Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-363"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.23.3-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am grateful for this opportunity to briefly discuss Somalia and, in particular, the very serious problem that is caused by piracy off the coast of Somalia. I know that there is some interest in Parliament in the rather difficult question of the trial of suspected pirates who have been arrested and apprehended by Atalanta units. There are currently 75 suspects being held in Kenyan jails. The legal process involved amounts to nine different trials and creates a significant additional burden on the Kenyan judicial system. The proper conduct of these trials is, of course, essential if we are to maintain both the deterrent effect provided by Atalanta and the overall credibility of our counter-piracy efforts. A recent agreement with Seychelles, which I imagine you are aware of, on the transfer of suspected pirates constitutes an important additional contribution in this respect. Piracy is a very lucrative business, and it is important that in every single respect, we gear our different activities towards reducing every possibility of the pirates gaining further money from these truly despicable operations that they carry out. At the end of the day, of course, what we are doing in the maritime waters cannot be a substitute for what needs to be done in Somalia or on Somalia itself, but that, as I indicated earlier, is something where immediate success cannot be taken for granted. We will have to continue the maritime operation and this will require firstly that we are prepared to sustain a long-term commitment of military assets; secondly, that we will have to strengthen coordination cooperation between all of the powers and international bodies involved in this operation; and thirdly, that we must also help to develop regional maritime capabilities as the burden cannot only be on us. The maritime international organisations, such as the contact group on piracy, will have an important role to play here. Finally, this is one of the areas where we have demonstrated the capabilities of the ESDP in recent years. Go back a couple of years and few of even the most ambitious here would have envisaged us operating European Union naval assets in the Gulf of Aden or in the Indian Ocean. Imperative humanitarian and other reasons have led us to what has, within the limits of what is possible, so far proved to be a relatively successful operation, but let us not have any illusions. Much remains to be done. We need to sustain the operation, and the support of the Parliament is very important in this respect. I will not go into all of the background: the country has been in dire straits for more than 18 years, the humanitarian situation is horrible, and there is strife throughout the country. There is a process with the transitional federal government, but it is fragile – to put it in the mildest possible terms – and it requires sustained efforts by the international community to gradually move the country towards reconciliation and gradually build up some sort of functioning state that can restore some kind of stability to this horribly torn country. Piracy is a very serious threat indeed. Addressing that requires a broad engagement within the country itself which, as indicated, is enormously difficult given the current security situation in the country. Accordingly, as you have noticed, our current efforts have been concentrated on practical assistance that can be delivered outside Somalia for the benefit of the country and the people. We are, of course, discussing, as you might be aware, further steps in that particular respect. On the specific problem of piracy, the Atalanta naval operation continues to operate successfully off the coast of Somalia. All shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera. No successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009. This is, at least to a certain extent, the outcome of the commitment of the EU Member States and the rest of the international community, which has helped to produce a high-level generation of significant naval assets. The operation’s success in this limited respect is also the result of close cooperation between the civilian maritime community and the EU operational headquarters at Northwood in the UK. This has allowed the development of best management practices which are also increasingly respected by seafarers. There has also been very effective implementation of the coordinated mechanism for the naval protection of commercial traffic in the Gulf of Aden. For the time being, therefore, it can be said that piracy in the Gulf of Aden has been contained, but still continues. For this reason, the Council has decided to extend the counter-piracy operation until December 2010. This means that we have to be able to sustain our current efforts and maintain the right level of military resources. In parallel, we expect UN Security Resolution AL1846 to be extended over the coming days. In spite of what I have said, there is no room for complacency. Pirates continue to extend their activities further to the east into the Indian Ocean, and with the end of the monsoon season, we have recently witnessed a new surge of attacks to the north and north-east of the Seychelles, which is quite a distance away. No fewer than 11 ships are currently being held – all of them following attacks in what is referred to as the Somali Basin – with a total of 250 crew members. With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area. Additional patrol aircraft have been deployed in the Seychelles, and I can announce that Swedish maritime patrol aircraft will join the force in the Seychelles as well. This has proved helpful. For the time being, additional protection measures are already in place or planned on a national basis, with France, and more recently Spain, offering an appropriate and effective response. There is also the protection of the internationally recognised transit corridor in the Gulf of Aden. That is the recommended route through the Gulf, and all ships benefit from naval protection irrespective of their flag. We currently have naval units there from the European Union, from NATO and from the US-led coalition maritime forces with very good coordination of the patrols and with the very essential intelligence cooperation that is necessary for an operation of this sort. China is now willing to associate itself with this coordination mechanism and to participate in the protection. This means that existing mechanisms will have to be evolved and widened. It could, in due course, lead to China, and possibly other maritime powers, taking some responsibilities. Others – Russia, India and Japan – have also deployed naval assets, and they should be invited to join this mechanism as soon as possible. Coordination is, of course, the key to success."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem vděčný za tuto příležitost promluvit krátce o Somálsku a především o velmi závažném problému, který je způsoben pirátstvím u somálského pobřeží. Vím, že se Parlament zajímá o poněkud obtížnou situaci soudního procesu s podezřelými piráty, kteří byli zadrženi a zatčeni jednotkami operace Atalanta. V současnosti je ve vazbě v Keni drženo 75 podezřelých. Soudní proces s nimi zahrnuje devět různých soudních řízení a představuje velké břemeno pro keňský soudní systém. Řádný průběh těchto soudních řízení je samozřejmě nezbytný, pokud máme udržet jak zastrašující vliv operace Atalanta, tak celkovou kredibilitu našich protipirátských snah. Nedávná dohoda se Seychelami, o které jistě víte, o vydání podezřelých pirátů představuje v tomto ohledu důležitý přínos. Pirátství je velice lukrativní obchod a je velmi důležité, abychom ve všech směrech zaměřili naše různorodé činnosti na to, abychom snížili jakoukoli možnost pirátů získat další peníze z těchto skutečně opovrženíhodných operací, které podnikají. Koneckonců, co děláme v námořních vodách, nemůže nahradit to, co je třeba udělat v Somálsku nebo pro Somálsko samotné, ale tam nemůžeme, jak jsem již řekl, čekat okamžitý úspěch. Budeme muset pokračovat v námořní operaci a to bude znamenat: zaprvé, že budeme muset být připraveni udržet dlouhodobý závazek vojenských jednotek; zadruhé, že budeme muset posílit koordinaci spolupráce mezi všemi složkami a mezinárodním orgány zapojenými do této operace; a zatřetí, že také musíme rozvíjet schopnosti regionálního námořnictva, protože toto břemeno nemůžeme nést sami. Námořní mezinárodní organizace, jako kontaktní skupina pro pirátství, zde budou hrát důležitou roli. A konečně, toto je jedna z oblastí, kde jsme v uplynulých letech ukázali své schopnosti v rámci EBOP. Kdybychom se vrátili o pár let zpět, jen velmi málo z těch nejodvážnějších zde by si umělo představit, že budeme vést námořní jednotky EU v Adenském zálivu a v Indickém oceánu. Životně důležité humanitární a jiné důvody nás vedly k tomu, co se v rámci možností dosud ukazuje jako relativně úspěšná operace, ale nedělejme si iluze. Zbývá ještě mnoho práce. Musíme pokračovat v operaci a podpora Parlamentu je v tomto ohledu zásadní. Nebudu zacházet do příliš velkých podrobností: tato země je v nesnázích už více než 18 let, humanitární situace je otřesná a v zemi zuří konflikt. Probíhá zde proces s přechodnou federální vládou, ale ta je křehká – řečeno nejmírnějším možným způsobem – a vyžaduje trvalé snahy mezinárodního společenství, aby v zemi došlo postupně k usmíření a začal se postupně budovat nějaký funkční stát, který by přinesl trochu stability do této zoufale rozervané země. Pirátství je skutečně velice vážná hrozba. Boj s ním vyžaduje pevné odhodlání v zemi samotné, což je, jak jsem již naznačil, nesmírně obtížné vzhledem k současné bezpečnostní situaci v zemi. Proto, jak jste si mohli všimnout, byly naše současné snahy zaměřeny na praktickou pomoc, která může být poskytována mimo Somálsko pro dobro země a jejích obyvatel. Samozřejmě diskutujeme o dalších krocích v tomto ohledu, jak možná víte. Co se týče konkrétně problému pirátství, námořní operace Atalanta i nadále úspěšně probíhá u somálského pobřeží. Veškeré zásilky Světového potravinového programu byly bezpečně doručeny do Somálska z Mombasy do Mogadiša a Berbery. Od května 2009 nedošlo v Adenském zálivu k žádnému úspěšnému útoku. To je, alespoň do určité míry, výsledek závazku členských států EU a mezinárodního společenství, které pomohlo vytvořit generaci důležitých námořních posil na vysoké úrovni. Úspěch operace v tomto omezeném smyslu je také výsledkem úzké spolupráce mezi civilní námořní komunitou a operačním ústředím EU v Northwoodu ve Spojeném království. To umožnilo rozvoj skvělých řídících praktik, které jsou také námořníky čím dál více respektovány. Došlo také k velmi efektivní realizaci koordinovaného mechanismu pro námořní ochranu komerční dopravy v Adenském zálivu. Nyní proto můžeme říci, že situace týkající se pirátství v Adenském zálivu je částečně, nikoli však zcela pod kontrolou. Z tohoto důvodu se Rada rozhodla prodloužit protipirátskou operaci do prosince 2010. To znamená, že budeme muset být schopni vytrvat v našich současných snahách a udržet správnou míru vojenských zdrojů. Současně s tím čekáme, že bezpečnostní usnesení OSN AL1846 bude v příštích dnech rozšířeno. Navzdory tomu, co jsem řekl, spokojenost se stavem věcí není na místě. Piráti i nadále rozšiřují pole své působnosti dále na východ do Indického oceánu a s koncem období monzunových děšťů jsme nedávno zaregistrovali novou vlnu útoků na severu a severovýchodě od Seychel, které jsou poměrně dost vzdálené. Nejméně 11 lodí je nyní v zajetí – všechny po útocích v místě, které je známé jako Somálská pánev – s celkem 250 členy posádky. S operací Atalanta jsme zvýšili naše schopnosti v této vzdálené námořní oblasti. Na Seychelách byly rozmístěny další námořní vzdušné hlídky a já mohu oznámit, že se k nim přidají i švédské námořní hlídkové letouny. Toto se velmi osvědčilo. Nyní probíhají nebo jsou naplánována další bezpečnostní opatření na vnitrostátní úrovni ve Francii a nejnověji i ve Španělsku, které nám umožňují adekvátní a účinnou reakci. Rovněž je chráněn mezinárodně uznávaný tranzitní koridor v Adenském zálivu. To je doporučená cesta přes záliv a všechny lodě, které tudy projíždějí, jsou pod námořní ochranou nehledě na svoji vlajku. V současnosti zde operují námořní jednotky z Evropské unie, NATO a spojenecké námořní síly z USA, u nichž funguje dobrá koordinace hlídek a velice důležitá výzvědná spolupráce, která je nezbytná pro tento druh operace. Čína je nyní ochotna připojit se ke koordinačnímu mechanismu a účastnit se ochrany. To znamená, že současný mechanismus bude muset být rozvinut a rozšířen. Mohlo by to v příhodnou dobu vést k tomu, aby Čína a možná i ostatní námořní velmoci převzaly zodpovědnost. Jiné země – Rusko, Indie a Japonsko – také rozmístily svoje námořní jednotky a měly by být co nejdříve pozvány, aby se připojily k tomuto mechanismu. Spolupráce je samozřejmě klíčem k úspěchu."@cs1
"Fru formand! Jeg takker for denne lejlighed til kort at drøfte Somalia og navnlig det meget alvorlige problem, der forårsages af piratvirksomhed ud for Somalias kyst. Jeg ved, at der i Parlamentet er en vis interesse for det ret vanskelige spørgsmål om retsforfølgelsen af mistænkte pirater, der er blevet arresteret og pågrebet af Atalantas skibe. Der tilbageholdes i øjeblikket 75 mistænkte i kenyanske fængsler. Den retlige proces består af ni forskellige retssager og pålægger det kenyanske retssystem en betydelig ekstra byrde. Den korrekte gennemførelse af disse retssager er naturligvis afgørende, hvis vi skal opretholde både den afskrækkende effekt, som Atalanta har, og den samlede troværdighed af vores indsats mod piratvirksomhed. En nylig aftale med Seychellerne, som De sandsynligvis er bekendt med, om overførslen af mistænkte pirater er et vigtigt yderligere bidrag i denne henseende. Piratvirksomhed er en meget indbringende virksomhed, og det er vigtigt, at vi i hver eneste henseende gearer vores forskellige aktiviteter, så de altid mindsker piraternes mulighed for at få fat i flere penge fra de særdeles foragtelige operationer, som de gennemfører. Når alt kommer til alt, kan vores aktiviteter på vandet naturligvis ikke udgøre en erstatning for det, der skal gøres i Somalia eller af Somalia selv, men det er et område, hvor umiddelbar succes ikke kan tages for givet, som jeg sagde tidligere. Vi skal fortsætte operationen til havs, og det kræver for det første, at vi er parate til at opretholde en langsigtet tilstedeværelse af militære styrker. For det andet kræver det, at vi styrker koordineringssamarbejdet med alle de magter og internationale organer, der er involveret i denne operation, og for det tredje, at vi også hjælper med at udvikle de regionale søfartsstyrker, da vi ikke er de eneste, der skal bære byrden. De maritime internationale organisationer, f.eks. kontaktgruppen om piratvirksomhed, spiller en vigtig rolle her. Endelig er dette et af de områder, hvor vi har demonstreret ESDP's kapacitet. For blot et par år siden ville kun de færreste og mest ambitiøse her have forudset, at vi ville operere EU-flådestyrker i Adenbugten eller Det Indiske Ocean. Påtrængende humanitære og andre årsager har ført os til det, der inden for det muliges grænser indtil videre har vist sig at være en relativ vellykket operation, men lad os ikke nære nogen illusioner. Der er stadig meget, der skal gøres. Vi skal opretholde operationen, og Parlamentets støtte er meget vigtig i den henseende. Jeg vil ikke komme ind på hele baggrunden: Landet har været i kaos i mere end 18 år, den humanitære situation er frygtelig, og der er stridigheder i hele landet. Der er en proces i gang med den føderale overgangsregering, men den er skrøbelig – for at sige det mildt – og det kræver en vedvarende indsats fra det internationale samfund for gradvist at bevæge landet hen imod forsoning og gradvist opbygge en form for fungerende stat, der kan genoprette en form for stabilitet i dette frygtelig plagede land. Piratvirksomhed er bestemt en meget alvorlig trussel. Løsning af dette problem kræver bred inddragelse af landet selv, hvilket er særdeles vanskeligt i betragtning af den aktuelle sikkerhedssituation i landet. Som De har bemærket, fokuserer vores aktuelle indsats derfor på praktisk assistance, der kan gives uden for Somalia til gavn for landet og befolkningen. Vi drøfter naturligvis, som De muligvis er bekendt med, yderligere foranstaltninger i den henseende. Hvad angår det specifikke problem med piratvirksomhed, opererer flådestyrken Atalanta stadig effektivt ud for Somalias kyst. Alle leverancer fra Verdensfødevareprogrammet er blevet leveret sikkert til Somalia fra Mombasa, til Mogadishu og til Berbera. Der er ikke gennemført vellykkede angreb i Adenbugten siden begyndelsen af maj 2009. Dette kan til en vis grad tilskrives indsatsen fra EU's medlemsstater og resten af det internationale samfund, som har hjulpet med at tilvejebringe en betydelig og avanceret flådestyrke. Operationens succes i denne begrænsede henseende er også resultatet af et tæt samarbejde mellem det civile samfund og EU's operationelle hovedkvarter i Northwood, Det Forenede Kongerige. Det har også muliggjort udviklingen af bedste praksis for forvaltning, der i stigende grad respekteres af de søfarende. Der har også været en meget effektiv gennemførelse af den koordinerede mekanisme for flådebeskyttelse af kommerciel trafik i Adenbugten. I øjeblikket kan det siges, at piratvirksomhed i Adenbugten er blevet begrænset, men fortsætter. Rådet har derfor besluttet at forlænge operationen mod piratvirksomhed indtil december 2010. Det betyder, at vi skal kunne opretholde vores nuværende indsats og det rette niveau af militære styrker. Vi forventer parallelt hermed, at resolution AL1846 fra FN's Sikkerhedsråd forlænges i de kommende dage. Alligevel er der ikke plads til selvtilfredshed. Pirater fortsætter med at udvide deres aktiviteter længere mod øst ind i Det Indiske Ocean, og ved afslutningen af regntiden for nylig oplevede vi en ny bølge af angreb nord og nordøst for Seychellerne, der ligger ganske langt væk. I øjeblikket tilbageholdes ikke færre end 11 skibe – alle efter angreb i det, der kaldes Det Somaliske Bassin – med i alt 250 besætningsmedlemmer. Med operation Atalanta har vi styrket vores kapacitet i dette fjerne havområde. Yderligere patruljefly er indsat ved Seychellerne, og jeg kan oplyse, at svenske patruljefly også vil blive indsat ved Seychellerne. Dette har vist sig nyttigt. I øjeblikket er yderligere beskyttelsesforanstaltninger allerede iværksat eller planlagt nationalt, hvor Frankrig og på det seneste Spanien tilbyder passende og effektiv reaktion. Der er også beskyttelsen af den internationalt anerkendte passage i Adenbugten. Det er den anbefalede rute gennem Adenbugten, og alle skibe ydes flådebeskyttelse uanset deres flag. Vi har i øjeblikket flådeenheder i området fra EU, NATO og de amerikanskledede koalitionsflådestyrker med særdeles effektiv koordinering af patruljerne og med det efterretningssamarbejde, som er absolut afgørende i en operation af denne art. Kina er nu villig til at blive tilknyttet denne koordinationsmekanisme og deltage i beskyttelsen. Det betyder, at de eksisterende mekanismer skal udvikles og udvides. Det kunne med tiden resultere i, at Kina og muligvis andre magter inden for søtransporten påtager sig et ansvar. Andre – Rusland, Indien og Japan – har også indsat flådestyrker, og de bør inviteres til at deltage i denne mekanisme så hurtigt som muligt. Koordination er helt klart nøglen til succes."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin dankbar dafür, dass die Situation in Somalia und das sehr ernste Problem, das durch die Piraterie vor der Küste Somalias verursacht wird, kurz angesprochen werden kann. Mir ist das Interesse dieses Hauses an der durchaus schwierigen Frage nach der gerichtlichen Verfolgung mutmaßlicher Piraten, die von Atalanta-Einheiten festgenommen und verhaftet wurden, bekannt. Zurzeit werden 75 Verdächtige in Gefängnissen in Kenia festgehalten. Der Rechtsweg erstreckt sich auf neun verschiedene Verfahren und stellt eine erhebliche zusätzliche Belastung für das kenianische Rechtssystem dar. Die ordnungsgemäße Durchführung dieser Verfahren ist natürlich essentiell, wenn wir sowohl die abschreckende Wirkung, die durch die Operation Atalanta erzielt werden soll, als auch die gesamte Glaubwürdigkeit unserer Maßnahmen zur Bekämpfung der Piraterie aufrechterhalten wollen. Ich vermute, dass Ihnen die kürzlich mit den Seychellen getroffene Vereinbarung zu der Überstellung mutmaßlicher Piraten bekannt ist, welche einen wichtigen zusätzlichen Beitrag in dieser Hinsicht darstellt. Bei der Piraterie handelt es sich um ein äußerst lukratives Geschäft, und es ist daher wichtig, dass wir unsere Aktivitäten in jeder Hinsicht darauf ausrichten, dass die Piraten möglichst wenig Gelegenheit erhalten, aus den von ihnen ausgeführten verachtenswerten Unternehmungen weitere Geldzahlungen zu erhalten. Was wir nun auf See tun, kann letzten Endes nicht ersetzen, was in Somalia oder durch Somalia selbst geschehen müsste. Hierbei handelt es sich allerdings um Maßnahmen, die keinen sofortigen Erfolg versprechen. Wir müssen die Marineoperation fortsetzen, und dies erfordert unsere Bereitschaft, ein langfristiges Engagement unserer Militärverbände aufrechtzuerhalten. Zweitens erfordert dies, dass wir die koordinierte Zusammenarbeit aller an dieser Operation beteiligten Kräfte und internationalen Institutionen stärken. Und drittens müssen wir bei der Entwicklung regionaler Marinekapazitäten helfen, denn diese Last kann nicht von uns alleine getragen werden. Die internationalen Marineorganisationen, genau wie die Kontaktgruppe über Piraterie, müssen hier eine wichtige Rolle spielen. Es geht hier um einen Bereich, in dem wir während der vergangenen Jahre die Möglichkeiten der ESVP unter Beweis gestellt haben. Noch vor wenigen Jahren hätten auch die ehrgeizigsten Abgeordneten sich nicht vorstellen können, dass wir mit der Europäischen Union an einem Marineverband im Golf von Aden oder im Indischen Ozean teilnehmen würden. Zwingende humanitäre und andere Gründe haben uns – im Rahmen des Möglichen – zu dem gebracht, was wir nun eine relativ erfolgreiche Operation nennen können. Aber wir wollen uns keiner Illusion hingeben. Es bleibt noch viel zu tun. Wir müssen die Operation weiter verfolgen, und die Unterstützung des Parlaments ist in dieser Hinsicht besonders wichtig. Ich möchte hier keine Details besprechen. Das Land befindet sich seit mehr als 18 Jahren in einer Krise, die humanitäre Situation ist unerträglich, und im ganzen Land herrscht Unfrieden. Es gibt einen Prozess mit der föderalen Übergangsregierung, aber der Erfolg ist sehr unsicher – um es vorsichtig zu formulieren –, und es sind anhaltende Bemühungen der internationalen Gemeinschaft erforderlich, um das Land schrittweise auf eine Aussöhnung hin zu bewegen und schrittweise eine Art funktionierenden Staat aufzubauen, der diesem schrecklich erschütterten Land Stabilität bieten kann. Die Piraterie ist eine sehr ernsthafte Bedrohung. Diese anzugehen erfordert ein breites Engagement des Landes selbst, was –wie bereits dargelegt wurde – aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in dem Land äußerst schwierig ist. Wie Sie feststellen konnten, haben sich unsere aktuellen Bemühungen auf praktische Hilfe konzentriert, die außerhalb von Somalia für das Land und seine Bevölkerung geleistet werden kann. Wir diskutieren natürlich, wie Sie vielleicht wissen, weitere Schritte in diese Richtung. Was das spezielle Problem der Piraterie angeht, so führt die Marineoperation Atalanta weiterhin erfolgreich ihren Auftrag vor der Küste Somalias aus. Alle Lieferungen des Welternährungsprogramms wurden sicher über Mombasa nach Mogadischu und Berbera an Somalia geliefert. Es wurden seit Anfang Mai 2009 keine erfolgreichen Angriffe im Golf von Aden mehr ausgeführt. Hierbei handelt es sich in gewisser Weise um das Ergebnis des Engagements der EU-Mitgliedstaaten und der übrigen internationalen Gemeinschaft, die bei der Aufstellung eines hochrangigen Marineverbands geholfen hat. Der in dieser Hinsicht begrenzte Erfolg dieser Unternehmung ist zudem das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der Zivilschifffahrt und des EU-Hauptquartiers in Northwood (Vereinigtes Königreich). Dadurch konnten empfehlenswerte Managementverfahren entwickelt werden, die von den Seeleuten zunehmend eingehalten werden. Zudem wurde das koordinierte Instrument für den Schutz der Handelsschifffahrt im Golf von Aden äußerst effektiv umgesetzt. Zurzeit kann man demnach sagen, dass die Piraterie im Golf von Aden zurückgedrängt werden konnte, aber als Problem durchaus fortbesteht. Daher hat der Rat entschieden, die Operation gegen die Piraterie bis Dezember 2010 zu verlängern. Aus diesem Grund müssen wir unsere aktuellen Bemühungen weiterführen und die entsprechenden Militärressourcen aufrecht erhalten. Gleichzeitig erwarten wird, dass die Resolution AL 1846 des UN-Sicherheitsrates während der nächsten Tage verlängert wird. Dennoch gibt es keinen Anlass zur Zufriedenheit. Die Piraten weiten ihre Aktivitäten in Richtung Osten und den Indischen Ozean aus. Seit Ende der Monsunzeit haben wir eine neue Angriffswelle im Norden und Nordosten der Seychellen, die sich in einiger Entfernung befinden, beobachtet. Es werden zurzeit 11 Schiffe nach Übergriffen im sog. Somali-Becken gefangen gehalten. Davon betroffen sind 250 Besatzungsmitglieder. Wir haben mit der Operation Atalanta unsere Kapazitäten in diesem entfernt gelegenen Seegebiet verstärken können. Es wurden Marineaufklärungsflugzeuge von den Seychellen aus eingesetzt. Ich kann Ihnen mitteilen, dass auch schwedische Marineaufklärungsflugzeuge zu den Streitkräften auf den Seychellen stoßen werden. Dies hat sich als hilfreich erwiesen. Bis auf Weiteres sind bereits zusätzliche Schutzmaßnahmen auf nationaler Ebene eingeführt oder geplant, wobei Frankreich und seit kurzem Spanien eine angemessene und effektive Reaktion gezeigt haben. Zudem muss der international anerkannte Transitkorridor im Golf von Aden geschützt werden. Hierbei handelt es sich um die empfohlene Route durch den Golf, und alle Schiffe genießen hier ungeachtet ihrer Flagge den Schutz durch die Marine. Wir haben dort zurzeit Marineeinheiten aus der Europäischen Union, von der Nato und eine von den USA geführte Koalition von Marinestreitkräften, für die eine sehr gute Koordination der Patrouillen und der essentiellen geheimdienstlichen Zusammenarbeit, wie sie bei derartigen Operationen erforderlich ist, vorhanden sind. China hat nun zugestimmt, sich diesem Koordinierungsinstrument anzuschließen und an den Schutzmaßnahmen teilzunehmen. Dies bedeutet, dass bestehende Instrumente weiterentwickelt und erweitert werden müssen. Dies kann zu gegebener Zeit dazu führen, dass China und möglicherweise auch andere Seemächte einige der Verantwortlichkeiten übernehmen. Andere wiederum – Russland, Indien und Japan – haben auch Marineverbände aufgestellt, und sie sollten so schnell wie möglich dazu eingeladen werden, sich diesem Instrument anzuschließen. Die Koordinierung ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία να συζητήσουμε εν συντομία το πρόβλημα της Σομαλίας και, ιδιαίτερα, το σοβαρότατο πρόβλημα που προκαλείται με την πειρατεία στα ανοιχτά των ακτών αυτής της χώρας. Γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στο Κοινοβούλιο για το μάλλον δύσκολο ζήτημα της δίκης των υπόπτων πειρατών οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κρατηθεί από τις μονάδες της επιχείρησης Atalanta. Αυτήν τη στιγμή στις φυλακές της Κένυας κρατούνται 75 ύποπτοι. Η σχετική νομική διαδικασία αφορά εννέα διαφορετικές δίκες και δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο φορτίο στο δικαστικό σύστημα της Κένυας. Η αρμόζουσα διεξαγωγή αυτών των δικών είναι, φυσικά, ουσιώδης αν θέλουμε να διατηρήσουμε τόσο το αποτρεπτικό αποτέλεσμα που εξασφαλίζει η επιχείρηση Atalanta όσο και τη συνολική αξιοπιστία των αντιπειρατικών προσπαθειών μας. Μια πρόσφατη συμφωνία με τις Σεϋχέλλες, την οποία φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, σχετικά με τη μεταφορά υπόπτων για πειρατεία αποτελεί σημαντική πρόσθετη συνεισφορά στο θέμα αυτό. Η πειρατεία είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση, και είναι σημαντικό από κάθε άποψη να αναπτύξουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό τη μείωση κάθε δυνατότητας των πειρατών να αποκομίσουν και άλλα χρήματα από αυτές τις πραγματικά απαίσιες επιχειρήσεις στις οποίες επιδίδονται. Σε τελική ανάλυση, βέβαια, αυτό που κάνουμε στα θαλάσσια ύδατα δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό που χρειάζεται να γίνει στη Σομαλία ή σχετικά με την ίδια τη Σομαλία, αλλά, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό είναι κάτι για το οποίο η άμεση επιτυχία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Πρέπει να συνεχίσουμε τη ναυτική επιχείρηση και αυτό θα απαιτήσει, καταρχάς, να είμαστε προετοιμασμένοι για να στηρίξουμε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση στρατιωτικών πόρων· δεύτερον, θα χρειαστεί να ενισχύσουμε τη συνεργασία στον συντονισμό μεταξύ όλων των δυνάμεων και των διεθνών οργάνων που εμπλέκονται σε αυτήν την επιχείρηση και, τρίτον, θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν περιφερειακές ναυτικές ικανότητες καθώς το βάρος δεν μπορεί να πέφτει μόνο σε εμάς. Οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί, όπως η ομάδα επαφής για την πειρατεία, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εδώ. Τέλος, αυτός είναι ένας από τους τομείς στον οποίο έχουμε δείξει τις δυνατότητες της ΕΠΑΑ τα τελευταία χρόνια. Πριν από λίγα μόλις χρόνια ελάχιστοι ακόμη και από τους πλέον φιλόδοξους μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαμε πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιχειρούν στον Κόλπο του Άντεν ή τον Ινδικό Ωκεανό. Επιτακτικοί ανθρωπιστικοί και άλλοι λόγοι μας οδήγησαν σε αυτό το οποίο, στο μέτρο του δυνατού, έως στιγμής αποδείχθηκε μια σχετικά επιτυχής επιχείρηση, αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολλά απομένουν να γίνουν. Χρειάζεται να διατηρήσουμε την επιχείρηση, και από την άποψη αυτή η στήριξη του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Δεν θα αναφερθώ σε όλο το ιστορικό υπόβαθρο: η χώρα βρίσκεται σε δεινή θέση για περισσότερο από 18 χρόνια, η ανθρωπιστική κατάσταση είναι φρικιαστική, και οι μάχες μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη με τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά είναι μια διαδικασία εύθραυστη –για να το θέσω με τους ηπιότερους δυνατούς όρους– και απαιτεί διαρκείς προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα για να κινηθεί η χώρα σταδιακά προς τη συμφιλίωση και βαθμιαία να οικοδομήσει κάποιο είδος λειτουργούντος κράτους το οποίο θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει ένα είδος σταθερότητας σε αυτήν την τρομερά σπαρασσόμενη χώρα. Η πειρατεία είναι όντως μια πολύ σοβαρή απειλή. Η αντιμετώπισή της απαιτεί ευρεία δέσμευση από την ίδια τη χώρα η οποία, όπως αναφέρθηκε, αδυνατεί να πράξει κάτι τέτοιο, δεδομένης της παρούσας κατάστασης ασφάλειας που επικρατεί σε αυτήν. Κατά συνέπεια, όπως σημειώσατε, οι παρούσες προσπάθειές μας έχουν επικεντρωθεί στην πρακτική βοήθεια η οποία μπορεί να παραδοθεί εκτός Σομαλίας προς όφελος της χώρας και του λαού. Συζητούμε, φυσικά, όπως ίσως γνωρίζετε, περαιτέρω βήματα ως προς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα της πειρατείας, η ναυτική επιχείρηση Atalanta εξακολουθεί να επιχειρεί με επιτυχία στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Όλα τα φορτία από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχουν παραδοθεί με ασφάλεια στη Σομαλία από τη Μομπάσα στο Μουκντίσο και την Μπερμπέρα. Καμία επιτυχής επίθεση δεν έλαβε χώρα στον Κόλπο του Άντεν από τις αρχές Μαΐου 2009. Αυτό, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης των κρατών μελών και της υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας, η οποία βοήθησε στην εξασφάλιση συγκρότησης υψηλού επιπέδου σημαντικών ναυτικών πόρων. Η επιτυχία της επιχείρησης σε αυτό το περιορισμένο πεδίο είναι επίσης αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της εμπορικής ναυτιλιακής κοινότητας και του αρχηγείου επιχειρήσεων της ΕΕ στο Northwood του ΗΒ. Αυτή έχει επιτρέψει την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης οι οποίες τηρούνται επίσης όλο και περισσότερο από τους ναυτιλλόμενους. Υπήρξε επίσης μια πολύ αποτελεσματική εφαρμογή του συντονισμένου μηχανισμού για τη ναυτική προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στον Κόλπο του Άντεν. Επομένως, επί του παρόντος, μπορούμε να πούμε ότι η πειρατεία στον Κόλπο του Άντεν αναχαιτίστηκε, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την αντιπειρατική επιχείρηση έως τον Δεκέμβριο του 2010. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τις παρούσες προσπάθειές μας και να διατηρήσουμε το ενδεδειγμένο επίπεδο στρατιωτικών πόρων. Παράλληλα, αναμένουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα παραταθεί το ψήφισμα AL1846 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Παρά τα προλεχθέντα, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταρέσκεια, να νοιώσουμε ικανοποίηση. Οι πειρατές συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους μακρύτερα προς τα ανατολικά εντός του Ινδικού Ωκεανού, και με το τέλος της εποχής των μουσώνων, γίναμε πρόσφατα μάρτυρες νέου κύματος επιθέσεων βόρεια και βόρειο-ανατολικά των Σεϋχελλών, περιοχή η οποία βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Αυτήν τη στιγμή κρατούνται τουλάχιστον 11 πλοία –όλα κατόπιν επιθέσεων στην περιοχή που ονομάζεται Λεκάνη της Σομαλίας– των οποίων ο συνολικός αριθμός μελών πληρωμάτων ανέρχεται σε 250. Με την επιχείρηση Atalanta, έχουμε ενισχύσει τις ικανότητές μας σε αυτήν την απομακρυσμένη ναυτική θαλάσσια περιοχή. Πρόσθετα αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης έχουν αναπτυχθεί στις Σεϋχέλλες, και μπορώ να ανακοινώσω ότι στη δύναμη αυτή θα ενταχθεί και σουηδικό αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης. Το μέτρο αυτό αποδείχθηκε χρήσιμο. Επί του παρόντος, σε εθνική βάση εφαρμόζονται ήδη ή σχεδιάζονται πρόσθετα μέτρα, με τη Γαλλία, και πιο πρόσφατα την Ισπανία, να προσφέρουν κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση. Υπάρχει επίσης η προστασία του διεθνώς αναγνωρισμένου διαδρόμου ναυσιπλοΐας στον Κόλπο του Άντεν. Αυτή είναι η συνιστώμενη πορεία διά μέσου του Κόλπου, και όλα τα σκάφη επωφελούνται από τη ναυτική προστασία, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν. Αυτήν τη στιγμή έχουμε ναυτικές μονάδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και από τη συμμαχία ναυτικών δυνάμεων της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ με πάρα πολύ καλό συντονισμό των περιπολιών και με πολύ ουσιαστική συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών, τομέας απαραίτητος για επιχειρήσεις αυτού του είδους. Η Κίνα τώρα επιθυμεί να συνεργαστεί με αυτόν τον μηχανισμό συντονισμού και να συμμετάσχει στην προστασία. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί πρέπει να εξελιχθούν και να διευρυνθούν. Αυτό θα μπορούσε, σε εύθετο χρόνο, να οδηγήσει την Κίνα, και πιθανόν και άλλες ναυτικές δυνάμεις, να αναλάβουν ορισμένες αρμοδιότητες. Άλλες χώρες –η Ρωσία, η Ινδία και η Ιαπωνία– έχουν επίσης αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις, και πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον μηχανισμό το συντομότερο δυνατό. Ο συντονισμός, φυσικά, είναι το κλειδί της επιτυχίας."@el10
"Señora Presidenta agradezco esta oportunidad para debatir brevemente sobre Somalia y, en concreto, sobre los graves problemas que está causando la piratería a lo largo de las costas de ese país. Sé que el Parlamento está interesado en la más bien complicada cuestión del juicio de los presuntos piratas que han sido interceptados y apresados por las unidades de Atalanta. Actualmente hay 75 sospechosos detenidos en las prisiones de Kenia. El proceso legal suma hasta nueve juicios diferentes y genera una carga adicional significativa en el sistema judicial keniano. La realización adecuada de estos juicios es, claro está, esencial si aspiramos a mantener tanto el efecto disuasorio que propicia la Operación Atalanta como la credibilidad global de nuestras iniciativas antipiratería. Un acuerdo reciente con Seychelles, sobre el que supongo están al tanto, sobre el traslado de presuntos piratas, constituye una importante contribución adicional a este respecto. La piratería es un negocio muy lucrativo, por lo que resulta fundamental que orientemos nuestras diferentes actividades en todos los aspectos a reducir toda posibilidad de que los piratas obtengan más dinero a través de las operaciones verdaderamente despreciables que llevan a cabo. En último término, por supuesto, lo que hacemos en las aguas marítimas no puede ser un sustituto de lo que debe ser llevado a cabo en la propia Somalia, sino que, como he señalado anteriormente, es algo cuyo éxito inmediato no puede ser dado por hecho. Deberemos continuar la operación marítima y eso exigirá en primer lugar que nos preparemos para mantener a largo plazo un compromiso de efectivos militares; en segundo lugar, que tendremos que reforzar la cooperación entre todas las potencias y los organismos internacionales implicados en esta operación; y en tercer lugar, que también debemos ayudar a desarrollar unas capacidades marítimas regionales, ya que no podemos asumir esta carga en solitario. Las organizaciones marítimas internacionales, como el grupo de contacto sobre la piratería, deberá desempeñar un papel importante. Finalmente, ésta es una de las áreas en las que hemos demostrado la capacidad de la ESPD en los últimos años. Hace un par de años, tan solo unos pocos de los más ambiciosos en este Parlamento habrían previsto que manejásemos efectivos navales de la Unión Europea en el Golfo de Adén o en el Océano Índico. Los imperativos humanitarios y otras razones nos han llevado a lo que, dentro de los límites de lo posible, hasta la fecha se ha revelado como una operación relativamente exitosa; pero no nos hagamos ilusiones. Es mucho lo que queda por hacer. Debemos sustentar la operación, y el apoyo del Parlamento es muy importante a ese respecto. No me referiré a los todos los antecedentes: Somalia ha estado en una situación desesperada desde hace más de dieciocho años, la situación humanitaria es horrorosa, y se registran luchas en todo el país. Existe un trámite con el gobierno federal de transición, pero es frágil —por decirlo de la manera más suave posible— y exige esfuerzos constantes por parte de la comunidad internacional para hacer que el país avance hacia la reconciliación y para que gradualmente se construya algún tipo de Estado operativo que pueda restaurar parte de la estabilidad en este lugar tan desgarrado. La piratería es una grave amenaza, efectivamente. Abordarla exige un amplio compromiso dentro del propio país, algo que como se ha dicho es muy complicado debido a la actual situación de seguridad. En consecuencia, como ya saben, nuestros esfuerzos actuales se han concentrado en la asistencia práctica que puede prestarse fuera de Somalia en beneficio del país y de sus habitantes. Por supuesto, estamos debatiendo, como saben, futuras medidas en ese ámbito. Sobre el problema específico de la piratería, la operación naval Atalanta sigue operando con éxito frente a las costas de Somalia. Todos los envíos del Programa Mundial de Alimentos han sido enviados de manera segura desde Mombasa a Mogadiscio y a Berbera. En el Golfo de Adén no se han registrado ataques con éxito desde principios de mayo de 2009. Ése es, al menos hasta determinado punto, el resultado del compromiso de los Estados miembros y del resto de la comunidad internacional, que ha permitido que se genere una generación de alto nivel de recursos navales. El éxito de la operación en este aspecto concreto es también el resultado de la cooperación estrecha entre la comunidad marítima civil y la base operativa de la UE en Northwood, en el Reino Unido. Esto ha hecho posible el desarrollo de unas mejores prácticas de gestión que cada vez son más respetadas por los profesionales de la navegación. Asimismo, se ha producido una implantación eficaz del mecanismo coordinado para la protección naval del tráfico comercial en el Golfo de Adén. Por el momento, así, puede decirse que la piratería en el Golfo de Adén ha sido contenida, pero que aún existe. Por ese motivo, el Consejo ha decidido ampliar la operación antipiratería hasta diciembre de 2010. Esto significa que debemos ser capaces de sostener nuestros esfuerzos actuales así como de mantener el grado adecuado de recursos militares. En paralelo, esperamos que la Resolución de seguridad AL1846 de las Naciones Unidas se amplíe en los próximos días. A pesar de lo que he dicho, no hay lugar para la complacencia. Los piratas siguen extendiendo sus actividades hacia el este en el Océano Índico, y con el fin de la temporada de monzones, recientemente hemos sido testigos de una nueva oleada de ataques al norte y al noroeste de las Islas Seychelles, la que constituye una distancia apreciable. Al menos once embarcaciones están retenidas en la actualidad —todas ellas tras ataques en lo que se conoce como la Cuenca Somalí— con un total de 250 tripulantes. Con la hemos reforzado nuestras capacidades en esta remota área marítima. Hemos desplegado patrullas aéreas adicionales en las Seychelles, y puedo anunciar que los aviones patrulla de la marina sueca también van a unirse a nuestra fuerza en las Seychelles. Esto ha demostrado ser útil. Hasta la fecha, las medidas de protección adicional ya están establecidas o han sido planeadas por los distintos países, siendo Francia y, más recientemente, España las primeras en ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. También tenemos la protección de la vía de paso internacional del Golfo de Adén. Ésa es la ruta recomendada a través del Golfo de Adén, y todos los barcos se benefician de la protección naval, sin importar su bandera. Actualmente contamos allí con unidades navales de la OTAN y de la coalición de fuerzas navales liderada por los EE.UU., con una excelente coordinación de las patrullas y con la indispensable cooperación que es necesaria en una operación de este tipo. China está dispuesta a unirse a este mecanismo de coordinación y a participar en la protección. Esto significa que los mecanismos existentes deberán evolucionar y ser ampliados. A su debido tiempo, esto podría llevar a que China, y posiblemente otras potencias marítimas, asumiera algunas responsabilidades. Otras —como Rusia, India y Japón— también han desplegado efectivos navales, y deben ser invitadas a unirse a este mecanismo lo antes posible. La coordinación es, por supuesto, la clave del éxito."@es21
"Austatud juhataja! Olen tänulik selle võimaluse eest arutada lühidalt Somaalia olukorda ja eelkõige väga tõsist probleemi, mille on põhjustanud piraatlus Somaalia ranniku lähedal. Ma tean, et Euroopa Parlamendis tuntakse mõningast huvi suhteliselt keerulise küsimuse vastu seoses kohtuprotsessiga kahtlustatavate piraatide üle, kelle Atalanta üksused on vahistanud ja kinni pidanud. Praegu hoitakse Kenya vanglates 75 kahtlusalust. Õigusprotsessiga kaasnesid summad üheksa eri kohtumenetluse jaoks ja see tekitab olulise lisakoormuse Kenya kohtusüsteemile. Nende kohtuprotsesside nõuetekohane läbiviimine on muidugi hädavajalik, kui soovime säilitada nii Atalanta tagatud eemalehoidvat mõju kui ka meie piraatlusevastaste pingutuste üldist usaldusväärsust. Viimane kahtlustatavate piraatide üleandmist käsitlev kokkulepe Seišellidega, millest te olete usutavasti teadlikud, on veel üks oluline edasiminek selles küsimuses. Piraatlus on väga tulutoov tegevus ning on tähtis, et suunaksime igakülgselt oma eri meetmed sellele, et vähendada kõiki piraatide võimalusi saada veelgi raha nendest tõeliselt põlastusväärsetest tegudest, mida nad teevad. Lõppkokkuvõttes ei saa muidugi see, mida me merel teeme, asendada seda, mida tuleb teha Somaalias või Somaalia enda suhtes, aga nagu ma ütlesin, on see valdkond, kus ei saa kiiret edu endastmõistetavaks pidada. Peame jätkama mereoperatsiooniga ja see nõuab esiteks, et oleksime valmis võtma pikaajalise kohustuse seoses sõjaliste üksustega, teiseks, et me peame tugevdama kooskõlastusalast koostööd kõikide jõudude ja rahvusvaheliste organite vahel, kes selles operatsioonis osalevad, ning kolmandaks, et me peame aitama välja töötada ka piirkondliku merendusalase suutlikkuse, sest me ei saa kogu koormat enda peale võtta. Rahvusvahelised merendusorganisatsioonid, näiteks piraatlust käsitlev kontaktrühm, mängivad siin olulist rolli. Lõppkokkuvõttes on see üks valdkondi, milles oleme viimastel aastatel näidanud Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika suutlikkust. Vaadakem aega paar aastat tagasi. Vaid vähesed kõige lennukamad meist oleksid osanud arvata, et Euroopa Liidu mereväeüksused hakkavad tegutsema Adeni lahes või India ookeanis. Pakilised humanitaar- ja muud põhjused on viinud meid selleni, mis on – võimalikes piires – osutunud siiani suhteliselt edukaks operatsiooniks. Ent ärgem loogem illusioone. Teha tuleb veel palju. Peame operatsiooni jätkama ja Euroopa Parlamendi toetus on selleks väga oluline. Ma ei puuduta kõiki üksikasju. See riik on olnud kehvas olukorras rohkem kui 18 aastat, humanitaarolukord on jube ja konflikt on haaranud kogu riigi. Praegu on olemas föderaalne üleminekuvalitsus, ent see on habras – kui kõige pehmemalt väljenduda – ning vajab rahvusvahelise üldsuse pidevaid jõupingutusi, et viia maad sammhaaval lepitamise poole ja ehitada järk-järgult üles mingil määral toimiv riik, mis suudab sellel kohutavalt meeleheitel maal taastada mõningase stabiilsuse. Piraatlus on tõepoolest väga tõsine oht. Selle probleemiga tegelemine nõuab riigi enda ulatuslikku osalemist, mis, nagu öeldud, on ülimalt raske, arvestades sealset praegust julgeolekuolukorda. Seega, nagu olete märganud, on meie praegused pingutused keskendunud praktilisele abile, mida saab riigi ja inimeste hüvanguks anda väljaspool Somaaliat. Me arutame muidugi, nagu te võib-olla teate, edasisi samme just selles vallas. Kui rääkida konkreetselt piraatluse probleemist, jätkab mereväeoperatsioon Atalanta edukalt Somaalia ranniku lähedal tegutsemist. Kõik maailma toiduabi programmi saadetised on toimetatud turvaliselt Somaaliasse, Mombasast Muqdishosse ja Berberasse. Adeni lahes ei ole alates 2009. aasta mai algusest õnnestunud rünnakuid toimunud. See on saavutatud vähemalt teatud määral tänu ELi liikmesriikidele ja ülejäänud rahvusvahelisele üldsusele, kes on aidanud luua oluliste mereväeüksuste kõrgetasemelise esinduse. Operatsiooni edu selles piiratud küsimuses tuleneb ka tsiviilmerendusringkondade ja ELi operatsiooni Ühendkuningriigis Northwoodis asuva peakorteri tihedast koostööst. See on võimaldanud töötada välja parimad juhtimistavad, mida ka meresõitjad aina rohkem järgivad. Samuti on väga tõhusalt rakendatud kooskõlastatud mehhanism Adeni lahes toimuva kaubaliikluse kaitsmiseks mereväe poolt. Seega saab praegu öelda, et piraatlust Adeni lahes on ohjeldatud, aga see jätkub endiselt. Seepärast on nõukogu otsustanud pikendada piraatlusevastast operatsiooni 2010. aasta detsembrini. See tähendab, et me peame olema valmis jätkama oma seniseid pingutusi ja säilitama õigel tasemel sõjaväeressursse. Samal ajal ootame ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1846 pikendamist lähipäevil. Vaatamata sellele, mida ma ütlesin, ei saa me endaga rahul olla. Piraadid jätkavad oma tegevuse laiendamist ka ida poole India ookeanis ning hiljuti olime mussoonihooaja lõppedes tunnistajaks uuele rünnakute lainele Seišellidest põhjas ja kirdes, mis on üsna kaugel. Praegu hoitakse kinni vähemalt 11 laeva – neid kõiki pärast rünnakuid kohas, mida teatakse kui Somaali nõgu – kokku 250 meeskonnaliikmega. Operatsiooniga Atalanta oleme oma suutlikkust selles kauges merepiirkonnas suurendanud. Seišellidele on patrull-lennukeid juurde viidud ja ma võin teatada, et ka Rootsi merepatrull-lennuk ühineb Seišellidel viibivate jõududega. On selgunud, et sellest on abi. Praegu on juba võetud või kavatsetakse võtta riikide tasandil lisakaitsemeetmeid, kui Prantsusmaa ja hiljuti ka Hispaania otsustasid asjakohaselt ja tõhusalt reageerida. Samuti kaitstakse rahvusvaheliselt tunnustatud transiidikoridori Adeni lahes. See on soovituslik lahte läbiv marsruut ja kõik laevad lipust olenemata saavad loota mereväe kaitsele. Meil on seal praegu mereväeüksused Euroopa Liidust, NATOst ja USA juhitud ühistest merejõududest, mis tagavad väga hea patrullide koordineerimise ja teevad väga olulist luurekoostööd, mida sedalaadi operatsiooniks vaja on. Nüüd soovib Hiina selle kooskõlastusmehhanismiga ühineda ja kaitses osaleda. See tähendab, et olemasolevaid mehhanisme tuleb arendada ja laiendada. Selle kohaselt võiks Hiina ja võib-olla muud merejõud võtta peagi mõningaid ülesandeid. Teised riigid – Venemaa, India ja Jaapan – on samuti mereväeüksused kasutusele võtnud ning nad tuleks võimalikult kiiresti kutsuda selle mehhanismiga ühinema. Kooskõlastamine on muidugi edu võti."@et5
"Arvoisa puhemies, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta keskustella lyhyesti Somaliasta ja varsinkin Somalian rannikkovesillä tapahtuvan merirosvouksen aiheuttamasta vakavasta ongelmasta. Tiedän, että parlamentissa on jonkin verran kiinnostusta sitä varsin vaikeaa kysymystä kohtaan, joka koskee Atalanta-yksiköiden pidättämien merirosvouksesta epäiltyjen oikeudenkäyntiä. Kenialaisissa vankiloissa on tällä hetkellä pidätettynä 75 epäiltyä. Tähän liittyvä oikeusprosessi käsittää yhdeksän eri oikeudenkäyntiä ja muodostaa merkittävän lisätaakan Kenian oikeuslaitokselle. Näiden oikeudenkäyntien moitteeton suorittaminen on tietenkin erittäin tärkeää, jos haluamme säilyttää Atalanta-operaation luoman pelotevaikutuksen ja merirosvouksen vastaisten toimiemme yleisen uskottavuuden. Merirosvouksesta epäiltyjen siirtämisestä Seychellien kanssa äskettäin tehty sopimus, josta varmaankin olette tietoisia, on tässä suhteessa tärkeä lisäpanos. Merirosvous on hyvin tuottoisaa, ja on tärkeää, että pyrimme yhteisillä toimillamme joka suhteessa vähentämään merirosvojen mahdollisuuksia hankkia lisää rahaa tällä todella halveksittavalla toiminnalla. Viime kädessä se, mitä teemme merellä, ei tietenkään voi korvata sitä, mitä on tehtävä itse Somaliassa tai Somalian suhteen, mutta kuten aiemmin totesin, se on asia, jossa ei voida olla varmoja välittömästä menestyksestä. Meidän on jatkettava merioperaatiota, ja tämä edellyttää ensinnäkin, että olemme valmiit jatkamaan sotilaallisten voimavarojen pitkäaikaista sitomista; toiseksi, että meidän on vahvistettava koordinointiyhteistyötä kaikkien tähän operaatioon osallistuvien valtojen ja kansainvälisten elinten välillä; ja kolmanneksi, että meidän on autettava kehittämään alueellisia laivastovalmiuksia, sillä taakka ei voi jäädä vain meidän kannettavaksemme. Kansainväliset merenkulkuorganisaatiot, kuten merirosvoutta käsittelevä yhteysryhmä, ovat tässä suhteessa merkittävässä osassa. Lopuksi totean, että tämä on yksi aloista, joilla olemme viime vuosina osoittaneet ETPP:n toimintakyvyn. Vain pari vuotta sitten tuskin kunnianhimoisimmatkaan meistä osasivat aavistaa meidän operoivan Euroopan unionin laivastoyksiköillä Adeninlahdella tai Intian valtamerellä. Pakottavat humanitaariset ja muut syyt ovat johtaneet siihen, että olemme toteuttaneet tähän asti mahdollisuuksien rajoissa suhteellisen onnistuneeksi osoittautuneen operaation, mutta emme saa elätellä mitään harhakuvitelmia. Vielä on paljon tehtävää jäljellä. Meidän on jatkettava operaatiota, ja parlamentin tuki on tässä suhteessa hyvin tärkeä. En käsittele taustaa kovin perusteellisesti: Somalia on ollut vaikeuksissa yli 18 vuotta, humanitaarinen tilanne on hirvittävä, ja koko maa on kiistojen repimä. Siirtymäkauden liittohallitus on käynnistänyt prosessin, mutta se on erittäin lievästi ilmaistuna hauras ja edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä jatkuvia ponnistuksia, jotta Somaliaa voidaan vähitellen viedä kohti sovintoa ja jotta voidaan asteittain rakentaa toimiva valtio, joka voi palauttaa jonkinlaisen vakauden tähän hirvittävän rikkinäiseen maahan. Merirosvous on hyvin vakava uhka. Siihen puuttuminen edellyttää laajaa sitoutumista itse Somaliassa, mikä on, kuten todettu, äärimmäisen vaikeaa maan nykyisen turvallisuustilanteen vuoksi. Näin ollen nykyiset toimemme ovat keskittyneet, kuten olette huomanneet, sellaiseen käytännön apuun, jota voidaan antaa Somalian ulkopuolella maan ja sen kansalaisten hyväksi. Kuten ehkä tiedätte, me luonnollisesti keskustelemme lisätoimista tässä nimenomaisessa suhteessa. Merirosvouksen erityisestä ongelmasta totean, että Atalanta-merioperaatio jatkuu menestyksellisenä Somalian rannikkovesillä. Kaikki maailman elintarvikeohjelman lähetykset on toimitettu Somaliaan turvallisesti Mombasasta Mogadishuun ja Berberaan. Vuoden 2009 toukokuun alun jälkeen Adeninlahdella ei ole tapahtunut onnistuneita hyökkäyksiä. Tämä on ainakin jossain määrin tulosta EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön sitoutumisesta, jonka avulla alueelle on onnistuttu tuottamaan huomattavasti korkeatasoista laivastokalustoa. Operaation onnistuminen tässä rajallisessa mielessä on myös tulosta siviilimerenkulkuyhteisön ja Northwoodissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan EU:n operatiivisen esikunnan tiiviistä yhteistyöstä. Tämän avulla on voitu laatia parhaat hallintakäytännöt, joita merenkulkijat myös yhä suuremmassa määrin noudattavat. Myös Adeninlahden kauppaliikenteen meriturvallisuuden koordinoitu mekanismi on pantu hyvin tehokkaasti täytäntöön. Näin ollen tällä hetkellä voidaan sanoa, että Adeninlahdella tapahtuvaa merirosvousta on saatu hillittyä, mutta se jatkuu edelleen. Tästä syystä neuvosto on päättänyt jatkaa merirosvouksen vastaista operaatiota joulukuuhun 2010. Tämä merkitsee sitä, että meidän on kyettävä jatkamaan nykyisiä toimiamme ja pitämään yllä riittäviä sotilaallisia resursseja. Odotamme vastaavasti, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1846 voimassaoloa jatketaan lähipäivinä. Huolimatta siitä, mitä olen sanonut, itsetyytyväisyydelle ei ole sijaa. Merirosvot jatkavat toimintansa ulottamista kauemmas itään Intian valtamerelle, ja sadekauden päätyttyä olemme äskettäin joutuneet todistamaan uutta hyökkäyksien aaltoa Seychellien pohjois- ja koillispuolella, mikä on varsin kaukana. Kokonaista 11 alusta on tällä hetkellä kaapattuina – kaikki niin sanotussa Somalian altaassa tehtyjen hyökkäysten seurauksena – ja niillä on yhteensä 250 miehistön jäsentä. Atalanta-operaatiolla olemme vahvistaneet valmiuksiamme tällä kaukaisella merialueella. Seychelleillä on otettu käyttöön lisää valvontalentokoneita, ja voin ilmoittaa, että myös ruotsalaisia merivalvontalentokoneita liittyy Seychelleillä oleviin voimiin. Tämä on osoittautunut hyödylliseksi. Tällä hetkellä uusia suojelutoimia on jo käynnistetty tai suunnitteilla kansalliselta pohjalta, ja Ranska ja nyttemmin Espanja ovat tarjonneet asianmukaisia ja tehokkaita vastatoimia. Myös Adeninlahden kansainvälistä suositeltua kauttakulkukäytävää on suojeltava. Se on suositeltu reitti Adeninlahden poikki, ja kaikki alukset niiden lippuvaltioon katsomatta saavat suojelua. Alueella on tällä hetkellä Euroopan unionin, Naton ja Yhdysvaltain johtaman liittoutuman merivoimien laivastoyksikköjä, jotka koordinoivat partiointia erittäin hyvin ja tekevät erittäin tärkeää tiedusteluyhteistyötä, joka on tämänkaltaisessa operaatiossa välttämätöntä. Kiina on nyt halukas liittymään tähän koordinointimekanismiin ja osallistumaan suojeluun. Tämä merkitsee sitä, että nykyisiä mekanismeja on kehitettävä ja laajennettava. Se voi ajan mittaan johtaa siihen, että Kiina ja mahdollisesti muut merivallat ottavat hoitaakseen joitakin tehtäviä. Muut – Venäjä, Intia ja Japani – ovat myös asettaneet käyttöön merikalustoa, ja ne olisi kutsuttava liittymään tähän mekanismiin mahdollisimman pian. Koordinointi on luonnollisesti menestyksen avain."@fi7
"Madame la Présidente, je vous suis reconnaissant de me donner l’occasion de m’exprimer brièvement au sujet de la Somalie et, en particulier, du très grave problème provoqué par la piraterie au large des côtes de la Somalie. Je sais que le Parlement s’intéresse à la question plutôt difficile du procès des personnes suspectées de piraterie qui ont été arrêtées et appréhendées par des unités d’Atalanta. Pour l’instant, 75 suspects sont détenus dans des prisons au Kenya. Le processus juridique en cause se chiffre à neufs procès différents et impose un fardeau supplémentaire considérable au système judiciaire kenyan. Il va de soi que le bon déroulement de ces procès est essentiel si nous voulons conserver à la fois l’effet dissuasif causé par Atalanta et la crédibilité générale de nos efforts de lutte contre la piraterie. Un accord récent avec les Seychelles, dont vous êtes au courant j’imagine, concernant le transfert des suspects, constitue une contribution supplémentaire importante à cet égard. La piraterie est un secteur très lucratif et il est important qu’à tous égards nous orientions nos différentes activités afin de réduire toute possibilité pour les pirates de gagner davantage d’argent avec les opérations vraiment méprisables auxquelles ils se livrent. En fin de compte, bien sûr, nos activités dans les eaux maritimes ne peuvent remplacer les mesures qui doivent être prises en Somalie ou au sujet de la Somalie même, mais comme je j’ai mentionné précédemment, c’est une affaire dans laquelle le succès immédiat ne peut être tenu pour acquis. Nous devrons poursuivre l’opération maritime et cela requerra les mesures suivantes: d’abord, nous devrons être prêts à soutenir un engagement à long terme des forces militaires; ensuite, nous devrons renforcer la coordination et la coopération entre toutes les puissances et tous les organismes internationaux impliqués dans cette opération; enfin, nous devons également contribuer à développer des capacités maritimes régionales, car le fardeau ne peut reposer uniquement sur nous. Les organisations maritimes internationales, par exemple le groupe de contact sur la piraterie, auront un rôle important à jouer ici. Finalement, il s’agit d’un des domaines dans lesquels nous avons démontré les capacités de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ces dernières années. En remontant à quelques années, peu de personnes, même parmi les plus ambitieuses d’entre nous, auraient envisagé que l’Union européenne déploierait des forces navales dans le golfe d’Aden ou dans l’océan Indien. Des raisons humanitaires impératives et d’autres motifs nous ont conduits à mener une opération qui, dans les limites du possible, s’est avérée jusqu’à présent relativement fructueuse. Mais il ne faut pas nous faire d’illusions, il reste beaucoup à faire. Nous devons poursuivre l’opération, et l’appui du Parlement est très important à cet égard. Je ne vais pas m’attarder sur les origines de ce problème: le pays se trouve dans une situation désespérée depuis plus de 18 ans, la situation humanitaire y est horrible et la guerre civile fait rage dans tout le pays. Le gouvernement fédéral transitoire est un organe très fragile – pour dire les choses le plus modérément possible – et son maintien en place requiert des efforts soutenus de la part de la communauté internationale, l’objectif étant d’entraîner progressivement le pays vers la réconciliation et de refonder progressivement une forme d’État fonctionnel capable de ramener une certaine stabilité dans un pays terriblement déchiré. La piraterie est vraiment une menace très grave. Pour l’enrayer, il faut un fort engagement au sein du pays même, ce qui est extrêmement difficile, comme je l’ai indiqué, en raison de la situation d’insécurité actuelle dans le pays. À cet effet, comme vous l’avez remarqué, nos efforts actuels se sont axés sur l’assistance pratique qui peut être offerte en dehors de la Somalie à l’avantage du pays et de la population. Nous discutons évidemment de mesures supplémentaires dans ce sens, comme vous le savez peut-être. En ce qui concerne le problème spécifique de la piraterie, l’opération navale Atalanta poursuit fructueusement ses activités au large des côtes de la Somalie. Toutes les expéditions du Programme alimentaire mondial ont été livrées sans encombre à la Somalie depuis Mombasa jusqu’à Mogadiscio et Berbera. Aucune attaque survenue dans le golfe d’Aden n’a réussi depuis le début du mois de mai 2009. C’est le résultat, au moins dans une certaine mesure, de l’engagement des États membres de l’Union européenne et du reste de la communauté internationale, qui a aidé à produire une génération de haut niveau de forces navales significatives. La réussite de cette opération, sur ce plan au moins, est également le résultat d’une coopération étroite entre la communauté maritime civile et le siège de l’Union européenne situé à Northwood, au Royaume-Uni. Cela a permis l’élaboration de pratiques de gestion exemplaires, qui sont aussi de plus en plus respectées par les marins. Le mécanisme coordonné pour la protection navale du trafic commercial dans le golfe d’Aden a également été mis en œuvre de manière très efficace. Dès lors, on peut dire pour l’instant que la piraterie dans le golfe d’Aden a été enrayée, mais qu’elle se poursuit. C’est pourquoi le Conseil a décidé de prolonger la mission de lutte contre la piraterie jusqu’en décembre 2010. Cela signifie que nous devons pouvoir poursuivre nos efforts actuels et maintenir le niveau adéquat de ressources militaires. En parallèle, nous espérons la prolongation de la résolution AL1846 du Conseil de sécurité des Nations unies dans les jours à venir. Malgré ce que j’ai dit, nous commettrions une grave erreur nous montrant trop confiants. Les pirates continuent à étendre leurs activités un peu plus à l’est de l’océan Indien, et avec la fin de la mousson nous avons récemment été les témoins d’une nouvelle recrudescence d’attaques au nord et au nord-est des Seychelles, soit à une distance assez éloignée. Pas moins de 11 navires sont capturés actuellement – toutes ces captures résultant d’attaques dans ce que l’on appelle le bassin somalien – avec un total de 250 membres d’équipage à leur bord. Avec l’opération Atalanta, nous avons renforcé nos capacités dans cette zone maritime éloignée. Des avions de patrouille supplémentaires survolent la région des Seychelles, et je peux annoncer que des avions suédois de patrouille maritime rejoindront les forces des Seychelles également. Cette mission s’est avérée utile. Pour l’instant, des mesures de protection supplémentaires sont déjà en place ou sont planifiées à un niveau national, avec la France, et plus récemment l’Espagne, dans le but d’offrir une réponse appropriée et efficace. Le corridor de transit reconnu au niveau international dans le golfe d’Aden est également protégé. Il s’agit de l’itinéraire recommandé à travers le golfe, et tous les navires bénéficient d’une protection navale, indépendamment de leur drapeau. Nous disposons actuellement d’unités navales de l’Union européenne, de l’OTAN et des forces maritimes coalisées dirigées par les États-Unis; celles-ci bénéficient d’une très bonne coordination des patrouilles et de la coopération absolument essentielle dans le domaine du renseignement qui est nécessaire pour une opération de ce genre. La Chine consent à présent à s’associer à ce mécanisme de coordination et à participer à la protection. Cela signifie que les mécanismes existants devront être perfectionnés et élargis. En temps opportun, la Chine, et éventuellement d’autres puissances maritimes, pourraient avoir à prendre certaines responsabilités. D’autres nations – la Russie, l’Inde et le Japon – ont aussi engagé des forces navales et celles-ci devraient bientôt être invitées à rejoindre ce mécanisme. Bien évidemment, la coordination est la clef du succès."@fr8
". – Elnök asszony, hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy röviden megvitatjuk a Szomália és különösen a szomáliai part menti kalózkodás okozta nagyon súlyos problémát. Tudom, hogy a Parlament érdeklődést mutat a kalóztámadással gyanúsított, az Atalanta egységei által elfogott és letartóztatott személyek perének igen nehéz kérdése iránt. Jelenleg 75 gyanúsítottat tartanak fogva a kenyai börtönökben. Az érintett jogi eljárás kilenc különböző pert foglal magába, és jelentős többletterhet ró a kenyai igazságszolgáltatási rendszerre. E tárgyalások megfelelő lefolytatása természetesen rendkívül fontos annak érdekében, hogy fenn tudjuk tartani az Atalanta művelet elrettentő hatását és a kalózkodás elleni erőfeszítéseink általános hitelességét. A nemrégiben a Seychelle-szigetekkel kötött, a kalóztámadással gyanúsított személyek átadásáról szóló megállapodás – amelyet, gondolom, ismernek – további fontos lépést jelent e tekintetben. A kalózkodás nagy haszonnal kecsegtető üzlet, és fontos, hogy tevékenységeink minden szempontból arra irányuljanak, hogy csökkentsük a kalózok azon lehetőségeit, hogy az általuk végrehajtott valóban gyalázatos műveleteken keresztül még több pénzhez jussanak. A tengeri vizeken végrehajtott műveleteink végső soron természetesen nem helyettesíthetik a Szomáliában, illetve a maga Szomália által végrehajtandó feladatokat, viszont ez – ahogy arra már korábban is utaltam – nem olyasmi, ahol a közvetlen sikert biztosra vehetjük. Folytatnunk kell a tengeri műveletet, amihez először is az szükséges, hogy készek legyünk a katonai erők hosszú távú kötelezettségvállalását fenntartani, másodszor a koordináció területén meg kell erősítenünk az együttműködést az e műveletben részt vevő valamennyi hatalom és nemzetközi testület között, harmadszor pedig segítenünk kell a regionális tengeri képességek fejlesztését is, mivel nem viselhetjük a terheket egyedül. A nemzetközi tengerészeti szervezetek, mint például a kalózkodás problémájával foglalkozó kapcsolattartó csoport, fontos szerepet fognak játszani ebben. Végezetül ez az egyik olyan terület, ahol az elmúlt években megmutattuk az EBVP képességeit. Néhány évvel ezelőtt még a legambiciózusabbak közül sem sokan látták volna előre, hogy európai uniós haditengerészeti egységek fognak működni az Ádeni-öbölben és az Indiai-óceánon. Sürgető humanitárius és más okok vezettek ehhez a lehetséges keretek között eddig viszonylag sikeresnek bizonyuló művelethez, de ne legyenek illúzióink. Még sok a tennivaló. Folytatnunk kell a műveletet, és a Parlament támogatása nagyon fontos ebben a tekintetben. Nem fogom részletezni a teljes hátteret: ez az ország több mint 18 éve küzd komoly nehézségekkel, a humanitárius helyzet szörnyű, és az egész országban harcok dúlnak. Elindult egy folyamat az átmeneti szövetségi kormánnyal, amely azonban törékeny – hogy a legenyhébb kifejezést használjuk –, és a nemzetközi közösség további erőfeszítéseire van szükség ahhoz, hogy az ország elinduljon a megbékélés felé és lassanként valamiféle működő állam épüljön fel, amely ismét bizonyos fokú stabilitást hozna ebbe a rettenetesen megtépázott országba. A kalózkodás valóban nagyon súlyos fenyegetést jelent. Ennek megoldása széles körű elköteleződést kíván magában az országban, ami – amint arra utaltunk – rendkívül nehéz az ország jelenlegi biztonsági helyzete mellett. Ennek megfelelően – ahogyan azt Önök is észrevették – jelenlegi erőfeszítéseinket olyan gyakorlati támogatásra koncentráljuk, amelyet Szomálián kívül tudunk az ország és az ott élők érdekében nyújtani. Természetesen, amint azt talán tudják is, további lépésekről is tárgyalunk ebben a tekintetben. A kalózkodás konkrét problémájának tekintetében az Atalanta tengeri művelet továbbra is sikeresen működik a szomáliai partok mentén. Az Élelmezési Világprogram valamennyi szállítmánya biztonságosan megérkezett Szomáliába, Mombasából Mogadishuba és Berberába. 2009 kora májusa óta nem történt sikeres támadás az Ádeni-öbölben. Ez – legalábbis bizonyos fokig – az uniós tagállamok és a nemzetközi közösség többi tagja részéről tett kötelezettségvállalásnak köszönhető, amely jelentős tengeri erők magas szintű mobilizálását segítette elő. A művelet sikeressége ebben a szűk vonatkozásban a polgári tengeri közösség és a brit northwoodbeli uniós műveleti főhadiszállás közötti szoros együttműködésnek is köszönhető. Ez lehetővé tette a legjobb irányítási gyakorlatok kidolgozását, amelyeket a tengerészek is egyre inkább szem előtt tartanak. Ezenfelül az Ádeni-öböl kereskedelmi forgalmának tengeri védelmét szolgáló együttműködési mechanizmust is nagyon hatékonyan hajtották végre. Jelen pillanatban tehát kijelenthetjük, hogy az Ádeni-öbölben sikerült megfékezni a kalózkodást, de az továbbra is folytatódik. Ezért a Tanács a kalózkodás elleni művelet 2010. decemberig történő meghosszabbításáról döntött. Ez az jelenti, hogy képesnek kell lennünk jelenlegi erőfeszítéseink folytatására és megfelelő szintű katonai erőforrások fenntartására. Ezzel párhuzamosan a következő napokban várhatóan meghosszabbítják az ENSZ AL1846. számú biztonsági határozatát. Az általam elmondottak ellenére nincs helye az elégedettségnek. A kalózok folytatják tevékenységeik keleti irányú kiterjesztését az Indiai-óceánon, és nemrégiben, az esős évszakot követően a támadások újabb hullámát tapasztalhattuk a jóval távolabb fekvő Seychelle-szigetektől északra és északkeletre. Jelenleg nem kevesebb mint 11 hajót tartanak fogva – valamennyit az ún. Szomáli-medencében érte támadás –, összesen 250 főnyi legénységgel. Az Atalanta művelettel megerősítettük képességeinket ebben a távoli tengeri térségben. A Seychelle-szigeteken újabb felderítő repülőgépeket vetettek be, és bejelenthetem, hogy egy svéd tengerészeti felderítő repülőgép is csatlakozni fog a seychelle-szigeteki erőkhöz. Ez hasznosnak bizonyult. Ez idő szerint nemzeti szinten már további védelmi intézkedések is hatályba léptek vagy terveznek ilyeneket, így Franciaország, valamint nem olyan régóta Spanyolország is megfelelő és hatékony választ tud adni. Meg kell említenünk még az Ádeni-öböl nemzetközileg elismert tranzit folyosójának védelmét is. Ez az ajánlott útvonal az öblön át, és lobogótól függetlenül valamennyi hajó haditengerészeti védelemben részesül. Jelenleg az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok vezette koalíciós tengerészeti erők haditengerészeti egységei tartózkodnak a térségben, amelyek kiválóan összehangolt tengeri őrjáratról gondoskodnak és az ilyen típusú műveletekhez elengedhetetlen hírszerzési együttműködést valósítanak meg. Kína jelenleg kész csatlakozni ehhez az együttműködési mechanizmushoz és részt venni a védelemben. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi mechanizmusokat tovább kell fejleszteni és ki kell bővíteni. Ez megfelelő időben Kína és esetleg további tengeri hatalmak kötelezettségvállalásához vezethet. Más országok – Oroszország, India és Japán – is küldtek tengeri erőket a térségbe, és őket is fel kellene kérni, hogy minél hamarabb csatlakozzanak ehhez a mechanizmushoz. A siker kulcsa természetesen a koordináció."@hu11
"Signora Presidente, sono grato di quest’opportunità di discutere brevemente della Somalia e, in particolare, del serissimo problema posto dalla pirateria al largo delle coste somale. So che in seno al Parlamento vi è interesse per la piuttosto complessa questione del processo ai sospetti pirati arrestati e detenuti dalle unità dell’operazione Atalanta. Attualmente 75 sospetti sono trattenuti nelle prigioni keniote. Il procedimento giudiziario legato a tali arresti comporta nove diversi processi e crea un significativo ulteriore carico per il sistema giudiziario del Kenia. Il corretto svolgimento di questi processi è, naturalmente, fondamentale, se vogliamo mantenere vivi l’effetto deterrente dell’operazione Atalanta e la credibilità generale dei nostri sforzi antipirateria. Il recente accordo con le Seicelle sull’estradizione dei sospetti pirati, di cui suppongo siate a conoscenza, costituisce un importante ulteriore contributo su questo fronte. La pirateria è un’attività altamente lucrativa ed è importante che noi ci adoperiamo in tutti i modi per ridurre qualunque possibilità che i pirati possano ottenere ulteriori guadagni per mezzo di tali deprecabili attività. Alla fin fine, naturalmente, quello che stiamo facendo nelle acque internazionali non può essere un sostituto di quanto è necessario fare in Somalia o per la Somalia stessa, ma questo, come detto in precedenza, non è un piano dove sia possibile contare su un immediato successo. Dovremo portare avanti l’operazione marittima e questo richiederà anzitutto che ci prepariamo a sostenere un impegno militare a lungo termine. Secondariamente, sarà necessario rafforzare la collaborazione al coordinamento da parte di tutte le potenze e gli organi internazionali coinvolti in questa operazione. Infine, dobbiamo contribuire altresì allo sviluppo di capacità navali regionali, in quanto l’onere dell’operazione non può gravare esclusivamente su di noi. Le organizzazioni marittime internazionali, come il gruppo di contatto antipirateria, dovranno svolgere un ruolo importante. Per concludere, questa è una delle aree in cui, negli ultimi anni, abbiamo dimostrato le capacità della politica europea di sicurezza e di difesa. Solo qualche anno fa, pochi, anche tra i più ambiziosi in quest’Aula, avrebbero pensato che avremmo potuto schierare una flotta europea nel Golfo di Aden o nell’Oceano indiano. Ragioni umanitarie impellenti e di altra natura ci hanno spinto in quello che, nei limiti del possibile, si è dimostrata finora un’operazione relativamente di successo, ma non illudiamoci: resta ancora molto da fare. Dobbiamo sostenere l’operazione in corso e, a tale proposito, il sostegno del Parlamento è estremamente importante. Non descriverò l’intero contesto: il paese ha conosciuto gravi difficoltà per più di 18 anni, la situazione umanitaria è pessima e ci sono disordini in tutto il paese. E’ in atto un processo con il governo di transizione federale, ma si tratta di un processo a dir poco fragile, che richiede continui sforzi da parte della comunità internazionale per portare gradualmente il paese verso la riconciliazione e costruire lentamente una sorta di Stato funzionante che sia in grado di riportare una certa stabilità a questo paese così terribilmente travagliato. La pirateria rappresenta indubbiamente una minaccia molto seria. Per potervi far fronte è necessario impegnarsi a fondo con la Somalia, il che, come si è detto, non è affatto facile, vista la situazione incerta in cui versa il paese. Per tale ragione, come avete notato, i nostri attuali sforzi si sono concentrati sugli aiuti pratici che possono essere forniti all’esterno della Somalia a beneficio del paese e della sua popolazione. Come forse saprete, stiamo dibattendo ulteriori passi da compiere in questa direzione. Per quanto attiene al problema specifico della pirateria, l’operazione navale Atalanta continua con successo al largo delle coste somale. Tutte le spedizioni del Programma alimentare mondiale sono giunte intatte a destinazione, da Mombasa a Mogadiscio e Berbera. Nel Golfo di Aden gli attacchi pirati non sono andati a buon fine fin dagli inizi di maggio del 2009. Questo, almeno in parte, è il risultato dell’impegno degli Stati membri dell’Unione europea e del resto della comunità internazionale, che ha contribuito a creare una generazione di alto livello di cospicue flotte navali. Il successo dell’operazione, per quanto concerne questo specifico aspetto, è anche frutto della stretta collaborazione tra la comunità marittima civile e la centrale operativa dell’Unione europea a Northwood, nel Regno Unito. Ciò ha permesso lo sviluppo delle migliori pratiche gestionali, cui si attiene un crescente numero di marinai. Vi è stata altresì un’attuazione estremamente efficace del meccanismo coordinato di protezione navale del traffico commerciale nel Golfo di Aden. Al momento, pertanto, possiamo dire che la pirateria nel Golfo di Aden è sotto controllo, ma che il fenomeno persiste. Per tale ragione, il Consiglio ha deciso di prolungare l’operazione anti-pirateria fino a dicembre 2010. Ciò significa che dobbiamo essere in grado di sostenere gli attuali sforzi e mantenere il giusto livello di risorse militari. Parallelamente, ci aspettiamo che nei prossimi giorni venga prolungata anche la risoluzione AL1846 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ciononostante, non possiamo dormire sugli allori. I pirati continuano a espandere le proprie attività sempre più a est nell’Oceano indiano e, con il termine della stagione monsonica, abbiamo recentemente assistito a una nuova ondata di attacchi a nord e a nord-est delle Seicelle, che si trovano a una discreta distanza. Non meno di 11 imbarcazioni sono attualmente trattenute – tutte a seguito di attacchi subiti in quello che ora viene definito il bacino somalo – per un equipaggio complessivo di 250 persone. Con l’operazione Atalanta, abbiamo rafforzato le nostre capacità in questa remota area marittima. Sono stati stanziati alle Seicelle ulteriori aerei di pattugliamento e posso annunciare che anche la flotta aerea svedese per il pattugliamento marittimo si unirà alle forze stanziate in quella regione. Tali provvedimenti si sono dimostrati utili. Al momento sono già state intraprese, o sono previste, ulteriori misure di protezione a livello nazionale. Francia – e più recentemente Spagna – hanno infatti offerto una risposta adeguata ed efficace. Vi è poi la protezione del corridoio di transito nel Golfo di Aden riconosciuto a livello internazionale, la rotta raccomandata per l’attraversamento del golfo, dove tutte le imbarcazioni beneficiano di protezione navale, indipendentemente dalla propria nazionalità. Attualmente sono stanziate in quella zona unità navali dell’Unione europea, della NATO e della coalizione di forze marittime capeggiata dagli Stati Uniti, con un ottimo coordinamento del pattugliamento e con la fondamentale collaborazione a livello di intelligence, necessaria a un’operazione di questo tipo. Ora anche la Cina vuole unirsi a tale meccanismo di coordinamento e partecipare al servizio di protezione. Ciò implica che i meccanismi esistenti dovranno essere sviluppati e ampliati. In futuro la Cina, o magari anche altre potenze marittime, potrebbero essere portate ad assumere ruoli di responsabilità. Altri paesi, come Russia, India e Giappone, hanno già schierato le proprie flotte e dovrebbero essere invitati quanto prima a unirsi a tale meccanismo. Il coordinamento delle varie forze è, com’è ovvio, la chiave del successo."@it12
"Gerb. pirmininke, esu dėkingas už šią galimybę trumpai apsvarstyti Somalio klausimą ir visų pirma labai rimtą problemą, kurią kelia piratavimas prie Somalio krantų. Žinau, kad Parlamente yra tam tikras suinteresuotumas gana kebliu asmenų, kurie įtariami piratavimu ir kuriuos sulaikė ir suėmė „Atalanta“ daliniai, teismo klausimu. Šiuo metu Kenijos kalėjimuose laikomi 75 įtariamieji. Procesiniai veiksmai siejasi su devyniais skirtingais teismo procesais ir yra didelė papildoma našta Kenijos teismų sistemai. Žinoma, šie teismo procesai turi tinkamai vykti, jeigu norime, kad išliktų atgrasomasis operacijos „Atalanta“ poveikis ir apskritai kad mūsų pastangos kovoti su piratais išliktų patikimos. Naujas susitarimas su Seišeliais, apie kurį, manau, žinote, dėl asmenų, įtariamų vykdžius piratavimo veiksmus, perdavimo, šiuo atžvilgiu yra svarbus papildomas įnašas. Piratavimas yra labai pelningas verslas, todėl svarbu, kad visais įmanomais atžvilgiais pradėtume savo įvairiapusę veiklą, siekdami sumažinti bet kokias piratų galimybes toliau gauti pinigų iš šių tikrai niekingų jų vykdomų operacijų. Galiausiai, žinoma, tai, ką mes darome jūrų laivybos vandenyse, negali pakeisti to, ką reikia padaryti Somalyje, arba to, ką turi padaryti pats Somalis, tačiau tai, kaip pažymėjo ankstesnis kalbėtojas, yra sritis, kurioje greitos sėkmės negalima laikyti savaime suprantamu dalyku. Pirma, turėsime tęsti jūrų operaciją, dėl to pirmiausia bus reikalinga, kad būtume pasirengę pratęsti ilgalaikį įsipareigojimą dėl karinių išteklių; antra, turėsime stiprinti koordinuojamąjį visų šioje operacijoje dalyvaujančių valstybių ir tarptautinių institucijų bendradarbiavimą; trečia, taip pat turėsime padėti didinti regioninius jūrų pajėgumus, nes našta negali tekti vien mums. Čia svarbų vaidmenį turės suvaidinti tarptautinės jūrų organizacijos, pvz., ryšių palaikymo piratavimo klausimais grupė. Galiausiai tai yra viena iš sričių, kurioje pastaraisiais metas parodėme ESGP gebėjimus. Prieš porą metų nedaugelis pačių ambicingiausiųjų, dalyvaujančiųjų čia, būtų nuspėjęs, kad Adeno įlankoje arba Indijos vandenyne mes naudosime Europos Sąjungos karinio jūrų laivyno išteklius. Svarbios humanitarinės ir kitos priežastys privertė mus pagal galimybes imtis iki šiol pasiteisinusios palyginti sėkmingos operacijos, tačiau neturėkime jokių iliuzijų. Dar daug ką reikia nuveikti. Mums reikia palaikyti šią operaciją, todėl šiuo aspektu Parlamento parama yra labai svarbi. Neaptarinėsiu visų priežasčių – šalies padėtis kebli jau daugiau nei 18 metų, jos humanitarinė padėtis pasibaisėtina ir visoje šalyje klesti nesantaika. Vyksta derybų su pereinamąja federaline vyriausybe procesas, tačiau jis yra pažeidžiamas, – kuo švelniau tariant, – todėl reikalingos ilgalaikės tarptautinės bendruomenės pastangos, kad šalis galėtų pamažu imtis susitaikymo ir pamažu sukurti tam tikrą veikiančią valstybę, kuri galėtų atkurti tam tikrą stabilumą šioje nepaprastai nusiaubtoje šalyje. Piratavimas tikrai yra rimta grėsmė. Norint spręsti šią problemą, reikia tartis pačioje šalyje, kuri, kaip buvo minėta, žinant dabartinę padėtį šioje šalyje, yra itin sunkiai sukalbama. Atitinkamai, kaip pastebėjote, dabar mūsų pastangos sutelkiamos į praktinę pagalbą, kurią už Somalio ribų galima teikti šalies ir jos gyventojų labui. Žinoma, mes svarstome, galite tuo neabejoti, tolesnius žingsnius šiuo konkrečiu atveju. Sprendžiant konkrečią piratavimo prie Somalio krantų problemą sėkmingai toliau vykdoma laivų operacija „Atalanta“. Visi kroviniai pagal Pasaulio maisto programą į Somalį buvo pristatyti saugiau – iš Mombaso į Mogadišą ir Berberą. Nuo 2009 m. gegužės mėn. pradžios Adeno įlankoje nebuvo jokių pavykusių užpuolimų. Tai, bent jau tam tikru mastu, yra ES valstybių narių ir likusios tarptautinės bendruomenės, kuri padėjo sutelkti didelius aukšto lygio naujos kartos jūrų laivyno išteklius, įsipareigojimų rezultatas. Operacijos sėkmė šiuo ribotu aspektu taip pat yra glaudaus civilinės jūrų bendruomenės ir ES operacijos štabo, įkurto Nortvude, Jungtinėje Karalystėje, bendradarbiavimo rezultatas. Tai sudarė sąlygas plėtoti gerąją valdymo praktiką, kurios jūrininkai vis labiau laikosi. Be to, buvo labai sėkmingai įdiegtas koordinuojamas komercinių laivų eismo Adeno įlankoje apsaugos mechanizmas. Todėl kol kas galima sakyti, kad piratavimas Adeno įlankoje suvaldytas, tačiau dar vyksta. Dėl šios priežasties Taryba nusprendė operaciją prieš piratus pratęsti iki 2010 m. gruodžio mėn. Tai reiškia, kad turėsime sugebėti sustiprinti dabartines savo pastangas ir palaikyti tinkamą karinių išteklių lygį. Be to, tikimės, kad artimiausiomis dienomis bus pratęstas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos AL1846 galiojimas. Nepaisant to, ką pasakiau, nusiraminti dar anksti. Piratai toliau plečia savo veiklą tolyn į rytus, į Indijos vandenyną, todėl pasibaigus lietaus sezonui neseniai pamatėme nusiritusią naują užpuolimų bangą – į šiaurę ir į šiaurės rytus nuo Seišelių, kurie yra gerokai nutolę. Šiuo metu sulaikyta ne mažiau nei 11 laivų – visi jie sulaikyti po užpuolimų vadinamuosiuose Somalio vandenyse – kartu su iš viso 250 įgulos narių. Operacija „Atalanta“ mums padėjo sustiprinti savo pajėgumą šioje atokioje jūrų zonoje. Papildomi patruliniai orlaiviai buvo dislokuoti Seišeliuose, todėl galiu paskelbti, kad Švedijos jūrų patruliniai orlaiviai taip pat prisidės prie Seišeliuose dislokuotų pajėgų. Tai pasiteisino. Šiuo metu papildomos apsaugos priemonės nacionaliniu pagrindu jau veikia arba planuojamos kartu su Prancūzija ir visiškai neseniai – su Ispanija, siūlančiomis atitinkamą ir veiksmingą atsaką. Be to, yra tarptautiniu mastu pripažinto Adeno įlankos tranzito koridoriaus apsauga. Tai yra rekomenduojamas maršrutas per įlanką, ir visi laivai gali naudotis laivų apsauga, nepaisant jų vėliavos. Šiuo metu čia yra karinio jūrų laivyno daliniai iš Europos Sąjungos, iš NATO ir iš JAV vadovaujamų jūrų pajėgų, taip pat vykdomas labai geras patrulinių laivų koordinavimas ir labai svarbus žvalgybos bendradarbiavimas, reikalingas tokio pobūdžio operacijai. Šiuo metu Kinija nori prisidėti prie šio koordinavimo mechanizmo ir prie apsaugos. Tai reiškia, kad esami mechanizmai turės būti tobulinami ir plečiami. Tai galėtų tinkamu metu paskatinti Kiniją, galbūt ir kitas jūrų valstybes, prisiimti tam tikrą atsakomybę. Kitos šalys – Rusija, Indija ir Japonija – taip pat dislokavo karinio jūrų laivyno išteklius, todėl jos turėtų būti kuo greičiau pakviestos prisidėti prie šio mechanizmo. Žinoma, sėkmės pagrindas yra koordinavimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, esmu pateicīgs par šo iespēju īsumā pārrunāt notikumus Somālijā un jo īpaši ļoti nopietno pirātisma izraisīto problēmu Somālijas krastu tuvumā. Es zinu, ka Parlamentu interesē samērā sarežģītais jautājums par tiesas prāvu pret aizdomās turētiem pirātiem, ko arestējušas vai apzinājušas vienības. Šobrīd Kenijas cietumos ir ieslodzīti 75 aizdomās turētie. Tiesisko procesu veidoja deviņas dažādas tiesas prāvas, un tika radīts vērienīgs papildu slogs Kenijas tiesu sistēmai. Protams, ir svarīgi, lai šīs tiesas prāvas notiktu pareizi, lai uzturētu nodrošināto iebiedēšanas efektu un vispārējo ticamību mūsu pūliņiem apkarot pirātismu. Nesen parakstītā vienošanās ar Seišelu salām, par kuru, manuprāt, jūs zināt, par aizdomās turēto pirātu pārvešanu, ir svarīgs papildu ieguldījums šajā jautājumā. Pirātisms ir ļoti ienesīgs bizness, un ir svarīgi, lai visu mūsu dažādo darbību mērķis būtu mazināt jebkādu iespēju pirātiem turpināt pelnīt ar šādām patiesi nicināmām darbībām. Galu galā, protams, mūsu darbības jūrā neaizstāj darbības, kas jāveic Somālijā vai saistībā ar šo valsti, taču, kā jau minēju, šajā jomā ir grūti gūt tūlītējus panākumus. Mums būs jāturpina jūras operācija, un, pirmkārt, mums ir jābūt gataviem ievērot ilgtermiņa saistības attiecībā uz militārajiem līdzekļiem. Otrkārt, mums ir jāuzlabo koordinācijas sadarbība starp visām šajā operācijā iesaistītajām lielvarām un starptautiskajām organizācijām. Un, treškārt, mums arī ir jāpalīdz uzlabot reģionālās jūras transporta iespējas, jo mēs nevaram uzņemties visu nastu. Šajā jautājumā būtiska loma būs jūrniecības starptautiskajām organizācijām, piemēram, pirātu kontaktgrupai. Visbeidzot, tā ir viena no jomām, kur pēdējo gadu laikā esam apliecinājuši EDAP iespējas. Vēl pirms pāris gadiem reti kurš no pat vispretenciozākajiem klātesošajiem būtu varējis paredzēt Eiropas Savienības ar kuģniecību saistītu aktīvu izmantošanu Adenas līcī vai Indijas okeānā. Absolūti nepieciešamie humanitārie un citi apsvērumi izraisīja operāciju, kas iespēju robežās līdz šim izrādījusies samērā veiksmīga, taču nelolosim ilūzijas. Mums joprojām ir daudz darba. Mums ir jāatbalsta šī operācija, un šajā ziņā ļoti svarīgs ir Parlamenta atbalsts. Es neiedziļināšos šī jautājuma vēsturē, taču šī valsts ir grūtībās jau vairāk nekā 18 gadu, humanitārais stāvoklis tajā ir briesmīgs, un nesaskaņas valda visā valstī. Ir uzsākts process attiecībā uz federālo pagaidu valdību, taču, maigi izsakoties, šī valdība ir vāja, un ir vajadzīgi starptautiskās sabiedrības īpaši pūliņi, lai pakāpeniski panāktu mieru un izveidotu sava veida funkcionējošu valsti, kas atjaunotu zināmu stabilitāti šajā briesmīgi nomocītajā teritorijā. Pirātisms ir patiešām ļoti nopietns drauds. Lai pret to cīnītos, pasākumi lielā mērā ir jāīsteno pašā valstī, kas, kā tika minēts, ir ļoti sarežģīti, ņemot vērā pašreizējo situāciju tajā. Attiecīgi, kā esat pamanījuši, šobrīd mūsu pūliņi ir vērsti uz praktisku palīdzību valstij un tās iedzīvotājiem, ko var sniegt ārpus Somālijas. Protams, kā jūs droši vien zināt, mēs risinām sarunas par turpmākiem pasākumiem šajā jomā. Runājot par konkrēto pirātisma problēmu, jūras operācija joprojām veiksmīgi tiek īstenota Somālijas piekrastē. Visi Pasaules pārtikas programmas sūtījumi ir droši nogādāti Somālijā no Mombasas uz Mogadīšo un Berberu. Kopš 2009. gada maija sākuma Adenas līcī nav notikuši veiksmīgi uzbrukumi. Tas vismaz zināmā mērā ir ES dalībvalstu un pārējās starptautiskās sabiedrības, kas palīdzēja veidot vērienīgu ar kuģniecību saistītu aktīvu augsta līmeņa paaudzi, nopelns. Šajā ierobežotajā sakarībā operācijas panākumu pamatā ir arī cieša sadarbība starp civilajām jūrniecības aprindām un ES operācijas galveno mītni, kas atrodas Norsvudā, Apvienotajā Karalistē. Tā ļāva pilnveidot pārvaldības paraugpraksi, kuru jūrnieki arvien vairāk ievēro. Ļoti efektīvi tika ieviesti arī koordinētie mehānismi komercpārvadājumu aizsardzībai jūrā Adenas līcī. Tāpēc pašlaik var teikt, ka pirātisms Adenas līcī ir ierobežots, taču tas joprojām pastāv. Tādēļ Padome nolēma pagarināt pirātisma apkarošanas operāciju līdz 2010. gada decembrim. Tas nozīmē, ka mums ir jāpalielina mūsu pašreizējie centieni un jāuztur vajadzīgais militāro resursu līmenis. Tajā pašā laikā mēs ceram, ka tuvāko dienu laikā tiks paplašināta ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. AL1846. Neskatoties uz manis teikto, mēs nedrīkstam būt pašapmierināti. Pirāti turpina izvērst savu darbību tālāk uz austrumiem Indijas okeānā, un līdz ar lietus perioda beigām mēs nesen pieredzējām jaunu uzbrukumu uzliesmojumu Seišelu salu ziemeļos un ziemeļaustrumos, kas ir diezgan tālu. Šobrīd pēc uzbrukumiem tā dēvētajā Somālijas baseinā ir sagūstīti vismaz 11 kuģi; kopējais sagūstīto apkalpes locekļu skaits ir 250. Operācija ir uzlabojusi mūsu iespējas šajā attālajā jūras apgabalā. Seišelu salās izvietota papildu patruļas lidmašīna, un es varu paziņot, ka Seišelu salās patrulēs arī Zviedrijas jūras patruļas lidmašīna, un tas ir noderīgi. Šobrīd jau darbojas papildu aizsardzības pasākumi, vai tie tiek plānoti valstu līmenī, un Francija un nesen arī Spānija piedāvāja atbilstošu un efektīvu atbalstu. Runa ir arī par starptautiski atzītā tranzīta koridora aizsardzību Adenas līcī. Tas ir ieteicamais maršruts Adenas līcī, un aizsardzība jūrā tiek nodrošināta visiem kuģiem, neatkarīgi no tā, kādu valsti tie pārstāv. Šobrīd šajā reģionā ir izvietotas Eiropas Savienības un NATO jūras spēku vienības un ASV koalīcijas jūras spēki. To patruļas ir ļoti labi koordinētas, un ir nodrošināta ļoti svarīgā sadarbība izlūkošanas jomā, kas ir nepieciešama šāda veida operācijai. Ķīna tagad vēlas iesaistīties šajā koordinētajā mehānismā un piedalīties aizsardzības pasākumos. Tas nozīmē, ka pašreizējie mehānismi būs jāattīsta un jāpaplašina. Laika gaitā tas varētu nodrošināt to, ka Ķīna, un iespējams arī citas jūras spēku lielvaras, uzņemsies daļēju atbildību. Arī citas valstis — Krievija, Indija un Japāna — ir izvietojušas savus ar kuģniecību saistītus aktīvus, un tām būtu jāpiedāvā pēc iespējas drīzāk iesaistīties šajā mehānismā. Panākumu pamatā, protams, ir koordinācija."@lv13
"Madam President, I am grateful for this opportunity to briefly discuss Somalia and in particular the very serious problem that is caused by piracy off the coast of Somalia. I know that there is some interest in Parliament in the rather difficult question of the trial of suspected pirates who have been arrested and apprehended by Atalanta units. There are currently 75 suspects being held in Kenyan jails. The legal process involved amounts to nine different trials and creates a significant additional burden on the Kenyan judicial system. The proper conduct of these trials is of course essential if we are to maintain both the deterrent effect provided by Atalanta and the overall credibility of our counter-piracy efforts. A recent agreement with Seychelles, which I imagine you are aware of, on the transfer of suspected pirates constitutes an important additional contribution in this respect. Piracy is a very lucrative business, and it is important that in every single respect we gear our different activities towards reducing every possibility of the pirates gaining further money from these truly despicable operations that they carry out. At the end of the day, of course, what we are doing in the maritime waters cannot be a substitute for what needs to be done in Somalia or on Somalia itself, but that, as I indicated earlier, is something where immediate success cannot be taken for granted. We will have to continue the maritime operation and this will require firstly that we are prepared to sustain a long-term commitment of military assets; secondly that we will have to strengthen coordination cooperation between all of the powers and international bodies involved in this operation; and thirdly that we must also help to develop regional maritime capabilities as the burden cannot only be on us. The maritime international organisations, such as the contact group on piracy, will have an important role to play here. Finally, this is one of the areas where we have demonstrated the capabilities of the ESDP in recent years. Go back a couple of years and few of even the most ambitious here would have envisaged us operating European Union naval assets in the Gulf of Aden or in the Indian Ocean. Imperative humanitarian and other reasons have led us to what has, within the limits of what is possible, so far proved to be a relatively successful operation, but let us not have any illusions. Much remains to be done. We need to sustain the operation, and the support of the Parliament is very important in this respect. I will not go into all of the background: the country has been in dire straits for more than 18 years, the humanitarian situation is horrible, and there is strife throughout the country. There is a process with the transitional federal government, but it is fragile – to put it in the mildest possible terms – and it requires sustained efforts by the international community to gradually move the country towards reconciliation and gradually build up some sort of functioning state that can restore some kind of stability to this horribly torn country. Piracy is a very serious threat indeed. Addressing that requires a broad engagement within the country itself which, as indicated, is enormously difficult given the current security situation in the country. Accordingly, as you have noticed, our current efforts have been concentrated on practical assistance that can be delivered outside Somalia for the benefit of the country and the people. We are of course discussing, as you might be aware, further steps in that particular respect. On the specific problem of piracy, the Atalanta naval operation continues to operate successfully off the coast of Somalia. All shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera. No successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009. This is, at least to a certain extent, the outcome of the commitment of the EU Member States and the rest of the international community, which has helped to produce a high-level generation of significant naval assets. The operation’s success in this limited respect is also the result of close cooperation between the civilian maritime community and the EU operational headquarters at Northwood in the UK. This has allowed the development of best management practices which are also increasingly respected by seafarers. There has also been very effective implementation of the coordinated mechanism for the naval protection of commercial traffic in the Gulf of Aden. For the time being, therefore, it can be said that piracy in the Gulf of Aden has been contained, but still continues. For this reason, the Council has decided to extend the counter-piracy operation until December 2010. This means that we have to be able to sustain our current efforts and maintain the right level of military resources. In parallel, we expect UN Security Resolution AL1846 to be extended over the coming days. In spite of what I have said, there is no room for complacency. Pirates continue to extend their activities further to the east into the Indian Ocean, and with the end of the monsoon season we have recently witnessed a new surge of attacks to the north and north-east of the Seychelles, which is quite a distance away. No fewer than 11 ships are currently being held – all of them following attacks in what is referred to as the Somali Basin – with a total of 250 crew members. With operation Atalanta we have reinforced our capabilities in this remote maritime area. Additional patrol aircraft have been deployed in the Seychelles, and I can announce that Swedish maritime patrol aircraft will join the force in the Seychelles as well. This has proved helpful. For the time being, additional protection measures are already in place or planned on a national basis, with France, and more recently Spain, offering an appropriate and effective response. There is also the protection of the internationally recognised transit corridor in the Gulf of Aden. That is the recommended route through the Gulf, and all ships benefit from naval protection irrespective of their flag. We currently have naval units there from the European Union, from NATO and from the US-led coalition maritime forces with very good coordination of the patrols and with the very essential intelligence cooperation that is necessary for an operation of this sort. China is now willing to associate itself with this coordination mechanism and to participate in the protection. This means that existing mechanisms will have to be evolved and widened. It could in due course lead to China, and possibly other maritime powers, taking some responsibilities. Others – Russia, India and Japan – have also deployed naval assets, and they should be invited to join this mechanism as soon as possible. Coordination is of course the key to success."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik dank u voor deze gelegenheid om kort te spreken over Somalië en in het bijzonder over het zeer ernstige probleem van de piraterij voor de kust van Somalië. Ik weet dat er in het Parlement belangstelling is voor het tamelijk lastige vraagstuk van de berechting van piraterijverdachten die zijn aangehouden en gevangengenomen door Atalanta-eenheden. Er zitten nu 75 verdachten vast in Keniaanse gevangenissen. De gerechtelijke procedure komt neer op negen verschillende rechtszaken en vormt een aanzienlijke extra belasting voor de Keniaanse rechtspraak. Het correcte verloop van deze rechtszaken is natuurlijk van essentieel belang om zowel de afschrikkende werking van Atalanta als de geloofwaardigheid van onze maatregelen tegen piraterij in het algemeen te handhaven. Een recente overeenkomst met de Seychellen inzake de overdracht van piraterijverdachten, waarvan u naar ik veronderstel op de hoogte bent, vormt in dit opzicht een belangrijke aanvulling. Piraterij is een zeer lucratieve business en het is belangrijk dat we onze verschillende activiteiten in alle opzichten afstemmen op de beperking van de mogelijkheden die piraten hebben om nog meer geld te verdienen met hun waarlijk verachtelijke activiteiten. Uiteindelijk kan datgene wat we in de zeewateren doen natuurlijk geen vervanging zijn voor wat er moet gebeuren in of met Somalië zelf, maar dat is iets waarvan onmiddellijk succes geen vanzelfsprekendheid is, zoals ik al eerder aangaf. We zullen de maritieme operatie moeten voortzetten en daarvoor is ten eerste vereist dat we bereid zijn tot een langdurige inzet van militaire middelen, ten tweede dat we de coördinatie en samenwerking verbeteren tussen alle mogendheden en internationale organen die bij deze operatie betrokken zijn, en ten derde dat we ook de regionale maritieme capaciteit verder ontwikkelen omdat de lasten niet alleen door ons gedragen kunnen worden. Internationale maritieme organisaties, zoals de Contactgroep piraterij, zullen hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Tot slot wil ik nog opmerken dat dit een van de gebieden is waarop we de afgelopen jaren de mogelijkheden van het EVDB hebben aangetoond. Een paar jaar terug zouden maar weinigen, ook onder de meeste ambitieuze leden hier, hebben voorzien dat we met marine-eenheden van de Europese Unie actief zouden zijn in de Golf van Aden of de Indische Oceaan. Dringende humanitaire en andere redenen hebben ons gebracht tot wat tot nu toe binnen de beperkingen van het mogelijke een relatief succesvolle operatie is, maar laten we ons geen illusies maken: er moet nog veel gebeuren. We moeten de operatie voortzetten en de steun van het Parlement is daarbij erg belangrijk. Ik zal niet ingaan op alle achtergronden: het land verkeert al meer dan achttien jaar in verschrikkelijke omstandigheden, de humanitaire situatie is gruwelijk en in het hele land wordt gevochten. Er is een proces gaande met de federale overgangsregering, maar dat is – zeer zacht uitgedrukt – een fragiel proces dat duurzame inspanningen van de internationale gemeenschap vergt om het land geleidelijk op weg te helpen naar verzoening en naar de opbouw van een enigszins functionerende staat die een vorm van stabiliteit kan herstellen in dit vreselijk verscheurde land. Piraterij is een zeer ernstige bedreiging. De aanpak ervan vereist een breed engagement in het land zelf, hetgeen zoals aangegeven enorm problematisch is in het licht van de actuele veiligheidssituatie. Derhalve zijn onze huidige inspanningen, zoals u hebt gezien, gericht op de praktische steun die buiten Somalië kan worden verleend aan het land en zijn bevolking. Zoals u wellicht weet, bespreken we uiteraard ook verdere stappen in dit opzicht. Wat het specifieke probleem van de piraterij betreft, wordt de marineoperatie Atalanta voor de kust van Somalië met succes voortgezet. Alle zendingen van het Wereldvoedselprogramma zijn veilig afgeleverd in Somalië. Ze zijn vanuit Mombasa naar Mogadishu en Berbera gezonden. Sinds begin mei 2009 zijn er geen geslaagde aanvallen meer geweest in de Golf van Aden. Dit is in elk geval in enige mate het gevolg van de inspanningen van de EU-lidstaten en de rest van de internationale gemeenschap, die hebben geleid tot de inzet van een aanzienlijk aantal hoogwaardige marine-eenheden. Het succes van de operatie in dit beperkte opzicht is ook het resultaat van nauwe samenwerking tussen de koopvaardijgemeenschap en het operationele hoofdkwartier van de EU in Northwood in het Verenigd Koninkrijk. Deze samenwerking heeft het mogelijk gemaakt optimale managementpraktijken te ontwikkelen die ook door zeevarenden steeds meer worden nageleefd. Bovendien is er zeer doeltreffend uitvoering gegeven aan het mechanisme voor gecoördineerde bijstand aan koopvaardijschepen in de Golf van Aden. Voorlopig kan daarom worden gezegd dat de piraterij in de Golf van Aden onder controle is maar nog wel bestaat. Om die reden heeft de Raad besloten de operatie tegen piraterij te verlengen tot december 2010. Dit betekent dat we onze huidige inspanningen op peil moeten kunnen houden en de militaire middelen op het juiste niveau moeten handhaven. Tegelijkertijd verwachten we dat ook resolutie AL1846 van de VN-Veiligheidsraad de komende dagen zal worden verlengd. Toch is er, ondanks wat ik zojuist gezegd heb, geen ruimte voor zelfvoldaanheid. De piraten blijven hun activiteiten verder naar het oosten uitbreiden tot in de Indische Oceaan, en onlangs, aan het einde van de regentijd, zijn we getuige geweest van een nieuw reeks aanvallen ten noorden en noordoosten van de Seychellen, op zeer grote afstand van Somalië. Momenteel worden maar liefst elf schepen vast gehouden – alle nadat ze waren overvallen in het zogenoemde Somalische Bekken – met in totaal 250 bemanningsleden. Met de operatie Atalanta hebben we onze mogelijkheden in dit verre zeegebied versterkt. Bij de Seychellen zijn extra patrouillevliegtuigen ingezet, en ik kan aankondigen dat ook Zweedse maritieme patrouillevliegtuigen zich bij de strijdmacht op de Seychellen zullen voegen. Deze aanpak blijkt te helpen. Voorlopig zijn al aanvullende nationale beschermingsmaatregelen genomen of aangekondigd in de vorm van een passende en doeltreffende respons van Frankrijk en meer recentelijk Spanje. Dan is er de bescherming van de internationaal erkende transitcorridor in de Golf van Aden. Deze corridor is de aanbevolen route door de Golf, waar alle schepen profiteren van marinebescherming ongeacht hun vlag. We hebben daar op het ogenblik marine-eenheden van de Europese Unie, van de NAVO en van de coalitie van zeestrijdkrachten onder leiding van de Verenigde Staten, met zeer goed gecoördineerde patrouilles en met de essentiële samenwerking op inlichtingengebied die voor een dergelijke operatie vereist is. China is nu bereid zich bij dit coördinatiemechanisme aan te sluiten en deel te nemen aan de beschermingsacties. Dit betekent dat de bestaande mechanismen zullen moeten worden aangepast en verruimd. Dat zou er op den duur toe kunnen leiden dat China, en mogelijk andere zeemogendheden, enige verantwoordelijkheid op zich nemen. Ook andere landen – Rusland, India en Japan – hebben marine-eenheden ingezet, en zij zouden moeten worden uitgenodigd om zo snel mogelijk tot dit mechanisme toe te treden. Coördinatie is uiteraard de sleutel tot succes."@nl3
"Pani przewodnicząca! Cieszę się, że mam możliwość krótkiego omówienia tematu Somalii, a przede wszystkim bardzo ważnego problemu, jakim jest piractwo u wybrzeży Somalii. Wiem, że Parlament interesuje się dość trudną kwestią, jaką są procesy osób podejrzanych o piractwo, które zostały ujęte i aresztowane przez jednostki Atalanty. Obecnie w kenijskich więzieniach przebywa 75 podejrzanych. Prowadzone są postępowania sądowe w 9 różnych procesach, co stanowi poważne dodatkowe obciążenie dla kenijskiego systemu sądowego. Prawidłowe przeprowadzenie tych procesów jest oczywiście niezmiernie istotne, jeśli mamy utrzymać zarówno efekt odstraszający zamierzony przez Atalantę, jak i zapewnić wiarygodność naszych wysiłków skierowanych przeciwko piractwu. Ostatnia umowa z Seszelami, o której mam nadzieję państwu wiadomo, w sprawie przekazania podejrzanych o piractwo, stanowi istotny dodatkowy wkład w tę kwestię. Piractwo jest bardzo lukratywnym zajęciem i ważne byśmy wszystkie nasze zróżnicowane działania kierowali na ograniczenie możliwości uzyskiwania przez piratów kolejnych pieniędzy z tych podłych działań, które prowadzą. Podsumowując, oczywiście to, co robimy na wodach morskich, nie może zastąpić tego, co należy zrobić w Somalii lub w sprawie samej Somalii, ale, jak wspomniałem wcześniej, nie możemy spodziewać się natychmiastowego sukcesu. Musimy kontynuować operację morską i będzie to wymagać po pierwsze, byśmy byli przygotowani na utrzymanie długofalowego zaangażowania zasobów militarnych; po drugie, byśmy wzmocnili współpracę w zakresie koordynacji wszystkich sił i międzynarodowych instytucji zaangażowanych w tę operację, i po trzecie, że musimy również udzielić wsparcia w budowaniu regionalnych zdolności morskich, ponieważ sami nie możemy ponosić całego ciężaru. Ważną rolę do odegrania będą tu miały międzynarodowe organizacje morskie, takie jak grupa kontaktowa ds. zwalczania piractwa. Wreszcie, to jedna ze stref, gdzie zademonstrowaliśmy nasze możliwości w ramach misji EPBiO w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu tylko niewielu z nas, nawet spośród najbardziej ambitnych, było w stanie wyobrazić sobie morskie zasoby Unii Europejskiej operujące w Zatoce Adeńskiej czy na Oceanie Indyjskim. Ku tej (w granicach możliwości) stosunkowo pomyślnej operacji kierowały nas m.in. nadrzędne względy humanitarne, nie miejmy jednak złudzeń. Dużo pozostało do zrobienia. Musimy przedłużyć operację i poparcie Parlamentu jest tutaj niezwykle istotne. Nie będę się zagłębiać w szczegóły sytuacji: kraj znajduje się w tragicznym położeniu od ponad 18 lat, sytuacja humanitarna jest fatalna, w całym kraju mają miejsce zamieszki polityczne. Funkcjonuje tam tymczasowy rząd federalny, ale jest on bardzo kruchy – by użyć najłagodniejszego sformułowania – i niezbędne są wzmożone wysiłki ze strony społeczności międzynarodowej, by stopniowo doprowadzić w kraju do pojednania i stopniowo zbudować coś na kształt funkcjonującego państwa, które będzie w stanie przywrócić pewien rodzaj stabilności w tym potwornie rozdartym kraju. Piractwo rzeczywiście stanowi bardzo poważne zagrożenie. Problem, który wymaga szerokiego zaangażowania w samym kraju, co jest niezwykle trudne, zważywszy na bieżącą sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego, jak państwo zauważyli, nasze obecne wysiłki skoncentrowaliśmy na pomocy praktycznej, która może być dostarczana poza Somalią dla dobra kraju i jego obywateli. Oczywiście, jak być może państwu wiadomo, omawiamy dalsze kroki w tej konkretnej sprawie. Jeśli chodzi o sam problem piractwa, to morska operacja Atalanta nadal z powodzeniem funkcjonuje u wybrzeży Somalii. Wszystkie ładunki Światowego Programu Żywnościowego zostały bezpiecznie dostarczone z Mombasy do Mogadiszu i Berbery w Somalii. Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki. Wynika to przynajmniej częściowo z zaangażowania państw członkowskich UE i reszty międzynarodowej społeczności, dzięki któremu udało się zbudować wysokiej klasy generację znaczących zasobów floty morskiej. Sukces operacji w tym konkretnym zakresie jest również wynikiem bliskiej współpracy między cywilną społecznością morską i głównym sztabem centrum operacyjnego UE w Northwood w Wielkiej Brytanii. Dzięki tej współpracy możliwe było wypracowanie najlepszych wzorców zarządzania, które są coraz częściej respektowane przez marynarzy. Wdrożony został również bardzo skutecznie mechanizm koordynujący morską ochronę ruchu handlowego w Zatoce Adeńskiej. Na chwilę obecną można zatem powiedzieć, że piractwo w Zatoce Adeńskiej zostało opanowane, jakkolwiek nie całkowicie. Z tego powodu Rada zdecydowała się przedłużyć swoją operację walki z piractwem do grudnia 2010 roku. Oznacza to, że będziemy kontynuować nasze obecne wysiłki i utrzymywać odpowiedni poziom zasobów wojskowych. Jednocześnie oczekujemy przedłużenia w najbliższych dniach rezolucji Komisji Bezpieczeństwa ONZ AL1846. Nie ma jednak miejsca na samozadowolenie. Piraci wciąż rozszerzają swoją działalność dalej na wschód, na Ocean Indyjski, i pod koniec pory monsunowej byliśmy świadkami nowej fali ataków na północne i północno-wschodnie Seszele, stosunkowo dość odległe. Obecnie przetrzymywanych jest co najmniej 11 statków – wszystkie z nich zostały zatrzymane podczas ataków w tak zwanym Basenie Somalijskim – z 250 członkami załogi. Dzięki operacji Atalanta umocniliśmy nasz potencjał na tym odległym morskim obszarze. Wysłaliśmy także dodatkowy samolot patrolowy na Seszele i mogę potwierdzić, że do sił na Seszelach dołączy również szwedzki morski samolot patrolowy. Daje to efekty. Na dzień dzisiejszy podejmuje się lub planuje się podjęcie dodatkowych środków ochrony na szczeblu krajowym, we Francji, a ostatnio Hiszpanii, które zapewnią właściwą i skuteczną pomoc. Ochroną objęto również uznany międzynarodowo korytarz tranzytowy w Zatoce Adeńskiej. Jest to zalecana przez Zatokę droga i wszystkie statki niezależnie od bandery objęte są tam ochroną marynarki. W chwili obecnej dysponujemy tam jednostkami marynarki Unii Europejskiej, NATO oraz koalicyjnych sił morskich pod przywództwem USA, z doskonale koordynowanymi patrolami i niezwykle ważną współpracą wywiadowczą, która jest niezbędna dla operacji tego typu. Również Chiny chcą włączyć się do mechanizmu koordynacyjnego i uczestniczyć w ochronie. Oznacza to, że istniejące mechanizmy będą musiały zostać poszerzone i pogłębione. Może to w pewnym momencie doprowadzić do przejęcia niektórych obowiązków przez Chiny i inne mocarstwa morskie. Inne kraje – Rosja, Indie i Japonia – również rozmieściły swoje siły morskie i należy je zachęcać do włączenia się w ten mechanizm tak szybko, jak to możliwe. Kluczem do sukcesu jest oczywiście koordynacja."@pl16
"Senhora Presidente, estou grato por esta oportunidade para debater brevemente a questão da Somália e, em particular, o gravíssimo problema causado pela pirataria ao largo da costa deste país. Estou ciente de algum interesse do Parlamento na questão, algo difícil, do julgamento dos suspeitos de pirataria detidos e aprisionados pelas unidades da Operação Atalanta. Existem actualmente 75 suspeitos detidos nas prisões do Quénia. Os processos judiciais em causa envolvem 9 julgamentos distintos, gerando um fardo acrescido significativo para o sistema judicial do Quénia. A correcta condução destes julgamentos é, evidentemente, essencial, se quisermos manter, quer o efeito dissuasor que a Atalanta proporciona, quer a credibilidade geral dos nossos esforços de combate à pirataria. A este respeito, um importante contributo adicional é o recente acordo com as Seychelles, de que, penso, estarão a par, sobre a transferência de piratas suspeitos. A pirataria é um negócio muito lucrativo, sendo importante que, em todas as vertentes, canalizemos as nossas actividades para a redução de toda e qualquer possibilidade de os piratas ganharem mais dinheiro através das operações absolutamente hediondas que levam a cabo. No fim de contas, o que fazemos naquelas águas do Golfo não pode ser um substituto para o que é necessário fazer pela Somália, ou na própria Somália, porém, como disse há pouco, está é uma área em que não podemos dar por garantido o êxito imediato. Será preciso prosseguir a operação marítima, e isso exigirá, antes de mais, que estejamos preparados para um compromisso de longo prazo em termos de recursos militares; em segundo lugar, que teremos de reforçar a coordenação entre todos os poderes e organismos internacionais envolvidos nesta operação; e, em terceiro lugar, que teremos também de ajudar a desenvolver as capacidades marítimas regionais, uma vez que o fardo não pode assentar apenas nos nossos ombros. As organizações marítimas internacionais, como o grupo de contacto sobre a pirataria, terão um papel importante a desempenhar a este respeito. Por último, esta é uma das áreas em que, nos últimos anos, demonstrámos as capacidades da PESD. Se olharmos para trás um par de anos, poucos, mesmo de entre os mais ambiciosos aqui presentes, teriam previsto a possibilidade de destacarmos recursos navais da União Europeia para o Golfo de Aden, ou o Oceano Índico. Por razões humanitárias imperativas e outras avançámos com aquela que, até à data, tem provado, dentro dos limites do possível, ser uma operação relativamente bem-sucedida, mas não tenhamos ilusões. Muito está ainda por fazer. É preciso que apoiemos esta operação, e o apoio do Parlamento é, a este respeito, de extrema importância. Não me deterei nos pormenores relativos à realidade do país: há mais de 18 anos que o país passa por momentos difíceis, a situação em termos humanitários é tremenda e existem conflitos por todo o país. Está em curso um processo com um Governo federal transitório, porém, trata-se de um processo frágil – para o dizer da forma mais branda possível – e que exige esforços sustentados da comunidade internacional com vista a que, gradualmente, o país avance para a reconciliação e construa, progressivamente, alguma forma de Estado viável, que possa restaurar alguma estabilidade neste país terrivelmente dilacerado. A pirataria constitui uma ameaça extremamente grave. Enfrentá-la exige um amplo compromisso no seio do próprio país, o que, como referido, constitui uma enorme dificuldade face à situação que o país atravessa em matéria de segurança. De igual modo, como verificaram, os nossos actuais esforços têm-se concentrado na ajuda concreta, que pode ser prestada fora da Somália para benefício do país e das suas populações. Evidentemente que debatemos, como muito bem sabem, outros passos neste domínio específico. Quanto à questão concreta da pirataria, a operação naval Atalanta continua a dar frutos ao largo da costa da Somália. A totalidade dos carregamentos do Programa Alimentar Mundial foi entregue em segurança na Somália, de Mombaça até Mogadishu e Berbera. Não se verificou qualquer ataque com êxito no Golfo de Aden desde o início de Maio de 2009. Esse é, até certo ponto, o resultado do empenho dos Estados-Membros da UE e do resto da comunidade internacional, que têm ajudado a produzir uma geração de recursos navais significativos e de elevado nível. O êxito da operação, neste particular, é igualmente o resultado de uma cooperação estreita entre a comunidade marítima civil e o Quartel-General Operacional da UE, em Northwood, no Reino Unido. Esse factor permitiu o desenvolvimento de boas práticas de gestão, as quais são também cada vez mais respeitadas pelos marítimos. Para além disso, tem-se procedido, com grande eficácia, à aplicação do mecanismo coordenado para a protecção naval do tráfego comercial no Golfo de Aden. Pode, por isso, dizer-se que, por enquanto, tem sido possível conter a pirataria no Golfo de Aden, embora ela persista. Assim, o Conselho decidiu alargar a operação de combate à pirataria até Dezembro de 2010. Isso significa que será preciso manter os nossos actuais esforços e o nível adequado de recursos militares. Paralelamente, esperamos que a Resolução n.º 1846 do Conselho de Segurança da ONU seja prorrogada nos próximos dias. Apesar de tudo quanto aqui referi, não há lugar para a complacência. Os piratas continuam a estender as suas actividades para Leste, em direcção ao Oceano Índico e, com o fim das monções, temos vindo a assistir, recentemente, a uma nova vaga de ataques para Norte e Sudeste das Seychelles, o que é já uma distância considerável. Estão actualmente apresados nada mais, nada menos, do que 11 navios – todos eles na sequência de ataques naquela que é referida como a “baía da Somália”– com um total de 250 tripulantes. Com a operação Atalanta, reforçámos as nossas capacidades nesta zona marítima longínqua. Foram destacados para as Seychelles aviões de patrulha suplementares, e estou em posição de poder anunciar que os aviões de patrulha naval da Suécia se juntarão também à força estacionada nas Seychelles. Esta tem provado ser útil. Por enquanto, estão já a ser aplicadas, ou em fase de planeamento a nível nacional, medidas de protecção adicionais, tendo França e, mais recentemente, Espanha dado uma responda adequada e eficaz. Cumpre referir também a protecção do corredor de trânsito internacionalmente reconhecido no Golfo de Aden. Trata-se da rota recomendada através do Golfo, sendo que todos os navios beneficiam de protecção naval, independentemente do respectivo pavilhão. Dispomos actualmente, no terreno, de unidades navais da União Europeia, da NATO e da coligação de forças navais liderada pelos EUA, dispondo de uma excelente coordenação das patrulhas, bem como de cooperação ao nível dos serviços de informação, necessária para uma operação desta natureza. A China mostra-se, actualmente, disposta a associar-se a este mecanismo de coordenação e a participar nesta protecção. Isso significa que os mecanismos existentes terão de ser aperfeiçoados e alargados. Essa situação poderá, oportunamente, conduzir a China e, possivelmente, outras potências marítimas a assumir algumas responsabilidades. Outros países – Rússia, Índia e Japão – enviaram já também recursos navais, e deverão ser convidados a associar-se a este mecanismo, o mais rapidamente possível. A coordenação constitui, evidentemente, a chave do êxito."@pt17
"Doamnă preşedintă, sunt recunoscător că am această ocazie de a discuta pe scurt despre Somalia şi, în special, despre problema foarte gravă pe care o reprezintă pirateria în largul coastei Somaliei. Ştiu că Parlamentul este interesat de problema destul de dificilă a procesului piraţilor suspecţi care au fost arestaţi şi reţinuţi de unităţile Atalanta. În prezent, există 75 de suspecţi reţinuţi în închisorile din Kenya. Procedurile juridice au cuprins până la nouă procese diferite şi creează o povară suplimentară semnificativă asupra sistemului judiciar din Kenya. Desfăşurarea corespunzătoare a acestor procese este, fără îndoială, esenţială dacă dorim să menţinem atât efectul de descurajare oferit de Atalanta, cât şi credibilitatea generală a eforturilor noastre de combatere a pirateriei. Un acord recent cu insulele Seychelles, pe care cred că îl cunoaşteţi, privind transferul piraţilor suspecţi, reprezintă o contribuţie suplimentară importantă în această privinţă. Pirateria este o afacere foarte profitabilă şi este important ca, în fiecare privinţă, să ne direcţionăm diferitele activităţi către reducerea tuturor posibilităţilor ca piraţii să mai câştige bani din aceste operaţiuni cu adevărat condamnabile pe care le desfăşoară. În cele din urmă, desigur, eforturile noastre din apele maritime nu pot înlocui măsurile care trebuie luate în Somalia sau privind Somalia, însă, aşa cum am indicat anterior, succesul lor imediat nu trebuie considerat indiscutabil. Va trebui să continuăm operaţiunea maritimă şi, pentru aceasta, va trebui mai întâi să fim pregătiţi să menţinem un angajament pe termen lung al activelor militare; în al doilea rând, trebuie să consolidăm coordonarea cooperării între toate puterile şi organismele internaţionale implicate în această operaţiune; în al treilea rând, trebuie, de asemenea, să contribuim la dezvoltarea capacităţilor maritime regionale, întrucât nu putem suporta singuri această povară. Organizaţiile maritime internaţionale, precum grupul de contact privind pirateria, vor juca un rol important în acest sens. În cele din urmă, acesta este unul dintre domeniile în care am dovedit capacităţile PESA în ultimii ani. Acum câţiva ani, puţini dintre cei mai ambiţioşi de aici şi-ar fi imaginat că vom desfăşura active navale ale Uniunii Europene în Golful Aden sau în Oceanul Indian. Motivele umanitare imperative şi alte motive ne-au condus la ceea ce s-a dovedit până acum, în limitele posibilităţilor, a fi o operaţiune relativ reuşită, însă nu trebuie să ne facem iluzii. Rămân încă multe de făcut. Trebuie să susţinem operaţiunea, iar sprijinul Parlamentului este foarte important în această privinţă. Nu voi reaminti întreg contextul: ţara se află într-o situaţie critică de peste 18 ani, situaţia umanitară este catastrofală şi există conflicte în întreaga ţară. Se întrevede un proces de schimbare cu ajutorul guvernului federal de tranziţie, dar acesta este mai mult decât fragil şi necesită eforturi susţinute din partea comunităţii internaţionale pentru a obţine reconciliere în ţară şi pentru a construi treptat un stat funcţional care poate clădi o oarecare stabilitate în această ţară extrem de dezbinată. Într-adevăr, pirateria este o ameninţare foarte gravă. Abordarea acestei probleme necesită un angajament extins în cadrul ţării înseşi, care, aşa cum am indicat, este foarte dificil de obţinut, având în vedere situaţia actuală a securităţii în ţară. În consecinţă, după cum aţi observat, eforturile noastre actuale s-au axat pe asistenţa practică ce poate fi oferită în afara Somaliei în beneficiul ţării şi al oamenilor. Bineînţeles, discutăm, după cum poate vă daţi seama, despre măsuri suplimentare în această privinţă. În ceea ce priveşte problema specifică a pirateriei, operaţiunea navală Atalanta continuă să funcţioneze cu succes în largul coastelor Somaliei. Toate transporturile din partea Programului alimentar mondial au fost furnizate în siguranţă către Somalia de la Mombasa către Mogadishu şi Berbera. Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden. Acesta este, cel puţin într-o anumită măsură, rezultatul angajamentului statelor membre ale UE şi al celorlalte ţări din comunitatea internaţională, care a contribuit la producerea unei generaţii la nivel înalt de active navale însemnate. Succesul operaţiunii în această privinţă limitată este, de asemenea, rezultatul cooperării strânse între comunitatea maritimă civilă şi sediul operaţional al UE din Northwood, Regatul Unit. Aceasta a permis dezvoltarea celor mai bune practici de gestionare care sunt, de asemenea, tot mai respectate de navigatori. În egală măsură, mecanismul de coordonare pentru protecţia navală a traficului comercial din Golful Aden a fost pus în aplicare în mod eficient. Prin urmare, pe moment, se poate spune că pirateria din Golful Aden este ţinută sub control, însă aceasta continuă. Din acest motiv, Consiliul a hotărât să prelungească operaţiunea de combatere a pirateriei până în decembrie 2010. Aceasta înseamnă că trebuie să putem să ne continuăm eforturile actuale şi să menţinem nivelul corespunzător de resurse militare. În paralel, aşteptăm ca Rezoluţia de securitate AL 1846 a ONU să fie prelungită în zilele următoare. În pofida a ceea ce am afirmat, nu trebuie să ne mulţumim cu această situaţie. Piraţii continuă să îşi extindă activităţile către est în Oceanul Indian şi, odată cu încheierea sezonului musonic, am fost recent martorii unui nou val de atacuri în nordul şi nord-vestul insulelor Seychelles, care se află la o distanţă destul de mare. În prezent, sunt reţinute 11 nave – toate în urma atacurilor din aşa-numitul Bazin somalez – cu un echipaj total de 250 de persoane. Odată cu operaţiunea Atalanta, ne-am consolidat capacităţile în această zonă maritimă îndepărtată. Au fost trimise aeronave suplimentare de patrulare în Seychelles şi aş dori să anunţ că şi aeronavele maritime suedeze de patrulare se vor alătura forţelor din Seychelles. Acest lucru s-a dovedit a fi util. Pentru moment, au fost deja instituite sau sunt planificate măsuri suplimentare de protecţie la nivel naţional, iar Franţa şi, mai recent, Spania oferă un răspuns corespunzător şi eficient. De asemenea, s-a instituit protecţia coridorului de tranzit, recunoscut la nivel internaţional, din Golful Aden. Aceasta este ruta recomandată prin Golf, şi toate navele beneficiază de protecţie navală, indiferent de pavilion. În prezent, în acest loc există unităţi navale din Uniunea Europeană, NATO şi forţele maritime de coaliţie conduse de SUA, cu o coordonare foarte bună a patrulelor şi cu cooperarea esenţială în domeniul informaţiilor secrete, necesară pentru o astfel de operaţiune. În prezent, China este dispusă să se asocieze acestui mecanism de coordonare şi să participe la oferirea protecţiei. Aceasta înseamnă că mecanismele existente trebuie să evolueze şi trebuie extinse. La momentul potrivit, aceasta ar putea conduce la preluarea anumitor responsabilităţi de către China şi, probabil, alte puteri maritime. Alte state – Rusia, India şi Japonia – au desfăşurat, de asemenea, active navale, şi ar trebui să fie invitate să adere cât mai repede la acest mecanism. Desigur, coordonarea este cheia succesului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som vďačný za túto príležitosť v krátkosti prediskutovať tému Somálska a najmä veľmi vážny problém, ktorý spôsobuje pirátstvo na Somálskom pobreží. Viem, že v Parlamente vládne istý záujem o pomerne zložitú otázku súdneho procesu s osobami podozrivými z pirátstva, ktoré zadržali a zatkli jednotky operácie Atalanta. Vo väzniciach v Keni je aktuálne zadržiavaných 75 podozrivých. V súdnom konaní išlo o sumy v súvislosti s deviatimi rôznymi procesmi, čo výrazne zaťažuje súdny systém Kene. Primerané vedenie týchto súdnych procesov je, samozrejme, mimoriadne dôležité preto, aby sa nám podarilo zachovať odstrašujúci účinok, ktorý zabezpečuje Atalanta, ako aj celkovú dôveryhodnosť našich snáh zameraných proti pirátstvu. Nedávno uzavretá dohoda so Seychelami, iste o nej viete, o prevezení osôb podozrivých z pirátstva predstavuje v tejto otázke ďalší dôležitý prínos. Pirátstvo je veľmi lukratívna činnosť, a preto je veľmi dôležité, aby sme si v každom jednom ohľade pripravili svoje aktivity a odstránili pirátom všetky možnosti, ako získať ďalšie peniaze touto skutočne ohavnou činnosťou. Napokon, je samozrejmé, že to, čo robíme v námorných vodách nemôže slúžiť ako náhrada za to, čo je potrebné vykonať v Somálsku alebo voči samotnému Somálsku, je to však oblasť, ako som už povedal, kde okamžitý úspech nemôžeme brať ako samozrejmosť. Budeme musieť pokračovať v námornej operácii, a to bude vyžadovať v prvom rade našu pripravenosť udržať dlhodobé viazanie vojenského majetku, ďalej budeme musieť posilniť koordináciu spolupráce medzi všetkými mocnosťami a medzinárodnými orgánmi zapojenými do tejto operácie a napokon, budeme musieť pomôcť rozvíjať aj regionálne námorné kapacity, pretože toto bremeno nemôže ostať len na našich pleciach. Medzinárodné námorné organizácie, ako napríklad kontaktná skupina pre pirátstvo, tu budú zohrávať dôležitú úlohu. Toto je nakoniec jedna z oblastí, v ktorej sme za posledné roky preukázali možnosti Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Pred niekoľkými rokmi by si možno len tí najodvážnejší z prítomných vedeli predstaviť, ako na námornom majetku Európskej únie pracujeme v Adenskom zálive alebo v Indickom oceáne. Naliehavé humanitárne a iné dôvody nás priviedli k tomu, čo sa v rámci možností doteraz ukázalo ako pomerne úspešná operácia, nerobme si však žiadne ilúzie. Ešte toho treba veľa urobiť. Musíme túto operáciu udržať a podpora Parlamentu je v tejto veci veľmi dôležitá. Nebudem uvádzať celé pozadie tohto problému: krajina už 18 rokov bojuje s veľkými problémami, humanitárna situácia je veľmi zlá a v celej krajine panujú spory. Existuje tu určitý proces v spolupráci s dočasnou federálnou vládou, je však, čo najmiernejšie povedané, krehký a vyžaduje neustále úsilie zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré by túto krajinu krok po kroku doviedlo k zmiereniu, a postupne tu vytvorilo určitým spôsobom fungujúci štát, čím by sa do tejto mimoriadne rozpoltenej krajiny priniesla aspoň aká-taká stabilita. Pirátstvo však predstavuje veľmi vážnu hrozbu. Riešenie tejto otázky vyžaduje veľké nasadenie v samotnej krajine, čo je podľa všetkého mimoriadne ťažké vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine. Z tohto dôvodu, ako ste si iste všimli, v súčasnosti zameriavame svoje úsilie na praktickú pomoc, ktorú je možné poskytnúť mimo somálskeho územia v prospech krajiny aj jej obyvateľov. Ako možno viete, práve, samozrejme, prerokúvame ďalšie kroky v tejto osobitej veci. V súvislosti s konkrétnou otázkou pirátstva pri pobreží Somálska naďalej úspešne pokračuje námorná operácia Atalanta. Všetky zásielky Svetového potravinového programu boli bezpečne doručené do Somálska z Mombasy do Mogadiša a do Berbery. Od začiatku mája 2009 v Adenskom zálive nedošlo k žiadnemu úspešnému útoku. To je, aspoň do určitej miery, výsledkom záväzku členských štátov EÚ, ako aj zvyšku medzinárodného spoločenstva, ktoré pomohli vytvoriť veľké množstvo námorného majetku na vysokej úrovni. Úspech operácie v tejto obmedzenej otázke je taktiež výsledkom úzkej spolupráce medzi civilným námorným spoločenstvom a operačným štábom EÚ v Northwoode v Spojenom kráľovstve. To umožnilo vytvoriť najlepšie postupy riadenia, ktoré čoraz viac dodržiavajú aj námorníci. Taktiež prebehlo veľmi účinné zavedenie koordinovaného mechanizmu námornej ochrany obchodnej dopravy v Adenskom zálive. V súčasnosti preto môžeme povedať, že sa nám pirátstvo v Adenskom zálive do určitej miery podarilo dostať pod kontrolu, stále však pokračuje. Z tohto dôvodu sa Rada do decembra 2010 rozhodla rozšíriť operáciu proti pirátstvu. Znamená to, že musíme byť schopní pokračovať v súčasnom úsilí a udržať primeranú úroveň vojenských prostriedkov. Súčasne očakávame, že uznesenie Organizácie Spojených národov (OSN) č. AL1846 o bezpečnosti bude v priebehu nasledujúcich dní rozšírené. Napriek tomu, čo som povedal, tu niet dôvodov na spokojnosť. Piráti svoju činnosť rozširujú ďalej na východ do Indického oceánu a po skončení obdobia dažďov sme opäť boli svedkami zvýšenia počtu útokov na severe a severovýchode Seychel, čo je pomerne ďaleko. Aktuálne je zadržiavaných až 11 lodí, všetky po útokoch v zóne označovanej ako Somálska kotlina, s celkovým počtom 250 členov posádok. Pomocou operácie Atalanta sa nám podarilo posilniť svoje možnosti v tejto vzdialenej námornej oblasti. Na Seychelách boli rozmiestnené ďalšie letecké hliadky a môžem oznámiť, že švédska letecká námorná hliadka sa taktiež pridá k hliadkujúcim silám na Seychelách. Potvrdilo sa, že je to užitočné. Rovnako tu existuje ochrana medzinárodného tranzitného koridoru v Adenskom zálive. Je to odporúčaná trasa cez tento záliv a všetky lode využívajú námornú ochranu bez ohľadu na vlajku, ktorú nesú. Aktuálne máme v tejto oblasti námorné jednotky Európskej únie, NATO, ako aj koaličných námorných síl pod vedením Spojených štátov s vynikajúcou koordináciou hliadok a veľmi podstatnou spoluprácou spravodajských služieb, ktorá je pri operáciách tohto druhu nevyhnutná. Čína je teraz ochotná pripojiť sa k tomuto koordinačnému mechanizmu a podieľať sa na ochrane. Znamená to, že jestvujúci mechanizmus bude potrebné rozvinúť a rozšíriť. V prípade úspechu by následne mohla Čína, a eventuálne aj iné námorné mocnosti, prevziať určitú zodpovednosť. Ostatné mocnosti, ako Rusko, India a Japonsko, taktiež rozmiestnili svoj námorný majetok a čo najskôr by mali byť vyzvané, aby sa k tomuto mechanizmu pripojili. Kľúčom k úspechu je, samozrejme, koordinácia."@sk19
". – Gospa predsednica, hvaležen sem za to priložnost, da lahko na kratko spregovorim o Somaliji in predvsem o zelo resnem problemu, ki ga predstavlja piratstvo v obalnih vodah Somalije. Vem, da je Parlament izrazil zanimanje za dokaj težko vprašanje sojenja osumljenim piratom, ki so jih aretirale enote Atalante. V zaporih v Keniji je trenutno priprtih 75 osumljencev. Sodni postopek obsega devet različnih sojenj in s tem predstavlja veliko dodatno breme za kenijski pravosodni sistem. Ustrezno izvajanje teh sojenj je seveda temeljnega pomena, če želimo ohraniti odvračajoč učinek, ki ga zagotavlja Atalanta, in splošno verodostojnost naših prizadevanj za zatiranje piratstva. V tem smislu predstavlja nedavni sporazum s Sejšeli, s katerim ste gotovo seznanjeni, o premestitvi osumljenih piratov, pomemben dodaten prispevek. Piratstvo je zelo donosen posel in pomembno je, da različne dejavnosti prav v vseh pogledih usmerimo v zmanjševanje vseh možnosti, da bi pirati s temi resnično nizkotnimi početji pridobili še več denarja. To, kar počnemo v morskih vodah, na koncu seveda ne more nadomestiti vsega, kar je treba storiti v Somaliji ali v primeru same Somalije, vsekakor pa je to, kot sem že rekel, nekaj, pri čemer trenutnega uspeha ne moremo imeti za samoumevnega. S pomorsko operacijo bomo morali nadaljevati, za to pa bomo, prvič, morali biti pripravljeni podpreti dolgoročno razporeditev pomorskih sil, drugič, pri koordinaciji bomo morali povečati sodelovanje vseh sil in mednarodnih organov, ki so vključeni v to operacijo, in tretjič, pomagati bomo morali tudi pri razvoju regionalnih pomorskih zmogljivosti, saj tega bremena ne moremo nositi samo mi. Pomembno vlogo bodo pri tem igrale pomorske mednarodne organizacije, kot je kontaktna skupina za piratstvo. Na koncu je to tudi eno izmed območij, kjer smo v zadnjih letih pokazali zmogljivosti EVOP. Komaj nekaj let nazaj bi le redki izmed najbolj ambicioznih ljudi tukaj napovedali, da bomo v Adenski zaliv ali Indijski ocean poslali pomorske sile Evropske unije. Nujni humanitarni in drugi razlogi so nas pripeljali do tega, kar se je v mejah možnega do zdaj izkazalo kot razmeroma uspešna operacija, vendar nikar si ne ustvarjamo iluzij. Storiti je treba še veliko. Operacijo moramo izvajati še naprej, v tem smislu pa je podpora Parlamenta zelo pomembna. Ne bom šel v vse podrobnosti: država je že več kot 18 let v hudi stiski, humanitarne razmere so grozljive in državo so preplavili konflikti. Prehodna zvezna vlada izvaja nek proces, vendar je ta krhek – najbolj milo rečeno – in zahteva trajna prizadevanja mednarodne skupnosti, da bi se državo postopoma pripeljalo do sprave in da bi se postopoma zgradila nekakšna delujoča država, ki bi lahko obnovila nekakšno stabilnost v tej strahovito razdeljeni državi. Piratstvo je zares zelo resna grožnja. Za njegovo reševanje je potrebno splošno sodelovanje znotraj države same, kar je, kot že rečeno, izredno težko glede na trenutne varnostne razmere v državi. Temu primerno, kot ste opazili, so naša trenutna prizadevanja usmerjena v praktično pomoč, ki jo lahko nudimo zunaj Somalije in ki je namenjena državi in ljudem. Seveda, kot verjetno veste, razpravljamo o nadaljnjih korakih v tem posebnem primeru. Kar zadeva poseben problem piratstva, se pomorska operacija Atalanta še naprej uspešno izvaja v obalnih vodah Somalije. Vse pošiljke Svetovnega programa za hrano so varno prispele v Somalijo iz Mombase v Mogadišu in Berbero. V Adenskem zalivu od začetka maja 2009 ni bilo nobenih uspelih napadov. To je vsaj do neke mere rezultat zaveze držav članic EU in ostale mednarodne skupnosti, ki so pomagale pri ustvarjanju pomembnih pomorskih sil na visoki ravni. Uspeh operacije v tem omejenem smislu je tudi rezultat tesnega sodelovanja civilne pomorske skupnosti in operativnega štaba EU v Northwoodu v Združenem kraljestvu. To je omogočilo razvoj najboljših praks upravljanja, ki jih čedalje bolj spoštujejo tudi pomorščaki. Zelo učinkovito se izvaja tudi usklajen mehanizem za pomorsko zaščito trgovskega prometa v Adenskem zalivu. Zaenkrat lahko torej rečemo, da je piratstvo v Adenskem zalivu zajezeno, vendar še ni odpravljeno. Zato se je Svet odločil, da operacijo za zatiranje piratstva podaljša do decembra 2010. To pomeni, da bomo morali nadaljevati z našimi dosedanjimi prizadevanji in ohraniti pravo raven vojaških sredstev. Hkrati pričakujemo, da bo Resolucija Varnostnega sveta ZN AL1846 podaljšanja v naslednjih dneh. Ne glede na to, kar sem rekel, ni prostora za samozadovoljnost. Pirati še naprej širijo svoje dejavnosti proti vzhodu v Indijski ocean, nedavno pa smo ob koncu monsunskega obdobja bili priča novim valom napadov severno in severovzhodno od Sejšelov, kar je precej daleč. Trenutno je zaseženih nič manj kot 11 ladij – vse po napadih v tako imenovanem somalskem bazenu – s skupaj 250 člani posadke. Z operacijo Atalanta smo povečali naše možnosti na tem oddaljenem pomorskem območju. Na Sejšelih je bila razporejena dodatna patruljna letala in lahko napovem, da se bo silam na Sejšelih pridružilo tudi švedsko pomorsko patruljno letalo. To se je izkazalo kot koristno. Dodatni zaščitni ukrepi se že izvajajo ali pa se načrtujejo na nacionalni ravni, s Francijo in nazadnje s Španijo, da bi se lahko zagotovil ustrezen in učinkovit odziv. V Adenskem zalivu je poskrbljeno tudi za zaščito mednarodno priznanega tranzitnega koridorja. To je priporočena pot skozi zaliv, pomorska zaščita pa je zagotovljena vsem ladjam ne glede na njihovo zastavo. Trenutno so tam pomorske enote iz Evropske unije, Nata in koalicijskih pomorskih sil pod vodstvom ZDA z zelo dobro koordinacijo patrulj in zelo pomembnim sodelovanjem obveščevalnih služb, ki je potrebno za tovrstno operacijo. Tudi Kitajska je zdaj pripravljena, da se vključi v ta koordinacijski mehanizem in zaščito. To pomeni, da bo treba obstoječe mehanizme razviti in razširiti. Tako bi lahko Kitajska in mogoče tudi druge pomorske sile, sčasoma prevzele nekaj odgovornosti. Tudi druge države – Rusija, Indija in Japonska – so razporedile svoje pomorske sile, zato jih je treba povabiti, da se čim prej vključijo v ta mehanizem. Koordinacija je seveda ključ do uspeha."@sl20
"Fru talman! Jag är tacksam för det här tillfället att kort diskutera Somalia och i synnerhet det mycket allvarliga problem som piratverksamheten utanför Somalias kust utgör. Jag vet att det finns ett intresse i parlamentet av den ganska svåra frågan om lagföring av misstänkta pirater som har arresterats och gripits av Atalantaenheter. För närvarande sitter 75 misstänkta i fängelser i Kenya. Det rättsliga förfarandet består av nio olika rättegångar och utgör en betydande tillkommande börda för Kenyas rättsväsende. Att dessa rättegångar kan genomföras korrekt är naturligtvis viktigt om vi ska bibehålla både den avskräckande effekt som Atalanta ger och den övergripande trovärdigheten hos våra insatser mot piratverksamhet. Ett avtal som nyligen ingicks med Seychellerna om överföring av misstänkta pirater, och som jag förmodar att ni känner till, är ytterligare ett viktigt tillskott i det avseendet. Piratverksamhet är mycket lönsam och det är viktigt att vi i alla avseenden inriktar våra olika insatser på att minska alla möjligheter piraterna har att tjäna mer pengar på dessa verkligt avskyvärda operationer som de genomför. När allt kommer omkring kan det vi gör ute på havet givetvis inte vara någon ersättning för det som behöver göras i Somalia eller med Somalia, men det är ett område där omedelbar framgång inte kan tas för given, som jag sade tidigare. Vi måste fortsätta med den marina operationen, och det kommer för det första att förutsätta att vi är beredda till långvariga militära insatser, för det andra att vi måste förstärka samordningen och samarbetet med alla makter och internationella organ som deltar i den här operationen och för det tredje att vi måste hjälpa till att utveckla regional marin kapacitet, eftersom vi inte kan bära hela bördan. De internationella marina organisationerna, såsom kontaktgruppen om piratverksamhet, kommer att ha en viktig funktion i fråga om detta. Slutligen är detta ett av de områden där vi har visat vad den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken kan uträtta under de senaste åren. För några år sedan skulle få av till och med de mest ambitiösa här ha kunnat tänka sig att vi skulle sätta in marina resurser från Europeiska unionen i Adenviken eller Indiska oceanen. Tvingande humanitära och andra skäl har lett oss till något som, inom gränserna för det möjliga, hittills har visat sig vara en relativt framgångsrik operation, men låt oss inte göra oss några illusioner. Det återstår mycket att göra. Vi måste stödja operationen, och då är parlamentets stöd mycket viktigt. Jag ska inte gå in på hela bakgrunden: landet har haft stora svårigheter i över 18 år, den humanitära situationen är fruktansvärd och det pågår stridigheter i hela landet. Den federala övergångsregeringen har gjort framsteg, men den är bräcklig – för att uttrycka sig så milt som möjligt – och det krävs varaktiga bemödanden från världssamfundets sida för att gradvis föra landet mot försoning och bygga upp något slags fungerande stat som kan återge detta fruktansvärt sargade land någon form av stabilitet. Piratverksamhet är verkligen ett mycket allvarligt hot. För att komma till rätta med den krävs det ett brett engagemang i landet självt, vilket som jag sade är enormt svårt med tanke på det nuvarande säkerhetsläget. Således har våra insatser, som ni har märkt, varit koncentrerade på praktisk hjälp som kan tillhandahållas utanför Somalia till fromma för landet och folket. Vi diskuterar förstås ytterligare åtgärder i just detta avseende, som ni kanske känner till. När det gäller det specifika problemet med piratverksamheten pågår den militära flottoperationen Atalanta fortfarande framgångsrikt utanför Somalias kust. Alla leveranser från Världslivsmedelsprogrammet har kommit fram till Somalia från Mombasa till Mogadishu och till Berbera. Inga framgångsrika attacker har gjorts i Adenviken sedan i början av maj 2009. Det beror åtminstone i viss utsträckning på EU:s medlemsstaters och världssamfundets i övrigt engagemang, som har bidragit till att få fram betydande militära tillgångar på hög nivå. Insatsens framgång i just detta avseende är också resultatet av ett nära samarbete mellan den civila sjöfarten och EU:s operativa högkvarter i Northwood i Storbritannien. Det har möjliggjort utvecklandet av bästa metoder för handhavandet som också i allt större utsträckning följs av sjöfararna. Den samordnade mekanismen för att skydda handelsfartygen i Adenviken har också tillämpats på ett mycket effektivt sätt. I dagsläget kan man därför säga att piratverksamheten i Adenviken har begränsats, men finns kvar. Därför har rådet beslutat att förlänga insatserna mot piratverksamheten till december 2010. Det betyder att vi måste kunna upprätthålla vår nuvarande nivå på insatserna och hålla de militära resurserna på rätt nivå. Parallellt med detta förväntar vi oss att FN:s säkerhetsresolution AL1846 kommer att förlängas under de närmaste dagarna. Trots det jag har sagt finns det inget utrymme för självbelåtenhet. Piraterna fortsätter att expandera sin verksamhet österut in i Indiska oceanen, och när monsunsäsongen slutade fick vi nyligen åse en ny omgång attacker nord och nordost om Seychellerna, alltså väldigt långt borta. Inte mindre än elva fartyg med sammanlagt 250 besättningsmedlemmar är kapade för närvarande – alla efter attacker i havet utanför Somalias kust. Med operation Atalanta har vi förstärkt vår kapacitet i detta avlägsna havsområde. Fler patrullflygplan har satts in i Seychellerna och jag kan meddela att svenska marina patrullflygplan också kommer att sälla sig till styrkan i Seychellerna. Detta har varit till hjälp. Ytterligare skyddsåtgärder på nationell basis planeras eller har redan införts. Frankrike, och nyligen också Spanien, svarar för ändamålsenliga och effektiva insatser. Sedan har vi skyddet för den internationellt erkända transitkorridoren i Adenviken. Detta är den rekommenderade rutten genom viken och alla fartyg, oavsett flagg, får skydd av marinen. För närvarande har vi marina enheter där från Europeiska unionen, Nato och de USA-ledda marina koalitionsstyrkorna, med en mycket god samordning av patrullerna och det mycket avgörande underrättelsesamarbete som är en förutsättning för en operation av det här slaget. Kina är nu berett att ställa sig bakom denna samordningsmekanism och delta i skyddet. Det betyder att de befintliga mekanismerna måste utvecklas och utvidgas. Det kan, i sinom tid, leda till att Kina och kanske andra marina makter tar ett visst ansvar. Andra – Ryssland, Indien och Japan – har också satt in marina resurser och bör inbjudas att delta i denna mekanism så snart det är möjligt. Samordning är förstås nyckeln till framgång."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carl Bildt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph