Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-368"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-368"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Herr Minister! Frau Kommissarin! Die Operation „Atalanta“ ist ein erfolgreicher Beitrag der EU zur Sicherheit in der Region am Horn von Afrika, und wir sollten sie fortsetzen. Die gemeinsame Verantwortung der EU ist aber breiter. Dazu gehört auch, nicht wegzusehen, wenn zum Beispiel illegaler Giftmüllexport oder illegale Fischerei die Interessen Somalias verletzen, und deswegen sollte auch so etwas mit aller Konsequenz verfolgt werden. Die Entschließung, über die wir morgen abstimmen sollen, geht zwei Irrwege, denen wir uns nicht anschließen: Es ist falsch, das Atalanta-Mandat jetzt verändern zu wollen, weder was die Ausweitung der Operationszone noch was den Versuch von Kollegen in diesem Hause betrifft, das Mandat auf die Fischerei auszuweiten. Wir wollen das Mandat so fortführen, wie es ist. Zweitens ist es höchst fragwürdig, jetzt eine schlecht begründete ESVP-Ausbildungsmission aufzulegen, deren möglicher Beitrag zum Staatsaufbau in Somalia überhaupt nicht nachgewiesen ist. Das Prinzip sollte sein: Umsicht statt Eile!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, paní komisařko, operace Atalanta představuje úspěšný příspěvek EU k bezpečnosti v Africkém rohu a měli bychom v něm pokračovat. Avšak Evropská unie má také širší odpovědnost. Ta spočívá v tom, že nebudeme zavírat oči před tím, že vývozy nelegálního toxického odpadu a nelegální rybářství poškozují zájmy Somálska. Proto musíme zaujmout komplexní přístup k vyřešení těchto skutečností. Usnesení, o němž budeme zítra hlasovat, je krok špatným směrem hned ze dvou důvodů a my tyto postoje nepodporujeme. Je chyba chtít nyní měnit mandát Atalanty, ať už z důvodu rozšíření pole působnosti operací nebo na základě pokusu některých poslanců zahrnout do něj i rybářské lodě. Chceme, aby mandát pokračoval beze změn. Zadruhé, vysoce diskutabilní je vyslání výcvikové mise Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), jež nebyla řádně odůvodněna a nepřinese žádný prokazatelný přínos pro budování státu v Somálsku. Měli bychom pracovat na principu varování a nehrnout se dál."@cs1
"Fru formand, hr. rådsformand, fru kommissær! Atalanta-operationen er et vellykket bidrag fra EU's side til sikkerheden i Afrikas Horn, og den bør fortsættes. Men EU har også et bredere, fælles ansvar. Dette indebærer, at man ikke vender det blinde øje til, når eksport af ulovligt giftigt affald eller ulovligt fiskeri skader Somalias interesser. Derfor skal vi være konsekvente i vores opfølgning af disse sager. Det beslutningsforslag, vi skal stemme om i morgen, går i den forkerte retning i to henseender, og vi støtter ikke disse metoder. Det er forkert at ville ændre Atalanta-mandatet nu, enten med henblik på at udvide operationsområdet eller i forbindelse med nogle af EP's medlemmers forsøg på at udvide mandatet til at omfatte fiskeri. Vi ønsker, at mandatet skal fortsætte uændret. For det andet er det af højst tvivlsom værdi at lancere en uddannelsesmission under Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP), som ikke er begrundet korrekt, og som ikke vil yde et konkret bidrag til statsopbygningen i Somalia. Vi bør arbejde i henhold til forsigtighedsprincippet frem for at forhaste os."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, η επιχείρηση Atalanta αντιπροσωπεύει μια επιτυχή συνεισφορά από την ΕΕ στην ασφάλεια του Κέρατος της Αφρικής και πρέπει να συνεχιστεί. Ωστόσο, η ΕΕ έχει επίσης μια ευρύτερη κοινή ευθύνη. Αυτή επιβάλλει να μην κάνουμε τα στραβά μάτια όταν οι παράνομες εξαγωγές τοξικών αποβλήτων ή η παράνομη αλιεία βλάπτουν τα συμφέροντα της Σομαλίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να υιοθετήσουμε κοινή προσέγγιση στην παρακολούθηση αυτών των θεμάτων. Το ψήφισμα επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο λαμβάνει λανθασμένη κατεύθυνση σε δύο σημεία και δεν εγκρίνουμε αυτές τις προσεγγίσεις. Είναι λάθος να θέλουμε να αλλάξουμε τώρα την εντολή της επιχείρησης Atalanta, είτε όσον αφορά τη διεύρυνση της περιοχής των επιχειρήσεων είτε όσον αφορά την απόπειρα από μέλη του Σώματος να διευρυνθεί η εντολή ώστε να περιλαμβάνει την αλιεία. Θέλουμε η εντολή να συνεχίσει να ισχύει χωρίς αλλαγές. Δεύτερον, εγείρει πολλά ερωτήματα η πραγματοποίηση αποστολής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) η οποία δεν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς και η οποία δεν θα συνεισφέρει πραγματικά στην οικοδόμηση κράτους στη Σομαλία. Πρέπει να εργαζόμαστε με βάση την αρχή της προφύλαξης παρά της σπουδής."@el10
"Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, the Atalanta operation represents a successful contribution by the EU to security in the Horn of Africa and it should be continued. However, the EU also has a broader common responsibility. This involves not turning a blind eye when illegal toxic waste exports or illegal fishing damages Somalia’s interests. For this reason, we must take a consistent approach to following up on these matters. The resolution that we will be voting on tomorrow takes the wrong track in two respects and we do not endorse these approaches. It is wrong to want to change the Atalanta mandate now, either with regard to enlarging the area of operations or with regard to the attempt by Members of this House to extend the mandate to include fishing. We want the mandate to continue unchanged. Secondly, it is highly questionable to launch a European Security and Defence Policy (ESDP) training mission which has not been properly justified and which will not make a demonstrable contribution to state-building in Somalia. We should be working on the principle of caution rather than haste."@en4
"Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, la Operación Atalanta representa una contribución exitosa de la UE a la seguridad en el Cuerno de África y debería tener continuación. Sin embargo, la UE tiene una responsabilidad común más amplia. Esto implica no taparse los ojos cuando las exportaciones de residuos tóxicos ilegales o la pesca ilegal dañan los intereses de Somalia. Por ese motivo, debemos adoptar un planteamiento coherente para dar continuidad a estos asuntos. La resolución que votaremos mañana ha optado por el camino equivocado en dos aspectos y no los respaldamos ese planteamiento. Es un error querer cambiar el mandato de Atalanta ahora, sea en lo tocante al área de operaciones, sea en relación con el intento de los miembros de esta Cámara de ampliar el mandato para incluir la pesca. Queremos que el mandato continúe, pero sin modificaciones. En segundo lugar, es altamente discutible poner en marcha una misión formativa de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) sin la justificación oportuna y que no hará una contribución demostrable a la construcción de un Estado en Somalia. Debemos guiarnos por la precaución, no por la precaución."@es21
"Lugupeetud juhataja, nõukogu eesistuja ja volinik! Atalanta operatsioon on ELi edukas panus Somaali poolsaare julgeoleku heaks ja seda tuleks jätkata. Ent ELil on ka laiem ühine vastutus. See tähendab seda, et ei jäetaks tähelepanuta, kui ebaseaduslik mürgiste jäätmete eksport või ebaseaduslik kalapüük kahjustab Somaalia huve. Seetõttu peame leidma ühise seisukoha nende küsimuste jälgimiseks. Resolutsioon, mida me homme hääletame, on ekslik kahes küsimuses, ja me ei toeta neid käsitusi. On vale tahta muuta praegu Atalanta mandaati, mis puudutab kas operatsioonide piirkonna laiendamist või Euroopa Parlamendi liikmete püüet laiendada mandaati kalapüügile. Me tahame, et mandaat jätkuks muutmata. Teiseks on väga kaheldav algatada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika koolitusmissiooni, mida ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ning mis ei anna märkimisväärselt juurde Somaalia riigi ülesehitamiseks. Peaksime tegutsema pigem ettevaatlikult kui rutates."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, Atalanta-operaatio on menestyksellinen EU:n panos Afrikan sarven turvallisuuteen, ja sitä olisi jatkettava. EU:lla on kuitenkin myös laajempi yhteinen vastuu. Siihen sisältyy se, ettemme ummista silmiämme, kun myrkyllisten jätteiden laiton vienti tai laiton kalastus vahingoittaa Somalian etuja. Tästä syystä meidän on johdonmukaisesti seurattava näitä asioita. Päätöslauselmassa, josta huomenna äänestämme, ollaan kahdessa suhteessa harhapoluilla, emmekä me kannata näitä toimintatapoja. On väärin yrittää nyt muuttaa Atalanta-operaation toimeksiantoa suurentamalla sen toiminta-aluetta tai yrittämällä saada parlamentin jäsenet laajentamaan toimeksiantoa käsittämään myös kalastuksen. Me haluamme toimeksiannon pysyvän muuttumattomana. Toiseksi, on hyvin kyseenalaista käynnistää Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ESDP) koulutusoperaatio, jota ei ole asianmukaisesti perusteltu ja joka ei merkittävästi edistä Somalian valtiorakenteiden kehittämistä. Meidän olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta eikä hätäiltävä."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Madame la Commissaire, l’opération Atalanta représente une contribution réussie de l’Union européenne à la sécurité dans la Corne de l’Afrique et elle doit se poursuivre. Cependant, l’Union européenne a également des responsabilités communes plus larges. Celles-ci impliquent de ne pas fermer les yeux sur les exportations illégales de déchets toxiques ou sur la pêche illégale, qui nuisent aux intérêts de la Somalie. Nous devons donc adopter une démarche cohérente pour donner suite à ces affaires. La résolution que nous voterons demain fait fausse route à deux égards et nous n’approuvons pas ces approches. C’est une erreur de vouloir modifier le mandat d’Atalanta maintenant, qu’il s’agisse de l’élargissement de la zone d’opérations ou de la tentative d’extension du mandat par les membres de cette Assemblée pour y inclure la pêche. Nous voulons que le mandate reste tel quel. Ensuite, il est très contestable de lancer une mission de formation de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) qui n’a pas été correctement justifiée et qui n’apportera pas une contribution évidente à la construction de l’État en Somalie. Nous devons travailler en nous appuyant sur le principe de précaution plutôt que sur celui de l’empressement."@fr8
"Elnök asszony, a Tanács soros elnöke, biztos asszony, az Atalanta művelettel az EU sikeresen járul hozzá Afrika szarva térségének biztonságához, és folytatnunk kellene ezt a műveletet. Ugyanakkor az EU közös felelőssége ennél szélesebb körű. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ne hunyjunk szemet afelett, ha például illegális mérgezőhulladék-export vagy illegális halászat sérti Szomália érdekeit, és ezért következetesen fel kell lépnünk az ilyen problémák ellen is. Az állásfoglalás, amelyről holnap kell szavaznunk, két szempontból is tévútra tévedt, és mi nem csatlakozunk ehhez az irányhoz. Nem lenne helyes az Atalanta mandátumát most megváltoztatni, sem a műveleti terület kibővítése, sem pedig a képviselőtársak arra irányuló kísérlete tekintetében, hogy a mandátumot a halászatra is kiterjesszék. Mi a jelenlegi formájában szeretnénk a mandátumot folytatni. Másodszor pedig igencsak kérdéses most egy olyan rosszul megindokolt EBVP kiképzőmisszióba kezdeni, amelynek a szomáliai állam felépítéséhez való esetleges hozzájárulása egyáltalán nem nyert bizonyítást. Az „óvatosság a sietség helyett” elvét kellene követnünk."@hu11
"Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, l’operazione Atalanta rappresenta un contributo efficace da parte dell’Unione europea alla sicurezza del Corno d’Africa e dovrebbe essere prolungata. Sull’Unione, tuttavia, grava una maggiore responsabilità comune. Ciò implica non chiudere un occhio quando l’esportazione di rifiuti tossici o la pesca illegali pregiudicano gli interessi della Somalia. Per tale ragione, dobbiamo assumere un approccio coerente con queste problematiche. La risoluzione che voteremo domani presenta due difetti di fondo e pertanto non sosterremo l’approccio proposto. E’ un errore voler modificare il mandato di Atalanta ora, sia per quanto attiene all’allargamento della zona operativa che per quanto attiene al tentativo di alcuni onorevoli colleghi di estendere la protezione alle imbarcazioni da pesca. Vogliamo che il mandato rimanga inalterato. Secondariamente, è alquanto opinabile avviare una missione di addestramento della politica europea di sicurezza e di difesa che non è stata propriamente giustificata e che non rappresenterebbe un contributo dimostrabile alla costruzione dello Stato in Somalia. Dovremmo operare in base al principio della cautela anziché in base a quello della fretta."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisijos nare, operacija „Atalanta“ yra sėkmingas ES indėlis į saugumą Afrikos Kyšulyje, todėl turėtų būti tęsiama. Tačiau ES taip pat turi platesnio masto bendrą atsakomybę. Tai siejama su ES įsipareigojimu nebūti abejingai, kai nelegalus nuodingų medžiagų eksportas arba nelegali žvejyba kenkia Somalio interesams. Dėl šios priežasties turime pasirinkti nuoseklų požiūrį, kad galėtume imtis tolesnių veiksmų šiais klausimais. Rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime rytoj, pasirenkamas dviem aspektais neteisingas kelias, todėl mes nepritariame šiam požiūriui. Tiek operacijų zonos padidinimo, tiek Parlamento narių bandymo pratęsti įgaliojimus siekiant įtraukti žvejybą atžvilgiu netinka norėti dabar pakeisti operacijos „Atalanta“ įgaliojimus. Pageidaujame, kad įgaliojimai liktų nepakeisti. Antra, labai abejotina, ar reikia pradėti Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) mokymo misiją, kuri nebuvo tinkamai pagrįsta ir kuri akivaizdžiai neprisidės prie Somalio valstybės stiprinimo. Turėtume veikti vadovaudamiesi atsargumo, o ne skubos principu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, padomes priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! operācija ir veiksmīgs ES ieguldījums drošības nodrošināšanas jomā Āfrikas ragā, un šī operācija būtu jāturpina. Taču ES ir arī plašāka kopējā atbildība. Tā paredz arī pievērst uzmanību gadījumiem, kad nelegāls toksisko atkritumu eksports vai nelegālā zveja kaitē Somālijas interesēm. Tādēļ mums jāīsteno konsekventa pieeja, lai kontrolētu šos jautājumus. Rezolūcijā, par kuru mēs balsosim rīt, ir divas kļūdas un mēs tās neatbalstām. Nav pareizi tagad mainīt pilnvaras attiecībā uz darbības teritorijas paplašināšanu un Parlamenta deputātu mēģinājumu izvērst šīs pilnvaras, iekļaujot arī zvejniecību. Mēs nevēlamies, lai šīs pilnvaras tiktu mainītas. Otrkārt, ļoti apšaubāms ir jautājums par Eiropas Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) apmācību misijas īstenošanu, jo tā nav pienācīgi pamatota un nesniegs uzskatāmu ieguldījumu Somālijas valsts veidošanā. Mums būtu jāievēro piesardzības princips, nevis jārīkojas sasteigti."@lv13
"Frau Präsidentin! Herr Minister! Frau Kommissarin! Die Operation „Atalanta“ ist ein erfolgreicher Beitrag der EU zur Sicherheit in der Region am Horn von Afrika, und wir sollten sie fortsetzen. Die gemeinsame Verantwortung der EU ist aber breiter. Dazu gehört auch, nicht wegzusehen, wenn zum Beispiel illegaler Giftmüllexport oder illegale Fischerei die Interessen Somalias verletzen, und deswegen sollte auch so etwas mit aller Konsequenz verfolgt werden. Die Entschließung, über die wir morgen abstimmen sollen, geht zwei Irrwege, denen wir uns nicht anschließen: Es ist falsch, das Atalanta-Mandat jetzt verändern zu wollen, weder was die Ausweitung der Operationszone noch was den Versuch von Kollegen in diesem Hause betrifft, das Mandat auf die Fischerei auszuweiten. Wir wollen das Mandat so fortführen, wie es ist. Zweitens ist es höchst fragwürdig, jetzt eine schlecht begründete ESVP-Ausbildungsmission aufzulegen, deren möglicher Beitrag zum Staatsaufbau in Somalia überhaupt nicht nachgewiesen ist. Das Prinzip sollte sein: Umsicht statt Eile!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, minister, commissaris, de Europese Unie levert met operatie Atalanta een succesvolle bijdrage aan de veiligheid in de regio van de Hoorn van Afrika, en we moeten hiermee doorgaan. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de EU gaat echter verder. Daartoe behoort ook dat zij niet de andere kant op mag kijken wanneer de belangen van Somalië bijvoorbeeld door illegale export van giftig afval of illegale visvangst worden geschaad, en daarom moeten in dergelijke gevallen ook consequent maatregelen worden genomen. De resolutie waarover wij morgen stemmen, bewandelt twee wegen die wij niet willen gaan. Het is verkeerd om het Atalanta-mandaat nu te willen veranderen, zowel wat de uitbreiding van het operatiegebied betreft, als wat betreft de poging van collega’s in dit Parlement om het mandaat naar de visserij uit te breiden. Wij willen het mandaat houden zoals het is. Ten tweede is het zeer betwistbaar om nu een slecht gefundeerde EVDB-opleidingsmissie te beginnen, als helemaal niet vaststaat of deze wel een bijdrage kan leveren aan de staatsopbouw in Somalië. Ons beleid moet zijn: omzichtigheid in plaats van haast!"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady, pani komisarz! Operacja Atalanta stanowi pomyślny wkład UE w bezpieczeństwo Rogu Afryki i należy ją kontynuować. Na UE jednak spoczywa większa odpowiedzialność. Chodzi tu m.in. o nieprzymykanie oczu na nielegalny wywóz odpadów toksycznych lub nielegalne połowy zagrażające interesom Somalii. Dlatego musimy podjąć spójne działania w tych sprawach. Rezolucja, nad którą będziemy jutro głosować, idzie w złym kierunku w dwóch kwestiach i nie popieramy takiego podejścia. Nie należy teraz zmieniać mandatu Atalanty, zarówno, jeśli chodzi o rozszerzenie strefy działania, jak i w kwestii podejmowanej przez posłów tej Izby próby rozszerzenia mandatu o rybołówstwo. Chcemy, by mandat pozostał niezmieniony. Po drugie, wysoce dyskusyjne jest wprowadzenie misji szkoleniowej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), która nie została właściwie uzasadniona i która nie wniesie istotnego wkładu w budowę państwa somalijskiego. Powinniśmy raczej działać ostrożnie niż z pośpiechem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, a Operação Atalanta representa um contributo bem-sucedido da UE para a segurança no Corno de África, que deverá ser prosseguido. No entanto, a UE possui também uma responsabilidade mais ampla. Esta implica que não se faça vista grossa quando as exportações ilegais de lixo tóxico e ou a pesca ilegal prejudicam os interesses da Somália. Por essa razão, é preciso que adoptemos uma abordagem consistente para o acompanhamento destas questões. A resolução que votaremos amanhã envereda por um caminho errado em dois aspectos, que não apoiamos. É errado pretender alterar, neste momento, o mandato da Operação Atalanta, quer no que se refere ao alargamento da área de operações, quer no que se refere à tentativa dos deputados desta Assembleia de o alargarem para que inclua também a pesca. Queremos que o mandato se mantenha inalterado. Em segundo lugar, é altamente questionável o lançamento de uma missão de formação no quadro da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) que não foi devidamente justificada e que não dará um contributo demonstrável para a construção do Estado na Somália. Deveríamos trabalhar com base no princípio da precaução, em vez de avançarmos com base na precipitação."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, domnule comisar, operaţiunea Atalanta reprezintă o contribuţie reuşită din partea UE la securitatea în Cornul Africii şi ar trebui continuată. Cu toate acestea, UE are, de asemenea, o responsabilitate comună mai largă. Aceasta implică să nu fie ignorate cazurile în care exporturile ilegale de deşeuri toxice sau pescuitul interzis dăunează intereselor Somaliei. Din acest motiv, trebuie să adoptăm o abordare consecventă a consecinţelor acestor probleme. Rezoluţia pe care o vom vota mâine abordează în mod greşit problema în două privinţe, iar noi nu sprijinim aceste demersuri. Este greşit să dorim să schimbăm acum mandatul operaţiunii Atalanta, fie în ceea ce priveşte extinderea domeniului operaţiunilor, fie privind încercarea deputaţilor în Parlamentul European de a extinde mandatul pentru a include pescuitul. Dorim ca mandatul să rămână neschimbat. În al doilea rând, este foarte îndoielnică lansarea unei misiuni de formare în cadrul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA), care nu a fost justificată în mod corespunzător şi care nu va aduce o contribuţie evidentă la construcţia statală în Somalia. Ar trebui să ne axăm asupra principiului precauţiei şi să nu ne grăbim."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pani komisárka, dámy a páni, operáciou Atalanta EÚ úspešne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti Afrického rohu a malo by sa v nej pokračovať. Zároveň má však EÚ väčšiu spoločnú zodpovednosť. To však znamená, že nesmieme odvracať zrak, keď sa nezákonne vyváža nebezpečný odpad alebo keď sa nezákonným rybolovom poškodzujú záujmy Somálska. Z tohto dôvodu musíme zaujať dôsledný prístup pri sledovaní týchto záležitostí. Uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, naberá nesprávny smer v dvoch ohľadoch a my tieto prístupy nepodporujeme. Nie je správne, že uznesenie teraz žiada zmenu mandátu Atalanty, či už v súvislosti s rozšírením oblasti pôsobnosti alebo v súvislosti so snahami niektorých členov tohto Parlamentu o rozšírenie mandátu a zahrnutie rybolovu. Chceme, aby mandát pokračoval v nezmenenej podobe. Po druhé je veľmi otázne, či spustiť vzdelávaciu misiu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), ktorá nebola primerane odôvodnená a ktorá preukázateľne neprispeje k budovaniu štátu v Somálsku. Mali by sme skôr postupovať rozvážne ako unáhlene."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, gospa komisarka, operacija Atalanta je uspešen prispevek EU k varnosti v Afriškem rogu in zato se mora nadaljevati. Vendar pa ima EU širšo skupno odgovornost. To pomeni, da si ne sme zatiskati oči, kadar nezakonit izvoz strupenih odpadkov ali nezakonit ribolov škodita interesom Somalije. Zato moramo sprejeti dosleden pristop k spremljanju teh zadev. Resolucija, o kateri bomo glasovali jutri, je v dveh primerih napačno zastavljena in teh pristopov ne podpiramo. Ni prav, da želimo spremeniti nalogo Atalante, ne v smislu širjenja območja operacij ne v smislu poskusov poslancev tega Parlamenta, ki želijo nalogo razširiti tako, da bo vključevala tudi ribolov. Hočemo, da se naloga nadaljuje brez sprememb. Drugič, skrajno sporen je tudi začetek izvajanja misije za usposabljanje v okviru Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP), ki ni bila ustrezno upravičena in ki ne bo dala bistvenega prispevka k izgradnji države v Somaliji. Izhajati bi morali iz načela previdnosti, ne naglice."@sl20
"Fru talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! Operation Atalanta är ett lyckat bidrag till säkerheten vid Afrikas horn från EU:s sida och bör fortsätta. EU har emellertid också ett större gemensamt ansvar. Det inbegriper att inte blunda för att olaglig export av giftigt avfall eller olagligt fiske skadar Somalias intressen. Därför måste vi ha en konsekvent strategi för uppföljning av sådana saker. Den resolution som vi ska rösta om i morgon är inne på fel spår i två avseenden, och vi stöder inte dessa tillvägagångssätt. Det är fel att försöka ändra Atalantas mandat nu, både när det gäller att utvidga insatsområdet och de försök som görs av ledamöter av parlamentet att utöka mandatet till att omfatta fiske. Vi vill att mandatet ska vara oförändrat. För det andra är det mycket tveksamt att lansera ett utbildningsuppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken som inte har motiverats ordentligt och som inte kommer att bidra till statsbyggandet i Somalia på något påvisbart sätt. Vi bör tillämpa försiktighetsprincipen och inte ha så bråttom."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph