Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-351"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-351"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Que este Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres seja o início da queda do de silêncio e de indiferença que ainda existe na nossa sociedade sobre este verdadeiro flagelo que atinge milhões de mulheres na União Europeia e no mundo. A violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos e um obstáculo à sua participação na vida social e política, na vida pública e no trabalho, impedindo a sua realização como cidadãs de plenos direitos, embora os diversos tipos de violência, como já aqui se disse, variem também consoante as culturas e tradições, as crises económicas e sociais do capitalismo aumentam a vulnerabilidade das mulheres, agravando a sua exploração e conduzindo à pobreza e à marginalização, o que também alimenta o tráfico de mulheres e a prostituição. Assim, impõe-se o reforço de meios financeiros e de políticas verdadeiramente empenhadas na valorização do papel das mulheres na sociedade e na promoção da igualdade de direitos, e a execução de verdadeiros planos de combate a todas as formas de violência exercida contra as mulheres, acompanhadas da eliminação das discriminações que persistem e da protecção das vítimas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doufám, že tento Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách bude znamenat počátek bourání zdi ticha a lhostejnosti, které v naší společnosti stále přetrvávají v souvislosti s touto skutečnou pohromou, která postihuje miliony žen v Evropské unii a na celém světě. Násilí na ženách je porušením lidských práv a překážkou v účasti žen na společenském a politickém životě, ve veřejném životě i v práci a brání jim být občany s plnými právy. Ačkoli druhy násilí se v různých kulturách a tradicích liší, jak již zde bylo řečeno, kapitalistická ekonomická a sociální krize činí ženy zranitelnějšími, zhoršuje jejich vykořisťování, vede k chudobě a vyloučení ze společnosti a také přispívá k obchodování se ženami a k prostituci. Je proto naprosto zásadní, abychom sjednotili finanční zdroje a politiky a opravdu se zavázali k prosazování role ženy ve společnosti a k prosazování rovných práv a abychom zavedli skutečné plány pro boj se všemi formami násilí na ženách, pro odstranění stále existující diskriminace a pro ochranu obětí."@cs1
"Hr. formand! Jeg håber, at denne internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder vil markere starten på nedbrydningen af den mur af tavshed og ligegyldighed, der stadig findes i vores samfund, hvad angår denne sande plage, som rammer millioner af kvinder i EU og resten af verden. Vold mod kvinder er en krænkelse af menneskerettighederne og hindrer deres deltagelse i det sociale og politiske liv, i det offentlige liv og i arbejdslivet, og den forhindrer dem i at være borgere med fulde rettigheder. Selv om de forskellige former for vold også varierer på tværs af kulturer og traditioner, som det allerede er nævnt her, gør kapitalistiske økonomiske og sociale kriser kvinder mere udsatte, forværrer deres udnyttelse og fører til fattigdom og marginalisering, der også bidrager til menneskehandel og prostitution. Det er derfor afgørende, at vi samler finansielle ressourcer og politikker, som er målrettet mod fremme af kvinders rolle i samfundet og lige rettigheder, og at vi gennemfører reelle planer for at bekæmpe alle former for vold mod kvinder, samtidig med at vi afskaffer den forskelsbehandling, der stadig findes, og beskytter ofrene."@da2
"Ich hoffe, dass dieser Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen den Anfang des Zusammenbruchs der Mauer des Schweigens und der Gleichgültigkeit darstellen wird, die immer noch in unserer Gesellschaft besteht hinsichtlich dieser wahren Geißel, die Millionen Frauen in der Europäischen Union und der ganzen Welt betrifft. Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Menschenrechte und ein Hindernis zu ihrer Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Leben, am öffentlichen Leben und an der Arbeit, das sie davon abhält, Bürger mit vollen Rechten zu sein. Obwohl sich, wie bereits erwähnt wurde, die unterschiedlichen Arten abhängig von Kulturen und Traditionen unterscheiden, machen kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen die Frauen verletzlicher, verschlimmern ihre Ausbeutung und führen zu Armut und Marginalisierung, was auch zu Frauenhandel und Prostitution führt. Daher ist es erforderlich, dass wir die finanziellen Ressourcen und Strategien festigen, die sich wahrhaft für die Förderung der Rolle der Frauen in der Gesellschaft engagieren und gleiche Rechte fördern, und dass wir echte Pläne zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen umsetzen und gleichzeitig die Diskriminierung beseitigen, die immer noch existiert, und die Opfer schützen."@de9
"Ελπίζω αυτή η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών να σηματοδοτήσει την αρχή της κατάρρευσης του τείχους της σιωπής και της αδιαφορίας, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία μας αναφορικά με αυτήν την πραγματική μάστιγα που πλήττει εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπόδιο στη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή, τη δημόσια ζωή και την εργασία, εμποδίζοντάς τες να είναι πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Μολονότι τα διάφορα είδη βίας ποικίλουν επίσης ανάλογα με τις κουλτούρες και τις παραδόσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε εδώ, οι καπιταλιστικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις καθιστούν τις γυναίκες ακόμη πιο ευάλωτες, επιδεινώνοντας την εκμετάλλευσή τους και οδηγώντας τες στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση, η οποία συμβάλλει στη διακίνηση γυναικών και την πορνεία. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταθεροποιηθούν οικονομικοί πόροι και οι πολιτικές οι οποίες είναι πραγματικά αφιερωμένες στην προαγωγή του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία και στην προαγωγή ίσων δικαιωμάτων, και να εφαρμόσουμε πραγματικά σχέδια για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, μαζί με την εξάλειψη των διακρίσεων οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και την προστασία των θυμάτων."@el10
"I hope this International Day for the Elimination of Violence against Women will mark the start of the collapse of the wall of silence and indifference that still exists in our society with regard to this genuine scourge that affects millions of women in the European Union and throughout the world. Violence against women is a violation of human rights and an obstacle to their participation in social and political life, in public life and at work, preventing them being citizens with full rights. Although the different kinds of violence also vary across cultures and traditions, as already mentioned here, capitalist economic and social crises make women more vulnerable, exacerbating their exploitation and leading to poverty and marginalisation, which also contributes to trafficking of women and prostitution. It is therefore crucial that we consolidate financial resources and policies that are genuinely committed to promoting the role of women in society and to promoting equal rights, and that we implement real plans to combat all forms of violence against women, along with eliminating the discrimination that still exists and protecting victims."@en4
"Espero que este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres señale el inicio del desmoronamiento del muro de silencio y de indiferencia que aún existe en nuestra sociedad en lo que respecta a este auténtico azote que afecta a millones de mujeres en la Unión Europea y en el mundo entero. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y un obstáculo para su participación en la vida política y social, en la vida pública y en el mundo laboral, lo que impide que sean ciudadanas con plenos derechos. Aunque las distintas clases de violencia también varían entre culturas y tradiciones, como ya se ha dicho aquí, la crisis económica capitalista y social hace más vulnerables a las mujeres, agravando su explotación y llevándolas a la pobreza y a la marginación, lo que también contribuye al tráfico de blancas y a la prostitución. Por tanto, resulta crucial que consolidemos los recursos y las políticas financieras auténticamente comprometidos con el fomento de la función de las mujeres en la sociedad y con la promoción de la igualdad de derechos, y que apliquemos planes realistas para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, para eliminar la discriminación que aún existe y para proteger a las víctimas."@es21
"Loodan, et tänane rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev tähistab vaikimismüüri kukutamise ja ükskõiksuse kaotamise algust – ükskõiksus selle tõelise probleemi suhtes, mis mõjutab miljoneid naisi Euroopa Liidus ja kogu maailmas, on meie ühiskonnas endiselt olemas. Naistevastane vägivald on inimõiguste rikkumine ja takistab nende osalemist ühiskondlikus ja poliitilises elus, avalikus elus ja tööturul, see takistab neid olemast täieõiguslikud kodanikud. Kuigi vägivald erineb ka sõltuvalt kultuurist ja tavadest, nagu siin juba nimetati, teevad kapitalistlikud majandus- ja sotsiaalkriisid naised haavatavamaks, sest muudavad sagedasemaks nende ärakasutamise ning toovad kaasa vaesumise ja marginaliseerumise, mis soodustab ka naistega kaubitsemist ja prostitutsiooni. Seetõttu on väga oluline, et me koondaksime rahalised vahendid ja poliitilised põhimõtted, mis tõesti keskenduvad naiste rolli edendamisele ühiskonnas ja võrdsete õiguste edendamisele, ning et me rakendaksime naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu võitlemiseks reaalseid kavasid, kaotaksime diskrimineerimise, mida endiselt esineb, ja kaitseksime ohvreid."@et5
"Toivon, että tämä kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä merkitsee alkua sen hiljaisuuden ja välinpitämättömyyden muurin murtumiselle, joka yhteiskunnassamme yhä vallitsee tämän miljoonia naisia Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa piinaavan todellisen vitsauksen suhteen. Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus, ja se vaikeuttaa naisten osallistumista yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään sekä julkiseen ja työelämään ja estää naisia toimimasta täysivaltaisina kansalaisina. Vaikka väkivallan muodot myös vaihtelevat eri kulttuureissa ja perinteissä, kuten täällä jo mainittiin, kapitalismin taloudelliset ja sosiaaliset kriisit altistavat naisia entistä enemmän, pahentavat heidän hyväksikäyttöään ja johtavat köyhyyteen ja syrjäytymiseen, mikä osaltaan helpottaa naiskauppaa ja prostituutiota. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että vahvistamme rahoituksellisia toimenpiteitä ja politiikkoja, joiden tavoitteena on aidosti parantaa naisten asemaa yhteiskunnassa ja edistää yhdenvertaisia oikeuksia, ja panemme täytäntöön todellisia suunnitelmia kaikkien naisiin kohdistuvien väkivallan muotojen torjumiseksi, muun yhä ilmenevän syrjinnän kitkemiseksi sekä uhrien suojelemiseksi."@fi7
"J’espère que cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes marquera le début de l’effondrement du mur de silence et d’indifférence qui subsiste dans notre société en ce qui concerne ce véritable fléau qui touche des millions de femmes dans l’Union européenne et à travers le monde. La violence envers les femmes constitue une violation des droits de l’homme et un obstacle à leur participation à la vie sociale et politique, à la vie publique et au travail, d’autant plus qu’elle les empêche d’être des citoyennes jouissant des pleins droits. Bien que les différents types de violence varient également d’après les cultures et les traditions, comme il a déjà été dit ici, les crises capitalistes économiques et sociales rendent les femmes plus vulnérables, ce qui aggrave leur exploitation et les entraîne dans la pauvreté et la marginalisation, ce qui contribue également à la traite des femmes et à la prostitution. Par conséquent, il est essentiel que nous consolidions les ressources et politiques financières qui sont vraiment engagées dans la promotion du rôle des femmes dans la société et dans la campagne pour l’égalité des droits, et que nous mettions en œuvre de réels plans de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes, des plans qui viseront également l’élimination de la discrimination persistante et la protection des victimes."@fr8
"). Remélem, hogy a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja a hallgatás és közömbösség felszámolásának kezdetét fogja jelenteni, hiszen társadalmunkban még mindig létezik a hallgatás és a közömbösség e jelenséggel szemben, amely nők millióit érinti az Európai Unióban és világszerte. A nők elleni erőszak az emberi jogok megsértése, és gátolja a nőket abban, hogy részt vegyenek a társadalmi és politikai életben, a közéletben és a munkában, és így megakadályozza őket abban, hogy teljes jogú polgárok lehessenek. Habár – ahogy az már itt is elhangzott – az erőszak kultúrától és hagyományoktól függően különböző formákat ölt, a kapitalista gazdaság és a társadalmi válságok kiszolgáltatottabbá teszik a nőket, fokozzák kizsákmányolásukat, szegénységhez és marginalizációhoz vezetnek, ami kedvez a nőkereskedelemnek és a prostitúciónak. Ezért alapvető fontosságú, hogy megerősítsük azokat a pénzügyi forrásokat és politikákat, amelyek valóban megerősítik a nők társadalmi szerepét és egyenlő jogokat biztosítanak nekik, és hogy valódi terveket hozzunk létre a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája elleni küzdelem érdekében, valamint hogy felszámoljuk a még mindig létező megkülönböztetést, és segítsük az áldozatokat."@hu11
"Spero che questa Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne segni l'inizio del crollo del muro di silenzio e di indifferenza che ancora esiste nella nostra società in merito a questo vero e proprio flagello che, nell'Unione europea e in tutto il mondo, colpisce milioni di donne. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e un ostacolo alla loro partecipazione alla vita sociale e politica, alla vita pubblica e nei luoghi di lavoro, e impedisce loro di essere cittadine con pieni diritti. Inoltre, anche se i diversi tipi di violenza variano secondo le culture e le tradizioni, come già detto qui, le crisi economiche e sociali capitaliste rendono le donne più vulnerabili, ne aggravano lo sfruttamento e portano alla povertà e all’emarginazione, che contribuisce anche alla tratta delle donne e alla prostituzione. E’ quindi fondamentale consolidare le risorse finanziarie e le politiche che sono realmente impegnate nella promozione del ruolo delle donne nella società e nel sostenere la parità di diritti. Inoltre è fondamentale che noi attuiamo reali piani di lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, insieme con l'eliminazione della discriminazione ancora esistente e con la protezione delle vittime."@it12
"Tikiuosi, kad šia Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena bus paženklintas tylos ir abejingumo sienos griuvimas, – šios tikros nelaimės, kurią patiria milijonai Europos Sąjungos ir viso pasaulio moterų, atžvilgiu ši siena vis dar yra mūsų visuomenėje. Smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas ir kliūtis, trukdanti joms dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime, visuomeniniame gyvenime ir darbe ir neleidžianti joms būti visateisėmis pilietėmis. Nors įvairios smurto rūšys, kaip čia jau buvo minėta, taip pat skiriasi priklausomai nuo kultūrų ir tradicijų, dėl kapitalistinės ir socialinės krizės moterys tampa labiau pažeidžiamos, didėja jų išnaudojimas, jos stumiamos į skurdą ir atskirtį, o tai taip pat prisideda prie prekybos moterimis ir prostitucijos. Todėl itin svarbu, kad konsoliduotume finansinius išteklius ir strategijas, kad tikrai įsipareigotume propaguoti moters vaidmenį visuomenėje ir lygias teises ir kad įgyvendintume realius ketinimus kovoti su įvairių formų smurtu prieš moteris ir kartu panaikinti dar esančią diskriminaciją bei apsaugoti aukas."@lt14
"Es ceru, ka šī Starptautiskā vardarbības pret sievietēm izskaušanas diena iezīmēs sākumu klusuma sienas sagraušanai un tās nevienlīdzības likvidēšanai, kura joprojām pastāv mūsu sabiedrībā saistībā ar šo īsteno postu, kas iespaido miljoniem sieviešu Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums un šķērslis viņu līdzdalībai sociālajā un politiskajā dzīvē, sabiedriskajā dzīvē un darbā, kas neļauj sievietēm būt pilnīgiem pilsoņiem. Lai gan dažādās vardarbības izpausmes ir atšķirīgas arī no kultūras un tradīcijām, kā jau tika minēts, kapitālisma ekonomika un sociālās krīzes padara sievietes vieglāk ievainojamas, saasinot viņu izmantošanu un novedot viņas pie nabadzības un atstumtības, kas veicina arī sieviešu tirdzniecību un prostitūciju. Tāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai mēs konsolidētu finanšu resursus ar politikas virzieniem, kas ir patiesi vērsti uz sieviešu lomas sabiedrībā un vienlīdzīgu tiesību veicināšanu, un lai mēs īstenotu reālus plānus visa veida vardarbības pret sievietēm apkarošanai, vienlaikus izskaužot joprojām pastāvošo diskrimināciju un aizsargājot upurus."@lv13
"Que este Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres seja o início da queda do de silêncio e de indiferença que ainda existe na nossa sociedade sobre este verdadeiro flagelo que atinge milhões de mulheres na União Europeia e no mundo. A violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos e um obstáculo à sua participação na vida social e política, na vida pública e no trabalho, impedindo a sua realização como cidadãs de plenos direitos, embora os diversos tipos de violência, como já aqui se disse, variem também consoante as culturas e tradições, as crises económicas e sociais do capitalismo aumentam a vulnerabilidade das mulheres, agravando a sua exploração e conduzindo à pobreza e à marginalização, o que também alimenta o tráfico de mulheres e a prostituição. Assim, impõe-se o reforço de meios financeiros e de políticas verdadeiramente empenhadas na valorização do papel das mulheres na sociedade e na promoção da igualdade de direitos, e a execução de verdadeiros planos de combate a todas as formas de violência exercida contra as mulheres, acompanhadas da eliminação das discriminações que persistem e da protecção das vítimas."@mt15
"Dat deze Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen de aanzet moge zijn tot de val van de muur van stilzwijgen en onverschilligheid die in onze maatschappij nog steeds bestaat rond deze ware gesel, een gesel waar miljoenen vrouwen in Europa en de rest van de wereld het slachtoffer van zijn. Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten en staat de deelname van vrouwen aan het maatschappelijke en politieke leven in de weg. Het verhindert dat vrouwen zich kunnen ontwikkelen tot burgers met volledige burgerrechten. Zoals hier al is opgemerkt, kan het soort geweld tegen vrouwen per cultuur en traditie verschillen, maar het is ook zo dat de economische en sociale crisis waarin het kapitalisme zich bevindt vrouwen kwetsbaarder maakt. Vrouwen worden nu erger uitgebuit, ze kunnen zo tot armoede vervallen en gemarginaliseerd geraken, en dat leidt dan weer tot een toename van vrouwenhandel en prostitutie. Er moeten een beleid worden ontwikkeld – en daar moet meer geld voor worden vrijgemaakt – dat de rol van vrouwen in de maatschappij erkent en gelijke rechten bevordert. Er moeten goed doordachte plannen worden ontwikkeld – en uitgevoerd – om alle soorten geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dat betekent ook dat er aan de nog steeds bestaande discriminerende praktijken een einde moet worden gemaakt en dat slachtoffers bescherming moeten ontvangen."@nl3
"Mam nadzieję, że obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet zapoczątkuje obalenie muru milczenia i obojętności, który nadal istnieje w naszym społeczeństwie w kwestii tej prawdziwej plagi, jaka dotyka miliony kobiet w Unii Europejskiej i na całym świecie. Przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka i uniemożliwia kobietom udział w życiu społecznym i politycznym, w życiu publicznym i zawodowym, uniemożliwiając im korzystanie w pełni z praw obywatelskich. Jakkolwiek, jak już tu mówiono, przemoc przybiera różne formy w zależności od kultury i tradycji, to kryzysy gospodarcze i społeczne zachodzące w kapitalizmie dodatkowo osłabiają pozycję kobiet, pogłębiając ich wyzysk i prowadząc do ubóstwa i marginalizacji, co z kolei zachęca do handlu kobietami i prostytucji. Dlatego zasadnicze znaczenie ma skonsolidowanie środków finansowych i polityk ukierunkowanych rzeczywiście na promowanie roli kobiet w społeczeństwie oraz promowanie równouprawnienia, a także wdrażanie realnych planów zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet, równolegle z eliminowaniem dyskryminacji, która ciągle ma miejsce, oraz otaczaniem ofiar ochroną."@pl16
"Sper că această Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor va marca începutul căderii zidului de tăcere şi indiferenţă care mai există încă în societatea noastră în legătură cu această adevărată năpastă care afectează milioane de femei din Uniunea Europeană şi din întreaga lume. Violenţa împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului şi un obstacol în calea participării lor la viaţa socială şi politică, la viaţa publică şi la locul de muncă, împiedecându-le să fie cetăţeni cu drepturi depline. Deşi diferitele forme de violenţă variază, de asemenea, în funcţie de culturi şi tradiţii, după cum s-a menţionat deja aici, crizele economice şi sociale capitaliste sporesc vulnerabilitatea femeilor, exacerbând exploatarea lor şi conducând la sărăcie şi marginalizare, care, de asemenea, contribuie la traficul de femei şi prostituţie. De aceea, este hotărâtor să consolidăm resursele financiare şi politicile care sunt cu adevărat dedicate promovării rolului femeii în societate şi a drepturilor egale şi să implementăm planuri reale pentru a combate toate formele de violenţă împotriva femeilor, împreună cu eliminarea discriminării care mai există încă şi protejarea victimelor."@ro18
"Dúfam, že tento Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách bude znamenať pád múru mlčania a ľahostajnosti, ktorý v súvislosti s touto skutočnou pohromou, ktorá ovplyvňuje milióny žien v Európskej únii a na celom svete, v našej spoločnosti stále existuje. Násilie páchané na ženách je porušením ľudských práv a predstavuje pre ženy prekážku, ktorá im bráni zapájať sa do života spoločnosti, do politického a verejného života a do pracovného procesu, čo im bráni vystupovať ako plnoprávnym. Ako tu už bolo spomenuté, aj keď sa rôzne druhy násilia líšia v závislosti od kultúry a tradícií, hospodárske a spoločenské krízy kapitalizmu zvyšujú zraniteľnosť žien, čím sa zostruje ich vykorisťovanie a ženy sú odsúdené na chudobu a odsúvané na okraj spoločnosti, a to zasa podporuje obchodovanie so ženami a prostitúciu. Preto je veľmi dôležité, aby sme zosúladili finančné zdroje a politické opatrenia, ktoré sa skutočne zamerajú na posilnenie úlohy žien v spoločnosti a presadzovanie rovnakých práv, a aby sme realizovali reálne plány na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách spolu s odstránením stále existujúcej diskriminácie a ochranou obetí."@sk19
"Upam, da bo ta mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami označil začetek padca zidu tišine in ravnodušnosti, ki še vedno obstajata v naši družbi glede resnične nadloge, ki prizadene milijone žensk v Evropski uniji in po svetu. Nasilje nad ženskami je kršenje človekovih pravic in ovira za njihovo vključevanje v družbeno in politično življenje, javno življenje in delo, zaradi česar nimajo možnosti, da bi postale državljanke z vsemi pravicami. Čeprav se različne oblike nasilja tudi razlikujejo glede na kulturo in običaje, kar je bilo tu že omenjeno, kapitalistične gospodarske in socialne krize povzročajo še večjo ranljivost žensk, večajo njihovo izkoriščanje in vodijo v revščino in marginalizacijo, kar prav tako prispeva k trgovini z ženskami in prostituciji. Zato je ključnega pomena, da konsolidiramo denarna sredstva in politike, ki so res namenjena spodbujanju vloge žensk v družbi in enakih pravic, ter da izvajamo prave načrte za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami ter obenem odpravljamo diskriminacijo, ki še obstaja, in ščitimo žrtve."@sl20
"Jag hoppas att den här internationella dagen mot våld mot kvinnor kommer att bli början till att rasera den mur av tystnad och likgiltighet som fortfarande finns i vårt samhälle i fråga om detta verkliga gissel som drabbar miljontals kvinnor i Europeiska unionen och i hela världen. Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och hindrar dem att delta i det sociala och politiska livet, i det offentliga livet och arbetslivet, att vara medborgare med fulla rättigheter. Även om våldets former varierar mellan olika kulturer och traditioner, som redan har nämnts här, gör kapitalismens ekonomiska och sociala kriser kvinnorna mer sårbara, ökar utnyttjandet av dem och leder till fattigdom och utanförskap, vilket också bidrar till handel med kvinnor och prostitution. Därför är det avgörande att vi förstärker de ekonomiska resurser och den politik som verkligen vill främja kvinnornas roll i samhället och lika rättigheter, och att vi genomför riktiga planer för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, samtidigt som vi eliminerar den diskriminering som fortfarande finns och skyddar offren."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"muro"15,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph