Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, compartimos plenamente la primera parte de la intervención de la Comisaria, señora Ferrero, plenamente. Ése es el problema, ahí está la raíz y, mientras no atajemos la raíz del problema, no habrá posibilidad de una solución militar ni por mar ni por tierra. Por mar —ayer hizo unas declaraciones el responsable de la y lo dijo con claridad— una solución marítima a la piratería es imposible. Los Estados Unidos intentaron, fracasando, una operación militar por tierra. Por lo tanto, todo lo que sea retrasar la cooperación al desarrollo y la solución a la gobernanza del país es una equivocación. No es posible una solución militar, pero tampoco privatizar funciones de las fuerzas armadas, como ha hecho el Gobierno español. No se trata de cambiar ejércitos por personas de empresas privadas de seguridad con armamento de guerra. No, esa no es la solución. La solución es, efectivamente, acabar con toda la piratería, con toda; con la piratería de Somalia, pero también con la piratería extranjera que está esquilmando las aguas marítimas de Somalia."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, plně podporujeme první část prohlášení paní Ferrero-Waldnerové. To je skutečně podstatou problému a jeho kořeny. Dokud se nevypořádáme s kořeny tohoto problému, žádné vzdušné či pozemní vojenské jednotky nic nevyřeší. Co se týče námořního řešení, důstojník zodpovědný za operaci Atalanta včera jasně řekl, že námořní řešení otázky pirátství není možné. Rád bych připomněl sněmovně, že Spojené státy se již pokoušely o pozemní vojenské řešení, ale ve svém úsilí selhaly. Byla by proto chyba brzdit rozvojovou pomoc a řešení týkající se správy země. Vojenské řešení tedy není možné, ale není také možné privatizovat funkce ozbrojených sil, jak se domnívá španělská vláda. Není to otázka výměny armády za soukromé bezpečnostní firmy vybavené válečnými zbraněmi. Ne, to rozhodně není řešení. Řešením ve skutečnosti je zastavit všechny formy pirátství. Myslím tím zastavit pirátství v Somálsku a také zahraniční piráty, kteří páchají škody v somálských teritoriálních vodách."@cs1
"Fru formand! Vi støtter fuldt ud den første del af fru Ferrero­Waldners erklæring. Det er rent faktisk problemets art og selve dets rod. Indtil vi får fjernet problemets rod, vil der ikke være mulighed for en luftbaseret eller landbaseret løsning på problemet. Med hensyn til en maritim løsning sagde den ansvarlige officer for Operation Atalanta helt klart i går, at der ikke kan findes nogen maritim løsning på sørøveriet. Jeg vil gerne erindre Parlamentet om, at USA forsøgte sig med en landbaseret militær løsning, som slog fejl. Derfor vil det være en fejl at holde igen med udviklingsbistanden og med løsninger vedrørende forvaltningen af området. Det er ikke muligt med en militær løsning, men det er heller ikke muligt at privatisere de væbnedes styrkers funktion, således som den spanske regering har gjort. Det nytter ikke at erstatte hære med private sikkerhedsfirmaer udstyret med krigsvåben. Nej, det er bestemt ikke løsningen. Løsningen består rent faktisk i at bringe alle former for sørøveri til ophør. Jeg mener, at vi skal bringe sørøveri baseret i Somalia til ophør, og det samme gælder udenlandsk sørøveri, der forårsager store problemer i Somalias territorialfarvand."@da2
"Frau Präsidentin, wir unterstützen den ersten Teil der Ausführungen von Frau Ferrero­Waldner voll und ganz. Hierbei handelt es sich um das tatsächliche Problem und seine Ursachen. Wenn wir uns nicht mit den Ursachen des Problems beschäftigen, wird es weder auf See noch an Land mit militärischen Mitteln gelöst werden. Gestern hat der Kommandant der Operation Atalanta deutlich ausgesprochen, dass es keine maritime Lösung für die Piraterie geben kann. Ich möchte das Parlament daran erinnern, dass die USA es mit einem militärischen Eingreifen an Land versucht haben und gescheitert sind. Es wäre daher völlig falsch, Entwicklungshilfe und Lösungen für die Regierungsfähigkeit des Landes zurückzuhalten. Es ist also keine militärische Lösung möglich, und wir brauchen auch keine Privatisierung der militärischen Einsatzkräfte, wie sie die spanische Regierung vorgenommen hat. Es geht hier nicht darum, Armeen durch private Sicherheitsfirmen, die mit Kriegswaffen ausgestattet wurden, auszutauschen. Nein, das stellt sicherlich keine Lösung dar. Die Lösung kann nur sein, alle Arten von Piraterie zu beenden. Wir müssen die von Somalia aus operierende Piraterie, aber auch ausländische Piraterie beenden, die in den Hoheitsgewässern Somalias eine Verwüstung anrichtet."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στηρίζουμε πλήρως το πρώτο μέρος της δήλωσης της κ. Ferrero­Waldner. Αυτή όντως είναι η φύση του προβλήματος και η βαθύτερη αιτία του. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε τη ρίζα του προβλήματος, δεν υπάρχει πιθανότητα στρατιωτικής λύσης του είτε με αεροπορικές είτε με χερσαίες επιχειρήσεις. Όσο για τη ναυτική λύση, ο αρμόδιος αξιωματικός για την επιχείρηση Atalanta δήλωσε σαφέστατα χθες ότι η ναυτική λύση για την πειρατεία δεν είναι δυνατή. Θα υπενθυμίσω στο Σώμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκίμασαν χερσαία στρατιωτική λύση και απέτυχαν στην προσπάθεια. Επομένως, θα ήταν σφάλμα να τεθούν σε αναμονή η βοήθεια για την ανάπτυξη και οι λύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας. Καμία στρατιωτική λύση δεν είναι δυνατή, αλλά ούτε είναι δυνατόν να ιδιωτικοποιηθούν τα καθήκοντα των ενόπλων δυνάμεων, όπως η ισπανική κυβέρνηση έκρινε ορθό να πράξει. Το θέμα δεν είναι να αντικατασταθούν τα στρατεύματα με ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας εξοπλισμένες με πολεμικά όπλα. Όχι, αυτή βεβαίως δεν είναι η λύση. Η λύση, στην πραγματικότητα, είναι να τεθεί τέλος σε κάθε μορφής πειρατεία. Εννοώ, να τεθεί τέλος στην πειρατεία που έχει βάσεις στη Σομαλία καθώς και στην ξένη πειρατεία η οποία προκαλεί καταστροφή στα σομαλικά χωρικά ύδατα."@el10
"Madam President, we fully support the first part of the statement by Mrs Ferrero­Waldner. That is indeed the nature of the problem and its very root. Until we tackle the root of the problem, there can be no chance of either an air-based or land-based military solution to it. As to a maritime solution, the officer responsible for Operation Atalanta stated quite clearly yesterday that no maritime solution to piracy is possible. I would remind the House that the United States did attempt a land-based military solution and failed in the endeavour. It would, therefore, be a mistake to hold back on development aid and on solutions concerning the governance of the country. No military solution is possible, but it is not possible either to privatise the functions of the armed forces, as the Spanish Government has seen fit to do. It is not a case of replacing armies with private security firms equipped with the weapons of war. No, that is certainly not the solution. The solution, in fact, is to put an end to all kinds of piracy. I mean, to put an end to piracy based in Somalia and also to foreign piracy that is wreaking havoc in Somali territorial waters."@en4
"Austatud juhataja! Me toetame täielikult Benita Ferrero-Waldneri avalduse esimest osa. See on tõesti probleemi olemus ja selle tegelik põhjus. Kuni me tegeleme probleemi põhjusega, ei saa olla võimalik mitte mingisugune õhus või maismaal kasutatav sõjaline lahendus. Mis puutub merendusega seotud lahendusse, siis väitis operatsiooni Atalanta eest vastutav ametnik eile üsna selgelt, et piraatlust ei saa lahendada merenduse kaudu. Tuletaksin Euroopa Parlamendile meelde, et Ameerika Ühendriigid üritasid kasutada maapealset sõjalist lahendust, kuid nende katsed luhtusid. Seetõttu oleks viga hoida kinni arenguabi ja lahendusi, mis puudutavad riigi juhtimist. Sõjaline lahendus ei ole võimalik, aga võimalik ei ole ka erastada relvajõudude funktsioone, nagu Hispaania valitsus on sobivaks pidanud. Siin ei ole tegemist sellega, et asendame sõjaväe erasektori turvaettevõtetega, kellel on sõjarelvad. Ei, see ei ole kindlasti lahendus. Lahendus seisneb tegelikult selles, et tuleb teha lõpp igasugusele piraatlusele. Ma mõtlen lõpu tegemist Somaaliast tulenevale piraatlusele ja ka välisriikide piraatlusele, mis teeb laastamistööd Somaalia territoriaalvetes."@et5
"Arvoisa puhemies, kannatamme varauksetta komission jäsenen Ferrero-Waldnerin puheenvuoron ensimmäistä osaa. Juuri tämä on ongelman luonne ja sen alkusyy. Kunnes puutumme ongelman syyhyn, ei ole mitään mahdollisuutta ratkaista sitä sotilaallisella ilma- tai maaoperaatiolla. Mitä tulee merioperaatioon perustuvaan ratkaisuun, Atalanta-operaatiosta vastaava upseeri totesi eilen varsin selvästi, että merirosvouksen ratkaiseminen merioperaatiolla ei ole mahdollista. Muistutan parlamenttia siitä, että Yhdysvallat yritti maaoperaatioon perustuvaa sotilaallista ratkaisua ja epäonnistui. Näin ollen olisi erehdys viivyttää kehitysapua ja maan hallintoa koskevia ratkaisuja. Sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen, mutta ei myöskään ole mahdollista yksityistää asevoimien palveluja, kuten Espanjan hallitus on nähnyt hyväksi tehdä. Armeijoita ei voida korvata yksityisillä turvallisuusyrityksillä, jotka on varustettu sota-asein. Ei, tämä ei todellakaan ole oikea ratkaisu. Ratkaisu on itse asiassa kaikenlaisen merirosvouksen lopettaminen. Tarkoitan, että on tehtävä loppu merirosvouksesta Somaliassa, mutta myös ulkomaisista merirosvoista, jotka ryöstelevät Somalian vesillä."@fi7
"Madame la Présidente, nous soutenons tout à fait la première partie de la déclaration de M Ferrero-Waldner. Celle-ci constitue en fait la nature du problème et son essence même. Si nous ne nous attaquons pas à la racine du problème, nous n’avons aucune chance d’aboutir à une solution, qu’elle soit aérienne ou terrestre. Quant à la solution maritime, l’agent responsable de l’opération Atalanta a déclaré assez clairement hier qu’aucune solution maritime n’est possible en matière de piraterie. Je tiens à rappeler à l’Assemblée que les États-Unis ont tenté une opération militaire terrestre et que leurs efforts ont échoué. Ce serait donc une erreur de freiner l’aide au développement et les solutions relatives à la gouvernance du pays. Aucune solution militaire n’est possible, et il n’est pas possible non plus de privatiser les fonctions des forces armées, comme le gouvernement espagnol a jugé opportun de la faire. Il ne s’agit pas de remplacer les armées par des entreprises privées de sécurité équipées d’armes de guerre. Non, ce n’est certainement pas la solution. La solution, en fait, est de mettre un terme à tous les types de piraterie. J’entends par là mettre un terme à la piraterie en Somalie et également à la piraterie étrangère qui sème la confusion dans les eaux territoriales somaliennes."@fr8
". Elnök asszony, teljes mértékben támogatjuk Ferrero-Waldner asszony nyilatkozatának első részét. Valóban ez a probléma természete és alapvető oka. Amíg nem oldjuk meg a probléma gyökerét, addig nincs esély a probléma akár légi, akár szárazföldi katonai megoldására sem. Ami a tengeri megoldást illeti, az Atalanta műveletért felelős tiszt világosan elmondta tegnap, hogy nem lehetséges a kalózkodást tengeri úton megoldani. Emlékeztetném a tisztelt Házat arra, hogy az Egyesült Államok kísérletet tett a szárazföldi katonai megoldásra, ám erőfeszítése kudarcba fulladt. Ezért hiba lenne visszafogni a fejlesztési segélyezést és az ország kormányzásával kapcsolatos megoldásokat. A katonai megoldás nem lehetséges, de a fegyveres erők funkcióinak magánosítása sem lehetséges, amelyet pedig a spanyol kormány helyénvalónak talált. Itt nem hadseregek hadifegyverekkel felszerelt biztonsági magáncégekre történő lecseréléséről van szó. Nem, ez biztosan nem jelentene megoldást. Tulajdonképpen a megoldást a kalózkodás valamennyi fajtájának felszámolása jelentené. A Szomáliából kiinduló kalózkodás, valamint a Szomália felségvizein nagy pusztítást végző idegen kalózkodás felszámolására gondolok."@hu11
"Signora Presidente, condividiamo completamente la prima parte dell’intervento del commissario, signora Ferrero­Waldner. E’ proprio quello il problema, la base di tutto. Finché non risolveremo la radice del problema, non potremo raggiungere una soluzione militare né via mare, né via terra. Per quanto attiene a una soluzione marittima al problema della pirateria, ieri il responsabile dell’operazione Atalanta ha dichiarato molto chiaramente che essa non è possibile. Ricordo agli onorevoli colleghi che gli Stati uniti hanno tentato un’operazione militare terrestre, ma senza successo. Sarebbe pertanto un errore ritardare in qualunque modo la cooperazione allo sviluppo e soluzioni relative alla del paese. Una soluzione militare non è praticabile, ma non lo è neppure privatizzare le funzioni delle forze armate, come il governo spagnolo ha pensato bene di fare. Non si tratta di sostituire gli eserciti con servizi di sicurezza privati muniti di armamenti bellici, anzi, questa non è certamente la soluzione al problema. La soluzione è porre fine a ogni tipo di pirateria: quella somala e anche quella straniera, che sta impestando le acque territoriali somale."@it12
"Gerb. pirmininke, visiškai palaikome pirmąją B. Ferrero-Waldner pareiškimo dalį. Tai iš tiesų yra problemos pobūdis ir pačios jos priežastys. Kol nepašalinsime problemos priežasčių, nebus jokių galimybių išspręsti ją nei karinėmis oro, nei sausumos operacijomis. Dėl jūrinio sprendimo reikia pasakyti, kad vakar karininkas, atsakingas už operaciją „Atalanta“, visiškai aiškiai pasakė, kad jūrinis piratavimo problemos sprendimas neįmanomas. Norėčiau Parlamentui priminti, kad Jungtinės Valstijos bandė kariniu būdu spręsti problemą sausumoje, tačiau jos pastangos žlugo. Todėl būtų klaida atsisakyti vystymosi pagalbos arba sprendimų, susijusių su šalies valdymu. Joks karinis sprendimas negalimas, tačiau taip pat negalima privatizuoti ginkluotųjų pajėgų funkcijų, kaip, Ispanijos vyriausybės manymu, derėtų padaryti. Negalima pakeisti armijos privačiomis saugumo įmonėmis, aprūpintomis kariniais ginklais. Ne, tai tikrai ne sprendimas. Iš tikrųjų sprendimas – visų rūšių piratavimo sustabdymas. Kalbu apie piratavimo, kurio dalyviai yra apsistoję Somalyje, taip pat užsienio piratavimo, kuris kelia sumaištį Somalio teritoriniuose vandenyse, sustabdymą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs pilnībā atbalstām kundzes paziņojuma pirmo daļu. Tāda patiešām ir problēmas būtība un cēlonis. Mums ir jāatrisina problēmas cēlonis, jo tikai tad mēs varēsim rast militāru risinājumu, izmantojot gaisa spēkus vai sauszemes spēkus. Runājot par jūras spēkiem, virsnieks, kas ir atbildīgs par operāciju vakar ļoti skaidri norādīja, ka nepastāv risinājums pirātisma problēmai, kas būtu jūras spēku rokās. Es vēlos Parlamenta deputātiem atgādināt to, ka Amerikas Savienotās Valstis mēģināja ieviest risinājumu, kas paredzēja militāro sauszemes spēku iesaistīšanos, taču tas izrādījās neveiksmīgs. Tāpēc nebūtu pareizi pieķerties attīstības atbalstam un risinājumiem, kas saistīti ar šīs valsts vadīšanu. Militārs risinājums nav iespējams, un nav iespējams arī privatizēt bruņoto spēku funkcijas, kā to vēlas Spānijas valdība. To nevar panākt, armijas vietā izvietojot ar kara ieročiem bruņotus privātu apsardzes firmu darbiniekus. Nē, tas noteikti nav pareizais risinājums. Pareizi būtu izbeigt visa veida pirātismu, tas ir, izbeigt pirātismu Somālijā un arī citās valstīs, kas rada postījumus Somālijas teritoriālajos ūdeņos."@lv13
"Señora Presidenta, compartimos plenamente la primera parte de la intervención de la Comisaria, señora Ferrero, plenamente. Ése es el problema, ahí está la raíz y, mientras no atajemos la raíz del problema, no habrá posibilidad de una solución militar ni por mar ni por tierra. Por mar –ayer hizo unas declaraciones el responsable de la y lo dijo con claridad– una solución marítima a la piratería es imposible. Los Estados Unidos intentaron, fracasando, una operación militar por tierra. Por lo tanto, todo lo que sea retrasar la cooperación al desarrollo y la solución a la gobernanza del país es una equivocación. No es posible una solución militar, pero tampoco privatizar funciones de las fuerzas armadas, como ha hecho el Gobierno español. No se trata de cambiar ejércitos por personas de empresas privadas de seguridad con armamento de guerra. No, esa no es la solución. La solución es, efectivamente, acabar con toda la piratería, con toda; con la piratería de Somalia, pero también con la piratería extranjera que está esquilmando las aguas marítimas de Somalia."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we zijn het volledig eens met het eerste deel van de toespraak van de commissaris, mevrouw Ferrero-Waldner. Dat is het probleem, dat is de achterliggende oorzaak van het probleem, en zolang we die achterliggende oorzaak niet wegnemen zal een militaire oplossing, zowel op zee als op het land, niet mogelijk zijn. Een oplossing op zee voor de piraterij is niet mogelijk – de functionaris die verantwoordelijk is voor operatie Atalanta heeft daar gisteren een heel duidelijke verklaring over afgelegd. De Verenigde Staten hebben het geprobeerd, een militaire operatie op land, en die is mislukt. Daarom is alles wat de ontwikkelingssamenwerking en het vinden van een oplossing voor het bestuur van dat land vertraagt een vergissing. Een militaire oplossing is niet mogelijk, maar het privatiseren van bepaalde functies van de strijdkrachten, zoals de Spaanse regering heeft gedaan, is evenmin een oplossing. Het vervangen van legers door medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven, met oorlogsbewapening, is niet de oplossing. Nee, dat is niet de oplossing. De oplossing is dat er een eind wordt gemaakt aan vormen van piraterij: aan de piraterij in Somalië, maar ook aan de buitenlandse piraterij die de territoriale wateren van Somalië uitput."@nl3
"Pani przewodnicząca! W pełni popieramy pierwszą część oświadczenia pani poseł Ferrero­Waldner. Tu właśnie tkwi problem i jego prawdziwe korzenie. Dopóki nie uporamy się z podstawowymi przyczynami, nie ma szansy na militarne rozwiązanie w powietrzu czy na lądzie. Jeśli chodzi o rozwiązanie na morzu, to odpowiedzialny za operację Atalanta oficer stwierdził wczoraj dość jasno, że jakiekolwiek rozwiązanie problemu piractwa na morzu jest niemożliwe. Chciałbym przypomnieć Izbie, że Stany Zjednoczone podjęły próbę militarnego rozwiązania problemu ma lądzie, która zakończyła się niepowodzeniem. Dlatego błędem byłoby opóźnianie pomocy rozwojowej i rozwiązań dotyczących sprawowania rządów w tym kraju. Nie ma możliwości rozwiązania militarnego, ale nie ma też możliwości sprywatyzowania sił zbrojnych, co rząd hiszpański uważał za stosowne. Nie należy zastępować armii prywatnymi agencjami ochrony wyposażonymi w broń wojenną. Z pewnością nie jest to rozwiązanie. Rozwiązaniem jest tak naprawdę rozprawienie się ze wszystkimi przejawami piractwa. Rozumiem przez to położenie kresu piractwu w Somalii oraz obcemu piractwu, które sieje spustoszenie na wodach terytorialnych Somalii."@pl16
"Senhora Presidente, apoiamos plenamente a primeira parte da intervenção da Senhora Comissária Ferrero-Waldner. Essa é de facto a natureza do problema, a sua própria raiz, e, enquanto não atacarmos a raiz do problema, não haverá possibilidade de uma solução militar, nem por mar, nem por terra. Quanto a uma solução por mar, o oficial responsável pela Operação Atalanta declarou ontem, muito claramente, que uma solução para a pirataria por via marítima é impossível. Gostaria de lembrar ao Parlamento que os Estados Unidos fizeram uma operação militar terrestre que fracassou. Portanto, tudo o que contribua para retardar a ajuda ao desenvolvimento e as soluções relativas à governação do país é um erro. Não é possível uma solução militar, nem tão-pouco é possível privatizar funções das forças armadas, como o Governo espanhol pretendeu fazer. Não se trata de substituir exércitos por empresas privadas de segurança equipadas com armas de guerra. Não, essa não é a solução. A solução é, efectivamente, acabar com todos os tipos de pirataria. Ou seja, acabar com a pirataria na Somália e também com a pirataria estrangeira que está a causar estragos nas águas territoriais da Somália."@pt17
"Doamnă preşedintă, susţinem pe deplin prima parte a declaraţiei dnei Ferrero­Waldner. Aceasta este, într-adevăr, natura problemei şi însăşi rădăcina. Până nu abordăm rădăcina problemei, nu există şansa adoptării unei soluţii militare aeriene sau terestre. În ceea ce priveşte o soluţie maritimă, ofiţerul responsabil pentru operaţiunea Atalanta a declarat foarte clar ieri că nu este posibilă o soluţie maritimă la problema pirateriei. Aş dori să amintesc Parlamentului că Statele Unite au încercat să adopte o soluţie militară terestră şi au eşuat. Prin urmare, ar fi o greşeală să oprim ajutorul pentru dezvoltare şi soluţiile privind guvernanţa ţării. Nu este posibilă nicio soluţie militară, dar nu este posibilă nici privatizarea funcţiilor forţelor armate, aşa cum a considerat potrivit guvernul spaniol. Nu este cazul să înlocuim armatele cu firme de securitate privată echipate cu armele războiului. Nu, aceasta nu este soluţia. Soluţia este, de fapt, eliminarea tuturor tipurilor de piraterie: să punem capăt pirateriei din Somalia şi pirateriei străine care face ravagii în apele teritoriale somaleze."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, plne podporujeme prvú časť vyhlásenia pani Ferrerovej-Waldnerovej. To je samotná podstata problému a je veľmi zásadná. Kým neodstránime samotnú podstatu problému, nejestvuje šanca, že ho vyriešime vzdušnou či pozemnou vojenskou cestou. Pokiaľ ide o námorné riešenie problému, dôstojník zodpovedný za operáciu Atalanta včera dosť jasne povedal, že pirátstvo nie je možné riešiť námornou cestou. Rád by som tomuto Parlamentu pripomenul, že Spojené štáty sa pokúsili riešiť situáciou pozemnou vojenskou cestou a ich snahy neboli úspešné. Preto by bolo chybou, keby sme odďaľovali poskytnutie rozvojovej pomoci a riešení týkajúcich dobrej správy vecí verejných v krajine. Situáciu nemožno riešiť vojenskou cestou, nie je však možné ani sprivatizovať funkcie ozbrojených síl, ako sa to rozhodla urobiť španielska vláda. Nejde tu o prípad, keď sa armáda nahradí súkromnými bezpečnostnými firmami s vojnovými zbraňami. Nie, to určite nie je riešenie. Riešenie v skutočnosti spočíva v ukončení všetkých druhov pirátstva. Myslím tým ukončenie pirátstva pochádzajúce zo Somálska, ale aj zahraničného pirátstva, ktoré pácha škodu v somálskych pobrežných vodách."@sk19
". Gospa predsednica, v celoti podpiramo prvi del izjave gospe Ferrero-Waldner. To je dejansko narava problema in njen temelj. Dokler ne rešimo temelja problema, ne more biti nobene možnosti ne za vojaško rešitev iz zraka ne s kopnega. Kar zadeva pomorsko rešitev, je častnik, odgovoren za operacijo Atalanta, včeraj jasno povedal, da takšna rešitev za piratstvo ni mogoča. Želel bi spomniti Parlament, da so Združene države to dejansko poskusile rešiti z vojaškim posegom s kopnega, vendar so bile pri tem neuspešne. Zato bi bila napaka, če bi onemogočili razvojno pomoč in rešitve za upravljanje države. Vojaška rešitev ni mogoča, vendar tudi ni mogoče privatizirati funkcij oboroženih sil, kar se je zdelo primerno španski vladi. Tu ne gre za nadomestitev vojsk z zasebnimi varnostnimi podjetji, opremljenimi z bojnim orožjem. Ne, to zagotovo ni rešitev. Rešitev je dejansko samo ta, da se zaustavijo vse oblike piratstva. S tem mislim na piratstvo, ki izvira iz Somalije, a tudi piratstvo tujcev, ki povzročajo razdejanje v somalijskih teritorialnih vodah."@sl20
"Fru talman! Vi stöder den första delen av Benita Ferrero­Waldners anförande till fullo. Det är verkligen detta som är problemets natur och verkliga kärna. Det finns inga utsikter till vare sig en luft- eller landbaserad militär lösning på problemet så länge vi inte gör någonting åt orsakerna. Någon havsbaserad lösning på piratverksamheten är inte möjlig, enligt vad den officer som ansvarar för operation Atalanta mycket tydligt sade i går. Jag vill påminna kammaren om att Förenta staterna faktiskt försökte sig på en landbaserad militär lösning, men misslyckades. Därför skulle det vara ett misstag att hålla inne utvecklingsstöd och lösningar för landets styre. Någon militär lösning finns inte, men det går inte heller att privatisera de väpnade styrkornas funktioner, som den spanska regeringen har ansett vara lämpligt. Det handlar inte om att ersätta arméer med privata säkerhetsföretag utrustade med vapen för krigföring. Det är verkligen ingen lösning. Lösningen är däremot att sätta stopp för all slags piratverksamhet. Med det menar jag att sätta stopp för den piratverksamhet som är baserad i Somalia och också för de utländska pirater som härjar på Somalias territorialvatten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph