Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-331"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-331"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Madame la Présidente, à l’occasion de la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Commission souhaite réitérer son engagement politique fort de lutter contre la violence envers les femmes. Cet engagement est reflété dans la communication sur le programme de Stockholm qui inclut, parmi ses priorités, la nécessité de donner une attention particulière aux droits de l’enfant et à la protection des personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes victimes de violences et les personnes âgées. Et je voudrais maintenant passer la parole à ma collègue, M Benita Ferrero-Waldner. Avec sa feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010, la Commission européenne s’est engagée à contribuer à l’éradication de la violence liée au sexe et à la traite des êtres humains. La lutte contre la violence envers les femmes sera également une priorité importante de la nouvelle stratégie qui suivra la feuille de route et qui est actuellement en cours de préparation. Toutefois, il est aussi primordial de financer des actions concrètes sur le terrain. La Commission a déjà beaucoup contribué à la lutte contre la violence en Europe par le biais du programme Daphné. Sa réponse dans le domaine de la prévention de la violence et de l’aide aux victimes doit être maintenant renforcée par des actions plus concrètes. Tout d’abord, la Commission a identifié des actions dans le cadre du programme Daphné III, pour mettre en place une stratégie plus cohérente de l’Union européenne pour combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes. Grâce à un budget annuel d’environ 17 millions d’euros en 2009, la Commission a ciblé directement les groupes à risques et ce, en complément des aides apportées par les programmes nationaux. Dans le programme de travail de Daphné III pour 2010, l’établissement d’un groupe consultatif d’experts est envisagé. Ce groupe pourra aider à identifier des actions nécessaires au niveau communautaire et encourager une approche commune entre les États membres. La Commission débutera aussi une étude importante de faisabilité qui évaluera s’il est possible et nécessaire d’harmoniser la législation contre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les enfants au niveau de l’Union européenne, dont les résultats seront présentés à l’automne 2010. L’intention de la Commission est de réunir des représentants des gouvernements des États membres, des institutions communautaires, des groupes politiques, des organisations de la société civile, des organisations internationales, etc., en vue de l’élaboration d’une politique communautaire plus explicite. Par ailleurs, l’échange de bonnes pratiques, de standards et de modèles d’intervention a déjà fait l’objet de discussions organisées en décembre 2007, sous les auspices du réseau européen de la prévention de la criminalité. Enfin, il faut souligner que les formes extrêmes de violence contre les femmes doivent être combattues avec les instruments les plus sévères. Dans ce sens, la Commission a proposé, au mois de mars, une modification du cadre pénal européen en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et contre l’exploitation sexuelle des enfants, ce qui touche en particulier les femmes et les filles les plus vulnérables. Concernant la demande de l’organisation d’une année européenne sur la violence contre les femmes, sur la base d’une évaluation approfondie, la Commission a conclu qu’une telle initiative serait prématurée avant qu’une véritable stratégie pour combattre la violence soit élaborée."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách by Komise ráda znovu vyjádřila svůj silný politický závazek v boji proti násilí na ženách. Tento závazek se odráží ve sdělení týkajícím se Stockholmského programu, k jehož prioritám patří nutnost věnovat zvláštní pozornost právům dětí a ochraně lidí, kteří jsou obzvláště zranitelní, jako jsou ženské oběti násilí a senioři. Co se týče žádosti o zorganizování Evropského dne proti násilí na ženách, Komise došla na základě podrobné studie k závěru, že by bylo předčasné podniknout takovou akci předtím, než bude vypracována opravdová strategie pro boj s násilím. Rád bych nyní předl slovo své kolegyni, paní Ferrero-Waldnerové. Svým plánem pro rovnost meži muži a ženami pro období 2006-2010 se Evropská komise zavázala pomoci vymýtit sexuální násilí a násilí spojené s obchodováním s lidmi. Boj proti násilí na ženách také bude nejvyšší prioritou nové strategie, která naváže na tento plán a na které v současnost pracujeme. Avšak je také nezbytně nutné financovat praktická opatření v této oblasti. Komise již odvedla velký kus práce v boji proti násilí v Evropě prostřednictvím programu Daphne. Naše reakce v oblastech prevence násilí a podpory obětí násilí musí být nyní podpořena praktičtějšími opatřeními. Nejprve Komise určila opatření v rámci programu Daphne s cílem zavést konzistentnější strategii EU pro boj proti násilí na dětech, mladých lidech a ženách. Díky ročnímu rozpočtu okolo 17 milionů eur v roce 2009 se Komise zaměřila přímo na rizikové skupiny. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty navíc vedle prostředků z vnitrostátních programů. Počítáme s vytvořením expertní prověřovací skupiny jako součásti pracovního programu Daphne pro rok 2010. Tato skupina bude schopna určit nutná opatření na úrovni Společenství a podpořit společný postup členských zemí. Komise také začne pracovat na studii proveditelnosti, která ohodnotí, zda je možné a nezbytné na evropské úrovni harmonizovat právní předpisy o sexuálním násilí a násilí vůči dětem. Výsledky této studie budou představeny na podzim 2010. Komise hodlá svolat představitele vlád členských států, orgánů Společenství, politických skupin, organizací občanské společnosti a tak dále, s cílem navrhnout otevřenější politiku Společenství. Kromě toho byla výměna nejlepších metod, norem a intervenčních modelů již předmětem diskusí, jež se konaly v prosinci 2007 pod záštitou Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti. A konečně, je třeba zdůraznit, že proti extrémním formám násilí vůči ženám musíme bojovat těmi nejtvrdšími prostředky. Za tímto účelem Komise v březnu navrhla změnu evropského trestního rámce v souvislosti s bojem proti obchodování s lidmi a sexuálnímu zneužívání dětí, které postihují především nejzranitelnější ženy a dívky."@cs1
"Fru formand! I anledningen af den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder vil Kommissionen gerne gentage sin stærke politiske forpligtelse til at bekæmpe vold mod kvinder. Denne forpligtelse afspejles i meddelelsen om Stockholmprogrammet, hvis prioriterede områder omfatter behovet for at være særlig opmærksom på barnets rettigheder og på beskyttelsen af mennesker, som er særlig sårbare, f.eks. kvindelige voldsofre og ældre. Jeg vil nu give ordet til min kollega, fru Ferrero-Waldner. Med sin køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 forpligtede Kommissionen sig til at hjælpe med at udrydde seksuel vold og vold i forbindelse med menneskehandel. Bekæmpelse af vold mod kvinder vil også være et prioriteret område i den nye strategi, der følger køreplanen, og som i øjeblikket er under udarbejdelse. Finansiering af praktiske foranstaltninger i marken er dog også afgørende. Kommissionen har allerede ydet en stor indsats for at hjælpe med at bekæmpe vold i Europa gennem Daphneprogrammet. Dets indsats inden for forebyggelse af vold og støtte til ofre skal nu følges op af mere praktiske foranstaltninger. Kommissionen har for det første udpeget foranstaltninger inden for rammerne af Daphne III-programmet med det formål at gennemføre en mere ensartet EU-strategi for bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder. Takket være et årligt budget på ca. 17 mio. EUR i 2009 har Kommissionen kunnet målrette direkte mod udsatte grupper. Disse midler blev ydet i tillæg til støtte under de nationale programmer. Etableringen af en ekspertundersøgelsesgruppe planlægges som en del af Daphne III-arbejdsprogrammet for 2010. Denne gruppe skal hjælpe med at udpege de nødvendige foranstaltninger på fællesskabsplan og fremme en fælles tilgang blandt medlemsstaterne. Kommissionen vil også påbegynde en vigtig gennemførlighedsvurdering, der skal vurdere, om det er muligt og nødvendigt at harmonisere lovgivningen vedrørende seksuel vold og vold mod børn på EU-plan. Resultaterne af denne undersøgelse fremlægges i efteråret 2010. Kommissionen agter at samle repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, Fællesskabets institutioner, politiske grupper, organisationer i civilsamfundet og internationale organisationer osv. med henblik på at udforme en mere udtrykkelig fællesskabspolitik. Udvekslingen af bedste praksis, standarder og interventionsmodeller var desuden genstand for drøftelser allerede i december 2007 inden for rammerne af Det Europæiske Kriminalpræventive Net. Endelig er det vigtigt at understrege, at ekstreme former for vold mod kvinder skal bekæmpes med de skarpeste midler. Til det formål foreslog Kommissionen i marts en ændring af den europæiske strafferamme som et led i kampen mod menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, der især rammer de mest udsatte kvinder og piger. Hvad angår ønsket om at tilrettelægge en europæisk dag for vold mod kvinder, har Kommissionen på grundlag af en dybdegående undersøgelse konkluderet, at det vil være for tidligt at iværksætte et sådant initiativ, inden en egentlig strategi for bekæmpelse af vold er blevet udformet."@da2
"Frau Präsidentin, angesichts des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen möchte die Kommission erneut ihre starke politische Verpflichtung zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen bekräftigen. Diese Verpflichtung spiegelt sich in der Kommunikation des Stockholmer Programms, in den Prioritäten, zu denen auch die Notwendigkeit gehört, besonders die Rechte der Kinder zu achten und Menschen zu schützen, die besonders schwach sind, wie beispielsweise weibliche Opfer von Gewalt und ältere Menschen. Ich möchte das Feld nun meiner Kollegin, Frau Ferrero-Waldner übergeben. Mit ihrem Plan zur Gleichstellung zwischen Frauen und Männern für den Zeitraum 2006-2010 hat sich die Europäische Kommission dazu verpflichtet, bei der Beseitigung von sexueller Gewalt und Gewalt in Bezug auf den Menschenhandel zu helfen. Der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen wird auch eine hohe Priorität in der neuen Strategie eingeräumt, die dem derzeit erstellten Plan folgen wird. Es ist jedoch auch äußerst wichtig, dass praktische Maßnahmen vor Ort finanziert werden. Die Kommission hat durch das Daphne-Programm bereits viel für die Bekämpfung von Gewalt in Europa getan. Ihre Reaktion auf den Gebieten der Gewaltprävention und der Unterstützung der Opfer muss nun noch durch praktischere Mittel optimiert werden. Zunächst hat die Kommission Maßnahmen im Rahmen des Daphne III-Programms zur Implementierung einer einheitlichere EU-Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, junge Menschen und Frauen identifiziert. Dank eines jährlichen Etats von ca. 17 Millionen EUR im Jahr 2009 ist die Kommission die Risikogruppen direkt angegangen. Diese Gelder kamen zu der finanziellen Unterstützung nationaler Programme hinzu. Die Zusammenstellung einer Expertenüberprüfungsgruppe wird als Bestandteil des Daphne III-Arbeitsprogramms für das Jahr 2010 angestrebt. Diese Gruppe kann bei der Identifizierung notwendiger Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene helfen und zu einer gemeinsamen, mitgliedstaatenübergreifenden Herangehensweise ermutigen. Die Kommission beginnt zudem mit der Arbeit an einer wichtigen Machbarkeitsstudie, die beurteilt, ob es möglich und notwendig ist, die Gesetzgebung zu sexueller Gewalt und zur Gewalt gegen Kinder auf EU-Ebene zu harmonisieren. Die Ergebnisse dieser Studie werden im Herbst 2010 vorliegen. Die Kommission beabsichtigt, Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, von Einrichtungen der Gemeinschaft, von politischen Gruppen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von internationalen Organisationen usw. zusammenzubringen, mit dem Ziel, eine explizitere Gemeinschaftspolitik auszuarbeiten. Darüber hinaus war der Austausch von bewährten Verfahren, Normen und Interventionsmodellen bereits das Thema von Diskussionen, die im Dezember 2007 unter der Schirmherrschaft des Europäischen Netzes für Kriminalprävention organisiert wurden. Und schließlich ist es wichtig zu betonen, dass extreme Formen von Gewalt gegen Frauen mit den härtesten Instrumenten bekämpft werden müssen. Diesbezüglich hat die Kommission im März eine Änderung am europäischen Strafrahmen in Bezug auf den Kampf gegen den Menschenhandel sowie die sexuelle Ausbeutung von Kindern vorgeschlagen, die die schwächsten Frauen und insbesondere Mädchen betrifft. in Bezug auf die Anfrage zur Organisation eines Europäischen Tages zur Gewalt gegen Frauen hat die Kommission auf der Grundlage einer tiefreichenden Studie beschlossen, dass es für eine derartige Initiative zu früh sei, da noch keine echte Strategie zur Bekämpfung von Gewalt ausgearbeitet wurde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών, η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει την ισχυρή πολιτική δέσμευσή της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στην ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, οι προτεραιότητες του οποίου περιλαμβάνουν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα του παιδιού και στην προστασία των ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, όπως οι γυναίκες θύματα βίας και οι ηλικιωμένοι. Θα ήθελα τώρα να παραχωρήσω το βήμα στη συνάδελφό μου, κ. Ferrero-Waldner. Με τον χάρτη πορείας της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2006-2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να βοηθήσει στην εξάλειψη της σεξουαλικής βίας και της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ανθρώπων. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών θα αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα της νέας στρατηγικής, η οποία θα έπεται του χάρτη πορείας και η οποία αυτήν τη στιγμή εκπονείται. Ωστόσο, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να χρηματοδοτούνται πρακτικά μέτρα επί τόπου. Η Επιτροπή έχει ήδη κάνει πολλά για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη μέσω του προγράμματος Daphne. Η απάντησή της στους τομείς της πρόληψης της βίας και της στήριξης των θυμάτων πρέπει τώρα να ενισχυθεί με πρακτικότερα μέτρα. Πρώτον, η Επιτροπή έχει εντοπίσει μέτρα εντός του πλαισίου του προγράμματος Daphne III, προκειμένου να εφαρμόσει μια περισσότερο σταθερή στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Χάρη σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ το 2009, η Επιτροπή εστίασε τα μέτρα της απευθείας στις ομάδες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Αυτά τα κονδύλια ήταν επιπλέον της ενίσχυσης που παρείχαν τα εθνικά προγράμματα. Η δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων προβλέπεται ως μέρος του προγράμματος εργασίας Daphne III για το 2010. Αυτή η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τα απαραίτητα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο και να ενθαρρύνει μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα αρχίσει επίσης την εκπόνηση σημαντικής μελέτης επιτευξιμότητας, η οποία θα αξιολογήσει αν είναι δυνατό και απαραίτητο να εναρμονιστεί η νομοθεσία σχετικά με τη σεξουαλική βία και τη βία κατά των παιδιών σε επίπεδο ΕΕ. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο του 2010. Η Επιτροπή προτίθεται να καλέσει εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των πολιτικών Ομάδων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διεθνών οργανισμών, και ούτω καθεξής, με σκοπό την εκπόνηση σαφέστερης κοινοτικής πολιτικής Επιπλέον η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προτύπων και μοντέλων παρέμβασης έχει ήδη αποτελέσει το αντικείμενο συζητήσεων που οργανώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2007, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ακραίες μορφές βίας πρέπει να καταπολεμούνται με τα αυστηρότερα μέσα. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάρτιο, αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποινικό πλαίσιο που αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Όσον αφορά το αίτημα για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας για τη βία εναντίον των γυναικών, με βάση τα συμπεράσματα από ενδελεχή μελέτη επί του θέματος, η Επιτροπή κατέληξε ότι θα ήταν πρόωρο να λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία πριν εκπονηθεί μια πραγματική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας."@el10
"Madam President, on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women, the Commission would like to reiterate its strong political commitment to combat violence against women. This commitment is reflected in the communication on the Stockholm Programme, the priorities of which include the need to pay special attention to the rights of the child and to the protection of people who are particularly vulnerable, such as female victims of violence and the elderly. I would now like to give the floor to my colleague, Mrs Ferrero-Waldner. With its road map for equality between women and men for the period 2006-2010, the European Commission made a commitment to help eradicate sexual violence and violence linked to the trafficking in human beings. Combating violence against women will also be an important priority of the new strategy, which will follow the road map and which is currently being drafted. However, it is also vitally important to finance practical measures on the ground. The Commission has already done a great deal to help combat violence in Europe through the Daphne Programme. Its response in the fields of violence prevention and victim support must now be enhanced by means of more practical measures. Firstly, the Commission has identified measures within the context of the Daphne III Programme in order to implement a more consistent EU strategy for combating violence against children, young people and women. Thanks to an annual budget of approximately EUR 17 million in 2009, the Commission targeted the at-risk groups directly. These funds were in addition to the aid provided by the national programmes. The creation of an expert review group is envisaged as part of the Daphne III work programme for 2010. This group will be able to help identify necessary measures at Community level and encourage a common approach among the Member States. The Commission will also start work on an important feasibility study that will assess whether it is possible and necessary to harmonise legislation on sexual violence and violence against children at EU level. The results of this study will be presented in autumn 2010. The Commission intends to bring together representatives of the Member States’ governments, of Community institutions, of political groups, of civil society organisations, of international organisations, and so on, with the aim of drafting a more explicit Community policy. Furthermore, the exchange of best practices, standards and intervention models has already been the subject of discussions organised in December 2007, under the auspices of the European Crime Prevention Network. Lastly, it is important to stress that extreme forms of violence against women must be combated with the harshest of instruments. To this end, the Commission proposed, in March, a change to the European criminal framework relating to the fight against trafficking in human beings and the sexual exploitation of children, which affects the most vulnerable women and girls in particular. With regard to the request to organise a European day on violence against women, on the basis of an in-depth study, the Commission has concluded that it would be premature to take such an initiative before a genuine strategy to combat violence has been drafted."@en4
"Señora Presidenta, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión desearía reiterar su firme compromiso político de combatir la violencia contra la mujer. Este compromiso se refleja en la comunicación sobre el programa de Estocolmo, cuyas prioridades incluyen la necesidad de prestar especial atención a los derechos del niño y a la protección de las personas que son particularmente vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia y los ancianos. Ahora me gustaría dar la palabra a mi colega, la señora Ferrero-Waldner. Con su Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres para el período 2006-2010, la Comisión Europea contrajo el compromiso de ayudar a erradicar la violencia sexual y la violencia relacionada con la trata de seres humanos. Combatir la violencia contra la mujer también constituirá una prioridad importante de la nueva estrategia, que seguirá el Plan de trabajo y que actualmente está en proceso de elaboración. Sin embargo, también es de vital importancia financiar medidas prácticas sobre el terreno. La Comisión ya ha hecho mucho por ayudar a combatir la violencia en Europa mediante el programa Daphne. Su respuesta en materia de prevención de la violencia y apoyo a las víctimas ahora debe mejorarse por medio de medidas más prácticas. En primer lugar, la Comisión ha identificado medidas en el contexto del programa Daphne III a fin de poner en práctica una estrategia de la UE más coherente para combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres. Gracias a un presupuesto anual de aproximadamente 17 millones de euros en 2009, la Comisión dirigió sus esfuerzos directamente a los grupos en situación de riesgo. Estos fondos se sumaron a la ayuda prestada por los programas nacionales. La creación de un grupo consultivo de expertos se prevé como parte del programa de trabajo Daphne III para 2010. Este grupo podrá ayudar a identificar medidas necesarias a escala comunitaria y promoverá un enfoque común entre los Estados miembros. La Comisión también comenzará a trabajar sobre un importante estudio de viabilidad que valorará si es posible y necesario armonizar la legislación sobre violencia sexual y violencia contra los niños a escala de la UE. Los resultados de este estudio se presentarán en el otoño de 2010. La Comisión pretende reunir a representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de instituciones comunitarias, de grupos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones internacionales, etc., con el objetivo de elaborar una política comunitaria más explícita. Además, el intercambio de mejores prácticas, normas y modelos de intervención ya ha sido el tema de los debates organizados en diciembre de 2007, bajo los auspicios de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia. Por último, es importante insistir en que las formas extremas de violencia contra la mujer deben combatirse con los instrumentos más duros posibles. Para tal fin, la Comisión propuso, en marzo, un cambio en el marco penal europeo con relación a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños, que afecta en particular a las mujeres y niñas más vulnerables. Con respecto a la petición de organizar un día europeo sobre la violencia contra la mujer, basado en un estudio profundo, la Comisión ha concluido que sería prematuro adoptar este tipo de iniciativa antes de que se haya elaborado una auténtica estrategia para combatir la violencia."@es21
". Austatud juhataja! Rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva puhul sooviks komisjon taas kinnitada, et on võtnud väga kindla poliitilise kohustuse võidelda naistevastase vägivalla vastu. Seda kohustust kajastab Stockholmi programmi teemaline teatis, mille eelisküsimuste hulka kuulub vajadus pöörata eritähelepanu lapse õigustele ning nende inimeste kaitsele, kes on eriti haavatavad, näiteks naissoost vägivallaohvrid ja eakad. Tahaksin nüüd anda sõna oma kolleegile Benita Ferrero-Waldnerile. Euroopa Komisjon võttis „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 2006−2010” kohustuse aidata kaotada seksuaalvägivald ja inimkaubandusega seotud vägivald. Naistevastase vägivallaga võitlemine on põhieesmärk ka praegu koostatava uue strateegia puhul, mis avaldatakse juhiste järel. Samuti on väga oluline rahastada praktilisi meetmeid kohapeal. Komisjon on Daphne programmi kaudu ära teinud juba suure töö, et aidata Euroopas vägivallaga võidelda. Tema tegevust vägivalla ärahoidmisel ja ohvrite toetamisel tuleb nüüd tugevdada praktilisemate meetmete abil. Esiteks on komisjon määranud kindlaks meetmed Daphne III programmi raames, et rakendada ühtsemat ELi strateegiat laste-, noorte- ja naistevastase vägivallaga võitlemiseks. 2009. aasta ligikaudu 17 miljoni euro suuruse eelarve abil tegeles komisjon riskirühmadega otse. Need vahendid täiendasid riiklike programmidega antud abi. Daphne III programmi osana kavatsetakse 2010. aastal luua ekspertidest koosnev uurimisrühm. See rühm suudab aidata kindlaks teha vajalikud ühenduse tasandi meetmed ja toetada liikmesriikide ühtset lähenemisviisi. Komisjon alustab tööd ka olulise tasuvusuuringuga, mille käigus hinnatakse, kas on võimalik ja vajalik ühtlustada ELi tasandil õigusnorme seksuaalvägivalla ja lastevastase vägivalla teemal. Selle uuringu tulemused avaldatakse 2010. aasta sügisel. Komisjon kavatseb kutsuda kokku liikmesriikide valitsuste, ühenduse institutsioonide, poliitiliste rühmituste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude ühenduste esindajad, et luua selgem ühenduse poliitika. Lisaks arutati 2007. aasta detsembris Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku egiidi all korraldatud arutelul juba parimate tavade, normide ja sekkumismudelite vahetust. Lõpetuseks on tähtis rõhutada, et naistevastase vägivalla äärmuslike vormide vastu tuleb võidelda kõige karmimate vahenditega. Seetõttu tegi komisjon märtsis ettepaneku muuta Euroopa kriminaalõigusraamistikku seoses võitlusega inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu, mis mõjutab eriti kõige haavatavamaid naisi ja tütarlapsi. Mis puudutab palvet korraldada naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta, on komisjon põhjaliku uuringu alusel teinud järelduse, et oleks enneaegne võtta selline asi ette enne, kui on koostatud tõeline vägivalla vastu võitlemise strateegia."@et5
"Arvoisa puhemies, kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan päivän johdosta komissio toistaa vahvan poliittisen sitoutumisensa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Tämä sitoutuminen näkyy tiedonannossa Tukholman ohjelmasta, jonka ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu erityisen huomion kiinnittäminen lapsen oikeuksiin ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien, kuten väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten ja vanhusten, suojeluun. Annan puheenvuoron nyt kollegalleni Benita Ferrero-Waldnerille. Vuosiksi 2006–2010 laatimallaan naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmalla Euroopan komissio sitoutui auttamaan seksuaalisen väkivallan ja ihmiskauppaan liittyvän väkivallan poistamisessa. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on myös tärkeä prioriteetti uudessa strategiassa, jota laaditaan parhaillaan ja joka noudattaa etenemissuunnitelmaa. On kuitenkin myös erittäin tärkeää rahoittaa itse kentällä toteutettavia käytännön toimenpiteitä. Komissio on jo tehnyt paljon väkivallan torjumiseksi Euroopassa Daphne-ohjelmalla. Sen toimia väkivallan ehkäisyn ja uhrien tukemisen aloilla on nyt laajennettava käytännönläheisemmillä toimenpiteillä. Komissio on ensinnäkin yksilöinyt Daphne III -ohjelman yhteydessä toimenpiteitä, joilla toteutetaan johdonmukaisempi EU:n strategia lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Vuonna 2009 myönnettyjen noin 17 miljoonan euron vuotuisten määrärahojen ansiosta komissio pystyi suuntaamaan toimensa suoraan riskiryhmille. Nämä määrärahat täydensivät kansallisilla ohjelmilla annettua tukea. Osana Daphne III -ohjelman vuoden 2010 työohjelmaa suunnitellaan asiantuntijaryhmän perustamista. Ryhmän avulla voidaan yksilöidä tarvittavia toimenpiteitä yhteisön tasolla ja kannustaa jäsenvaltioita yhteiseen lähestymistapaan. Komissio aikoo myös aloittaa tärkeän toteutettavuustutkimuksen, jolla arvioidaan, onko seksuaalista väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä mahdollista ja tarpeen yhdenmukaistaa EU:n tasolla. Tutkimuksen tulokset julkaistaan syksyllä 2010. Komissio aikoo kutsua koolle muun muassa jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, poliittisten ryhmien, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansainvälisten organisaatioiden edustajia tavoitteenaan laatia nykyistä yksiselitteisempi yhteisön politiikka. Lisäksi parhaiden toimintatapojen, normien ja toimintamallien vaihto oli jo eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston puitteissa joulukuussa 2007 järjestettyjen keskustelujen aiheena. Lopuksi, on tärkeää korostaa, että naisiin kohdistuvan väkivallan äärimmäisiä muotoja vastaan on taisteltava kovilla välineillä. Tätä varten komissio ehdotti maaliskuussa muutosta erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä vahingoittavaan ihmiskauppaan ja lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvään eurooppalaiseen rikosoikeudelliseen kehykseen. Mitä tulee pyyntöön järjestää naisiin kohdistuvan väkivallan eurooppalainen teemapäivä, komissio on perusteellisen tutkimuksen perusteella todennut, että olisi ennenaikaista tehdä tällainen aloite ennen kuin todellinen väkivallan torjuntastrategia on laadittu."@fi7
". Elnök asszony, a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja alkalmából a Bizottság szeretné megújítani erőteljes politikai elkötelezettségét a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Ezt az elkötelezettséget a stockholmi programról szóló közlemény is tükrözi, amelynek prioritásai között szerepel, hogy különleges figyelmet kell szentelni a gyermekek jogainak és a különösen kiszolgáltatott személyek – mint például az erőszak áldozatává váló nők és az idősebbek – védelmének. Most szeretném átadni a szót kollégámnak, Ferrero-Waldner asszonynak. Az Európai Bizottság a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2006-2010 közötti időszakra szóló ütemtervével elkötelezte magát a szexuális erőszak és az emberkereskedelemmel összefüggő erőszak felszámolásának elősegítése mellett. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem az ütemtervet követő, jelenleg kidolgozás alatt álló új stratégiának is fontos prioritása lesz. Az alapvető gyakorlati intézkedések finanszírozása is döntő fontosságú. A Bizottság a Daphne program révén már sokat tett az erőszak elleni küzdelem előmozdításáért Európában. Az erőszak-megelőzés és a sértettek segítése terén tett erőfeszítéseit a Bizottságnak most gyakorlatiasabb intézkedések révén tovább kell erősítenie. Először is a Bizottságnak egyértelmű intézkedései vannak a Daphne III program összefüggésében egy következetesebb uniós stratégia végrehajtása érdekében a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak terén. A 2009-ben rendelkezésre álló, hozzávetőlegesen 17 millió EUR összegű éves költségvetésnek köszönhetően a Bizottság közvetlenül a veszélyeztetett csoportokat célozhatta meg. Ezek az alapok kiegészítették a nemzeti programok által biztosított támogatásokat. A Daphne III program részeként 2010-re előirányozták egy szakértői csoport létrehozását. Ez a csoport képes lesz segíteni a közösségi szinten szükséges intézkedések meghatározásában és a tagállamok közös megközelítésének ösztönzésében. A Bizottság egy fontos megvalósíthatósági tanulmányon is elkezd dolgozni, amely meg fogja állapítani, hogy lehetséges és szükséges-e uniós szinten harmonizálni a szexuális erőszakra és a gyermekek elleni erőszakra vonatkozó jogszabályokat. E tanulmány eredményeit 2010 őszén teszik közzé. A Bizottságnak az a szándéka, hogy összehozza a tagállamok kormányai, a közösségi intézmények, a képviselőcsoportok, a civil társadalmi szervezetek, a nemzetközi szervezetek stb. képviselőit azzal a céllal, hogy egy világosabb közösségi politikát fogalmazzanak meg. Ezenkívül a 2007 decemberében az európai bűnmegelőzési hálózat támogatásával rendezett viták keretében már megkezdődött a legjobb gyakorlatok, előírások és az beavatkozási modellek cseréje. Végül pedig fontos hangsúlyozni, hogy a nők elleni erőszak szélsőséges formái ellen a legkeményebb eszközökkel kell küzdeni. Ezért a Bizottság márciusban javasolta a legkiszolgáltatottabb nőket és lányokat érintő emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemre vonatkozó európai bűnüldözési keret módosítását. A nők elleni erőszak európai napjának megszervezésével kapcsolatban elmondanám, hogy a Bizottság egy alapos vizsgálat alapján azt a következtetést vonta le, hogy ez az intézkedés elhamarkodott lenne; előbb egy hiteles stratégiát kell megfogalmazni az erőszak elleni küzdelemre vonatkozóan."@hu11,11
"Signora Presidente, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione vuole ribadire il suo forte impegno politico nella lotta contro la violenza ai danni delle donne. Questo impegno si riflette nella comunicazione sul programma di Stoccolma che include, tra le priorità, la necessità di riservare un’attenzione specifica ai diritti del bambino e alla protezione delle persone particolarmente vulnerabili, come le donne vittime di violenza e gli anziani. E vorrei passare adesso la parola alla collega commissario Ferrero-Waldner. Con la tabella di marcia per la parità fra le donne e gli uomini (2006-2010), la Commissione europea si è impegnata a contribuire allo sradicamento della violenza a sfondo sessuale e alla tratta di esseri umani. La lotta alla violenza nei confronti delle donne sarà altresì una priorità importante della nuova strategia che stiamo preparando e che farà seguito alla tabella di marcia. Ma è fondamentale anche finanziare azioni concrete sul campo. La Commissione ha già contribuito in maniera considerevole alla lotta contro la violenza in Europa con il programma Daphne, i cui risultati nel campo della prevenzione della violenza e dell’aiuto alle vittime devono essere adesso rafforzati da azioni più concrete. Innanzi tutto, la Commissione ha già individuato azioni nell’ambito del programma Daphne III per attuare una strategia dell’Unione europea più coerente al fine di combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Grazie a uno stanziamento annuale di circa 17 milioni di euro nel 2009, la Commissione ha sovvenzionato direttamente i gruppi a rischio, e ciò in aggiunta agli aiuti conferiti dai programmi nazionali. Nel piano di lavoro del programma Daphne III per il 2010 si prospetta la creazione di un gruppo di consulenza composto da esperti. Questo gruppo potrà contribuire a individuare le azioni necessarie a livello comunitario e incentivare un approccio comune tra gli Stati membri. La Commissione inizierà così uno studio di fattibilità importante che valuterà se è possibile e necessario armonizzare a livello comunitario la legislazione per contrastare la violenza a sfondo sessuale e la violenza contro i bambini; i risultati dello studio saranno pubblicati nell’autunno del 2010. La Commissione ha intenzione di riunire i rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dei gruppi politici, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni internazionali, eccetera, al fine di elaborare una politica comunitaria più esplicita. Del resto, lo scambio delle buone pratiche, degli standard e dei modelli di intervento è già stato oggetto di dibattiti organizzati nel dicembre del 2007, sotto l’egida della rete europea di prevenzione della criminalità. Infine, bisogna sottolineare che le forme estreme di violenza contro le donne devono essere combattute con gli strumenti più severi. In tal senso, la Commissione ha proposto in marzo una modifica dell’assetto penale europeo in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, un aspetto che tocca, in particolare, le donne e le ragazze più vulnerabili. Quanto alla richiesta di organizzare un anno europeo contro la violenza nei confronti delle donne, dopo una valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che tale iniziativa sarebbe prematura prima dell’elaborazione di una vera strategia per combattere la violenza."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarptautinės smurto prieš moteris panaikino dienos proga Komisija norėtų dar kartą pasakyti, kad yra prisiėmusi tvirtą politinį įsipareigojimą kovoti su smurtu prieš moteris. Į šį įsipareigojimą atsižvelgta komunikate dėl Stokholmo programos, prie kurios prioritetų priskiriamas reikalavimas ypatingą dėmesį skirti vaikų teisėms ir apsaugoti ypač pažeidžiamus žmones, pvz., smurto aukas ir pagyvenusius žmones. Dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegei B. Ferrero-Waldner. Savo moterų ir vyrų lygybės gairėmis 2006–2010 m. Europos Komisija įsipareigojo padėti panaikinti seksualinį smurtą ir smurtą, susijusį su prekyba žmonėmis. Kova su smurtu prieš moteris taip pat bus svarbus naujos strategijos, kuri pasirodys po gairių ir kuri šiuo metu rengiama, prioritetas. Tačiau taip pat itin svarbu finansuoti vietoje taikomas praktines priemones. Komisija jau daug padarė, kad padėtų kovoti su smurtu Europoje pasinaudodama „Daphne“ programa. Dabar jos reakcija smurto prevencijos ir paramos aukoms srityje turi būti gerinama labiau praktinėmis priemonėmis. Pirma, Komisija priemones pagal „Daphne III“ programą nustatė siekdama įgyvendinti nuoseklesnę ES kovos su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris strategiją. Dėl to, kad 2009 m. buvo numatytas apytikriai 17 mln. EUR biudžetas, Komisija tiesiogiai įskyrė jį rizikos grupėms. Šios lėšos buvo papildė pagalbą, teikiamą pagal nacionalines programas. Sukurti ekspertų peržiūros grupę numatyta pagal 2010 m. „Daphne III“ darbo programą. Ši grupė turės galimybę padėti nustatyti Bendrijos lygmeniu reikalingas priemones ir ugdyti bendrą valstybių narių požiūrį. Be to, Komisija pradės rengti svarbų ekonominio pagrįstumo tyrimą, kurį atliekant bus įvertinta, ar įmanoma ir ar reikia ES lygmeniu suderinti teisės aktus dėl seksualinio smurto ir smurto prieš vaikus. Šios analizės rezultatai bus pateikti 2010 m. rudenį. Komisija ketina sukvieti valstybių narių vyriausybių, Bendrijos institucijų, frakcijų, pilietinės visuomenės organizacijų, tarptautinių organizacijų ir kitų organizacijų atstovus, kad būtų parengta aiškesnė Bendrijos politika. Be to, keitimosi gerąja patirtimi, standartų ir intervencijos modelių tema jau buvo svarstoma diskusijose, kurias 2007 m. gruodžio mėn. organizavo ir rėmė Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas. Galiausiai svarbu pabrėžti, kad su kraštutinių formų smurtu prieš moteris turi būti kovojama griežčiausiomis priemonėmis. Šiuo tikslu Komisija kovo mėn. pasiūlė pakeisti Europos baudžiamąją sistemą, susijusią su kova su prekyba žmonėmis ir vaikų seksualiniu išnaudojimu, kuris turi neigiamą poveikį labiausiai pažeidžiamoms moterims ir ypač mergaitėms. Dėl reikalavimo paskelbti Europos smurto prieš moteris panaikinimo dieną Komisija, remdamasi išsamiu tyrimu, padarė išvadą, kad kol nėra parengta tikra kovos su smurtu strategija, būtų per anksti imtis tokios iniciatyvos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, atzīmējot Starptautisko vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu, Komisija vēlas atkārtoti paust savu stingro politisko apņēmību apkarot vardarbību pret sievietēm. Šī apņēmība ir atspoguļota Komisijas paziņojumā par Stokholmas programmu, kura prioritātēm ir ietverta nepieciešamība pievērst īpašu uzmanību bērnu tiesībām un īpaši neaizsargātu personu, tādu kā no vardarbības cietušu sieviešu un gados vecāku cilvēku aizsardzībai. Tagad es vēlos dot vārdu savai kolēģei kundzei. Ar savu ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2006. – 2010. gadam Eiropas Komisija ir apņēmusies palīdzēt izskaust seksuālo vardarbību un vardarbību, kas saistīta ar cilvēku tirdzniecību. Vardarbības pret sievietēm apkarošana būs arī svarīga jaunās stratēģijas prioritāte, kas sekos ceļvedim un kas pašlaik tiek izstrādāta. Taču vitāli svarīga ir arī praktisku pasākumu finansēšana uz vietas. Komisija šobrīd jau ir daudz izdarījusi, lai palīdzētu apkarot vardarbību Eiropā, īstenojot programmu . Tagad ir jāpaplašina tās darbība vardarbības novēršanas un upuru atbalsta jomā, veicot vairāk praktiskas dabas pasākumus. Pirmkārt, Komisija ir noteikusi pasākumus programmas kontekstā, lai īstenotu saskaņotāku ES stratēģiju pret bērniem, jauniešiem un sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai. Pateicoties 2009. gada budžetam, kas bija aptuveni EUR 17 miljoni, Komisija tieši novirzīja līdzekļus riska grupām. Šis atbalsts tika sniegts papildus tai palīdzībai, ko nodrošināja valstu programmas. Kā daļa no 2010. gada darba programmas ir paredzēta ekspertu pārskata grupa. Šī grupa varēs palīdzēt noteikt nepieciešamos pasākumus Kopienas līmenī un veicināt kopēju pieeju dalībvalstīs. Komisija arī sāks darbu pie svarīgas priekšizpētes, kas izvērtēs, vai ir iespējams un nepieciešams saskaņot tiesību aktus par seksuālo vardarbību un vardarbību pret bērniem ES līmenī. Šī pētījumu rezultāti tiks iesniegti 2010. gada rudenī. Komisija plāno piesaistīt pārstāvjus no dalībvalstu valdībām, Kopienas iestādēm, politiskajām grupām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskajām organizācijām un tā tālāk ar mērķi izstrādāt skaidrāku Kopienas politiku. Turklāt labas prakses, standartu un intervences modeļu apmaiņa jau ir bijusi diskusiju temats, kas Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla vadībā tika organizētas 2007. gada decembrī. Visbeidzot, ir būtiski uzsvērt, ka vardarbības pret sievietēm ekstrēmākie veidi ir jāapkaro ar visbargākajiem instrumentiem. Šajā saistībā martā Komisija ierosināja izmaiņas Eiropas krimināltiesību sistēmā saistībā ar cīņu pret cilvēku tirdzniecību un bērnu seksuālo izmantošanu, kas īpaši ietekmē vismazāk aizsargātās sievietes un meitenes. Kas attiecas uz lūgumu organizēt Eiropas dienu vardarbības pret sievietēm apkarošanai, pēc padziļināta pētījuma Komisija ir secinājusi, ka būtu pāragri veikt šādu iniciatīvu, pirms ir izstrādāta īsta stratēģija vardarbības apkarošanai."@lv13
"Madame la Présidente, à l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Commission souhaite réitérer son engagement politique fort de lutter contre la violence envers les femmes. Cet engagement est reflété dans la communication sur le programme de Stockholm qui inclut, parmi ses priorités, la nécessité de donner une attention particulière aux droits de l'enfant et à la protection des personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes victimes de violences et les personnes âgées. Et je voudrais maintenant passer la parole à ma collègue, Mme Benita Ferrero-Waldner. Avec sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010, la Commission européenne s'est engagée à contribuer à l'éradication de la violence liée au sexe et à la traite des êtres humains. La lutte contre la violence envers les femmes sera également une priorité importante de la nouvelle stratégie qui suivra la feuille de route et qui est actuellement en cours de préparation. Toutefois, il est aussi primordial de financer des actions concrètes sur le terrain. La Commission a déjà beaucoup contribué à la lutte contre la violence en Europe par le biais du programme Daphné. Sa réponse dans le domaine de la prévention de la violence et de l'aide aux victimes doit être maintenant renforcée par des actions plus concrètes. Tout d'abord, la Commission a identifié des actions dans le cadre du programme Daphné III, pour mettre en place une stratégie plus cohérente de l'Union européenne pour combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes. Grâce à un budget annuel d'environ 17 millions d'euros en 2009, la Commission a ciblé directement les groupes à risques et ce, en complément des aides apportées par les programmes nationaux. Dans le programme de travail de Daphné III pour 2010, l'établissement d'un groupe consultatif d'experts est envisagé. Ce groupe pourra aider à identifier des actions nécessaires au niveau communautaire et encourager une approche commune entre les États membres. La Commission débutera aussi une étude importante de faisabilité qui évaluera s'il est possible et nécessaire d'harmoniser la législation contre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les enfants au niveau de l'Union européenne, dont les résultats seront présentés à l'automne 2010. L'intention de la Commission est de réunir des représentants des gouvernements des États membres, des institutions communautaires, des groupes politiques, des organisations de la société civile, des organisations internationales, etc., en vue de l'élaboration d'une politique communautaire plus explicite. Par ailleurs, l'échange de bonnes pratiques, de standards et de modèles d'intervention a déjà fait l'objet de discussions organisées en décembre 2007, sous les auspices du réseau européen de la prévention de la criminalité. Enfin, il faut souligner que les formes extrêmes de violence contre les femmes doivent être combattues avec les instruments les plus sévères. Dans ce sens, la Commission a proposé, au mois de mars, une modification du cadre pénal européen en matière de lutte contre la traite d'êtres humains et contre l'exploitation sexuelle des enfants, ce qui touche en particulier les femmes et les filles les plus vulnérables. Concernant la demande de l'organisation d'une année européenne sur la violence contre les femmes, sur la base d'une évaluation approfondie, la Commission a conclu qu'une telle initiative serait prématurée avant qu'une véritable stratégie pour combattre la violence soit élaborée."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen wenst de Commissie haar sterke politieke verbintenis te herhalen om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Deze verbintenis vindt zijn afspiegeling in de mededeling over het programma van Stockholm, dat als een van zijn prioriteiten de noodzaak omvat om bijzondere aandacht te schenken aan de rechten van het kind en aan de bescherming van zeer kwetsbare personen, zoals vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, en ouderen. En dan geef ik nu het woord aan mijn collega, mevrouw Ferrero-Waldner. Met haar routekaart voor de gelijkheid van mannen en vrouwen voor de periode 2006-2010 heeft de Europese Commissie zich ertoe verplicht actief bij te dragen aan het uitbannen van gendergerelateerd geweld en mensenhandel. Bestrijding van geweld tegen vrouwen zal ook een belangrijke prioriteit zijn van de nieuwe strategie die op de routekaart volgt en die momenteel in voorbereiding is. Maar het is tevens van groot belang concrete maatregelen te financieren. Via het Daphne-programma heeft de Commissie al veel bijgedragen aan de strijd tegen geweld in Europa. Haar reactie op het gebied van geweldpreventie en slachtofferhulp dient nu door concretere maatregelen kracht te worden bijgezet. Allereerst heeft de Commissie een inventaris opgemaakt van de maatregelen in het kader van het Daphne III-programma om te kunnen zorgen voor een meer coherente EU-strategie ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen. Dankzij het jaarlijks budget van ongeveer 17 miljoen euro in 2009 kan de Commissie haar maatregelen rechtstreeks op de risicogroepen richten; dat bedrag komt boven op de steun uit hoofde van de nationale programma’s. In het werkprogramma van Daphne III voor 2010 is de oprichting van een raadgevende groep van deskundigen voorzien. Deze groep zal behulpzaam kunnen zijn bij het opmaken van de inventaris van maatregelen die op communautair niveau nodig zijn, en bij het bevorderen van een gezamenlijke aanpak van de lidstaten. De Commissie zal ook een begin maken met een belangrijkw haalbaarheidsstudie om na te gaan of het mogelijk en noodzakelijk is de wetgeving tegen gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen op EU-niveau te harmoniseren. De resultaten daarvan zullen in de herfst van 2010 worden gepresenteerd. De Commissie is voornemens om vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, communautaire instellingen, politieke groeperingen, maatschappelijke organisaties, internationale organisaties, enzovoort, bijeen te roepen om een explicieter communautair beleid uit te werken. Bovendien is de uitwisseling van goede praktijken, normen en modellen voor optreden reeds het onderwerp geweest van discussies die in december 2007 onder auspiciën van het Europees netwerk ter preventie van criminaliteit zijn georganiseerd. Tot slot wil ik benadrukken dat extreme vormen van geweld tegen vrouwen met de krachtigste middelen dienen te worden bestreden. Daartoe heeft de Commissie in maart een wijziging voorgesteld van het Europees strafrechtelijk kader met betrekking tot de strijd tegen mensenhandel en tegen seksuele uitbuiting van kinderen, die met name betrekking heeft op de meest kwetsbare vrouwen en meisjes. Ten aanzien van het verzoek tot het organiseren van een Europees jaar inzake nultolerantie voor geweld tegen vrouwen heeft de Commissie op basis van een diepgaande evaluatie besloten dat een dergelijk initiatief prematuur zou zijn en dat eerst een echte strategie voor de bestrijding van geweld dient te worden uitgewerkt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet Komisja chciałaby po raz kolejny zaznaczyć swoje silne polityczne zaangażowanie w walkę z przemocą wobec kobiet. Zaangażowanie to znalazło odzwierciedlenie w komunikacie na temat programu sztokholmskiego, który wśród swoich priorytetów obejmuje potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na prawa dziecka i ochronę osób szczególnie zagrożonych, na przykład kobiet będących ofiarami przemocy oraz osób starszych. Pragnę przekazać głos mojej koleżance, pani Benicie Ferrero-Waldner. W planie działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 Komisja Europejska zobowiązała się do dalszego wspierania walki z przemocą seksualną oraz przemocą związaną z handlem ludźmi. Zwalczanie przemocy wobec kobiet stanowić będzie również istotny nadrzędny cel nowej strategii, która nastąpi po planie działania i która jest w trakcie opracowywania. Niezwykle istotne jednak jest również finansowanie praktycznych działań u podstaw. Komisja zrobiła już bardzo wiele w kierunku wspierania walki z przemocą w Europie, realizując program Daphne. Jej stanowisko w kwestii zapobiegania przemocy i wspierania ofiar trzeba teraz wzmocnić bardziej konkretnymi działaniami. Po pierwsze, w kontekście programu Daphne III Komisja określiła środki dla wdrożenia bardziej spójnej strategii UE na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Dzięki rocznemu budżetowi w wysokości około 17 milionów euro w 2009 roku Komisja skierowała pomoc bezpośrednio do zagrożonych grup. Fundusze te stanowiły dodatkowe finansowanie obok pomocy, którą zapewniły programy krajowe. Jako element prac w ramach programu Daphne III na rok 2010 planuje się powołać grupę ekspercką. Jej zadaniem będzie pomoc w określaniu środków na szczeblu Wspólnoty oraz zachęcanie do wypracowania przez państwa członkowskie wspólnego podejścia. Komisja rozpocznie również prace nad ważnym studium wykonalności, które oceni ewentualną możliwość i konieczność harmonizacji prawodawstwa dotyczącego przemocy seksualnej i przemocy wobec dzieci na szczeblu UE. Wyniki tego studium zostaną przedstawione jesienią 2010 roku. Komisja zamierza zgromadzić przedstawicieli rządów państw członkowskich, instytucji wspólnotowych, grup politycznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych itd., z zamiarem opracowania bardziej przejrzystej polityki wspólnotowej. Ponadto wymiana najlepszych praktyk, standardów i modeli interwencji była już przedmiotem dyskusji zorganizowanych w grudniu 2007 roku pod auspicjami Europejskiej sieci zapobiegania przestępczości. Wreszcie, należy podkreślić, że skrajne formy przemocy wobec kobiet muszą być zwalczane przy pomocy najbardziej surowych instrumentów. Dlatego w marcu Komisja zaproponowała zmianę przepisów europejskiego prawa karnego w zakresie handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci, dotykających w szczególności najbardziej zagrożone przemocą kobiety i dziewczęta. Jeśli chodzi o wniosek w sprawie zorganizowania europejskiego dnia walki z przemocą wobec kobiet, to po przeprowadzeniu dogłębnej analizy Komisja stwierdziła, że przed opracowaniem ogólnej strategii walki z przemocą, podjęcie takiej inicjatywy byłoby przedwczesne."@pl16
"Senhora Presidente, por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Comissão gostaria de reiterar o seu firme compromisso político para com o combate à violência contra as mulheres. Este compromisso encontra-se reflectido na comunicação sobre o Programa de Estocolmo, que inclui entre as suas prioridades a necessidade de prestar uma atenção especial aos direitos das crianças e à protecção de pessoas particularmente vulneráveis, como as mulheres vítimas de violência e as pessoas idosas. Gostaria agora de dar a palavra à minha colega Benita Ferrero-Waldner. Com o seu roteiro para igualdade entre mulheres e homens para o período 2006-2010, a Comissão Europeia comprometeu-se a contribuir para a erradicação da violência sexual e da violência. O combate à violência contra as mulheres será também uma importante prioridade da nova estratégia, que seguirá o roteiro e que está a ser preparada neste momento. No entanto, é também primordial financiar medidas concretas no terreno. A Comissão já contribuiu em larga medida para a luta contra a violência na Europa através do programa Daphne. A sua resposta nos domínios da prevenção da violência e do apoio às vítimas deverá agora ser reforçado através de medidas mais concretas. Antes de mais, a Comissão identificou medidas no âmbito do programa Daphne III, a fim de implementar uma estratégia da UE mais coerente para combater a violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Graças a um orçamento anual de aproximadamente 17 milhões de euros em 2009, a Comissão visou directamente os grupos de risco. Estes fundos complementaram a ajuda prestada pelos programas nacionais. O programa de trabalho do programa Daphne III para 2010 prevê a criação de um grupo consultivo de peritos. Este grupo poderá ajudar a identificar medidas necessárias a nível comunitário e encorajar uma abordagem comum entre os Estados-Membros. A Comissão irá começar também a trabalhar num importante estudo de viabilidade destinado a avaliar se é possível e necessário harmonizar a legislação contra a violência sexual e a violência contra as crianças a nível da UE. Os resultados desse estudo serão apresentados no Outono de 2010. A Comissão tenciona reunir representantes dos governos dos Estados-Membros, instituições comunitárias, de grupos políticos, de organizações da sociedade civil, de organizações internacionais, etc., tendo em vista a elaboração de uma política comunitária mais explícita. Além disso, o intercâmbio de boas práticas, de normas e de modelos de intervenção já foi tema de debates organizados em Dezembro de 2007, sob os auspícios da Rede Europeia de prevenção da criminalidade. Por último, importa salientar que as formas extremas de violência contra as mulheres devem ser combatidas com os instrumentos mais severos. Nesse sentido, a Comissão propôs, no mês de Março, uma modificação do enquadramento penal europeu em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos e contra a exploração sexual de crianças, que afecta sobretudo as mulheres vulneráveis e as jovens em particular. Quanto ao pedido de organização de um ano europeu sobre a violência contras a mulheres, a Comissão concluiu, com base numa avaliação aprofundada, que uma iniciativa dessa natureza seria prematura antes de ter sido elaborada uma verdadeira estratégia de combate à violência."@pt17
"Doamnă preşedintă, cu ocazia Zilei internaţionale a eliminării violenţei împotriva femeii, Comisia ar vrea să reitereze puternicul său angajament politic pentru combaterea violenţei împotriva femeilor. Acest angajament se reflectă în comunicarea privind Programul de la Stockholm, ale cărui priorităţi includ necesitatea de a acorda o atenţie specială drepturilor copilului şi protecţiei persoanelor deosebit de vulnerabile, precum femeile victime ale violenţei şi bătrânii. Acum, aş vrea să dau cuvântul colegei mele, dna Ferrero-Waldner. În foaia sa de parcurs pentru egalitate între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2010, Comisia Europeană şi-a luat angajamentul de a contribui la eradicarea violenţei sexuale şi a violenţei legate de traficul de carne vie. Combaterea violenţei împotriva femeii va fi o prioritate importantă şi pentru noua strategie, care va urma foaia de parcurs şi care se află în stadiu de proiect în prezent. Cu toate acestea, o importanţă vitală o are finanţarea măsurilor practice în teren. Comisia a făcut deja foarte mult pentru a ajuta la combaterea violenţei în Europa prin intermediul Programului Daphne. Reacţia sa în domeniul prevenirii violenţei şi al sprijinului acordat victimelor trebuie întărită acum prin creşterea numărului măsurilor practice. Mai întâi, Comisia a identificat măsuri în contextul Programului Daphne III pentru a implementa o strategie mai consecventă a UE pentru combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor. Datorită unui buget anual de cca 17 milioane de euro în 2009, Comisia s-a concentrat asupra grupurilor de risc în mod direct. Aceste fonduri au fost complementare ajutoarelor furnizate prin programele naţionale. Se are în vedere crearea unui grup de experţi pentru evaluare ca parte a programului de lucru pentru Daphne III pentru 2010. Acest grup va putea contribui la identificarea măsurilor necesare la nivel comunitar şi va încuraja o abordare comună între statele membre. Comisia va începe să lucreze, de asemenea, la un important studiu de fezabilitate care va evalua dacă este posibil şi necesar să se armonizeze legislaţia referitoare la violenţa sexuală şi la violenţa împotriva copiilor la nivelul UE. Rezultatele acestui studiu vor fi prezentate în toamna 2010. Comisia intenţionează să reunească reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, ai instituţiilor comunitare, ai grupurilor politice, ai organizaţiilor societăţii civile, ai organizaţiilor internaţionale şi aşa mai departe, cu scopul de a elabora o politică comunitară mai explicită. Mai mult decât atât, schimbul de bune practici, standarde şi modele de intervenţie a fost deja subiectul discuţiilor organizate în decembrie 2007, sub auspiciile Reţelei Europene de Prevenire a Infracţiunilor. În cele din urmă, este important să se evidenţieze faptul că formele extreme de violenţă împotriva femeilor trebuie combătute cu cele mai dure instrumente. În acest scop, Comisia a propus în martie o schimbare a cadrului penal european în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de carne vie şi a exploatării sexuale a copiilor, care afectează cele mai vulnerabile femei şi tinerele fete în special. În ceea ce priveşte solicitarea de a se organiza o zi europeană a combaterii violenţei împotriva femeii, Comisia a concluzionat, pe baza unui studiu amănunţit, că ar fi prematur să se ia o astfel de iniţiativă înaintea elaborării unei strategii reale pentru combaterea violenţei."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Komisia by chcela pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách zopakovať svoj silný politický záväzok bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Tento záväzok je vyjadrený v oznámení o Štokholmskom programe, medzi ktorého priority patrí potreba venovať osobitnú pozornosť právam dieťaťa a ochrane ľudí, ktorí sú zvlášť zraniteľní, ako sú ženské obete násilia a starší ľudia. Teraz by som rád odovzdal slovo mojej kolegyni pani Ferrerovej-Waldnerovej. Európska komisia sa prostredníctvom svojho plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2006 – 2010 zaviazala, že pomôže odstrániť sexuálne násilie a násilie spojené s obchodovaním s ľuďmi. Boj proti násiliu páchanému na ženách bude tiež dôležitou prioritou novej stratégie, ktorá bude nadväzovať na tento plán a ktorá sa v súčasnosti pripravuje. Veľmi dôležité je však aj financovanie praktických opatrení v tejto oblasti. Komisia už veľmi pomohla v boji proti násiliu v Európe prostredníctvom programu Daphne. Jej reakciu v oblastiach prevencie násilia a podpory obetiam musia teraz umocniť praktickejšie opatrenia. Po prvé, Komisia stanovila opatrenia v rámci programu Daphne III s cieľom realizovať dôslednejšiu stratégiu EÚ v oblasti boja proti násiliu páchanému na deťoch, mladých ľuďoch a ženách. Komisia sa vďaka ročnému rozpočtu, ktorý v roku 2009 dosahoval približne 17 miliónov EUR, zamerala priamo rizikové skupiny. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté navyše k pomoci, ktorú poskytujú vnútroštátne programy. Ako súčasť pracovného programu Daphne III na rok 2010 sa plánuje vytvorenie expertnej hodnotiacej skupiny. Táto skupina bude schopná pomôcť pri identifikácii opatrení, ktoré sú potrebné na úrovni Spoločenstva, a podporiť spoločný prístup členských štátov. Komisia začne pracovať aj na dôležitej štúdii uskutočniteľnosti, ktorá posúdi, či je možné a potrebné na úrovni EÚ zosúladiť právne predpisy v oblasti sexuálneho násilia a násilia páchaného na deťoch. Výsledky tejto štúdie budú predložené na jeseň 2010. Komisia má v úmysle spojiť zástupcov vlád členských štátov, inštitúcií Spoločenstva, politických skupín, organizácií občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a podobne s cieľom navrhnúť konkrétnejšiu politiku Spoločenstva. Výmena osvedčených postupov, noriem a intervenčných modelov už okrem toho bola predmetom diskusií, ktoré sa uskutočnili v decembri 2007 pod záštitou Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti. Na záver je dôležité zdôrazniť, že proti extrémnym formám násilia páchaného na ženách sa musí bojovať pomocou najprísnejších nástrojov. V tejto súvislosti Komisia v marci navrhla zmenu európskeho trestnoprávneho rámca v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania detí, ktoré postihuje predovšetkým najzraniteľnejšie ženy a dievčatá. Komisia v súvislosti s požiadavkou zorganizovať Európsky deň proti násiliu páchanému na ženách dospela na základe hĺbkovej štúdie k záveru, že by bolo predčasné prijať túto iniciatívu pred navrhnutím skutočnej stratégie boja proti násiliu."@sk19
"Gospa predsednica, ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami bi Komisija želela ponovno izraziti svojo politično zavezo boju proti nasilju nad ženskami. Ta zaveza se kaže v poročilu o stockholmskem programu, v katerem je med prednostnimi nalogami opredeljena tudi potreba po namenjanju večje pozornosti pravicam otrok in zaščiti še posebej ranljivih ljudi, kot so ženske žrtve nasilja in starejši. Zdaj bi želela prepustiti besedo moji kolegici, gospe Ferrero-Waldner. S svojim načrtom za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 je Evropska komisija dala zavezo, da bo pomagala pri izkoreninjanju spolnega nasilja in nasilja, povezanega s trgovino z ljudmi. Boj proti nasilju nad ženskami bo tudi pomembna prednostna naloga nove strategije, ki bo sledila načrtu in ki je trenutno v pripravi. Vendar pa je tudi ključnega pomena, da se financirajo ukrepi, ki se izvajajo v praksi. Komisija je s programom Daphne opravila že veliko, da bi pomagala v boju proti nasilju v Evropi. Njen odziv na področju preprečevanja nasilja in zaščite žrtve morajo zdaj okrepiti bolj praktični ukrepi. Prvič, Komisija je v okviru programa Daphne III opredelila ukrepe za namen izvajanja doslednejše strategije EU za boj proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami. Zahvaljujoč letnemu proračunu v višini približno 17 milijonov EUR v letu 2009, se je Komisija usmerila naravnost v tvegane skupine. Ta sredstva so bila dodatek k pomoči, ki prihaja iz nacionalnih programov. Kot del delovnega programa Daphne III za leto 2010 je predvideno oblikovanje nove strokovne skupine za pregled. Ta bo lahko pomagala opredeliti potrebne ukrepe na ravni Skupnosti in spodbuditi skupen pristop med državami članicami. Komisija bo začela pripravljati tudi pomembno študijo izvedljivosti, ki bo ocenila, ali je mogoče in ali je potrebno uskladiti zakonodajo o spolnem nasilju in nasilju nad otroki na ravni EU. Rezultati te študije bodo predstavljeni jeseni 2010. Komisija namerava povezati predstavnike vlad držav članic, institucij Skupnosti, političnih skupin, organizacij civilne družbe, mednarodnih organizacij in tako dalje, da bi oblikovala določnejšo politiko Skupnosti. Poleg tega je bila izmenjava najboljših praks, standardov in modelov posredovanja že predmet razprav, organiziranih decembra 2007, pod okriljem Evropske mreže za preprečevanje kriminala. Nazadnje je treba poudariti, da se je treba proti skrajnim oblikam nasilja nad ženskami boriti z najbolj neusmiljenimi instrumenti. Zato je Komisija marca predlagala spremembo evropskega kazenskega okvira v zvezi z bojem proti trgovini z ljudmi in spolnem izkoriščanju otrok, katerih žrtve so predvsem ranljive ženske in deklice. Ob upoštevanju prošnje za organiziranje evropskega dne boja proti nasilju nad ženskami je Komisija na podlagi poglobljene študije sklenila, da bi bilo prenagljeno, če bi se takšna pobuda sprejela še pred pripravo dejanske strategije za bolj proti nasilju."@sl20
"Fru talman! På internationella dagen mot våld mot kvinnor vill kommissionen upprepa att vi har ett starkt politiskt engagemang för att bekämpa våld mot kvinnor. Detta engagemang återspeglas i meddelandet om Stockholmsprogrammet, där några av prioriteringarna är behovet att särskilt uppmärksamma barns rättigheter och skydda människor som är särskilt sårbara, såsom kvinnliga brottsoffer och äldre. Nu lämnar jag ordet till min kollega Benita Ferrero-Waldner. Genom färdplanen för jämställdhet mellan män och kvinnor för perioden 2006–2010 gjorde Europeiska kommissionen ett åtagande att hjälpa till att utrota sexuellt våld och våld som är förbundet med människohandel. Att bekämpa våld mot kvinnor kommer också att vara en viktig prioriterad fråga i den nya strategin, som kommer att följa på färdplanen och som nu håller på att utarbetas. Det är emellertid också mycket viktigt att finansiera praktiska åtgärder ute på fältet. Kommissionen har redan gjort en hel del för att bidra till att bekämpa våld i Europa genom Daphneprogrammet. Nu måste responsen i fråga om att förebygga våld och stödja offer förstärkas med mer praktiska åtgärder. För det första har kommissionen identifierat åtgärder i samband med Daphne III-programmet i syfte att genomföra en mer konsekvent EU-strategi för att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor. Tack vare en årsbudget på omkring 17 miljoner euro 2009 kunde kommissionen rikta in sig direkt på riskgrupperna. Dessa medel kommer utöver det stöd som ges genom nationella program. En expertgrupp kommer att tillsättas som ett inslag i arbetsprogrammet i Daphne III för 2010. Denna grupp ska hjälpa till att urskilja nödvändiga åtgärder på gemenskapsnivå och stimulera till en gemensam strategi för medlemsstaterna. Kommissionen kommer också att börja arbeta på en viktig genomförandestudie som ska utvisa om det är möjligt och nödvändigt att harmonisera lagstiftningen om sexuellt våld och våld mot barn på EU-nivå. Resultaten av denna studie kommer att presenteras under hösten 2010. Kommissionen tänker sammanföra företrädare för medlemsstaternas regeringar, gemenskapens institutioner, politiska grupper, civilsamhällets organisationer, internationella organisationer och så vidare, i syfte att utarbeta en tydligare gemenskapspolitik. Vidare diskuterades utbytet av bästa metoder, normer och modeller för insatser redan i december 2007, under ledning av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet. Slutligen är det viktigt att understryka att extrema former av våld mot kvinnor måste bekämpas med de kraftigaste instrumenten. I det syftet föreslog kommissionen i mars en förändring av EU:s straffrättsliga ram när det gäller kampen mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, som främst drabbar de mest sårbara kvinnorna och flickorna. När det gäller förslaget att organisera en europeisk dag mot våld mot kvinnor har kommissionen på grundval av en ingående studie dragit slutsatsen att det skulle vara för tidigt att ta ett sådant initiativ innan en verklig strategi för att bekämpa våldet har utarbetats."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daphne III"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph