Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-338"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, violence against women, especially in the domestic environment, is an issue that needs to be debated and I congratulate the Chair of the FEMM Committee for bringing it to the forefront. We need, however, to recognise this issue is not only a gender issue. It is not only an equality issue. Indeed, it is not only a human rights issue, but is a criminal law issue in the first instance. And, because it is a criminal law issue, it is a sovereign state matter, and it is up to the nation state to lead. According to the Council of Europe, one in four women will experience domestic violence in their lifetime. The EU can be proactive in this area by providing resources for education and increased awareness and by opening up the debate on violence against not only women but also against men: according to the UK Home Office, one in six men will suffer domestic violence. I recently visited Elevate, a women’s refuge in London, to talk to victims of domestic violence. They are from all socio-economic groups. There is no such thing as a stereotype. Violence affects the victim, their families and children. Its effects are both insular and outgoing and destroy lives. The road to rebuilding these lives is long and needs support. Elevate’s project offers victims a safe haven and supports them in rebuilding their confidence and ability to function in society. Projects like this need support, and need financial support. The EU can be proactive by breaking down some of the taboos around violence against women – and men. It is an area which we as a society can no longer afford to ignore."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, násilí na ženách, zvláště v domácím prostředí, představuje problém, o kterém je třeba jednat, a já děkuji předsedkyni Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, že toto téma nadnesla. Avšak musíme si uvědomit, že tento problém není pouze otázkou rovnosti pohlaví. Ani otázkou rovnosti obecně. Ve skutečnosti nejde jen o otázku lidských práv, ale hlavně a především o problém trestního práva. A právě proto, že jde o otázku trestního práva, jde o záležitost suverénního státu, a je tedy na národních státech, aby podnikly kroky. Podle Rady Evropy se každá čtvrtá žena během svého života stane obětí domácí násilí. Evropská unie může být v této oblasti aktivní tím, že poskytne zdroje pro vzdělávání a zvyšování informovanosti, a tím, že zahájí debatu o násilí na ženách, ale také na mužích: podle Ministerstva vnitra Spojeného království je každý šestý muž obětí domácího násilí. Nedávno jsem navštívila Elevate, útočiště žen v Londýně, a hovořila s oběťmi domácího násilí. Přicházejí ze všech společensko-ekonomických vrstev. Neexistuje žádný vzorec. Násilí má dopad na oběti, jejich rodiny i děti. Jeho následky jsou jak izolované, tak dalekosáhlé, a ničí lidské životy. Cesta k napravení těchto životů je dlouhá a vyžaduje podporu. Projekt Elevate nabízí obětem bezpečný přístav a podporuje jejich snahy o znovunabytí sebevědomí a schopnosti fungovat ve společnosti. Projekty, jako je tento, potřebují podporu, finanční podporu. Evropská unie může být aktivní v boření tabu týkajících se násilí na ženách – a mužích. To je oblast, kterou si jako společnost nemůžeme dovolit dále ignorovat."@cs1
"Hr. formand! Vold mod kvinder, navnlig i hjemmet, er et problem, som skal drøftes, og jeg lykønsker formanden for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling med at have bragt det på banen. Vi skal dog erkende, at dette problem ikke kun er et kønsrelateret problem. Det er ikke kun et ligestillingsproblem. Det er heller ikke kun et menneskerettighedsproblem. Det er først og fremmest et strafferetligt problem. Og fordi det er et strafferetligt problem, er det et statsligt anliggende, som skal varetages af nationalstaten. I henhold til Europarådet udsættes én ud af fire kvinder for vold i hjemmet på et tidspunkt i deres liv. EU kan være proaktivt på dette område ved at tilvejebringe ressourcer til uddannelse og øget bevidsthed og ved at åbne debatten om vold – ikke kun mod kvinder, men også mod mænd: I henhold til det britiske indenrigsministerium udsættes én ud af seks mænd for vold i hjemmet. Jeg besøgte for nylig Elevate, et krisehjem for kvinder i London, for at tale med ofre for vold i hjemmet. De kommer fra alle samfundsgrupper. Der findes ingen stereotyp. Vold rammer ofret, deres familier og deres børn. Voldens konsekvenser er både isolerede og omfattende og ødelægger liv. Vejen til at genopbygge disse tilværelser er lang og kræver støtte. Elevate tilbyder ofrene et sikkert sted og støtter dem i genopbygningen af deres tillid og evne til at fungere i samfundet. Projekter som dette kræver støtte, herunder finansiel støtte. EU kan være proaktivt ved at nedbryde nogle af tabuemnerne omkring vold mod kvinder – og mænd. Det er et område, vi som samfund ikke længere har råd til at ignorere."@da2
"Herr Präsident! Gewalt gegen Frauen, insbesondere im häuslichen Bereich, ist ein Problem, das diskutiert werden muss, und ich gratuliere der Vorsitzenden des FEMM-Ausschusses dazu dieses Problem ganz bevorzugt zu behandeln. Wir müssen jedoch anerkennen, dass dieses Problem nicht nur ein Geschlechterproblem ist. Es ist nicht nur ein Gleichberechtigungsproblem. Es ist nicht einmal nur ein Menschenrechtsproblem, sondern es ist vor allem ein Strafrechtsproblem. Und da es ein Strafrechtsproblem ist, ist es ein Problem souveräner Staaten und es obliegt den Nationalstaaten, sich darum zu kümmern. Gemäß dem Europarat erlebt jede vierte Frau in ihrem Leben häusliche Gewalt. Die EU kann in diesem Bereich proaktiv tätig werden, indem sie Ressourcen zur Ausbildung und verstärkten Sensibilisierung bereitstellt und eine Diskussion zu Gewalt nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Männer beginnt: gemäß dem britischen Innenministerium erleidet jeder sechste Mann häusliche Gewalt. Vor Kurzem habe ich Elevate, ein Frauenhaus in London, besucht, um mit Opfern häuslicher Gewalt zu sprechen. Sie stammten aus allen sozialökonomischen Gruppen. Es gibt kein Stereotyp. Gewalt beeinträchtigt die Opfer, ihre Familien und Kinder. Die Auswirkungen sind sowohl isoliert als auch weiter greifend und sie zerstören Leben. Der Weg zum Wiederaufbau dieser Leben ist lang und erfordert Unterstützung. Das Elevate-Projekt bietet Opfern einen sicheren Zufluchtsort und unterstützt sie beim Wiederfinden ihres Selbstvertrauens und der Fähigkeit, in der Gesellschaft zu funktionieren. Projekte wie diese brauchen Unterstützung und sie brauchen finanzielle Unterstützung. Die EU kann proaktiv sein, indem sie einige Tabus um Gewalt gegen Frauen – und Männer – bricht. Das ist ein Bereich, den wir als Gesellschaft nicht länger ignorieren dürfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η βία κατά των γυναικών, ειδικά δε στο οικιακό περιβάλλον, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί, και συγχαίρω την Πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για το γεγονός ότι το έφερε στην πρώτη γραμμή. Χρειάζεται, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο ζήτημα φύλων. Δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας. Όντως, δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι πρωταρχικά ζήτημα ποινικού δικαίου. Και επειδή είναι ζήτημα ποινικού δικαίου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κυρίαρχου κράτους, και εναπόκειται στο κράτος να αναλάβει την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μία στις τέσσερις γυναίκες θα βιώσει την οικιακή βία στη διάρκεια της ζωής τους. Η ΕΕ μπορεί να είναι προορατική σε αυτόν τον τομέα μέσω της εξασφάλισης πόρων για εκπαίδευση και αυξημένη ευαισθητοποίηση και μέσω της έναρξης της συζήτησης σχετικά με τη βία όχι μόνο κατά των γυναικών αλλά και κατά των ανδρών: σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του ΗΒ, ένας στους έξι άνδρες θα υποστεί οικιακή βία. Πρόσφατα επισκέφθηκα το Elevate, ξενώνα κακοποιημένων γυναικών στο Λονδίνο, για να μιλήσω σε θύματα οικιακής βίας. Οι γυναίκες προέρχονταν από κάθε κοινωνικο-οικονομική ομάδα. Δεν υπάρχει στερεότυπο. Η βία πλήττει το θύμα, την οικογένειά του και τα παιδιά του. Οι συνέπειές της είναι και περιορισμένες και συνεχιζόμενες και καταστρέφουν ζωές. Ο δρόμος για την αποκατάσταση αυτών των ζωών είναι μακρύς και απαιτεί στήριξη. Το έργο του Elevate προσφέρει στα θύματα ασφαλές καταφύγιο και τα στηρίζει προκειμένου να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητα να λειτουργούν στην κοινωνία. Έργα όπως αυτό χρειάζονται στήριξη, έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης. Η ΕΕ μπορεί να είναι προορατική καταρρίπτοντας ορισμένα από τα ταμπού γύρω από τη βία κατά των γυναικών – και των ανδρών. Είναι ένας τομέας τον οποίο ως κοινωνία δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε."@el10
"Señor Presidente, la violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico, es un asunto que debe ser debatido y felicito a la Presidencia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (FEMM) por plantearlo. Sin embargo, debemos reconocer que ésta no es solamente una cuestión de género. Ni tampoco una mera cuestión de igualdad. De hecho, ni tan siquiera es únicamente una cuestión de derechos humanos, sino ante todo una cuestión de derecho penal. Por ello se trata de un asunto que compete a los Estados soberanos, y a ellos les corresponde actuar o no. Según el Consejo de Europa, una de cada cuatro mujeres sufrirá violencia doméstica a lo largo de su vida. La UE puede ser proactiva en este ámbito y proporcionar recursos para educar y para concienciar, así como plantear el debate de la violencia no sólo contra las mujeres, sino también contra los hombres: según el Ministerio del Interior del Reino Unido, uno de cada seis hombres sufrirá violencia doméstica. Recientemente he visitado Elevate, una asociación de acogida para mujeres en Londres, para hablar con víctimas de la violencia doméstica. Pertenecen a todos los grupos socioeconómicos. No existe un estereotipo. La violencia afecta a la víctima, a su familia e hijos. Sus efectos son tanto internos como externos y destrozan vidas. El camino para reconstruir esas existencias es largo y exige una ayuda. El proyecto de Elevate ofrece a las víctimas un refugio seguro y les ayuda a recuperar su confianza y su capacidad para vivir en sociedad. Proyectos como éste necesitan apoyo y también respaldo financiero. La UE puede ser proactiva y acabar con algunos de los tabúes que existen en torno a la violencia contra las mujeres y contra los hombres. Como sociedad, no nos podemos permitir seguir ignorando esta lacra."@es21
"Lugupeetud juhataja! Naistevastane vägivald, eelkõige pereringis, on teema, millest tuleb kõnelda, ning ma avaldan naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimehele tunnustust selle esiplaanile tõstmise eest. Ent me peame tunnistama, et see teema ei ole vaid sooküsimus. Selle puhul ei ole tegemist vaid võrdõiguslikkusega. Ja tõepoolest ei ole see vaid inimõiguste küsimus, vaid eelkõige kriminaalõiguslik küsimus. Ning kuna see on kriminaalõiguslik küsimus, siis on see iseseisva riigi küsimus ja riigi ülesanne on võtta juhtohjad. Euroopa Nõukogu andmetel kannatab iga neljas naine oma elu jooksul koduvägivalda. EL võib tegutseda selles vallas ennetavalt, tagades vahendid hariduseks ja teadlikkuse suurendamiseks ning algatades arutelu mitte ainult naiste-, vaid ka meestevastase vägivalla teemal – Ühendkuningriigi siseministeeriumi andmetel kannatab iga kuues mees koduvägivalda. Külastasin hiljuti Elevate’i, Londonis asuvat naiste varjupaika, et kõnelda koduvägivalla ohvritega. Neid on kõikidest sotsiaal-majanduslikest rühmadest. Siin ei ole tegemist stereotüüpidega. Vägivald mõjutab ohvrit, tema perekonda ja lapsi. Selle mõju on nii sisene kui ka väline ning see hävitab elusid. Tee nende elude uue ülesehitamiseni on pikk ja sellel on vaja toetust. Elevate’i projekti raames pakutakse ohvritele turvalist paika ning aidatakse neil taastada kindlustunnet ja võimet ühiskonnas hakkama saada. Sellised projektid vajavad toetust, ja need vajavad rahalist toetust. EL saab tegutseda ennetavalt, kui kaotab mõned tabud, mis on seotud naistevastase ja ka meestevastase vägivallaga. See on valdkond, mida meie kui ühiskond ei saa kauem eirata."@et5
"Arvoisa puhemies, etenkin kotona tapahtuva naisiin kohdistuva väkivalta on kysymys, josta on keskusteltava, ja kiitän FEMM-valiokunnan puheenjohtajaa sen ottamisesta esille. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että tämä ei ole pelkästään sukupuolikysymys. Se ei ole pelkästään tasa-arvokysymys. Se ei ole edes pelkästään ihmisoikeuskysymys, vaan ensisijaisesti rikosoikeudellinen kysymys. Ja koska se on rikosoikeudellinen kysymys, se kuuluu suvereenien valtioiden toimivaltaan, ja kansallisvaltion kuuluu ottaa johtoasema tässä asiassa. Euroopan neuvoston mukaan joka neljäs nainen kokee perheväkivaltaa elinaikanaan. EU voi toimia ennakoivasti tällä alalla myöntämällä varoja valistukseen ja tietoisuuden lisäämiseen sekä avaamalla keskustelun paitsi naisiin myös miehiin kohdistuvasta väkivallasta: Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön mukaan joka kuudes mies kärsii perheväkivallasta. Kävin äskettäin lontoolaisessa naisten turvakodissa Elevatessa keskustelemassa perheväkivallan uhrien kanssa. He tulevat kaikista sosioekonomisista ryhmistä. Mitään stereotyyppiä ei ole olemassa. Väkivalta vaikuttaa uhreihin, heidän perheisiinsä ja heidän lapsiinsa. Sen vaikutukset ovat sekä sisäisiä että ulospäin näkyviä, ja ne tuhoavat elämiä. Tie näiden elämien jälleenrakentamiseksi on pitkä, ja sillä tarvitaan tukea. Elevaten hankkeessa uhreille tarjotaan turvapaikka, ja heitä tuetaan saamaan takaisin itseluottamuksensa ja kykynsä toimia yhteiskunnassa. Tämänkaltaiset hankkeet tarvitsevat tukea, myös taloudellista tukea. EU voi toimia ennakoivasti murtamalla eräitä naisiin – ja miehiin – kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä tabuja. Tämä on ala, jota yhteiskunnallamme ei enää ole varaa jättää huomiotta."@fi7
"Monsieur le Président, la violence envers les femmes, surtout dans l’environnement domestique, est un problème dont il faut débattre et je félicite la présidente de la commission FEMM de l’avoir mis en lumière. Nous devons toutefois admettre que cette problématique n’est pas seulement une problématique liée au genre. Ce n’est pas seulement une question d’égalité. En effet, il ne s’agit pas seulement d’une question liée aux droits de l’homme, c’est une question de droit pénal avant tout. Par conséquent, étant donné que c’est une question de droit pénal, c’est une affaire d’État souverain, et l’État-nation se doit de s’en charger. D’après le Conseil de l’Europe, une femme sur quatre sera victime de violence domestique au cours de sa vie. L’Union européenne peut être proactive dans ce domaine en fournissant des ressources en matière d’éducation et une sensibilisation accrue et en ouvrant le débat sur la violence non seulement envers les femmes, mais aussi envers les hommes: d’après le ministère de l’intérieur britannique, un homme sur six sera victime de violence domestique. Il y a peu j’ai rendu visite à Elevate, un centre d’accueil pour femmes à Londres, pour parler à des victimes de violences domestiques. Elles sont issues de tous les groupes socio-économiques. Il n’y a pas de stéréotype. La violence affecte la victime, sa famille et ses enfants. Ses effets sont à la fois internes et externes et ils détruisent des vies. La voie de la reconstruction de ces vies est longue et elle a besoin d’un appui. Le projet Elevate offre aux victimes un abri sûr et il les soutient afin qu’elles reprennent confiance en elles et qu’elles puissent réintégrer la société. Les projets comme celui-ci ont besoin de soutien et d’un soutien financier. L’UE peut être proactive en brisant certains des tabous qui entourent la violence envers les femmes – et les hommes. Il s’agit d’un domaine que nous, en qualité de société, ne pouvons plus nous permettre d’ignorer."@fr8
". – Elnök úr, a nők elleni erőszak, különösen a családon belüli erőszak olyan téma, amelyet meg kell vitatni, és gratulálok a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak, hogy felhozta ezt a témát. Azonban látnunk kell, hogy ez a kérdés nemcsak nemi kérdés. Nemcsak az egyenlőséggel kapcsolatos kérdés. És nemcsak emberi jogi kérdés, hanem elsősorban büntetőjogi kérdés. És mivel büntetőjogi kérdés, ezért szuverén államügy, és szabályozása a nemzetállamokra tartozik. Az Európai Tanács szerint négy nőből egy élete során valamikor családon belüli erőszak áldozatává válik. Az EU indíthat kezdeményezéseket ezen a téren azáltal, hogy forrásokat nyújt oktatási és tudatosságnövelési céljából, valamint vitát kezdeményez nemcsak a nők, hanem a férfiak elleni erőszakról is: a brit belügyminisztérium szerint ugyanis hat férfiból egy családon belüli erőszak áldozatává válik. Nemrég ellátogattam az Elevate-be, egy bántalmazott nők számára fenntartott londoni menedékotthonba, hogy elbeszélgessek a családon belüli erőszak áldoztaivá vált nőkkel. Ezek a nők a legkülönbözőbb társadalmi-gazdasági csoportokból származnak. Nem érvényesek a sztereotípiák. Az erőszak nemcsak a sértettet, hanem az egész családját és a gyerekeit is érinti. Az erőszaknak vannak belső és külső hatásai is. Az erőszak életeket tesz tönkre. Ezeket az életeket ismét helyrehozni hosszú időt vesz igénybe, és ehhez segítségre van szükség. Az Elevate-projekt biztonságos menedéket kínál a sértetteknek, és segíti őket abban, hogy visszanyerjék bizalmukat és a társadalmi feladatok ellátásra való képességüket. Az ilyen projekteket támogatni kell, pénzügyileg is. Az EU magához ragadhatja a kezdeményezést azáltal, hogy felszámol néhány, nők – és férfiak – elleni erőszakkal kapcsolatos tabut. A társadalom nem engedheti meg magának, hogy továbbra is figyelmen kívül hagyja ezt a problémát."@hu11
"Signor Presidente, la violenza contro le donne, soprattutto in ambiente domestico, è un problema che deve essere discusso e mi congratulo con il presidente della commissione diritti della donna e uguaglianza di genere per aver portato il tema in primo piano. Tuttavia, è necessario riconoscere che questo problema non è solo una questione di genere. Non è solo una questione di parità. Anzi, non è solo una questione di diritti umani ma, in prima istanza, è una questione di diritto penale. E poiché si tratta di una questione di diritto penale, è un problema di sovranità nazionale ed è agli Stati nazione che spetta farsene carico. Secondo il Consiglio d'Europa, una donna su quattro subirà nella vita una violenza domestica. L'Unione europea può avere un ruolo attivo riguardo a questo problema, mettendo a disposizione risorse per l'istruzione e per promuovere la sensibilizzazione, aprendo il dibattito sulla violenza non solo rivolta contro le donne, ma anche contro gli uomini: secondo il ministero degli interni britannico, un uomo su sei subisce una violenza domestica. Di recente ho visitato “Elevate”, un rifugio per donne a Londra, al fine di parlare con le vittime di violenza domestica. Queste provengono da tutti i gruppi socio-economici. Non esistono stereotipi. La violenza colpisce la vittima, le sua famiglia e i figli. I suoi effetti sono tanto interni quanto esterni, e distruggono la vita. La strada per ricostruire queste vite è lunga e ha richiede sostegno. Il progetto “Elevate” offre alle vittime un rifugio sicuro e le sostiene nella ricostruzione della propria fiducia e capacità di agire nella società. Progetti come questo hanno bisogno di sostegno, e in particolare di sostegno finanziario. L'Unione europea può svolgere un ruolo attivo, abbattendo alcuni dei tabù a proposito della violenza contro le donne e contro gli uomini. Si tratta di un settore che noi come società non possiamo più permetterci di ignorare."@it12
"Gerb. pirmininke, smurtas prieš moteris, ypač šeimoje, yra problema, kuri turi būti svarstoma, todėl dėkoju FEMM komiteto pirmininkei, kad suteikė jai pirmenybę. Tačiau mums reikia pripažinti, kad ši problema nėra vien lyčių problema. Ji nėra vien lygybės problema. Iš tiesų tai yra ne tik žmogaus teisių, bet ir – visų pirma – baudžiamosios teisės klausimas. Kadangi tai yra baudžiamosios teisės klausimas, tai yra suverenios valstybės reikalas, todėl valstybė sprendžia, kaip vadovauti. Europos Tarybos duomenimis, viena iš keturių moterų savo gyvenime patirs smurtą šeimoje. ES šioje srityje gali būti iniciatyvi – suteikti išteklių švietimui bei sąmoningumo didinimui ir pradėti diskusiją apie smurtą ne tik prieš moteris, bet ir prieš vyrus, nors, JK vidaus reikalų ministerijos duomenimis, tik vienas iš šešių vyrų patirs smurtą šeimoje. Neseniai lankiausi „Elevate“, Londono moterų prieglaudoje, kad pakalbėčiau su smurto šeimoje aukomis. Jos yra iš visų socialinių ir ekonominių grupių. Nėra tokio dalyko kaip stereotipas. Smurtas turi poveikį aukoms, jų šeimoms ir vaikams. Jo padariniai yra tiek uždari, tiek vieši, tačiau jie griauna gyvenimus. Kelias į šių gyvenimų sugrąžinimą yra ilgas ir juo keliaujant reikia paramos. „Elevate“ projektas suteikia aukoms saugią pastogę ir palaiko jas, kai jos siekia susigrąžinti pasitikėjimą ir gebėjimą veikti visuomenėje. Tokiems projektams kaip šis reikia palaikymo ir finansinės paramos. ES gali būti iniciatyvi laužydama kai kuriuos tabu, susijusius su smurtu prieš moteris – ir vyrus. Tai yra sritis, kurios mes, kaip visuomenė, daugiau negalime nepaisyti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vardarbība pret sievietēm, īpaši mājas apstākļos, ir jautājums, par kuru ir jārunā, un es apsveicu Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāju par tā izvirzīšanu priekšplānā. Tomēr mums ir jāatzīst, ka šis nav tikai dzimuma jautājums. Šis nav tikai līdztiesības jautājums. Patiešām, tas nav tikai cilvēktiesību jautājums, bet pirmkārt tas ir krimināltiesību jautājums. Un tādēļ, ka tas ir krimināltiesību jautājums, tā ir suverēnas valsts lieta, un tā risināšana ir valsts ziņā. Saskaņā ar Eiropadomi, katra ceturtā sieviete savā mūžā piedzīvo vardarbību ģimenē. Šajā jomā ES var rīkoties preventīvi, nodrošinot resursus izglītībai un labākai informētībai, kā arī uzsākot diskusiju par vardarbību ne tikai pret sievietēm, bet arī pret vīriešiem: saskaņā ar Apvienotās Iekšlietu ministriju, katrs sestais vīrietis cieš no vardarbības ģimenē. Es nesen apmeklēju sieviešu aprūpes centru Londonā, lai runātu ar ģimenes vardarbības upuriem. Tie ir no visām sociāli ekonomiskām grupām. Nav tādas lietas kā stereotipi. Vardarbība ietekmē upuri, to ģimeni un bērnus. Tās ietekme ir gan iekšēja, gan uz ārpusi vērsta, un tā sagrauj cilvēku dzīves. Ceļš uz šo dzīvju atjaunošanu ir garš, un tam ir vajadzīgs atbalsts. projekts upuriem piedāvā drošu patvērumu un atbalstu, atjaunojot to pārliecību un spēju iekļauties sabiedrībā. Šādiem projektiem ir nepieciešams atbalsts, arī finansiāls atbalsts. ES var rīkoties preventīvi, nojaucot dažus tabu attiecībā uz vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, un vardarbību, kas vērsta pret vīriešiem. Tā ir joma, kuru mēs kā sabiedrība vairs nevaram atļauties ignorēt."@lv13
"Mr President, violence against women, especially in the domestic environment, is an issue that needs to be debated and I congratulate the Chair of the FEMM Committee for bringing it to the forefront. We need, however, to recognise this issue is not only a gender issue. It is not only an equality issue. Indeed, it is not only a human rights issue, but is a criminal law issue in the first instance. And because it is a criminal law issue, it is a sovereign state matter, and it is up to the nation state to lead. According to the Council of Europe, one in four women will experience domestic violence in their lifetime. The EU can be proactive in this area by providing resources for education and increased awareness and by opening up the debate on violence against not only women but also against men: according to the UK Home Office one in six men will suffer domestic violence. I recently visited Elevate, a women’s refuge in London, to talk to victims of domestic violence. They are from all socioeconomic groups. There is no such thing as a stereotype. Violence affects the victim, their families and children. Its effects are both insular and outgoing and destroy lives. The road to rebuilding these lives is long and needs support. Elevate’s project offers victims a safe haven and supports them in rebuilding their confidence and ability to function in society. Projects like this need support, and need financial support. The EU can be proactive by breaking down some of the taboos around violence against women – and men. It is an area which we as a society can no longer afford to ignore."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, geweld tegen vrouwen, vooral in de huiselijke sfeer, is een probleem waarover gesproken moet worden en ik complimenteer de voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid met het feit dat zij het naar voren heeft gebracht. We zullen echter ook moeten erkennen dat dit probleem niet alleen een genderprobleem is, en niet alleen een gelijkheidsprobleem. Sterker nog, het is niet alleen een kwestie van mensenrechten maar in eerste instantie een strafrechtelijke kwestie. En omdat het een strafrechtelijke kwestie is, is het een zaak voor de soevereine staat en is het aan de staat om het initiatief te nemen. Volgens de Raad van Europa wordt één op de vier vrouwen in haar leven geconfronteerd met huiselijk geweld. De EU kan op dit terrein proactief zijn door middelen te verschaffen voor voorlichting en bewustmaking en door het debat te openen over geweld tegen niet alleen vrouwen maar ook mannen: volgens het Britse ministerie van binnenlandse zaken heeft één op de zes mannen te lijden onder huiselijk geweld. Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan Elevate, een opvanghuis voor vrouwen in Londen, en gesproken met slachtoffers van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit alle sociaaleconomische lagen van de bevolking. Er bestaat niet zoiets als een typische slachtoffer. Geweld raakt de slachtoffers, hun familie, hun kinderen. De gevolgen slaan zowel naar binnen als naar buiten en kunnen levens verwoesten. De weg naar herstel van die levens is lang en verdient ondersteuning. Het Elevate-project biedt slachtoffers een veilige plek en steunt hen bij de wederopbouw van hun vertrouwen en hun vermogen om in de maatschappij te functioneren. Projecten als dit verdienen ondersteuning en kunnen niet zonder financiële steun. De EU kan proactief zijn door een einde te maken aan een aantal taboes rond geweld tegen vrouwen – en mannen. Het is een terrein waarvan we ons als samenleving niet langer kunnen permitteren het te negeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Przemoc wobec kobiet, szczególnie w środowisku domowym, jest kwestią wymagającą debaty i pragnę pogratulować przewodniczącej Komisji FEMM, że wysunęła ten temat na pierwszy plan. Musimy jednak spojrzeć na tę sprawę nie tylko z punktu widzenia płci. To nie tylko kwestia równouprawnienia. W rzeczywistości to także nie tylko kwestia praw człowieka, ale przede wszystkim kwestia prawa karnego. I skoro jest to problem z zakresu prawa karnego, leży on w gestii suwerennego państwa i to właśnie ono powinno się nim zająć. Według Rady Europy, co czwarta kobieta doświadczy w swoim życiu przemocy domowej. UE może wykazać na tym polu aktywność, zabezpieczając środki na edukację i podnoszenie świadomości oraz rozpoczynając debatę na temat przemocy nie tylko wobec kobiet, ale i wobec mężczyzn: według brytyjskiego Home Office, przemocy domowej doświadczy również co szósty mężczyzna. Odwiedziłam ostatnio Elevate, schronisko dla kobiet w Londynie, by porozmawiać z ofiarami przemocy domowej. Kobiety te pochodzą ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. Nie ma stereotypu. Przemoc dotyka ofiarę, jej rodzinę i dzieci. Jej skutki pozostają na długo i rujnują życie. Droga ku odbudowie takiego życia jest długa i wymaga wsparcia. Projekt Elevate oferuje ofiarom schronienie i pomaga im w odbudowywaniu wiary w siebie oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Takie projekty wymagają wsparcia, także wsparcia finansowego. UE może wykazać aktywność, burząc niektóre tabu na temat przemocy wobec kobiet – i mężczyzn. Jest to obszar, którego my, jako społeczeństwo, nie możemy dłużej ignorować."@pl16
"Senhor Presidente, a violência contra as mulheres, especialmente em ambiente doméstico, é uma questão que precisa de ser debatida, e felicito a Presidência da Comissão Direitos da Mulher e Igualdade de Género por ter trazido o tema à colação. No entanto, é necessário que reconheçamos que esta questão não é apenas uma questão de género. Não é apenas uma questão de igualdade. Com efeito, não é apenas uma questão de direitos humanos, é também, antes de mais, uma questão de direito penal. E, por ser uma questão de direito penal, diz respeito à soberania dos Estados, cabendo aos Estados-nação resolvê-la. De acordo com o Conselho da Europa, uma em cada quatro mulheres será vítima de violência na sua vida. A UE pode ser proactiva neste domínio, proporcionando recursos para a educação e a sensibilização acrescidas e abrindo o debate sobre a violência não só contra as mulheres mas também contra os homens: segundo do Ministério da Administração Interna do Reino Unido, um em cada seis homens é vítima de violência doméstica. Visitei recentemente o Projecto Elevate, um refúgio de mulheres em Londres, para falar com vítimas de violência doméstica. Provêm de todos os grupos socioeconómicos. Não existe um estereótipo. A violência afecta as vítimas, as suas famílias e filhos. Os efeitos são, simultaneamente, internos e com projecção externa, destruindo vidas. O caminho para a reconstrução dessas vidas é longo e carece de apoio. O projecto Elevate oferece às vítimas um porto seguro e apoia-as na reconstrução da autoconfiança e da capacidade de viverem em sociedade. Este tipo de projectos precisa de apoio e de assistência financeira. A UE pode ser pró-activa, quebrando alguns dos tabus em torno da violência contra as mulheres – e os homens. Este é um fenómeno que, nós, como sociedade, não podemos mais dar-nos ao luxo de ignorar."@pt17
"Domnule preşedinte, violenţa împotriva femeilor, în special în mediul familial, constituie o temă care trebuie dezbătută şi felicit preşedinta Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen pentru aducerea ei în prim plan. În orice caz, trebuie să recunoaştem că această problemă nu este doar o problemă de gen. Nu este doar o problemă de egalitate. Într-adevăr, nu este doar o problemă legată de drepturile omului, ci, în primă instanţă, este o problemă de drept penal. Şi, deoarece este o problemă de drept penal, constituie o problemă de suveranitate a statului, şi soluţionarea ei depinde de statul naţional. Conform Consiliului Europei, o femeie din patru va suferi violenţa în familie pe parcursul vieţii. UE poate avea o atitudine proactivă în acest domeniu oferind resursele pentru educaţie şi sensibilizare crescută şi deschizând dezbaterea referitoare la violenţă nu doar împotriva femeilor, ci şi a bărbaţilor: conform Ministerului de interne din Regatul Unit, unul din şase bărbaţi suferă violenţe în familie. Am vizitat de curând Elevate, un adăpost pentru femei din Londra, pentru a discuta cu victimele violenţei în familie. Ele provin din toate grupurile socioeconomice. Nu există stereotipuri. Violenţa afectează victimele, familiile lor şi copii lor. Efectele ei sunt atât la interior, cât şi la exterior şi distrug vieţile. Calea către reconstruirea acestei vieţi este lungă şi necesită susţinere. Proiectul Elevate oferă victimelor un adăpost sigur şi le susţine în scopul reclădirii încrederii proprii şi a capacităţii de a funcţiona în societate. Astfel de proiecte au nevoie de susţinere şi de ajutor financiar. UE poate avea o atitudine proactivă prin dărâmarea unora dintre tabuurile legate de violenţa împotriva femeilor şi bărbaţilor. Acesta constituie un domeniu pe care noi, ca societate, nu ne mai putem permite să-l ignorăm."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, násilie páchané na ženách, najmä v domácom prostredí, je otázkou, o ktorej je potrebné diskutovať, a blahoželám predsedníčke Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, že na ňu upozornila. Musíme však pochopiť, že tento problém nie je len rodová otázka. Nie je to len otázka rovnosti. Určite to nie je len otázka ľudských práv, ale predovšetkým otázka trestného práva. A pretože je to otázka trestného práva, je to záležitosť suverénneho štátu a jej spravovanie je úlohou národného štátu. Podľa Rady Európy sa každá štvrtá žena stretne počas svojho života s domácim násilím. EÚ môže byť aktívna v tejto oblasti poskytovaním zdrojov na vzdelávanie a zvýšenie povedomia a otvorením diskusie o násilí páchanom nielen na ženách, ale aj na mužoch: podľa ministerstva vnútra Spojeného kráľovstva je domácemu násiliu vystavený každý šiesty muž. Prednedávnom som navštívila Elevate, útulok pre ženy v Londýne, aby som sa porozprávala s obeťami domáceho násilia. Pochádzajú zo všetkých sociálno-ekonomických skupín. Niečo ako stereotyp neexistuje. Násilie postihuje obete, ich rodiny a deti. Jeho účinky sú individuálne aj spoločenské a ničia životy. Cesta k obnove týchto životov je dlhá a vyžaduje si podporu. Projekt útulku Elevate ponúka obetiam azylové miesto a pomáha im pri opätovnom vybudovaní sebadôvery a schopnosti fungovať v spoločnosti. Takéto projekty potrebujú podporu a potrebujú finančnú podporu. EÚ môže vystupovať aktívne pri odstraňovaní tabu spojených s násilím páchaným na ženách – a na mužoch. Ako spoločnosť si túto oblasť už naďalej nemôžeme dovoliť ignorovať."@sk19
"Gospod predsednik, nasilje nad ženskami, predvsem v družinskem okolju, je vprašanje, o katerem je treba razpravljati, predsednici Odbora FEMM pa čestitam, da ga je postavila v ospredje. Vendar pa moramo razumeti, da to ni samo vprašanje spolov. To ni samo vprašanje enakosti. To dejansko ni samo vprašanje človekovih pravic, temveč predvsem vprašanje kazenskega prava. In ker je to vprašanje kazenskega prava, je hkrati tudi vprašanje suverene države, od nacionalne države pa je odvisno, ali bo prevzela vodilno vlogo. Po ugotovitvah Sveta Evrope bo ena izmed štirih žensk v svojem življenju izkusila nasilje v družini. EU lahko aktivno ukrepa na tem področju tako, da zagotovi sredstva za izobraževanje in ozaveščanje ter da sproži razpravo o nasilju, ne samo nad ženskami temveč tudi nad moškimi: po ugotovitvah notranjega ministrstva Združenega kraljestva, bo nasilje v družini izkusil eden izmed šestih moških. Nedavno sem obiskala varno hišo Elevate v Londonu, da bi govorila z žrtvami nasilja v družini. Te ženske prihajajo iz vseh socialno-ekonomskih skupin. Stereotipov ni. Nasilje prizadene žrtev, njeno družino in otroke. Njegovi vplivi so tako notranji kot zunanji in uničujejo življenja. Pot do obnove teh življenj je dolga in žrtve potrebujejo podporo. Projekt Elevate nudi žrtvam varno zatočišče in jim pomaga, da obnovijo svojo samozavest in sposobnost aktivne vključitve v družbo. Takšni projekti potrebujejo podporo in denarno pomoč. EU lahko aktivno ukrepa tako, da ruši nekatere tabuje o nasilju nad ženskami – in moškimi. To je področje, ki ga kot družba ne smemo več zanemarjati."@sl20
"Herr talman! Våld mot kvinnor, särskilt i hemmiljö, är en fråga som måste debatteras och jag gratulerar ordföranden för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män till att ha fört fram den. Vi måste emellertid inse att detta inte bara är en könsfråga. Det handlar inte bara om jämställdhet. Det är inte heller bara en människorättsfråga, utan i första hand en straffrättslig fråga. Och eftersom det är en straffrättslig fråga är det en fråga för suveräna stater. Det är nationalstaterna som måste ta ledningen. Enligt Europarådet kommer var fjärde kvinna att uppleva våld i hemmet under sin livstid. EU kan vara aktivt på det här området genom att tillhandahålla resurser för utbildning och ökad kunskap och genom att dra i gång debatten om våld mot kvinnor, liksom mot män: enligt brittiska inrikesministeriet kommer var sjätte man att uppleva våld i hemmet. Nyligen besökte jag Elevate, en tillflyktsplats för kvinnor i London, för att tala om offer för våld i hemmen. Kvinnorna kommer från alla socioekonomiska grupper. Det finns inga stereotyper. Våldet drabbar offret, familjen och barnen. Det har både isolerade och utåtriktade effekter och det förstör liv. Det är ett mödosamt arbete att bygga upp dessa liv igen och stöd behövs. Elevate-projektet erbjuder offren en fristad och hjälper dem att bygga upp sitt självförtroende och sin förmåga att fungera i samhället igen. Sådana projekt måste stödjas och de behöver finansiellt stöd. EU kan göra en insats genom att bryta ned en del av de tabun som finns om våld mot kvinnor – och män. Det är ett område som samhället inte har råd att nonchalera längre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elevate"13
"Marina Yannakoudakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph