both from international media and from all sides, was about progress in military operations. You disarmed me because I wanted to put the following question to you: what progress has been made to date by the political forces in the country, because we are now focusing on the fact that, in order to resolve the problem, we need political stability in Somalia. Thank you for the information you have given us and I must say that it would be useful if both the European Parliament and the media concerned with the question of political intervention could be given more detailed information."@en4
"Señora Presidenta, los observadores internacionales han destacado que la solución de la piratería reside en alcanzar la estabilidad política en esa área. Esto es algo que todos deseamos, especialmente nosotros los griegos, porque los barcos griegos están siendo golpeados duramente por la piratería en esa zona. Comisaria, lo que ha dicho usted me ha sorprendido gratamente. Hasta ahora, la única información que habíamos obtenido, tanto a través de los medios de comunicación internacionales como por parte de ambos bandos, se refería a los avances de las operaciones militares. Me ha desarmado usted, porque quería formularle la siguiente pregunta: ¿cuáles son los avances que han logrado hasta la fecha las fuerzas políticas del país?, porque ahora nos estamos centrando en el hecho de que, con el objeto de solucionar el problema, necesitamos estabilidad política en Somalia. Gracias por la información que nos ha proporcionada y debo decir que sería muy útil que tanto el Parlamento Europeo como los medios de comunicación implicados en la cuestión de la intervención política pudieran recibir una información más detallada."@es21
"Austatud juhataja! Rahvusvahelised vaatlejad on märkinud, et piraatluse probleemi lahendus peitub piirkonna poliitilise stabiilsuse saavutamises. Seda soovime me kõik, eriti meie, kreeklased, sest Kreeka laevandust on piraatlus selles piirkonnas tugevalt kahjustanud. Lugupeetud volinik, teie sõnad olid mulle meeldiv üllatus. Senini puudutas ainus teave, mida me saime nii rahvusvaheliselt meedialt kui ka kõikidelt asjaosalistelt, sõjaväeliste operatsioonide edusamme. Te võtsite minult kartused, sest tahtsin teilt küsida, milliseid edusamme on siiani saavutatud riigi poliitiliste jõudude poolt, kuna me keskendume nüüd asjaolule, et probleemi lahendamiseks vajame Somaalias poliitilist stabiilsust. Tänan teid meile antud teabe eest ja ma pean ütlema, et oleks kasulik, kui nii Euroopa Parlamendile kui ka poliitilise sekkumise küsimusega tegelevale meediale antaks üksikasjalikumat teavet."@et5
"Arvoisa puhemies, kansainväliset tarkkailijat ovat huomauttaneet, että merirosvouksen ongelman ratkaisu on poliittisen vakauden luominen alueelle. Me kaikki toivomme tätä, ja varsinkin me kreikkalaiset, sillä alueen merirosvous haittaa vakavasti Kreikan merenkulkua. Arvoisa komission jäsen, se, mitä sanoitte, oli minulle iloinen yllätys. Ainoat tiedot, joita tähän asti olimme saaneet sekä kansainvälisistä tiedotusvälineistä että kaikilta osapuolilta, kertoivat sotilaallisten operaatioiden edistymisestä. Riisuitte minut aseista, koska halusin kysyä teiltä, millaista edistystä maan poliittiset voimat ovat tähän asti saavuttaneet, sillä nyt keskitymme siihen, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitsemme Somaliaan poliittista vakautta. Kiitän teitä antamistanne tiedoista, ja minun on todettava, että olisi hyödyllistä, jos sekä Euroopan parlamentti että poliittisista toimenpiteistä raportoivat viestimet voisivat saada yksityiskohtaisempia tietoja."@fi7
"Madame la Présidente, des observateurs internationaux ont remarqué que la solution au problème de la piraterie réside dans la mise en place de la stabilité politique dans la région. Nous souhaitons tous cette stabilité, surtout nous les Grecs, car la navigation grecque est durement touchée par la piraterie dans la région. Monsieur le Commissaire, j’ai été agréablement surprise par vos paroles. Jusqu’à présent, les seules informations que nous avons reçues, tant des médias internationaux que de toutes parts, concernaient les progrès réalisés en matière d’opérations militaires. Vous m’avez désarmée, car je voulais vous soumettre la question suivante: quels progrès ont été accomplis à ce jour par les forces politiques dans le pays, car nous nous concentrons à présent sur le fait qu’afin de résoudre le problème, nous avons besoin d’une stabilité politique en Somalie. Je vous remercie pour les renseignements que vous nous avez donnés et je dois dire qu’il serait utile que le Parlement européen et les médias concernés par la question de l’intervention politique puissent recevoir des informations plus détaillées."@fr8
"Elnök asszony, a nemzetközi megfigyelők megjegyezték, hogy a kalózkodás problémájának megoldása a térség politikai stabilitásának megteremtésében rejlik. Mindannyian ezt kívánjuk, különösen mi görögök, hiszen a görög hajózást súlyosan érinti a térségbeli kalózkodás. Biztos asszony, amit elmondott, kellemes meglepetés volt számomra. Ez idáig az egyetlen, a médiából és valamennyi oldalról érkező információnk arra vonatkozott, hogy a katonai műveletek terén előrelépés történt. Lefegyverzett, mivel a következő kérdést akartam Önnek feltenni: milyen előrelépést tettek eddig az ország politikai erői, hiszen most arra a tényre összpontosítunk, hogy a probléma megoldásához politikai stabilitásra van szükség Szomáliában. Köszönöm az Ön által adott tájékoztatást, és azt kell, hogy mondjam, hogy hasznos lenne, ha a politikai beavatkozás kérdésében érdekelt Európai Parlament és a sajtó is részletesebb tájékoztatást kapna."@hu11
"Signora Presidente, osservatori internazionali hanno notato che la soluzione al problema della pirateria risiede nel raggiungimento della stabilità politica nella regione, qualcosa che tutti noi auspichiamo, in particolar modo noi greci, in quanto le imbarcazioni elleniche sono state colpite duramente dalla pirateria in quella zona. Signora Commissario, quanto ha affermato è stata una piacevole sorpresa, per me. Finora, le sole informazioni che avevamo ricevuto, dai media internazionali e dalle parti coinvolte, riguardavano il progresso delle operazioni militari. Lei mi ha preso in contropiede, perché volevo chiederle proprio quali progressi erano stati fatti, a oggi, dalle forze politiche stanziate nel paese, considerato che ora ci stavamo concentrando sul fatto che, per risolvere la questione, necessitavamo di stabilità politica in Somalia. Desidero ringraziarla per le informazioni che ci ha fornito e confesso che sarebbe utile se sia il Parlamento europeo che i media interessati alla questione dell’intervento politico potessero ricevere informazioni più dettagliate."@it12
"Gerb. pirmininke, tarptautiniai stebėtojai pažymėjo, kad piratavimo problemos sprendimas priklauso nuo to, ar regione bus pasiektas politinis stabilumas. Būtent to mes visi norime, ypač mes, graikai, nes Graikijos laivai labai nukenčia nuo piratavimo šiame regione. Komisijos nare, tai, ką jūs pasakėte, mane maloniai nustebino. Iki šiol vienintelė informacija, kurią turėjome tiek iš tarptautinės žiniasklaidos, tiek iš visų šalių, buvo apie karinių operacijų pažangą. Jūs mane nuginklavote, nes norėjau jums pateikti tokį klausimą: kokią pažangą iki šios dienos šalyje padarė politinės pajėgos, nes dabar dėmesį sutelkiame į tai, kad, norint išspręsti šią problemą, mums reikalingas Somalio politinis stabilumas. Dėkoju jums už informaciją, kurią mums suteikėte, ir turiu pasakyti, kad būtų naudinga, jeigu tiek Europos Parlamentui, tiek žiniasklaidai, kurią domina politinės intervencijos klausimas, būtų galima suteikti išsamesnę informaciją."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, starptautiskie novērotāji norādīja, ka pirātisma problēmu varētu atrisināt, nodrošinot politisko stabilitāti šajā reģionā. Mēs visi to vēlamies, īpaši Grieķija, jo Grieķijas kuģi ļoti cieš no pirātisma šajā reģionā. Komisāres kundze, jūsu teiktais mani patīkami pārsteidza. Līdz šim starptautiskie plašsaziņas līdzekļi un citi informācijas avoti ziņoja tikai par progresu militāro operāciju jomā. Jūs mani atbruņojāt, jo es gribēju jums jautāt, kāds ir līdzšinējais politisko spēku progress šajā valstī, jo šobrīd mēs galveno uzmanību pievēršam politiskās stabilitātes nodrošināšanai Somālijā, kas ir vajadzīga, lai atrisinātu šo problēmu. Paldies par jūsu sniegto informāciju, un, jāteic, ka šī informācija būtu ļoti noderīga, ja Eiropas Parlamentam un plašsaziņas līdzekļiem, kas saistīti ar politisku iejaukšanos, būtu pieejama plašāka informācija."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν ότι η επίλυση του προβλήματος της πειρατείας βρίσκεται στην επίτευξη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Είναι κάτι που όλοι το ευχόμαστε, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, επειδή η ελληνική μας ναυτιλία πλήττεται σκληρά από την πειρατεία στην περιοχή. Κυρία Επίτροπε, με εκπλήξατε ευχάριστα. Μέχρι τώρα όλη η ενημέρωση που έχουμε και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από παντού αφορά την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με αφοπλίσατε λοιπόν γιατί επρόκειτο να σας θέσω την ερώτηση: ποια είναι η πρόοδος των πολιτικών δράσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη χώρα, επειδή πλέον επικεντρωνόμαστε στο ότι, για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα στη Σομαλία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε και θα έλεγα ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια πιο λεπτομερής ενημέρωση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των ΜΜΕ που ασχολούνται με το θέμα της πολιτικής παρέμβασης."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, volgens internationale waarnemers kan het probleem van de piraterij alleen worden opgelost als het land politiek stabiel wordt. Wij hopen allen dat dit mogelijk zal zijn. Ik spreek vooral voor de Grieken, daar de Griekse koopvaardij hard getroffen wordt door de piraterij in het gebied. Mevrouw de commissaris, u hebt mij aangenaam verrast. Alle informatie die wij tot nu toe hadden uit de internationale media en uit andere bronnen, betroffen de vorderingen bij de militaire operaties. U hebt mij dus ontwapend, want ik wilde u de volgende vraag stellen: welke vorderingen zijn tot nu toe gemaakt bij het politieke optreden in het land. Wij concentreren ons nu immers op het besef dat voor een oplossing van het probleem politieke stabiliteit noodzakelijk is in Somalië. Ik dank u voor de informatie. Ik denk dat het nuttig zou zijn gedetailleerde informatie te verschaffen aan zowel het Europees Parlement als de media die zich bezig houden met het vraagstuk van een politieke interventie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Obserwatorzy międzynarodowi zauważyli, że rozwiązanie problemu piractwa leży w osiągnięciu politycznej stabilizacji w rejonie. Tego wszyscy sobie życzymy, szczególnie my, Grecy, ponieważ grecka żegluga mocno cierpi z powodu piractwa w rejonie. Pani komisarz! Pani słowa były dla mnie miłym zaskoczeniem. Jedyne informacje, jakie otrzymaliśmy do tej pory zarówno od mediów międzynarodowych, jak i z pozostałych źródeł, mówiły o postępie operacji militarnych. Odebrała mi pan broń, ponieważ moje następne pytanie miało brzmieć: czego dokonały do tej pory siły polityczne w kraju, ponieważ koncentrujemy się teraz na potrzebie zapewnienia politycznej stabilizacji w Somalii w celu rozwiązania problemu. Dziękuję za informację, którą nam pani przekazała i muszę powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby zarówno Parlament Europejski, jak i media zajmujące się problemem interwencji politycznej, otrzymywały bardziej szczegółowe informacje."@pl16
"Senhora Presidente, os observadores internacionais constataram que a solução para o problema da pirataria passa por garantir a estabilidade política na região. Isto é algo que todos desejamos, especialmente nós, os Gregos, uma vez que a navegação grega está a ser duramente atingida pela pirataria na região. Senhora Comissária, o que acabou de dizer foi para mim uma agradável surpresa. Até este momento, a única informação de que dispúnhamos, tanto dos meios de comunicação social internacionais como de todos os quadrantes, referiam-se aos progressos nas operações militares. V. Exa. desarmou-me porque eu queria fazer-lhe esta pergunta: que progressos fizeram até hoje as forças políticas do país, já que agora estamos a focalizar-nos no facto de que, para resolver o problema, é necessário garantir a estabilidade política na Somália? Agradeço a informação que nos deu, mas devo dizer que seria útil facultar informações mais circunstanciadas quer ao Parlamento Europeu quer aos meios de comunicação que se ocupam da questão da intervenção política."@pt17
"Doamnă preşedintă, observatorii internaţionali au remarcat că soluţia la problema pirateriei constă în atingerea unui nivel de stabilitate politică în zonă. Ne dorim cu toţii acest lucru, în special noi, grecii, deoarece transporturile din Grecia sunt foarte afectate de pirateria din zonă. Domnule comisar, ceea ce aţi spus a fost o surpriză plăcută pentru mine. Până acum, singurele informaţii pe care le-am avut, din mass-media internaţională şi din toate sursele, au vizat progresul operaţiunilor militare. M-aţi dezarmat pentru că am vrut să vă adresez următoarea întrebare: ce progrese au fost obţinute până în prezent de forţele politice din ţară, deoarece acum ne concentrăm asupra faptului că, pentru a soluţiona problema, avem nevoie de stabilitate politică în Somalia. Vă mulţumesc pentru informaţiile pe care ni le-aţi furnizat şi trebuie să afirm că ar fi util dacă atât Parlamentului European, cât şi mass-mediei preocupate de problema intervenţiei politice li s-ar oferi informaţii mai detaliate."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, medzinárodní pozorovatelia uvádzajú, že riešenie problému pirátstva spočíva v dosiahnutí politickej stability v danej oblasti. Tú by sme si želali všetci, najmä my Gréci, pretože grécku námornú dopravu pirátstvo v tejto oblasti veľmi výrazne zasahuje. Pani komisárka, vaše slová ma príjemne prekvapili. Jediné informácie, ktoré sme doteraz mali z medzinárodných médií a zo všetkých strán, sa týkali len napredovania vojenských operácií. Odzbrojili ste ma, lebo som sa vám chystala položiť túto otázku: aký pokrok zaznamenali do dnešného dňa politické sily v krajine, pretože aktuálne sa zameriavame na skutočnosť, že pre riešenie tohto problému potrebujeme politickú stabilitu v Somálsku. Ďakujem vám za informácie, ktoré ste nám poskytli, a musím povedať, že by bolo užitočné, keby Európsky parlament aj médiá zaoberajúce sa otázkou politických intervencií dostali podrobnejšie informácie."@sk19
"Gospa predsednica, mednarodni opazovalci so pripomnili, da rešitev problema piratstva leži v ustvarjanju politične stabilnosti v tem območju. To je nekaj, kar si želimo vsi, predvsem mi, Grki, kajti piratstvo v tem območju je močno prizadelo grški pomorski promet. Gospa komisarka, kar ste povedali, je zame prijetno presenečenje. Do zdaj so edine informacije, ki so prihajale od mednarodnih medijev in z vseh strani, govorile samo o napredovanju vojaških operacij. Razorožili ste me, kajti hotela sem vam postaviti naslednje vprašanje: kakšen napredek so do zdaj dosegle politične sile v državi, kajti zdaj smo usmerjeni v dejstvo, da v Somaliji potrebujemo politično stabilnost, da bi lahko rešili problem. Hvala za informacije, ki ste nam jih dali; reči moram, da bi bilo dobro, če bi lahko podrobnejše informacije dobili tako Evropski parlament kot mediji, ki obravnavajo vprašanje političnega posredovanja."@sl20
"Fru talman! Internationella observatörer har påpekat att lösningen på problemet med piratverksamhet är att skapa politisk stabilitet i området. Det är någonting vi alla önskar oss, särskilt vi greker, för den grekiska sjöfarten har drabbats hårt av piratverksamheten i området. Fru kommissionsledamot! Det ni sade var en angenäm överraskning för mig. Hittills har den enda information vi har fått, både från internationella medier och från alla sidor, handlat om framgångsrika militära insatser. Ni avväpnade mig, för jag tänkte fråga er vilka framsteg som hittills har gjorts av de politiska krafterna i landet, eftersom vi nu inriktar oss på behovet av politisk stabilitet i Somalia för att lösa problemet. Tack för den information ni gav oss. Jag måste säga att det skulle vara bra om både Europaparlamentet och de medier som bevakar frågan om politisk intervention kunde få mer detaljerad information."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph