Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-359"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-359"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dnes, 25. novembra, nie je len Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, ale kresťanský svet si pripomína aj svätú Katarínu Alexandrijskú, ktorá začiatkom 4. storočia bola uväznená a stala sa obeťou násilia, mučeníčkou svedomia a slobody prejavu. Niektorí zveličujú problém násilia tak, že niekedy mám pocit, ako keby sme my ženy ani iný problém nemali. Som presvedčená, že drvivú väčšinu času ženy oveľa viac trápi problém chudoby, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ohodnotenia ich práce v rámci rodiny a ďalšie životné okolnosti. Predsa si však musíme priznať, že aj násilie je problém. Je to problém nehodný civilizovanej spoločnosti. Problém, ktorý dehonestuje ľudskú dôstojnosť. Avšak zisťujem, že v Európskom parlamente existuje násilie politicky korektné a násilie politicky nekorektné. Lebo jedine toto môže byť dôvodom, že mi vo výbore FEMM neprešiel pozmeňujúci a doplňujúci návrh odsudzujúci nútené sterilizácie žien a násilné ukončenia tehotenstva."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Dnes, 25. listopadu, není jen Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, ale křesťanský svět si připomíná i svatou Kateřinu Alexandrijskou, která byla počátkem 4. století uvězněna a stala se obětí násilí, mučednicí svědomí a svobody projevu. Někteří zveličují problém násilí tak, že mám někdy pocit, jako kdybychom my ženy ani jiný problém neměly. Jsem přesvědčená, že drtivou většinu času ženy více trápí problém chudoby, zdravotní péče, vzdělání, ohodnocení jejich práce v rámci rodiny a další životní okolnosti. Přesto si však musíme přiznat, že i násilí je problém. Je to problém nehodný civilizované společnosti, problém, který dehonestuje lidskou důstojnost. Avšak zjišťuji, že v Evropském parlamentu existuje násilí politicky korektní a násilí politicky nekorektní, neboť jen to může být důvodem toho, že mi ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví neprošel pozměňující a doplňující návrh odsuzující nucené sterilizace žen a násilné ukončení těhotenství."@cs1
"I dag, den 25. november, er ikke kun den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, men også den dag, hvor den kristne verden mindes Sankt Katharina af Alexandria, der i begyndelsen af det fjerde århundrede blev fængslet og udsat for vold, en martyr for sin overbevisning og for ytringsfriheden. Nogle mennesker overvurderer problemet med vold på en sådan måde, at det nogle gange virker, som om vi kvinder ikke har andre problemer. Jeg er overbevist om, at kvinder langt det meste af tiden er mere bekymrede over fattigdom, helbredsproblemer, uddannelse, værdien af deres arbejde i familien og andre forhold i deres tilværelse. Vi må dog indrømme, at vold også er et problem. Det er et problem, som er uværdigt for et civiliseret samfund, et problem, der underminerer menneskeværdigheden. Jeg kan dog udlede, at der findes politisk korrekt vold og politisk ukorrekt vold i Parlamentet, for det må være den eneste grund til, at mit ændringsforslag om fordømmelse af tvangssterilisationen af kvinder og den voldelige afbrydelse af graviditeter ikke kom igennem Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling."@da2
"Heute, am 25. November, begehen wir nicht nur den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Heute erinnert sich auch die christliche Welt an die Hl. Katharina von Alexandrien, die zu Beginn des 4. Jahrhunderts eingekerkert und ein Opfer der Gewalt wurde. Sie war eine Märtyrerin für Glaubensfreiheit und Freiheit der Meinungsäußerung. Das Gewaltproblem wird oftmals derart überzogen dargestellt, dass man den Eindruck haben könnte, wir Frauen hätten keine anderen Probleme. Ich bin davon überzeugt, dass sich Frauen weitaus häufiger um Armut, Gesundheitsprobleme, Schulbildung, den ihrer Arbeit in der Familie beigemessenen Wert und andere Lebensumstände sorgen. Dennoch müssen wir natürlich eingestehen, dass Gewalt auch eines ihrer Probleme darstellt. Diese Problematik ist einer zivilisierten Gesellschaft unwürdig, denn sie untergräbt die menschliche Würde. Dennoch muss ich feststellen, dass es im Europäischen Parlament politisch korrekte und politisch unkorrekte Gewalt gibt, denn dies muss der Grund dafür sein, warum mein Änderungsantrag zur Verurteilung der Zwangssterilisation von Frauen und von gewaltsamen Schwangerschaftsabbrüchen vom FEMM-Ausschuss abgelehnt wurde."@de9
"Σήμερα, 25 Νοεμβρίου, δεν είναι μόνο η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών, αλλά επίσης η ημέρα κατά την οποία ο χριστιανικός κόσμος θυμάται την Αγία Αικατερίνη της Αλεξανδρείας η οποία, στις αρχές του 4ου αιώνα, φυλακίστηκε και κατέστη θύμα βίας, μάρτυρας συνείδησης και ελευθερίας της έκφρασης. Ορισμένοι άνθρωποι μεγαλοποιούν το πρόβλημα της βίας με τέτοιο τρόπο, ώστε ορισμένες φορές έχουμε την αίσθηση ότι οι γυναίκες δεν έχουν κανένα άλλο πρόβλημα. Πιστεύω ακράδαντα ότι μακράν τον περισσότερο καιρό τις γυναίκες τις απασχολεί περισσότερο η φτώχεια, τα προβλήματα υγείας, η εκπαίδευση, η αξία που αποδίδεται στην εργασία τους εντός της οικογένειας και οι άλλες συνθήκες της ζωής τους. Ωστόσο, πρέπει παρά ταύτα να παραδεχθούμε ότι η βία είναι επίσης πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν συνάδει με μια πολιτισμένη κοινωνία, ένα πρόβλημα το οποίο υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολιτικά ορθή βία και μια μη ορθή πολιτικά βία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτή είναι η μόνη εξήγηση γιατί το σχέδιο τροπολογίας που κατέθεσα το οποίο καταδίκαζε την αναγκαστική στείρωση γυναικών και τη βίαιη διακοπή της κύησης δεν πέρασαν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων."@el10
"Today, 25 November, is not only International Day for the Elimination of Violence Against Women, but also the day on which the Christian world remembers Saint Catherine of Alexandria who, at the beginning of the 4th century, was imprisoned and became a victim of violence, a martyr to conscience and freedom of expression. Some people overstate the problem of violence in such a way that I sometimes get the feeling that we women do not have any other problems. I firmly believe that for most of the time by far, women are much more worried about poverty, health concerns, education, the value placed on their work in the family and other circumstances in their lives. However, we must nonetheless admit that violence is also a problem. It is a problem unworthy of a civilised society, a problem which undermines human dignity. However, I gather that there is politically correct violence and politically incorrect violence in the European Parliament, for that can be the only reason why my draft amendment condemning the forced sterilisation of women and the violent termination of pregnancies did not get through in the FEMM Committee."@en4
"Hoy, 25 de noviembre, no solamente es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, sino que también es el día en que el mundo cristiano conmemora a Santa Catalina de Alejandría, quien, a comienzos del siglo IV, fue encarcelada y resultó víctima de la violencia, un mártir de conciencia y de la libertad de expresión. Algunas personas exageran el problema de la violencia de forma tal que en ocasiones tengo la sensación de que las mujeres no tienen otros problemas. Creo firmemente que durante la mayor parte del tiempo, y con gran diferencia, las mujeres están más preocupadas por la pobreza, los problemas de salud, la educación, el valor que se concede a su trabajo en la familia y otras circunstancias de sus existencias. Sin embargo, es preciso admitir que la violencia también es un problema. Se trata de un problema indigno de una sociedad civilizada, un problema que socava la dignidad humana. Sin embargo, llego a la conclusión que en el Parlamento Europeo existe una violencia políticamente correcta y otra políticamente incorrecta, ya que ése es el único motivo por el que mi propuesta de enmienda en condena de la esterilización forzada de mujeres y la terminación violenta de embarazos no fuese aprobada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género."@es21
"Täna, 25. novembril, ei ole vaid rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev, vaid ka päev, mil kristlik maailm austab pühak Aleksandria Katariinat, kes 4. sajandi alguses vangistati ning kellest sai vägivalla ohver, südametunnistuse ja sõnavabaduse märter. Mõned inimesed liialdavad vägivalla probleemist rääkides, nii et mul tekib vahel tunne, et meil, naistel, ei olegi ühtegi muud probleemi. Olen kindel, et märksa suurema osa ajast on naised palju rohkem mures vaesuse, terviseprobleemide, hariduse, oma töö väärtustamise pärast perekonnas ja muude oma elu tahkude pärast. Ent me peame sellegipoolest tunnistama, et ka vägivald on probleem. See on probleem, mida tsiviliseeritud ühiskonnas ei tohiks olla, probleem, mis õõnestab inimväärikust. Ent mulle tundub, et Euroopa Parlamendis esineb poliitiliselt korrektset vägivalda ja poliitiliselt ebakorrektset vägivalda, sest see võib olla ainus põhjus, miks minu muudatusettepaneku projekt, milles mõistetakse hukka naiste sundsteriliseerimine ja raseduse vägivaldne katkestamine, ei läinud naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis läbi."@et5
"Tänään, marraskuun 25. päivänä, ei ole vain kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä, vaan myös päivä, jolloin kristillinen maailma muistelee Pyhää Katariina Aleksandrialaista, joka 300-luvun alussa vangittiin ja josta tuli väkivallan uhri ja omantunnon- ja sananvapauden marttyyri. Jotkut henkilöt liioittelevat väkivallan ongelmaa siinä määrin, että minusta joskus tuntuu, ettei meillä naisilla ole mitään muita ongelmia. Uskon vakaasti, että ylivoimaisesti useimmissa tapauksissa naiset ovat paljon enemmän huolissaan köyhyydestä, terveysongelmista, koulutuksesta, heidän työlleen perheessä annetusta arvosta ja muista elinolosuhteistaan. Meidän on silti myönnettävä, että myös väkivalta on ongelma. Se on sivistyneen yhteiskunnan arvolle sopimaton ongelma, joka rapauttaa ihmisarvoa. Minusta kuitenkin näyttää siltä, että Euroopan parlamentin mielestä on poliittisesti korrektia väkivaltaa ja poliittisesti epäkorrektia väkivaltaa, sillä se voi olla ainoa syy siihen, että tarkistusehdotustani, jossa tuomittiin naisten pakkosterilisaatiot ja raskauksien väkivaltainen keskeyttäminen, ei hyväksytty FEMM-valiokunnassa."@fi7
"Aujourd’hui, le 25 novembre, c’est non seulement la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes mais aussi la journée au cours de laquelle le monde chrétien se souvient de sainte Catherine d’Alexandrie qui, au début du IV siècle, a été jetée en prison et victime de violence; elle est devenue martyre pour la liberté de conscience et d’expression. Certaines personnes exagèrent tellement le problème de la violence que j’ai parfois le sentiment que nous, les femmes, n’avons aucun autre problème. Je suis tout à fait convaincue que la plupart du temps les femmes s’inquiètent beaucoup plus de la pauvreté, des problèmes de santé, de l’éducation, de la valeur que leur famille accorde à leur travail, et à d’autres circonstances de leur vie. Toutefois, il nous faut bien admettre tout de même que la violence est un problème. Il s’agit d’un problème indigne d’une société civilisée, d’un problème qui mine la dignité humaine. Toutefois, je comprends qu’au sein du Parlement européen, il y a une violence politiquement correcte et une violence politiquement incorrecte, cela ne peut être que la seule raison pour laquelle mon projet d’amendement qui condamne la stérilisation forcée des femmes et les violentes interruptions de grossesse n’a pas abouti à la commission FEMM."@fr8
". Ma, november 25-én nemcsak a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja van. A keresztény világ ma emlékezik meg Alexandriai Szent Katalinról, akit a 4. század elején börtönbe vetettek, és erőszak áldozatává vált, a lelkiismereti és a szólásszabadság mártírjává. Néhányan annyira túlhangsúlyozzák az erőszak problémáját, hogy néha az az érzésem, hogy nekünk, nőknek semmi egyéb problémánk nincs. Szilárdan hiszem, hogy a nők sokkal többet aggódnak a szegénység, az egészségügyi problémák, a családban végzett munkájuk értéke, az oktatás és az egyéb körülmények miatt. Mindazonáltal el kell ismerni, hogy az erőszak problémája is létezik. Ez a probléma nem méltó egy civilizált társadalomhoz, ez a probléma az emberi méltóságot sérti. Azonban úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben létezik politikailag korrekt erőszak és politikailag inkorrekt erőszak. Ez lehet az egyetlen oka annak, hogy a nők kényszersterilizálását és az erőszakos terhességmegszakításokat elítélő módosítástervezetemet nem fogadta el a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság."@hu11
"Oggi, il 25 novembre, non è solo la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma è anche il giorno in cui il mondo cristiano ricorda santa Caterina da Alessandria, che, agli esordi del IV secolo, è stata imprigionata e soggetta a violenza, una martire della coscienza e della libertà di espressione. Alcune persone sovrastimano la questione della violenza al punto che, talvolta, ho la sensazione che noi donne non abbiamo nessun altro tipo di problema. Credo fermamente che, per gran parte del tempo, le donne siano molto più affette da povertà, problemi di salute, istruzione, valore attribuito al lavoro svolto in famiglia e altre problematiche relative alle loro vite. Dobbiamo ammettere, nondimeno, che anche la violenza costituisce un problema. Un problema indegno di una società civile, che mina la dignità umana. Devo dedurre, tuttavia, che vi è una violenza politicamente corretta e una politicamente scorretta, per il Parlamento europeo, perché non vi può essere altra ragione per cui il mio progetto di emendamento volto a condannare la sterilizzazione forzata delle donne e l’interruzione violenta della gravidanza non sia stato approvato dalla commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere."@it12
"Ši diena, lapkričio 25-oji, yra ne tik Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena, bet ir diena, kurią krikščioniškasis pasaulis prisimena šventąją Kotryną iš Aleksandrijos, kuri IV amžiaus pradžioje buvo įkalinta ir tapo smurto auka bei sąžinės ir žodžio laisvės kankine. Kai kurie žmonės taip perdeda smurto problemą, jog man susidaro įspūdis, kad mes, moterys, neturime jokių kitų problemų. Esu tvirtai įsitikinusi, kad iki šiol didžiąją laiko dalį moterims labiau rūpi skurdas, sveikatos problemos, išsilavinimas, jų darbo vertinimas šeimoje ir kitos jų gyvenimo aplinkybės. Tačiau vis dėlto turime pripažinti, kad smurtas taip pat yra problema. Tai yra problema, nedaranti garbės civilizuotai visuomenei, ir problema, kuri menkina žmogaus orumą. Tačiau darau išvadą, kad Europos Parlamente yra politiškai teisingas ir politiškai neteisingas smurtas, todėl tai gali būti vienintelė priežastis, kodėl FEMM komitete buvo nepatvirtintas mano pakeitimo projektas, kuriame smerkiama priverstinė moterų sterilizacija ir smurtinis nėštumo nutraukimas."@lt14
"Šodiena, 25. novembris, ir ne tikai Starptautiskā vardarbības pret sievietēm izskaušanas diena, bet arī diena, kad kristīgā pasaule piemin Svēto Katrīnu no Aleksandrijas, kura 4. gadsimtā tika ieslodzīta cietumā un kļuva par vardarbības upuri, mocekli sirdsapziņas un vārda brīvības idejas vārdā. Daži cilvēki pārspīlē vardarbības problēmu tā, ka man reizēm rodas iespaids, it kā mums, sievietēm, nebūtu citu problēmu. Es esmu cieši pārliecināta, ka lielākoties sievietes daudz vairāk satrauc nabadzība, veselības apsvērumi, izglītība, vērtība, kāda viņu darbam ir viņu ģimenes dzīvē, un citi apstākļi viņu dzīvē. Taču, neraugoties uz to, mums jāatzīst, ka arī vardarbība ir problēma. Tā ir problēma, kas ir civilizētas sabiedrības necienīga, problēma, kas mazina cilvēka cieņu. Taču es esmu nākusi pie slēdziena, ka Eiropas Parlamentā pastāv politiski korekta vardarbība un politiski nekorekta vardarbība, jo tas var būt vienīgais iemesls, kādēļ mans grozījums, kurā nosodīta sieviešu piespiedu sterilizācija un vardarbīga grūtniecības pārtraukšana, neguva atbalstu komitejas atbalstu."@lv13
"Dnes, 25. novembra, nie je len Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, ale kresťanský svet si pripomína aj svätú Katarínu Alexandrijskú, ktorá začiatkom 4. storočia bola uväznená a stala sa obeťou násilia, mučeníčkou svedomia a slobody prejavu. Niektorí zveličujú problém násilia tak, že niekedy mám pocit, ako keby sme my ženy ani iný problém nemali. Som presvedčená, že drvivú väčšinu času ženy oveľa viac trápi problém chudoby, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ohodnotenia ich práce v rámci rodiny a ďalšie životné okolnosti. Predsa si však musíme priznať, že aj násilie je problém. Je to problém nehodný civilizovanej spoločnosti. Problém, ktorý dehonestuje ľudskú dôstojnosť. Avšak zisťujem, že v Európskom parlamente existuje násilie politicky korektné a násilie politicky nekorektné. Lebo jedine toto môže byť dôvodom, že mi vo výbore FEMM neprešiel pozmeňujúci a doplňujúci návrh odsudzujúci nútené sterilizácie žien a násilné ukončenia tehotenstva."@mt15
"Vandaag, 25 november, is het niet alleen de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, maar ook de dag waarop de christelijke wereld de Heilige Catharina van Alexandrië herdenkt, die in het begin van de vierde eeuw gevangen werd genomen en slachtoffer van geweld werd als martelaar voor de gewetensvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Sommige mensen zetten het probleem van het geweld zo dik aan dat ik soms het gevoel krijg dat wij vrouwen geen andere problemen kennen. Ik geloof stellig dat vrouwen zich veruit het grootste deel van de tijd veel meer zorgen maken over armoede, gezondheid, onderwijs, de waarde die aan hun werk in het gezin wordt gehecht, en andere levensomstandigheden. We moeten echter desalniettemin toegeven dat ook geweld een probleem is. Het is een probleem dat een beschaafde samenleving onwaardig is, een probleem dat de menselijke waardigheid aantast. Toch vermoed ik dat er in het Europees Parlement politiek correct geweld en politiek incorrect geweld bestaat, want dat kan de enige reden zijn waarom mijn ontwerpamendement ter veroordeling van gedwongen sterilisatie van vrouwen en gewelddadige beëindiging van zwangerschappen het niet heeft gehaald in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid."@nl3
"25 listopada to nie tylko Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, ale również dzień, w którym świat chrześcijański wspomina św. Katarzynę z Aleksandrii, która na początku IV wieku została uwięziona i stała się ofiarą przemocy, męczennicą przekonań i wolności słowa. Niektórzy wyolbrzymiają problem przemocy w taki sposób, iż czasami można odnieść wrażenie, że my kobiety nie mamy żadnych innych problemów. Jestem głęboko przekonana, że przez zdecydowaną większość czasu kobiety częściej trapią się niedostatkiem, problemami zdrowotnymi, wykształceniem, oceną ich pracy dla rodziny i innymi życiowymi sprawami. Niemniej jednak musimy przyznać, że przemoc również stanowi problem. Jest to problem niegodny cywilizowanego społeczeństwa, problem, który godzi w ludzką godność. Wydaje mi się jednak, że w Parlamencie Europejskim istnieje przemoc poprawna politycznie oraz przemoc politycznie niepoprawna, co może stanowić jedyny powód, dla którego mój projekt poprawki potępiający przymusową sterylizację kobiet i przeprowadzanie aborcji pod przymusem nie przeszedł w Komisji FEMM."@pl16
"Hoje, dia 25 de Novembro, não só é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, como também é o dia em que o mundo cristão recorda Santa Catarina de Alexandria, que, no início do século IV, foi presa, tornando-se uma vítima da violência, uma mártir da consciência e da liberdade de expressão. Algumas pessoas empolam o problema da violência de tal maneira que parece, por vezes, que nós, mulheres, não temos outros problemas. Estou convencida de que, maior partes das vezes, as mulheres estão muitíssimo mais preocupadas com a pobreza, os cuidados de saúde, a educação, o valor atribuído ao seu trabalho na família e outras circunstâncias nas suas vidas. No entanto, temos, mesmo assim, de admitir que a violência também constitui um problema. Trata-se de um problema indigno de uma sociedade civilizada, um problema que põe em causa a dignidade humana. Porém, parece-me que para o Parlamento Europeu existe violência politicamente correcta e violência politicamente incorrecta, pois só pode ser por essa razão que a minha proposta de alteração, condenando a esterilização forçada de mulheres e o fim violento da gravidez, não passou na Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros."@pt17
"Astăzi, 25 noiembrie, nu este numai Ziua internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor, ci şi ziua în care lumea creştină îşi aminteşte de Sfânta Ecaterina din Alexandria care, la începutul secolului al IV-lea, a fost închisă şi a devenit victimă a violenţei, martiră a conştiinţei şi libertăţii de exprimare. Anumite persoane exagerează problema violenţei atât de mult, încât am uneori impresia că femeile nu au alte probleme. Cred cu convingere că, în majoritatea cazurilor, femeile sunt mult mai preocupate de sărăcie, probleme de sănătate, educaţie, de modul în care munca lor este apreciată în cadrul familiei şi alte circumstanţe ale vieţii lor. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că şi violenţa constituie o problemă. Este o problemă nedemnă de o societate civilizată, o problemă care subminează demnitatea umană. Cu toate acestea, înţeleg că există o violenţă corectă din punct de vedere politic şi una incorectă din punct de vedere politic în Parlamentul European, deoarece acesta pare să fie singurul motiv pentru care proiectul meu de amendament care condamnă sterilizarea forţată a femeilor şi întreruperea violentă a sarcinilor nu a fost aprobat de Comisia FEMM."@ro18
". Danes, 25. novembra, ni samo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, temveč je tudi dan, ko se krščanski svet spominja svete Katarine Aleksandrijske, ki je bila v začetku 4. stoletja zaprta, žrtev nasilja in mučenka zaradi vesti in svobode izražanja. Nekateri nasilje tako zelo poudarjajo, da včasih dobim občutek, da ženske nimamo drugih problemov. Trdno sem prepričana, da so ženske večino časa precej bolj zaskrbljene zaradi revščine, zdravstvenih težav, izobrazbe, vrednosti, ki se pripisuje njihovemu delu v družini, in drugih življenjskih okoliščinah. Vendar pa moramo kljub temu priznati, da je tudi nasilje problem. Je problem, ki ni vreden civilizirane družbe, je problem, ki spodkopava človekovo dostojanstvo. Zdi pa se mi, da imamo v Evropskem parlamentu politično korektno in politično nekorektno nasilje, kajti to je lahko edini razlog, zakaj moj osnutek predloga spremembe, ki obsoja prisiljeno sterilizacijo žensk in nasilno prekinitev nosečnosti, ni bil sprejet na Odboru FEMM."@sl20
". I dag den 25 november, är det inte bara internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är också den dag då den kristna världen minns Sankta Katarina av Alexandria som i början av 300-talet fängslades och misshandlades, en martyr för samvetet och yttrandefriheten. En del människor överdriver problemet med våld så mycket att det ibland känns som om vi kvinnor inte hade några andra problem. Jag är fast övertygad om att kvinnor större delen av tiden är långt mer bekymrade över fattigdom, hälsa, utbildning, det värde deras arbete i familjen åsätts och andra omständigheter i sina liv. Icke desto mindre måste vi erkänna att våldet också är ett problem. Det är ett problem som är ovärdigt ett civiliserat samhälle, ett problem som undergräver den mänskliga värdigheten. Så vitt jag förstår finns det dock våld som är politiskt korrekt och våld som inte är politiskt korrekt i Europaparlamentet, för det kan inte finnas något annat skäl till att mitt ändringsförslag med fördömande av tvångssterilisering av kvinnor och avbrytande av graviditeter med våld inte antogs av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph