Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-335"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, kære kolleger! I dag, den 25. november, markerer kvinder og mænd verden over FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Vold imod kvinder er et stort samfundsmæssigt problem, der ikke bare kan reduceres til et kvindeproblem. Derimod handler det om krænkelse af menneskerettighederne, retten til livet og retten til sikkerhed. FN vurderer, at syv ud af ti kvinder oplever vold fra mænd gennem deres levetid. Faktisk koster mænds vold flere kvinders liv end malaria, trafikuheld, terror og krig gør tilsammen. Vi kan ikke bare sidde her med hænderne i skødet. Det er nødvendigt, at vi fra EU's side sætter ind NU. Kommissionen må hurtigst muligt fremlægge en plan for EU's politik til bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder. Ser vi på de forskellige medlemsstaters indsats, er det helt tydeligt, at nogle lande tager problemet mere alvorligt end andre. Spanierne, som 1. januar overtager formandsposten i Rådet, har sat bekæmpelsen af vold mod kvinder øverst på dagsordenen i deres formandsperiode. Som det eneste medlemsland i EU har Spanien oprettet et voldsobservatorium, der hvert år aflægger rapport om udviklingen af den kønsrelaterede vold og løbende opdaterer den bedst tænkelige strategi til bekæmpelse af volden. Lad os støtte op om det kommende spanske formandskabs initiativ til at få oprettet et voldsobservatorium i EU til gavn for alle Europas kvinder."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, dnes, 25. října, muži a ženy po celém světě oslavují Mezinárodní den OSN za odstranění násilí páchaného na ženách. Násilí vůči ženám je velkým společenským problémem, který nelze jednoduše redukovat na ženskou otázku. Týká se totiž porušování lidských práv, práva na život a práva na bezpečnost. OSN odhaduje, že sedm z deseti žen se za svůj život stává obětí násilí od mužů. Ve skutečnosti stojí násilí mužů vůči ženám více ženských životů než malárie, dopravní nehody, terorismus a válka dohromady. Nemůžeme zůstat pasivními pozorovateli. Je nezbytně nutné, aby EU podnikla kroky IHNED. Komise musí co nejdříve předložit plán politiky EU, abychom mohli bojovat proti všem formám násilí na ženách. Podíváme-li se na iniciativy, jež podnikají různé členské státy, je naprosto zjevné, že některé země berou tento problém vážněji než jiné. Španělsko, které se ujalo předsednictví Rady 1. ledna, umístilo boj proti násilí na ženách do čela svého programu předsednictví. Španělsko je jediným členským státem EU, který založil středisko pro sledování násilí, které každý rok předkládá zprávu o stavu násilí založeného na pohlaví a pravidelně aktualizuje nejlepší možnou strategii pro boj s ním. Podpořme chystanou iniciativu španělského předsednictví, jejímž cílem je zřídit středisko na sledování násilí v EU pro dobro všech evropských žen."@cs1
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute, am 25. November, begehen Frauen und Männer auf der ganzen Welt den von der UN festgelegten Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen ist ein großes gesellschaftliches Problem, das nicht einfach auf ein Frauenproblem reduziert werden kann. Vielmehr betrifft es die Verletzung der Menschenrechte, des Rechtes auf Leben und des Rechtes auf Sicherheit. Die UN schätzt, dass sieben von zehn Frauen in ihrem Leben Gewalt durch Männer erfahren. Tatsächlich kostet die Gewalt durch Männer mehr Frauenleben als Malaria, Verkehrsunfälle, Terrorismus und Krieg zusammen. Wir können keine passiven Zuschauer mehr bleiben. Es ist absolut erforderlich, dass wir in der EU JETZT Maßnahmen ergreifen. Die Kommission muss so schnell wie möglich einen Plan für eine EU-Strategie zur Bekämpfung aller Arten von Gewalt gegen Frauen einreichen. Wenn wir uns die Initiativen ansehen, die die einzelnen Mitgliedstaaten ergriffen haben, wird es ganz klar, dass einige Staaten das Problem ernster nehmen als andere. Spanien, das am 1. Januar den Ratsvorsitz übernimmt, hat den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ganz oben auf die Tagesordnung für seinen Ratsvorsitz gesetzt. Spanien ist der einzige Mitgliedstaat der EU, der eine Überwachungsstelle für Gewalt eingerichtet hat, die jedes Jahr einen Bericht zur Entwicklung der geschlechtsbezogenen Gewalt erstellt und regelmäßig seine beste Strategie zum Kampf gegen diese Gewalt aktualisiert. Lassen Sie uns zum Nutzen aller europäischen Frauen die Initiative des bevorstehenden spanischen Ratsvorsitzes zur Einrichtung einer Überwachungsstelle für Gewalt auf EU-Ebene unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα – 25 Νοεμβρίου– οι γυναίκες και οι άνδρες σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα των ΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα το οποίο δεν μπορεί απλά να αναχθεί σε θέμα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά μάλλον την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ασφάλεια. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους επτά στις δέκα γυναίκες θα βιώσουν την ανδρική βία. Για την ακρίβεια, η ανδρική βία κοστίζει περισσότερες ζωές στις γυναίκες από ό,τι συνολικά η ελονοσία, τα τροχαία ατυχήματα, η τρομοκρατία και ο πόλεμος. Δεν μπορούμε απλά να παραμένουμε παθητικοί θεατές. Είναι ουσιώδες εμείς στην ΕΕ να αναλάβουμε δράση ΤΩΡΑ. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει σχέδιο το συντομότερο δυνατό για μια πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών. Αν δούμε τις πρωτοβουλίες που έλαβαν τα διάφορα κράτη μέλη, είναι σαφέστατο ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πολύ σοβαρότερα από ό,τι άλλες. Η Ισπανία, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου, έχει θέσει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην κορυφή της ατζέντας της Προεδρίας της. Η Ισπανία είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που έχει συστήσει παρατηρητήριο για τη βία, το οποίο κάθε χρόνο υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της βίας που συνδέεται με το φύλο και τακτικά αναβαθμίζει την καλύτερη δυνατή στρατηγική της για την καταπολέμηση αυτής της βίας. Ας στηρίξουμε την πρωτοβουλία της επερχόμενης ισπανικής Προεδρίας για την ίδρυση παρατηρητηρίου για τη βία στην ΕΕ προς όφελος όλων των ευρωπαίων γυναικών."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, today – 25 November – women and men all around the world are marking the UN’s International Day for the Elimination of Violence against Women. Violence against women is a major social issue that cannot simply be reduced to a women’s issue. Rather it concerns the violation of human rights, the right to life and the right to safety. The UN estimates that seven in ten women will experience violence from men during their lifetime. In fact, violence by men costs more women’s lives than malaria, traffic accidents, terrorism and war combined. We cannot simply remain passive spectators. It is essential that we in the EU take action NOW. The Commission must submit a plan as soon as possible for an EU policy to combat all forms of violence against women. If we look at the initiatives taken by the various Member States, it is quite clear that some countries take the problem more seriously than others. Spain, which takes over the presidency of the Council on 1 January, has put combating violence against women at the top of the agenda for its presidency. Spain is the only Member State of the EU to have established an observatory on violence which each year submits a report on the development of gender-related violence and regularly updates its best conceivable strategy for combating such violence. Let us support the forthcoming Spanish Presidency’s initiative to get an observatory on violence established in the EU for the benefit of all European women."@en4
"Señor Presidente, Señorías, hoy 25 de noviembre, mujeres y hombres de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. La violencia contra la mujer es un problema social fundamental que no puede reducirse simplemente a un asunto de mujeres. Antes bien, tiene que ver con la violación de los derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. Las Naciones Unidas calculan que siete de cada 10 mujeres sufrirán violencia a manos de hombres durante su vida. De hecho, la violencia a manos de hombres se cobra más vidas de mujeres que el paludismo, los accidentes de tráfico, el terrorismo y la guerra combinados. Sencillamente, no podemos seguir siendo espectadores pasivos. Resulta esencial que en la UE emprendamos la acción AHORA. La Comisión debe presentar un plan lo antes posible para adoptar una política de la UE dirigida a combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Si observamos las iniciativas adoptadas por diversos Estados miembros, queda bastante claro que algunos países se toman el problema más en serio que otros. España, que asume la presidencia del Consejo el día 1 de enero, ha situado el combate de la violencia contra la mujer en el primer plano del programa para su presidencia. España es el único Estado miembro de la UE que ha creado un observatorio de la violencia que cada año presenta un informe sobre la evolución de la violencia de género y actualiza periódicamente su mejor estrategia concebible para combatir dicha violencia. Apoyemos la iniciativa de la próxima Presidencia española de establecer un observatorio de la violencia en la UE en beneficio de todas las mujeres europeas."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Täna, 25. novembril, tähistavad kogu maailma naised ja mehed ÜRO rahvusvahelist naistevastase vägivalla kaotamise päeva. Naistevastane vägivald on suur sotsiaalne probleem, mida ei saa taandada vaid naiste probleemiks. See on pigem seotud inimõiguste rikkumisega ning õigusega elule ja turvalisusele. ÜRO hinnangul kannatab seitse naist kümnest oma elu jooksul meestepoolset vägivalda. Tegelikult röövib meeste vägivald rohkem naiste elusid kui malaaria, liiklusõnnetused, terrorism ja sõjad kokku. Me ei saa jääda vaid passiivseteks pealtvaatajateks. Oluline on see, et meie Euroopa Liidus tegutseksime kohe. Komisjon peab esimesel võimalusel esitama kava ELi poliitika kohta, et võidelda naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu. Kui vaatame eri liikmesriikide seniseid algatusi, on üsna selge, et ühed riigid võtavad probleemi tõsisemalt kui teised. Hispaania, kellest saab 1. jaanuaril nõukogu eesistuja, on asetanud naistevastase vägivallaga võitlemise oma eesistumisaja tegevuskava etteotsa. Hispaania on ainus ELi liikmesriik, kes on loonud vägivalla vaatluskeskuse, mis esitab igal aastal aruande soolise vägivalla olukorra kohta ja ajakohastab korrapäraselt oma parimat võimalikku strateegiat sellise vägivallaga võitlemiseks. Toetagem tulevase eesistujariigi Hispaania algatust luua ELis vägivalla vaatluskeskus kõikide Euroopa naiste hüvanguks."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tänään, marraskuun 25. päivänä, naiset ja miehet ympäri maailmaa viettävät naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaa päivää. Naisiin kohdistuva väkivalta on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, jota ei voida pelkistää vain naisia koskevaksi kysymykseksi. Se koskee pikemmin ihmisoikeuksien loukkaamista, oikeutta elämään ja oikeutta turvallisuuteen. YK arvioi, että seitsemän kymmenestä naisesta joutuu miesten väkivallan kohteeksi elinaikanaan. Itse asiassa miesten väkivalta surmaa enemmän naisia kuin malaria, liikenneonnettomuudet, terrorismi ja sodat yhteensä. Emme voi jäädä vain passiivisiksi sivustakatsojiksi. On ehdottoman tärkeää, että me EU:ssa ryhdymme toimiin NYT. Komission on mahdollisimman pian esitettävä suunnitelma kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevaksi EU:n politiikaksi. Tarkasteltaessa eri jäsenvaltioiden tekemiä aloitteita on varsin selvää, että jotkin valtiot ottavat tämän ongelman vakavammin kuin toiset. Espanja, jolle neuvoston puheenjohtajuus siirtyy 1. tammikuuta, on asettanut naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen puheenjohtajuuskautensa toimintaohjelman kärkeen. Espanja on EU:n ainoa jäsenvaltio, joka on perustanut väkivallan seurantakeskuksen. Se antaa vuosittain kertomuksen sukupuoleen perustuvan väkivallan kehityksestä ja päivittää säännöllisesti tällaisen väkivallan parasta mahdollista torjuntastrategiaa. Meidän on annettava tukemme tulevan puheenjohtajavaltion Espanjan aloitteelle perustaa EU:n väkivallan seurantakeskus kaikkien eurooppalaisten naisten hyväksi."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui – le 25 novembre – des hommes et des femmes dans le monde entier marquent la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes proclamée par les Nations unies. La violence envers les femmes est une question sociale importante qui ne peut être simplement réduite à un enjeu féminin. Elle concerne plutôt la violation des droits de l’homme, le droit à la vie et le droit à la sécurité. Les Nations unies estiment que sept femmes sur dix subiront des actes de violence perpétrés par des hommes au cours de leur vie. En fait, la violence perpétrée par des hommes cause la mort de plus de femmes que la malaria, les accidents de la route, le terrorisme et la guerre réunis. Nous ne pouvons pas simplement demeurer des spectateurs passifs. Il est essentiel que dans l’Union européenne, nous agissions MAINTENANT. La Commission doit soumettre un plan le plus vite possible en vue d’instaurer une politique européenne destinée à lutter contre toutes les formes de violence envers les femmes. Si nous examinons les initiatives prises par les différents États membres, il est assez clair que certains pays prennent le problème plus au sérieux que d’autres. L’Espagne, qui reprend la présidence du Conseil le 1 janvier, a fait de la lutte contre la violence envers les femmes sa priorité à l’ordre du jour de sa présidence. L’Espagne est le seul État membre de l’Union européenne à avoir créé un observatoire de la violence qui soumet chaque année un rapport sur le développement de la violence à caractère sexiste et qui met régulièrement à jour sa meilleure stratégie imaginable pour combattre ladite violence. Soutenons l’initiative de la prochaine Présidence espagnole visant la création d’un observatoire de la violence dans l’Union européenne au profit de toutes les femmes européennes."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, ma, november 25-én, a nők és a férfiak világszerte megemlékeznek a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napjáról. A nők elleni erőszak fontos társadalmi kérdés, amelyet nem egyszerűsíthetünk le annyira, hogy azt mondjuk róla, hogy pusztán a nőkérdés körébe tartozik. Hiszen az emberi jogok, az élethez és a biztonsághoz való jog megsértéséről van szó. Az ENSZ becslései szerint tízből hét nő élete során valamikor megtapasztalja a férfiak általi erőszakot. A férfiak általi erőszak valójában több nő életét követeli, mint a malária, a közlekedési balesetek, a terrorizmus és a háború együtt. Nem maradhatunk ennek néma szemlélői. Alapvető fontosságú, hogy mi itt az EU-ban MOST cselekedjünk. A Bizottságnak minél hamarabb elő kell terjesztenie egy tervezetet a nőkkel szembeni erőszak minden formája elleni küzdelemre vonatkozó uniós politikáról. Ha megnézzük a különböző tagállamok kezdeményezéseit, akkor világossá válik, hogy bizonyos országok komolyabban veszik a problémát, mint mások. Január 1-jén Spanyolország veszi át a Tanács elnökségét. A spanyol elnökség menetrendjében kiemelt helyet kapott a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem. Spanyolország az egyetlen uniós tagállam, amely olyan megfigyelőközpontot hozott létre, amely minden évben jelentést nyújt be a nemi alapú erőszak alakulásáról, valamint rendszeresen aktualizálja az ilyen jellegű erőszak elleni küzdelem stratégiáját. Támogassuk a spanyol elnökség kezdeményezését, és hozzunk létre ilyen megfigyelőközpontot az EU-ban, hiszen ez minden európai nő javát szolgálná."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi 25 novembre donne e uomini in tutto il mondo celebrano la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza contro le donne. La violenza nei confronti delle donne è un grave problema sociale che non può venire ridotto semplicemente a un problema delle sole donne. Riguarda invece la violazione dei diritti umani, il diritto alla vita e il diritto alla sicurezza. Secondo le stime delle Nazioni Unite, sette donne su dieci subiscono durante la loro vita almeno una violenza da parte di uomini. In realtà, la violenza degli uomini costa alle donne più vite della malaria, degli incidenti stradali, del terrorismo e della guerra messi assieme. Non possiamo limitarci e restare spettatori passivi. E’ essenziale che noi nell'Unione europea agiamo adesso. La Commissione deve presentare il prima possibile un piano per una politica europea di lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne. Se consideriamo le iniziative adottate dai vari Stati membri, è chiaro che alcuni paesi prendono questo problema più seriamente di altri. La Spagna, che assume la presidenza del Consiglio il primo gennaio, ha messo la lotta alla violenza contro le donne al primo punto del suo programma. La Spagna è l'unico Stato membro dell'Unione europea ad avere istituito un osservatorio sulla violenza, il quale ogni anno presenta una relazione sullo sviluppo della violenza a sfondo sessuale e aggiorna regolarmente quella che propone come la migliore strategia possibile contro questa violenza. Dobbiamo sostenere l'iniziativa della futura presidenza spagnola per ottenere che venga creato nell’Unione europea un osservatorio sulla violenza a beneficio di tutte le donne europee."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, šiandien, lapkričio 25 d., viso pasaulio moterys ir vyrai mini JT Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną. Smurtas prieš moteris – didžiulė socialinė problema, kurios negalima paprasčiausiai paversti vien moterų problema. Ji greičiau yra susijusi su žmogaus teisių, teisės į gyvenimą ir teisės į saugumą pažeidimu. JT apskaičiavo, kad septynios iš dešimties moterų per savo gyvenimą patirs vyrų smurtą. Iš tikrųjų nuo vyrų smurto žūva daugiau moterų negu nuo maliarijos, dėl eismo įvykių, terorizmo ir karo kartu paėmus. Tiesiog negalime likti pasyviais stebėtojais. Labai svarbu mums Europos Sąjungoje veiksmų imtis DABAR. Komisija turi kuo greičiau pateikti ES kovos su visų formų smurtu prieš moteris politikos planą. Jeigu pasižiūrėtume, kokių iniciatyvų imasi įvairios valstybės narės, būtų visiškai aišku, kad kai kurios šalys į problemą žiūri rimčiau nei kitos. Ispanija, kuri sausio 1 d. perima pirmininkavimą Tarybai, kovą su smurtu prieš moteris įrašė savo pirmininkavimo darbotvarkės pradžioje. Ispanija yra vienintelė ES valstybė narė, įsteigusi smurto observatoriją, kuri kiekvienais metais pateikia ataskaitą apie smurto lyties pagrindu tendencijas ir reguliariai atnaujina savo geriausią įmanomą kovos su tokiu smurtu strategiją. Palaikykime Tarybai pirmininkausiančios Ispanijos iniciatyvą siekiant visų Europos moterų interesais Europos Sąjungoje įsteigti smurto observatoriją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šodien, 25. novembrī, sievietes un vīrieši visā pasaulē atzīmē ANO Starptautisko vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu. Vardarbība pret sievietēm ir būtisks sociāls jautājums, ko nedrīkst vienkārši sašaurināt līdz sieviešu jautājumam. Tas drīzāk attiecas uz cilvēktiesību, tiesību uz dzīvību un drošību pārkāpšanu. ANO lēš, ka septiņas no desmit sievietēm savā dzīves laikā piedzīvos vīriešu vardarbību. Patiesībā vīriešu vardarbība nogalina vairāk sieviešu kā malārija, ceļu satiksmes negadījumi, terorisms un karš kopā. Mēs vienkārši nevaram turpināt būt pasīvi vērotāji. Ir būtiski, lai mēs Eiropas Savienībā rīkojamies TAGAD. Komisijai pēc iespējas drīzāk ir jāiesniedz plāns ES politikai, lai apkarotu visa veida vardarbību pret sievietēm. Ja mēs paskatāmies uz iniciatīvām, ko pieņēmušas dažādas dalībvalstis, ir pietiekami skaidrs, ka dažas valstis šo problēmu uztver nopietnāk nekā citas. Spānija, kas 1. janvārī pārņems Padomes prezidentūru, vardarbības pret sievietēm apkarošanu ir izvirzījusi par prezidentūras darba kārtības prioritāti. Spānija ir vienīgā ES dalībvalsts, kura ir izveidojusi vardarbības novērošanas centru, kas katru gadu iesniedz ziņojumu par tendencēm saistībā ar vardarbību uz dzimuma pamata un regulāri atjaunina vislabāko iespējamo stratēģiju šādas vardarbības apkarošanai. Atbalstīsim nākamās Spānijas prezidentūras iniciatīvu izveidot ES vardarbības novērošanas centru, kas dos labumu visām Eiropas sievietēm!"@lv13
"Hr. formand! Kære kolleger! I dag, den 25. november, markerer kvinder og mænd verden over FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Vold imod kvinder er et stort samfundsmæssigt problem, der ikke bare kan reduceres til et kvindeproblem. Derimod handler det om krænkelse af menneskerettighederne, retten til livet og retten til sikkerhed. FN vurderer, at syv ud af ti kvinder oplever vold fra mænd gennem deres levetid. Faktisk koster mænds vold flere kvinders liv end malaria, trafikuheld, terror og krig gør tilsammen. Vi kan ikke bare sidde her med hænderne i skødet. Det er nødvendigt, at vi fra EU’s side sætter ind NU. Kommissionen må hurtigst muligt fremlægge en plan for EU's politik til bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder. Ser vi på de forskellige medlemsstaters indsats, er det helt tydeligt, at nogle lande tager problemet mere alvorligt end andre. Spanierne, som 1. januar overtager formandsposten i Rådet, har sat bekæmpelsen af vold mod kvinder øverst på dagsordenen i deres formandsperiode. Som det eneste medlemsland i EU har Spanien oprettet et voldsobservatorium, der hvert år aflægger rapport om udviklingen af den kønsrelaterede vold og løbende opdaterer den bedst tænkelige strategi til bekæmpelse af volden. Lad os støtte op om det kommende spanske formandskabs initiativ til at få oprettet et voldsobservatorium i EU til gavn for alle Europas kvinder."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, vandaag, 25 november, staan vrouwen en mannen overal ter wereld stil bij de door de Verenigde Naties ingestelde Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een groot maatschappelijk probleem dat niet simpelweg tot een vrouwenprobleem kan worden gereduceerd. Het gaat veeleer om een schending van de mensenrechten, van het recht op leven en het recht op veiligheid. Volgens een schatting van de Verenigde Naties krijgen zeven op de tien vrouwen tijdens hun leven te maken met door mannen gepleegd geweld. In feite kost door mannen gepleegd geweld meer vrouwen het leven dan malaria, verkeersongevallen, terreur en oorlog samen. We kunnen niet alleen maar passief toe blijven kijken. Het is van cruciaal belang dat wij in de EU actie ondernemen en wel nu. De Commissie moet zo snel mogelijk een plan presenteren voor een EU-beleid ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen. Als we kijken naar de inspanningen van de lidstaten op dit gebied, is het duidelijk dat sommige landen het probleem ernstiger nemen dan andere. Spanje, dat op 1 januari het voorzitterschap van de Raad overneemt, heeft de bestrijding van geweld tegen vrouwen boven aan de agenda van het Spaanse voorzitterschap geplaatst. Als enige lidstaat van de EU heeft Spanje een waarnemingscentrum voor geweld opgericht, dat jaarlijks een rapport indient over de ontwikkeling van gendergerelateerd geweld en doorlopend werkt aan het ontwikkelen van de best denkbare strategie voor de bestrijding van dergelijk geweld. Laten we het initiatief van het aanstaande Spaans voorzitterschap steunen door te zorgen voor de oprichting van een waarnemingscentrum voor geweld ten gunste van alle vrouwen van Europa."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Dziś, 25 listopada, kobiety i mężczyźni na całym świecie obchodzą oenzetowski Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem społecznym, którego nie można sprowadzić wyłącznie do kwestii kobiet. Bardziej chodzi tutaj o naruszanie praw człowieka, prawa do życia i prawa do bezpieczeństwa. ONZ szacuje, że siedem na dziesięć kobiet doświadczy w swoim życiu przemocy ze strony mężczyzn. W istocie przemoc mężczyzn jest przyczyną większej ilości zgonów kobiet niż malaria, wypadki drogowe, terroryzm i wojny razem. Nie możemy pozostać biernymi obserwatorami. UE powinna podjąć działania TERAZ. Komisja powinna przedłożyć, tak szybko, jak to możliwe, plan unijnej polityki na rzecz walki ze wszystkimi formami przemocy wobec kobiet. Jeśli przyjrzymy się inicjatywom podejmowanym przez różne państwa członkowskie, to wyraźnie widać, że niektóre z państw traktują ten problem bardziej poważnie niż inne. Hiszpania, która obejmie prezydencję Rady 1 stycznia, postawiła sobie zwalczanie przemocy wobec kobiet za jeden z głównych celów swojej prezydencji. Hiszpania jest jedynym państwem członkowskim UE, które powołało do życia ośrodek badający przemoc, który corocznie sporządza sprawozdanie w sprawie przemocy ze względu na płeć i na bieżąco aktualizuje strategię zwalczania takiej przemocy. Wspierajmy przyszłą inicjatywę prezydencji hiszpańskiej w sprawie powołania unijnego ośrodka badającego przemoc dla dobra kobiet europejskich."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje, dia 25 de Novembro, homens e mulheres do mundo inteiro estão a celebrar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres promovido pelas Nações Unidas. A violência contra as mulheres é uma importante questão social que não pode ser reduzida simplesmente a uma questão das mulheres. Trata-se antes de uma questão de violação de direitos humanos, do direito à vida e do direito à segurança. A ONU calcula que sete em cada dez mulheres serão vítimas de violência por parte dos homens durante a sua vida. Com efeito, a violência dos homens causa mais mortes entre as mulheres do que a malária, os acidentes de trânsito, o terrorismo e a guerra em conjunto. Não podemos simplesmente permanecer espectadores passivos. É essencial que nós, na UE, ajamos AGORA. A Comissão tem de apresentar, o mais brevemente possível, um plano tendo em vista uma política da UE destinada a combater todas as formas de violência contra as mulheres. Se considerarmos as iniciativas dos vários Estados-Membros, torna-se muito claro que alguns países levam o problema mais a sério do que outros. A Espanha, que vai assumir a Presidência do Conselho em 1 de Janeiro, colocou o combate à violência contra as mulheres entre as grandes prioridades da sua presidência. A Espanha é o único Estado-Membro da UE que criou um observatório da violência e que apresenta anualmente um relatório sobre a evolução da violência relacionada com o género, actualizando regularmente a melhor estratégia que consegue conceber para combater essa violência. Devemos dar o nosso apoio à iniciativa a apresentar pela próxima Presidência espanhola tendo em vista a criação de uma observatório da violência na UE para benefício de todas as mulheres europeias."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, astăzi, 25 noiembrie, femeile şi bărbaţii din întreaga lume marchează Ziua internaţională a Naţiunilor Unite pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Violenţa împotriva femeilor este o problemă socială majoră care nu poate fi redusă pur şi simplu la o problemă a femeilor. Mai degrabă ea se referă la încălcarea drepturilor omului, a dreptului la viaţă şi a dreptului la siguranţă. Naţiunile Unite estimează că şapte femei din zece vor trăi pe parcursul vieţii lor experienţa violenţei bărbaţilor. De fapt, violenţa bărbaţilor cauzează mai multe decese ale femeilor decât malaria, accidentele de circulaţie, terorismul şi războiul luate la un loc. Nu putem rămâne doar spectatori pasivi. Este vital ca noi cei din UE să acţionăm ACUM. Comisia va trebui să prezinte cât mai curând posibil un plan al unei politici UE pentru combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor. Dacă privim iniţiativele diferitelor state membre, este cât se poate de clar că unele ţări au luat problema mai în serios decât altele. Spania, care preia Preşedinţia Consiliului la 1 ianuarie, a pus combaterea violenţei împotriva femeilor în fruntea priorităţilor agendei Preşedinţiei sale. Spania este singurul stat membru al UE care a înfiinţat un observator privind violenţa, care anual prezintă un raport asupra evoluţiei violenţei legate de gen şi îşi adaptează în mod regulat strategia sa cea mai bună imaginabilă pentru combaterea acestei violenţe. Haideţi să susţinem iniţiativa viitoarei Preşedinţii spaniole de a înfiinţa un observator privind violenţa în UE, în beneficiul tuturor femeilor europene."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dnes – 25. novembra – si ženy a muži na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň OSN za odstránenie násilia páchaného na ženách. Násilie páchané na ženách je veľký spoločenský problém, ktorý sa netýka iba žien. Presnejšie povedané, týka sa porušovania ľudských práv, práva na život a práva na bezpečnosť. OSN odhaduje, že sedem z desiatich žien zažije počas svojho života násilie páchané mužmi. Násilie páchané mužmi si v skutočnosti vyžiada viac ženských životov ako malária, dopravné nehody, terorizmus a vojny dokopy. Nemôžeme jednoducho zostať pasívnymi divákmi. Je nevyhnutné, aby sme v EÚ prijali opatrenia teraz. Komisia musí čo najskôr predložiť plán v oblasti boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Ak sa pozrieme na iniciatívy prijaté rôznymi členskými štátmi, je celkom jasné, že niektoré krajiny berú tento problém vážnejšie než iné. Španielsko, ktoré 1. januára preberá predsedníctvo Rady, zaradilo boj proti násiliu páchanému na ženách medzi najdôležitejšie body programu svojho predsedníctva. Španielsko je jediný členský štát EÚ, ktorý zriadil stredisko na sledovanie násilia, ktoré každoročne predkladá správu o vývoji násilia založeného na rodovej príslušnosti a pravidelne aktualizuje svoju najlepšiu možnú stratégiu boja proti tomuto násiliu. Podporme iniciatívu nadchádzajúceho španielskeho predsedníctva na vytvorenie strediska na sledovanie násilia v EÚ, z ktorého budú mať prospech všetky európske ženy."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, danes – 25. novembra – ženske in moški po vsem svetu obeležujejo mednarodni dan ZN za boj proti nasilju nad ženskami. Nasilje nad ženskami je glavno družbeno vprašanje, za katerega ne moremo reči, da je samo žensko vprašanje. Zadeva kršenje človekovih pravic, pravice do življenja in pravice do varnosti. ZN ocenjujejo, da je sedem od desetih žensk žrtev nasilja moških v svojem življenju. Pravzaprav zaradi nasilja moških izgubi življenje več žensk kot zaradi malarije, prometnih nesreč, terorizma ali vojn skupaj. Ne moremo biti samo pasivni opazovalci. Bistveno je, da v EU začnemo ukrepati ZDAJ. Komisija mora čim prej predložiti načrt za politiko EU na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Če si pogledamo pobude, ki jih sprejemajo različne države članice, je dokaj jasno, da nekatere države ta problem jemljejo bolj resno kot druge. Španija, ki bo 1. januarja prevzela predsedovanje Svetu, je postavila boj proti nasilju nad ženskami na vrh svojega programa predsedovanja. Je edina država članica EU, ki je ustanovila observatorij za boj proti nasilju, ki vsako leto predloži poročilo o razvoju nasilja na podlagi spola in redno dopolnjuje svojo najboljšo izvedljivo strategijo za boj proti temu nasilju. Zato podprimo pobudo prihodnjega španskega predsedstva o observatoriju za boj proti nasilju v EU, ki bo koristil vsem evropskim ženskam."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! I dag, den 25 november, firar kvinnor och män i hela världen FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är en viktig samhällsfråga som inte bara får reduceras till en kvinnofråga. Det handlar snarare om brott mot mänskliga rättigheter, rätten till liv och rätten till trygghet. FN bedömer att sju av tio kvinnor upplever våld från mäns sida under sina liv. Faktum är att mäns våld kostar fler kvinnor livet än malaria, trafikolyckor, terrorism och krig tillsammans. Vi kan inte bara förbli passiva åskådare. Det är viktigt att vi i EU gör någonting NU. Kommissionen måste så snart som möjligt lägga fram en plan med politiska åtgärder från EU:s sida som syftar till att bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Om vi tittar på de initiativ som de olika medlemsstaterna har tagit står det helt klart att en del länder tar problemet mer på allvar än andra. Spanien, som tar över ordförandeskapet för rådet den 1 januari, har satt upp kampen mot våld mot kvinnor högst upp på agendan för ordförandeskapsperioden. Spanien är den enda EU-medlemsstat som har inrättat ett observatorium om våld som varje år lägger fram en rapport om det könsrelaterade våldet och regelbundet uppdaterar sin bästa möjliga strategi för att bekämpa sådant våld. Låt oss stödja det kommande spanska ordförandeskapets initiativ att inrätta ett observatorium om våld i EU till fromma för alla europeiska kvinnor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph