Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-349"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-349"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gewalt gegen Frauen ist ein schreckliches Menschenrechtsverbrechen, egal in welcher Form sie passiert, ob als Zwangsverheiratung, als Schläge, als Vergewaltigung. Besonders schlimm finde ich das Wort „Ehrenmord“, denn das ist überhaupt nicht ehrenhaft. Ehrenmord ist ein abscheuliches Verbrechen! Wir müssen alles tun, um dies zu bekämpfen. Der Lissabon-Vertrag steht kurz vor der Unterzeichnung, da wird die Menschenrechts-Charta als Annex noch besondere Gültigkeit haben. Deshalb sind wir als Europäische Union besonders verpflichtet, alles zu tun, um diese Gewalt zu bekämpfen. Es wurde schon angesprochen, dass im Krieg Vergewaltigung als Waffe eingesetzt werden kann. Es wurde auch auf den Kongo hingewiesen, wo das seit Jahren in schlimmster Variante passiert, wo Vergewaltiger auch vor kleinen Kindern und vor hochbetagten Frauen nicht Halt machen. Wir haben viele Programme. Kommissarin Ferrero-Waldner hat darauf hingewiesen, dass sie weltweit Frauen in Regierungsverantwortung angesprochen hat. Das reicht anscheinend nicht. Es ist nicht nur ein Problem von Frauen, es ist ein Problem aller Menschen auf der Welt. Wir müssen alles tun, um von der Europäischen Union aus hier etwas zu verbessern."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, násilí na ženách je strašným porušením lidských práv, nehledě na podobu, jakou na sebe bere, ať už jsou to nucené sňatky, bití či znásilňování. Považuji termín „zabití ze cti” za obzvláště ohavný, protože nic čestného na něm není. Zabíjení ze cti je odporný zločin a my musíme udělat vše proto, abychom proti němu bojovali. Lisabonská smlouva má být brzy podepsána a proto bude Charta základních práv jakožto příloha této smlouvy obzvláště důležitá. Proto je Evropská unie povinna udělat vše, aby toto násilí zastavila. Již zde bylo řečeno, že znásilňování může být použito jako válečná zbraň. Již jsme zmiňovali Kongo, kde se tyto hrozné činy dějí již léta a kde pachatelé znásilňují dokonce malé děti a postarší ženy. V současnosti funguje několik programů a paní Ferrerová-Waldnerová se zmínila i o tom, že oslovila ženy ve vládách po celém světě. Zjevně to ale nestačí. Tohle není jen problém žen. Tohle je problém všech lidí na světě. A my v Evropské unii musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se situace zlepšila."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vold mod kvinder er en frygtelig krænkelse af menneskerettighederne, uanset hvilken form den antager, herunder tvangsægteskab, tæv og voldtægt. Især begrebet "æresdrab" er efter min mening frastødende, fordi der slet ikke er noget ærværdigt ved det. Æresdrab er en frygtelig forbrydelse, som skal bekæmpes med alle mulige midler. Lissabontraktaten undertegnes snart, og dermed får chartret om grundlæggende rettigheder, der er bilag til traktaten, særlig betydning. Derfor er vi i EU forpligtet til at gøre alt, hvad der er muligt for at bekæmpe denne vold. Det er allerede blevet nævnt, at voldtægt kan bruges som et våben i krig. Der er henvist til Congo, hvor disse frygtelige handlinger har fundet sted i årevis, og hvor voldtægtsforbrydere endda har små børn og ældre kvinder blandt deres ofre. Vi har indført en række programmer, og fru Ferrero-Waldner oplyste, at hun har henvendt sig til ledende kvinder i hele verden. Det er tilsyneladende ikke nok. Dette er ikke kun et problem for kvinder. Det er et problem for alle i hele verden. Vi skal i EU gøre alt, hvad vi kan for at forbedre situationen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η βία κατά των γυναικών αποτελεί φρικτή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία προσλαμβάνει, περιλαμβανομένου του εξαναγκασμού σε γάμο, του ξυλοδαρμού και του βιασμού. Θεωρώ ότι ο όρος «έγκλημα τιμής» είναι ιδιαίτερα αποκρουστικός, διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτε το αξιότιμο σε μια τέτοια πράξη. Το έγκλημα τιμής είναι ένα ειδεχθές έγκλημα και πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να το καταπολεμήσουμε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας πρόκειται σε λίγο να υπογραφεί και, επομένως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως παράρτημα στη συνθήκη θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να καταπολεμήσουμε αυτήν τη βία. Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο βιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο πολέμου. Αναφορές έχουν ήδη γίνει στο Κονγκό, όπου αυτές οι φριχτές πράξεις διαπράττονται επί χρόνια και όπου οι βιαστές μπορούν ακόμη και να ισχυρίζονται ότι στα θύματά τους συγκαταλέγονται μικρά παιδιά και ηλικιωμένες γυναίκες. Εφαρμόζουμε αριθμό προγραμμάτων και η κ. Ferrero-Waldner αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει προσεγγίσει γυναίκες οι οποίες κατέχουν κυβερνητικές θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Προφανώς αυτό δεν αρκεί. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι πρόβλημα που αφορά τον καθένα στον κόσμο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πράξουμε οτιδήποτε μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, violence against women is a dreadful violation of human rights, regardless of what form it takes, including forced marriage, beatings and rape. I find the term ‘honour killing’ particularly repellent, because there is nothing honourable about it. Honour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it. The Treaty of Lisbon is about to be signed and, therefore, the Charter of Fundamental Rights as an annex to the treaty will be particularly important. This is why we in the European Union are obliged to do everything possible to combat this violence. It has already been mentioned that rape can be used as a weapon of war. References have already been made to the Congo, where these dreadful acts have been taking place for years and where rapists even claim young children and elderly women as their victims. We have a number of programmes in place and Mrs Ferrero-Waldner has referred to the fact that she has approached women in government all over the world. Apparently that is not enough. This is not just a problem for women. It is a problem for everyone in the world. We in the European Union must do everything we can to improve the situation."@en4
"Señor Presidente, Señorías, la violencia contra las mujeres es una violación espantosa de los derechos humanos, independientemente de la forma que adapte, incluidos el matrimonio forzado, las palizas y las violaciones. Encuentro el término «crimen de honor» particularmente repulsivo, porque no hay honor alguno en ello. Los crímenes de honor son delitos horribles y debemos hacer todo lo posible para combatirlos. El Tratado de Lisboa está a punto de ser firmado y, por tanto, la Carta de los Derechos Fundamentales como anexo del tratado tendrá una importancia especial. Por eso en el Parlamento Europeo estamos obligados a hacer todo lo posible para luchar contra esta violencia. Ya se ha mencionado que la violación puede ser utilizada como un arma de guerra. Hemos escuchado referencias al Congo, donde estos actos horrendos han tenido lugar durante años y donde los violadores incluso exigen a niñas y a mujeres jóvenes como víctimas. Tenemos en marcha varios programas y la señora Ferrero-Waldner se ha referido al hecho de que ha hablado con mujeres que forman parte de gobiernos en todo el mundo. Aparentemente, eso no basta. No es solamente un problema de las mujeres, sino de todos en el mundo. Aquí en el Parlamento Europeo debemos hacer todo lo que podamos para mejorar la situación."@es21
"Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Naistevastane vägivald on kohutav inimõiguste rikkumine, olenemata sellest, millises vormis see esineb – olgu sundabieluna, peksmisena või vägistamisena. Minu arvates on mõiste „aumõrv” eriti tülgastav, sest selles ei ole midagi auväärset. Aumõrv on võigas kuritegu ja me peame tegema kõik võimaliku, et sellega võidelda. Peagi kirjutatakse alla Lissaboni lepingule ja seega muutub eriti oluliseks lepingu lisaks olev põhiõiguste harta. Seetõttu oleme Euroopa Liidus kohustatud tegema kõik võimaliku, et selle vägivallaga võidelda. Siin juba öeldi, et vägistamist võidakse kasutada sõjarelvana. Juba viidati Kongole, kus sellised jubedad teod on aastaid toimunud ning kus vägistajad isegi nõuavad oma ohvriteks lapsi ja eakaid naisi. Meil on olemas mitu programmi ja Benita Ferrero-Waldner märkis, et ta on pöördunud kogu maailmas valitsustesse kuuluvate naiste poole. Ilmselgelt sellest ei piisa. See ei ole vaid naiste probleem. See on igaühe probleem maailmas. Me peame Euroopa Liidus tegema kõik, mida suudame, et olukorda parandada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, naisiin kohdistuva väkivalta on hirvittävä ihmisoikeusrikkomus, oli sen muoto mikä tahansa, pakkoavioliitto, pahoinpitely tai raiskaus. Minusta "kunniamurhan" termi on erityisen vastenmielinen, koska teossa ei ole mitään kunniallista. Kunniamurhat ovat kauhistuttava rikos, ja meidän on tehtävä kaikkemme niiden torjumiseksi. Lissabonin sopimus allekirjoitetaan aivan kohta, ja siksi sen liitteenä oleva perusoikeuskirja tulee olemaan erityisen tärkeä. Siksi meillä Euroopan unionissa on erityinen velvollisuus tehdä kaikki voitavamme tällaisen väkivallan vastustamiseksi. Kuten jo on mainittu, raiskauksia voidaan käyttää aseena sodassa. Keskustelussa on jo viitattu Kongoon, jossa näitä kammottavia tekoja on tapahtunut jo vuosia ja jossa raiskaajat eivät kaihda edes nuoria lapsia ja vanhoja naisia. Olemme perustaneet monia ohjelmia, ja komission jäsen Ferrero-Waldner viittasi siihen, että hän on ottanut yhteyttä hallitusvastuussa oleviin naisiin kautta maailman. Ilmeisesti se ei riitä. Tämä ei ole vain naisten ongelma. Se on maailman kaikkien ihmisten ongelma. Meidän Euroopan unionissa on tehtävä kaikkemme tilanteen parantamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la violence envers les femmes est une violation atroce des droits de l’homme, peu importe la forme qu’elle prend, y compris les mariages forcés, les coups et les viols. Je trouve le terme «crime d’honneur» particulièrement repoussant, car je n’y vois là rien d’honorable. Le crime d’honneur est un crime horrible et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le combattre. Le traité de Lisbonne est sur le point d’être signé, et dès lors, la charte des droits fondamentaux en tant qu’annexe au Traité sera particulièrement importante. C’est la raison pour laquelle dans l’Union européenne, nous sommes obligés de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre cette violence. Il a déjà été mentionné que le viol peut être utilisé comme arme de guerre. On a déjà fait référence au Congo, où ces actes terrifiants sont accomplis depuis des années et où des violeurs revendiquent même leurs actes à l’encontre de jeunes enfants et de dames âgées. Plusieurs programmes sont en place et M Ferrero-Waldner a évoqué le fait qu’elle a sollicité des femmes au gouvernement partout dans le monde. Apparemment, cela n’est pas suffisant. Il ne s’agit pas juste d’un problème concernant des femmes. Il s’agit d’un problème qui concerne le monde entier. Nous, dans l’Union européenne, devons faire tout ce que nous pouvons pour améliorer la situation."@fr8
"). Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nők elleni erőszak – függetlenül attól, hogy milyen formát ölt, pl. kényszerházasság, verés vagy nemi erőszak – az emberi jogok súlyos megsértése. A „becsületbeli gyilkosság” kifejezést különösen visszataszítónak találom, hiszen semmi köze a becsülethez. A becsületbeli gyilkosság szörnyű bűncselekmény, és mindent meg kell tennünk ellene. Nemsokára aláírják a Lisszaboni Szerződést, és az Alapjogi Charta a Szerződés mellékleteként különösen fontos lesz. Ezért nekünk az Európai Unióban kötelességünk megtenni mindent az ilyen jellegű erőszak elleni küzdelem érdekében. Már elhangzott az is, hogy a nemi erőszakot fegyverként is lehet használni a háborúban. Hivatkozás történt Kongóra is, ahol ezek a szörnyű esetek évek óta megtörténnek, és ahol a nemi erőszakot elkövetők áldozatai között gyermekek és idősebb nők is vannak. Számos programot indítottunk el, és Ferrero-Waldner asszony említette azt a tényt, hogy felvette a kapcsolatot a világ vezető asszonyaival. Azonban ez nyilvánvalóan nem elégséges. Ez a probléma nem csak a nőket érinti. Ez a probléma mindenkit érint a világon. Nekünk az Európai Unióban mindent meg kell tennünk, hogy javítsunk a helyzeten."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la violenza contro le donne è una terribile violazione dei diritti umani, indipendentemente dalla forma che può assumere, compresi il matrimonio forzato, i pestaggi e gli stupri. Trovo particolarmente repellente il termine “delitto d'onore”, perché in esso non c'è nulla di onorevole. Il crimine d'onore è un crimine orrendo e dobbiamo fare tutto il possibile per combatterlo. Il trattato di Lisbona sta per essere firmato e quindi la Carta dei diritti fondamentali allegata al trattato diventerà particolarmente importante. È per questo che l'Unione europea ha l’obbligo di fare tutto il possibile per combattere questa violenza. E’ già stato detto che lo stupro può essere usato come arma di guerra. Si è già fatto riferimento al Congo, dove questi atti tremendi sono in corso da anni e dove gli stupratori scelgono come loro vittime perfino i bambini e le donne anziane. Abbiamo un certo numero di programmi in atto e il commissario Ferrero-Waldner ha fatto riferimento al fatto di aver avvicinato le donne nei governi di tutto il mondo. A quanto pare questo non basta. Questo non è soltanto un problema per le donne. E’ un problema per tutti nel mondo. Noi come Unione europea dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare la situazione."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, smurtas prieš moteris yra labai didelis žmogaus teisių pažeidimas, kad ir kokios formos jis būtų, įskaitant prievartines vedybas, mušimą ir prievartavimą. Man ypač bjaurus terminas „žudymas dėl garbės“, nes čia nieko garbingo nėra. „Žudymas dėl garbės“ yra baisus nusikaltimas, todėl turime padaryti viską, ką galime, kad jo neliktų. Jau rengiamasi pasirašyti Lisabonos sutartį, todėl Pagrindinių teisių chartija, kaip sutarties priedas, bus ypač svarbi. Todėl mes Europos Sąjungoje privalome daryti viską, kas įmanoma, kad šio smurto neliktų. Jau buvo minėta, kad prievartavimo gali būti griebiamasi kaip karo ginklo. Jau buvo minimas Kongas, kuriame daugelį metų griebiamasi šių baisių veiksmų ir kuriame prievartautojai savo aukomis renkasi net mažus vaikus ir pagyvenusias moteris. Yra nemažai veikiančių programų, o B. Ferrero-Waldner minėjo, kad kreipėsi į viso pasaulio valdžioje esančias moteris. Akivaizdu, kad to nepakanka. Tai yra ne vien moterų problema. Tai yra visų pasaulio gyventojų problema. Europos Sąjungoje turime padaryti viską, ką galime, kad pagerintume šią padėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vardarbība pret sievietēm ir briesmīgs cilvēktiesību pārkāpums neatkarīgi no tās veida, ieskaitot piespiedu laulības, sišanu un izvarošanu. Manuprāt, termins „goda slepkavība” ir īpaši atbaidošs, jo tajā nav nekā godājama. Goda slepkavības ir derdzīgs noziegums, un mums ir jādara viss iespējamais, lai to apkarotu. Drīzumā tiks parakstīts Lisabonas līgums, un tāpēc īpaši svarīga kā šī līguma papildinājums būs Pamattiesību harta. Tāpēc mums Eiropas Savienībā ir jādara viss iespējamais, lai apkarotu šādu vardarbību. Jau tika minēts, ka izvarošanu var izmantot kā kara ieroci. Jau tika pieminēta Kongo, kur šīs briesmīgās darbības notiek gadiem, un kur izvarotāji par saviem upuriem izvēlas mazus bērnus un vecas sievietes. Mēs esam pieņēmuši daudzas programmas, un kundze norādīja to, ka viņa ir vērsusies pie sievietēm valdībā visā pasaulē. Acīmredzami ar to nepietiek. Šī nav tikai sieviešu problēma. Tā ir problēma ikvienam pasaules iedzīvotājam. Mums Eiropas Savienībā ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu šo situāciju."@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gewalt gegen Frauen ist ein schreckliches Menschenrechtsverbrechen, egal in welcher Form sie passiert, ob als Zwangsverheiratung, als Schläge, als Vergewaltigung. Besonders schlimm finde ich das Wort „Ehrenmord“, denn das ist überhaupt nicht ehrenhaft. Ehrenmord ist ein abscheuliches Verbrechen! Wir müssen alles tun, um dies zu bekämpfen. Der Lissabon-Vertrag steht kurz vor der Unterzeichnung, da wird die Menschenrechts-Charta als Annex noch besondere Gültigkeit haben. Deshalb sind wir als Europäische Union besonders verpflichtet, alles zu tun, um diese Gewalt zu bekämpfen. Es wurde schon angesprochen, dass im Krieg Vergewaltigung als Waffe eingesetzt werden kann. Es wurde auch auf den Kongo hingewiesen, wo das seit Jahren in schlimmster Variante passiert, wo Vergewaltiger auch vor kleinen Kindern und vor hochbetagten Frauen nicht Halt machen. Wir haben viele Programme. Kommissarin Ferrero-Waldner hat darauf hingewiesen, dass sie weltweit Frauen in Regierungsverantwortung angesprochen hat. Das reicht anscheinend nicht. Es ist nicht nur ein Problem von Frauen, es ist ein Problem aller Menschen auf der Welt. Wir müssen alles tun, um von der Europäischen Union aus hier etwas zu verbessern."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, geweld tegen vrouwen is een verschrikkelijke schending van de mensenrechten, in welke vorm dan ook, of er nu sprake is van een gedwongen huwelijk, slaan of verkrachting. Ik vind het woord ‘eerwraakmoord’ verschrikkelijk, want dat is absoluut niet eervol. Eerwraakmoord is een afschuwelijke misdaad! We moeten alles in het werk stellen om dit te bestrijden. Het Verdrag van Lissabon zal binnenkort worden ondertekend en daarmee zal het Handvest van de grondrechten als bijlage nog extra geldigheid krijgen. Daarom zijn wij als Europese Unie in het bijzonder verplicht al het mogelijke te doen om dit geweld te bestrijden. Er is al gezegd dat verkrachting in de oorlog als wapen kan worden gebruikt. Er is ook op Kongo gewezen, waar dit verschijnsel zich al jaren lang in de ergste varianten voordoet, en waar verkrachters er ook niet voor terugdeinzen om zich te vergrijpen aan kleine kinderen en hoogbejaarde vrouwen. We beschikken over vele programma’s. Commissaris Ferrero-Waldner heeft erop gewezen dat zij wereldwijd vrouwen met regeringsverantwoordelijkheid heeft aangesproken. Dat is blijkbaar niet toereikend. Het is niet alleen een probleem van vrouwen, het is een probleem van alle mensen op de wereld. We moeten er vanuit de Europese Unie alles aan doen om op dit gebied iets te verbeteren."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Przemoc wobec kobiet jest potwornym naruszaniem praw człowieka niezależnie od formy, jaką przyjmuje – zmuszanie do zawarcia małżeństwa, bicie czy gwałt. Wyrażenie „zabójstwo honorowe” uważam za szczególnie odrażające, ponieważ nie ma ono nic wspólnego z honorem. Zabójstwa w imię honoru są ohydnym przestępstwem i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by z nimi walczyć. Wkrótce podpisany zostanie traktat lizboński i w związku z tym szczególnego znaczenia nabierze Karta praw podstawowych stanowiąca załącznik do traktatu. Dlatego my w Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy robić wszystko na rzecz walki z tą przemocą. Mówiono już o tym, że gwałt może być wykorzystywany jako broń wojenna. Odnoszono się do Kongo, gdzie te straszliwe akty od lat mają miejsce i gdzie ofiarami gwałcicieli padają nawet dzieci i stare kobiety. Prowadzimy tam na miejscu kilka programów, a pani poseł Ferrero-Waldner mówiła o spotkaniach z kobietami zasiadającymi w rządach na całym świecie. To najwyraźniej za mało. Problem ten nie dotyczy tylko kobiet. Problem ten dotyczy każdego człowieka na ziemi. My w Unii Europejskiej musimy zrobić wszystko, by naprawić sytuację."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a violência contra as mulheres constitui uma violação hedionda dos direitos humanos, independentemente da forma que possa assumir, incluindo casamento forçado, o espancamento e a violação. Considero a expressão “morte para defesa da honra” particularmente repelente, já que de honroso nada tem. Esse é um crime hediondo, e temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o combater. O Tratado de Lisboa está prestes a ser assinado, e, por conseguinte, a Carta dos Direitos Fundamentais, como anexo ao Tratado, será de especial importância. Razão pela qual nós, na União Europeia, estamos obrigados a fazer todos os possíveis para combater este tipo de violência. Já aqui foi referido que a violação pode ser utilizada como arma de Guerra. Foram também já feitas aqui referências ao Congo, onde estes horríveis actos têm vindo a ter lugar e onde os violadores elegem como alvos jovens crianças e mulheres idosas. Temos em curso diversos programas, tendo a Senhora Comissária Ferrero-Waldner referido o facto de ter já interpelado a este respeito várias mulheres que detêm cargos governamentais em todo o mundo. Aparentemente isso não basta. Este não é um problema que se circunscreva às mulheres. É um problema que diz respeito a todos nós, no mundo. Na União Europeia tudo devemos fazer para melhorar esta situação."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, violenţa împotriva femeilor este o groaznică încălcare a drepturilor omului, indiferent de ce formă îmbracă ea, incluzând căsătoriile silite, bătăile şi violul. Consider deosebit de respingător termenul „omor pentru onoare”, deoarece nu conţine nimic onorabil. Uciderea pentru onoare este o crimă hidoasă şi trebuie să facem tot ceea ce stă în puterile noastre pentru a o combate. Tratatul de la Lisabona este pe cale de a fi semnat şi, prin urmare, Carta drepturilor fundamentale, ca anexă la tratat, va avea o importanţă deosebită. Iată de ce noi,cei din Uniunea Europeană, suntem obligaţi să facem tot posibilul pentru a combate această violenţă. S-a menţionat deja faptul că violul poate fi utilizat ca armă de război. S-au făcut deja referiri la Congo, unde aceste acte îngrozitoare au loc de ani de zile şi unde violatorii chiar revendică copii tineri şi femei mai în vârstă ca fiind victimele lor. Au fost create mai multe programe, iar Dna Ferrero-Waldner a făcut referire la faptul că ea a abordat pe această temă femei din guvernele din toată lumea. Se pare că nu este suficient. Aceasta nu este o problemă doar pentru femei. Este o problemă a oricui din lume. Noi, cei din Uniunea Europeană, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a ameliora această situaţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, násilie páchané na ženách vrátane sobášov z donútenia, bitia a znásilnenia je, bez ohľadu na jeho formu, hrozným porušovaním ľudských práv. Výraz „vraždy zo cti“ považujem za zvlášť odpudzujúci, pretože na vražde nie je nič úctyhodné. Vraždy zo cti sú odporným zločinom a v boji proti nim musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Chystá sa podpísanie Lisabonskej zmluvy, a preto bude veľmi dôležitá Charta základných práv, ktorá je prílohou k tejto zmluve. Preto je Európska únia povinná urobiť v boji proti tomuto násiliu všetko, čo je v jej silách. Už bolo spomenuté, že znásilnenie môže byť použité ako vojenská zbraň. Spomínalo sa už Kongo, kde sa tieto hrozné činy odohrávajú už roky a kde sú obeťami násilníkov malé deti a staršie ženy. Máme zavedených viacero programov a pani Ferrerová-Waldnerová spomínala skutočnosť, že nadviazala kontakt so ženami vo vládach na celom svete. To určite nestačí. Nie je to len problém žien. Je to problém všetkých ľudí na svete. V Európskej únii musíme na zlepšenie tejto situácie urobiť všetko, čo je v našich silách."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, nasilje nad ženskami je strahotno kršenje človekovih pravic ne glede na njegovo obliko, vključno z vsiljenimi porokami, pretepanjem in posilstvo. Posebej ostuden se mi zdi izraz „uboj iz časti“, saj pri tem resnično ni ničesar častnega. Uboj iz časti je grozovit zločin in storiti moramo vse, da bi ga premagali. Kmalu bo podpisana Lizbonska pogodba in zato bo Listina o temeljnih pravicah, ki tvori prilogo k pogodbi, še posebej pomembna. Zato moramo v Evropski uniji storiti vse, kar je v naši moči, da premagamo to nasilje. Bilo je že povedano, da se posilstvo lahko uporablja kot orožje v vojni. Govorili ste tudi o Kongu, kjer se ta strahotna dejanja dogajajo že dolga leta in kjer posiljevalci za svoje žrtve izbirajo celo majhne otroke in starejše ženske. Imamo veliko programov in gospa Ferrero-Waldner je omenila, da je stopila do žensk v vladah po vsem svetu. Očitno to ni dovolj. To ni samo problem žensk. To je problem vseh ljudi na svetu. V Evropski uniji moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi izboljšali te razmere."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Våld mot kvinnor är ett fruktansvärt brott mot mänskliga rättigheter, oavsett vilken form det antar, om det är till exempel tvångsäktenskap, misshandel eller våldtäkt. Jag anser att begreppet hedersmord är särskilt motbjudande. Det har ingenting med heder att göra. Hedersmord är avskyvärda brott och vi måste göra allt vi kan för att bekämpa dem. Lissabonfördraget kommer snart att undertecknas och därmed kommer stadgan om grundläggande rättigheter i bilagan till fördraget att bli särskilt viktig. Därför är vi i Europeiska unionen skyldiga att göra allt som står i vår makt för att bekämpa detta våld. Det har redan sagts att våldtäkt kan användas som ett vapen i krig. Kongo, där dessa fruktansvärda övergrepp har förekommit i åratal och där våldtäktsmän till och med ger sig på små barn och äldre kvinnor, har redan nämnts. Vi har inrättat ett antal program och Benita Ferrero-Waldner nämnde att hon har kontaktat kvinnor i regeringsställning i hela världen. Det räcker förstås inte. Detta är inte bara ett problem för kvinnor. Det är ett problem för alla i hela världen. Vi i Europeiska unionen måste göra allt vi kan för att förbättra den här situationen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph