Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-337"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-337"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is indeed necessary to establish a clear legal basis for combating all forms of violence against women. I also urge the Council and the Commission to take a decision on the full communitarisation of the European policy. None of the EU’s Member States are succeeding in addressing these problems on their own. Zero tolerance towards all forms of violence against women must become a top priority of all institutions throughout Europe. Parliament’s demand to the Council and the Commission for a targeted and more coherent EU policy plan to combat all forms of violence against women is a step in the right direction, as is the observatory on violence that has already been mentioned. Furthermore, I wish also to remind the Commission and the Council of my request on addressing violence against women in the gender-related dimension of human rights violations internationally, in particular, in the context of the bilateral association and international trade agreements in force and those under negotiation, as is also established in my report on feminicides, I also wish to ask the Commissioner if she can be a bit more concrete about this. Let me just finish by welcoming the presence in the gallery of our friends from the Congolese Association for Peace and Justice. They have given us these flowers in order to remind us every day that this is a common fight that we have to fight together and also with the people who are suffering and fighting in the field on this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je skutečně nezbytné vytvořit jasný právní základ pro boj se všemi formami násilí na ženách. Také vyzývám Radu a Komisi, aby přijaly rozhodnutí o plném přechodu kompetencí v rámci evropské politiky. Žádný z členských států neuspěje v boji s těmito problémy sám. Nulová tolerance vůči všem formám násilí na ženách se musí stát nejvyšší prioritou všech orgánů v celé Evropě. Požadavek, který vznesl Parlament k Radě a Komisi na lépe zaměřený a koherentnější plán politiky EU pro boj proti všem formám násilí na ženách, je krokem správným směrem, stejně jako středisko pro sledování násilí, které již bylo zmíněno. Také bych rád Komisi a Radě připomněl svou žádost, aby se násilí na ženách řešilo s ohledem na genderový rozměr porušování lidských práv na mezinárodní úrovni, především v souvislosti s bilaterálními a mezinárodními obchodními smlouvami, jak těmi již platnými, tak těmi, o nichž se jedná, což je také uvedeno v mé zprávě o vraždách žen, proto bych rád poprosil paní komisařku, aby byla v této věci trochu konkrétnější. Dovolte mi závěrem uvítat dnes ve sněmovně naše přátele z konžského sdružení pro mír a spravedlnost. Předali nám tyto květiny, aby nám připomněli, že tento každodenní boj je společný a že v něm musíme držet při sobě s lidmi, kteří trpí a bojují přímo v dané oblasti."@cs1
"Hr. formand! Det er bestemt nødvendigt at fastlægge et klart retligt grundlag for bekæmpelsen af alle former for vold mod kvinder. Jeg opfordrer også indtrængende Rådet og Kommissionen til at træffe en afgørelse om fuld overførsel af den europæiske politik til EU's kompetence. Ingen af EU's medlemsstater kan effektivt løse disse problemer alene. Nultolerance over for alle former for vold mod kvinder skal gøres til en topprioritet for alle institutioner i Europa. Parlamentets krav til Rådet og Kommissionen om en målrettet og mere sammenhængende EU-handlingsplan med henblik på at bekæmpe alle former for vold mod kvinder er et skridt i den rigtige retning, og det samme er det observatorium for vold, som allerede er blevet nævnt. Jeg vil desuden minde Kommissionen og Rådet om min opfordring til, at problemet med vold mod kvinder internationalt behandles inden for den kønsrelaterede dimension af menneskerettighedskrænkelser, navnlig i forbindelse med gældende bilaterale associeringsaftaler og internationale handelsaftaler, som det også fremgår af min betænkning om kvindedrab. Jeg vil spørge kommissæren, om hun kan være lidt mere konkret i denne forbindelse. Til sidst vil jeg udtrykke min glæde over at se vores venner fra Congos sammenslutning for fred og retfærdighed i den officielle loge. De har givet os disse blomster for hver dag at minde os om, at dette er en fælles kamp, vi skal udkæmpe sammen og med mennesker, der lider og kæmper i marken for denne sag."@da2
"Herr Präsident! Es ist tatsächlich erforderlich, dass eine eindeutige gesetzliche Grundlage zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen geschaffen wird. Ich bitte den Rat und die Kommission außerdem dringend darum, eine Entscheidung zur vollständigen Vergemeinschaftung der europäischen Strategie zu treffen. Keiner der Mitgliedstaaten der EU ist im Alleingang erfolgreich bei der Bekämpfung dieser Probleme. Die Nulltoleranz gegenüber allen Formen der Gewalt gegen Frauen muss in allen Institutionen in ganz Europa oberste Priorität haben. Die Forderung des Parlaments an den Rat und die Kommission nach einem gezielteren und zusammenhängenderen EU-Strategieplan zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen ist ein Schritt in die richtige Richtung ebenso wie die Überwachungsstelle für Gewalt, die bereits erwähnt wurde. Außerdem möchte ich die Kommission und den Rat an meine Bitte, die Gewalt gegen Frauen im geschlechterbezogenen Bereich internationaler Menschenrechtsverletzungen, insbesondere im Zusammenhang mit den geltenden und gegenwärtig verhandelten bilateralen Assoziierungsabkommen und internationalen Handelsvereinbarungen zu bekämpfen, erinnern, was auch in meinem Bericht zu Feminiziden angeführt wird. Außerdem möchte ich die Kommissarin fragen, ob sie etwas konkreter darauf eingehen könnte. Ich möchte zum Abschluss unsere auf der Zuschauertribüne anwesenden Freunde der Kongolesischen Vereinigung für Frieden und Gerechtigkeit willkommen heißen. Sie haben uns diese Blumen überreicht, um uns täglich daran zu erinnern, dass dies ein gemeinsamer Kampf ist, denn wir zusammen und auch mit den Menschen kämpfen müssen, die leiden und vor Ort gegen dieses Problem kämpfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι όντως απαραίτητο να συσταθεί μια σαφής νομική βάση για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών. Ζητώ επίσης, επιμόνως, από το Συμβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά με την πλήρη κοινοτικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει μόνο του αυτά τα προβλήματα. Η μηδενική ανοχή έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών πρέπει να καταστεί κορυφαία προτεραιότητα κάθε οργάνου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το αίτημα του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για ένα στοχευμένο και περισσότερο συνεκτικό σχέδιο πολιτικής της ΕΕ εναντίον κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών είναι ένα σωστό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, όπως είναι και το παρατηρητήριο για τη βία το οποίο ήδη έχει αναφερθεί. Επιπλέον, επιθυμώ να υπενθυμίσω στην Επιτροπή και το Συμβούλιο το αίτημά μου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στη βασισμένη στο φύλο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς, ιδιαίτερα, στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών σύνδεσης και των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που είναι σε ισχύ και αυτών που είναι υπό διαπραγμάτευση, όπως επίσης τεκμηριώνεται στην έκθεσή μου σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών, και επιθυμώ να ρωτήσω την Επίτροπο αν μπορεί να γίνει λίγο σαφέστερη σχετικά με αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω χαιρετίζοντας την παρουσία στα θεωρεία των φίλων μας από την Κονγκολέζικη Ένωση για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη. Μας πρόσφεραν αυτά τα άνθη για να μας υπενθυμίζουν κάθε ημέρα ότι αυτή είναι μια καθημερινή μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί καθώς και με τον λαό, ο οποίος υποφέρει και αγωνίζεται στον στίβο αυτού του ζητήματος."@el10
"Señor Presidente, es realmente necesario establecer una base jurídica clara para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. También insto al Consejo y a la Comisión a que adopten una decisión sobre la plena comunitarización de la política europea. Ninguno de los Estados miembros de la UE está logrando abordar estos problemas por su cuenta. La tolerancia cero ante todas las formas de violencia contra la mujer debe convertirse en una máxima prioridad de todas las instituciones en toda Europa. La petición del Parlamento al Consejo y a la Comisión de que se adopte un plan de política de la UE específico y más coherente para combatir todas las formas de violencia contra la mujer es un paso en la buena dirección, como lo es también el observatorio de la violencia que ya se ha mencionado. Además, deseo también recordar a la Comisión y al Consejo mi petición de abordar la violencia contra la mujer en la dimensión de género de las violaciones de los derechos humanos a escala internacional, en particular, en el contexto de los acuerdos bilaterales de asociación y comercio internacional que están en vigor y aquellos que se están negociando, tal como figura también en mi informe sobre feminicidios; también quiero preguntar a la señora Comisaria si puede ser un poco más concreta en torno a este punto. Permítanme simplemente terminar celebrando la presencia en la tribuna de nuestros amigos de la Asociación Congolesa para la Paz y la Justicia. Ellos nos han regalado estas flores para recordarnos todos los días que ésta es una batalla común que hemos de librar juntos y también con las personas que están sufriendo y luchando sobre el terreno respecto a esta materia."@es21
"Austatud juhataja! Naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu võitlemiseks on tõepoolest vaja luua selge õiguslik alus. Samuti kutsun nõukogu ja komisjoni üles tegema otsuse tuua Euroopa poliitika täielikult ühenduse tasandile. Mitte ükski ELi liikmesriik ei suuda tegelda nende probleemidega üksi. Täisleppimatus naistevastase vägivalla kõigi vormidega peab saama kogu Euroopas kõikide institutsioonide peamiseks eesmärgiks. Parlamendi nõue nõukogule ja komisjonile luua sihipärane ja ühtsem ELi poliitikakava võitluseks naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu on samm õiges suunas ning seda on ka vägivalla vaatluskeskus, mida juba mainiti. Lisaks soovin tuletada komisjonile ja nõukogule veel meelde, et olen palunud käsitleda naistevastase vägivalla teemat inimõiguste rikkumiste soolise mõõtme raames rahvusvaheliselt eelkõige seoses kahepoolsete kehtivate ja läbirääkimistel olevate assotsieerumis- ja rahvusvaheliste kaubanduslepingutega, nagu on kirjas ka minu raportis naiste mõrvade kohta, ning samuti tahaksin volinikult paluda, et ta oleks sel teemal veidi konkreetsem. Tahaksin lõpetuseks avaldada heameelt selle üle, et rõdul viibivad meie sõbrad Kongo Rahu ja Õigluse Ühingust. Nad tõid meile need lilled, et tuletada meile iga päev meelde, et see on ühine võitlus, milles me peame võitlema üheskoos ning lisaks koos inimestega, kes kohapeal selle küsimuse pärast kannatavad ja võitlevad."@et5
"Arvoisa puhemies, on todella välttämätöntä laatia selvä oikeusperusta naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkien muotojen torjumiselle. Kehotan myös neuvostoa ja komissiota tekemään päätöksen eurooppalaisen politiikan täysimittaisesta yhteisöllistämisestä. Mikään EU:n jäsenvaltioista ei onnistu ratkaisemaan näitä ongelmia yksin. Kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja koskevasta nollatoleranssista on tultava kaikkien instituutioiden ehdoton prioriteetti koko Euroopassa. Parlamentin neuvostolle ja komissiolle esittämä vaatimus kohdennetusta ja johdonmukaisemmasta EU:n toimintasuunnitelmasta kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi on oikeansuuntainen askel, kuten myös jo mainittu väkivallan seurantakeskus. Muistutan komissiota ja neuvostoa myös vaatimuksestani puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja ihmisoikeusloukkausten sukupuolinäkökulmaan kansainvälisesti, erityisesti voimassa olevien ja neuvoteltavien kahdenvälisten kumppanuussopimusten ja kansainvälisten kauppasopimusten yhteydessä, kuten myös naismurhista laatimassani mietinnössä todetaan. Kysyn komission jäseneltä myös, voiko hän vastata tähän hieman konkreettisemmin. Lopuksi toivotan tervetulleiksi yleisölehterillä olevat Congolese Association for Peace and Justice -järjestöä edustavat ystävämme. He ovat antaneet meille nämä kukat muistuttaakseen meitä päivittäin siitä, että tämä on yhteinen taistelu, jota meidän on käytävä yhdessä ja myös niiden ihmisten kanssa, jotka kärsivät ja taistelevat tällä alalla."@fi7
"Monsieur le Président, il est en effet nécessaire d’instituer une base juridique claire pour combattre toutes les formes de violence envers les femmes. J’exhorte aussi le Conseil et la Commission à prendre une décision sur la communautarisation totale de la politique européenne. Aucun des États membres de l’Union européenne ne parvient à résoudre ces problèmes seul. La tolérance zéro envers toutes les formes de violence à l’égard des femmes doit devenir une priorité absolue pour toutes les institutions à travers l’Europe. La demande du Parlement au Conseil et à la Commission relative à un plan politique ciblé et plus cohérent de l’Union européenne pour lutter contre toutes les formes de violence envers les femmes est un pas dans la bonne direction, tout comme l’observatoire de la violence qui a déjà été mentionné. En outre, je voudrais aussi rappeler à la Commission et au Conseil ma demande les invitant à traiter à l’échelle internationale la violence à l’égard des femmes dans la dimension des violations des droits de l’homme à caractère sexiste, en particulier dans le contexte des accords d’association bilatéraux et des accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation, comme l’évoque également mon rapport sur les féminicides, je tiens aussi à demander à la commissaire si elle peut être un peu plus concrète à ce sujet. Je terminerai simplement en accueillant la présence dans la galerie de nos amis de l’association congolaise pour la défense de la paix et de la justice. Ils nous ont donné ces fleurs afin de nous rappeler chaque jour qu’il s’agit d’un combat commun que nous devons mener ensemble et aussi avec les personnes qui souffrent et combattent sur le terrain dans ce but."@fr8
"Elnök úr, valóban szükséges a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája elleni küzdelem egyértelmű jogalapját létrehozni. Sürgetem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hozzanak döntést az európai politika teljes mértékű közösségivé tételéről. Az uniós tagállamok egyikének sem sikerül ezeket a problémákat egyedül megoldania. A nők elleni erőszak valamennyi formájával szembeni zéró tolerancia egész Európában valamennyi intézmény számára prioritás kell, hogy legyen. A Parlamentnek a Tanács és a Bizottság felé irányuló, a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája elleni küzdelemre vonatkozó célzottabb és következetesebb uniós politikai tervre vonatkozó kérése egy lépést jelent a helyes irányba, akárcsak a már említett megfigyelőközpont. Ezenkívül szeretném emlékeztetni a Bizottságot és a Tanácsot arra a kérelmemre, hogy foglalkozzunk a nők elleni erőszakkal nemzetközi szinten úgy, mint az emberi jogok megsértésének nemi alapú dimenziójával, különösképpen a hatályos és a tárgyalási fázisban lévő, kétoldalú társulási és kereskedelmi megállapodásokkal összefüggésben, ahogy az a nőgyilkosságokról (feminicídiumokról) szóló jelentésemben is szerepel, és szeretném megkérni a biztost, hogy ha lehet, egy kicsit legyen konkrétabb ebben a kérdésben. Zárásképpen hadd üdvözöljem az ülésteremben barátainkat a Kongói Békéért és Igazságosságért Szövetségtől. Ők adták nekünk ezeket a virágokat, hogy azok minden nap emlékeztessenek minket arra, hogy ez egy közös harc, amelyet együtt kell megvívnunk, együtt azokkal is, akik e csatatéren szenvednek és harcolnak."@hu11
"Signor Presidente, in effetti è necessario stabilire una chiara base giuridica per combattere tutte le forme di violenza contro le donne. Invito inoltre il Consiglio e la Commissione a prendere una decisione sulla piena comunitarizzazione della politica europea. Nessuno degli Stati membri dell'Unione europea riesce a risolvere da solo questi problemi. La tolleranza zero verso ogni forma di violenza contro le donne deve diventare una priorità assoluta di tutte le istituzioni dell’Europa intera. La richiesta del Parlamento al Consiglio e alla Commissione di un più mirato e coerente disegno politico europeo di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne rappresenta un passo nella giusta direzione, come lo è l’osservatorio sulla violenza che è già stato menzionato. Inoltre, desidero ricordare alla Commissione e al Consiglio anche la mia richiesta di affrontare la violenza contro le donne sul piano della dimensione di genere, come violazione dei diritti umani a livello internazionale, e in particolare nel contesto degli accordi bilaterali di associazione e negli accordi commerciali internazionali, sia quelli in vigore che quelli in fase di negoziazione, come affermato anche nella mia relazione sui femminicidi. Vorrei inoltre chiedere alla signora commissario se può essere un po’ più concreta su questo punto. Mi limito a concludere salutando con favore la presenza in tribuna dei nostri amici dell’Associazione congolese per la pace e la giustizia. Ci hanno dato questi fiori perché ci ricordassimo ogni giorno che questa è una lotta comune che dobbiamo combattere insieme e anche insieme alle persone che soffrono e combattono sul campo."@it12
"Gerb. pirmininke, iš tiesų būtina sukurti aiškų teisinį pagrindą kovai su visų formų smurtu prieš moteris. Be to, raginu Tarybą ir Komisiją priimti sprendimą dėl visiško Bendrijos lygmens principo taikymo Europos politikai. Nė vienai ES valstybei narei nepavyko išspręsti šių problemų savo jėgomis. Visiškas nepakantumas visų formų smurtui prieš moteris turi tapti svarbiausiu visos Europos visų institucijų prioritetu. Parlamento reikalavimas, kad Taryba ir Komisija parengtų tikslinį ir nuoseklesnį ES politikos planą kovai su visų formų smurtu prieš moteris, yra žingsnis teisinga kryptimi, kaip ir jau minėta smurto observatorija. Be to, noriu priminti Komisijai ir Tarybai savo reikalavimą smurto prieš moteris klausimą su lytimi susijusiu žmogaus teisių pažeidimų aspektu spręsti tarptautiniu mastu, visų pirma atsižvelgiant į galiojančius dvišalius asociacijos ir tarptautinės prekybos susitarimus bei tuos susitarimus, dėl kurių deramasi, kaip jau nustatyta mano pranešime dėl moterų žudymo, taip pat noriu Komisijos narės paklausti, ar negalėtų būti šiek tiek konkretesnė šiuo reikalu. Tiesiog norėčiau baigdamas pasveikinti galerijoje sėdinčius mūsų draugus iš Kongo taikos ir teisingumo asociacijos. Jie mums įteikė šias gėles, kad kiekvieną dieną mums primintų, jog tai yra bendra kova, kurią turime kovoti kartu – taip pat su žmonėmis, kurie kenčia ir kovoja mūšio šiuo klausimu lauke."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, patiešām ir nepieciešams izveidot skaidru juridisku pamatu, lai apkarotu visa veida vardarbību pret sievietēm. Es arī mudinu Padomi un Komisiju pieņemt lēmumu par Eiropas politikas pilnīgu pietuvināšanu Kopienu tiesībām. Nevienai no ES dalībvalstīm nav izdevies atrisināt šīs problēmas tikai saviem spēkiem. Visās iestādēs visā Eiropā par galveno prioritāti jākļūst absolūtai neiecietībai pret jebkāda veida vardarbību pret sievietēm. Parlamenta prasība, lai Padome un Komisijai izstrādā mērķtiecīgāku un saskaņotāku ES politikas plānu vardarbības pret sievietēm apkarošanai, tāpat kā vardarbības novērošanas centra izveide, kas jau tika pieminēts, ir solis pareizajā virzienā. Turklāt es vēlos arī atgādināt Komisijai un Padomei savu lūgumu, lai vardarbība pret sievietēm, ievērojot ar cilvēktiesību pārkāpumu ar dzimumu saistīto dimensiju, tiktu risināta starptautiskā līmenī, jo īpaši pašreizējo un apspriešanas procesā esošo divpusējo asociācijas un starptautisko tirdzniecības nolīgumu kontekstā, kā norādīts arī manā ziņojumā par feminicīdu (sieviešu slepkavošanu), es arī vēlos pajautāt komisārei, vai viņa var sniegt precīzāku informāciju šajā jautājumā. Noslēgumā es gribu apsveikt mūsu draugus no Kongo Asociācijas mieram un taisnīgumam, kuri atrodas sēžu zāles balkonā. Viņi ir mums pasnieguši šos ziedus, lai mēs katru dienu atcerētos, ka šī ir mūsu kopēja cīņa, kas mums jāizcīna kopīgi un arī kopīgi ar tiem cilvēkiem, kuri cieš un cīnās šajā jomā."@lv13
"Mr President, it is indeed necessary to establish a clear legal basis for combating all forms of violence against women. I also urge the Council and the Commission to take a decision on the full communitarisation of the European policy. None of the EU’s Member States are succeeding in addressing these problems on their own. Zero tolerance towards all forms of violence against women must become a top priority of all institutions throughout Europe. Parliament’s demand to the Council and the Commission for a targeted and more coherent EU policy plan to combat all forms of violence against women is a step in the right direction, as is the observatory on violence that has already been mentioned. Furthermore, I wish also to remind the Commission and the Council of my request on addressing violence against women in the gender-related dimension of human rights violations internationally, in particular in the context of the bilateral association and international trade agreements in force and those under negotiation, as is also established in my report on feminicides, I also wish to ask the Commissioner if she can be a bit more concrete about this. Let me just finish by welcoming the presence in the gallery of our friends from the Congolese Association for Peace and Justice. They have given us these flowers in order to remind us every day that this is a common fight that we have to fight together and also with the people who are suffering and fighting in the field on this matter."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het is inderdaad noodzakelijk om een heldere rechtsgrondslag vast te stellen voor de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen. Ik verzoek de Raad en de Commissie ook een besluit te nemen over een volledig communautaire aanpak van het Europese beleid. Geen van de EU-lidstaten slaagt erin dit probleem zelfstandig aan te pakken. Nultolerantie ten opzichte van alle vormen van geweld tegen vrouwen moet een topprioriteit worden van alle instellingen in heel Europa. Het verzoek van het Parlement aan de Raad en de Commissie om een gericht en meer samenhangend beleidsplan van de EU ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen is een stap in de goede richting, net als de reeds genoemde waarnemingspost voor geweld. Verder wil ik de Commissie en de Raad ook herinneren aan mijn verzoek om geweld tegen vrouwen in de genderdimensie van mensenrechtenschendingen internationaal aan te pakken, met name in het kader van de bilaterale associatieovereenkomsten en internationale handelsovereenkomsten die gesloten en in voorbereiding zijn. Dit is ook beschreven in mijn verslag over vrouwenmoord en ik wil de commissaris vragen of ze hierover iets concreter kan zijn. Laat ik eindigen met een kort welkom aan onze vrienden van het Congolese Verbond voor Vrede en Gerechtigheid die op de publieke tribune hebben plaatsgenomen. Zij hebben ons deze bloemen gegeven om ons er elke dag aan te herinneren dat dit een gemeenschappelijke strijd is die we met elkaar moeten strijden en met de mensen in het veld die lijden en vechten."@nl3
"Panie przewodniczący! Bez wątpienia należy stworzyć jasne podstawy prawne walki z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet. Ja także wzywam Radę i Komisję do podjęcia decyzji o całkowitym uwspólnotowieniu polityki europejskiej. Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnie sukcesu, działając w pojedynkę. Zero tolerancji dla wszystkich form przemocy wobec kobiet musi stać się priorytetem wszystkich instytucji europejskich. Żądanie Parlamentu skierowane do Rady i Komisji w sprawie bardziej celowego i spójnego planu polityki UE w obszarze walki z wszystkimi formami przemocy wobec kobiet stanowi krok w dobrym kierunku, podobnie jak stworzenie ośrodka badającego przemoc, o którym już wspomniano. Ponadto pragnę przypomnieć Komisji i Radzie o tym, że wnioskowałem o zakwalifikowanie przemocy wobec kobiet do kategorii naruszania praw człowieka ze względu na płeć na szczeblu międzynarodowym, szczególnie w kontekście dwustronnych umów o stowarzyszeniu i międzynarodowych umów handlowych, zarówno tych już obowiązujących, jak i pozostających w fazie negocjacji, o czym wspominam również w sprawozdaniu na temat zabójstw kobiet. Pragnę również zapytać panią komisarz, czy mogłaby być trochę bardziej konkretna w tym temacie. Na zakończenie pragnę powitać zasiadających na trybunie honorowej naszych przyjaciół z kongijskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pokoju i Sprawiedliwości. Kwiaty, które nam wręczyli, mają nam każdego dnia przypominać, że jest to wspólna walka, że wspólnie musimy walczyć i solidaryzować się z cierpiącymi i walczącymi w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, é efectivamente necessário estabelecer uma base jurídica clara para a luta contra todas as formas de violência contra as mulheres. Exorto igualmente o Conselho e a Comissão a tomarem uma decisão sobre a comunitarização total da política europeia. Nenhum dos Estados-Membros da UE consegue, por si só, fazer frente a estes problemas. É preciso que a tolerância zero face a todas as formas de violência contra as mulheres se torne uma verdadeira prioridade para a totalidade das instituições de toda a Europa. O pedido apresentado pelo Parlamento ao Conselho e à Comissão de um plano de acção europeu mais incisivo e coerente de combate a todas as formas de violência contra as mulheres constitui um passo na direcção certa, como o tem referido o Observatório da Violência. Para além disso, gostaria igualmente de recordar à Comissão e ao Conselho o meu pedido de que se aborde a violência contra as mulheres, a nível internacional, no quadro da dimensão da violação dos direitos humanos, em particular, no contexto dos acordos de associação bilaterais e dos acordos comerciais internacionais, em vigor e em curso de negociação, como também se refere no meu relatório sobre os assassinatos de mulheres ("feminicídios"). Gostaria igualmente de solicitar à Senhora Comissária se pode ser um pouco mais concreta a este respeito. Permitam-me que conclua, congratulando-me com a presença, nas galerias, dos nossos amigos da Associação Congolesa para a Paz e a Justiça. Ofereceram-nos estas flores para que nos lembremos diariamente de que esta é uma luta comum, que será necessário travar em conjunto, também com as populações que sofrem e lutam no terreno neste domínio."@pt17
"Domnule preşedinte, este cu adevărat necesar să instituim un temei juridic clar pentru combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor. De asemenea, îndemn Consiliul şi Comisia să ia o decizie asupra comunitarizării depline a politicii europene. Niciunul dintre statele membre ale UE nu reuşeşte să abordeze aceste probleme de unul singur. Toleranţa zero faţă de toate formele de violenţă împotriva femeilor trebuie să devină prioritatea maximă a tuturor instituţiilor de pe tot cuprinsul Europei. Cererea Parlamentului adresată Consiliului şi Comisiei referitoare la un plan politic orientat şi mai coerent al UE pentru combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor constituie un pas în direcţia bună, la fel cum este şi observatorul privind violenţa care a fost deja menţionat. În plus, aş dori, de asemenea, să reamintesc Comisiei şi Consiliului solicitarea mea de a aborda violenţa împotriva femeilor în dimensiunea bazată pe gen a încălcării la nivel internaţional a drepturilor omului, în particular, în contextul acordurilor de asociere şi comerciale internaţionale bilaterale care sunt în vigoare şi al celor aflate în faza de negociere, aşa cum se prevede şi în raportul meu referitor la feminicide, şi aş dori de asemenea să solicit dnei comisar să fie mai clară în această privinţă. Voi încheia prin a ura bun venit în galerie prietenilor noştri din Asociaţia Congoleză pentru Pace şi Dreptate. Ne-au dat aceste flori pentru a ne reaminti în fiecare zi că aceasta este o luptă comună pe care trebuie să o ducem împreună, precum şi cu oamenii care suferă şi luptă pentru acest lucru."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, naozaj je potrebné vytvoriť jasný právny základ pre boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Naliehavo tiež žiadam Radu a Komisiu, aby prijali rozhodnutie o úplnom presunutí európskej politiky do právomocí Spoločenstva. Členské štáty samy nie sú pri riešení týchto problémov úspešné. Hlavnou prioritou všetkých inštitúcií v celej Európe sa musí stať nulová tolerancia voči všetkým formám násilia páchaného na ženách. Požiadavka Parlamentu na konkrétny a súdržnejší návrh politiky EÚ v oblasti boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, ktorá bola predložená Rade a Komisii, je krok správnym smerom, rovnako ako aj stredisko na sledovanie násilia, ktoré už bolo spomenuté. Okrem toho by som chcel Komisii a Rade tiež pripomenúť svoju požiadavku, ktorá sa uvádza aj v mojej správe o vraždách žien, aby sa problematika násilia páchaného na ženách a rodový rozmer porušovania ľudských práv riešili v medzinárodnom meradle, najmä v kontexte dvojstranných dohôd o pridružení a medzinárodných obchodných dohôd, ktoré sú v platnosti alebo ktoré sa prerokúvajú. Chcel by som tiež požiadať pani komisárku, či by mohla byť v tejto veci trochu konkrétnejšia. Dovoľte mi, prosím, aby som svoj prejav ukončil uvítaním našich priateľov z Konžského združenia pre mier a spravodlivosť, ktorí sú prítomní v galérii pre hostí. Dali nám tieto kvety, aby nám každý deň pripomínali, že toto je spoločný boj, ktorý musíme vybojovať spoločne, a tiež s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti trpia a bojujú."@sk19
"Gospod predsednik, resnično je treba oblikovati jasno pravno podlagi za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Pozivam tudi Svet in Komisijo, da sprejmeta odločitev o popolni komunitarizaciji evropske politike. Nobena izmed držav članic EU ne more sama rešiti tega problema. Nična toleranca do vseh oblik nasilja nad ženskami mora postati glavna prednostna naloga vseh institucij v Evropi. Zahteva Parlamenta Svetu in Komisiji za usmerjen in doslednejši načrt politike EU za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami je korak v pravo smer, kot je tudi observatorij za boj proti nasilju, ki je bil že omenjen. Poleg tega želim Komisijo in Svet tudi spomniti na mojo zahtevo za obravnavo nasilja nad ženskami v zvezi s kršenjem človekovih pravic na podlagi spola na mednarodni ravni, in sicer predvsem v okviru dvostranskih pridružitvenih sporazumov in sporazumov o mednarodni trgovini, ki že veljajo ali o katerih potekajo pogajanja, kar je opredeljeno tudi v mojem poročilu o ubojih žensk; gospo komisarko prosim, če lahko o tem spregovori nekoliko natančneje. Dovolite mi, da na koncu pozdravim naše prijatelje iz Kongovskega združenja za mir in pravičnost, ki so prisotni na galeriji. Prinesli so nam tole cvetje, da bi nas vsak dan spominjalo, da je to skupen boj, v katerem moramo vsi sodelovati, tudi s tistimi, ki trpijo in se borijo tam, kjer se to dejansko dogaja."@sl20
". Herr talman! Det är verkligen nödvändigt att fastställa en tydlig rättslig grund för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Jag uppmanar också rådet och kommissionen att fatta beslut om att göra den europeiska politiken till en gemenskapsfråga fullt ut. EU:s medlemsstater klarar inte av att lösa dessa problem själva. Nolltolerans mot alla former av våld mot kvinnor måste vara högsta prioritet för alla institutioner i hela EU. Att parlamentet kräver en mer målinriktad och sammanhängande plan för EU-politiken av rådet och kommissionen i syfte att bekämpa alla former av våld mot kvinnor är ett steg i rätt riktning, liksom observatoriet om våld som redan har nämnts. Vidare vill jag påminna kommissionen och rådet om mitt yrkande att våld mot kvinnor ska tas upp inom ramen för den könsrelaterade dimensionen av brott mot mänskliga rättigheter på internationell nivå, i synnerhet i samband med de bilaterala associeringsavtal och internationella handelsavtal som är i kraft eller föremål för förhandlingar, vilket också slås fast i mitt betänkande om kvinnomord. Jag vill be kommissionsledamoten att vara lite mer konkret i fråga om detta. Avslutningsvis välkomnar jag att våra vänner från Förbundet för fred och rättvisa i Kongo sitter på läktaren. De har gett oss dessa blommor för att varje dag påminna oss om att detta är en gemensam kamp som vi måste utkämpa tillsammans och med de människor som lider och kämpar med denna fråga ute på fältet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Raül Romeva i Rueda,"18,5,20,15,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph