Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-364"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-364"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this time the focus on the whole question of Somalia is wider, also addressing the root causes of this scourge with sustainable methods. The Commission has always maintained that piracy can only be finally eradicated by addressing the underlying causes, beginning with the instability in Somalia and also addressing the country’s development needs, which manifest themselves in the most extreme poverty, including massive illiteracy and vulnerability. Therefore, a comprehensive approach to addressing the challenges of security and development in Somalia, which have been mentioned, is essential. This will require the establishment of a functioning state, capable of enforcing laws and providing at least basic services. In the medium to long term, governance, including institution-building and security, education and economic development are necessary preconditions for the eradication of the incentives which now exist for Somalis to become pirates. On the security side, a rapid approach is essential. The African Union has, as you know, a pivotal role to play, not least through AMISOM, which is the African Union force providing security for the transitional federal government in Mogadishu. Through the Africa Peace Facility, the European Union is a major contributor to AMISOM, providing funds to support African Union forces. The new contribution agreement of EUR 60 million has just been finalised. This is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year. The joint strategy paper 2008-2013 defines Commission assistance to Somalia and, in concrete terms, the EC support programme for Somalia has a budget of, altogether, EUR 215.4 million from the European Development Fund (EDF) for the period 2008-2013. The Operation ATALANTA, the EU’s first naval operation, will soon celebrate its anniversary. This operation is a success, providing deterrence to piracy but also raising the awareness of the shipping community on best self-protection measures. But, we all know that much more has yet to be done. In parallel to the operation ATALANTA, the Commission uses the instrument of stability, a financial instrument, to support the Kenyan justice system – as the President of the Council has just mentioned – because Kenya has undertaken to prosecute transferred suspected pirates apprehended by the operation, and it is necessary that there should not be impunity. This support to the Kenyan judiciary system includes a sort of mixture of capacity-building measures for prosecution, police, judicial and prison services. The programme is implemented through the UNODC at a cost of EUR 1.75 million. In a broader context, regional maritime capacity development is also an important aspect of ensuring security in the area. The Commission supports the implementation of the so-called Djibouti Code of Conduct of the International Maritime Organisation, once again by using our instrument for stability. A programme dealing with certain critical maritime routes, including the Horn of Africa and the Gulf of Aden region, will assist the creation of a regional training centre for maritime affairs in Djibouti. This centre will focus on the capacity-building and training of maritime administration staff, officials and coastguards of the region, including from Somalia, Puntland and Somaliland, as feasible. A regional information-sharing centre in Sana’a, Yemen, has also been identified for funding in 2009. The first phase of this programme has already started and technical feasibility studies are launched. Let me now turn to another important issue before concluding. The Commission is developing an integrated maritime policy – including an external dimension – and also integrated maritime surveillance across the sectors and borders to generate maritime situational awareness of activities at sea, impacting, among other things, on maritime safety and security, but also on general law enforcement. The current Swedish Presidency has initiated a significant effort to ensure the inter-pillar coherence of EU maritime policy, ensuring the link between Community action and the work developed under the second pillar, notably by the European Defence Agency. We believe that the integration of maritime surveillance has a strong potential to assist EU operations against piracy, as the harvesting of maritime surveillance data from different sources allows authorities acting at sea to take decisions and react in a more informed manner. All these different strands of activities, which are also outlined in the EP resolution of last October, constitute the Commission’s contribution to the fight against piracy."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, tentokrát je celá otázka Somálska mnohem širší vzhledem k tomu, že se zabýváme i řešením příčin této pohromy pomocí udržitelných metod. Komise vždy zastávala názor, že pirátství může být vymýceno pouze tehdy, budou-li vyřešeny jeho základní příčiny, počínaje nestabilitou v Somálsku, a budou-li naplněny základní rozvojové potřeby země, jež se zrcadlí především v extrémní chudobě, obrovské negramotnosti a zranitelnosti. Proto je zapotřebí komplexního přístupu při řešení problému bezpečnosti a rozvoje v Somálsku, jak již bylo řečeno. To bude vyžadovat vytvoření fungujícího státu, schopného vymáhat právo a poskytovat alespoň základní služby. Ve středně- až dlouhodobém horizontu jsou správa státu, včetně vytváření institucí a bezpečnosti, vzdělávání a hospodářský rozvoj nutnými předpoklady pro odstranění podnětů, jež nyní lákají somálské piráty. Co se týče bezpečnosti, je třeba jednat rychle. Africká unie zde hraje, jak víte, klíčovou roli, hlavně prostřednictvím AMISOM, což jsou bepečnostní síly poskytující ochranu přechodné federální vládě v Mogadišu. Prostřednictvím afrického mírového projektu je Evropská unie hlavním přispěvatelem pro složky AMISOM, protože poskytuje prostředky na podporu sil Africké unie. Nová dohoda o příspěvku 60 milion eur byla právě dokončena. To je součástí závazku, jež učinila Komise v Bruselu v dubnu tohoto roku. Společný strategický dokument 2008-2013 stanovuje pomoc Komise Somálsku; abychom byli konkrétní, podpůrný program ES pro Somálsko má rozpočet celkem 215,4 milionů z Evropského rozvojového fondu (ERF) na období 2008-2013. Operace ATALANTA, první námořní operace EU, brzy oslaví své výročí. Tato operace je úspěšná, zastrašuje piráty a zvyšuje informovanost mezi komunitou námořních dopravců o nejlepších sebeobranných opatřeních. Ale všichni víme, že zbývá ještě mnoho práce. Souběžně s operací ATALANTA Komise využívá nástroje stability, finančního nástroje, aby podpořila keňský soudní systém – jak právě zmínil předseda Rady –, protože Keňa se ujala stíhání převezených podezřelých pirátů, kteří byli zatčeni v rámci operace, a je nesmírně důležité, aby neunikli trestu. Tato podpora pro keňský soudní systém zahrnuje směsici opatření na posílení kapacity v oblasti trestního stíhání, policie, soudů a vězeňských služeb. Program je realizován prostřednictvím Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) s náklady 1,75 milionu eur. V širším kontextu je důležitým aspektem při zajišťování bezpečnosti v této oblasti i rozvoj kapacit místních námořních sil. Komise podporuje zavádění tzv. džibutského etického kodexu Mezinárodní námořní organizace opět prostřednictvím nástroje pro stabilitu. Program zabývající se určitými kritickými námořními cestami, včetně oblasti Afrického rohu a Adenského zálivu, pomůže vytvořit místní výcvikové centrum pro námořní záležitosti v Džibuti. Toto centrum se zaměří na zvyšování kapacity a na školení námořních administrativních pracovníků, úředníků a strážců pobřeží v dané oblasti zahrnující Somálsko, Puntland a Somaliland. Finanční podpora bude za rok 2009 také věnována regionálnímu centru pro sdílení informací v Sana’a v Jemenu. První fáze tohoto programu již začala a byly zahájeny studie o technické proveditelnosti. Dovolte mi nyní před tím, než skončím, zmínit ještě jednu důležitou otázku. Komise rozvíjí integrovanou námořní politiku – jež zahrnuje i externí dimenzi – a také integrovaný námořní monitoring napříč sektory i hranicemi, aby zvýšila námořní informovanost o pohybech na moři, což zlepší námořní bezpečnost a zabezpečení a také vymahatelnost práva. Současné švédské předsednictví zahájilo významné snahy o soudržnost mezi pilíři v oblasti námořní politky EU, aby bylo zajištěno spojení mezi činností Společenství a kroky podniknutými v rámci druhého pilíře, především Evropské obranné agentury. Domníváme se, že začlenění námořního monitoringu má silný potenciál pomoci operacím EU v boji proti pirátství, jelikož sběr takových informací z různých zdrojů umožňuje námořním orgánům rozhodovat se a reagovat mnohem informovanějším způsobem. Všechny tyto různorodé aktivity, které jsou rovněž popsány v usnesení Evropského parlamentu z minulého října, představují zapojení Komise do boje proti pirátství."@cs1
"Fru formand! Denne gang har vi udvidet vores fokus på hele spørgsmålet om Somalia, og vi forsøger at angribe selve de grundlæggende årsager til denne svøbe ved hjælp af bæredygtige metoder. Kommissionen har altid fastholdt, at sørøveri kun kan udryddes én gang for alle ved at fokusere på de underliggende årsager begyndende med ustabiliteten i Somalia, idet man ligeledes ser på landets udviklingsbehov, der kommer til udtryk i den mest ekstreme fattigdom, herunder massiv analfabetisme og sårbarhed. Derfor er det vigtigt med en altomfattende metode over for de sikkerheds- og udviklingsmæssige udfordringer i Somalia, som er blevet nævnt. Dette vil kræve etablering af en fungerende stat, der er i stand til at håndhæve lovene og yde i det mindste grundlæggende ydelser. På mellemlang til lang sigt er et stabilt styre, der omfatter institutionsopbygning og sikkerhed, uddannelse og økonomisk udvikling en nødvendig forudsætning for at afskaffe de incitamenter, som somaliere i dag har til at blive pirater. Med hensyn til sikkerhedsaspektet er det vigtigt at handle hurtigt. Den Afrikanske Union har jo en central rolle at spille, ikke mindst gennem AMISOM, som er Den Afrikanske Unions sikkerhedsstyrke, der bistår den midlertidige forbundsregering i Mogadishu. Gennem fredsfaciliteten for Afrika yder EU et vigtigt bidrag til AMISOM i form af økonomisk støtte til Den Afrikanske Unions styrker. Den nye aftale om bidrag på 60 mio. EUR er netop indgået. Den er en del af de forpligtelser, Kommissionen påtog sig ved konferencen i Bruxelles i april i år. I det fælles strategidokument for 2008-2013 defineres Kommissions bistand til Somalia, og helt konkret har EU's støtteprogram for Somalia et budget på i alt 215,4 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond (EDF) i perioden 2008-2013. Operation Atalanta, EU's første flådeoperation, kan snart fejre fødselsdag. Operationen er en succes, fordi den afskrækker folk fra sørøveri, men samtidig øger skibsfartens bevidsthed om de bedste foranstaltninger til at beskytte sig selv. Men vi ved alle, at der skal gøres langt mere. Sideløbende med Operation Atalanta bruger Kommissionen stabilitetsinstrumentet, et finansielt instrument, til at støtte retssystemet i Kenya – som formanden for Rådet netop var inde på – fordi Kenya har lovet at retsforfølge mistænkte pirater, som er blevet taget til fange ved operationen, og det er vigtigt, at der ikke bliver tale om straffrihed. Denne støtte til det kenyanske retsvæsen omfatter en blanding af kapacitetsopbyggende foranstaltninger til tjenesterne for retsforfølgelse, politi, retsvæsen og fængsler. Programmet gennemføres via UNODC og koster 1,75 mio. EUR. I en større sammenhæng er den regionale maritime kapacitetsudvikling også et vigtigt aspekt af at garantere sikkerheden i området. Kommissionen støtter gennemførelsen af den såkaldte Djiboutiadfærdskodeks fra Den Internationale Søfartsorganisation, igen via vores stabilitetsinstrument. Et program vedrørende bestemte skibsruter af afgørende betydning, herunder regionen ved Afrikas Horn og Adenbugten, skal yde bistand ved etableringen af et regionalt uddannelsescenter for søfartsanliggender i Djibouti. På centret vil man fokusere på kapacitetsopbygning og uddannelse af administrativt personale, tjenestemænd og kystvagter i regionen, herunder fra Somalia, Puntland og Somaliland, når det er muligt. Et regionalt informationsdelingscenter i Sana'a i Yemen er også udvalgt til finansiering i 2009. Første fase af dette program er allerede gået i gang, og man har iværksat tekniske feasibilityundersøgelser. Jeg vil nu gå over til et andet vigtigt tema, før jeg slutter. Kommissionen er i færd med at udvikle en integreret søfartspolitik – der omfatter en ekstern dimension – og ligeledes integreret søfartsovervågning på tværs af sektorer og grænser for at skabe bevidsthed om aktiviteterne til søs, bl.a. om sikkerhed til søs, men ligeledes om den generelle retshåndhævelse. Det siddende svenske formandskab har iværksat betydelige bestræbelser for at sikre sammenhæng mellem søjlerne for EU's søfartspolitik, for at sikre sammenhængen mellem Fællesskabets foranstaltninger og arbejdet under den anden søjle, navnlig det arbejde, der udføres af Det Europæiske Forsvarsagentur. Vi tror, at integrationen af overvågning til søs rummer et stærkt potentiale til at bistå EU's operationer til bekæmpelse af sørøveri, eftersom adgangen til overvågningsdata for søfarten fra forskellige kilder giver myndighederne med ansvar for søfarten mulighed for at træffe beslutninger og reagere på et mere velinformeret grundlag. Alle disse forskellige aktivitetsområder, som også skitseres i EP's beslutningsforslag fra oktober, udgør Kommissionens bidrag til kampen mod sørøveri."@da2
"Frau Präsidentin, dieses Mal müssen wir die Somalia-Frage weiter fassen, und wir müssen mit nachhaltigen Methoden die Ursache der Plage bekämpfen. Die Kommission ging immer davon aus, dass die Piraterie nur durch Bekämpfung der ursächlichen Gründe ausgerottet werden kann, beginnend mit der Instabilität in Somalia sowie durch Eingehen auf die Erfordernisse für die Entwicklung des Landes, welche sich in Form extremer Armut, weit verbreiteten Analphabetismus und Verwundbarkeit ausdrücken. Daher ist angesichts der Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Entwicklung in Somalia, wie bereits erwähnt, ein umfassendes Vorgehen unerlässlich. Dies erfordert das Errichten eines funktionierenden Staates, der zur Durchsetzung von Gesetzen und Bereitstellung grundlegender Dienste in der Lage ist. Mittel- bis langfristig gehören Kontrolle, einschließlich Verwaltungsaufbau und Sicherheit, Bildung und wirtschaftliche Entwicklung zu den notwendigen Voraussetzungen für die Beseitigung der Gründe, die zum jetzigen Zeitpunkt als Motivation für einige Somalis dienen, sich der Piraterie zuzuwenden. Bei der Sicherheit ist schnelles Handeln besonders wichtig. Wie Sie wissen, muss die Afrikanische Union hier eine zentrale Rolle spielen, beispielsweise mithilfe der AMISOM, wobei es sich um die Friedenstruppe der Afrikanischen Union für die Sicherheit der föderalen Übergangsregierung in Mogadischu handelt. Mit der Friedensfazilität für Afrika leistet die Europäische Union einen umfassenden Beitrag zu AMISOM, indem sie Mittel zur Unterstützung der Streitkräfte der Afrikanischen Union bereitstellt. Vor Kurzem wurde eine Zuschussvereinbarung über 60 Mio. EUR abgeschlossen. Diese ist Teil der Zusicherung, die von der Kommission während der Konferenz in Brüssel im April dieses Jahres ausgesprochen wurde. Das gemeinsame Strategiepapier 20082013 legt die Unterstützung der Kommission für Somalia fest und erwähnt ein konkretes Unterstützungsprogramm der Gemeinschaft für Somalia mit einem Gesamthaushalt von 215,4 Mio. EUR aus dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) für den Zeitraum 2008 bis 2013. Die Operation ATALANTA, die erste Marineoperation der EU, feiert in Kürze ihren Jahrestag. Bei dieser Operation handelt es sich um einen Erfolg, da diese für die Abschreckung der Piraten sorgt und zugleich das Bewusstsein der Seeleute für die besten Maßnahmen zum Selbstschutz schärft. Aber wir alle wissen, dass noch viel getan werden muss. Parallel zu der Operation ATALANTA setzt die Kommission ein Finanzinstrument zur Stabilisierung ein und unterstützt die kenianische Justiz, wie der Ratspräsident soeben dargelegt hat, da Kenia die Aufgabe übernommen hat, überstellte mutmaßliche Piraten, die im Rahmen der Operation festgenommen wurden, zu belangen. Es ist wirklich wichtig, dass diese nicht straffrei ausgehen. Diese Unterstützung des kenianischen Justizsystems umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazitäten der Strafverfolgung, des Polizeiapparats, der juristischer Dienste und der Haftanstalten. Das Programm wird vom UNODC umgesetzt und kostet 1,75 Mio. EUR. Im Gesamtkontext stellt auch die Entwicklung von regionalen Marinekapazitäten einen wichtigen Aspekt bei der Sicherung des Gebiets dar. Die Kommission unterstützt die Umsetzung des Verhaltenskodex der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation, der in Dschibuti angenommen wurde, wiederum durch Nutzung unseres Instruments zur Stabilisierung. Ein Programm, das die wichtigen Meeresrouten, einschließlich dem Horn von Afrika und der Region des Golfs von Aden, umfasst, wird bei der Einrichtung eines regionalen Schulungszentrums für die Schifffahrt in Dschibuti hilfreich sein. Dieses Zentrum dient der Erhöhung der Kapazitäten und der Schulung von Verwaltungsmitarbeitern in der Schifffahrt, von Beamten und der Küstenwachen der Region, einschließlich Somalia, Puntland und ggf. Somaliland. Ein Zentrum für den regionalen Informationsaustausch in Sanaa im Jemen wurde ebenfalls für die Unterstützung während des Jahres 2009 ausgewählt. Die erste Phase dieses Programms hat bereits begonnen, und es wurden technische Machbarkeitsstudien in Gang gesetzt. Lassen Sie mich nun abschließend zu einem anderen wichtigen Thema kommen. Die Kommission entwickelt eine integrierte Meerespolitik, die eine externe Dimension miteinschließt, sowie die integrierte maritime Überwachung über die unterschiedlichen Sektoren und Grenzen hinaus, um so unter anderem bei den Seeleuten das Bewusstsein für Situationen während der Fahrt, für Sicherheit und Unversehrtheit, aber auch allgemein für Strafverfolgung zu schärfen. Der schwedische Ratsvorsitz hat große Anstrengungen unternommen, um bei der EU-Meerespolitik eine säulenübergreifende Kohärenz garantieren zu können, wobei eine Verbindung der Maßnahmen der Gemeinschaft und der Arbeit gemäß der zweiten Säule, nämlich der Europäischen Verteidigungsagentur, sichergestellt wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Integration der maritimen Überwachung langfristig die EU-Operationen gegen Piraterie unterstützten kann, da die Nutzung der Daten aus der maritimen Überwachung aus den unterschiedlichen Quellen es den auf See agierenden Behörden ermöglicht, besser informiert Entscheidungen zu treffen. All diese unterschiedlichen Aktivitäten, die auch in der Entschließung des EP des vergangenen Oktobers enthalten sind, konstituieren den Beitrag der Kommission zu der Bekämpfung der Piraterie."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτήν τη φορά η εστίαση στο συνολικό ζήτημα της Σομαλίας είναι ευρύτερη, αντιμετωπίζοντας επίσης τις βαθύτερες ρίζες αυτής μάστιγας με βιώσιμες μεθόδους. Η Επιτροπή πάντοτε υποστήριζε ότι η πειρατεία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο αν αντιμετωπιστούν οι υποκείμενες αιτίες, αρχίζοντας με την αστάθεια στη Σομαλία και αντιμετωπίζοντας επίσης τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, οι οποίες εκδηλώνονται με την πιο ακραία φτώχεια, περιλαμβανομένου του ευρύτατα διαδεδομένου αναλφαβητισμού και ευπάθειας. Κατά συνέπεια, μια περιεκτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ασφάλειας και της ανάπτυξης στη Σομαλίας, οι οποίες έχουν αναφερθεί, είναι ουσιώδης. Αυτό θα απαιτήσει την εγκαθίδρυση κράτους το οποίο να λειτουργεί, ικανού να επιβάλει τον νόμο και να εξασφαλίζει τουλάχιστον τις βασικές υπηρεσίες. Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, η διακυβέρνηση, περιλαμβανομένης της οικοδόμησης θεσμών και ασφάλειας, η παιδεία και η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξάλειψη των κινήτρων τα οποία τώρα υπάρχουν και συμβάλλουν ώστε οι Σομαλοί να γίνουν πειρατές. Στο ζήτημα της ασφάλειας, μια ταχεία προσέγγιση είναι ουσιώδης. Η Αφρικανική Ένωση, όπως γνωρίζετε, έχει κεντρικό ρόλο να διαδραματίσει, κυρίως μέσω της AMISOM (Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία), η οποία είναι η δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης που παρέχει ασφάλεια για τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μουκντίσο. Μέσω της Africa Peace Facility, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός χρηματοδότης της AMISOM, παρέχοντας κονδύλια για την υποστήριξη των δυνάμεων της Αφρικής Ένωσης. Η νέα συμφωνία συνεισφοράς ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ μόλις οριστικοποιήθηκε. Το ποσό αυτό είναι μέρος της δέσμευσης από την Επιτροπή στη διάσκεψη των Βρυξελλών τον Απρίλιο αυτού του έτους. Το έγγραφο κοινής στρατηγικής 2008-2013 ορίζει τη βοήθεια της Επιτροπής στη Σομαλία και, με συγκεκριμένους αριθμούς, το πρόγραμμα στήριξης της ΕΚ για τη Σομαλία έχει συνολικό προϋπολογισμό, 215,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2008-2013. Η Επιχείρηση ATALANTA, η πρώτη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ, θα γιορτάσει σύντομα την επέτειό της. Αυτή η επιχείρηση έχει στεφθεί με επιτυχία, εξασφαλίζοντας αποτροπή στην πειρατεία αλλά επίσης και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της ναυτιλιακής κοινότητας σχετικά με βέλτιστα μέτρα αυτοπροστασίας. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Παράλληλα με την επιχείρηση ATALANTA, η Επιτροπή χρησιμοποιεί το μέσο σταθερότητας, ένα χρηματοδοτικό μέσο, για να στηρίξει το δικαστικό σύστημα της Κένυας –όπως ο Προεδρεύων του Συμβουλίου μόλις ανέφερε– επειδή η Κένυα έχει αναλάβει την άσκηση δίωξης των μεταφερθέντων υπόπτων πειρατών οι οποίοι συνελήφθησαν από την επιχείρηση, και είναι απαραίτητο να μην υπάρξει ατιμωρησία. Αυτή η στήριξη στο δικαστικό σύστημα της Κένυας περιλαμβάνει σύνολο μέτρων ανάπτυξης δυνατοτήτων για τις διωκτικές, αστυνομικές, δικαστικές και σωφρονιστικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσω του UNODC (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος) με κόστος 1,75 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η περιφερειακή ανάπτυξη ναυτικής ικανότητας είναι επίσης σημαντική πτυχή διασφάλισης της ασφάλειας στην περιοχή. Η Επιτροπή στηρίζει την εφαρμογή του αποκαλούμενου Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ακόμη μία φορά χρησιμοποιώντας το δικό μας μέσο για τη σταθερότητα. Ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά ορισμένους κρίσιμης σημασίας δρόμους θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής κα τον Κόλπο του Άντεν, θα βοηθήσει στη δημιουργία περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης για τις ναυτιλιακές υποθέσεις στο Τζιμπουτί. Αυτό το κέντρο θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην εκπαίδευση προσωπικού ναυτιλιακής διοίκησης, αξιωματούχους και ακτοφύλακες της περιοχής στους οποίους θα περιλαμβάνονται εκπαιδευόμενοι και από τη Σομαλία, το Πούτλαντ, και τη Σομαλιλάντ, στον βαθμό που είναι εφικτό. Ένα περιφερειακό κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών στη Σαναά της Υεμένης έχει ήδη επιλεγεί για χρηματοδότηση το 2009. Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος έχει ήδη αρχίσει και οι μελέτες τεχνικής επιτευξιμότητας έχουν ξεκινήσει. Επιτρέψτε μου να έλθω τώρα σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα πριν ολοκληρώσω. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική –περιλαμβανομένης της εξωτερικής διάστασης– και επίσης μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή επιτήρηση σε όλους τους τομείς και τα σύνορα, για να δημιουργήσει ναυτιλιακή επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, δημιουργώντας αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλιακή ασφάλεια και την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά και στη γενική εφαρμογή του νόμου. Η σημερινή σουηδική Προεδρία έχει αρχίσει μια σημαντική προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαπυλωνική συνοχή της ναυτιλιακής πολιτικής της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη σύνδεση μεταξύ της κοινοτικής δράσης και του έργου που αναπτύσσεται υπό τον δεύτερο πυλώνα, ιδιαίτερα δε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση της θαλάσσιας επιτήρησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στις επιχειρήσεις που διεξάγει η ΕΕ κατά της πειρατείας, καθώς η συλλογή δεδομένων θαλάσσιας επιτήρησης από διάφορες πηγές επιτρέπει στις αρχές που δρουν στη θάλασσα να λαμβάνουν αποφάσεις και να αντιδρούν διαθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Όλες αυτές οι διαφορετικές συνιστώσες δραστηριοτήτων, οι οποίες περιγράφονται στο ψήφισμα του ΕΚ του περασμένου Οκτωβρίου, αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στην καταπολέμηση της πειρατείας."@el10
"Señora Presidenta, esta vez la atención sobre el asunto de Somalia es más amplia, y aborda las causas primeras de esta lacra con métodos sostenibles. La Comisión siempre ha mantenido que la piratería solamente podría ser erradicada por completo abordando las causas subyacentes, comenzando por la inestabilidad en Somalia y también afrontando las necesidades de desarrollo del país, que se manifiestan en forma de pobreza extrema y que incluyen un analfabetismo y una vulnerabilidad masivos. Por tanto es necesario un planteamiento exhaustivo para abordar los desafíos ya mencionados de la seguridad y del desarrollo en Somalia Esto exigirá el establecimiento de un Estado operativo, capaz de hacer cumplir las leyes y de proporcionar al menos los servicios básicos. Entre el medio y el largo plazo, son necesarias unas condiciones previas como gobernanza, incluida la creación de instituciones, la seguridad, la educación y el desarrollo económico, para la erradicación de los incentivos que hoy en día existen para que los somalíes se conviertan en piratas. En el aspecto de la seguridad, resulta esencial un planteamiento rápido. La Unión Africana, como saben, tiene un papel fundamental aquí, no solamente a través de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), que es la fuerza de la Unión Africana que proporciona seguridad al gobierno federal de transición de Mogadiscio. Por medio del Fondo de Apoyo a la Paz en África, la Unión Europea es uno de los principales de la AMISOM, y aporta fondos para apoyar a las fuerzas de la Unión Africana. El nuevo acuerdo de contribución de 60 millones de euros acaba de quedar cerrado. Esto es parte de la promesa realizada por la Comisión en la Conferencia de Bruselas en abril de este año. El libro de la estrategia común 2008-2013 define la ayuda de la Comisión a Somalia y, en términos concretos, el programa de asistencia de la Comisión Europea para Somalia incluye un presupuesto de, en total, 215,4 millones de euros procedente del Fondo Europeo de Desarrollo para el período 2008-2013. La Operación Atalanta, la primera operación naval de la UE, pronto celebrará su aniversario. Esta operación es un éxito, ya que disuade a los piratas y también ayuda a concienciar a la comunidad naval sobre la necesidad de mejores medidas de autoprotección. Pero todos sabemos que es mucho lo que hay por hacer todavía. En paralelo a la Operación Atalanta, la Comisión utiliza el instrumento de estabilidad, un instrumento financiero, para ayudar al sistema judicial de Kenia —como acaba de indicar el Presidente del Consejo— porque Kenia ha comenzado a procesar a los piratas sospechosos arrestados por la operación, y es necesario que no exista impunidad. Este apoyo al sistema judicial keniano incluye una especie de mezcla de medidas generadoras de capacidad en los ámbitos policial, judicial y penitenciario. El programa se aplica a través de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y tiene un coste de 1,75 millones de euros. En un contexto más amplio, el desarrollo de una capacidad marítima regional es también un aspecto importante a la hora de garantizar la seguridad en la zona. La Comisión apoya la aplicación del llamado Código de Conducta de Djibouti de la Organización Marítima Internacional, de nuevo utilizando nuestro instrumento para la estabilidad. Un programa que se ocupa de determinadas rutas marítimas críticas, entre las que se cuentan la región del Cuerno de África del Golfo de Adén, ayudará a la creación en Djibouti de un centro regional de formación en asuntos marítimos. Este centro se centrará en la generación de capacidades y en la formación del personal administrativo marítimo, de los funcionarios y de los guardacostas de esa región, e incluye los de Somalia, Puntlandia y Somalilandia como viables. También se ha identificado un centro de intercambio de información en Sana´a, en Yemen, para su financiación en 2009. La primera fase de este programa ya ha comenzado y los estudios de viabilidad están en desarrollo. Permitan que ahora me centre en otra cuestión importante antes de finalizar mi intervención. La Comisión está desarrollando una política marítima integrada —que incluye una dimensión exterior— y también una vigilancia marítima total en los sectores y fronteras para generar una conciencia del entorno marítimo de las actividades en el mar, que tenga un impacto, entre otras cosas, sobre la seguridad y la protección marítimas, pero también sobre el cumplimiento de la legislación en general. La actual Presidencia sueca ha dado comienzo a una iniciativa significativa para asegurar la coherencia entre pilares de la política marítima de la UE, garantizando el vínculo entre la acción comunitaria y el trabajo desarrollado bajo el segundo pilar, en particular por parte de la Agencia Europea de Defensa. Consideramos que la integración de la vigilancia marítima encierra un apreciable potencial para ayudar a las operaciones de la UE contra la piratería, ya que la recopilación de datos de vigilancia marítima procedentes de distintas fuentes permite que las autoridades que actúan en el mar tomen decisiones y reacciones de una manera más informada. Todas estas distintas líneas de intervención, que también fueron destacadas en la Resolución del Parlamento Europeo de octubre pasado, constituyen la contribución de la Comisión a la lucha contra la piratería."@es21
"Lugupeetud juhataja! Seekord on kogu Somaalia küsimuse kese laiem, sest jätkusuutlike meetodite abil tegeldakse ka selle probleemi algpõhjustega. Komisjon on alati väitnud, et piraatluse saab lõplikult kaotada vaid siis, kui tegeleme selle põhjustega, alustades Somaalia ebastabiilsusest ning käsitledes ka riigi arenguvajadusi, mis väljenduvad äärmiselt suures vaesuses, sealhulgas massilises kirjaoskamatuses ja haavatavuses. Seetõttu on Somaalia eelmainitud julgeoleku- ja arenguprobleemide lahendamiseks hädasti vaja kõikehõlmavat lähenemist. See nõuab toimiva riigi rajamist, mis suudab jõustada seadusi ja pakkuda vähemalt põhiteenuseid. Keskmises ja pikas plaanis on hea valitsemistava, sealhulgas institutsioonide rajamine ja julgeolek, haridus ja majanduslik areng vajalikud eeldused nende tegurite kaotamiseks, mis ajendavad praegu somaallasi piraadiks hakkama. Julgeoleku seisukohast on vaja kiiresti tegutseda. Nagu teate, on Aafrika Liidul määrava tähtsusega roll, eeskätt AMISOMi kaudu, mis on Aafrika Liidu missioon, mis tagab föderaalse üleminekuvalitsuse julgeoleku Muqdishos. Aafrika rahufondi kaudu on Euroopa Liit peamine AMISOMi toetaja, kes tagab vahendeid Aafrika Liidu missiooni toetamiseks. Just sõlmiti 60 miljoni euro suurune uus toetusleping. See on osa lubadusest, mille komisjon andis selle aasta aprillis Brüsselis toimunud konverentsil. Ühises 2008.−2013. aasta strateegiadokumendis on kindlaks määratud komisjoni abi Somaaliale ning täpsemalt on komisjoni Somaalia abiprogrammi eelarve ajavahemikuks 2008−2013 kokku 215,4 miljonit eurot, mis makstakse Euroopa Arengufondist. Operatsioon Atalanta, mis on ELi esimene mereväeoperatsioon, tähistab varsti oma aastapäeva. See operatsioon on olnud edukas, sest on taganud piraatluse ohjeldamise, aga ka suurendanud laevandusringkonna teadlikkust parimatest enesekaitsemeetmetest. Ent me kõik teame, et tuleb teha veel palju rohkem. Kõrvuti operatsiooniga Atalanta kasutab komisjon stabiilsuse rahastamisvahendit Kenya kohtusüsteemi toetamiseks – nagu nõukogu eesistuja just mainis –, sest Kenya on võtnud kohustuse anda operatsiooni poolt kinni peetud ja üle antud kahtlustatavad piraadid kohtu alla, ning on oluline, et ei kujuneks karistamatust. See toetus Kenya kohtusüsteemile hõlmab teatavaid suutlikkuse suurendamise meetmeid prokuratuuri, politsei, kohtu ja vangla teenuste jaoks. Programmi rakendatakse ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) kaudu 1,75 miljoni euro ulatuses. Laiemas mõttes on piirkondliku merendusalase suutlikkuse arendamine selle piirkonna julgeoleku tagamiseks samuti oluline tahk. Komisjon toetab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni niinimetatud Djibouti kokkuleppe rakendamist, kasutades jällegi stabiilsuse rahastamisvahendit. Programm, mis tegeleb teatud kriitiliste mereteedega, sealhulgas Somaali poolsaare ja Adeni lahe piirkonnaga, aitab luua Djiboutis merendusküsimuste piirkondliku koolituskeskuse. See keskus keskendub suutlikkuse suurendamisele ning muu hulgas Somaaliast, Puntlandist ja Somaalimaalt pärinevate mereametite töötajate, ametnike ja piirkonna rannavalvurite koolitamisele vastavalt võimalustele. Piirkondlik teabejagamiskeskus Jeemenis Şan‘ā’s on samuti nimetatud 2009. aastal abisaajaks. Selle programmi esimene etapp on juba alanud ja tehnilisi tasuvusuuringuid on alustatud. Tahaksin nüüd enne lõpetamist minna veel ühe olulise küsimuse juurde. Komisjon töötab välja integreeritud merenduspoliitikat – sealhulgas välismõõdet – ning ka integreeritud mereseiret kõikides sektorites ja kõikidel piiridel, et tagada teadlikkus merel toimuvast, mis mõjutab muu hulgas mereohutust ja -julgeolekut, aga ka üldist õiguskaitset. Praegune eesistujariik Rootsi on alustanud märkimisväärset tööd, et tagada ELi merenduspoliitikas sammaste ühtsus ning kindlustada seos ühenduse tegevuse ja teise samba raames eelkõige Euroopa Kaitseagentuuri tehtud töö vahel. Usume, et mereseire integreerimine võib ELi piraatlusevastaseid operatsioone suuresti aidata, sest eri allikatest mereseireandmete hankimine võimaldab ametiasutustel merel tegutsedes otsuseid teha ja teadlikumalt reageerida. Kõik need erinevad tegevuspõhimõtted, mis on kirjas ka Euroopa Parlamendi eelmise aasta oktoobri resolutsioonis, näitavad komisjoni tööd piraatlusevastases võitluses."@et5
"Arvoisa puhemies, tällä kertaa näkökulma koko Somalian kysymykseen on laajempi, ja tämän vitsauksen perimmäisiin syihin puututaan kestävillä keinoilla. Komissio on aina ollut sitä mieltä, että merirosvous voidaan poistaa lopullisesti vain puuttumalla sen taustalla oleviin syihin, aloittaen Somalian epävakaudesta ja vastaamalla myös sen kehitystarpeisiin, jotka ilmenevät äärimmäisenä köyhyytenä, laajana lukutaidottomuutena ja haavoittuvuutena. Sen vuoksi on oleellista omaksua kattava lähestymistapa jo mainittuihin Somalian turvallisuus- ja kehityshaasteisiin puuttumiseksi. Tämä edellyttää, että saadaan luotua toimiva valtio, joka kykenee valvomaan lakien noudattamista ja tarjoamaan ainakin peruspalveluita. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, hallinto – toimielinten vakiintuminen ja turvallisuus mukaan lukien – koulutus ja taloudellinen kehitys ovat välttämättömiä edellytyksiä niiden kannusteiden poistamiselle, joiden vuoksi somalialaiset nyt ryhtyvät merirosvoiksi. Turvallisuuskysymyksessä nopea toiminta on tärkeää. Afrikan unionilla on, kuten tiedätte, hyvin keskeinen rooli, eikä vähiten sen AMISOM-joukkojen ansiosta, jotka luovat turvallisuutta siirtymäkauden liittohallitukselle Mogadishussa. Afrikan rauhanrahaston kautta Euroopan unioni on AMISOM-operaation tärkeä tukija ja myöntää varoja Afrikan unionin joukkojen ylläpitämiseksi. Sopimus uudesta 60 miljoonan euron määrärahasta on juuri saatu valmiiksi. Tämä on osa komission tämän vuoden huhtikuussa Brysselissä pidetyssä konferenssissa antamaa sitoumusta. Yhteisessä strategia-asiakirjassa vuosiksi 2008–2013 määritellään komission apu Somalialle, ja konkreettisesti Somaliaa koskevan EU:n tukiohjelman Euroopan kehitysrahastosta maksettavat määrärahat ovat yhteensä 215,4 miljoonaa euroa kaudella 2008–2013. EU:n ensimmäinen merioperaatio Atalanta on kohta toiminut vuoden ajan. Tällä onnistuneella operaatiolla luodaan merirosvouksen vastainen pelote, mutta lisätään myös merenkulkualan tietoisuutta parhaista itsesuojelutoimenpiteistä. Me kaikki tiedämme kuitenkin, että tehtävää on vielä paljon. Rinnan Atalanta-operaation kanssa komissio käyttää rahoituksellista vakautusvälinettä tukeakseen Kenian oikeuslaitosta – kuten neuvoston puheenjohtaja juuri mainitsi – sillä Kenia on sitoutunut asettamaan syytteeseen sinne siirretyt operaation yhteydessä pidätetyt merirosvouksesta epäillyt henkilöt, ja on tärkeää, että näistä rikoksista ei jätetä rankaisematta. Tämä Kenian oikeuslaitokselle annettava tuki koostuu erilaisista syyttäjälaitoksen, poliisivoimien, oikeuslaitoksen ja vankilalaitoksen valmiuksia kehittävistä toimenpiteistä. Ohjelman panee toimeen UNODC, ja se maksaa 1,75 miljoonaa euroa. Laajemmin tarkastellen myös alueellisten laivastovalmiuksien kehittäminen on tärkeä näkökohta varmistettaessa alueen turvallisuutta. Komissio tukee Kansainvälisen merenkulkujärjestön niin kutsuttujen Djiboutin käytännesääntöjen täytäntöönpanoa käyttäen tässäkin vakautusvälinettä. Tiettyjä kriittisiä merireittejä, muun muassa Afrikan sarven ja Adeninlahden aluetta, koskevalla ohjelmalla avustetaan alueellisen merenkulkuasioiden koulutuskeskuksen perustamista Djiboutiin. Keskuksen toiminnassa keskitytään valmiuksien luomiseen ja alueen, niin Somalian, Puntmaan kuin Somalimaan, merenkulkuhallinnon henkilöstön, viranomaisten ja rannikkovartiostojen kouluttamiseen mahdollisuuksien mukaan. Alueelliselle tiedotuskeskukselle Sana'assa Jemenissä on myös päätetty myöntää rahoitusta vuonna 2009. Ohjelman ensimmäinen vaihe on jo käynnistynyt, ja tekniset toteutettavuustutkimukset on aloitettu. Ennen kuin lopetan, käsittelen erästä toista tärkeää aihetta. Komissio valmistelee parhaillaan yhdennettyä meripolitiikkaa – johon sisältyy ulkoinen ulottuvuus – sekä eri alojen ja eri maiden välistä yhdennettyä merivalvontaa luodakseen tilannetietoisuutta merellä harjoitetusta sellaisesta toiminnasta, joka vaikuttaa muun muassa meriturvallisuuteen ja turvatoimiin mutta myös yleiseen lainvalvontaan. Nykyinen puheenjohtajavaltio Ruotsi on tehnyt merkittäviä ponnistuksia varmistaakseen EU:n meripolitiikan johdonmukaisuuden eri pilarien välillä ja yhteyden yhteisön toiminnan ja varsinkin Euroopan puolustusviraston toisen pilarin puitteissa tekemän työn välillä. Katsomme, että merivalvonnan yhdentäminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia avustaa EU:n operaatioita merirosvousta vastaan, koska merivalvontatietojen kerääminen eri lähteistä antaa merellä toimiville viranomaisille mahdollisuuden tehdä päätöksiä ja reagoida parempien tietojen perusteella. Kaikki nämä eri toimintalinjat, jotka mainitaan myös Euroopan parlamentin viime lokakuussa antamassa päätöslauselmassa, muodostavat komission panoksen merirosvouksen torjuntaan."@fi7
"Madame la Présidente, cette fois, l’accent mis sur l’ensemble de la question de la Somalie est plus large, il tient également compte des causes profondes de ce fléau avec des méthodes viables. La Commission a toujours soutenu que la piraterie ne pourra finalement être éradiquée que si l’on s’occupe des causes sous-jacentes, à commencer par l’instabilité en Somalie, et également si nous prenons en charge les besoins en développement du pays, qui connaît une pauvreté écrasante et où l’analphabétisme et une vulnérabilité extrême accable la population. Une approche globale est donc essentielle pour relever les défis de la sécurité et du développement en Somalie. Celle-ci nécessitera l’installation d’un État fonctionnel capable de faire respecter la loi et de fournir au minimum les services de base à la population. À moyen et à long terme, la gouvernance, notamment l’élaboration d’institutions et la sécurité, l’éducation et le développement économique sont des conditions préalables nécessaires pour l’élimination des conditions d’existence qui poussent les Somaliens à se faire pirates. Du côté de la sécurité, une démarche rapide est essentielle. Comme vous le savez, l’Union africaine a un rôle déterminant à jouer, notamment par l’intermédiaire de l’AMISOM, qui est la force de l’Union africaine assurant la sécurité pour le compte du gouvernement fédéral transitoire de Mogadiscio. Par l’intermédiaire de l’instrument financier pour la paix en Afrique, l’Union européenne contribue largement à l’apport de fonds pour soutenir les forces de l’Union africaine. Le nouvel accord de contribution de 60 millions d’euros vient juste d’être finalisé. Celui-ci fait partie d’un engagement pris par la Commission lors de la conférence de Bruxelles en avril de cette année. Le document de stratégie commun 2008-2013 définit l’assistance de la Commission à la Somalie et concrètement, le programme de soutien de la CE pour la Somalie dispose d’un budget de 215,4 millions d’euros octroyé par le Fonds européen de développement (FED) pour la période 2008-2013. L’opération Atalanta, la première opération navale de l’Union européenne, fêtera bientôt son anniversaire. Cette opération est une réussite, c’est-à-dire qu’elle constitue un facteur de dissuasion pour les pirates et sensibilise également la communauté maritime quant aux meilleures mesures d’autoprotection. Toutefois, nous savons tous que de nombreux efforts doivent encore être accomplis. En parallèle à l’opération Atalanta, la Commission utilise l’instrument de stabilité, un instrument financier destiné à soutenir le système judiciaire kenyan – comme vient de le mentionner le président du Conseil – car le Kenya a entrepris de poursuivre les suspects transférés qui ont été appréhendés lors de l’opération, et il est nécessaire qu’il n’y ait pas d’impunité. Ce soutien au système judiciaire kenyan comprend une sorte de mélange de mesures de renforcement des capacités pour les services assurant les poursuites judiciaires, la police, et l’administration pénitentiaire. Le programme est mis en œuvre par l’intermédiaire de l’ONUDC à hauteur de 1,75 million d’euros. Plus généralement, le développement des capacités maritimes est également un aspect important pour assurer la sécurité dans la région. La Commission soutient la mise en œuvre du code de conduite de Djibouti de l’Organisation maritime internationale, une fois de plus en utilisant notre instrument de stabilité. Un programme consacré à certains itinéraires maritimes critiques, notamment la région de la Corne de l’Afrique et du golfe d’Aden, aidera à créer un centre de formation régional pour les affaires maritimes à Djibouti. Ce centre aura pour mission principale de renforcer les capacités et de former le personnel de l’administration maritime, les fonctionnaires et les gardes-côtes de la région, y compris le personnel originaire de Somalie, du Puntland et du Somaliland, dans la mesure du possible. En 2009, un centre régional de partage de l’information situé à Sana’a, au Yémen, s’est également vu octroyer un financement. La première phase de ce programme a déjà commencé et des études de faisabilité technique sont lancées. Je voudrais à présent aborder une autre question importante avant de conclure. La Commission met au point une politique maritime intégrée – y compris sa dimension extérieure – et également une surveillance maritime intégrée de l’ensemble des secteurs et des frontières afin de permettre une bonne connaissance de la situation et des activités en mer et de leurs répercussions, entre autres, sur la sécurité maritime, mais également de l’application générale de la loi. La Présidence suédoise actuelle a amorcé des efforts significatifs pour garantir la cohérence interpiliers de la politique maritime de l’Union européenne, afin d’assurer le lien entre l’action communautaire et les travaux déployés par le deuxième pilier, notamment l’Agence européenne de défense. Nous croyons que l’intégration de la surveillance maritime est particulièrement susceptible d’aider les opérations de l’Union européenne contre la piraterie, étant donné que la collecte de données liées à la surveillance maritime issues de différentes sources permet aux autorités compétentes en mer de prendre des décisions et de réagir en connaissance de cause. Tous ces différents domaines d’activités, qui sont également présentés dans la résolution du Parlement européen d’octobre dernier, constituent la contribution de la Commission à la lutte contre la piraterie."@fr8
". – Elnök asszony, ez alkalommal a szomáliai kérdéskört tágabb megközelítésből szemléljük, fenntartható megoldásokat keresve e súlyos probléma kiváltó okaira is. A Bizottság mindig tartotta magát ahhoz az álláspontjához, miszerint a kalózkodást csak a mögötte meghúzódó okok megoldásával, kezdve a Szomáliában uralkodó bizonytalan helyzettel, illetve az ország fejlesztési szükségleteinek megoldásával lehet felszámolni, amelyek a rendkívüli mértékű szegénységben, valamint többek között a tömeges írástudatlanságban és sebezhetőségben nyilvánulnak meg. Ezért elengedhetetlen az említett szomáliai biztonsági és fejlesztési kihívások kezelésének átfogó megközelítése. Ehhez egy olyan működő állam létrehozására van szükség, amely képes a törvények betartatására és legalábbis az alapvető szolgáltatások biztosítására. Közép- és hosszú távon a kormányzás, beleértve az intézmények kiépítését és a biztonságot, az oktatás és a gazdasági fejlődés képezik a szükséges előfeltételeket ahhoz, hogy megszűnjenek azok a körülmények, amelyek a szomáliaiakat jelenleg kalózkodásra sarkallják. A biztonság tekintetében elengedhetetlen a gyors megközelítés. Amint azt tudják, az Afrikai Uniónak ebben kulcsszerepet kell játszania, nem utolsósorban az AMISOM-on keresztül, amely az Afrikai Unió azon erőit tömöríti, amelyek az átmeneti szövetségi kormány biztonságáról gondoskodnak Mogadishuban. Az Afrikai Békeprogram keretében az Európai Unió jelentős mértékben hozzájárul az AMISOM-hoz, továbbá pénzügyi támogatást nyújt az Afrikai Unió erőinek. Az új, 60 millió EUR összegről szóló hozzájárulási megállapodást éppen most véglegesítették. Ez része a Bizottság ez év áprilisában, a brüsszeli konferencián tett ígéretének. A 2008-2013-as időszakra vonatkozó közös stratégiai dokumentum rendelkezik a Bizottság által Szomáliának nyújtandó támogatásról, és ennek értelmében az Európai Bizottság szomáliai támogatási programja összesen 215,4 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkezik az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) a 2008-2013-as időszakra. Az ATALANTA művelet, az EU első haditengerészeti művelete hamarosan első évfordulóját ünnepli. Ez a művelet sikeres, elrettentő hatással van a kalózokra, ugyanakkor a hajózó közösségben is tudatosítja a legjobb önvédelmi intézkedéseket. De mindannyian tudjuk, hogy ennél még sokkal többet kell tenni. Az ATALANTA művelettel párhuzamosan a Bizottság a stabilitási eszközt (amely egy pénzügyi eszköz) is felhasználja a kenyai igazságszolgáltatási rendszer támogatására – amint azt a Tanács elnöke az imént említette –, mivel Kenya vállalkozott a művelet keretében letartóztatott és átadott, kalóztámadással gyanúsított személyek bíróság elé állítására, és lényeges, hogy ezek a személyek ne maradjanak büntetlenül. A kenyai igazságszolgáltatási rendszer támogatása a bűnüldöző, a rendőri, a bírói és a büntetés-végrehajtási szolgálatok kapacitásainak növelését célzó intézkedések egyfajta elegyét foglalja magába. A programot az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalán (UNODC) keresztül hajtják végre, és a program költsége 1,75 millió EUR. Tágabb összefüggésben a regionális tengeri kapacitások fejlesztése szintén fontos szerepet játszik a térség biztonságának biztosításában. A Bizottság támogatja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet ún. dzsibuti magatartási kódexének végrehajtását, amihez ismét a stabilitási eszközt veszi igénybe. Dzsibutiban egy regionális tengerészeti kiképzőközpontot hoznak létre. Ehhez egy olyan kritikus tengeri útvonalakkal foglalkozó program fog segítséget nyújtani, amelyek közé Afrika szarva és az Ádeni-öböl térsége is tartozik. A központ fő feladata a kapacitásépítés, valamint a térség, ezen belül is – amennyire megvalósítható – a szomáliai Puntföld és Szomáliföld tengerészeti adminisztrációs személyzetének, hivatalnokainak és parti őrségének képzése lesz. 2009-ben szintén támogatásra jelöltek ki egy regionális információcsere-központot a jemeni Szanaa-ban. Ennek a programnak az első szakasza már folyamatban van, és megkezdődött a műszaki megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése. Mielőtt befejezném, hadd térjek rá egy másik fontos kérdésre. A Bizottság egy integrált tengerpolitika kialakításán – amelybe a külső dimenzió is beletartozna –, valamint a tengerfelügyelet ágazatokon és határokon átnyúló integrációján dolgozik annak érdekében, hogy kifejlesszék a tengeri tevékenységekkel kapcsolatos helyzeti tudatosságot, ami többek között kihat a tengeri biztonságra és védelemre, valamint általában a bűnüldözésre is. A svéd soros elnökség jelentős erőfeszítéseket kezdeményezett annak érdekében, hogy biztosítsa az EU tengerpolitikájának pillérek közötti koherenciáját, azaz a kapcsolatot a Bizottság tevékenysége és a második pillér keretében, nevezetesen az Európai Védelmi Ügynökség által végzett munka között. Úgy véljük, hogy a tengerfelügyelet integrációja nagy támogatási potenciállal bír a kalózkodás elleni uniós műveletek számára, mivel a különböző forrásokból származó tengerfelügyeleti információk összegyűjtése a tengeri hatóságok tájékozottabb döntéshozatalát és válaszlépéseit teszi lehetővé. A tavaly októberi európai parlamenti állásfoglalásban is felvázolt tevékenységek összessége képezi a Bizottság kalózkodás elleni küzdelemhez való hozzájárulását."@hu11
"Signora Presidente, questa volta la discussione sulla questione somala abbraccia un concetto molto più ampio e affronta anche le motivazioni profonde di tale flagello con metodi sostenibili. La Commissione ha sempre sostenuto che la pirateria può essere eliminata definitivamente solo se si risolvono le cause che stanno alla sua fonte, a cominciare dall’instabilità della Somalia, e si fa fronte alle necessità di sviluppo di questo paese, che si manifestano sotto forma di estrema povertà, analfabetismo e vulnerabilità di massa. E’ pertanto fondamentale, come già detto, un approccio globale che accolga le sfide della sicurezza e dello sviluppo in Somalia. Ciò comporterà l’istituzione di uno Stato funzionante, in grado di far rispettare le leggi e garantire almeno i servizi fondamentali. Nel medio e lungo termine, la inclusi il potenziamento delle istituzioni e la sicurezza – l’istruzione e lo sviluppo economico sono prerequisiti necessari all’eradicazione degli incentivi che attualmente spingono i somali a diventare pirati. Sul fronte della sicurezza è necessario un approccio rapido. L’Unione africana, come sapete, deve svolgere un ruolo centrale, anche attraverso l’AMISOM, che rappresenta la forza dell’Unione africana che garantisce la sicurezza al governo di transizione federale di Mogadiscio. Grazie al Fondo per la pace in Africa, l’Unione europea è uno dei maggiori sostenitori della missione dell’Unione africana in Somalia e fornisce i mezzi necessari a sostenerne le forze. Il nuovo accordo per un contributo di 60 milioni di euro è stato appena ultimato. Esso rientra nell’impegno che la Commissione ha sottoscritto durante la conferenza di Bruxelles ad aprile di quest’anno. Il documento di strategia comune per il periodo 2008-2013 definisce le forme di assistenza della Commissione alla Somalia. In termini concreti, il programma di supporto della Comunità europea per la Somalia gode, per tale periodo, di un bilancio totale di 215,4 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo. L’operazione Atalanta, la prima operazione navale dell’Unione europea, festeggerà presto il primo anniversario. L’operazione è stata di successo e ha costituito da deterrente contro la pirateria, contribuendo altresì ad aumentare la consapevolezza della comunità marittima sulle migliori misure da adottare per la propria salvaguardia. Tutti noi sappiamo, nondimeno, che molto resta ancora da fare. Parallelamente all’operazione Atalanta, la Commissione utilizza lo strumento finanziario per la stabilità per sostenere il sistema giudiziario keniota, come ha appena ricordato il presidente del Consiglio, perché tale paese si è assunto il compito di perseguire i sospetti pirati arrestati ed estradati nel corso dell’operazione, ed è necessario che essi non rimangano impuniti. Tale sostegno al sistema giudiziario keniota comprende un insieme di misure per lo sviluppo dei servizi di persecuzione, polizia, giudizio e detenzione. Il programma è attuato attraverso l’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine a un costo pari a 1,75 milioni di euro. In un contesto più ampio, anche lo sviluppo della capacità marittima regionale è un aspetto importante per garantire la sicurezza della zona. La Commissione sostiene l’attuazione del cosiddetto codice di condotta dell’Organizzazione marittima internazionale di Gibuti, utilizzando ancora una volta lo strumento comunitario per la stabilità. Un programma che tenga conto di alcune rotte marittime particolarmente critiche, come il Corno d’Africa e la zona del Golfo di Aden, supporterà la creazione di un centro regionale di formazione per gli affari marittimi a Gibuti. Questo centro si occuperà della crescita e della formazione del personale amministrativo marittimo, degli ufficiali e dei guardiacoste della regione, provenienti, se possibile, anche da Somalia, Puntland e Somaliland. E’ stato individuato altresì un centro regionale per la condivisione delle informazioni a Sana’a, nello Yemen, da istituire nel 2009. La prima fase del programma è già iniziata e gli studi di fattibilità tecnica sono stati avviati. Permettetemi ora di passare a un’altra importante questione prima di concludere il mio discorso. La Commissione sta sviluppando una politica marittima – che prevede anche una dimensione esterna – e una sorveglianza marittima integrate attraverso i vari settori e le frontiere al fine di creare una consapevolezza situazionale marittima delle attività in mare che influenzi, fra le altre cose, la sicurezza marittima e il rispetto della legge in generale. La presidenza in carica svedese ha iniziato uno sforzo significativo per assicurare la coerenza tra i pilastri della politica marittima europea, garantendo il nesso tra l’azione comunitaria e il lavoro sviluppato ai sensi del secondo pilastro, in particolar modo dall’Agenzia europea per la difesa. Riteniamo che l’integrazione della sorveglianza marittima abbia un grosso potenziale nel sostegno alle operazioni antipirateria dell’Unione europea, in quanto la raccolta dei dati della sorveglianza marittima provenienti dalle diverse fonti permette alle autorità in mare di prendere decisioni e reagire in modo più informato. Tutte queste linee d’azione, evidenziate anche nella risoluzione del Parlamento dello scorso ottobre, costituiscono il contributo della Commissione alla lotta contro la pirateria."@it12
"Gerb. pirmininke, šįkart į visą Somalio klausimą žiūrima plačiau, taip pat pagrįstais metodais nagrinėjamos esminės šios nelaimės priežastys. Komisija visada laikėsi nuomonės, kad piratavimą galima galutinai išgyvendinti tik pašalinus pagrindines jo priežastis, pirmiausia Somalio nestabilumą, taip pat patenkinus šalies vystymosi poreikius, kuriuos aiškiai rodo nepaprastai didelis skurdas, įskaitant masinį neraštingumą ir pažeidžiamumą. Todėl būtinas visapusiškas požiūris į jau minėtų Somalio saugumo ir vystymosi problemų sprendimą. Tam reikės sukurti veikiančią valstybę, sugebančią užtikrinti įstatymų vykdymą ir teikti bent jau pagrindines paslaugas. Tiek vidutinės trukmės, tiek ilguoju laikotarpiu valdymas, įskaitant institucijų kūrimą ir saugumą, švietimas ir ekonominis vystymasis yra būtinos prielaidos pašalinti dabar esančias paskatas somaliečiams tapti piratais. Saugumo požiūriu būtinas greitas būdas. Kaip žinote, Afrikos Sąjunga turi suvaidinti pagrindinį vaidmenį, ypač pasinaudodama Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOK), kuri yra Afrikos Sąjungos ginkluotosios pajėgos, Mogadiše užtikrinančios pereinamosios vyriausybės saugumą. Dėl Afrikos taikos priemonės Europos Sąjunga yra pagrindinė paramos AMISOK teikėja, skirianti lėšų Afrikos Sąjungos pajėgoms palaikyti. Ką tik buvo užbaigtas susitarimas dėl 60 mln. EUR įnašo. Tai yra dalis pažado, kurį Komisija davė konferencijoje, vykusioje šių metų balandžio mėn. Briuselyje. Bendrame 2008–2013 m. strategijos dokumente nustatyta Komisijos pagalba Somaliui. Konkrečiai kalbant, EB paramos Somaliui programa iš viso turi 215,4 mln. EUR biudžetą iš 2008–2013 m. Europos vystymosi fondo (EVF). Operacija „Atalanta“, pirmoji ES karinio jūrų laivyno operacija, greitai švęs savo metines. Ši operacija yra sėkmės pavyzdys – ji ne tik atgraso nuo piratavimo, bet ir suteikia laivybos bendruomenei daugiau informacijos apie geriausias savigynos priemones. Tačiau visi žinome, kad dar daug reikia nuveikti. Vykdydama operaciją „Atalanta“, Komisija tuo pačiu metu naudoja ir stabilumo priemonę, finansinę priemonę, kad paremtų Kenijos teisingumo sistemą, – kaip ką tik minėjo Tarybos pirmininkas, – nes Kenija apsiima patraukti baudžiamojon atsakomybėn perduotus asmenis, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus ir kurie buvo sulaikyti vykdydami operaciją. Būtina, kad nebūtų nebaudžiamumo. Prie šios paramos Kenijos teismų sistemai priskiriamas tam tikras baudžiamojo persekiojimo, policijos, teismų sistemos ir kalėjimo tarnybų kompetencijos didinimo priemonių derinys. Programa įgyvendinama pasinaudojant UNODC, tam tenka 1,75 mln. EUR išlaidų. Platesniu mastu regioninių jūrų pajėgumų didinimas taip pat yra svarbus saugumo regione užtikrinimo aspektas. Komisija palaiko vadinamojo Tarptautinės jūrų organizacijos Džibučio elgesio kodekso įgyvendinimą, tam taip pat panaudoja mūsų stabilumo priemonę. Pagal programą, skirtą tam tikriems pavojingiems laivybos maršrutams, įskaitant Afrikos Kyšulį ir Adeno įlanką, bus padedama Džibutyje įkurti regioninį mokymo centrą laivybos reikalams. Šis centras daugiausia dėmesio skirs regiono laivybos administracijos, pareigūnų ir pakrantės sargybinių, taip pat, jei bus įmanoma, iš Somalio, Puntlando ir Somalilando, kompetencijos didinimui ir mokymui. Taip pat buvo nuspręsta 2009 m. finansuoti regioninį keitimosi informacija centrą, esantį Sanoje (Jemenas). Pradėtas pirmasis šios programos etapas ir techninio įgyvendinamumo tyrimas. Prieš baigdama norėčiau pakalbėti kitu svarbiu klausimu. Komisija rengia integruotą jūrų politiką, įskaitant išorės aspektą, taip pat integruotą jūrų laivybos priežiūrą sektoriuose ir palei sienas, siekdama suformuoti suvokimą, kokia jūroje laivybos situacija, turintį poveikį, be kita ko, ne tik laivybos saugumui ir apsaugai, bet ir apskritai teisėsaugai. Šiuo metu Tarybai pirmininkaujanti Švedija nemažai pasistengė, kad būtų surengta ES jūrų politikos vidaus ramsčių konferencija užtikrinant Bendrijos veiksmų ir atlikto darbo pagal antrąjį ramstį, ypač pagal Europos gynybos agentūrą, sąsają. Manome, kad jūrų laivybos priežiūros integracija turi didžiulę galimybę padėti vykdyti ES operacijas prieš piratavimą, nes jūrų laivybos priežiūros iš įvairių šaltinių surinkti duomenys suteikia galimybę jūroje veikiančioms valdžios institucijoms priimti sprendimus ir reaguoti daugiau informacija pagrįstu būdu. Visos šios įvairios veiklos kryptys, taip pat pabrėžiamos praėjusio spalio mėn. EP rezoliucijoje, yra Komisijos įnašas į kovą su piratavimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šoreiz viss Somālijas jautājums kopumā tiek skatīts plašākā mērogā, risinot šī posta iemeslu arī ar ilgtspējīgām metodēm. Komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka vienīgais veids, kā pilnībā izskaust pirātismu, ir novērst tā cēloņus, piemēram, nestabilitāti Somālijā, risināt problēmas attīstības jomā šajā valstī, proti, ļoti lielu nabadzību, tajā skaitā masveida analfabētismu un neaizsargātību. Tāpēc ir būtiski īstenot visaptverošu pieeju, lai risinātu jautājumus saistībā ar drošību un attīstību Somālijā, kas jau tika minēti. Lai to nodrošinātu, ir jāizveido funkcionējoša valsts, kas spēj ieviest likumus un nodrošināt vismaz pamatpakalpojumus. Vidēji ilgā laikā vai ilgtermiņā priekšnosacījumi, kas vajadzīgi, lai izskaustu pašreiz Somālijā pastāvošo pamudinājumu nodarboties ar pirātismu, ir pārvaldība, tajā skaitā iestāžu izveide un drošība, izglītība un ekonomiskā attīstība. Runājot par drošību, ir jārīkojas nekavējoties. Kā zināms, Āfrikas Savienībai ir centrālā loma, vismaz attiecībā uz — Āfrikas Savienības spēkiem, kas garantē Mogadīšo federālās pagaidu valdības drošību. Āfrikas Miera nodrošināšanas fondā Eiropas Savienība ir nozīmīgs atbalstītājs, nodrošinot līdzekļus Āfrikas Savienības spēku atbalstam. Ir pabeigts jaunais ieguldījumu nolīgums par EUR 60 miljoniem. Tā ir daļa no Komisijas solījuma, ko tā izteica konferencē Briselē šī gada aprīlī. 2008.-2013. gada kopīgas stratēģijas dokumentā definēts Komisijas atbalsts Somālijai, un, konkrēti runājot, EK Somālijas atbalsta programmas kopējais budžets ir EUR 215,4 miljoni no Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem, ko paredzēts piešķirt laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam. Drīz būs ES pirmās jūras operācijas gadadiena. Šī operācija ir veiksmīga, un tā īsteno preventīvos pasākumus pirātisma jomā, kā arī uzlabo kuģošanas kopienas informētību par labākajiem pašaizsardzības pasākumiem. Taču mēs visi zinām, ka mums priekšā vēl ir daudz darba. Paralēli operācijai Komisija izmanto stabilitātes instrumentu — finanšu instrumentu, lai, kā Padomes priekšsēdētājs tikko minēja, atbalstītu Kenijas tiesu sistēmu, jo Kenija ir apņēmusies ierosināt lietu pret nodotajiem aizdomās turētajiem pirātiem, kas apzināti šajā operācijā, un nedrīkst pieļaut, ka pārkāpumi paliek nesodīti. Šajā atbalstā Kenijas tieslietu sistēmai ietilpst dažādi veiktspējas palielināšanas pasākumi attiecībā uz apsūdzību, policiju, tiesu un ieslodzījuma vietu pakalpojumiem. Programma tiek īstenota ietvaros, un tās izmaksas ir EUR 1,75 miljoni. Plašākā kontekstā reģionālās jūras transporta iespēju attīstība ir arī svarīgs aspekts, lai uzturētu drošību šajā apgabalā. Komisija atbalsta tā dēvētā Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Džibutijas rīcības kodeksa ieviešanu, izmantojot stabilitātes instrumentu. Programma, kas saistīta ar noteiktiem svarīgiem jūras ceļiem, ieskaitot Āfrikas ragu un Adenas līča reģionu, palīdzēs Džibutijā izveidot reģionālu mācību centru jūras lietās. Šajā centrā galvenā uzmanība būs vērsta uz jūras administrācijas darbinieku, amatpersonu un attiecīgā reģiona krasta apsardzes darbinieku, to skaitā darbinieku no Somālijas, Puntlendas un Somālilendas, ja iespējams, veiktspējas palielināšanu un apmācību. 2009. gadā finansējumu paredzēts piešķirt arī reģionālam informācijas apmaiņas centram Sanā, Jemenā. Šīs programmas pirmais posms, kā arī tehniskā priekšizpēte jau ir uzsākta. Nobeigumā es vēlos runāt par vēl kādu svarīgu jautājumu. Komisija izstrādā integrētu jūrniecības politiku, arī attiecībā uz ārējo dimensiju, kā arī integrētu jūrniecības pārraudzību dažādos sektoros un reģionos, lai veicinātu izpratni par situāciju jūrniecībā attiecībā uz darbībām jūrā, kas cita starpā ietekmē arī kuģošanas drošību un drošumu, kā arī attiecībā uz vispārējo tiesību aktu ievērošanu. Pašreizējā Zviedrijas prezidentūra ir uzsākusi nopietnu darbu, lai nodrošinātu ES jūrniecības politikas pīlāru savstarpējo saskaņotību, kas nodrošina saikni starp Kopienas darbībām un otrā pīlāra, īpaši Eiropas Aizsardzības aģentūras, darbu. Mūsuprāt, kuģošanas pārraudzības integrācija var lielā mērā palīdzēt ES operācijām cīņā pret pirātismu, jo, apkopojot no dažādiem avotiem iegūtus kuģošanas pārraudzības datus, varas iestādes, kas darbojas jūrā, var pieņemt lēmumus un rīkoties, ņemot vērā pamatotu informāciju. Visas šīs dažādās darbības, kas minētas arī EP rezolūcijā, kas tika pieņemta pagājušā gada oktobrī, ir pamats Komisijas ieguldījumam cīņā pret pirātismu."@lv13
"Madam President, this time the focus on the whole question of Somalia is wider, also addressing the root causes of this scourge with sustainable methods. The Commission has always maintained that piracy can only be finally eradicated by addressing the underlying causes, beginning with the instability in Somalia and also addressing the country’s development needs, which manifest themselves in the most extreme poverty, including massive illiteracy and vulnerability. Therefore, a comprehensive approach to addressing the challenges of security and development in Somalia, which have been mentioned, is essential. This will require the establishment of a functioning state, capable of enforcing laws and providing at least basic services. In the medium to long term, governance, including institution-building and security, education and economic development are necessary preconditions for the eradication of the incentives which now exist for Somalis to become pirates. On the security side, a rapid approach is essential. The African Union has, as you know, a pivotal role to play, not least through AMISOM, which is the African Union force providing security for the transitional federal government in Mogadishu. Through the Africa Peace Facility, the European Union is a major contributor to AMISOM, providing funds to support African Union forces. The new contribution agreement of EUR 60 million has just been finalised. This is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year. The joint strategy paper 2008-2013 defines Commission assistance to Somalia and, in concrete terms, the EC support programme for Somalia has a budget of, altogether, EUR 215.4 million from the European Development Fund (EDF) for the period 2008-2013. The Operation ATALANTA, the EU’s first naval operation, will soon celebrate its anniversary. This operation is a success, providing deterrence to piracy but also raising the awareness of the shipping community on best self-protection measures. But, we all know that much more has yet to be done. In parallel to the operation ATALANTA, the Commission uses the instrument of stability, a financial instrument, to support the Kenyan justice system – as the President of the Council has just mentioned – because Kenya has undertaken to prosecute transferred suspected pirates apprehended by the operation, and it is necessary that there should not be impunity. This support to the Kenyan judiciary system includes a sort of mixture of capacity-building measures for prosecution, police, judicial and prison services. The programme is implemented through the UNODC at a cost of EUR 1.75 million. In a broader context, regional maritime capacity development is also an important aspect of ensuring security in the area. The Commission supports the implementation of the so-called Djibouti Code of Conduct of the International Maritime Organisation, once again by using our instrument for stability. A programme dealing with certain critical maritime routes, including the Horn of Africa and the Gulf of Aden region, will assist the creation of a regional training centre for maritime affairs in Djibouti. This centre will focus on the capacity-building and training of maritime administration staff, officials and coastguards of the region, including from Somalia, Puntland and Somaliland, as feasible. A regional information-sharing centre in Sana’a, Yemen, has also been identified for funding in 2009. The first phase of this programme has already started and technical feasibility studies are launched. Let me now turn to another important issue before concluding. The Commission is developing an integrated maritime policy – including an external dimension – and also integrated maritime surveillance across the sectors and borders to generate maritime situational awareness of activities at sea, impacting, among other things, on maritime safety and security but also on general law enforcement. The current Swedish Presidency has initiated a significant effort to ensure the inter-pillar coherence of EU maritime policy, ensuring the link between Community action and the work developed under the second pillar, notably by the European Defence Agency. We believe that the integration of maritime surveillance has a strong potential to assist EU operations against piracy, as the harvesting of maritime surveillance data from different sources allows authorities acting at sea to take decisions and react in a more informed manner. All these different strands of activities, which are also outlined in the EP resolution of last October, constitute the Commission’s contribution to the fight against piracy."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ditmaal is de focus op de hele kwestie-Somalië breder en proberen we met duurzame methoden deze plaag ook bij de wortel aan te pakken. De Commissie heeft altijd gesteld dat piraterij pas voorgoed kan worden uitgeroeid als de onderliggende oorzaken worden aangepakt, om te beginnen de instabiliteit in Somalië en de ontwikkelingsbehoeften van het land, die tot uiting komen in de meest extreme armoede, massaal analfabetisme en enorme kwetsbaarheid. Daarom is een alomvattende aanpak van de genoemde veiligheids- en ontwikkelingsproblemen in Somalië van essentieel belang. Dit vereist dat een functionerende staat in het leven wordt geroepen, die wetten kan handhaven en ten minste basale diensten kan aanbieden. Op middellange tot lange termijn zijn goed bestuur (met inbegrip van institutionele opbouw), veiligheid, onderwijs en economische ontwikkeling noodzakelijke voorwaarden om een einde te maken aan de aantrekkingskracht die de piraterij nu op Somaliërs uitoefent. Wat de veiligheid betreft is snel optreden essentieel. Daarbij is, zoals u weet, een sleutelrol weggelegd voor de Afrikaanse Unie, niet het minst via AMISOM, de missie van de Afrikaanse Unie ter beveiliging van de federale overgangsregering in Mogadishu. Door middel van de Vredesfaciliteit voor Afrika levert de Europese Unie een belangrijke bijdrage aan AMISOM en verstrekt zij middelen ter ondersteuning van de troepen van de Afrikaanse Unie. De overeenkomst over de nieuwe bijdrage van zestig miljoen euro is zojuist afgerond. Deze maakt deel uit van een toezegging die de Commissie in april van dit jaar heeft gedaan tijdens de conferentie in Brussel. In het document over de gezamenlijke strategie voor 2008-2013 wordt de bijstand van de Commissie aan Somalië vastgesteld. Concreet gesproken beschikt het EG-steunprogramma voor Somalië voor de periode 2008-2013 over een begroting van in totaal 215,4 miljoen euro uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Operatie Atalanta, de eerste marineoperatie van de EU, is binnenkort één jaar oud. Deze operatie is een succes niet alleen omdat zij piraten afschrikt maar ook omdat de zeevaartgemeenschap zich daarmee beter bewust wordt van de beste beschermingsmaatregelen. Toch weten we allemaal dat er nog veel meer moet gebeuren. Naast de operatie Atalanta zet de Commissie het stabiliteitsinstrument – dat een financieel instrument is – in ter ondersteuning van het Keniaanse rechtssysteem omdat Kenia – zoals de voorzitter van de Raad zojuist heeft gezegd – de vervolging van opgebrachte, tijdens de operatie aangehouden piraterijverdachten op zich heeft genomen en het noodzakelijk is dat deze niet onbestraft blijven. Deze steun aan de Keniaanse rechterlijke macht omvat in zekere zin een mengsel van maatregelen voor capaciteitsopbouw voor gerechtelijke vervolging, voor politiële, rechterlijke en gevangenisdiensten. Het programma wordt uitgevoerd via het Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties en kost 1,75 miljoen euro. In breder verband is regionale maritieme capaciteitsopbouw ook een belangrijk aspect van het waarborgen van de veiligheid in het gebied. De Commissie steunt de uitvoering van de zogenoemde gedragscode van Djibouti van de Internationale Maritieme Organisatie, eveneens door middel van het stabiliteitsinstrument. Een programma gericht op bepaalde kritieke zeevaartroutes, waaronder de regio van de Hoorn van Afrika en de Golf van Aden, bevordert de totstandkoming van een regionaal maritiem opleidingscentrum in Djibouti. Dit centrum zal werken aan de capaciteitsopbouw en opleiding van maritiem administratief personeel, functionarissen en kustwachters in de regio, inclusief het gebied van Somalië, Puntland en Somaliland, voor zover haalbaar. Een regionaal informatiecentrum in Sana’a (Jemen) is eveneens aangewezen voor financiële steun in 2009. De eerste fase van dit programma is al van start gegaan en er zijn technische haalbaarheidsstudies begonnen. Laat ik voordat ik afsluit nog een ander belangrijk punt aansnijden. De Commissie werkt aan de opzet van een geïntegreerd maritiem beleid – met een externe dimensie – en aan geïntegreerde sector- en grensoverschrijdend maritieme surveillances om meer informatie te verzamelen over alle activiteiten op zee die gevolgen hebben voor onder meer de maritieme veiligheid, maar ook voor de rechtshandhaving in het algemeen. Het huidige Zweedse voorzitterschap heeft een belangrijke inspanning geïnitieerd om de samenhang tussen de pijlers van het maritieme EU-beleid te waarborgen en een koppeling te garanderen tussen het optreden van de Gemeenschap en het werk dat in het kader van de tweede pijler wordt ontplooid, met name door het Europees Defensieagentschap. Wij zijn ervan overtuigd dat geïntegreerde maritieme surveillances grote mogelijkheden bieden voor ondersteuning van de EU-operaties tegen piraterij, omdat de autoriteiten op zee met de gegevens van de maritieme surveillances, afkomstig uit verschillende bronnen, beter overwogen beslissingen kunnen nemen en doeltreffender kunnen optreden. Al deze verschillende onderdelen van onze activiteiten, die ook zijn geschetst in de resolutie van het Europees Parlement van afgelopen oktober, vormen de bijdrage van de Commissie aan de strijd tegen piraterij."@nl3
"Pani przewodnicząca! Tym razem podejście do problemu Somalii jest o wiele szersze, obejmuje również usunięcie przy pomocy zrównoważonych metod przyczyn tej plagi. Komisja zawsze utrzymywała, że piractwo można wykorzenić jedynie przez rozwiązywanie kwestii leżących u jego podłoża, poczynając od niestabilności w Somalii, po rozwiązanie potrzeb rozwojowych kraju, które przejawiają się najbardziej skrajnym ubóstwem, w tym masowym analfabetyzmem i podatnością na zagrożenia. Dlatego sprawą zasadniczą jest kompleksowe podejście do rozwiązania problemów bezpieczeństwa i rozwoju w Somalii, o których mówiono. Będzie to wymagało stworzenia funkcjonującego państwa, zdolnego do egzekwowania prawa i zapewniającego przynajmniej podstawowe usługi. W średnim i długim okresie, sprawowanie rządów, w tym budowa instytucji i bezpieczeństwa, kształcenie i rozwój gospodarczy, są koniecznymi wstępnymi warunkami dla wykorzenienia bodźców popychających Somalijczyków do trudnienia się piractwem. W sprawach bezpieczeństwa liczy się przede wszystkim czas. Unia Afrykańska, jak państwu wiadomo, ma do odegrania kluczową rolę, nie tylko poprzez AMISOM, który jest siłą Unii Afrykańskiej zapewniającą bezpieczeństwo tymczasowego rządu federalnego w Mogadiszu. Poprzez Afrykańską Organizację na rzecz Pokoju, Unia Europejska jest głównym donatorem na rzecz AMISOM, zabezpieczającym fundusze na wspieranie sił Unii Afrykańskiej. Ostatnia dokonana przez nas wpłata to 60 milionów euro. Jest to część zobowiązania podjętego przez Komisję na konferencji w Brukseli w kwietniu bieżącego roku. Wspólny dokument strategiczny na lata 2008–2013 mówi o wsparciu Komisji dla Somalii, a konkretnie łączny budżet unijnego programu wsparcia dla Somalii z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF) na lata 2008–2013 wynosi 215,4 milionów euro. Operacja ATALANTA, pierwsza morska operacja UE, wkrótce obchodzić będzie rocznicę. Operacja ta okazała się sukcesem, bo odstraszająco oddziałuje na piractwo oraz podnosi świadomość armatorów w kwestii najlepszych środków samoobrony. Jednak, jak wszyscy wiemy, dużo pozostaje do zrobienia. Równolegle do operacji ATALANTA Komisja używa również instrumentu na rzecz stabilności, instrumentu finansowego dla wspierania kenijskiego systemu sprawiedliwości – o czym mówił właśnie przewodniczący Rady – ponieważ Kenia podjęła się stawiania przed sądem osób podejrzewanych o piractwo, ujętych w trakcie operacji, i nie można dopuścić, by osoby te pozostały bezkarne. To wsparcie dla kenijskiego wymiaru sprawiedliwości obejmuje różne środki na budowę bazy dla systemów ścigania, policyjnego, sądowniczego i penitencjarnego. Program wdrażany jest poprzez UNODC, a jego wartość to 1,75 milionów euro. W szerszym kontekście, rozwój regionalnego potencjału morskiego stanowi również ważny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. Komisja popiera wdrożenie tzw. Dżibutańskiego Kodeksu Postępowania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, z ponownym wykorzystaniem naszego instrumentu na rzecz stabilności. Program zajmujący się niektórymi krytycznymi szlakami morskimi, m.in. Rogiem Afryki i rejonem Zatoki Adeńskiej, wspierać będzie utworzenie regionalnego centrum szkoleniowego ds. morskich w Dzibuti. Celem centrum jest budowa potencjału i organizacja szkoleń dla personelu administracyjnego marynarki, kadry i morskiej straży granicznej w regionie, w tym Somalii, Puntlandii i Somalilandu, w granicach możliwości. W planie finansowym na 2009 rok uwzględniono również regionalne centrum wymiany informacji w Sanie, w Jemenie. Pierwszy etap tego programu już się rozpoczął i uruchamiane są techniczne studia wykonalności. Zanim skończę, chciałabym zwrócić uwagę na inne ważne zagadnienie. Komisja rozwija zintegrowaną politykę morską – również w wymiarze zewnętrznym – a także zintegrowany nadzór morski we wszystkich sektorach i u wszystkich granic, by stworzyć bazę wiedzy na tematy aktualnej sytuacji na morzu, która ma wpływ między innymi na bezpieczeństwo i ochronę na morzu, ale również na przestrzeganie prawa ogólnie. Obecna prezydencja szwedzka podjęła już poważne wysiłki w celu zapewnienia spójności filarów polityki morskiej UE, zapewniając kojarzenie działań Wspólnoty i prac w ramach drugiego filaru, a mianowicie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa. Wierzymy, że integracja patroli morskich ma ogromne możliwości wspomagania operacji UE zwalczających piractwo, ponieważ gromadzenie danych na temat obserwacji sytuacji na morzu z różnych źródeł pozwala władzom działającym na morzu podejmować decyzje i działać w bardziej świadomy sposób. Wszystkie te różne wątki działalności, które zostały również przedstawione w rezolucji PE w październiku br., stanowią wkład Komisji w walkę z piractwem."@pl16
"Senhora Presidente, desta feita, no que se refere à Somália, o centro das atenções é mais amplo, incluindo igualmente a abordagem das causas desta praga com métodos sustentáveis. A Comissão sempre defendeu que a pirataria só pode ser definitivamente erradicada se se atacarem as causas do fenómeno, começando pela instabilidade na Somália e também pelas necessidades de desenvolvimento do país, que se manifestam na mais extrema pobreza, incluindo uma maciça iliteracia e vulnerabilidade. Por conseguinte, é essencial uma abordagem abrangente dos desafios da segurança e do desenvolvimento que se colocam à Somália, como já aqui foi referido. Isso implicará o estabelecimento de um Estado viável, que seja capaz de aplicar a lei e de proporcionar, pelo menos, os serviços básicos. A médio e longo prazos, a governação, incluindo a criação de instituições e a segurança, a educação e o desenvolvimento económico são condições prévias necessárias para a erradicação dos incentivos à pirataria que hoje existem na Somália. Do ponto de vista da segurança, é essencial uma abordagem célere. A União Africana desempenha, como sabem, um papel essencial, sobretudo através da AMISOM, que é a força da União Africana que assegura a segurança ao Governo federal transitório em Mogadishu. Através do Mecanismo de Apoio à Paz em África, a União Europeia é um dos grandes contribuintes para a AMISOM, concedendo fundos destinados a apoiar as forças da União Africana. O novo acordo relativo às contribuições, no valor de 60 milhões de euros acaba de ser finalizado. Faz parte do compromisso assumido pela Comissão na Conferência de Bruxelas, em Abril deste ano. O documento de estratégia conjunto 2008-2013 define a ajuda da Comissão à Somália e, em termos concretos, o programa de apoio da CE à Somália, com um orçamento de, ao todo, 215.4 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para o período de 2008-2013. A Operação ATALANTA, a primeira operação naval da UE, celebrará em breve o seu aniversário. Esta operação é um êxito, conseguindo ser dissuasora da pirataria, mas também sensibilizando a comunidade marítima para a necessidade de melhores medidas de protecção. Porém, todos o sabemos que muito mais está ainda para fazer. Em paralelo com a Operação ATALANTA, a Comissão recorre ao Instrumento de Estabilidade, um instrumento financeiro, para conceder ajuda ao sistema de justiça do Quénia – como o Senhor Presidente em exercício do Conselho acaba de mencionar –, porque o Quénia se prontificou a proceder ao julgamento dos suspeitos de pirataria transferidos no âmbito da operação, sendo necessário que não haja impunidade. Este apoio ao sistema judiciário do Quénia inclui uma espécie de conjugação de medidas de reforço das capacidades em benefício dos serviços de procuradoria, de polícia, judiciais e prisionais. O programa é aplicado através da UNODC, com um montante de 1,75 milhões de euros. Num contexto mais alargado, o desenvolvimento da capacidade marítima regional é um aspecto igualmente importante para a garantia da segurança na zona. A Comissão apoia a implementação do chamado Código de Djibuti, o Código de conduta da Organização Marítima Internacional, recorrendo, uma vez mais, ao nosso Instrumento de Estabilidade. A criação de um centro de formação regional para os assuntos marítimos, em Djibuti, será auxiliada por um programa centrado sobre determinadas rotas marítimas cruciais, incluindo a região do Corno de África e do Golfo de Aden. Este centro estará vocacionado para o reforço de capacidades e a formação do pessoal, de altos funcionários e de guardas costeiros da administração marítima da região, incluindo, na medida do possível, da Somália, Puntland e Somaliland. Foi igualmente identificado como beneficiário de financiamento em 2009, um centro de partilha de informação em Sana’a, no Iémen. A primeira fase deste programa já teve início, tendo sido lançados estudos de viabilidade técnica. Permitam-me que aborde uma outra questão importante antes de concluir. A Comissão está a desenvolver uma política marítima integrada – com uma dimensão externa –, bem como uma vigilância marítima integrada em todos os sectores e fronteiras, com vista a gerar um conhecimento da situação das actividades realizadas no mar, com impacto, entre outras coisas, na segurança marítima, mas também na aplicação geral da legislação. A actual Presidência sueca iniciou um esforço significativo para assegurar a coerência inter-pilares da política marítima da UE, garantindo a ligação entre a acção comunitária e o trabalho desenvolvido ao abrigo do segundo pilar, nomeadamente pela Agência Europeia de Defesa. Acreditamos que a integração da vigilância marítima possui um forte potencial para ajudar as operações da UE contra a pirataria, uma vez que a recolha de dados da vigilância marítima a partir de diferentes fontes permite às autoridades que operam no mar tomar decisões e reagir de uma forma mais informada. Todas as vertentes de actividade, delineadas também na resolução do PE de Outubro último, constituem o contributo da Comissão para a luta contra a pirataria."@pt17
"Doamnă preşedintă, de data aceasta abordarea problemei Somaliei este mai extinsă, ea vizând, de asemenea, soluţionarea cauzelor de la baza acestei situaţii nefavorabile prin metode sustenabile. Comisia a susţinut întotdeauna că pirateria poate fi eradicată definitiv numai prin abordarea cauzelor care stau la baza acesteia, începând cu instabilitatea din Somalia, şi vizând, de asemenea, nevoile de dezvoltare ale ţării, care se manifestă prin cea mai extremă formă de sărăcie, inclusiv analfabetism în masă şi vulnerabilitate. Prin urmare, este esenţială o abordare cuprinzătoare a provocărilor securităţii şi dezvoltării în Somalia, care au fost menţionate. Aceasta va necesita crearea unui stat funcţional, capabil să aplice legi şi să furnizeze cel puţin servicii de bază. Pe termen mediu şi lung, guvernanţa, inclusiv crearea de instituţii şi securitatea, educaţia şi dezvoltarea economică sunt condiţii necesare pentru eradicarea stimulentelor actuale care îi determină pe somalezi să devină piraţi. În ceea ce priveşte securitatea, este necesară o soluţie rapidă. După cum ştiţi, Uniunea Africană joacă un rol esenţial, în special prin AMISOM, forţa Uniunii Africane care oferă securitate pentru guvernul federal de tranziţie din Mogadishu. Prin intermediul Instrumentului financiar pentru pace în Africa, Uniunea Europeană contribuie în mod esenţial la AMISOM, oferind fonduri pentru a sprijini forţele Uniunii Africane. Noul acord privind contribuţia în valoare de 60 de milioane EUR tocmai a fost finalizat. El face parte dintr-un angajament pe care Comisia Europeană şi l-a asumat cu ocazia conferinţei de la Bruxelles din aprilie 2009. Documentul privind o strategie comună 2008-2013 defineşte asistenţa oferită Somaliei de către Comisie şi, în termeni concreţi, programul de sprijin al CE pentru Somalia are un buget total de 215,4 milioane EUR din fonduri ale Fondului European de Dezvoltare (FED) pentru perioada 2008-2013. Operaţiunea ATALANTA, prima operaţiune navală a UE, îşi va sărbători în curând aniversarea. Această operaţiune este un succes, descurajând pirateria şi intensificând conştientizarea de către comunitatea navală a măsurilor de autoprotecţie cele mai bune. Cu toate acestea, ştim că trebuie luate mai multe măsuri. În paralel cu operaţiunea ATALANTA, Comisia utilizează instrumentul stabilităţii, un instrument financiar, pentru a sprijini sistemul judiciar din Kenya – după cum a menţionat Preşedintele Consiliului – întrucât Kenya s-a angajat să urmărească în justiţie piraţii suspecţi transferaţi, reţinuţi prin intermediul operaţiunii, şi este necesar să nu existe impunitate. Sprijinirea sistemului judiciar din Kenya include îmbinarea măsurilor de construire a capacităţii pentru urmărirea în justiţie, poliţie, serviciile judiciare şi închisori. Programul este pus în aplicare prin intermediul UNODC, costând 1,75 milioane EUR. Într-un context mai larg, dezvoltarea capacităţii maritime regionale este, de asemenea, un aspect important al asigurării securităţii în zonă. Comisia susţine punerea în aplicare a aşa-numitului Cod de conduită de la Djibouti al Organizaţiei maritime internaţionale, din nou prin intermediul instrumentului de stabilitate. Un program care vizează anumite rute maritime esenţiale, inclusiv Cornul Africii şi regiunea Golfului Aden, va ajuta la crearea unui centru regional de formare privind afacerile maritime în Djibouti. Acest centru se va axa pe construirea de capacităţi şi pe formarea personalului maritim administrativ, a oficialilor şi a gărzilor de coastă din regiune, inclusiv din Somalia, Puntland şi Somaliland, în măsura posibilului. În 2009, a fost, de asemenea, identificat pentru finanţare un centru regional de schimb de informaţii în Sana’a, Yemen. Prima etapă a acestui program a început deja, lansându-se studii tehnice de fezabilitate. Permiteţi-mi să-mi îndrept acum atenţia spre un alt aspect important înainte de a încheia. Comisia elaborează o politică maritimă integrată – inclusiv o dimensiune externă – şi, de asemenea, o supraveghere maritimă integrată de-a lungul sectoarelor şi frontierelor pentru a genera o conştientizare situaţională maritimă a activităţilor pe mare, care au un impact, printre altele, asupra siguranţei şi securităţii maritime, dar şi asupra aplicării generale a legii. Actuala Preşedinţie suedeză a iniţiat un efort semnificativ pentru a asigura coerenţa tuturor pilonilor politicii maritime a UE, asigurând legătura dintre acţiunile comunitare şi eforturile întreprinse în temeiul celui de-al doilea pilon, în special din partea Agenţiei Europene de Apărare. Considerăm că integrarea supravegherii maritime are un potenţial puternic de a oferi asistenţă operaţiunilor UE împotriva pirateriei, întrucât colectarea datelor privind supravegherea maritimă din diferite surse le permite autorităţilor maritime să ia decizii şi să reacţioneze în cunoştinţă de cauză. Toate aceste activităţi diferite, care sunt, de asemenea, subliniate în rezoluţia PE din octombrie anul trecut, reprezintă contribuţia Comisiei la combaterea pirateriei."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, tentoraz je zameranie na celú somálsku otázku širšie, pričom trvalo udržateľnými metódami rieši aj hlavné príčiny tohto problému. Komisia vždy tvrdila, že pirátstvo je možné úplne odstrániť jedine riešením jeho základných príčin, počnúc od nestability Somálska, ako aj riešením rozvojových potrieb krajiny, ktoré sa prejavujú tou najextrémnejšou chudobou vrátane mimoriadne rozšírenej negramotnosti a zraniteľnosti. Z tohto dôvodu je pri riešení spomínaných otázok bezpečnosti a rozvoja v Somálsku veľmi dôležitý komplexný prístup. Preto bude potrebné vytvoriť fungujúci štát schopný posilňovať zákony a zabezpečiť aspoň základné služby. Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska sú správa vecí verejných, vrátane vytvárania inštitúcií a bezpečnosti, vzdelanie a hospodársky rozvoj nevyhnutnými predpokladmi pre odstránenie stimulov, ktoré aktuálne existujú a podnecujú Somálčanov, aby sa stali pirátmi. V otázke bezpečnosti je najdôležitejší rýchly prístup. Africká únia, ako viete, zohráva kľúčovú úlohu, v neposlednom rade aj prostredníctvom misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), čo sú jednotky Africkej únie starajúce sa o bezpečnosť dočasnej federálnej vlády v Mogadišu. Prostredníctvom Fondu pre mier v Afrike je Európska únia najväčším prispievateľom misie AMISOM, keďže poskytuje financie na podporu jednotiek Africkej únie. Práve bola dokončená nová dohoda o príspevku vo výške 60 miliónov EUR. Je to časť záväzku, ktorý Komisia prijala na konferencii v Bruseli v apríli tohto roku. Spoločný strategický dokument 2008 – 2013 vymedzuje pomoc Somálsku zo strany Komisie, a ak budeme hovoriť konkrétne, podporný program EK pre Somálsko má na obdobie 2008 – 2013 celkový rozpočet 215,4 miliónov EUR z Európskeho rozvojového fondu (ERF). Operácia ATALANTA, prvá námorná operácia EÚ, bude čoskoro sláviť výročie. Táto operácia je úspešná, darí sa jej odstrašovať pirátov, ale taktiež zvyšuje uvedomelosť spoločenstva lodnej dopravy v súvislosti s opatreniami na sebaobranu. Všetci však vieme, že ešte musíme urobiť oveľa viac. Paralelne s operáciou ATALANTA používa Komisia nástroj stability a finančný nástroj na podporu súdneho systému v Keni, ako práve spomenul pán predseda Rady, pretože Keňa sa zaviazala, že bude trestne stíhať prevezené osoby podozrivé z pirátstva, ktoré boli zadržané vďaka operácii, pričom je veľmi dôležité, aby ich skutky neostali nepotrestané. K podpore súdneho systému v Keni patrí aj čosi ako súbor opatrení zameraných na budovanie kapacít v oblasti trestného stíhania, polície, súdnych a väzenských služieb. Program sa realizuje prostredníctvom Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo výške 1,75 milióna EUR. V širšom kontexte je aj rozvoj regionálnej námornej kapacity dôležitým hľadiskom na zaistenie bezpečnosti v tejto oblasti. Komisia podporuje zavádzanie takzvaného džibutského kódexu správania Medzinárodnej námornej organizácie, opäť za pomoci nášho nástroja stability. Program zaoberajúci sa určitými kritickými námornými trasami, vrátane Afrického rohu a Adenského zálivu, pomôže vytvoriť regionálne vzdelávacie stredisko pre námorné záležitosti v Džibuti. Tento program sa bude zameriavať na budovanie kapacít a vzdelávanie námorného administratívneho personálu, úradníkov a členov pobrežnej hliadky z tohto regiónu, napríklad aj zo Somálska, Puntlandu a Somelilandu, v závislosti od možností. Regionálne stredisko pre výmenu informácií v Saná v Jemene bolo taktiež identifikované na financovanie v roku 2009. Prvá fáza tohto programu už bola spustená a začali sa štúdie technickej uskutočniteľnosti. Skôr než svoj prejav uzavriem, dovoľte, aby som ešte načala ďalšiu dôležitú tému. Komisia rozvíja integrovanú námornú politiku vrátane vonkajšej dimenzie a taktiež integrovaný námorný dohľad vo všetkých sektoroch a na všetkých hraniciach, kde vytvára prehľad o situácii na mori ovplyvňujúcej okrem iného námornú bezpečnosť a ochranu, ale aj všeobecnú vynútiteľnosť práva. Súčasné švédske predsedníctvo podnietilo výrazné úsilie s cieľom zabezpečiť medzipilierovú súdržnosť námornej politiky EÚ, zaručujúcu spojenie medzi opatreniami Spoločenstva a prácou realizovanou v rámci druhého piliera najmä Európskou obrannou agentúrou. Sme presvedčení, že integrácia námorného dohľadu má silný potenciál pomôcť operáciám EÚ proti pirátstvu, keďže získavanie údajov námorného dohľadu z rôznych zdrojov umožňuje úradom pôsobiť na mori s cieľom prijímať rozhodnutia a reagovať informovanejším spôsobom. Všetky tieto jednotlivé línie aktivít, ktoré boli uvedené aj v uznesení EP z minulého októbra, predstavujú prínos Komisie v boji proti pirátstvu."@sk19
". – Gospa predsednica, tokrat se natančneje osredotočamo na celotno vprašanje Somalije in s trajnostnimi metodami obravnavamo tudi temeljne vzroke za to nadlogo. Komisija je vedno trdila, da je piratstvo mogoče dokončno izkoreniniti samo, če se bodo reševali temeljni vzroki, vse od nestabilnosti v Somaliji, in tudi razvojne potrebe države, ki se kažejo v najbolj skrajni obliki revščine, ki vključuje masovno nepismenost in ranljivost. Zato je celovit pristop k reševanju izzivov, ki jih predstavljata varnost in razvoj v Somaliji, kot je bilo že omenjeno, temeljnega pomena. Za ta namen bo treba vzpostaviti delujočo državo, ki bo zmožna izvrševati zakone in ki bo lahko zagotovila vsaj temeljne storitve. Srednjeročno in dolgoročno so upravljanje, vključno z gradnjo institucij in varnostjo, izobraževanje in gospodarski razvoj nujni predpogoji za izkoreninjenje obstoječih spodbud, ki Somalce potiskajo v piratstvo. Kar zadeva varnost, je hiter pristop temeljnega pomena. Afriška unija, kot veste, ima pri tem ključno vlogo, nenazadnje prek misije AMISOM, ki predstavlja silo Afriške unije, ki zagotavlja varnost prehodni zvezni vladi v Mogadišuju. Evropska unija z Mirovno pomočjo za Afriko največ prispeva k misiji AMISOM, saj zagotavlja sredstva za podporo silam Afriške unije. Pravkar je bil sklenjen nov sporazum o prispevku v višini 60 milijonov EUR. To je del zaveze, ki jo je Komisija dala letos aprila na konferenci v Bruslju. Pomoč Komisije Somaliji je opredeljena v skupnem strateškem dokumentu 2008-2013, natančno pa proračun programa ES za podporo Somaliji iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) za obdobje 2008—2013 znaša skupaj 215,4 milijona EUR. Operacija ATALANTA, prva pomorska operacija EU, bo kmalu praznovala obletnico. Ta operacija je uspeh, saj omejuje piratstvo, obenem pa pomorsko skupnost ozavešča najboljših ukrepih za samozaščito. Vendar pa vsi vemo, da je veliko tega treba še storiti. Komisija vzporedno ob operaciji ATALANTA uporablja instrument stabilnosti, finančni instrument, da bi podprla kenijski pravosodni sistem – kot je pravkar omenil predsedujoči Svetu –, saj se je Kenija zavezala, da bo sodno preganjala premeščene osumljene pirate, ki so bili aretirani v okviru operacije, zato je pomembno, da tu ne pride do nekaznovanosti. Podpora kenijskemu pravosodnemu sistemu vključuje nekakšno mešanico ukrepov za gradnjo zmogljivosti organov pregona, policije, pravosodnih organov in zaporov. Program se izvaja prek UNODC in znaša 1,75 milijona EUR. V širšem smislu je razvoj regionalne pomorske zmogljivosti tudi pomemben vidik pri zagotavljanju varnosti na tem območju. Komisija, spet z uporabo našega instrumenta za stabilnost, podpira izvajanje tako imenovanega kodeksa ravnanja iz Džibutija, ki ga je razvila Mednarodna pomorska organizacija. Program, ki se ukvarja z nekaterimi ključnimi pomorskimi potmi, kot sta Afriški rog in Adenski zaliv, bo pomagal pri oblikovanju regionalnega centra za usposabljanje za pomorske zadeve v Džibutiju. Ta center bo osredotočen na gradnjo zmogljivosti in usposabljanje pomorskega upravnega osebja in obalne straže v regiji, vključno iz Somalije, Puntlanda in Somalilanda, kakor bo izvedljivo. Finančna sredstva v letu 2009 bodo namenjena tudi regionalnemu informacijskemu centru v Sanai v Jemnu. Prva stopnja tega programa se je že začela in izvajajo se tudi študije tehnične izvedljivosti. Dovolite mi, da pred koncem spregovorim še o enem pomembnem vprašanju. Komisija razvija celovito pomorsko politiko – ki vključuje tudi zunanjo razsežnost – in obenem celovit pomorski nadzor nad sektorji in mejami, da bi ustvarila pomorsko situacijsko zavedanje aktivnosti na morju, ki med drugim vplivajo na pomorsko zaščito in varnost, vendar tudi na splošno izvrševanje zakonov. Švedsko predsedstvo je sprožilo velika prizadevanja za zagotovitev povezanosti pomorske politike EU med stebri, s čimer zagotavlja povezavo med ukrepi Skupnosti in delom, ki ga v okviru drugega stebra izvaja predvsem Evropska agencija za obrambo. Prepričani smo, da lahko vključevanje pomorskega nadzora ponudi veliko pomoč operacijam EU v boju proti piratstvu, saj zbiranje podatkov iz različnih virov v okviru pomorskega nadzora, omogoča organom, ki so dejavni na morju, da sprejemajo odločitve in se odzivajo na podlagi več informacij. Vse te različne dejavnosti, ki so opisane tudi v resoluciji EP iz oktobra, tvorijo pomemben prispevek Komisije k boju proti piratstvu."@sl20
". Fru talman! Den här gången är inriktningen på hela frågan om Somalia bredare, och man söker komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till detta gissel med hållbara metoder. Kommissionen har alltid hävdat att enda sättet att slutgiltigt utrota piratverksamhet är att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna, till att börja med instabiliteten i Somalia och landets utvecklingsbehov, som tar sig uttryck i den mest extrema fattigdom, med omfattande analfabetism och sårbarhet. Därför är en heltäckande strategi för att klara de utmaningar som säkerhet och utveckling i Somalia innebär, som nämnts, avgörande. Detta förutsätter att en fungerande stat, som kan se till att lagar efterlevs och tillhandahålla åtminstone grundläggande tjänster, kan upprättas. På medellång till lång sikt är ett fungerande styre, med institutionsbyggande och säkerhet, utbildning och ekonomisk utveckling, en nödvändig förutsättning för att eliminera de incitament till att bli pirater som somalierna nu har. På säkerhetssidan är snabbhet viktig. Afrikanska unionen har som ni vet en central roll, inte minst genom AMISOM, som är Afrikanska unionens styrka med uppgift att skydda den federala övergångsregeringen i Mogadishu. Europeiska unionen är en stor bidragsgivare till AMISOM genom den afrikanska fredsbevarande resursen, och tillhandahåller medel till stöd för Afrikanska unionens styrkor. Det nya bidragsavtalet om 60 miljoner euro har just upprättats. Det ingår i ett åtagande som kommissionen gjorde vid konferensen i Bryssel i april i år. I det gemensamma strategidokumentet för 2008–2013 fastställs kommissionens stöd till Somalia och i konkreta termer har EG:s stödprogram för Somalia en budget på sammanlagt 215,4 miljoner euro från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för perioden 2008–2013. Operation Atalanta, EU:s första marina operation, firar snart sin ettårsdag. Denna operation är en framgång. Den avskräcker från piratverksamhet och ökar också kunskapen om bästa självförsvarsmetoder inom sjöfartsnäringen. Men vi vet alla att det fortfarande återstår mycket att göra. Parallellt med operation Atalanta använder kommissionen stabilitetsinstrumentet, ett finansiellt instrument, till stöd för Kenyas rättsväsende – som rådets ordförande nyss sade – eftersom Kenya har åtagit sig att lagföra misstänkta pirater som har gripits och förts till landet. Det får inte finnas någon straffrihet. Detta stöd till Kenyas rättsväsende inkluderar ett slags blandning av kapacitetsbyggande åtgärder för åklagarväsendet, polisen, domstolarna och fängelserna. Programmet genomförs via UNODC till en kostnad om 1,75 miljoner euro. I ett större sammanhang är det också viktigt att utveckla den regionala marina kapaciteten för att skapa säkerhet i området. Kommissionen stödjer genomförandet av uppförandekoden från Djibouti i Internationella sjöfartsorganisationen, återigen med hjälp av vårt stabilitetsinstrument. Ett program för vissa avgörande marina rutter, såsom Afrikas horn och Adenviksregionen, kommer att bidra till skapandet av ett regionalt utbildningscentrum för havsfrågor i Djibouti. Detta centrum kommer att inrikta sig på kapacitetsbyggande och utbildning av personal inom sjöfartsförvaltningen och kustbevakningen i regionen, också från Somalia, Puntland och Somaliland, om möjligt. Ett regionalt centrum för informationsutbyte i Sana’a i Jemen får också finansiering från och med 2009. Det första fasen av programmet har redan börjat och tekniska genomförbarhetsstudier görs. Låt mig nu övergå till en annan viktig fråga innan jag slutar. Kommissionen håller på att ta fram en integrerad sjöfartspolitik – som också får en extern dimension – och en integrerad sektors- och gränsöverskridande sjöfartsövervakning i syfte att öka kunskapen om aktiviteter till havs som bland annat påverkar sjöfartsskyddet och säkerheten, men också den allmänna lagefterlevnaden. Det svenska ordförandeskapet har gjort omfattande försök att se till att EU:s sjöfartspolitik kännetecknas av koherens mellan pelarna, så att det finns en koppling mellan gemenskapens åtgärder och det arbete som görs under den andra pelaren, främst av Europeiska försvarsbyrån. Vi anser att integrationen av sjöfartsövervakningen har stor potential att bidra till EU:s insatser mot piratverksamhet, eftersom insamlingen av övervakningsdata från olika källor gör att myndigheterna kan fatta beslut och reagera på ett mer underbyggt sätt. Alla dessa olika aktiviteter, som också beskrivs i Europaparlamentets resolution från oktober, är kommissionens bidrag till kampen mot piratverksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,19,14,16,13,4,21,9
"UNODC"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph