Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Commissario, accogliamo con grande soddisfazione il prolungamento della missione Atlanta. Da circa dieci anni tento di occuparmi del problema Somalia e non possiamo negare che in troppe occasioni l’intervento dell’Europa sia stato non sufficientemente tempestivo. La situazione somala è ogni giorno più drammatica, sia per i risvolti del terrorismo internazionale che per quelli legati alla pirateria e alla tragedia umana vissuta da milioni di persone, soprattutto donne e bambini, che subiscono violenze, si confrontano ogni giorno con la fame e in troppe occasioni sono costrette alla fuga attraverso il deserto per cercare scampo verso le coste europee. Contestualmente alla lotta al terrorismo, è necessario far partire iniziative che ridiano una speranza all’economia della regione ma anche controllare da parte europea la situazione dei campi profughi in Libia, dove spesso sono denunciate situazioni gravissime sia di violenza che di non rispetto dei diritti umani specie verso le donne somale. Il rappresentante permanente alle Nazioni Unite del governo di transizione somalo, il dottor Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, durante un’audizione organizzata dal gruppo popolare europeo, ha ricordato come la Somalia sia stata ulteriormente depauperata per la pesca di frodo sulle sue coste e come molti dei pirati siano anche ex pescatori che non hanno trovato giustizia e attenzione. È quindi necessaria una lotta forte contro il terrorismo, ma anche una lotta per dare giustizia, speranza ed economia a un paese martoriato da anni di guerre."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane ministře, paní komisařko, dámy a pánové, vítáme s velkým uspokojením rozšíření mise Atalanta. Sama se věnuji problému Somálska už deset let a musím připustit, že při mnoha příležitostech Evropa nejednala dost rychle. Situace v Somálsku se dramatizuje každým dnem následkem mezinárodního terorismu a také problému pirátství a lidské tragédie, kterou prožívají miliony lidí, hlavně ženy a děti, kteří jsou oběťmi násilí, každý den čelí hladu a příliš často jsou nuceni prchat přes poušť ve snaze najít útočiště na břehu Evropy. Ve spojitosti s bojem proti terorismu musíme také podniknout kroky, které přinesou novou naději pro hospodářství tohoto regionu, ale musíme rovněž zavést evropskou kontrolu situace v uprchlických táborech v Libyi. Obdrželi jsme zprávy o velice závažných situacích v těchto táborech týkajících se jak násilí, tak nerespektování lidských práv, především vůči somálským ženám. Během projevu, který zorganizovala skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), řekl Dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, stálý představitel OSN v somálské přechodné vládě, že Somálsko ještě více zchudlo podvodným rybařením u svých břehů a že mnoho pirátů jsou bývalí rybáři, kterým se nedostalo spravedlnosti či pozornosti. Proto musíme nejen tvrdě bojovat proti terorismu, ale také usilovat o to, abychom navrátili spravedlnost, naději a hospodářství do země, z níž roky války učinily mučedníka."@cs1
"Fru formand, hr. minister, fru kommissær, mine damer og herrer! Vi hilser med stor tilfredshed forlængelsen af Atalanta-missionen velkommen. Jeg har bestræbt mig på at koncentrere mig om Somaliaproblemet i omkring 10 år, og jeg er nødt til at sige, at Europa ved alt for mange lejligheder ikke har reageret hurtigt nok. Situationen i Somalia bliver mere og mere dramatisk for hver dag, der går, på grund af konsekvenserne af den internationale terrorisme og problemet med sørøveri og de menneskelige tragedier, der rammer millioner af mennesker, navnlig kvinder og børn, der udsættes for vold, sulter hver eneste dag og alt for ofte tvinges til at flygte gennem ørkenen i et forsøg på at søge ly på europæiske kyster. I forbindelse med kampen mod terror skal vi også indføre foranstaltninger, der bringer nyt håb for regionens økonomi, men ligeledes indføre europæisk kontrol med situationen i flygtningelejrene i Libyen. Vi har modtaget rapporter om meget alvorlige situationer i disse lejre, både om vold og manglende respekt for menneskerettigheder, ofte rettet mod somaliske kvinder. I en tale, der var arrangeret af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), påpegede den somaliske overgangsregerings permanente repræsentant ved De Forenede Nationer, dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, at Somalia er blevet endnu fattigere på grund af ulovligt fiskeri ud for landets kyster, og at mange af piraterne også er tidligere fiskere, der ikke har fået retfærdighed eller opmærksomhed. Derfor er vi nødt til at slå hårdt ned på terrorisme, men også at bringe retfærdighed, håb og økonomi til et land, der er blevet martyr på grund af mange års krig."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Minister, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, wir begrüßen mit großer Freude die Verlängerung der Mission Atalanta. Seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Problem Somalia, und ich muss leider sagen, dass Europa zu oft zu langsam reagiert hat. Die Situation in Somalia spitzt sich täglich weiter zu. Dies liegt an den Folgen des internationalen Terrorismus sowie an dem Problem der Piraterie. Dies zeigt sich auch in der menschlichen Tragödie, die Millionen von Menschen erleiden, untern ihnen besonders Frauen und Kinder, die unter der Gewalt, dem täglichen Hunger und der Notwendigkeit leiden, durch die Wüste zu fliehen, um an Europas Küsten ihre Zuflucht zu suchen. Neben der Bekämpfung des Terrorismus müssen wir auch Maßnahmen ergreifen, die der Wirtschaft in dieser Region neue Impulse verleihen, aber auch durchsetzen, dass Europa die Aufsicht über die Flüchtlingscamps in Libyen übernehmen kann. Wir haben Berichte über die sehr ernste Lage in diesen Camps erhalten, die sich sowohl auf Gewalt als auch mangelnde Einhaltung der Menschenrechte beziehen, wovon oftmals gerade somalische Frauen betroffen sind. Während einer von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) organisierten Rede des ständigen Vertreters der föderalen Übergangsregierung Somalias bei den Vereinten Nationen, Herrn Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, legte dieser dar, dass Somalia aufgrund von illegalem Fischfang vor seinen Küsten weiter verarmt ist, und dass viele Piraten ehemalige Fischer sind, die weder Gerechtigkeit erfahren noch Aufmerksamkeit für ihre Anliegen erhalten haben. Wir müssen also den Terrorismus bekämpfen und zugleich Gerechtigkeit, Hoffnung und Wirtschaftswachstum in ein Land bringen, das durch einen mehrere Jahre andauernden Krieg zum Märtyrer geworden ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε υπουργέ, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση την παράταση της αποστολής Atalanta. Επεδίωξα να αφιερώσω τις δυνάμεις μου στο πρόβλημα της Σομαλίας για περίπου 10 χρόνια και δεν μπορώ να αρνηθώ ότι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η Ευρώπη δεν έδρασε αρκετά γρήγορα. Η κατάσταση στη Σομαλία κάθε ημέρα γίνεται και πιο δραματική λόγω των συνεπειών της διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς επίσης και του προβλήματος της πειρατείας και της ανθρωπιστικής τραγωδίας την οποία βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα παιδιά, που υποφέρουν από τη βία, αντιμετωπίζουν την πείνα καθημερινά και, πάρα πολύ συχνά, αναγκάζονται να διαφύγουν στην έρημο σε μια προσπάθεια αναζήτησης καταφυγίου στις ευρωπαϊκές ακτές. Σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει να εισαγάγουμε δράσεις οι οποίες προσφέρουν νέα ελπίδα στην οικονομία της περιοχής, αλλά και να εισαγάγουμε ευρωπαϊκό έλεγχο της κατάστασης των στρατοπέδων προσφύγων στη Λιβύη. Έχουμε λάβει αναφορές για την πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα στρατόπεδα, τόσο από άποψη βίας όσο και από άποψη παράλειψης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά έχει ως στόχο τις Σομαλές. Κατά τη διάρκεια χαιρετισμού που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες), ο μόνιμος αντιπρόσωπος της σομαλικής μεταβατικής κυβέρνησης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Δρ Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari επεσήμανε ότι η Σομαλία έχει φτωχύνει ακόμη περισσότερο με την λαθραλιεία στις ακτές της και ότι πολλοί από τους πειρατές είναι και πρώην αλιείς στους οποίους δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε έχει δοθεί προσοχή. Επομένως, χρειάζεται να καταπολεμήσουμε σκληρά την τρομοκρατία αλλά να προσπαθήσουμε να φέρουμε τη δικαιοσύνη, την ελπίδα και την οικονομία σε μια χώρα η οποία σπαράσσεται επί χρόνια από τον πόλεμο."@el10
"Madam President, Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, we welcome with great satisfaction the extension of the Atalanta mission. I have sought to devote myself to the Somalia problem for some 10 years and I cannot deny that on too many occasions, Europe has not acted quickly enough. The situation in Somalia becomes more dramatic every day due to the consequences of international terrorism and also the problem of piracy and the human tragedy lived out by millions of people, particularly women and children, who suffer violence, face hunger every day and, all too often, are forced to escape across the desert in an attempt to seek shelter on European shores. In conjunction with the fight against terrorism, we must also introduce actions that bring new hope to the economy of the region but also introduce European control of the situation of the refugee camps in Libya. We have received reports of very serious situations in these camps, both of violence and of failure to respect human rights, often directed against Somalian women. During an address organised by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats), the permanent representative to the United Nations of the Somalian transition government, Dr Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, pointed out that Somalia has been further impoverished by fraudulent fishing of its shores and that many of the pirates are also former fishermen who have not received justice or attention. We therefore need to fight hard against terrorism but also strive to bring justice, hope and economy to a country that has become a martyr to years of war."@en4
"Señora Presidenta, señor Ministro, señora Comisaria, Señorías, recibimos con gran satisfacción la ampliación de la . He intentado dedicarme al problema de Somalia durante cerca de diez años y no puedo negar que en demasiadas ocasiones Europa no ha actuado con la rapidez suficiente. La situación en Somalia empeora a diario debido a las consecuencias del terrorismo internacional y también al problema de la piratería y a la tragedia humana experimentada por millones de personas, especialmente mujeres y niños, que sufren la violencia, que se enfrentan de manera cotidiana al hambre y que con demasiada frecuencia huyen a través del desierto en un intento de encontrar cobijo en las costas europeas. Conjuntamente con la lucha contra el terrorismo, debemos introducir iniciativas que traigan una nueva esperanza para la economía de la región, pero también introducir un control europeo de la situación de los campos de refugiados en Libia. Hemos recibido informes sobre situaciones muy graves en esos campos, tanto de violencia y de incumplimiento de los derechos humanos, a menudo dirigidos contra mujeres somalíes. Durante una conferencia organizada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), el representante permanente del gobierno de transición somalí ante las Naciones Unidas, el doctor Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, señaló que en Somalia ha aumentado el empobrecimiento debido a la pesca fraudulenta en sus costas y que muchos de los piratas son antiguos pescadores que no obtuvieron respuesta por parte de la justicia o simplemente atención. Por tanto debemos luchar duramente contra el terrorismo pero también debemos esforzarnos por aportar justicia, esperanza y economía a un país martirizado por años de guerra."@es21
"Lugupeetud juhataja, minister, volinik, kallid kolleegid! Meil on väga hea meel, et Atalanta missiooni on pikendatud. Otsustasin pühendada end Somaalia probleemile ligikaudu kümme aastat ja ma ei saa eitada, et liiga paljudel juhtudel ei ole Euroopa piisavalt kiiresti tegutsenud. Somaalia olukord muutub iga päevaga hirmutavamaks. Selle põhjuseks on rahvusvahelise terrorismi tagajärjed ning ka piraatluse probleem ja inimlik tragöödia, mida on üle elanud miljonid inimesed, eelkõige naised ja lapsed, kes peavad iga päev kannatama vägivalda ja tundma nälga ning on liiga sageli sunnitud läbi kõrbe põgenema, et üritada leida varjupaika Euroopa rannikul. Seoses terrorismivastase võitlusega peame kehtestama ka meetmeid, mis annavad uut lootust piirkonna majandusele, aga samuti tagama Euroopa kontrolli Liibüas asuvate põgenikelaagrite olukorra üle. Oleme saanud teateid väga tõsise olukorra kohta nendes laagrites, nii vägivalla kui ka inimõiguste eiramise kohta, mis on sageli suunatud Somaalia naiste vastu. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni korraldatud pöördumises kinnitas Somaalia üleminekuvalitsuse alaline esindaja ÜRO juures dr Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, et Somaaliat on veelgi vaesestanud selle ranniku lähedal toimuv salajane kalapüük ning et paljud piraatidest on ka endised kalurid, keda pole koheldud õiglaselt või kellele pole tähelepanu pööratud. Seetõttu peame võitlema karmilt terrorismi vastu, aga pingutama ka selle nimel, et tagada õiglus, lootus ja majanduse toimimine riigis, mis on kannatanud aastatepikkuse sõja tõttu."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, olemme hyvin tyytyväisiä Atalanta-operaation jatkamiseen. Olen omistautunut Somalian ongelmalle noin kymmenen vuoden ajan, enkä voi kiistää, että liian usein Euroopan unioni ei ole toiminut riittävän nopeasti. Tilanne Somaliassa muuttuu päivä päivältä dramaattisemmaksi kansainvälisen terrorismin seurausten, merirosvouksen sekä miljoonien ihmisten, varsinkin naisten ja lasten, kokeman inhimillisen tragedian vuoksi. Nämä ihmiset kärsivät väkivaltaa ja nälkää joka päivä, ja hyvin usein he joutuvat pakenemaan autiomaan poikki yrittäessään hakea suojaa Euroopan rannoilta. Terrorismin torjunnan yhteydessä meidän on myös toteutettava toimia, jotka antavat uutta toivoa alueen taloudelle, mutta myös saatava Libyassa sijaitsevien pakolaisleirien tilanne Euroopan unionin valvontaan. Olemme saaneet raportteja näillä leireillä tapahtuvista hyvin vakavista välikohtauksista, sekä väkivallasta että ihmisoikeusloukkauksista, jotka usein kohdistuvat somalinaisiin. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän järjestämässä puhetilaisuudessa Somalian siirtymäkauden hallituksen pysyvä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari huomautti, että Somalian rannikolla harjoitettava laiton kalastus on köyhdyttänyt maata entisestään ja että monet merirosvoista ovatkin entisiä kalastajia, jotka eivät ole saaneet oikeutta eivätkä huomiota. Näin ollen meidän on taisteltava lujasti terrorismia vastaan, mutta pyrittävä myös luomaan oikeutta, toivoa ja taloustoimintaa maahan, josta on tullut vuosia kestäneen sodan marttyyri."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, nous saluons avec une grande satisfaction la prolongation de la mission Atalanta. J’ai tenté de me consacrer au problème de la Somalie pendant dix ans et je ne peux pas nier qu’en de trop nombreuses occasions, l’Europe n’a pas agi suffisamment rapidement. La situation en Somalie devient plus dramatique de jour en jour en raison des conséquences du terrorisme international et aussi du problème de la piraterie et de la tragédie humaine vécue par des millions de gens, surtout des femmes et des enfants, qui souffrent de la violence, qui sont confrontés à la faim au quotidien et qui, trop souvent, sont forcés de s’échapper dans le désert pour tenter de trouver plus tard un refuge sur les côtes européennes. De concert avec la lutte contre le terrorisme, nous devons non seulement introduire des actions qui insuffleront un nouvel espoir à l’économie de la région, mais aussi introduire un contrôle européen de la situation des camps de réfugiés en Libye. Nous avons reçu des rapports de situations très graves dans ces camps, des situations mêlant la violence et le non-respect des droits de l’homme et visant souvent les femmes somaliennes. Pendant un discours organisé par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), le représentant permanent aux Nations unies du gouvernement somalien de transition, M. Mohamed Ismail Bari-Bari, a indiqué que la Somalie s’est appauvrie davantage en raison des activités de pêche illicites le long de ses côtes et que bon nombre des pirates sont simplement d’anciens pêcheurs qui n’ont pas obtenu justice ou qui n’ont pas bénéficié de l’attention à laquelle ils auraient dû avoir droit. Par conséquent, nous devons lutter de toutes nos forces contre le terrorisme mais nous efforcer également d’offrir une justice, de l’espoir et une économie à un pays devenu martyr après des années de guerre."@fr8
"Elnök asszony, miniszter úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, nagy elégedettséggel üdvözöljük az Atalanta misszió meghosszabbítását. Tíz éve teszek kísérletet arra, hogy a szomáliai problémával foglalkozzam, és nem tagadhatom, hogy Európa túl sok alkalommal nem reagált elég gyorsan. A szomáliai helyzet napról napra drámaiabbá válik a nemzetközi terrorizmus következményeinek, a kalózkodás problémájának és az emberi tragédiák következtében is, amelyet olyan emberek milliói, különösen nők és gyermekek élnek át, akik erőszak áldozataivá válnak, nap mint nap az éhezéssel néznek szembe, és túl sokszor kényszerülnek arra, hogy a sivatagon keresztül meneküljenek el és az európai partokon próbáljanak menedéket keresni. A terrorizmus elleni küzdelemmel egyidejűleg olyan intézkedéseket is be kell vezetnünk, amelyek új reményt adnak a térség gazdaságának, emellett pedig a líbiai menekülttáborok helyzetét is európai ellenőrzés alá vonnák. Nagyon súlyos helyzetekről, erőszakról és az emberi jogok megsértéséről számoltak be nekünk ezekben a táborokban, amelyek gyakran irányultak a szomáliai nők ellen. Az http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2952&language=HU" \o "Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselõcsoport" ja által szervezett egyik meghallgatáson a szomáliai átmeneti kormány állandó ENSZ-képviselője, Dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari rámutatott, hogy Szomáliát tovább szegényítette a partjai mentén folyó tisztességtelen halászat, és hogy a kalózok között sok az olyan egykori halász, akinek nem szolgáltattak igazságot vagy nem kapott figyelmet. Ezért keményen fel kell lépnünk a terrorizmus ellen, de törekednünk kell arra is, hogy igazságosságot, reményt és működő gazdaságot adjunk egy olyan országnak, amely az évek óta tartó háború szenvedő áldozatává vált."@hu11
"Gerb. pirmininke, ministre, Komisijos nare, ponios ir ponai, su dideliu pasitenkinimu pritariame misijos „Atalanta“ pratęsimui. Apytikriai 10 metų stengiuosi daug dėmesio skirti Somalio problemai ir negaliu paneigti, kad daug kartų Europa veikė nepakankamai greitai. Padėtis Somalyje kasdien darosi vis dramatiškesnė dėl tarptautinio terorizmo poveikio, taip pat dėl piratavimo problemos ir žmogiškosios tragedijos, išgyvenamos milijonų žmonių, ypač moterų ir vaikų, kurie kiekvieną dieną kenčia smurtą ir susiduria su alkiu ir dažnai būna privesti bėgti per dykumą, bandydami rasti prieglobstį Europos pakrantėse. Atsižvelgdami į kovą su terorizmu taip pat turime imtis veiksmų, kuriais ne tik būtų suteikiama nauja viltis regiono ekonomikai, bet ir būtų nustatyta, kaip Europa kontroliuoja pabėgėlių stovyklų Libijoje padėtį. Gavome pranešimų apie labai sunkią padėtį šiose stovyklose – tiek smurto, tiek žmogaus teisių nesilaikymo, dažnai nukreipto prieš somalietes, atžvilgiu. Kreipimesi, kurį pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija, nuolatinis Somalio pereinamosios vyriausybės atstovas Jungtinėse Tautose dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari pabrėžė, kad Somalis toliau skurdinamas vykdant neteisėtą žvejybą prie jo krantų ir kad dauguma piratų taip pat yra buvę žvejai, kurie nesulaukė teisingumo arba dėmesio. Todėl mums reikia ne tik atkakliai kovoti su terorizmu, bet ir stengtis pasirūpinti teisingumu, viltimi ir ekonomika šalyje, kuri tapo daugelio metų karo kankinė."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ministra kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Mēs ar lielu gandarījumu atbalstām misijas pagarināšanu. Es pati esmu strādājusi apmēram 10 gadus, lai risinātu Somālijā valdošo problēmu, un es nevaru noliegt to, ka pārāk bieži Eiropas rīcība ir bijusi novēlota. Situācija Somālijā ar katru dienu kļūst arvien dramatiskāka, ko veicina starptautiskais terorisms, kā arī pirātisma problēma un cilvēces traģēdija, ko piedzīvo vairāki miljoni cilvēku, īpaši sievietes un bērni, kas cieš no vardarbības un ikdienā cieš badu, un kas pārāk bieži ir spiesti doties bēgļu gaitās pāri tuksnesim, lai meklētu pajumti Eiropā. Paralēli cīņai pret terorismu mums arī jāīsteno tādas darbības, kas dod jaunu cerību attiecībā uz šī reģiona ekonomiku, un Eiropai ir jākontrolē situācija bēgļu nometnēs Lībijā. Mēs esam saņēmuši ziņojumus par ļoti nopietnu situāciju šajās nometnēs attiecībā uz vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas bieži vērsti pret Somālijas sievietēm. Kad Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupa risināja šo jautājumu Somālijas pagaidu valdības ANO pastāvīgais pārstāvis, norādīja, ka Somālijā nabadzību padziļināja nelegālā zvejniecība Somālijas piekrastē un ka daudzi pirāti kādreiz bija zvejnieki, kuriem ticis liegts taisnīgums vai uzmanība. Tāpēc mums ir nopietni jācīnās pret terorismu, taču ir arī jācenšas nodrošināt taisnīgumu, dot cerību un uzlabot ekonomisko situāciju valstī, kas kara gadu laikā ir daudz cietusi."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Commissario, accogliamo con grande soddisfazione il prolungamento della missione Atlanta. Da circa dieci anni tento di occuparmi del problema Somalia e non possiamo negare che in troppe occasioni l'intervento dell'Europa sia stato non sufficientemente tempestivo. La situazione somala è ogni giorno più drammatica, sia per i risvolti del terrorismo internazionale che per quelli legati alla pirateria e alla tragedia umana vissuta da milioni di persone, soprattutto donne e bambini, che subiscono violenze, si confrontano ogni giorno con la fame e in troppe occasioni sono costrette alla fuga attraverso il deserto per cercare scampo verso le coste europee. Contestualmente alla lotta al terrorismo, è necessario far partire iniziative che ridiano una speranza all'economia della regione ma anche controllare da parte europea la situazione dei campi profughi in Libia, dove spesso sono denunciate situazioni gravissime sia di violenza che di non rispetto dei diritti umani specie verso le donne somale. Il Rappresentante permanente alle Nazioni Unite del governo di transizione somalo, il dott. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, durante un'audizione organizzata dal gruppo popolare europeo, ha ricordato come la Somalia sia stata ulteriormente depauperata per la pesca di frodo sulle sue coste e come molti dei pirati siano anche ex pescatori che non hanno trovato giustizia e attenzione. È quindi necessaria una lotta forte contro il terrorismo, ma anche una lotta per dare giustizia, speranza ed economia a un paese martoriato da anni di guerre."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, minister, commissaris, dames en heren, wij zijn zeer voldaan over de verlenging van de operatie Atalanta. Sinds ongeveer tien jaar tracht ik me bezig te houden met het probleem Somalië en ik kan niet ontkennen dat het optreden van de Europese Unie te vaak niet tijdig genoeg is geweest. De situatie in Somalië wordt elke dag dramatischer, zowel wat betreft de aspecten van het internationale terrorisme als die van de piraterij en de menselijke tragedie van miljoenen mensen, vooral vrouwen en kinderen, die geweld ondergaan, elke dag met honger te maken hebben en maar al te vaak gedwongen zijn om elders hun heil te zoeken en te vluchten, door de woestijn, richting Europese kust. Tegelijk met de strijd tegen terrorisme is het noodzakelijk om initiatieven te ontplooien die weer hoop aan de economie van de regio geven, maar ook om de situatie in de vluchtelingenkampen in Libië door Europese zijde te laten controleren. Daar wordt vaak melding gemaakt van zeer ernstige situaties van geweld en schendingen van de mensenrechten, vooral als het om Somalische vrouwen gaat. Tijdens de door de PPE-Fractie georganiseerde hoorzitting heeft de permanente vertegenwoordiger van de federale overgangsregering van Somalië bij de Verenigde Naties, de heer Yoesoef Mohammed Ismail Bari-Bari, eraan herinnerd dat Somalië verder is verpauperd door de frauduleuze visserij voor zijn kust en dat veel piraten ook voormalige vissers zijn, die geen gerechtigheid en aandacht hebben gekregen. Een krachtige strijd tegen het terrorisme is dus noodzakelijk, maar er moet ook gestreden worden voor gerechtigheid, hoop en economische hulp aan een land dat is gemarteld door jaren van oorlog."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie ministrze, pani komisarz, szanowni państwo! Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o przedłużeniu misji Atalanta. Zajmuję się problemem Somalii od około 10 lat i nie mogę zaprzeczyć, że w wielu przypadkach Europa nie zadziałała wystarczająco szybko. Sytuacja w Somalii staje się z dnia na dzień bardziej dramatyczna ze względu na skutki, jakie niesie za sobą międzynarodowy terroryzm, piractwo, a także ludzkie tragedie, których doświadczają miliony ludzi, szczególnie kobiety i dzieci cierpiące przemoc, codziennie doświadczające głodu i zbyt często zmuszane do ucieczki przez pustynię w poszukiwaniu schronienia u wybrzeży europejskich. Walcząc z terroryzmem, musimy również podjąć inicjatywy, które dadzą nowy bodziec gospodarce regionu, ale musimy też wprowadzić europejską kontrolę obozów dla uchodźców w Libii. Otrzymaliśmy sprawozdania mówiące o wielu bardzo niepokojących sytuacjach w tych obozach, zarówno związanych z nadużywaniem przemocy, jak i łamaniem praw człowieka, wycelowanych często przeciwko kobietom somalijskim. Na spotkaniu zorganizowanym przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), stały przedstawiciel tymczasowego rządu Somalii przy ONZ –dr Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari podkreślił, że Somalia jest zubażana również w wyniku nielegalnych połowów prowadzonych u jej wybrzeży oraz że wielu piratów to dawni rybacy, których potraktowano niezgodnie z prawem lub pozostawiono samym sobie. Dlatego musimy ostro walczyć z terroryzmem, ale również starać się zbudować gospodarkę, wnieść sprawiedliwość i nadzieję do kraju, który stał się męczennikiem w wyniku wieloletniej wojny."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, acolhemos com grande satisfação o prolongamento da missão Atalanta. Há cerca de dez anos que procuro dedicar-me ao problema da Somália e não posso deixar de reconhecer que, em demasiadas ocasiões, a Europa não agiu de forma suficientemente célere. A situação na Somália é cada vez mais dramática devido às consequências do terrorismo internacional e também ao problema da pirataria e da tragédia humana vivida por milhões de pessoas, particularmente mulheres e crianças, que são vítimas de violência, que se vêem diariamente confrontadas com a fome e que, demasiadas vezes, são obrigadas a fugir, atravessando o deserto, numa tentativa de encontrar refúgio nas costas europeias. Concomitantemente com a luta contra o terrorismo, temos de promover também iniciativas que tragam uma nova esperança à economia da região, e devemos ainda criar mecanismos de controlo, por parte da Europa, dos campos de refugiados na Líbia. Têm-nos chegado relatos de situações muito graves nesses campos, tanto de violência como de desrespeito pelos direitos humanos, frequentemente dirigidos contra as mulheres somalis. Numa audição organizada pelo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), o representante permanente do Governo Transitório da Somália junto das Nações Unidas, Dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, observou que a Somália está ainda mais depauperada devido à pesca ilegal nas suas costas e que muitos dos piratas são também antigos pescadores a quem não foi feita justiça nem dada qualquer atenção. Precisamos, pois, de combater energicamente o terrorismo, mas também de lutar em prol da justiça, da esperança e da economia num país martirizado por anos de guerra."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule ministru, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, salutăm cu deosebită satisfacţie extinderea misiunii Atalanta. De vreo 10 ani, m-am dedicat problemei Somaliei şi nu pot să neg că, în repetate rânduri, Europa nu a acţionat suficient de rapid. Situaţia din Somalia devine pe zi ce trece mai dramatică din cauza consecinţelor terorismului internaţional şi din cauza problemei pirateriei şi a tragediei umane cu care se confruntă milioane de oameni, în special femei şi copii, care sunt supuşi violenţei, suferă în fiecare zi de foame şi, mult prea des, sunt obligaţi să fugă în deşert, încercând să caute refugiu pe coastele europene. Alături de combaterea terorismului, trebuie, de asemenea, să punem în aplicare acţiuni care să aducă noi speranţe pentru economia din regiune, dar şi să instituie controlul european al situaţiei taberelor de refugiaţi din Libia. Am primit rapoarte privind situaţii foarte grave în aceste tabere: atât cazuri de violenţă, cât şi de încălcare a drepturilor omului, de multe ori împotriva femeilor somaleze. Într-o cuvântare organizată de Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat), reprezentantul permanent la ONU al guvernului de tranziţie somalez, Dr Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, a subliniat că Somalia a fost sărăcită în continuare de pescuitul fraudulos pe coastele sale şi că numeroşi piraţi sunt, de asemenea, foşti pescari cărora nu li s-a făcut dreptate sau nu li s-a acordat atenţie. Prin urmare, trebuie să facem eforturi serioase pentru combaterea terorismului, dar şi să încercăm să instaurăm justiţia, speranţa şi economia într-o ţară care a devenit martirul anilor de război."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán minister, pani komisárka, dámy a páni, s veľkým uspokojením vítame rozšírenie misie Atalanta. Už asi 10 rokov sa snažím venovať somálskej otázke a nedá sa popierať, že v mnohých prípadoch Európa nekonala dostatočne rýchlo. Situácia v Somálsku sa každodenne viac dramatizuje v dôsledku medzinárodného terorizmu, ale aj v dôsledku problému pirátstva a ľudských tragédií prežitých miliónmi ľudí, najmä žien a detí, ktoré trpia násilím, každodenným hladom, a až príliš často ich okolnosti donútia utekať púšťou v snahe nájsť útočisko na európskych brehoch. Spolu s bojom proti terorizmu musíme zaviesť opatrenia, ktoré prinesú novú nádej hospodárstvu tohto regiónu, ale aj opatrenia na získanie kontroly Európy nad utečeneckým táborom v Líbyi. Dostali sme správy o veľmi vážnej situácii v tomto tábore, o násilí, ale aj o nedodržiavaní ľudských práv často namierenom proti somálskym ženám. Počas stretnutia organizovaného Skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) zdôrazňoval stály zástupca somálskej dočasnej vlády pri Organizácii Spojených národov, Dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, že Somálsko naďalej ochudobňuje nepovolený lov rýb na jeho brehoch a že mnohí piráti sú bývalí rybári, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť spravodlivosť či získať pozornosť. Preto musíme tvrdo bojovať proti terorizmu, ale aj vyvinúť veľké úsilie na to, aby sa do krajiny, ktorá sa stala obeťou roky trvajúcej vojny, vrátila spravodlivosť, nádej a hospodárstvo."@sk19
"Gospa predsednica, gospod minister, gospa komisarka, gospe in gospodje, z velikim zadovoljstvom pozdravljamo podaljšanje misije Atalanta. Problemu Somalije sem posvetila približno 10 let in ne morem zanikati, da Evropa prepogosto ni ukrepala dovolj hitro. Razmere v Somaliji so vsak dan vedno bolj dramatične zaradi posledic mednarodnega terorizma in problema piratstva ter človeške tragedije milijonov ljudi, predvsem žensk in otrok, ki so žrtve nasilja, ki se vsak dan spopadajo z lakoto in ki so prepogosto prisiljeni v beg prek puščave, da bi poiskali zavetje na evropskih obalah. V povezavi z bojem proti terorizmu moramo uvesti tudi ukrepe, ki prinašajo novo upanje za gospodarstvi v regiji, ki pa obenem uvajajo tudi evropski nadzor nad razmerami v begunskih taboriščih v Libiji. Poročila, ki smo jih prejeli, govorijo o zelo resnih razmerah v teh taboriščih, tako o nasilju kot kršenju človekovih pravic, katerih žrtve so pogosto prav somalijske ženske. V svojem nastopu, ki ga je organizirala Skupina Evropske ljudske stranke (krščanskih demokratov), je stalni predstavnik somalijske prehodne vlade v Združenih narodih, dr. Jusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, poudaril, da še večjo revščino v Somaliji povzroča nelegalen ribolov v njenih vodah in da so številni pirati nekdanji ribiči, ki niso bili deležni pravice ali pozornosti. Zato se moramo odločno boriti proti terorizmu in si hkrati prizadevati za pravico, upanje in gospodarstvo v tej državi, ki je postala mučenka v teh letih vojne."@sl20
". Fru talman, herr minister, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi är mycket nöjda med att operation Atalanta förlängs. Jag har ägnat mig åt Somaliafrågan i cirka 10 år och jag kan inte förneka att EU har agerat för långsamt vid alltför många tillfällen. Situationen i Somalia blir mer dramatisk för varje dag på grund av följderna av internationell terrorism liksom piratverksamheten och den mänskliga tragedi som miljontals människor genomlever, särskilt kvinnor och barn. De utstår våld, går hungriga varje dag och tvingas alltför ofta fly genom öknen för att ta sin tillflykt till Europas kuster. I samband med kampen mot terrorism måste vi också vidta åtgärder som ingjuter nytt hopp i regionens ekonomi. Vi måste också införa europeisk kontroll över situationen i flyktinglägren i Libyen. Vi har fått rapporter om mycket allvarliga förhållanden i dessa läger, både om våld och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Offren är ofta somaliska kvinnor. Vid ett möte som arrangerades av Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) framhöll den somaliska övergångsregeringens ständiga sändebud till Förenta nationerna, Dr Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, att Somalia har utarmats ytterligare till följd av tjuvfiske längs kusterna och att många av piraterna också är före detta fiskare och inte har fått någon rättvisa eller uppmärksamhet. Därför måste vi kämpa hårt mot terrorismen men också sträva efter att ge ett land som har utstått åratal av krig rättvisa, hopp och ekonomiska resurser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari kungs"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph