Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-330"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-330"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Fru talman! Ärade ledamöter! Den ärade ledamoten och ordföranden för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män har tagit upp en allvarlig och brådskande fråga. Jag vill redan från början tydligt klargöra att våld mot kvinnor inte har någon plats i ett civiliserat samhälle. Beslutet 2007 om att inrätta Daphne III-programmet, som har betytt så mycket för att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor, har också varit viktigt. Jag välkomnar den verkan som Daphneprogrammet har haft och fortsätter att ha i våra samhällen. I er resolution har ni med rätta betonat att det saknas regelbundna och jämförbara uppgifter om olika typer av våld mot kvinnor. Rådet är också väl medvetet om att sammanställningen av korrekta och jämförbara uppgifter är väsentlig, om vi ska kunna förbättra vår förståelse av problemet med våld mot kvinnor på EU-nivå. Jag hoppas att Europeiska jämställdhetsinstitutet, som upprättats gemensamt av rådet och Europaparlamentet, kan lämna ett betydande bidrag på detta område. Rådet självt har redan vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till statistik om våld mot kvinnor. Rådet har arbetat inom ramen för handlingsplanen från Peking och antagit särskilda indikatorer inom tre områden som är relevanta här: 1) våld mot kvinnor i hemmet, 2) sexuella trakasserier på arbetsplatsen och 3) kvinnor och väpnade konflikter. Vi har gjort framsteg, men naturligtvis måste det göras mycket mer. Många av världens mest utsatta kvinnor bor i utvecklingsländer. Rådet, som är medvetet om detta, har antagit en serie slutsatser om jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet, där man betonar vikten av att ta itu med alla former av könsrelaterat våld, bland annat sådana skadliga sedvänjor och bruk som kvinnlig könsstympning. Men vi bör inte slå oss till ro med detta. Kvinnlig könsstympning, så kallade hedersbrott och tvångsäktenskap är också en realitet i EU. Europaparlamentet har konsekvent stått i spetsen när det gäller att mana till åtgärder mot skadliga sedvänjor. I linje med detta angreppssätt bekräftade rådet sitt engagemang för att skydda de mest utsatta i de slutsatser om flickors situation som rådet antog förra året. I dessa slutsatser betonade rådet, och jag citerar, att ”avskaffandet av alla former av våld mot flickor, inbegripet människohandel och skadliga sedvänjor, är av avgörande betydelse för flickors och kvinnors egenmakt och för att nå jämställdhet i samhället”. Som den ärade ledamoten har betonat i inledningen till sin fråga inverkar våld mot kvinnor skadligt på kvinnors förmåga att delta i det sociala, politiska och ekonomiska livet. Kvinnor som genom våld utesluts från social verksamhet, inbegripet sysselsättning, riskerar marginalisering och fattigdom. Detta för mig tillbaka till det helhetsperspektiv jag började med, och våldets strukturella art, som betonas i frågan till rådet. Problemet med våld mot kvinnor är ett mer omfattande problem – bristande jämställdhet. Den bredare kampanjen för att främja kvinnors egenmakt bidrar till att bekämpa våldet. Kvinnor som har frihet att utnyttja hela sin potential är mindre utsatta för våld än kvinnor i utanförskap. Rådet har också regelbundet förklarat att det är nödvändigt att lindra kvinnors fattigdom. Sysselsättning är ofta det bästa sättet att komma ur fattigdom. Det måste göras mer för att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Ekonomiska och sociala kriser gör kvinnor mer utsatta. Vid mötet den 30 november 2009 förväntas rådet anta en rad slutsatser om jämställdhet: förstärkning av tillväxt och sysselsättning – ett bidrag till Lissabonagendan efter 2010. Syftet är att garantera att både jämställdhetsintegrering och särskilda jämställdhetsåtgärder får en framträdande plats i framtida strategier. När vi högtidlighåller den tionde årsdagen av Förenta nationernas resolution, där den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor fastställs, erkänner vi vidden av detta problem. Samtidigt välkomnar vi också det faktum att nationerna arbetar gemensamt för att få slut på det. En stor del av vårt arbete för att bekämpa våld mot kvinnor här i Europa utförs inom en internationell ram. Vid sitt nästa möte i mars 2010 kommer FN:s kvinnokommission att genomföra femtonårsöversynen av handlingsplanen från Peking. Det svenska ordförandeskapet har redan utarbetat en rapport om de framsteg som gjorts i Europeiska unionen och de utmaningar som kvarstår. Den 30 november förväntas rådet anta en rad slutsatser i detta ärende. Handlingsplanen från Peking ger oss en struktur och en långfristig agenda för internationell jämställdhetspolitik. Rådet är aktivt engagerat i detta arbete, där en betydande del ägnas åt att bekämpa våld mot kvinnor. Problemet med våld mot kvinnor har inga nationella gränser. Vi måste ta itu med det på internationell nivå, både inom och utanför Europa. Vi måste öka kampen mot könsrelaterat våld i våra internationella uppgifter, och vi bör inte sluta ögonen för det våld som begås hemma, mot våra egna medborgare. Herr talman, ärade ledamöter! Jag upprepar vad jag sade i början: våld mot kvinnor har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Jag är tacksam mot parlamentet för att det tar upp denna fråga i dag. Ni har fullt stöd av rådet, av detta ordförandeskap och av alla som säger sin mening och försvarar principerna om rättvisa, jämställdhet och solidaritet. Detta år högtidlighåller vi den tionde årsdagen av Förenta nationernas resolution, i vilken den 25 november fastställs till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I dag tänker vi på de otaliga kvinnor och flickor som drabbas av våld i krigszoner och konfliktområden. Vi är medvetna om de lidanden som drabbar kvinnor i hela världen, kvinnor som våldtas, misshandlas eller trakasseras eller som blir föremål för skadliga sedvänjor. Vi uttrycker vår solidaritet med offren för tvångsäktenskap och våld som sker i form av hedersrelaterade brott, som kan vara allt från könsstympning till mord. Vi är medvetna om den oroväckande omfattning i vilken många olika typer av våld dagligen begås mot kvinnor i Europa. Våld mot kvinnor är ett problem som gäller ett stort antal olika politikområden. Detta anges tydligt i det förslag till resolution om avskaffandet av våld mot kvinnor som ni kommer att rösta om i morgon. Våld mot kvinnor är inte bara en fråga om brott och orättvisa mot kvinnor utan en fråga om män som gärningsmän och en jämställdhetsfråga. Den bästa strategin för att bekämpa våldet är genom att ta helhetsperspektiv och utgå från en bred definition av våld mot kvinnor. I allt sitt arbete för jämställdhet vägleds rådet av principen om jämställdhetsintegrering. Enligt artiklarna 2 och 3 i EG-fördraget ska rådet främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet. Rådet har vid flera tillfällen och i flera olika sammanhang tagit upp problemet med våld mot kvinnor. Jag vill gärna börja med något positivt. Ett av de mest framgångsrika exemplen hittills på jämställdhetsintegrering i EU är området kvinnor och väpnade konflikter, där en mer övergripande politik om att bekämpa våld mot kvinnor börjar framträda. Det är självklart att rådets förmåga att agera på detta område är begränsad till de befogenheter som anges i fördraget, och att medlemsstaterna har ansvaret för frågor som omfattas av deras behörighet, särskilt rättsliga och inrikes frågor samt hälsofrågor. Det är medlemsstaternas rättighet att utforma sina egna planer för att bekämpa våld mot kvinnor, men de drar också nytta av samarbete. Men dessutom förekommer åtgärder på EU-nivå. Att utrota könsrelaterat våld och människohandel är ett av de sex prioriterade områden som fastställs i kommissionens färdplan för jämställdhet 2006–2010. Under denna rubrik stöder kommissionen medlemsstaterna i att ta fram jämförbar statistik, samt öka medvetenheten, utbyta goda exempel och samarbeta om forskning. Vi ser nu fram emot kommissionens nya plan om jämställdhet för 2011–2015. Stockholmsprogrammet, som ska antas nästa månad, erbjuder en ram för att ta itu med många av de farhågor angående våld mot kvinnor som har uttryckts av Europaparlamentet. Vi ser fram emot en överenskommelse om programmet och att det senare genomförs. Under tiden sker det redan mycket på EU-nivå, särskilt när det gäller att öka medvetenheten, samla in information och utbyta goda exempel. Några av er var närvarande vid ordförandeskapets konferens i Stockholm nyligen om just strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, som utgjorde ett tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter och diskutera framtida politik."@sv22
lpv:translated text
"Paní předsedající, vážení poslanci, vážená poslankyně a předsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví zde upozornila na závažný a naléhavý problém. Ze všeho nejdříve bych ráda jasně řekla, že násilí vůči ženám nemá v civilizované společnosti co dělat. Mezitím probíhá na evropské úrovni spousta aktivit, především s cílem zvýšit informovanost, shromáždit informace a vyměnit si dobré zkušenosti. Někteří z vás se zúčastnili nedávné konference pořádané předsednictvím ve Stockholmu, jejímž tématem byly právě strategie pro boj proti násilí mužů vůči ženám a která dala účastníkům příležitost vyměnit si zkušenosti a projednat budoucí politiku. Důležité bylo také rozhodnutí z roku 2007 o zřízení programu Daphne III, který hraje velmi významnou roli v boji proti násilí vůči dětem, mladým lidem a ženám. Mám radost z toho, jaký vliv program Daphne měl a má na naši společnost. Ve svém usnesení správně zdůrazňujete, že nejsou k dispozici žádná pravidelná a srovnatelná data o různých typech násilí na ženách. Rada si je také vědoma, že sběr přesných a srovnatelných údajů je velmi důležitý, pokud máme být schopni na evropské úrovni lépe chápat problém násilí na ženách. Věřím, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů, založený společně Radou a Evropským parlamentem, může být v této oblasti dalším přínosem. Rada sama již přijala konkrétní opatření, aby zlepšila přístup ke statistikám o násilí na ženách. Rada podniká kroky v rámci Pekingské akční platformy a přijala zvláštní ukazatele, které jsou v této oblasti závažné: 1) násilí vůči ženám doma, 2) sexuální obtěžování na pracovišti a 3) ženy v ozbrojených konfliktech. Pokročili jsme, ale je nesporné, že je třeba udělat mnohem víc. Mnoho z těch nejzranitelnějších žen na světě žije v rozvojových zemích. Rada, jež si je tohoto faktu vědoma, přijala sérii závěrů týkajících se rovnosti pohlaví a posílení postavení žen v rozvojové spolupráci, v nichž zdůrazňujeme význam řešení všech forem násilí založeného na pohlaví, včetně tak škodlivých praktik a zvyků, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů. Avšak to by nám nemělo stačit. K mrzačení ženských pohlavních orgánů, tzv. zločinům ze cti a nuceným sňatkům dochází i v rámci EU. Evropský parlament byl vždy jedním z prvních, kteří požadovali opatření proti škodlivým tradičním metodám. V souladu s tímto přístupem Rada potvrdila svůj závazek chránit ty nejzranitelnější ve svých závěrech o situaci dívek. Tyto závěry Rada přijala minulý rok. V nich Rada zdůraznila, cituji, že “odstranění všech forem násilí vůči dívkám, včetně obchodování s lidmi a škodlivými tradičními metodami, je nezbytně nutné pro posílení postavení žen a dívek a pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami ve společnosti”. Jak zdůraznila vážená poslankyně v úvodu své otázky, násilí na ženách má negativní dopad na schopnost žen účastnit se společenského, politického a ekonomického života. Ženy, jež se v důsledku násilí ocitly vyloučeny ze sociálních aktivit, včetně zaměstnání, jsou vystaveny riziku chudoby a vyloučení ze společnosti. To mě přivádí zpět k holistickému přístupu, který jsem zmínila na začátku, a k strukturální povaze násilí, která byla zdůrazněna v otázce Radě. Problém násilí na ženách představuje mnohem obecnější problém – nedostatek rovnosti. Rozsáhlejší kampaň na podporu posílení postavení žen ve společnosti pomáhá v boji s násilím. Ženy, které mají možnost využít celý svůj potenciál, jsou odolnější vůči násilí než ženy, které jsou ze společnosti vyloučeny. Rada také opakovaně vysvětlila, že je nezbytné zmírnit ženskou chudobu. Zaměstnanost je často tím nejlepším způsobem, jak se zbavit chudoby. Je třeba udělat víc pro to, abychom usnadnili ženám zapojit se do pracovního trhu. Ekonomické a sociální krize dělají ženy zranitelnějšími. Na svém zasedání 30. října 2009 hodlá Rada přijmout několik závěrů o rovnosti pohlaví: posílení růstu a zaměstnanosti – podněty k Lisabonské strategii po roce 2010. Cílem je zaručit, že jak integrace rovnosti, tak zvláštní opatření týkající se rovnosti budou mít výsadní místo v budoucích strategiích. Jelikož oslavujeme desáté výročí usnesení OSN vyhlašující Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách, uvědomujeme si tento problém v celé jeho šíři. Současně ale vítáme skutečnost, že národy spolupracují na tom, aby toto násilí zastavily. Velká část naší práce v boji proti násilí zde v Evropě je vykonávána v rámci mezinárodní spolupráce. Na svém příštím zasedání v březnu 2010 posoudí Komise OSN pro postavení žen patnáct let Pekingské akční platformy. Švédské předsednictví již připravilo zprávu o pokroku v rámci Evropské unie a o problémech, které zbývá vyřešit. Rada hodlá 30. října přijmout v této věci sérii opatření. Pekingská akční platforma nám poskytuje strukturu a dlouhodobý plán pro mezinárodní politiku v oblasti rovnosti pohlaví. Rada je v této činnosti aktivně zapojena a velkou pozornost věnuje právě boji proti násilí vůči ženám. Problém násilí na ženách nezná mezinárodních hranic. Musíme jej řešit na mezinárodní úrovni, jak v rámci Evropy, tak i mimo ni. Musíme zintenzívnit boj proti násilí založenému na pohlaví v našich mezinárodních misích a nesmíme zavírat oči před násilím, které je pácháno zde, na našich vlastních občanech. Letos slavíme desáté výročí rezoluce OSN, která ustanovila 25. listopad Mezinárodním dnem za odstranění násilí páchaného na ženách. Dnes myslíme na bezpočet žen a dívek, které zakusily násilí ve válečných zónách a v oblastech zasažených konflikty. Jsme si vědomi utrpení, které postihuje ženy na celém světě, ženy, které jsou oběťmi znásilnění, zneužívání, sexuálního obtěžování a škodlivých tradičních metod. Vyjadřujeme solidaritu s oběťmi nucených sňatků a násilí ve formě zločinů ze cti, které mohou zahrnovat cokoli od mrzačení ženských pohlavních orgánů až po vraždu. Jsme si vědomi znepokojivé míry různého násilí, jemuž jsou dennodenně vystaveny ženy v Evropě. Paní předsedající, vážení poslanci, zopakuji, co jsem řekla na začátku: násilí na ženách nemá v civilizované společnosti co dělat. Jsem vděčná, že Parlament se dnes věnuje této otázce. Máte plnou podporu Rady, tohoto předsednictví a všech těch, kteří obhajují to, čemu věří, a brání principy spravedlnosti, rovnosti a solidarity. Násilí na ženách představuje problém, který se vztahuje k mnoha různým oblastem politiky. To je jasně řečeno v návrhu usnesení o odstranění násilí páchaného na ženách, o kterém budete zítra hlasovat. V otázce násilí páchaného na ženách jde nejen o samotný zločin a bezpráví na ženách, ale také o skutečnost, že pachateli jsou muži, je to tedy otázka rovnosti pohlaví. Nejlepší strategií v boji proti tomuto násilí je holistický přístup a uplatnění širší definice násilí vůči ženám. Ve svém úsilí prosazovat rovnost se Rada řídí principem integrace rovnosti. V souladu s články 2 a 3 Smlouvy o fungování Evropské unie má Rada prosazovat rovnost mezi muži a ženami ve všech činnostech. Rada upozornila na problém násilí na ženách při několika příležitostech a v několika různých kontextech. Ráda bych začala něčím pozitivním. Jedním z dosud nejúspěšnějších příkladů integrace rovnosti v Evropské unii je oblast zahrnující ženy a ozbrojené konflikty, kde se začíná uplatňovat komplexnější politika pro boj s násilím vůči ženám. Schopnost Rady jednat je v této oblasti samozřejmě omezena pravomocemi danými ve smlouvě a členské státy jsou zodpovědné za záležitosti, které spadají do oblasti jejich kompetence, především za otázky týkající se spravedlnosti a vnitřních záležitostí a otázky zdraví. Členské státy mají právo vypracovat vlastní plány pro boj s násilím na ženách, ale také těží ze spolupráce. Nicméně jsou také přijímána opatření na evropské úrovni. Vymýcení násilí založeného na pohlaví a obchodu s lidmi je jednou ze šesti priorit stanovených v Plánu pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami 2006-2010. V rámci něj Komise podporuje členské státy ve vytváření srovnatelných statistik, které zvyšují informovanost, ve výměně zkušeností a ve spolupráci na výzkumu. Těšíme se nyní na nový plán Komise týkající se rovnosti pro roky 2011-2015. Stockholmský program, který má být přijat příští měsíc, poskytuje rámec pro řešení mnoha problémů týkajících se násilí vůči ženám, o kterých se vyjádřil Evropský parlament. Věříme, že se na programu shodneme a že bude následně realizován."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Fru Svensson har som formand for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling rejst et alvorligt og presserende problem. Jeg vil fra starten tydeligt sige, at vold mod kvinder ikke hører hjemme i et civiliseret samfund. Afgørelsen fra 2007 om etablering af Daphne III-programmet, som har haft stor betydning for bekæmpelsen af vold mod børn, unge og kvinder, er også væsentlig. Jeg glæder mig over den indvirkning, som Daphneprogrammet har haft og fortsat har i vores samfund. I Deres beslutning understreger De korrekt, at der ikke er nogen regelmæssig og sammenlignelig dataindsamling om de forskellige typer vold mod kvinder i EU. Rådet er også bekendt med, at indsamlingen af nøjagtige og sammenlignelige data er vigtig, hvis vi skal kunne forbedre vores forståelse af problemet med vold mod kvinder på europæisk plan. Jeg håber, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, som blev etableret i fællesskab af Rådet og Parlamentet, kan yde et væsentligt bidrag på dette område. Rådet selv har iværksat konkrete foranstaltninger med henblik på at forbedre adgangen til statistiske oplysninger om vold mod kvinder. Rådet har arbejdet inden for rammerne af Beijinghandlingsprogrammet og har vedtaget særlige indikatorer inden for tre områder, som er relevante i denne forbindelse: 1) vold mod kvinder i hjemmet, 2) sexchikane på arbejdspladsen og 3) kvinder og væbnede konflikter. Vi har gjort fremskrift, men der skal naturligvis gøres mere. Mange af de mest udsatte kvinder lever i udviklingslandene. Rådet, som er bekendt med dette, har vedtaget en række konklusioner om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet, hvori vi understreger vigtigheden af at tage fat på alle former for kønsbestemt vold, herunder så skadelige sædvaner som omskæring. Vi må dog ikke stille os tilfredse med det. Omskæring af kvinder, såkaldte æresforbrydelser og tvangsægteskaber foregår også i EU. Parlamentet har altid gået forrest, hvad angår opfordringer til foranstaltninger mod skadelige sædvaner. I overensstemmelse med denne tilgang har Rådet bekræftet sit ønske om at ville beskytte de mest sårbare i sine konklusioner om pigers situation, som Rådet vedtog sidste år. I disse konklusioner understregede Rådet, at afskaffelse af enhver form for vold mod piger, herunder menneskehandel og skadelige traditionelle sædvaner, er afgørende for styrkelsen af piger og kvinder og for opnåelsen af ligestilling mellem kvinder og mænd i samfundet. Som fru Svensson fremhævede i indledningen til sin forespørgsel, har vold mod kvinder en skadelig indvirkning på kvinders evne til at deltage i det sociale, politiske og økonomiske liv. Kvinder, der som følge af vold udelukkes fra sociale aktiviteter, herunder beskæftigelse, risikerer marginalisering og fattigdom. Dette bringer mig tilbage til den holistiske tilgang, jeg nævnte i begyndelsen, og den strukturelle karakter af vold, som blev fremhævet i forespørgslen til Rådet. Problemet med vold mod kvinder repræsenterer et mere generelt problem – en mangel på ligestilling. Den bredere kampagne for at styrke kvinderne hjælper også med at bekæmpe vold. Kvinder, der har frihed til at udnytte deres fulde potentiale, er mindre udsatte for vold end kvinder, som er lukket ude. Rådet har også gentagne gange forklaret, at kvinders fattigdom skal afhjælpes. Beskæftigelse er ofte den bedste mulighed for at komme ud af fattigdom. Der skal gøres mere for at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Økonomiske og sociale kriser gør kvinder mere sårbare. På sit møde den 30. november 2009 forventes Rådet at vedtage en række konklusioner om ligestilling mellem kønnene: styrkelse af vækst og beskæftigelse – input til Lissabonstrategien efter 2010. Formålet er at garantere, at både integrationen af ligestilling og særlige ligestillingsforanstaltninger får en fremtrædende placering i kommende strategier. Når vi højtideligholder tiårsdagen for FN's resolution om indførelse af den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, anerkender vi omfanget af dette problem. Samtidig glæder vi os også over, at landene arbejder sammen for at stoppe det. En stor del af vores arbejde for at bekæmpe vold mod kvinder her i Europa gennemføres inden for en international ramme. På sit næste møde i marts 2010 vil FN's Kommission for Kvinders Status gennemføre den 15. evaluering af Beijinghandlingsprogrammet. Det svenske formandskab har allerede udformet en rapport om fremskridtet i EU og de udfordringer, der stadig skal løses. Den 30. november forventer Rådet at vedtage en række konklusioner om dette problem. Beijinghandlingsprogrammet giver os en struktur og en langsigtet dagsorden for den internationale politik for ligestilling mellem kønnene. Rådet er aktivt involveret i dette arbejde, som i betydelig grad er koncentreret om bekæmpelsen af vold mod kvinder. Problemet med vold mod kvinder kender ingen nationale grænser. Vi skal håndtere dette på internationalt plan, både i og uden for Europa. Vi skal intensivere kampen mod kønsbestemt vold under vores internationale missioner, og vi må ikke lukke øjnene for den vold, der begås hjemme mod vores egne borgere. I år højtideligholder vi tiårsdagen for FN's resolution om indførelse af den 25. november som den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I dag tænker vi på de utallige kvinder og piger, som udsættes for vold i krigszoner og konfliktområder. Vi er opmærksomme på de lidelser, kvinder udsættes for i hele verden, kvinder, der voldtages, misbruges eller chikaneres, eller som er ofre for skadelige traditionelle sædvaner. Vi udtrykker vores solidaritet med ofrene for tvangsægteskaber og vold i form af æresforbrydelser, der kan involvere alt lige fra omskæring til mord. Vi er opmærksomme på den bekymrende udbredelse af mange former for vold mod kvinder i Europa hver eneste dag. Jeg vil gentage, hvad jeg sagde i begyndelsen: Vold mod kvinder hører ikke hjemme i et civiliseret samfund. Jeg takker Parlamentet for at have rejst dette problem i dag. De har den fulde støtte fra Rådet, dette formandskab og alle, der kæmper for det, de tror på, og som forsvarer principperne om retfærdighed, lighed og solidaritet. Vold mod kvinder er et problem, der berører mange forskellige politiske områder. Det anføres tydeligt i beslutningsforslaget om afskaffelse af vold mod kvinder, som De stemmer om i morgen. Vold mod kvinder er ikke kun et spørgsmål om forbrydelse og uretfærdighed mod kvinder. Det er også et spørgsmål om mænd, der er voldsudøvere, og det er et spørgsmål om ligestilling. Vi kan bedst bekæmpe denne vold er at benytte en holistisk tilgang og arbejde ud fra en bred definition af vold mod kvinder. Rådets arbejde for at fremme ligestilling er altid baseret på princippet om at integrere ligestilling. I henhold til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Rådet fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle aktiviteter. Rådet har rejst problemet med vold mod kvinder ved flere lejligheder og i flere forskellige sammenhænge. Jeg vil gerne starte med noget positivt. Et af de hidtil mest vellykkede eksempler på integration af ligestilling i EU er området for kvinder og væbnede konflikter, hvor en mere omfattende politik til bekæmpelse af vold mod kvinder begynder at tone frem. Rådets mulighed for at træffe foranstaltninger på dette område er naturligvis begrænset til de beføjelser, som er anført i traktaten, og medlemsstaterne er ansvarlige for de områder, der falder ind under deres kompetenceområder, navnlig spørgsmål vedrørende retlige og indre anliggender samt sundhedsspørgsmål. Medlemsstaterne har også ret til at udforme deres egne planer for bekæmpelse af vold mod kvinder, men de nyder også godt af samarbejdet. Der iværksættes dog også foranstaltninger på europæisk plan. Udryddelse af kønsbestemt vold og menneskehandel er et af de seks prioriterede områder, som udpeges i Kommissionens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010. Under denne overskrift støtter Kommissionen medlemsstaterne gennem etablering af et system for sammenlignelige statistikker, styrkelse af bevidstheden, udveksling af god praksis og samarbejde om forskning. Vi ser nu frem til Kommissionens nye plan for ligestilling for 2011-2015. Stockholmprogrammet, som vedtages i næste måned, omfatter en ramme til håndtering af de mange bekymringer i forbindelse med vold mod kvinder, som Parlamentet har givet udtryk for. Vi ser frem til en aftale om programmet og dets efterfølgende gennemførelse. I mellemtiden foregår der allerede mange aktiviteter på EU-plan, navnlig med hensyn til oplysning, indsamling af information og udveksling af god praksis. Nogle af Dem deltog i formandskabets nylige konference i Stockholm om netop strategierne for bekæmpelse af mænds vold mod kvinder, hvor deltagerne havde lejlighed til at udveksle erfaringer og drøfte den fremtidige politik."@da2
"Frau Präsidentin, ehrenwerte Abgeordnete, die ehrenwerte Abgeordnete und der Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter hat ein ernsthaftes und dringendes Problem angesprochen. Gleich zu Beginn möchte ich ganz deutlich sagen, dass Gewalt gegen Frauen in einer zivilisierten Gesellschaft nichts zu suchen hat. Der Beschluss von 2007, durch den das Daphne III-Programm etabliert wurde, das für die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, junge Menschen und Frauen so dermaßen wichtig gewesen war, war ebenfalls signifikant. Ich begrüße die Wirkung, die das Daphne-Programm auf unsere Gesellschaften gehabt hat und noch hat. In Ihrer Entschließung verweisen Sie völlig zu Recht darauf, dass es zu den verschiedenen Arten der Gewalt gegen Frauen keine regulären und vergleichbaren Daten gibt. Der Rat ist sich zudem sehr bewusst, dass die Sammlung präziser und vergleichbarer Daten wichtig ist, wenn wir unser Verständnis des Problems von Gewalt gegen Frauen auf europäischer Ebene verbessern wollen. Ich hoffe, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen, das vom Rat und vom Europäischen Parlament zusammen gegründet wurde, einen maßgeblichen Beitrag in diesem Bereich leisten kann. Der Rat selber hat bereits konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Zugriffs auf Statistiken zu Gewalt gegen Frauen ergriffen. Der Rat arbeitet im Rahmen der Beijing-Aktionsplattform und hat innerhalb von drei Bereichen, die hier relevant sind, spezielle Indikatoren übernommen: 1.) Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich, 2.) sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und 3.) Frauen und bewaffnete Konflikte. Wir haben Fortschritte erzielt, aber natürlich muss noch viel getan werden. Viele der am stärksten gefährdeten Frauen auf der Welt leben in Entwicklungsländern. Der Rat, dem dies bekannt ist, hat eine Reihe von Schlussfolgerungen zur Gleichstellung der Geschlechter sowie zur Stärkung von Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit angenommen, in denen wir die Bedeutung betonen, alle Formen von geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen, einschließlich gesundheitsgefährdender Praktiken und Gebräuchen wie der Genitalverstümmelung. Damit sollten wir jedoch nicht zufrieden sein. Die Verstümmelung der weiblichen Genitalien, die so genannten Ehrenverbrechen und erzwungene Ehen sind auch innerhalb der EU Realität. Das Europäische Parlament war permanent an vorderster Front, wenn es um die Forderung nach Maßnahmen gegen gesundheitsgefährdende traditionelle Praktiken ging. Gemäß dieser Herangehensweise bestätigte der Rat seine Verpflichtung zum Schutz der Schwächsten in seinen Schlussfolgerungen zur Situation des Mädchens, die der Rat im letzten Jahr angenommen hat. In diesen Schlussfolgerungen betonte der Rat - und ich zitiere - dass die „Abschaffung aller Formen von Gewalt gegen das Mädchen, einschließlich des Menschenhandels und gesundheitsgefährdender traditioneller Praktiken, wichtig für die Stärkung von Mädchen und Frauen sowie für die Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft ist“. Wie die ehrenwerte Abgeordnete bereits in der Einführung zu ihrer Frage ausgeführt hat, hat Gewalt gegen Frauen eine nachteilige Wirkung auf die Fähigkeit der Frauen zur Teilnahme am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben. Für Frauen, die infolge von Gewalt von sozialen Aktivitäten, darunter fällt auch eine Beschäftigung, ausgeschlossen sind, besteht die Gefahr der Marginalisierung und der Armut. Dies führt mich zurück zu dem von mir anfangs erwähnten ganzheitlichen Ansatz und der strukturellen Natur von Gewalt, auf die in der Frage an den Rat verwiesen wurde. Das Problem der Gewalt gegen Frauen stellt ein allgemeineres Problem dar – den Mangel an Gleichstellung. Die breit gefasste Kampagne zur Stärkung der Rolle der Frau hilft, Gewalt zu bekämpfen. Frauen, die die Freiheit haben, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen, sind weniger anfällig für Gewalt als Frauen, die davon ausgeschlossen sind. Der Rat hat zudem wiederholt erklärt, dass die Frauenarmut bekämpft werden müsse. Ein Beschäftigungsverhältnis ist oft der beste Weg, der Armut den Rücken zu kehren. Es muss mehr getan werden, um Frauen die Teilnahme am Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wirtschaftliche und soziale Krisen machen Frauen anfälliger. Auf dem Treffen am 30. November 2009 wird der Rat voraussichtlich eine Reihe von Schlussfolgerungen zur Gleichstellung der Geschlechter annehmen: Stärkung von Wachstum und Beschäftigung - Eingabe für die Strategie von Lissabon nach 2010. Das Ziel ist die Gewährleistung, dass sowohl die Integration der Gleichstellung als auch spezielle Gleichstellungsmaßnahmen bei künftigen Strategien Vorrang haben. Während wir den zehnten Jahrestag der Entschließung der Vereinten Nationen zur Etablierung des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen feiern, erkennen wir das Ausmaß dieses Problems an. Gleichzeitig begrüßen wir auch die Tatsache, dass die Nationen zusammenarbeiten, um dem Einhalt zu gebieten. Ein Großteil unserer Arbeit zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen hier in Europa wird innerhalb eines internationalen Rahmens ausgeführt. Auf ihrem nächsten Treffen im März 2010 wird der Ausschuss der Vereinten Nationen zur Stellung der Frau eine 15-Jahres-Prüfung der Beijing-Aktionsplattform durchführen. Der schwedische Vorsitz hat bereits einen Bericht über den Fortschritt innerhalb der Europäischen Union sowie über die verbleibenden Herausforderungen erstellt. Am 30. November wird der Rat diesbezüglich voraussichtlich eine Reihe von Schlussfolgerungen annehmen. Die Beijing-Aktionsplattform liefert uns eine Struktur und eine langfristige Agenda für die internationale Politik zur Gleichstellung der Geschlechter. Der Rat ist an dieser Arbeit aktiv beteiligt, wobei ein maßgeblicher Teil dieser Arbeit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gewidmet wird. Das Problem von Gewalt gegen Frauen kennt keine nationalen Grenzen. Wir müssen dies auf internationaler Ebene angehen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas. Wir müssen bei unseren internationalen Missionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt kämpfen, und wir dürfen unsere Augen angesichts häuslicher Gewalt gegen unsere eigenen Bürgerinnen nicht verschließen. Herr Präsident, ehrenwerte Abgeordnete, ich wiederhole nochmals, was ich zu Beginn sagte: Gewalt gegen Frauen hat in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz. Ich bin dem Parlament dankbar, dieses Thema heute angesprochen zu haben. Sie haben die volle Unterstützung des Rates, dieses Vorsitzes und all jener, die für das, an das sie glauben, einstehen und die die Grundsätze von Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität verteidigen. In diesem Jahr feiern wir den zehnten Jahrestag der Entschließung der Vereinten Nationen, den 25. November als den Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen einzurichten. Heute gedenken wir der unzähligen Frauen und Mädchen, die in Kriegsgebieten und in Konfliktbereichen unter Gewalt zu leiden haben. Uns sind die Leiden bekannt, die Frauen überall in der Welt erdulden müssen, Frauen, die vergewaltigt, missbraucht oder belästigt werden, oder die Opfer gesundheitsgefährdender traditioneller Praktiken sind. Wir erklären uns solidarisch mit den Opfern erzwungener Ehen und von Gewalt in Form von Ehrenverbrechen, unter die alles fallen kann, angefangen von der Verstümmelung der weiblichen Genitalien bis hin zu Mord. Uns ist das Besorgnis erregende Ausmaß bekannt, in dem viele Arten von Gewalt täglich gegen Frauen in Europa verübt werden. Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, das sich auf eine Vielzahl verschiedener Politikbereiche bezieht. Dies ist im Entschließungsantrag zur Abschaffung von Gewalt gegen Frauen, über den Sie morgen abstimmen werden, eindeutig festgehalten. Gewalt gegen Frauen ist nicht nur eine Frage von Straftaten und Ungerechtigkeiten, die an Frauen verübt werden, sondern eine Frage von Männern als Täter und eine Frage der Gleichstellung. Die beste Strategie zur Bekämpfung dieser Gewalt ist ein ganzheitlicher Ansatz sowie die Arbeit mit einer breiteren Definition der Gewalt gegen Frauen als Ausgangspunkt. Der Rat wird bei all seiner Arbeit zur Förderung der Gleichstellung vom Grundsatz der Integration von Gleichheit geleitet. Gemäß den Artikeln 2 und 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union muss der Rat die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen bei allen Aktivitäten fördern. Der Rat hat das Problem von Gewalt gegen Frauen bereits bei mehreren Gelegenheiten und in mehreren unterschiedlichen Zusammenhängen angesprochen. Ich möchte mit etwas Positivem beginnen. Eines der erfolgreichsten Beispiele für die Integration der Gleichstellung innerhalb der EU ist der Bereich von Frauen und bewaffneten Konflikten, wo sich allmählich eine umfassende Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen abzeichnet. Natürlich ist die Fähigkeit des Rates zum Handeln in diesem Bereich auf die vertragsmäßig festgehaltenen Machtbefugnisse beschränkt und die Mitgliedstaaten sind für Angelegenheiten verantwortlich, die in ihren Kompetenzbereich fallen, insbesondere für Angelegenheiten in Bezug auf Justiz und Inneres sowie in Bezug auf Gesundheitsfragen. Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Erstellung ihrer eigenen Pläne zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, sie profitieren jedoch auch von der Zusammenarbeit. Es werden jedoch auch Maßnahmen auf europäischer Ebene getroffen. Die Ausmerzung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschenhandel ist eine der sechs Prioritätsbereiche des Plans der Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010. Unter diesem Titel unterstützt die Kommission die Mitgliedstaaten bei der Generierung vergleichbarer Statistiken, durch die das Bewusstsein geschärft, bewährte Verfahren ausgetauscht und in Bezug auf die Forschung zusammengearbeitet wird. Wir freuen uns nun auf den neuen Plan der Kommission zur Gleichstellung für 2011-2015. Das Stockholmer Programm, das nächsten Monat angenommen werden soll, liefert einen Rahmen für das Angehen vieler Probleme in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, die vom Europäischen Parlament angesprochen wurden. Wir freuen uns auf eine Einigung in Bezug auf das Programm und auf seine nachfolgende Implementierung. In der Zwischenzeit geschieht bereits eine Mengel auf EU-Ebene, insbesondere was die Schärfung des Bewusstseins, die Sammlung von Informationen und den Austausch bewährter Verfahren anbelangt. Einige von Ihnen waren neulich auf der Konferenz des Vorsitzes in Stockholm über genau das Thema Strategien zur Bekämpfung der Gewalt von Männern gegen Frauen, bei dem die Teilnehmer die Gelegenheit hatten, Erfahrungen auszutauschen und über die zukünftige Politik zu diskutieren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η αξιότιμος βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων έχει εγείρει ένα σοβαρό και επείγον ζήτημα. Ευθύς εξαρχής, θα ήθελα να πω με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι η βία εναντίον των γυναικών δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Η απόφαση του 2007 για τη δημιουργία του προγράμματος Daphne III, το οποίο υπήρξε τόσο σπουδαίο για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, υπήρξε επίσης σημαντική. Χαιρετίζω τον αντίκτυπο τον οποίο το πρόγραμμα είχε και συνεχίζει να έχει στις κοινωνίες μας. Στο ψήφισμά σας, ορθότατα υπογραμμίζετε ότι δεν υπάρχουν τακτικά και συγκρίσιμα στοιχεία για τους διάφορους τύπους βίας κατά των γυναικών. Το Συμβούλιο γνωρίζει επίσης ότι η συγκέντρωση ακριβών και συγκρίσιμων στοιχείων είναι σημαντική αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο ιδρύθηκε από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο το Συμβούλιο έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Το Συμβούλιο εργάζεται εντός του πλαισίου της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και έχει υιοθετήσει ειδικούς δείκτες εντός τριών τομέων που είναι συναφείς με το αντικείμενο του ψηφίσματος: 1) οικιακή βία κατά των γυναικών, 2) σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, και 3) γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά, φυσικά, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη. Πολλές από τις περισσότερο ευάλωτες γυναίκες στον κόσμο ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Συμβούλιο, το οποίο το γνωρίζει αυτό, έχει εγκρίνει σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία, στα οποία υπογραμμίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας βασιζόμενης στο φύλο, περιλαμβανομένων επιβλαβών πρακτικών και παραδόσεων όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα αποκαλούμενα εγκλήματα τιμής και ο εξαναγκασμός σε γάμο είναι επίσης μια πραγματικότητα και εντός της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται με συνέπεια στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την απαίτηση μέτρων κατά επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών. Εναρμονισμένο με αυτήν την προσέγγιση, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση του στην προστασία αυτών που είναι οι περισσότερο ευάλωτοι στα συμπεράσματά του για την κατάσταση των νεαρών κοριτσιών, τα οποία το Συμβούλιο ενέκρινε το παρελθόν έτος. Σε αυτά τα συμπεράσματα, το Συμβούλιο υπογράμμιζε, παραθέτω, ότι «η εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των μικρών κοριτσιών, μεταξύ άλλων της εμπορίας και των επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών, έχουν πρωταρχική σημασία για τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών, και για την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία». Όπως η αξιότιμη βουλευτής τόνισε στην εισαγωγή της ερώτησής της, η βία κατά των γυναικών έχει επιζήμιες συνέπειες στη δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή. Οι γυναίκες οι οποίες, ως αποτέλεσμα της βίας, αποκλείονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της απασχόλησης, απειλούνται από τον κίνδυνο της με περιθωριοποίησης και της φτώχειας. Αυτό με επαναφέρει στην ολιστική προσέγγιση που ανέφερα στην αρχή και τη δομική φύση της βίας, η οποία υπογραμμίζεται στην ερώτηση προς το Συμβούλιο. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών αντιπροσωπεύει ένα γενικότερο πρόβλημα – την έλλειψη ισότητας. Η ευρύτερη εκστρατεία για την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών βοηθά στην καταπολέμηση της βίας. Οι γυναίκες που έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το δυναμικό τους είναι λιγότερο ευάλωτες στη βία από τις γυναίκες οι οποίες αποκλείονται. Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα εξηγήσει ότι είναι απαραίτητο να αμβλυνθεί η φτώχεια των γυναικών. Η απασχόληση είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να βγουν από τη φτώχεια. Χρειάζεται να γίνουν πολλά για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι οικονομικές και οι κοινωνικές κρίσεις καθιστούν τις γυναίκες περισσότερο ευάλωτες. Στη συνεδρίασή του της 30ής Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει αριθμό συμπερασμάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων: ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης – συνεισφορά στην μετά το 2010 Στρατηγική της Λισαβόνας. Ο σκοπός είναι να εγγυηθούμε ότι τόσο η ένταξη της ισότητας όσο και τα ειδικά μέτρα για την ισότητα θα έχουν περίοπτη θέση στις μελλοντικές στρατηγικές. Καθώς εορτάζουμε τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών που καθιέρωσε τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών, αναγνωρίζουμε την έκταση αυτού του προβλήματος. Ταυτόχρονα, χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι τα έθνη συνεργάζονται για να θέσουν τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Μεγάλο μέρος του έργου μας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εδώ στην Ευρώπη πραγματοποιείται εντός ενός διεθνούς πλαισίου. Στην προσεχή συνοδό της τον Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών θα προβεί σε δεκαπενταετή επισκόπηση της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Η σουηδική Προεδρία έχει ήδη συντάξει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προκλήσεις που παραμένουν. Στις 30 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σειρά συμπερασμάτων σχετικά με αυτό το θέμα. Η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου μας παρέχει μια δομή και μια μακροπρόθεσμη ατζέντα για μια διεθνή πολιτική ισότητας των φύλων. Το Συμβούλιο συμμετέχει ενεργά σε αυτό το έργο, με σημαντικό μέρος αυτού του έργου να είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε σε διεθνές επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της βίας που βασίζεται στο φύλο στις διεθνείς αποστολές μας και δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας στη βία η οποία διαπράττεται μέσα στο σπίτι, κατά των δικών μας πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή: η βία κατά των γυναικών δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είμαι ευγνώμων προς το Κοινοβούλιο που ήγειρε αυτό το θέμα σήμερα. Έχετε την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου, αυτής της Προεδρίας και όλων αυτών οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημά τους γι’ αυτό που πιστεύουν και υπερασπίζονται τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Το έτος αυτό εορτάζουμε τη 10η επέτειο του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση της 25ης Νοεμβρίου ως Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών. Σήμερα ο νους μας πηγαίνει στις αμέτρητες γυναίκες και κορίτσια τα οποία υφίστανται τη βία σε εμπόλεμες ζώνες και περιοχές συγκρούσεων. Γνωρίζουμε τον πόνο που βιώνουν οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, γυναίκες οι οποίες βιάζονται, κακοποιούνται ή υφίστανται παρενόχληση, ή οι οποίες είναι θύματα επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες θύματα εξαναγκασμού σε γάμο και βίας με τη μορφή εγκλημάτων τιμής, η οποία μπορεί να συνεπάγεται οτιδήποτε, από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων έως τον φόνο. Γνωρίζουμε τον ανησυχητικό βαθμό στον οποίο πολλοί και διαφορετικοί τύποι βίας διαπράττονται εναντίον των γυναικών στην Ευρώπη σε καθημερινή βάση. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα που αφορά μεγάλο αριθμό διαφορετικών τομέων πολιτικής. Αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, επί της οποίας θα ψηφίσετε αύριο. Η βία εναντίον των γυναικών δεν αφορά μόνο τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών και αδικιών κατά των γυναικών, αλλά αφορά επίσης τους άνδρες δράστες και είναι θέμα ισότητας. Η βέλτιστη στρατηγική για την καταπολέμηση αυτής της βίας είναι να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση και να εργαστούμε με βάση έναν ευρύ ορισμό της βίας εναντίον των γυναικών. Σε όλο το έργο του για την προαγωγή της ισότητας, το Συμβούλιο καθοδηγείται από την αρχή της ένταξης της ισότητας. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πρέπει να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες. Το Συμβούλιο έχει εγείρει το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών σε αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετά διαφορετικά πλαίσια. Θα ήθελα να αρχίσω με κάτι θετικό. Ένα από τα επιτυχέστερα παραδείγματα έως σήμερα της ένταξης της ισότητας στην ΕΕ είναι ο τομέας των γυναικών και οι ένοπλες συγκρούσεις, όπου αρχίζει να εμφανίζεται μια περισσότερο συνεκτική πολιτική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Φυσικά, η δυνατότητα του Συμβουλίου να αναλαμβάνει δράση σε αυτόν τον τομέα περιορίζεται στις εξουσίες που ορίζονται από τη συνθήκη, και τα κράτη μέλη είναι αυτά που έχουν την αρμοδιότητα για θέματα τα οποία εμπίπτουν στους δικούς τους τομείς αρμοδιότητας, ιδιαίτερα δε ζητήματα που άπτονται της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και ζητήματα υγείας. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εκπονούν τα δικά τους σχέδια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αλλά επωφελούνται επίσης από τη συνεργασία. Ωστόσο, μέτρα λαμβάνονται επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξάλειψη της βίας που βασίζεται στο φύλο και η διακίνηση είναι ένας από τους έξι τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη δημιουργία συγκρίσιμων στατιστικών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη συνεργασία στην έρευνα. Αναμένουμε τώρα το νέο σχέδιο της Επιτροπής για την ισότητα για την περίοδο 2011-2015. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί τον προσεχή μήνα, παρέχει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση πολλών από τις ανησυχίες σχετικά με τη βία κατά των γυναικών που έχουν εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε σε συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα και στην εν συνεχεία εφαρμογή του. Εν τω μεταξύ, πολλά συμβαίνουν σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, τη συγκέντρωση στοιχείων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Ορισμένοι από εσάς ήσασταν στην πρόσφατη διάσκεψη της Προεδρίας στη Στοκχόλμη σχετικά ακριβώς με το θέμα των στρατηγικών για την καταπολέμηση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν για τη μελλοντική πολιτική."@el10
"Madam President, honourable Members, the honourable Member and Chair of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality has raised a serious and urgent issue. Right at the start, I would like to say quite clearly that violence against women has no place in a civilised society. The 2007 Decision establishing the Daphne III Programme, which has been so important in combating violence against children, young people and women, has also been significant. I welcome the impact that the Daphne Programme has had and continues to have on our societies. In your resolution, you quite rightly stress that there is no regular and comparable data on different types of violence against women. The Council is also well aware that the collection of accurate and comparable data is important if we are to be able to improve our understanding of the problem of violence against women at European level. I hope that the European Institute for Gender Equality, which was set up jointly by the Council and the European Parliament, can make a significant contribution in this area. The Council itself has already taken concrete measures to improve access to statistics on violence against women. The Council has been working within the framework of the Beijing Platform for Action and has adopted special indicators within three areas that are relevant here: 1) violence against women in the home, 2) sexual harassment at the workplace, and 3) women and armed conflicts. We have made progress, but, of course, much more needs to be done. Many of the most vulnerable women in the world live in developing countries. The Council, which is aware of this, has adopted a series of conclusions on Gender Equality and Women’s Empowerment in Development Cooperation, in which we stress the importance of tackling all forms of gender-based violence, including such harmful practices and customs as genital mutilation. However, we should not be content with this. Female genital mutilation, so-called honour crimes and forced marriages are also a reality within the EU. The European Parliament has consistently been at the forefront when it comes to calling for measures against harmful traditional practices. In line with this approach, the Council confirmed its commitment to protecting those who are most vulnerable in its conclusions on the situation of the girl child, which the Council adopted last year. In these conclusions, the Council stressed, and I quote, that ‘the elimination of all forms of violence against the girl child, including trafficking and harmful traditional practices, are crucial for the empowerment of girls and women, and for the achievement of equality between women and men in society’. As the honourable Member emphasised in the introduction to her question, violence against women has a harmful effect on women’s ability to participate in social, political and economic life. Women who, as a result of violence, are excluded from social activities, including employment, are at risk of marginalisation and poverty. This brings me back to the holistic approach that I mentioned at the start, and the structural nature of violence, which was stressed in the question to the Council. The problem of violence against women represents a more general problem – a lack of equality. The broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence. Women who have the freedom to utilise their whole potential are less vulnerable to violence than women who are excluded. The Council has also repeatedly explained that it is necessary to alleviate women’s poverty. Employment is often the best way to leave poverty behind. More needs to be done to facilitate the participation of women in the labour market. Economic and social crises make women more vulnerable. At its meeting on 30 November 2009, the Council is expected to adopt a number of conclusions on gender equality: strengthening growth and employment – input to the post-2010 Lisbon Strategy. The aim is to guarantee that both the integration of equality and special equality measures will have prominence in future strategies. As we celebrate the tenth anniversary of the United Nations Resolution establishing the International Day for the Elimination of Violence against Women, we recognise the extent of this problem. At the same time, we also welcome the fact that the nations are working together to put a stop to it. A large part of our work to combat violence against women here in Europe is carried out within an international framework. At its next meeting in March 2010, the United Nations Commission on the Status of Women will undertake a fifteen-year review of the Beijing Platform for Action. The Swedish Presidency has already drawn up a report on the progress made in the European Union and the challenges that remain. On 30 November, the Council is expected to adopt a series of conclusions on this matter. The Beijing Platform for Action provides us with a structure and a long-term agenda for international gender equality policy. The Council is actively involved in this work, with a significant part of it being devoted to combating violence against women. The problem of violence against women knows no national boundaries. We need to tackle this at international level, both within and outside Europe. We need to step up the fight against gender-based violence in our international missions and we should not close our eyes to the violence that is committed at home, against our own citizens. Mr President, honourable Members, I will repeat what I said at the beginning: violence against women has no place in a civilised society. I am grateful to Parliament for raising this issue today. You have the full support of the Council, of this Presidency and of all those who stand up for what they believe in and defend the principles of justice, equality and solidarity. This year we are celebrating the tenth anniversary of the United Nations Resolution establishing 25 November as the International Day for the Elimination of Violence against Women. Today we are thinking of the countless women and girls who suffer violence in war zones and areas of conflict. We are aware of the sufferings that befall women throughout the world, women who are raped, abused or suffer harassment or who are the victims of harmful traditional practices. We express our solidarity with the victims of forced marriages and violence in the form of honour-related crimes, which can involve anything from female genital mutilation to murder. We are aware of the worrying extent to which many different types of violence are committed against women in Europe on a daily basis. Violence against women is a problem that relates to a large number of different policy areas. That is clearly stated in the motion for a resolution on the elimination of violence against women that you will vote on tomorrow. Violence against women is not only a question of crime and injustice against women, but also a question of men being the perpetrators, and it is a question of equality. The best strategy for combating this violence is to take a holistic approach and work from a broad definition of violence against women. In all of its work to promote equality, the Council is guided by the principle of the integration of equality. In accordance with Articles 2 and 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council is to promote equality between men and women in all activities. The Council has raised the problem of violence against women on several occasions and in several different contexts. I would like to start with something positive. One of the most successful examples to date of the integration of equality in the EU is the area of women and armed conflicts, where a more comprehensive policy for combating violence against women is starting to appear. Of course, the Council’s ability to take action in this area is limited to the powers stated in the treaty, and the Member States are responsible for matters that fall within their areas of competence, in particular, issues to do with justice and home affairs, as well as health issues. The Member States have the right to draw up their own plans for combating violence against women, but they also benefit from cooperation. However, measures are also taken at European level. Eradicating gender-based violence and trafficking is one of the six priority areas set out in the Commission’s Roadmap for equality between women and men 2006-2010. Under this heading, the Commission supports the Member States in producing comparable statistics increasing awareness, exchanging good practice and cooperating on research. We are now looking forward to the Commission’s new plan on equality for 2011-2015. The Stockholm Programme, which is to be adopted next month, provides a framework for tackling many of the concerns about violence against women that have been expressed by the European Parliament. We look forward to an agreement on the programme and to it subsequently being implemented. In the meantime, there is already a lot going on at EU level, particularly with regard to increasing awareness, gathering information and exchanging good practice. Some of you were at the Presidency’s recent conference in Stockholm on precisely the subject of strategies for combating the violence of men against women, which presented an opportunity for participants to share experiences and discuss future policy."@en4
"Señora Presidenta, honorables Diputados, la honorable Diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha planteado un asunto serio y urgente. Justo para comenzar, me gustaría decir con bastante claridad que la violencia contra la mujer no tiene cabida alguna en una sociedad civilizada. La decisión de 2007 por la que se estableció el programa Daphne III, que tanta importancia ha tenido a la hora de combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, también ha sido significativa. Celebro los efectos que el programa Daphne ha tenido y sigue teniendo en nuestras sociedades. En su resolución, ustedes hacen hincapié con bastante acierto en que no se dispone de datos periódicos y comparables sobre los diferentes tipos de violencia contra la mujer. El Consejo también es muy consciente de que la recopilación de datos precisos y comparables es importante si pretendemos ser capaces de mejorar nuestra comprensión del problema de la violencia contra la mujer en el plano europeo. Espero que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que crearon conjuntamente el Consejo y el Parlamento Europeo, pueda realizar una notable contribución a este respecto. El propio Consejo ya ha adoptado medidas concretas para mejorar el acceso a las estadísticas sobre violencia contra la mujer. El Consejo ha estado trabajando en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing y ha adoptado indicadores especiales dentro de tres áreas que guardan relación con este asunto: 1) violencia contra la mujer en el hogar, 2) acoso sexual en el lugar de trabajo, y 3) mujeres y conflictos armados. Hemos progresado, pero, desde luego, queda mucho más por hacer. Muchas de las mujeres más vulnerables del mundo viven en países en desarrollo. El Consejo, consciente de esta realidad, ha adoptado una serie de conclusiones sobre la igualdad de género y la emancipación de la mujer en la cooperación para el desarrollo, en las que destacamos la importancia de hacer frente a todas las formas de violencia de género, incluidas prácticas y costumbres tan perjudiciales como la mutilación genital. Sin embargo, no deberíamos conformarnos con esto. La mutilación genital femenina, los llamados delitos relacionados con el honor y los matrimonios forzosos también son una realidad dentro de la UE. El Parlamento Europeo ha ocupado constantemente un lugar de primera fila cuando se trata de instar a la adopción de medidas contra prácticas tradicionales perjudiciales. En consonancia con este enfoque, el Consejo confirmó su compromiso de proteger a las personas más vulnerables en sus conclusiones sobre la situación de las niñas, que el Consejo adoptó el año pasado. En estas conclusiones, el Consejo destacaba, y cito textualmente, «la eliminación de todas las formas de violencia contra las niñas, incluido el tráfico y las prácticas tradicionales nocivas, son cruciales para la emancipación de niñas y mujeres y para el logro de la igualdad entre ambos sexos en la sociedad». Tal y como destacó la honorable diputada en la introducción a su pregunta, la violencia contra la mujer tiene un efecto nocivo en la capacidad de ésta para participar en la vida social, política y económica. Las mujeres que, como resultado de la violencia, se ven excluidas de las actividades sociales, incluido el empleo, se arriesgan a caer en la marginación y la pobreza. Esto me lleva a retomar el enfoque holístico que mencionaba al principio, y el carácter estructural de la violencia, que se puso de relieve en la pregunta dirigida al Consejo. El problema de la violencia contra la mujer representa un problema más general —una falta de igualdad—. La campaña más amplia para promover la emancipación de la mujer ayuda a combatir la violencia. Las mujeres que tienen la libertad de utilizar todo su potencial son menos vulnerables ante la violencia que las mujeres que están excluidas. El Consejo también ha explicado en repetidas ocasiones que es necesario aliviar la pobreza de las mujeres. El empleo suele ser la mejor manera de dejar atrás la pobreza. Es necesario realizar más esfuerzos para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Las crisis económicas y sociales hacen más vulnerables a las mujeres. Se espera que, en su sesión del día 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopte una serie de conclusiones sobre la «Igualdad de los sexos: potenciar el crecimiento y el empleo – Contribución a la Estrategia de Lisboa post 2010». El objetivo es garantizar que tanto la integración de la igualdad como las medidas especiales de igualdad tengan prominencia en futuras estrategias. Al tiempo que celebramos el décimo aniversario de la Resolución de las Naciones Unidas por la que se estableció el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocemos la magnitud de este problema. Simultáneamente, también acogemos con beneplácito el hecho de que las naciones estén trabajando juntas para poner fin a este problema. Una gran parte de nuestra labor para combatir la violencia contra la mujer aquí en Europa se lleva a cabo dentro de un marco internacional. En su próxima sesión en marzo de 2010, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas emprenderá un examen de 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing. La Presidencia sueca ya ha elaborado un informe sobre el progreso realizado en la Unión Europea y los retos pendientes. El día 30 de noviembre, se espera que el Consejo adopte una serie de conclusiones sobre esta materia. La Plataforma de Acción de Beijing nos proporciona una estructura y un programa a largo plazo para la política internacional de igualdad de género. El Consejo participa activamente en esta labor, una parte considerable de la cual se dedica a combatir la violencia contra la mujer. El problema de la violencia contra la mujer no conoce fronteras nacionales. Hemos de afrontarlo a escala internacional, tanto dentro como fuera de Europa. Tenemos que intensificar la lucha contra la violencia de género en nuestras misiones internacionales y no deberíamos cerrar los ojos ante la violencia que se comete en casa, contra nuestros propios ciudadanos. Señor Presidente, Señorías, repetiré lo que decía al comienzo: la violencia contra la mujer no tiene cabida alguna en una sociedad civilizada. Manifiesto mi gratitud al Parlamento por plantear este asunto hoy. Ustedes cuentan con el pleno apoyo del Consejo, de esta Presidencia y de todos aquellos que defienden aquello en lo que creen y los principios de justicia, igualdad y solidaridad. Este año estamos celebrando el décimo aniversario de la Resolución de las Naciones Unidas por la que se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy estamos pensando en las innumerables mujeres y niñas que sufren violencia en zonas de guerra o conflicto. Somos conscientes de los sufrimientos que soportan las mujeres en todo el mundo, mujeres a las que se viola, maltrata o acosa, o que son víctimas de prácticas tradicionales perjudiciales. Expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de matrimonios forzosos y de violencia en forma de delitos relacionados con el honor, que pueden conllevar cualquier cosa, desde la mutilación genital femenina hasta el asesinato. Somos conscientes del grado preocupante en que muchos tipos diferentes de violencia se cometen contra la mujer en Europa a diario. La violencia contra la mujer es un problema que guarda relación con un gran número de diferentes políticas comunitarias. Así se afirma con claridad en la propuesta de resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que ustedes votarán mañana. La violencia contra la mujer no es sólo una cuestión de crimen e injusticia contra la mujer, sino también una cuestión en la que los hombres son los autores de los delitos, así como una cuestión de igualdad. La mejor estrategia para combatir esta violencia es adoptar un enfoque holístico y trabajar a partir de una definición amplia de la violencia contra la mujer. En toda su labor dirigida a promover la igualdad, el Consejo se rige por el principio de la integración de la igualdad. De conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo deberá promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas las actividades. El Consejo ha planteado el problema de la violencia contra la mujer en diversas ocasiones y en varios contextos distintos. Me gustaría comenzar con algo positivo. Uno de los ejemplos de mayor éxito hasta la fecha en lo relativo a la integración de la igualdad en la UE es el ámbito de las mujeres y los conflictos armados, en el que está empezando a aparecer una política más global para combatir la violencia contra la mujer. Por supuesto, la capacidad del Consejo para emprender acciones en este ámbito se limita a las facultades contempladas en el tratado, y los Estados miembros son responsables de los asuntos que entran dentro de sus ámbitos de competencias, en particular, las cuestiones relacionadas con la justicia y los asuntos de interior, así como las cuestiones sanitarias. Los Estados miembros tienen derecho a elaborar sus propios planes para combatir la violencia contra la mujer, pero también disfrutan de la cooperación externa. No obstante, también se adoptan medidas a escala europea. Erradicar la violencia de género y la trata constituye uno de los seis ejes prioritarios establecidos en el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres para el período 2006-2010 de la Comisión. Bajo este epígrafe, la Comisión apoya a los Estados miembros en la elaboración de estadísticas comparables que incrementen la concienciación, en el intercambio de buenas prácticas y en la cooperación en materia de investigación. Ahora esperamos con interés el nuevo plan sobre igualdad para el período 2011-2015 de la Comisión. El programa de Estocolmo, que se adoptará el próximo mes, proporciona un marco para afrontar muchas de las preocupaciones que despierta la violencia contra la mujer y que ha expresado el Parlamento Europeo. Aguardamos con interés a que se alcance un acuerdo en torno al programa y a que posteriormente este último se ponga en práctica. Mientras tanto, ya se están llevando a cabo numerosas acciones a escala de la UE, particularmente con respecto al incremento de la concienciación, la recopilación de información y el intercambio de buenas prácticas. Algunos de ustedes asistieron a la reciente conferencia de la Presidencia celebrada en Estocolmo y dedicada precisamente al tema de las estrategias para combatir la violencia del hombre contra la mujer, que brindó a los participantes la oportunidad de intercambiar experiencias y debatir futuras políticas."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed! Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni auväärt liige ja esimees tõstatas tõsise ja kiireloomulise küsimuse. Tahaksin kohe alguses öelda väga selgelt, et naistevastasel vägivallal ei ole tsiviliseeritud ühiskonnas kohta. 2007. aasta otsus luua Daphne III programm, mis on olnud laste-, noorte- ja naistevastase vägivallaga võitlemisel niivõrd oluline, on samuti märkimist väärt. Mul on hea meel selle mõju üle, mida Daphne programm on meie ühiskonnale avaldanud ja jätkuvalt avaldab. Oma resolutsioonis toonitate te üsna õigesti, et ei ole olemas korrapäraseid ja võrreldavaid andmeid eri liiki naistevastase vägivalla kohta. Nõukogu teab väga hästi ka seda, et täpsete ja võrreldavate andmete kogumine on tähtis, kui soovime olla Euroopa tasandil valmis naistevastase vägivalla probleemi paremini mõistma. Loodan, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mille nõukogu ja Euroopa Parlament ühiselt asutasid, suudab selles vallas suure töö ära teha. Nõukogu ise on juba võtnud konkreetseid meetmeid, et parandada juurdepääsu naistevastast vägivalda kajastavatele statistilistele andmetele. Nõukogu on tegutsenud Pekingi tegevusplatvormi raames ja võtnud vastu kindlad näitajad kolmes valdkonnas, mis on siin olulised. Need on 1) naistevastane perevägivald, 2) seksuaalne ahistamine töökohas ning 3) naised ja relvastatud konfliktid. Oleme teinud edusamme, aga muidugi tuleb pingutada veel rohkem. Paljud kõige haavatavamad naised maailmas elavad arengumaades. Nõukogu, kes on sellest teadlik, on võtnud vastu mitmed järeldused teemal „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös”, milles me rõhutame, kui oluline on kõrvaldada kõik soolise vägivalla vormid, sealhulgas kahjulikud tavad ja kombed, näiteks suguelundite moonutamine. Ent me ei tohiks sellega piirduda. Naiste suguelundite moonutamine, nii-öelda aukuriteod ja sundabielud on reaalsus ka ELis. Euroopa Parlament on alati olnud eesliinil, kui räägitakse kahjulike tavade vastaste meetmete ettepanekutest. Seda suhtumist arvestades kinnitas nõukogu oma eelmisel aastal vastu võetud järeldustes tütarlastega seotud näitajate kohta, et on otsustanud kaitsta neid, kes on kõige haavatavamad. Nendes järeldustes toonitas nõukogu, et tütarlaste ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamiseks ühiskonnas on oluline kaotada igasugune tütarlaste diskrimineerimine, sealhulgas inimkaubandus ja kahjuliku mõjuga tavad. Nagu austatud parlamendiliige oma küsimuse sissejuhatuses rõhutas, kahjustab naistevastane vägivald naiste suutlikkust osaleda ühiskondlikus, poliitilises ja majanduslikus elus. Naisi, kes vägivalla tõttu on ühiskondlikust tegevusest, sealhulgas tööturult välja jäetud, ohustab marginaliseerumine ja vaesus. Sellega jõuan tagasi tervikliku lähenemisviisi juurde, mida ma alguses mainisin, ning vägivalla struktuurilise laadi juurde, mida rõhutati nõukogule esitatud küsimuses. Naistevastase vägivalla probleem viitab veel üldisemale probleemile – võrdõiguslikkuse puudumisele. Ulatuslikum kampaania naiste mõjuvõimu suurendamiseks aitab võidelda vägivalla vastu. Naisi, kes saavad vabalt kasutada kogu oma potentsiaali, ohustab vägivald vähem kui tõrjutud naisi. Nõukogu on lisaks korduvalt selgitanud, et tuleb leevendada naiste vaesust. Tööhõive on sageli parim viis vaesumist ära hoida. Tuleb rohkem pingutada, et hõlbustada naiste osalemist tööturul. Majandus- ja sotsiaalkriisid muudavad naised haavatavamaks. Oma 30. novembri 2009. aasta istungil võtab nõukogu eeldatavasti vastu mitmed järeldused teemal „Sooline võrdõiguslikkus: majanduskasvu ja tööhõive tugevdamine – panus 2010. aasta järgsesse Lissaboni strateegiasse”. Eesmärk on tagada, et tulevastes strateegiates on tähtsal kohal nii võrdõiguslikkuse kui ka erakorraliste võrdõiguslikkusalaste meetmete integreerimine muudesse valdkondadesse. Tähistades kümne aasta möödumist sellest, kui ÜRO võttis vastu resolutsiooni, millega kuulutati välja rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev, tunnistame selle probleemi ulatust. Samal ajal avaldame heameelt ka selle üle, et riigid teevad vägivalla peatamiseks koostööd. Suur osa meie tööst võitluses naistevastase vägivallaga siin Euroopas toimub rahvusvahelises raamistikus. Oma järgmisel istungil 2010. aasta märtsis asub ÜRO naiste olukorra komisjon Pekingi tegevuskava viieteistkümne aasta järel läbi vaatama. Eesistujariik Rootsi on juba koostanud aruande Euroopa Liidus tehtud edusammude ja seni ületamata takistuste kohta. 30. novembril peaks nõukogu vastu võtma mitmed selleteemalised järeldused. Pekingi tegevuskavaga kehtestatakse meie jaoks rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse poliitika struktuur ja pikaajaline tegevuskava. Nõukogu osaleb selles töös aktiivselt ja keskendub suures osas oma tegevusest võitlusele naistevastase vägivallaga. Naistevastase vägivalla probleem ei tunne riigipiire. Me peame sellega tegelema rahvusvahelisel tasandil nii Euroopas kui ka väljaspool. Me peame tugevdama võitlust soolise vägivalla vastu oma rahvusvahelistel missioonidel ega tohiks jätta märkamata vägivalda, mis leiab aset kodudes meie enda kodanike vastu. Austatud juhataja ja lugupeetud parlamendiliikmed! Ma kordan seda, mida ütlesin alguses: naistevastasel vägivallal ei ole tsiviliseeritud ühiskonnas kohta. Olen Euroopa Parlamendile tänulik, et see teema täna tõstatati. Nõukogu, praegune eesistujariik ja kõik, kes võitlevad oma seisukohtade eest ning kaitsevad õigluse, võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse põhimõtteid, toetavad teid igati. Sel aastal tähistame kümne aasta möödumist sellest, kui Ühinenud Rahvaste Organisatsioon võttis vastu resolutsiooni, millega kuulutati 25. november rahvusvaheliseks naistevastase vägivalla kaotamise päevaks. Me mõtleme täna suure hulga naiste ja tütarlaste peale, kes kannatavad vägivalla all sõja- ja konfliktipiirkondades. Oleme teadlikud kannatustest, mis tabavad naisi kogu maailmas, naistest, keda vägistatakse, kuritarvitatakse, kes kannatavad ahistamise all või satuvad ohtlike tavade ohvriks. Väljendame solidaarsust sundabielude ohvritega ja nendega, kes kannatavad aukuritegudega seotud vägivalda, mis võib hõlmata mida tahes, alates naiste suguelundite moonutamisest ja lõpetades mõrvadega. Oleme teadlikud sellest, kui murettekitavalt paljudes vormides vägivalda kasutatakse iga päev naiste kallal Euroopas. Naistevastane vägivald on probleem, mis on seotud väga paljude poliitikavaldkondadega. Seda on selgelt väljendatud naistevastase vägivalla kaotamist käsitleva resolutsiooni ettepanekus, mida te homme hääletate. Naistevastane vägivald ei ole vaid naistevastaste kuritegude ja ebaõigluse küsimus, vaid ka seda toime panevate meeste küsimus ning võrdõiguslikkuse küsimus. Parim strateegia sellise vägivalla vastu võitlemiseks on kasutada terviklikku lähenemisviisi ja lähtuda naistevastase vägivalla laiast määratlusest. Nõukogu juhindub kogu oma võrdõiguslikkuse edendamise töös põhimõttest, et võrdõiguslikkus tuleb integreerida muudesse valdkondadesse. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 2 ja 3 kohaselt on nõukogu ülesanne edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust kõikides tegevusvaldkondades. Nõukogu on naistevastase vägivalla probleemi tõstatanud mitu korda ja seoses mitme eri küsimusega. Tahaksin alustuseks kõnelda millestki positiivsest. Üks edukamaid seniseid näiteid võrdõiguslikkuse muudesse valdkondadesse integreerimisest ELis on naiste ja relvastatud konfliktide valdkond, milles hakkab kujunema põhjalikum poliitika naistevastase vägivallaga võitlemiseks. Muidugi piiravad nõukogu suutlikkust võtta selles valdkonnas meetmeid asutamislepingus sätestatud volitused ning liikmesriigid vastutavad küsimuste eest, mis kuuluvad nende pädevusse, see tähendab eelkõige teemade eest, mis on seotud justiits- ja siseküsimuste ning tervishoiuga. Liikmesriikidel on õigus koostada naistevastase vägivallaga võitlemiseks oma kavad, aga neile tuleb kasuks ka koostöö. Ent meetmeid võetakse ka Euroopa tasandil. Soolise vägivalla ja inimkaubanduse kaotamine on üks kuuest esmatähtsast valdkonnast, mis on sätestatud komisjoni teatises „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006−2010”. Selles dokumendis toetab komisjon liikmesriike võrreldava statistika koostamisel, millega suurendatakse teadlikkust, heade tavade vahetamisel ja uurimiskoostöö tegemisel. Ootame nüüd komisjoni uut võrdõiguslikkuse kava aastateks 2011−2015. Stockholmi programm, mis peaks vastu võetama järgmisel kuul, näeb ette raamistiku mitme naistevastase vägivallaga seotud mure lahendamiseks, mida Euroopa Parlament on väljendanud. Ootame kava kohta kokkulepet ja seejärel kava rakendamist. Samal ajal on ELi tasandil juba palju teoksil eelkõige seoses teadlikkuse suurendamise, teabe kogumise ja heade tavade vahetamisega. Mõned teist osalesid eesistujariigi hiljutisel Stockholmis peetud konverentsil, mille teema oligi meeste poolt toime pandava naistevastase vägivallaga võitlemise strateegia ning mis andis osalejatele võimaluse jagada kogemusi ja arutada edasist poliitikat."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja on nostanut esiin vakavan ja polttavan kysymyksen. Aivan aluksi haluan todeta aivan selvästi, että naisiin kohdistuvalla väkivallalla ei ole sijaa sivistyneessä yhteiskunnassa. Vuonna 2007 tehty päätös lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa hyvin tärkeää osaa näytelleen Daphne III -ohjelman perustamisesta oli myös merkittävä toimenpide. Olen tyytyväinen siihen vaikutukseen, joka Daphne-ohjelmalla on ollut ja edelleen on yhteiskuntiimme. Korostatte aivan aiheellisesti päätöslauselmassanne, että naisiin kohdistuvan väkivallan eri tyyppejä koskevia tietoja ei kerätä säännöllisesti eivätkä ne ole vertailukelpoisia. Myös neuvosto tietää hyvin, että paikkansapitävien ja vertailukelpoisten tietojen kerääminen on tärkeää, jos haluamme ymmärtää naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaa nykyistä paremmin unionin tasolla. Toivon, että neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä perustama Euroopan tasa-arvoinstituutti voi antaa merkittävän panoksen tällä alalla. Neuvosto itse on jo ryhtynyt konkreettisiin toimiin parantaakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien tilastojen saatavuutta. Neuvosto on työskennellyt Pekingin toimintaohjelman puitteissa ja hyväksynyt erityisiä indikaattoreita kolmella tässä yhteydessä merkityksellisellä alalla: 1) naisiin kotona kohdistuva väkivalta, 2) seksuaalinen häirintä työpaikalla ja 3) naiset ja aseelliset selkkaukset. Olemme edistyneet, mutta paljon tehtävää on luonnollisesti vielä jäljellä. Monet haavoittuvimmassa asemassa olevista naisista maailmassa elävät kehitysmaissa. Neuvosto, joka on tietoinen tästä, on hyväksynyt joukon päätelmiä sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä, joissa korostamme, kuinka tärkeää on puuttua sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikkiin muotoihin, myös sukuelinten silpomisen kaltaisiin vahingollisiin käytäntöihin ja tapoihin. Emme saa kuitenkaan tyytyä tähän. Naisten sukuelinten silpominen, niin sanotut kunniarikokset ja pakkoavioliitot ovat todellisuutta myös EU:ssa. Euroopan parlamentti on jatkuvasti ollut etujoukoissa vaatimassa toimia vahingollisia perinnesidonnaisia käytäntöjä vastaan. Tämän lähestymistavan mukaisesti neuvosto vahvisti tyttölasten asemaa koskevissa viime vuonna hyväksymissään päätelmissä sitoutumisensa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelemiseen. Näissä päätelmissä neuvosto korosti, että kaikkien tyttölapsiin kohdistuvan väkivallan muotojen poistaminen, ihmiskauppa ja vahingolliset perinnesidonnaiset käytännöt mukaan luettuna, on keskeisen tärkeää tyttöjen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi ja tasa-arvon aikaansaamiseksi naisten ja miesten välille yhteiskunnassa. Kuten arvoisa parlamentin jäsen painotti kysymyksensä johdannossa, naisiin kohdistuva väkivalta rajoittaa naisten osallistumista yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Naiset, jotka väkivallan seurauksena jäävät yhteiskunnallisen toiminnan, muun muassa työelämän, ulkopuolelle, ovat vaarassa syrjäytyä ja joutua köyhyyteen. Tämä vie minut takaisin alussa mainitsemaani kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sekä neuvostolle esitetyssä kysymyksessä painotettuun väkivallan rakenteelliseen luonteeseen. Naisiin kohdistuva väkivalta edustaa yleisempää ongelmaa – tasa-arvon puutetta. Laajempi kampanja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi auttaa torjumaan väkivaltaa. Naiset, jotka ovat vapaita hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiaan, ovat vähemmän alttiita väkivallalle kuin syrjäytyneet naiset. Neuvosto on myös toistuvasti selittänyt, että on välttämätöntä lievittää naisten köyhyyttä. Työllisyys on usein paras tapa päästä pois köyhyydestä. On tehtävä enemmän naisten työmarkkinoille osallistumisen helpottamiseksi. Taloudelliset ja sosiaaliset kriisit tekevät naisista haavoittuvampia. Neuvoston on määrä hyväksyä kokouksessaan 30. marraskuuta 2009 joukko päätelmiä aiheesta "Sukupuolten tasa-arvo: kasvun ja työllisyyden vahvistaminen – panos vuoden 2010 jälkeiseen Lissabonin strategiaan". Tavoitteena on varmistaa, että sekä tasa-arvon valtavirtaistaminen että erityiset tasa-arvotoimenpiteet ovat tärkeällä sijalla tulevissa strategioissa. Kun nyt vietämme Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmalla perustetun kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan päivän kymmenvuotisjuhlaa, ymmärrämme tämän ongelman laajuuden. Samalla suhtaudumme myönteisesti siihen, että valtiot tekevät yhteistyötä sen poistamiseksi. Suuri osa täällä Euroopassa tekemästämme työstä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tapahtuu kansainvälisissä puitteissa. Yhdistyneiden Kansakuntien naisten asemaa käsittelevä toimikunta tekee seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa 2010 Pekingin toimintasuunnitelman 15-vuotistarkistuksen. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on jo laatinut raportin Euroopan unionissa saavutetusta edistyksestä ja jäljellä olevista haasteista. Neuvoston on määrä hyväksyä 30. marraskuuta joukko päätelmiä tästä aiheesta. Pekingin toimintasuunnitelma tarjoaa meille rakenteen ja pitkän aikavälin strategian sukupuolten tasa-arvoa koskevaa kansainvälistä politiikkaa varten. Neuvosto osallistuu aktiivisesti tähän työhön, josta merkittävä osa on omistettu naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiselle. Naisiin kohdistuvan väkivallan ongelma ei tunne kansallisia rajoja. Meidän on puututtava siihen kansainvälisellä tasolla, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Meidän on tehostettava taistelua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan kansainvälisissä tehtävissämme, emmekä saa sulkea silmiämme täällä kotona omiin kansalaisiimme kohdistuvalta väkivallalta. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, toistan sen, minkä sanoin aluksi: naisiin kohdistuvalla väkivallalla ei ole sijaa sivistyneessä yhteiskunnassa. Olen kiitollinen parlamentille siitä, että se otti tämän asian esille tänään. Teillä on neuvoston, puheenjohtajavaltion ja kaikkien niiden tuki, jotka toimivat sen puolesta, mihin he uskovat, ja puolustavat oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja solidaarisuuden periaatteita. Tänä vuonna on kulunut kymmenen vuotta Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmasta, jolla marraskuun 25. päivä nimettiin kansainväliseksi naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaksi päiväksi. Tänään ajattelemme niitä lukemattomia naisia ja tyttöjä, jotka kärsivät väkivallasta sotien ja aseellisten selkkausten runtelemilla alueilla. Olemme tietoisia naisia kaikkialla maailmassa koettelevista kärsimyksistä, raiskauksista, väkivallasta, häirinnästä ja vahingollisista perinnesidonnaisista käytännöistä. Ilmaisemme solidaarisuutemme pakkoavioliittojen ja kunniarikosten muodossa harjoitettavan väkivallan, joka voi käsittää mitä tahansa naisten sukuelinten silpomisesta murhiin, uhreille. Olemme tietoisia siitä huolestuttavasta laajuudesta, jossa erilaista väkivaltaa naisiin Euroopassa päivittäin kohdistetaan. Naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma, joka liittyy hyvin moniin eri politiikan aloihin. Se todetaan selvästi naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevassa päätöslauselmaesityksessä, josta huomenna äänestätte. Naisiin kohdistuvassa väkivallassa ei ole kyse vain rikollisuudesta ja naisiin kohdistuvasta vääryydestä, vaan myös miehistä väkivallan harjoittajina, ja tämä on tasa-arvokysymys. Paras strategia tämän väkivallan torjumiseksi on omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa ja työskennellä naisiin kohdistuvan väkivallan laajan määritelmän pohjalta. Kaikessa neuvoston työskentelyssä tasa-arvon edistämiseksi sitä ohjaa tasa-arvon politiikkaan sisällyttämisen periaate. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti neuvoston tulee edistää miesten ja naisten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Neuvosto on tuonut naisiin kohdistuvan väkivallan ongelman esiin useaan otteeseen ja useissa eri yhteyksissä. Aloitan eräällä myönteisellä seikalla. Yksi tähän asti onnistuneimmista esimerkeistä tasa-arvon sisällyttämisestä EU:n politiikkaan on naisia ja aseellisia selkkauksia koskeva ala, jolla alkaa hahmottua entistä laaja-alaisempi politiikka naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Neuvoston toimintakyky tällä alalla rajoittuu luonnollisesti perustamissopimuksessa annettuihin valtuuksiin, ja jäsenvaltiot vastaavat niiden toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä, etenkin oikeus- ja sisäasioista sekä terveysasioista. Jäsenvaltioilla on oikeus laatia omat suunnitelmansa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, mutta nekin hyötyvät yhteistyöstä. Toimenpiteitä toteutetaan kuitenkin myös Euroopan unionin tasolla. Sukupuoleen perustuvan väkivallan ja ihmiskaupan poistaminen on yksi komission vuosiksi 2006–2010 laatiman naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman kuudesta keskeisestä toiminta-alueesta. Tällä alalla komissio auttaa jäsenvaltioita tuottamaan vertailukelpoisia tilastoja, lisäämään tietoisuutta, vaihtamaan hyviä toimintatapoja ja tekemään tutkimusyhteistyötä. Odotamme nyt kiinnostuneina komission uutta tasa-arvosuunnitelmaa vuosiksi 2011–2015. Tukholman ohjelma, joka on määrä hyväksyä ensi kuussa, tarjoaa kehyksen, jonka avulla voidaan puuttua moniin Euroopan parlamentin esiin tuomiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeviin huolenaiheisiin. Odotamme kiinnostuneina ohjelmasta tehtävää sopimusta ja sen täytäntöönpanoa. Sillä välin EU:n tasolla tapahtuu jo nyt paljon, varsinkin tietoisuuden lisäämisen, tiedon keräämisen ja hyvien toimintatapojen vaihtamisen suhteen. Eräät teistä osallistuivat puheenjohtajavaltion äskettäin Tukholmassa juuri miesten naisiin kohdistaman väkivallan torjuntastrategioista järjestämään konferenssiin, joka tarjosi osanottajille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja keskustella tulevasta politiikasta."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée et Présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres a soulevé une question grave et urgente. D’emblée, je tiens à dire assez clairement que la violence envers les femmes n’a pas sa place dans une société civilisée. La décision prise en 2007 établissant le programme Daphné III, qui a été si important dans la lutte contre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, a été importante également. Je salue l’impact qu’a eu le programme Daphné et qu’il continue d’avoir sur nos sociétés. Dans votre résolution, vous soulignez, à juste titre, qu’il n’y a aucune donnée régulière et comparable sur les différents types de violence envers les femmes. Le Conseil est aussi bien conscient que la collecte de données exactes et comparables est importante si nous voulons pouvoir améliorer notre compréhension du problème de la violence envers les femmes à l’échelle européenne. J’espère que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a été instauré conjointement par le Conseil et le Parlement européen, peut apporter une contribution importante dans ce domaine. Le Conseil lui-même a déjà pris des mesures concrètes pour améliorer l’accès aux statistiques sur la violence envers les femmes. Le Conseil a travaillé dans le cadre de la plate-forme d’action de Pékin et il a adopté des indicateurs spéciaux dans trois domaines qui sont pertinents ici: 1) la violence domestique envers les femmes, 2) le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et 3) les femmes et les conflits armés. Nous avons réalisé des progrès, mais bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. La plupart des femmes les plus vulnérables dans le monde vivent dans les pays en développement. Le Conseil, qui connaît cette situation, a adopté une série de conclusions sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans la coopération au développement, dans lesquelles nous soulignons l’importance de prendre de front toutes les formes de violence à caractère sexiste, notamment les pratiques et coutumes nuisibles telles que les mutilations génitales. Cependant, nous ne devons pas nous contenter de ces conclusions. Les mutilations génitales féminines, les crimes dits «d’honneur» et les mariages forcés sont aussi une réalité au sein de l’Union européenne. Le Parlement européen est systématiquement un pionnier en matière de préconisation de mesures contre les pratiques traditionnelles nuisibles. En accord avec cette démarche, le Conseil a confirmé son engagement à l’égard de la protection des plus vulnérables dans ses conclusions relatives à la situation des fillettes, conclusions que le Conseil a adoptées l’an dernier. Dans celles-ci, le Conseil a insisté, je cite, sur le fait que «l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des fillettes, y compris la traite et les pratiques traditionnelles dangereuses, est essentielle pour l’émancipation des filles et des femmes et l’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société». Comme M la députée l’a souligné dans l’introduction à sa question, la violence envers les femmes a un effet nuisible sur la capacité des femmes à participer à la vie sociale, politique et économique. Les femmes qui, en conséquence de la violence, sont exclues des activités sociales, y compris de l’emploi, sont exposées au risque de marginalisation et de pauvreté. Cela me ramène à l’approche globale que j’ai évoquée au début, ainsi qu’à la nature structurelle de la violence sur laquelle on a insisté dans la question au Conseil. Le problème de la violence à l’égard des femmes représente un problème plus général, un manque d’égalité. La campagne plus vaste de promotion de l’autonomisation des femmes aide à lutter contre la violence. Les femmes qui ont la liberté d’utiliser leur plein potentiel sont moins vulnérables à la violence que les femmes qui sont exclues. Le Conseil a également expliqué à plusieurs reprises qu’il est nécessaire de réduire la pauvreté des femmes. L’emploi est souvent la meilleure façon d’en finir avec la pauvreté. Il faut redoubler d’efforts pour faciliter la participation des femmes sur le marché du travail. Les crises économiques et sociales rendent les femmes plus vulnérables. Au cours de sa réunion du 30 novembre 2009, le Conseil devrait adopter plusieurs conclusions sur l’égalité des genres: le renforcement de la croissance et de l’emploi – contribution à la stratégie de Lisbonne après 2010. Le but est de garantir que tant l’intégration de l’égalité que des mesures spéciales en matière d’égalité seront mises en évidence dans les futures stratégies. Alors que nous fêtons le dixième anniversaire de la résolution des Nations unies qui a reconnu la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous admettons l’ampleur de ce problème. En même temps, nous saluons également le fait que les nations travaillent ensemble pour y mettre un terme. Une partie importante de notre travail de lutte contre la violence envers les femmes ici en Europe est réalisée dans un cadre international. Au cours de sa prochaine réunion en mars 2010, la commission de la condition de la femme des Nations unies entreprendra un examen sur quinze ans de la plate-forme d’action de Pékin. La Présidence suédoise a déjà rédigé un rapport sur les progrès réalisés dans l’Union européenne et les défis qui subsistent. Le 30 novembre, le Conseil devrait adopter une série de conclusions à cet égard. La plate-forme d’action de Pékin nous fournit une structure et un ordre du jour à long terme pour la politique internationale relative à l’égalité des genres. Le Conseil participe activement à ce travail et consacre une partie importante de ses efforts à la lutte contre la violence envers les femmes. Le problème de la violence envers les femmes ne connaît aucune frontière nationale. Nous devons tenter de le maîtriser à l’échelle internationale, tant au sein qu’à l’extérieur de l’Europe. Nous devons intensifier la lutte contre la violence à caractère sexiste dans nos missions internationales et nous ne devons pas fermer les yeux sur la violence domestique qui s’exerce à l’encontre de nos propres citoyennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vais répéter ce que j’ai dit au début: la violence à l’égard des femmes n’a pas sa place dans une société civilisée. Je suis reconnaissante au Parlement d’avoir abordé cette question aujourd’hui. Vous disposerez du soutien inconditionnel du Conseil, de cette Présidence et de toutes les personnes qui font valoir leurs convictions et qui défendent les principes de justice, d’égalité et de solidarité. Cette année, nous fêtons le dixième anniversaire de la résolution des Nations unies qui a reconnu le 25 novembre comme Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Aujourd’hui, nous pensons aux innombrables femmes et jeunes filles qui subissent des actes de violence dans les zones de guerre et de conflit. Nous sommes conscients des souffrances que connaissent des femmes à travers le monde, des femmes qui sont violées, maltraitées ou souffrent de harcèlement ou qui sont les victimes de pratiques traditionnelles nuisibles. Nous exprimons notre solidarité aux victimes de mariages forcés et de violences sous la forme de crimes d’honneur, qui peuvent aller des mutilations génitales féminines aux meurtres. Nous sommes conscients des proportions inquiétantes dans lesquelles de nombreux différents types de violence sont commis envers des femmes en Europe chaque jour. La violence à l’égard des femmes est un problème qui a trait à un nombre important de domaines politiques différents. Cela est énoncé clairement dans la proposition de résolution sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes que vous voterez demain. La violence à l’égard des femmes n’est pas seulement une question de criminalité et d’injustice envers les femmes, elle porte aussi sur les hommes en tant qu’auteurs, et il s’agit aussi d’égalité. La meilleure stratégie pour combattre cette violence est d’adopter une approche globale et de travailler à partir d’une définition large de la violence à l’égard des femmes. Dans l’ensemble de ses travaux visant la promotion de l’égalité, le Conseil est guidé par le principe de l’intégration de la dimension de l’égalité. En accord avec les articles 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil doit promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les activités. Le Conseil a évoqué le problème de la violence à l’égard des femmes à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes différents. Je voudrais débuter par quelque chose de positif. À ce jour, un des exemples les plus réussis de l’intégration de l’égalité dans l’Union européenne est le domaine des femmes dans les conflits armés, dans lequel une politique plus exhaustive en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes commence à apparaître. Bien sûr, la capacité du Conseil de prendre des mesures dans ce domaine se limite aux pouvoirs énoncés dans le Traité et les États membres sont responsables des affaires qui relèvent de leurs domaines de compétence, surtout des questions relatives aux affaires judiciaires et intérieures, ainsi que des questions sanitaires. Les États membres ont le droit d’élaborer leurs propres plans de lutte contre la violence à l’égard des femmes, mais ils bénéficient également d’une coopération. En même temps, des mesures sont également prises à l’échelle européenne. L’élimination de la violence et de la traite à caractère sexuel constitue l’un des six domaines d’action prioritaire définis dans la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) de la Commission. Dans cette rubrique, la Commission soutient les États membres dans la production de statistiques comparables augmentant la prise de conscience, l’échange de bonnes pratiques et la coopération en matière de recherche. Nous avons maintenant hâte de voir le nouveau plan sur l’égalité de la Commission pour 2011-2015. Le programme de Stockholm, qui doit être adopté le mois prochain, fournit un cadre pour la résolution de bon nombre des préoccupations liées à la violence envers les femmes qui ont été exprimées par le Parlement européen, Nous attendons avec impatience un accord sur le programme et sa mise en œuvre ultérieure. En même temps, il se passe déjà bien des choses à l’échelle de l’Union européenne, surtout en ce qui concerne l’augmentation de la prise de conscience, la collecte de renseignements et l’échange de bonnes pratiques. Certains d’entre vous étaient présents lors de la récente conférence de la Présidence à Stockholm, qui traitait précisément du thème des stratégies de lutte contre la violence des hommes envers les femmes et qui donnait aux participants la possibilité de partager leurs expériences et de discuter de la future politique."@fr8
". Elnök asszony, tisztelt képviselők, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság tisztelt tagja és elnöke egy komoly és sürgető kérdést vetett fel. Rögtön az elején szeretném világosan elmondani, hogy a nők elleni erőszaknak nincs helye egy civilizált társadalomban. A Daphne III programot létrehozó 2007-es határozat is jelentős lépés volt, és nagyon fontos a gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Üdvözlöm azt a hatást, amelyet a Daphne program gyakorolt és gyakorol társadalmainkra. Állásfoglalásukban jogosan hangsúlyozzák, hogy a nők elleni erőszak különböző formáiról nem állnak rendelkezésre pontos és összehasonlítható adatok. A Tanács is tudatában van annak, hogy fontos a pontos és összehasonlítható adatok gyűjtése, ha európai szinten is jobban meg akarjuk érteni a nők elleni erőszak problémáját. Remélem, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, amelyet a Tanács és az Európai Parlament közösen hoztak létre, jelentős munkát tud majd végezni ezen a területen. A Tanács már konkrét intézkedéseket tett a nők elleni erőszakra vonatkozó statisztikákhoz való hozzáférés fejlesztése terén. A Tanács a Pekingi Cselekvési Program keretében fejti ki tevékenységét, és már három idevágó területen fogadott el különleges mutatókat: 1) családon belüli erőszak a nőkkel szemben, 2) munkahelyi szexuális zaklatás, valamint 3) a nők és a fegyveres konfliktusok. Tehát történt már előrelépés, de természetesen még nagyon sok a teendő. A világ legkiszolgáltatottabb női közül sokan a fejlődő országokban élnek. Ezt felismerve a Tanács a fejlesztési együttműködésben elfogadott egy sor következtetést a nemek közötti egyenlőségről és a nők egyenjogúságáról, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemi alapú erőszak minden formájával foglalkozni kell, beleértve az ártalmas hagyományokat és az olyan szokásokat, mint a nemi szervek megcsonkítása. Azonban nem szabad ennyivel beérnünk. A női nemi szervek megcsonkítása, a becsülettel összefüggő bűncselekmények és a kényszerházasságok: ezek az EU-ban is léteznek. Az Európai Parlament következetes módon mindig is úttörő szerepet töltött be, amikor az ártalmas hagyományok elleni intézkedésekre való felszólításról volt szó. Ezzel a megközelítéssel összhangban a Tanács megerősítette a legkiszolgáltatottabbak védelmére vonatkozó kötelezettségvállalását a leánygyermekek helyzetével kapcsolatban tavaly elfogadott következtetéseiben. Ezekben a következtetésekben a Tanács hangsúlyozta, idézem, hogy „a leánygyermekekkel szembeni erőszak minden formájának felszámolása, beleértve a kereskedelmet és az ártalmas hagyományokat is, elengedhetetlen a nők és lányok jogainak kiteljesítéséhez, valamint a nők és a férfiak társadalmi egyenlőségének eléréséhez”. Ahogy a tisztelt európai parlamenti képviselő a kérdéssel kapcsolatos bevezetőjében hangsúlyozta, a nők elleni erőszak káros hatást gyakorol a nők társadalmi, politikai és gazdasági életben való részvételére. Azok a nők, akik az erőszak következményeként kirekesztődnek a társadalmi tevékenységekből – beleértve a foglalkoztatást is –,a marginalizáció és a szegénység veszélyének lesznek kitéve. Ez visszavezet a felszólalásom elején említettem holisztikus megközelítéshez és az ilyen jellegű erőszak strukturális természetéhez, amelyet a Tanácshoz intézett kérdés is hangsúlyoz. A nők elleni erőszak problémája mögött egy sokkal általánosabb probléma húzódik: az egyenlőség hiánya. A nők egyenjogúságát előmozdító, szélesebb körű kampány segíti az erőszak elleni küzdelmet. Azok a nők, akiknek szabadságában áll összes képességüket kiaknázni, kevésbé vannak kiszolgáltatva az erőszaknak, mint azok a nők, akiket kirekesztettek. A Tanács ismételten kifejtette, hogy szükség van a nőket érintő szegénység enyhítésére. Gyakran a foglalkoztatás a legjobb módja a szegénység leküzdésének. Többet kell tenni a nők munkaerő-piaci részvételének megkönnyítése érdekében. A gazdasági és társadalmi válságok még kiszolgáltatottabbá teszik a nőket. A Tanács a 2009. november 30-i ülésén előreláthatólag számos következtetést el fog fogadni a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban: a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása – hozzájárulás a 2010 utáni időszakra szóló lisszaboni stratégia céljainak teljesüléséhez. A cél annak biztosítása, hogy mind az egyenlőség integrálása, mind az egyenlőség érdekében tett különleges intézkedések kiemelkedő szerepet fognak kapjanak a jövőbeli stratégiákban. A nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napját létrehozó ENSZ-határozat tízedik évfordulóját ünnepelve tudatában vagyunk a probléma nagyságának. Ugyanakkor üdvözöljük azt a tényt, hogy a nemzetek együttműködnek a probléma felszámolása érdekében. A nőkkel szembeni erőszak elleni európai küzdelem jelentős része nemzetközi keretek között valósul meg. Az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága a következő, 2010. márciusi ülésén meg fogja kezdeni a Pekingi Cselekvési Program tizenöt éves felülvizsgálatát. A svéd elnökség már kidolgozott egy jelentést az Európai Unióban elért előrelépésekről és a még előttünk álló kihívásokról. A Tanács november 30-án előreláthatólag számos következtetést fog elfogadni ebben a témában. A Pekingi Cselekvési Program meghatározza a nemzetközi esélyegyenlőségi politika vázát és kidolgoz számunkra egy hosszú távú menetrendet is. A Tanács aktívan részt vesz ebben a munkában, amelynek jelentős része a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szól. A nők elleni erőszak problémája nem ismer országhatárokat. Ezt a problémát mind Európában, mind Európán kívül nemzetközi szinten kell kezelni. Nemzetközi misszióinkban fokoznunk kell a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet, és nem szabad szemet hunynunk az olyan erőszakos cselekmények felett, amelyeket saját polgáraink ellen, családon belül követnek el. Elnök úr, tisztelt képviselők, elismételném, amit felszólalásom elején mondtam: a nők elleni erőszaknak nincs helye egy civilizált társadalomban. Hálás vagyok a Parlamentnek, amiért ma felvetette ezt a témát. Tudniuk kell, hogy a Tanács és az elnökség teljes támogatását élvezik, és mindazokét, akik küzdenek azért, amiben hisznek, és megvédik az igazságosság, az egyenlőség és a szolidaritás elvét. Idén ünnepeljük a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napját (november 25.) létrehozó ENSZ-határozat 10. évfordulóját. Ma arról a számtalan nőről és lányról emlékezünk meg, akik ki vannak téve az erőszaknak a háború sújtotta területeken és a konfliktusövezetekben. Tudjuk, mit kell elszenvedniük a nőknek világszerte: nemi erőszak, bántalmazás, zaklatás, valamint ártalmas hagyományok áldozataivá válnak. Szolidaritásunkat fejezzük ki a kényszerházasságok és a becsülettel összefüggő bűncselekmények formájában megnyilvánuló erőszak áldozataival szemben, amely sok mindent magában foglal a női nemi szervek megcsonkításától a gyilkosságig. Tudjuk, hogy Európában aggasztó méreteket öltöttek a nők elleni erőszak különböző formái – nap mint nap előfordulnak ilyen esetek. A nők elleni erőszak olyan probléma, amely számos különböző politikai területtel összefügg. Ezt világosan kijelenti a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló állásfoglalási indítvány, amelyre holnap fognak szavazni. A nők elleni erőszak esetén nemcsak arról kell beszélni, hogy ez bűncselekmény és méltánytalanság a nőkkel szemben, hanem arról is, hogy a tettesek férfiak, és itt az egyenlőségről van szó. A legjobb stratégia az ilyen jellegű erőszak elleni küzdelemben a holisztikus megközelítés, és a nők elleni erőszak tág meghatározásából kiindulva kell dolgozni. Az egyenlőség előmozdítására irányuló tevékenységében a Tanácsot mindig az egyenlőség integrálásának elve vezérelte. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. és 3. cikke értelmében a Tanácsnak minden területen elő kell mozdítania a férfiak és nők közötti egyenlőség ügyét. A Tanács számos alkalommal és számos különböző összefüggésben felvetette a nők elleni erőszak problémáját. Valami pozitívval szeretnék kezdeni. Az egyenlőség integrálására a mai napig az egyik legsikeresebb példa a nők és a fegyveres konfliktusok területe, ahol egy sokkal átfogóbb politika kezd megjelenni a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Természetesen a Tanács intézkedési lehetőségei e területen a Szerződésben megállapított hatáskörökre korlátozódnak, és a tagállamok felelősek az ő hatáskörükbe tartozó ügyekért, különösen az igazságügyi, belügyi és egészségügyi kérdésekért. A tagállamoknak jogukban áll saját cselekvési tervet kidolgozniuk a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozóan, de az együttműködésből fakadó előnyöket is kihasználhatják. Ezenfelül európai szinten is hoznak intézkedéseket. A nemi alapú erőszak és kereskedelem felszámolása a Bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervében (2006-2010) megállapított hat prioritási terület egyike. Ennek kapcsán még elmondanám, hogy a Bizottság támogatja a tagállamokat a bevált gyakorlatok cseréjében és a kutatási együttműködésben, valamint abban, hogy összehasonlítható statisztikákat hozzanak létre, amelyek ezen a téren bővítik az ismereteket. Most várjuk a Bizottság új, 2011-2015-ös időszakra szóló, egyenlőségre vonatkozó tervét. A jövő hónapban elfogadandó stockholmi program keretet nyújt a nők elleni erőszak kapcsán az Európai Parlament által kifejezett aggályok egy részének kezeléséhez. Várjuk a programmal kapcsolatos megállapodást, majd annak végrehajtását. Időközben sok minden történik uniós szinten, különösen az ismeretek bővítése, az információgyűjtés és a bevált gyakorlatok cseréje terén. Önök közül néhányan ott voltak az elnökség legutóbbi konferenciáján Stockholmban, amelyet pontosan a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem témájának szenteltek, és amely lehetőséget nyújtott a résztvevőknek a tapasztalatcserére és a jövőbeli politika megvitatására."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, i parlamentari e la presidente della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere hanno sollevato una problematica seria e urgente. Voglio dire subito in modo chiaro che in una società civile non c’è spazio per la violenza contro le donne. E’ stata altresì significativa la decisione del 2007 di istituire il programma Daphne III, che è stato così importante per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Mi compiaccio dell’impatto che il programma Daphne ha avuto e continua ad avere sulle nostre società. Nella vostra risoluzione sottolineate giustamente che non ci sono dati regolari e comparabili sui diversi tipi di violenza contro le donne. Il Consiglio è anche cosciente dell’importanza di raccogliere accuratamente dati comparabili, se dobbiamo migliorare la nostra comprensione del problema della violenza contro le donne a livello europeo. Spero che l’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, creato congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, possa dare un contributo importante in questo settore. Lo stesso Consiglio ha già adottato misure concrete per migliorare l’accesso alle statistiche sulla violenza contro le donne. Il Consiglio ha lavorato nell’ambito della piattaforma d'azione di Pechino e ha adottato indicatori speciali per le tre aree di pertinenza: 1) la violenza contro le donne tra le mura domestiche, 2) le molestie sessuali sul luogo di lavoro, 3) le donne e i conflitti armati. Abbiamo compiuto progressi ma, naturalmente, c’è ancora molto da fare. Una gran parte delle donne più vulnerabili del mondo vive nei paesi in via di sviluppo. Il Consiglio, consapevole di ciò, ha adottato una serie di conclusioni sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo, in cui poniamo l’accento sull’importanza dell’impegno contro tutte le forme di violenza basate sul genere, comprese alcune pratiche tradizionali perniciose, come le mutilazioni dei genitali. Tuttavia, non dobbiamo accontentarci. Le mutilazioni genitali femminili, i cosiddetti crimini d’onore e i matrimoni forzati sono una realtà anche nell’UE. Il Parlamento europeo è stato costantemente in prima linea quando si è trattato di chiedere provvedimenti conto le pratiche tradizionali più nocive. Coerentemente con questo approccio, nelle conclusioni sulla situazione delle bambine che ha adottato lo scorso anno. il Consiglio ha confermato il suo impegno di proteggere le persone più vulnerabili. In queste conclusioni il Consiglio sottolineava che, e cito, “l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle bambine, tra cui la tratta delle bambine e le pratiche tradizionali nocive, hanno un'importanza cruciale ai fini della responsabilizzazione delle bambine e delle donne, nonché per il raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini nella società”. Come ha sottolineato l’onorevole deputata nell’introduzione della sua interrogazione, la violenza contro le donne ha un effetto nefasto sulla capacità delle donne di partecipare alla vita sociale, politica ed economica. Le donne che, vittime di violenza, vengono escluse dalle attività sociali, tra cui l’occupazione, rischiano l’emarginazione e la povertà. Ciò mi riporta all’approccio olistico menzionato all’inizio e al carattere strutturale della violenza, che è stato sottolineato nell’interrogazione al Consiglio. Il problema della violenza contro le donne rappresenta un problema più generale di mancanza di uguaglianza. La vasta campagna volta a promuovere l’emancipazione femminile contribuisce a combattere la violenza. Le donne libere di utilizzare tutto il loro potenziale sono meno vulnerabili alla violenza rispetto alle donne emarginate. Il Consiglio ha anche spiegato a più riprese che è necessario ridurre la povertà delle donne. L’occupazione è spesso il modo migliore per lasciare la povertà alle proprie spalle. Sono necessarie ulteriori misure per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le crisi economiche e sociali rendono le donne più esposte. Al vertice del 30 novembre 2009, il Consiglio dovrebbe adottare diverse conclusioni sulla parità di genere: rafforzare la crescita e l’occupazione – un suggerimento per la strategia di Lisbona post 2010. L’obiettivo è garantire che abbiano un ruolo centrale nelle future strategie sia l’integrazione della questione della parità che specifiche misure per l’uguaglianza. Con la celebrazione del decimo anniversario della risoluzione delle Nazioni Unite che istituisce la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, riconosciamo l’ampiezza di questo problema. Contemporaneamente, ci rallegriamo del fatto che i paesi stiano lavorando insieme per fermare tale fenomeno. Un’ampia parte del nostro impegno per contrastare la violenza contro le donne qui in Europa viene condotta sul piano internazionale. Nel prossimo incontro del marzo 2010, la commissione ONU sullo status della donna inizierà una revisione quindicennale della piattaforma d’azione di Pechino. La presidenza svedese ha già elaborato una relazione sui progressi compiuti nell’Unione europea e sulle sfide che bisogna ancora raccogliere. Il 30 novembre il Consiglio dovrebbe adottare una serie di conclusioni su questo argomento. La piattaforma d’azione di Pechino ci offre un quadro e un’agenda di lungo termine per una politica internazionale sulla parità di genere. Il Consiglio è coinvolto attivamente in quest’opera, una cui parte cospicua è dedicata alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Il problema della violenza contro le donne non conosce confini nazionali. Dobbiamo affrontare il problema a livello internazionale, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. Nelle nostre missioni internazionali dobbiamo aumentare le azioni di lotta contro la violenza basata sul genere e non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla violenza commessa tra le mura domestiche, nei confronti delle nostre stesse cittadine. Signora Presidente, onorevoli deputati, ribadisco quanto affermato all’inizio: non c’è spazio per la violenza contro le donne in una società civile. Sono grata al Parlamento per aver sollevato oggi la questione. Godete del pieno sostegno del Consiglio, di questa presidenza e di tutti coloro che alzano la voce per ciò in cui credono e per difendere i principi della giustizia, dell’uguaglianza e della solidarietà. Quest’anno celebriamo il decimo anniversario della risoluzione delle Nazioni Unite che istituisce il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Pensiamo oggi alle innumerevoli donne e ragazze che hanno subito violenze nelle zone di guerra e nelle aree di conflitto. Siamo consapevoli delle sofferenze inferte alle donne in tutto il mondo, donne stuprate, vittime di abusi o molestie o vittime di pratiche tradizionali dannose. Esprimiamo la nostra solidarietà alle vittime dei matrimoni forzati e della violenza sotto forma di crimine d’onore, che può comprendere di tutto, dalle mutilazioni genitali femminili all’omicidio. Siamo consapevoli della portata preoccupante dei diversi tipi di violenza commessa quotidianamente contro le donne in Europa. La violenza contro le donne è un problema che riguarda molte politiche comunitarie. Lo si afferma chiaramente nella proposta di risoluzione sull’eliminazione della violenza contro le donne che voterete domani. La violenza contro le donne non è soltanto una questione di reati e di ingiustizia contro le donne ma anche una questione di uguaglianza, perché sono uomini gli esecutori di tali reati. La migliore strategia per combattere questa violenza è adottare un approccio olistico e lavorare partendo da una definizione ampia di violenza contro le donne. In tutta la sua opera volta a promuovere la parità, il Consiglio è guidato dal principio dell’integrazione della questione dell’uguaglianza. In ottemperanza degli articoli 2 e 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio intende promuovere l’uguaglianza tra gli uomini e le donne in tutte le attività. Il Consiglio ha sollevato il problema della violenza contro le donne in diverse occasioni e in svariati contesti. Vorrei iniziare con una nota positiva. Ad oggi, uno degli esempi di maggior successo di integrazione del principio di uguaglianza nell’Unione europea è il capitolo delle donne e dei conflitti armati, laddove comincia a delinearsi una politica più completa per combattere la violenza contro le donne. Naturalmente, l’abilità del Consiglio di attivarsi in questo settore è limitata ai poteri sanciti dal trattato, mentre gli Stati membri sono responsabili per i problemi che ricadono nelle loro sfere di competenza, in particolare per le questioni legate alla giustizia e agli affari interni, così come alla sanità. Gli Stati membri hanno il diritto di elaborare piani per combattere la violenza contro le donne, ma possono anche trarre vantaggio dalla cooperazione. Comunque, sono stati adottati provvedimenti anche a livello europeo. Sradicare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani è una delle sei priorità stabilite dalla tabella di marcia per la parità fra donne e uomini elaborata dalla Commissione per il periodo 2006-2010. Con questo programma, la Commissione sostiene gli Stati membri nell’elaborazione di statistiche comparabili per accrescere la consapevolezza, scambiare le buone pratiche e cooperare nella ricerca. Aspettiamo il nuovo programma della Commissione sull’uguaglianza per il quinquennio 2011-2015. Il programma di Stoccolma, che sarà adottato il prossimo mese, offre un quadro per fronteggiare molte delle inquietudini espresse dal Parlamento europeo e riguardanti la violenza contro le donne. Ci aspettiamo che esso sia approvato e, di conseguenza, attuato. Nel frattempo si sta facendo molto a livello europeo, in particolare sul fronte dell’accrescimento della consapevolezza, della raccolta delle informazioni e dello scambio delle buone pratiche. Alcuni di voi hanno partecipato alla recente conferenza della presidenza a Stoccolma proprio sulle strategie per combattere la violenza degli uomini sulle donne, che è stata un’opportunità per condividere le esperienze e discutere della politica per il futuro."@it12
"Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, gerbiamoji Parlamento narė ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė iškėlė rimtą ir skubiai spręstiną klausimą. Pačioje pradžioje norėčiau visiškai aiškiai pasakyti, kad civilizuotoje visuomenėje nėra vietos smurtui prieš moteris. Taip pat reikšmingas buvo 2007 m. sprendimas, kuriuo parengiama programa „Daphne III“, kuri buvo tokia svarbi kovojant su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris. Palankiai vertinu poveikį, kurį programa „Daphne“ turėjo ir toliau turi mūsų visuomenėms. Savo rezoliucijoje jūs visiškai teisingai pabrėžėte, kad nėra reguliarių ir palyginamų duomenų apie įvairių tipų smurtą prieš moteris. Taryba taip pat puikiai žino, kad, jeigu mums reikia pagerinti smurto prieš moteris problemos supratimą Europos lygmeniu, svarbu surinkti tikslius ir palyginamus duomenis. Tikiuosi, kad Europos lyčių lygybės institutas, kurį Taryba ir Europos Parlamentas įsteigė drauge, gali įnešti nemažą indėlį šioje srityje. Pati Taryba jau ėmėsi konkrečių priemonių, siekdama pagerinti sąlygas susipažinti su statistiniais duomenimis apie smurtą prieš moteris. Taryba dirbo pagal Pekino veiksmų platformą ir patvirtino specialius tris šiuo atveju tinkamus rodiklius: 1) smurtas prieš moteris namuose, 2) seksualinis priekabiavimas darbovietėje ir 3) moterys ir ginkluoti konfliktai. Padarėme pažangą, tačiau, be abejo, reikia padaryti gerokai daugiau. Dauguma labiausiai pasaulyje pažeidžiamų moterų gyvena besivystančiose šalyse. Taryba, kuri žino tai, patvirtino keletą išvadų dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje, kuriose pabrėžiame, kaip svarbu panaikinti visų formų smurtą lyties pagrindu, įskaitant tokią žalingą praktiką ir įpročius, kaip lytinių organų žalojimą. Tačiau neturėtume tuo pasitenkinti. Moters lytinių organų žalojimas, vadinamieji garbės nusikaltimai ir prievartinės vedybos taip pat yra ES tikrovė. Europos Parlamentas nuolat buvo priekinėse pozicijose, kai buvo kalbama apie raginimą imtis priemonių prieš žalingus tradicinius papročius. Laikydamasi šio požiūrio, savo praėjusiais metais patvirtintose išvadose dėl mergaičių padėties Taryba patvirtino savo įsipareigojimą ginti tas, kurios yra labiausiai pažeidžiamos. Šiose išvadose Taryba pabrėžė, – cituoju, – kad „itin svarbu panaikinti visų formų smurtą prieš mergaites, įskaitant prekybą žmonėmis ir žalingą tradicinę praktiką, kad būtų suteikiamos didesnės galios mergaitėms ir moterims bei pasiekta moterų ir vyrų lygybė visuomenėje“. Kaip gerbiamoji Parlamento narė pabrėžė savo klausimo įžangoje, smurtas prieš moteris turi neigiamą poveikį moterų galimybei dalyvauti socialiniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime. Moterims, kurios dėl smurto išstumiamos iš socialinės veiklos, įskaitant užimtumą, gresia socialinės atskirties ir skurdo pavojus. Dėl to esu priverstas grįžti prie visa apimančio požiūrio, kurį minėjau pradžioje, ir sisteminio smurto pobūdžio, kurį pabrėžiau Tarybai skirtame klausime. Smurto prieš moteris problema yra bendresnio pobūdžio problema – lygybės nebuvimo. Platesnė kampanija, kuria siekiama skatinti suteikti didesnes galias moterims, padeda kovoti su smurtu. Moterys, kurios turi laisvę išnaudoti visą savo potencialą, yra mažiau pažeidžiamos nei moterys, kurios jos neturi. Taryba taip pat ne kartą aiškino, kad būtina sumažinti moterų skurdą. Užimtumas dažnai yra geriausias būdas atsikratyti skurdo. Norint sudaryti geresnes sąlygas moterims dalyvauti darbo rinkoje, reikia padaryti daugiau. Dėl ekonomikos ir socialinių krizių moterys tampa labiau pažeidžiamos. Tikimasi, kad Taryba savo 2009 m. lapkričio 30 d. posėdyje patvirtins keletą išvadų dėl lyčių lygybės: augimo ir užimtumo didinimas – įnašas į Lisabonos strategiją po 2010 m. Tikslas – užtikrinti, kad būsimose strategijose būtų teikiama pirmenybė tiek lygybės integracijai, tiek specialioms lygybės priemonėms. Kadangi švenčiame dešimtąsias Jungtinių Tautų rezoliucijos, kuria paskelbiama Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena, metines, pripažįstame šios problemos mastą. Kartu taip pat palankiai vertiname tai, kad valstybės dirba kartu, siekdamos sustabdyti smurtą. Didelė mūsų darbo dalis siekiant įveikti smurtą prieš moteris čia, Europoje, atliekama tarptautinėje sistemoje. Kitame savo susitikime, vyksiančiame 2010 m. kovo mėn., Jungtinių Tautų Moterų padėties komisija pateiks Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo per penkiolika metų apžvalgą. Tarybai pirmininkaujanti Švedija jau parengė pranešimą dėl Europos Sąjungoje padarytos pažangos ir likusių uždavinių. Tikimasi, kad lapkričio 30 d. Taryba patvirtins keletą išvadų šiuo klausimu. Pekino veiksmų platforma mums suteikiama struktūra ir ilgalaikė tarptautinės lyčių lygybės politikos darbotvarkė. Taryba aktyviai dalyvauja šiame darbe, kurio nemaža dalis skiriama kovai su smurtu prieš moteris. Smurto prieš moteris problemai nėra nacionalinių sienų. Mums ją reikia spręsti tarptautiniu lygiu – tiek Europos viduje, tiek išorėje. Mums reikia kovą su smurtu lyties pagrindu intensyvinti savo tarptautinėse misijose, taip pat neturėtume nekreipti dėmesio į smurtą, vartojamą namuose prieš mūsų pačių piliečius. Gerb. pirmininke ir nariai, pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje: smurtui ne vieta civilizuotoje visuomenėje. Esu dėkinga Parlamentui, kad šiandien kelia šį klausimą. Turite visišką Tarybos, šios Tarybai pirmininkaujančios valstybės ir visų tų, kurie palaiko tai, kuo tiki, ir gina teisingumo, lygybės ir solidarumo principus, paramą. Šiais metais švenčiame dešimtąsias Jungtinių Tautų rezoliucijos, kuria lapkričio 25 d. paskelbiama Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena, metines. Šiandien galvojame apie daugybę moterų ir mergaičių, kurios kenčia smurtą karo ir konfliktų zonose. Žinome apie kančias, kurias patiria moterys visame pasaulyje, – moterys, kurios yra prievartaujamos, užgauliojamos arba kenčia priekabiavimą arba kurios yra tradicinių žalingų papročių aukos. Mes išreiškiame savo solidarumą prievartinių vedybų ir smurto, kaip su garbe susijusių nusikaltimų, kurie gali būti siejami su bet kuo, pradedant moterų lyties organų žalojimu baigiant nužudymu, aukoms. Žinome apie nerimą keliantį daugybės įvairių rūšių smurto, kasdien įvykdomo prieš Europos moteris, mastą. Smurtas prieš moteris – problema, susijusi su daugybe įvairių politikos sričių. Tai yra aiškiai pareikšta pasiūlyme dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris panaikinimo, dėl kurio rytoj balsuosite. Smurtas prieš moteris yra ne tik nusikaltimų prieš moteris ir neteisingumo jų atžvilgiu klausimas, bet ir vyrų nusikaltėlių klausimas, ir tai yra lygybės klausimas. Geriausia kovos su šiuo smurtu strategija – laikytis holistinio požiūrio ir pirmiausia pateikti išsamią smurto prieš moteris apibrėžtį. Visame savo darbe siekiant skatinti lygybę Taryba vadovaujasi lygybės integracijos principu. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 ir 3 straipsnius Taryba turi skatinti moterų ir vyrų lygybę visose savo veiklos srityse. Taryba smurto prieš moteris problemą kėlė keliais atvejais ir keliomis skirtingomis aplinkybėmis. Norėčiau pradėti kokia nors pozityvia mintimi. Iki šios dienos vienas sėkmingiausių lygybės integracijos ES pavyzdžių – moterų ir ginkluotų konfliktų sritis, kurioje ima rastis visapusiškesnė kovos su smurtu prieš moteris politika. Žinoma, Tarybos galimybes imtis veiksmų šioje srityje riboja sutartyje nustatytos galios, tačiau valstybės narės yra atsakingos už klausimus, kurie priklauso jų kompetencijos sritims, visų pirma klausimus, susijusius su teisingumu ir vidaus reikalais, taip pat sveikatos klausimus. Valstybės narės turi teisę parengti savo kovos su smurtu prieš moteris planus, tačiau joms taip pat naudingas yra bendradarbiavimas. Tačiau priemonių imamasi ir Europos lygmeniu. Smurto lyties pagrindu ir prekybos žmonėmis išgyvendinimas yra viena iš šešių prioritetinių sričių, nustatytų Komisijos moterų ir vyrų lygybės gairėse 2006–2010 m. Sprendžiant pagal šią antraštę, Komisija palaiko valstybes nares palyginamųjų statistinių duomenų skelbimo, sąmoningumo didinimo, keitimosi gerosios praktikos pavyzdžiais ir bendradarbiavimo mokslinių tyrimų klausimais srityse. Dabar laukiame naujo Komisijos plano, skirto lygybei 2011–2015 m. Stokholmo programa, kuri turi būti patvirtinta kitą mėnesį, sukuriamas pagrindas spręsti daugelį Europos Parlamento iškeltų problemų, susijusių su smurtu prieš moteris. Laukiame susitarimo dėl programos ir jos paskesnio įgyvendinimo. Tuo tarpu jau daug kas vyksta ES lygmeniu, ypač sąmoningumo didinimo, informacijos rinkimo ir keitimosi gerosios praktikos pavyzdžiais srityse. Kai kurie iš jūsų dalyvavo paskutinėje Stokholme vykusioje Tarybai pirmininkaujančios valstybės konferencijoje, kuri buvo surengta būtent kovos su vyrų smurtu prieš moteris strategijos klausimu ir kuri suteikė galimybę dalyviams pasidalyti patirtimi ir apsvarstyti būsimą politiką."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti, cienījamā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas locekle un priekšsēdētāja ir izvirzījusi nopietnu un neatliekamu jautājumu. Pašā sākumā es gribu skaidri pateikt, ka civilizētā sabiedrībā nav vietas vardarbībai pret sievietēm. Nozīmīgs ir bijis arī 2007. gada lēmums, ar ko tika izveidota programma kas ir bijusi tik svarīga vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm apkarošanā. Es atzinīgi vērtēju ietekmi, kāda programmai ir bijusi un joprojām ir uz mūsu sabiedrību. Savā rezolūcijā jūs pareizi uzsverat, ka trūkst regulāru un salīdzināmu datu par dažāda veida vardarbību pret sievietēm. Tāpat Padome labi apzinās to, cik svarīga ir pareizu un salīdzināmu datu vākšana, lai mēs spētu palielināt izpratni par vardarbības pret sievietēm problēmu Eiropas līmenī. Es ceru, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, ko kopīgi izveidoja Padome un Eiropas Parlaments, spēs dot nozīmīgu ieguldījumu šajā jomā. Padome jau ir veikusi konkrētus pasākumus, lai uzlabotu piekļuvi statistikai par vardarbību pret sievietēm. Padome ir strādājusi saskaņā ar Pekinas Rīcības platformu un ir pieņēmusi īpašus rādītājus trīs jomās, kuras šajā saistībā ir būtiskas:1) vardarbība pret sievietēm mājās, 2) seksuāla uzmākšanās darba vietā un 3) sievietes un bruņoti konflikti. Mēs esam panākuši progresu, bet, protams, vēl daudz ir jāpaveic. Daudzas no vismazāk aizsargātajām pasaules sievietēm dzīvo attīstības valstīs. Padome, to apzinoties, ir pieņēmusi virkni secinājumu par paziņojumu „Dzimumu līdztiesība un sieviešu līdzdalība sadarbībā attīstības jomā”, kuros mēs uzsveram to, cik svarīgi ir apkarot visa veida uz dzimumu pamatotas vardarbību, tostarp tādu vardarbīgu praksi un paražu kā dzimumorgānu apgraizīšana sievietēm. Taču mēs nedrīkstam apmierināties ar to vien. Realitāte Eiropas Savienībā ir arī dzimumorgānu apgraizīšana sievietēm, tā dēvētie goda noziegumi un piespiedu laulības. Eiropas Parlaments nepārtraukti ir uzņēmies vadošo lomu, aicinot īstenot pasākumus pret vardarbīgām paražām. Saskaņā ar šo pieeju Padome apstiprināja savu apņēmību aizsargāt tās meitenes, kuras atbilstīgi Padomes pagājušā gadā pieņemtajiem secinājumiem par mazgadīgu meiteņu stāvokli ir visneaizsargātākās. Šajos secinājumos Padome uzsvēra, un es citēju, ka „visa veida vardarbības pret mazgadīgām meitenēm, tostarp vardarbīgu paražu un cilvēku tirdzniecības izskaušana ir izšķiroša, lai palielinātu sieviešu un meiteņu lomu, kā arī panāktu sieviešu un vīriešu līdztiesību sabiedrībā”. Kā jau cienījamā deputāte uzsvēra sava jautājuma sākumā, vardarbībai pret sievietēm kaitīgi ietekmē sieviešu spēju piedalīties sociālajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē. Sievietes, kas vardarbības dēļ ir izslēgtas no sociālajām aktivitātēm, arī nodarbinātības, ir pakļautas sociālas atstumtības un nabadzības riskam. Tāpēc man jāatgriežas pie visaptverošās pieejas, ko es pieminēju sākumā, un vardarbības strukturālā rakstura, kas tika uzsvērts jautājumā Padomei. Pret sievietēm vērsta vardarbība liecina par vispārīgāku problēmu — līdztiesības trūkumu. Vardarbību apkarot palīdz plašākas kampaņas, kas veicina sieviešu lomas paplašināšanu. Sievietes, kurām ir brīva iespēja izmantot visu savu potenciālu, vardarbība skar mazāk kā tās sievietes, kurām nav šādas iespējas. Padome ir arī atkārtoti skaidrojusi, ka nepieciešams mazināt sieviešu nabadzību. Bieži vien nodarbinātība ir vislabākais veids, kā izkļūt no nabadzības. Ir jādara vairāk, lai veicinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū. Ekonomiskās un sociālās krīzes sievietes padara ievainojamākas. Savā 2009. gada 30. novembra sanāksmē Padome ir paredzējusi pieņemt vairākus secinājumus par dzimumu līdztiesību: izaugsmes un nodarbinātības stiprināšana — ieguldījums Lisabonas stratēģijā pēc 2010. gada. Secinājumu mērķis ir nodrošināt, turpmākajās stratēģijās redzama vieta būs gan līdztiesības integrācijai, gan arī īpašiem līdztiesības pasākumiem. Ņemot vērā, ka mēs atzīmējam ANO rezolūcijas, ar ko nosaka Starptautisko vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu, desmito gadadienu, mēs atzīstam šīs problēmas apmērus. Vienlaikus mēs atzinīgi vērtējam to, ka valstis sadarbojas, lai izbeigtu šo vardarbību. Liela daļa no mūsu darba, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm Eiropā, tiek veikta starptautiskā līmenī. Savā nākamajā sanāksmē 2010. gada martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu stāvokļa komisija veiks Pekinas Rīcības platformas piecpadsmit gadu pārskatu. Zviedrijas prezidentūra jau ir sagatavojusi ziņojumu par progresu Eiropas Savienībā un tiem izaicinājumiem, kas joprojām pastāv. Ir paredzēts, ka 30. novembrī Padome pieņems virkni secinājumus šajā jautājumā. Pekinas Rīcības platforma mums nodrošina struktūru un ilgtermiņa darba kārtību attiecībā uz starptautisko dzimumu līdztiesības politiku. Padome ir aktīvi iesaistīta šajā darbā, turklāt liela daļa no šī darba ir veltīta tam, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Vardarbības pret sievietēm problēmai nepastāv valstu robežu. Mums tā ir jārisina starptautiskā līmenī, gan Eiropā, gan ārpus tās. Mums ir jāpastiprina cīņa pret vardarbību uz dzimuma pamata savās starptautiskās misijās un mēs nedrīkstam pievērt acis uz vardarbību, kas tiek pastrādāta mājās, pret mūsu pašu iedzīvotājiem. Priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti, es atkārtošu to, ko sacīju sākumā: civilizētā sabiedrībā nav vietas vardarbībai pret sievietēm. Es esmu pateicīga Parlamentam, ka tas šodien izvirzīja šo jautājumu. Jums ir pilnīgs Padomes, šīs prezidentūras un visu to, kuri iestājas par to, kam tic, un aizstāv tiesiskuma, līdztiesības un solidaritātes principus, atbalsts. Šogad mēs atzīmējam Apvienoto Nāciju Rezolūcijas, ar ko 25. novembris tiek noteikts par Starptautisko vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu, desmito gadadienu. Šodien mēs domājam par neskaitāmām sievietēm un meitenēm, kas cieš no vardarbības kara zonās un konfliktu reģionos. Mēs apzināmies ciešanas, ko piedzīvo sievietes visā pasaulē, sievietes, kuras ir izvarotas, izmantotas, vai cietušas no uzmākšanās vai kuras ir vardarbīgu paražu upuri. Mēs izsakām savu solidaritāti piespiedu laulību un ar cieņu saistītu noziegumu, kas var ietvert visu no dzimumorgānu apgraizīšanas sievietēm līdz slepkavībai, upuriem. Mēs apzināmies satraucošo apmēru, kādā Eiropā katru dienu pret sievietēm tiek pastrādāta dažāda veida vardarbība. Vardarbība pret sievietēm ir problēma, kas attiecas uz daudzām politikas jomām. Tas ir skaidri norādīts rezolūcijas priekšlikumā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, par kuru jūs rīt balsosiet. Vardarbība pret sievietēm nav tikai jautājums par noziegumu un netaisnību pret sievietēm, bet arī jautājums par vīriešiem, kuri ir vainīgi, un tas ir jautājums par līdztiesību. Vislabākā stratēģija šīs vardarbības apkarošanai ir visaptveroša pieeja un darbs, sākot ar vardarbības pret sievietēm plašu definēšanu. Visā darbā saistībā ar līdztiesības veicināšanu Padome pamatojas uz līdztiesības integrācijas principu. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. un 3. pantu Padomei visās darbībās ir jāveicina vīriešu un sieviešu līdztiesība. Padome vairākkārt un dažādos atšķirīgos kontekstos ir izvirzījusi problēmu par vardarbību pret sievietēm. Es gribētu sākt ar kaut ko pozitīvu. Viens no līdz šim visveiksmīgākajiem līdztiesības integrācijas piemēriem ES ir sieviešu un bruņoto konfliktu joma, kurā sāk parādīties saskaņotāka politika, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Protams, Padomes spēju rīkoties šajā jomā ierobežo līgumā noteiktās pilnvaras, un dalībvalstis ir atbildīgas par jautājumiem, kas ietilpst to kompetencē, īpaši jautājumiem saistībā ar tiesiskumu un iekšlietām, kā arī veselības jautājumiem. Dalībvalstīm ir tiesības izstrādāt pašām savus plānus, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, bet tās gūst labumu arī no sadarbības. Taču tiek veikti pasākumi arī Eiropas līmenī. Uz dzimuma pamatotās vardarbības un cilvēku tirdzniecības izskaušana ir viena no sešām prioritāšu jomām, kas izklāstīta Komisijas ceļvedī par sieviešu un vīriešu līdztiesību 2006. — 2010. gadam. Saskaņā ar šo sadaļu Komisija atbalsta dalībvalstis salīdzināmas statistikas sagatavošanā, izpratnes palielināšanā, labas prakses apmaiņā un sadarbībā pētniecības jomā. Tagad mēs gaidām Komisijas jauno plānu par līdztiesību 2011.- 2015. gadam. Stokholmas programma, kas jāpieņem nākamajā mēnesī, nodrošina sistēmu, lai risinātu daudzas bažas saistībā ar vardarbību pret sievietēm, ko paudis Eiropas Parlaments. Mēs gaidām nolīgumu par šo programmu, kā arī tā atbilstīgu īstenošanu. Tikmēr daudz kas jau notiek ES līmenī, īpaši saistībā ar labāku izpratni, informācijas vākšanu un labas prakses apmaiņu. Daži no jums piedalījās prezidentūras nesen rīkotajā konferencē, kuras temats bija tieši stratēģijas vīriešu vardarbības pret sievietēm apkarošanai, un šī konference dalībniekiem sniedza iespēju dalīties pieredzē un apspriest turpmāko politiku."@lv13
"− Fru talman! Ärade ledamöter! Den ärade ledamoten och ordföranden för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män har tagit upp en allvarlig och brådskande fråga. Jag vill redan från början tydligt klargöra att våld mot kvinnor inte har någon plats i ett civiliserat samhälle. Beslutet 2007 om att inrätta Daphne III-programmet, som har betytt så mycket för att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor, har också varit viktigt. Jag välkomnar den verkan som Daphneprogrammet har haft och fortsätter att ha i våra samhällen. I er resolution har ni med rätta betonat att det saknas regelbundna och jämförbara data om olika typer av våld mot kvinnor. Rådet är också väl medvetet om att sammanställningen av korrekta och jämförbara data är väsentlig, om vi ska kunna förbättra vår förståelse av problemet med våld mot kvinnor på europeisk nivå. Jag hoppas att Europeiska jämställdhetsinstitutet, som upprättats gemensamt av rådet och Europaparlamentet, kan lämna ett betydande bidrag på detta område. Rådet självt har redan vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till statistik om våld mot kvinnor. Rådet har arbetat inom ramen för handlingsplanen från Peking och antagit särskilda indikatorer inom tre områden som är relevanta här: 1) våld mot kvinnor i hemmet, 2) sexuella trakasserier på arbetsplatsen och 3) kvinnor och väpnade konflikter. Vi har gjort framsteg, men naturligtvis måste det göras mycket mer. Många av världens mest utsatta kvinnor bor i utvecklingsländer. Rådet, som är medvetet om detta, har antagit en serie slutsatser om jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet, där man betonar vikten av att ta itu med alla former av könsrelaterat våld, bland annat sådana skadliga sedvänjor och bruk som kvinnlig könsstympning. Men vi bör inte slå oss till ro med detta. Kvinnlig könsstympning, så kallade hedersbrott och tvångsäktenskap är också en realitet i EU. Europaparlamentet har konsekvent stått i spetsen när det gäller att mana till åtgärder mot skadliga sedvänjor. I linje med detta angreppssätt bekräftade rådet sitt engagemang för att skydda de mest utsatta i de slutsatser om flickors situation som rådet antog förra året. I dessa slutsatser betonade rådet, och jag citerar, att ”avskaffandet av alla former av våld mot flickor, inbegripet människohandel och skadliga sedvänjor, är av avgörande betydelse för flickors och kvinnors egenmakt och för att nå jämställdhet i samhället”. Som den ärade ledamoten har betonat i inledningen till sin fråga inverkar våld mot kvinnor skadligt på kvinnors förmåga att delta i det sociala, politiska och ekonomiska livet. Kvinnor som genom våld utesluts från social verksamhet, inbegripet sysselsättning, riskerar marginalisering och fattigdom. Detta för mig tillbaka till det helhetsperspektiv jag började med, och våldets strukturella art, som betonas i frågan till rådet. Problemet med våld mot kvinnor är ett mer omfattande problem – bristande jämställdhet. Den bredare kampanjen för att främja kvinnors egenmakt bidrar till att bekämpa våldet. Kvinnor som har frihet att utnyttja hela sin potential är mindre utsatta för våld än kvinnor i utanförskap. Rådet har också regelbundet förklarat att det är nödvändigt att lindra kvinnors fattigdom. Sysselsättning är ofta det bästa sättet att komma ur fattigdom. Det måste göras mer för att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Ekonomiska och sociala kriser gör kvinnor mer utsatta. Vid mötet den 30 november 2009 förväntas rådet anta en rad slutsatser om jämställdhet: förstärkning av tillväxt och sysselsättning – ett bidrag till Lissabonagendan efter 2010. Syftet är att garantera att både jämställdhetsintegrering och särskilda jämställdhetsåtgärder får en framträdande plats i framtida strategier. När vi högtidlighåller den tionde årsdagen av Förenta nationernas resolution, där den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor fastställs, erkänner vi vidden av detta problem. Samtidigt välkomnar vi också det faktum att nationerna arbetar gemensamt för att få slut på det. En stor del av vårt arbete för att bekämpa våld mot kvinnor här i Europa utförs inom en internationell ram. Vid sitt nästa möte i mars 2010 kommer FN:s kvinnokommission att genomföra femtonsårsöversynen av handlingsplanen från Peking. Det svenska ordförandeskapet har redan utarbetat en rapport om de framsteg som gjorts i Europeiska unionen och de utmaningar som kvarstår. Den 30 november förväntas rådet anta en rad slutsatser i detta ärende. Handlingsplanen från Peking ger oss en struktur och en långfristig agenda för internationell jämställdhetspolitik. Rådet är aktivt engagerat i detta arbete, där en betydande del ägnas åt att bekämpa våld mot kvinnor. Problemet med våld mot kvinnor vet inte av några nationella gränser. Vi måste ta itu med det på internationell nivå, både inom och utanför Europa. Vi måste intensifiera kampen mot könsrelaterat våld i våra internationella uppgifter, och vi bör inte sluta ögonen för det våld som begås hemma, mot våra egna medborgare. Herr talman, ärade ledamöter! Jag upprepar vad jag sade i början: våld mot kvinnor har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Jag är tacksam mot parlamentet för att det tar upp denna fråga i dag. Ni har fullt stöd av rådet, av detta ordförandeskap och av alla som säger sin mening och försvarar principerna om rättvisa, jämställdhet och solidaritet. Detta år högtidlighåller vi den tionde årsdagen av Förenta nationernas resolution, i vilken den 25 november fastställs till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I dag tänker vi på de otaliga kvinnor och flickor som drabbas av våld i krigszoner och konfliktområden. Vi är medvetna om de lidanden som drabbar kvinnor i hela världen, kvinnor som våldtas, misshandlas eller trakasseras eller som blir föremål för skadliga sedvänjor. Vi uttrycker vår solidaritet med offren för tvångsäktenskap och våld som sker i form av hedersrelaterade brott, som kan vara allt från könsstympning till mord. Vi är medvetna om den oroväckande omfattning i vilken många olika typer av våld dagligen begås mot kvinnor i Europa. Våld mot kvinnor är ett problem som gäller ett stort antal olika politikområden. Detta anges tydligt i det förslag till resolution om avskaffandet av våld mot kvinnor som ni kommer att rösta om i morgon. Våld mot kvinnor är inte bara en fråga om brott och orättvisa mot kvinnor utan en fråga om män som gärningsmän och en jämställdhetsfråga. Den bästa strategin för att bekämpa våldet är genom att ta helhetsperspektiv och utgå från en bred definition av våld mot kvinnor. I allt sitt arbete för jämställdhet vägleds rådet av principen om jämställdhetsintegrering. Enligt artiklarna 2 och 3 i EG-fördraget ska rådet främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet. Rådet har vid flera tillfällen och i flera olika sammanhang tagit upp problemet med våld mot kvinnor. Jag vill gärna börja med något positivt. Ett av de mest framgångsrika exemplen hittills på jämställdhetsintegrering i EU är området kvinnor och väpnade konflikter, där en mer övergripande politik om att bekämpa våld mot kvinnor börjar framträda. Det är självklart att rådets förmåga att agera på detta område är begränsad till de befogenheter som anges i fördraget, och att medlemsstaterna har ansvaret för frågor som omfattas av deras behörighet, särskilt rättsliga och inrikes frågor samt hälsofrågor. Det är medlemsstaternas rättighet att utforma sina egna planer för att bekämpa våld mot kvinnor, men de drar också nytta av samarbete. Men dessutom förekommer det åtgärder på europeisk nivå. Att utrota könsrelaterat våld och människohandel är ett av de sex prioriterade områden som fastställs i kommissionens färdplan för jämställdhet 2006–2010. Under denna rubrik stöder kommissionen medlemsstaterna i att ta fram jämförbar statistik, samt öka medvetenheten, utbyta goda exempel och samarbeta om forskning. Vi ser nu fram emot kommissionens nya plan om jämställdhet för 2011–2015. Stockholmsprogrammet, som ska antas nästa månad, erbjuder en ram för att ta itu med många av de farhågor angående våld mot kvinnor som har uttryckts av Europaparlamentet. Vi ser fram emot en överenskommelse om programmet och att det senare genomförs. Under tiden sker det redan mycket på EU-nivå, särskilt när det gäller att öka medvetenheten, samla in information och utbyta goda exempel. Några av er var närvarande vid ordförandeskapets konferens i Stockholm nyligen om just strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, som utgjorde ett tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter och diskutera framtida politik."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, geachte Parlementsleden, de geachte afgevaardigde en tevens voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid heeft een ernstige en urgente kwestie aan de orde gesteld. Ik wil van meet af aan duidelijk maken dat er in een geciviliseerde samenleving geen plaats is voor geweld tegen vrouwen. Het besluit in 2007 tot instelling van het Daphne III-programma, dat zo veel heeft betekent voor de bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen, is ook belangrijk geweest. Ik ben ingenomen met het effect dat het Daphne-programma in onze samenlevingen heeft gehad en nog steeds heeft. In uw resolutie beklemtoont u terecht dat er geen systematische verzameling van vergelijkbare gegevens over verschillende soorten geweld tegen vrouwen is. De Raad is er zich ook terdege van bewust dat het verzamelen van accurate en vergelijkbare gegevens essentieel is om het probleem van geweld tegen vrouwen op Europees niveau beter te kunnen begrijpen. Ik hoop dat het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, dat door de Raad en het Europees Parlement samen werd opgericht, op dat gebied een aanzienlijke bijdrage kan leveren. De Raad zelf heeft al concrete maatregelen genomen om de toegang tot statistische gegevens over geweld tegen vrouwen te vergemakkelijken. De Raad heeft binnen het actieprogramma van Beijing gewerkt en specifieke indicatoren vastgesteld voor drie gebieden die hier relevant zijn: 1) huiselijk geweld tegen vrouwen, 2) seksuele intimidatie op het werk en 3) vrouwen en gewapende conflicten. We hebben vooruitgang geboekt, maar er moet natuurlijk veel meer worden gedaan. Veel van de kwetsbaarste vrouwen ter wereld leven in ontwikkelingslanden. Omdat de Raad zich daarvan bewust is, heeft hij een reeks conclusies aangenomen betreffende gendergelijkheid en van vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking, waarin we benadrukken hoe belangrijk het is om alle vormen van geweld op grond van geslacht in al zijn uitingen aan te pakken, met inbegrip van de schadelijke tradities en gebruiken, zoals vrouwelijke genitale verminking. Maar we mogen nu niet op onze lauweren gaan rusten. Vrouwelijke genitale verminking, zogenaamde eerwraak en gedwongen huwelijken zijn ook een realiteit in de EU. Het Europees Parlement heeft consequent het voortouw genomen met betrekking tot het aansporen om maatregelen te nemen tegen schadelijke tradities. In lijn met die benaderingswijze bevestigde de Raad in de vorig jaar aangenomen conclusies over de situatie van jonge meisjes zijn inzet om de meest kwetsbaren te beschermen In die conclusies beklemtoont de Raad, en ik citeer, dat “de uitbanning van alle vormen van geweld tegen jonge meisjes, met inbegrip van mensenhandel en schadelijke traditionele praktijken, van cruciaal belang is voor de ontplooiing van meisjes en vrouwen, en voor de verwezenlijking van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de maatschappij”. Zoals de geachte afgevaardigde in de inleiding van haar vraag heeft beklemtoond, heeft geweld tegen vrouwen nadelige gevolgen voor het vermogen van vrouwen om deel te nemen aan het sociale, politieke en economische leven. Vrouwen die door geweld van sociale activiteiten, met inbegrip van werk, worden uitgesloten, riskeren marginalisatie en armoede. Dat brengt me weer bij de holistische aanpak die ik aan het begin vermeldde, en de structurele aard van het geweld, die in de vraag aan de Raad werd benadrukt. Het probleem van geweld tegen vrouwen is een algemener probleem – een gebrek aan gelijkheid van vrouwen en mannen. De bredere campagne ter bevordering van empowerment van vrouwen draagt bij tot de uitbanning van het geweld. Vrouwen die de vrijheid hebben om hun hele potentieel te benutten, zijn minder kwetsbaar dan uitgesloten vrouwen. De Raad heeft ook herhaaldelijk verklaard dat het noodzakelijk is om de armoede van vrouwen te reduceren. Betaald werk is vaak de beste manier om uit de armoede te geraken. Er moet meer worden gedaan om het voor vrouwen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Economische en sociale crises maken vrouwen kwetsbaarder. Tijdens zijn vergadering van 30 november 2009 zal de Raad naar verwachting een reeks conclusies aannemen over gendergelijkheid: groei en werkgelegenheid versterken – een bijdrage tot de Lissabonstrategie na 2010. Het doel bestaat erin te verzekeren dat gendermainstreaming en bijzondere gendergelijkheidsmaatregelen in toekomstige strategieën een vooraanstaande plaats krijgen. Nu we de tiende verjaardag vieren van de resolutie van de Verenigde Naties tot instelling van de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen, erkennen we de omvang van dat probleem. Tezelfdertijd zijn we ook ingenomen met het feit dat de landen zich samen inzetten om er een eind aan te maken. Een groot deel van ons werk voor uitbanning van geweld tegen vrouwen hier in Europa, vindt in een internationaal kader plaats. Tijdens haar volgende vergadering in maart 2010 zal de VN-Commissie inzake de positie van de vrouw de toetsing na vijftien jaar van het actieprogramma van Beijing uitvoeren. Het Zweedse voorzitterschap heeft al een verslag opgesteld over de vooruitgang die in de Europese unie is geboekt en de uitdagingen die nog resten. Op 30 november zal de Raad naar verwachting een reeks conclusies met betrekking tot dit onderwerp aannemen. Het actieprogramma van Beijing geeft ons een structuur en een langetermijnagenda voor internationaal gendergelijkheidsbeleid. De Raad zet zich actief in voor dat werk, waarvan een aanzienlijk deel gewijd is aan uitbanning van geweld tegen vrouwen. Het probleem van geweld tegen vrouwen kent geen nationale grenzen. We moeten het op internationaal niveau aanpakken, zowel binnen als buiten Europa. We moeten de strijd tegen geweld op grond van geslacht in onze internationale missies intensifiëren, en we zouden onze ogen niet mogen sluiten voor het geweld dat in huiselijke kring plaatsvindt, tegen onze eigen burgers. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, ik herhaal wat ik aan het begin zei: in een geciviliseerde samenleving is er geen plaats voor geweld tegen vrouwen. Ik ben het Parlement dankbaar omdat het deze kwestie vandaag aan de orde stelt. U hebt de volle steun van de Raad, van dit voorzitterschap en van iedereen die uitkomt voor zijn mening en de beginselen van rechtvaardigheid, gendergelijkheid en solidariteit verdedigt. Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van de resolutie van de Verenigde Naties waarin 25 november tot de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen is uitgeroepen. Vandaag denken we aan de talloze vrouwen en meisjes die het slachtoffer van geweld worden in oorlogs- en conflictgebieden. Wij zijn ons bewust van het lijden van vrouwen in de hele wereld, van vrouwen die verkracht, mishandeld of seksueel geïntimideerd worden of die het voorwerp zijn van schadelijke tradities. We drukken onze solidariteit uit met de slachtoffers van gedwongen huwelijken en eerwraak, die allerhande vormen aan kan nemen, gaande van vrouwelijke genitale verminking tot moord. We zijn ons bewust van de zorgwekkende omvang waarin dagelijks verschillende soorten geweld tegen vrouwen worden gepleegd in Europa. Geweld tegen vrouwen is een probleem dat een groot aantal verschillende beleidsgebieden betreft. Dat staat duidelijk in de ontwerpresolutie over de uitbanning van geweld tegen vrouwen waar u morgen over zal stemmen. Geweld tegen vrouwen is niet alleen een kwestie van criminaliteit en onrechtvaardigheid ten aanzien van vrouwen, maar ook een kwestie van mannen als daders en een gendergelijkheidskwestie. De beste strategie voor uitbanning van dat geweld is een holistische aanpak en is gebaseerd op een brede definitie van geweld tegen vrouwen. In al zijn werkzaamheden ter bevordering van gendergelijkheid gaat de Raad uit van het beginsel van gendermainstraiming. Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet de Raad gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen in al zijn werkzaamheden. De Raad heeft meermaals en in veel verschillende contexten het probleem van geweld tegen vrouwen aan de orde gesteld. Ik zou graag met iets positiefs willen beginnen. Eén van de succesvolste voorbeelden van gendermainstraiming in de EU tot dusver is vrouwen en gewapende conflicten. Op dat gebied begint zich een algemener beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen af te tekenen. Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden van de Raad om op dat gebied op te treden beperkt zijn tot de bevoegdheden die in het Verdrag zijn vastgelegd, en dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor kwesties die onder hun bevoegdheid vallen, met name justitie en binnenlandse zaken, alsmede gezondheidskwesties. De lidstaten hebben het recht om hun eigen plannen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op te stellen, maar ze doen ook hun voordeel met samenwerking. Er worden echter ook maatregelen genomen op Europees niveau. Het uitroeien van geweld op grond van geslacht en mensenhandel is één van de zes prioritaire gebieden die in de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 van de Commissie zijn vastgelegd. Onder die titel steunt de Commissie de lidstaten om vergelijkbare statistieken op te stellen, alsmede om het probleem meer onder de aandacht te brengen, goede praktijken uit te wisselen en samen te werken op onderzoeksgebied. We zien nu uit naar het nieuwe plan voor gelijkheid van mannen en vrouwen van de Commissie voor de periode 2011-2015. Het programma van Stockholm, dat volgende maand vastgesteld moet worden, biedt een kader om veel van de punten van bezorgdheid met betrekking tot geweld tegen vrouwen die het Europees Parlement heeft geuit, aan te pakken. We zien uit naar een overeenkomst over het programma en de daaropvolgende uitvoering ervan. Ondertussen gebeurt er al veel op EU-niveau, met name wat betreft het verbeteren van bewustzijn, het verzamelen van informatie en het uitwisselen van goede praktijken. Sommigen van u waren onlangs aanwezig op de conferentie van het voorzitterschap in Stockholm over precies strategieën ter bestrijding van geweld door mannen tegen vrouwen, die de deelnemers de gelegenheid bood om ervaringen uit te wisselen en toekomstig beleid te bespreken."@nl3
"Pani przewodnicząca, szanowni posłowie! Szanowna pani poseł, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, podniosła istotny i niecierpiący zwłoki problem. Na samym wstępie pragnę jasno zaznaczyć, że w cywilizowanym społeczeństwie nie ma miejsca na przemoc wobec kobiet. Ważną rolę odegrała tu również decyzja z 2007 roku o przyjęciu programu Daphne III, tak istotna w kwestii zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Cieszy mnie, że program Daphne wpłynął i nadal wpływa na nasze społeczeństwo. W rezolucji całkiem słusznie podkreślają państwo brak usystematyzowanej metody gromadzenia porównywalnych danych na temat różnych rodzajów przemocy wobec kobiet. Rada jest również świadoma, że gromadzenie dokładnych i porównywalnych danych jest ważne dla lepszego zrozumienia problemu przemocy wobec kobiet na szczeblu europejskim. Mam nadzieję, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, powołany wspólnie przez Radę i Parlament Europejski, wniesie istotny wkład w tej kwestii. Sama Rada podjęła już konkretne środki, by poprawić dostęp do danych statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet. Rada działa w ramach pekińskiej Platformy Działania i przyjęła specjalne wskaźniki w trzech istotnych obszarach: 1) przemoc domowa wobec kobiet, 2) molestowanie seksualne w miejscu pracy, oraz 3) kobiety a konflikty zbrojne. Poczyniliśmy pewne postępy, ale oczywiście dużo pozostaje jeszcze do zrobienia. Wiele najbardziej narażonych na zagrożenia kobiet na świecie żyje w krajach rozwijających się. Rada, która jest tego świadoma, przyjęła szereg konkluzji w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju, w których podkreślamy znaczenie zwalczania wszystkich form przemocy ze względu na płeć, w tym tak szkodliwych praktyk i obyczajów jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Nie powinniśmy jednak na tym poprzestawać. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych, tzw. zbrodnie na tle honorowym oraz przymusowe małżeństwa również mają miejsce w UE. Parlament Europejski zawsze stał w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o nawoływanie do podejmowania środków przeciwko szkodliwym tradycyjnym praktykom. Zgadzając się z tym stanowiskiem, Rada, w konkluzjach w sprawie sytuacji dziewczynek, przyjętych w ubiegłym roku, potwierdziła swoje zaangażowanie w kwestię ochrony osób najbardziej narażonych na zagrożenia. W konkluzjach tych Rada podkreśliła, że, cytuję: „eliminacja wszystkich form przemocy wobec dziewczynek, w tym handlu ludźmi i szkodliwych praktyk jest kluczowa dla równouprawnienia dziewcząt i kobiet oraz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie”. Jak szanowna pani poseł podkreśliła we wstępie do swojego pytania, przemoc wobec kobiet negatywnie wpływa na ich możliwość udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Kobietom, które w wyniku przemocy są wykluczone z aktywności społecznej, w tym zatrudnienia, grozi marginalizacja i ubóstwo. Nawiązuję tu do holistycznego podejścia, o którym wspomniałam na początku i strukturalnego charakteru przemocy, co zostało podkreślone w pytaniu do Rady. Problem przemocy wobec kobiet stanowi problem natury bardziej ogólnej – braku równości. Szersza kampania mająca na celu promowanie równouprawnienia kobiet pomaga walczyć z przemocą. Kobiety, które mają swobodę wykorzystywania całego swojego potencjału, są mniej podatne na przemoc niż kobiety, którym się tego zabrania. Rada wyjaśniała również wielokrotnie, że konieczne jest złagodzenie ubóstwa kobiet. Najlepszą drogą do zerwania z ubóstwem jest często zatrudnienie. Należy w większym stopniu ułatwiać kobietom udział w rynku pracy. Kryzys gospodarczy i społeczny skutkują gorszym położeniem kobiet. Spodziewamy się, że na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2009 r. Rada przyjmie szereg konkluzji w sprawie równości płci: zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – przyczynek do strategii lizbońskiej na okres po roku 2010. Celem jest nadanie priorytetowego znaczenia kwestiom równości płci i specjalnym środkom rzecz równości płci w przyszłych strategiach. To, że obchodzimy dziesiątą rocznicę uchwalenia rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanawiającej Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet oznacza, że znane nam są rozmiary problemu. Cieszymy się zarazem ze współpracy państw na rzecz wyeliminowania tego problemu. Ogromna część naszej pracy mającej na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet tutaj w Europie odbywa się w wymiarze międzynarodowym. Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet na następnym posiedzeniu w marcu 2010 roku dokona przeglądu 15 lat działania platformy pekińskiej. Prezydencja szwedzka przygotowała już sprawozdanie z postępu, jaki dokonał się w Unii Europejskiej oraz zadań, które przed nami pozostały. Spodziewamy się, że 30 listopada Komisja przyjmie szereg konkluzji w tej sprawie. Pekińska Platforma Działania kreśli nam strukturę i długoterminową agendę międzynarodowej polityki równouprawnienia. Rada jest aktywnie zaangażowana w te prace, z których istotna część poświęcona jest zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Problem przemocy wobec kobiet nie zna granic między narodami. Musimy z nim walczyć na szczeblu międzynarodowym zarówno w Europie, jak i poza nią. Musimy rozszerzyć walkę z przemocą ze względu na płeć w ramach naszych misji międzynarodowych i nie wolno nam przymykać oczu na przemoc domową, skierowaną przeciwko naszym własnym obywatelom. Pani przewodnicząca, szanowni posłowie! Powtórzę to, co powiedziałam na początku: przemoc wobec kobiet nie może mieć miejsca w cywilizowanym społeczeństwie. Jestem wdzięczna Parlamentowi za podjęcie tego tematu w dniu dzisiejszym. Macie pełne poparcie Rady, obecnej prezydencji oraz wszystkich, którzy bronią tego, w co wierzą i bronią zasad sprawiedliwości, równości i solidarności. W bieżącym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucji ustanawiającej 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Myślimy dzisiaj o niezliczonych kobietach i dziewczynkach, które cierpią z powodu przemocy w strefach objętych działaniami wojennymi i konfliktami zbrojnymi. Jesteśmy świadomi cierpień, jakich doznają kobiety na całym świecie, kobiety, które są gwałcone, maltretowane, wykorzystywane seksualnie czy molestowane lub będące ofiarami tradycyjnych krzywdzących praktyk. Wyrażamy swoją solidarność z ofiarami małżeństw zawieranych pod przymusem i przemocy związanej z naruszeniem czci, poczynając od okaleczania żeńskich narządów płciowych, a skończywszy na zabójstwie. Jesteśmy świadomi przerażających rozmiarów, jakie na co dzień osiąga przemoc wobec kobiet w Europie. Przemoc wobec kobiet to problem, który wiąże się z wieloma różnymi sferami polityki. Zostało to jasno sformułowane w projekcie rezolucji w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet, nad którą będą państwo jutro głosować. Przemoc wobec kobiet to nie tylko przestępstwo i niesprawiedliwość wobec kobiet, to również problem mężczyzn sprawców i kwestia równouprawnienia. Najlepszą strategią zwalczania tej przemocy jest holistyczne podejście i działanie w oparciu o szeroką definicję przemocy wobec kobiet. W całej swojej pracy na rzecz równouprawnienia Rada kieruje się zasadą włączania równości płci. Zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada ma wspierać równouprawnienie mężczyzn i kobiet we wszystkich sferach działalności. Rada wielokrotnie i w wielu różnych kontekstach podnosiła problem przemocy wobec kobiet. Chciałabym zacząć od czegoś pozytywnego. Jednym z najbardziej udanych przykładów włączania kwestii równości płci w UE jest sprawa kobiet w konfliktach zbrojnych, gdzie zaczynamy dostrzegać bardziej kompleksową politykę zwalczania przemocy wobec kobiet. Oczywiście możliwości Rady, jeśli chodzi o podjęcie działań w tej sferze ograniczają do uprawnień nadanych jej na mocy traktatu, a państwa członkowskie odpowiadają za sprawy wchodzące w zakres ich kompetencji, szczególnie za kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości i sprawy wewnętrznymi, a także dotyczące opieki zdrowotnej. Państwa członkowskie mogą opracowywać własne plany zwalczania przemocy wobec kobiet, ale mogą również korzystać ze współpracy. Działania podejmuje się jednak również na szczeblu europejskim. Wyeliminowanie przemocy opartej na nierówności płci i handlu ludźmi stanowi jeden z sześciu priorytetów ustalonych w Planie działania Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010. Pod tym tytułem Komisja popiera sporządzanie przez państwa członkowskie porównywalnych statystyk zwiększających świadomość, wymianę dobrych praktyk oraz współpracę w dziedzinie badań naukowych. Czekamy teraz na nowy plan Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2011-2015. Program sztokholmski, który ma zostać przyjęty w przyszłym miesiącu, zawiera ramy zwalczania wielu problemów przemocy wobec kobiet, o których wypowiadał się Parlament Europejski. Oczekujemy przyjęcia tego programu, a następnie jego wdrożenia. Tymczasem wiele już się dzieje w tej kwestii na szczeblu UE, szczególnie jeśli chodzi o zwiększanie świadomości, zbieranie informacji i wymianę dobrych praktyk. Niektórzy z państwa byli obecni w Sztokholmie na ostatniej, zorganizowanej przez prezydencję konferencji, która była poświęcona właśnie strategii zwalczania przemocy mężczyzn wobec kobiet i która dała uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń i omówienia przyszłej polityki."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados; a ilustre senhora deputada e presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros levantou uma questão grave e urgente. Quero começar a minha intervenção frisando bem que a violência contra as mulheres não tem lugar numa sociedade civilizada. A decisão de 2007 que cria o Programa Daphne III, que tão importante foi no combate à violência dirigida contra as crianças, os jovens e as mulheres, teve também um alcance significativo. Saúdo o impacto que o Programa Daphne teve e continua a ter nas nossas sociedades. Na sua resolução, a Câmara salienta muito acertadamente que não existem dados regulares e comparáveis referentes aos diferentes tipos de violência contra as mulheres. O Conselho está igualmente bem ciente da importância de que se reveste a recolha de dados rigorosos e comparáveis, para podermos aperfeiçoar a nossa compreensão do problema da violência contra as mulheres a nível europeu. Espero que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que foi criado conjuntamente pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, possa dar um contributo de peso nesse campo. O Conselho já tomou, ele próprio, medidas concretas para melhorar o acesso às estatísticas referentes à violência contra as mulheres. O Conselho tem trabalhado no quadro da Plataforma de acção de Pequim e adoptou indicadores especiais em três áreas relevantes neste ponto: 1) violência contra as mulheres no lar, 2) assédio sexual no local de trabalho, e 3) as mulheres e os conflitos armados. Fizemos progressos, mas, naturalmente, é necessário fazer muito mais. Muitas das mulheres mais vulneráveis do mundo vivem em países em desenvolvimento. O Conselho, que está ciente disso, adoptou uma série de conclusões sobre “Igualdade de género e empoderamento das mulheres no âmbito da cooperação para o desenvolvimento”, em que salienta a importância de se atacarem todas as formas de violência baseada no género, incluindo práticas e costumes tão nefastos como a mutilação genital. No entanto, não devemos contentar-nos com isto. A mutilação genital feminina, os chamados crimes de honra e os casamentos forçados são uma realidade também na própria UE. O Parlamento Europeu tem estado sistematicamente na vanguarda no que respeita a reclamar a adopção de medidas contra as práticas tradicionais nocivas. Em conformidade com essa abordagem, o Conselho reiterou o seu empenho na protecção das camadas mais vulneráveis, nas conclusões relativas à situação das meninas que adoptou no ano transacto. Nessas conclusões, o Conselho frisava, e cito, que “a eliminação de todas as formas de violência contra as meninas, incluindo o tráfico e as práticas tradicionais nocivas, é crucial para a emancipação das raparigas e das mulheres e para a consecução da igualdade entre mulheres e homens na sociedade”. Conforme salientou a ilustre deputada na introdução à sua pergunta, a violência contra as mulheres tem um efeito prejudicial sobre a sua capacidade de participação na vida social, política e económica. As mulheres que, em consequência da violência, são excluídas das actividades sociais, incluindo o emprego, incorrem em risco de marginalização e pobreza. Isto traz-me de volta à abordagem holística que mencionei no início, e ao carácter estrutural da violência, que é sublinhado na pergunta ao Conselho. O problema da violência contra as mulheres é um problema de natureza mais geral – de desigualdade. A campanha mais vasta de promoção da atribuição de poderes e responsabilidades às mulheres contribui para o combate à violência. As mulheres que são livres de explorar todo o seu potencial são menos vulneráveis à violência que as mulheres excluídas. O Conselho tem também explicado repetidamente que é necessário mitigar a pobreza das mulheres. O emprego é, amiúde, o melhor meio de se deixar para trás a pobreza. É preciso fazer mais para facilitar a participação das mulheres no mercado de trabalho. A crise económica e social torna as mulheres mais vulneráveis. Na sua reunião de 30 de Novembro de 2009, o Conselho deverá adoptar uma série de conclusões sobre o tema Igualdade entre os géneros: reforço do emprego e do crescimento – contributo para a Estratégia de Lisboa pós-2010. O objectivo é assegurar um lugar proeminente nas futuras estratégias à integração da igualdade e a medidas especiais de promoção da igualdade. No momento em que comemoramos o 10.º aniversário da Resolução das Nações Unidas que declara o dia 25 de Novembro Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, reconhecemos a magnitude deste problema. Ao mesmo tempo, saudamos igualmente o facto de as nações estarem a trabalhar em conjugação de esforços para lhe pôr termo. Uma grande parte da nossa acção de combate à violência contra as mulheres aqui na Europa é desenvolvida num quadro internacional. Na sua próxima reunião, em Março de 2010, a Comissão da Condição Feminina da ONU iniciará um processo de reavaliação da Plataforma de acção de Pequim, por ocasião do seu 15.º aniversário. A Presidência sueca já elaborou um relatório sobre os progressos efectuados na União Europeia e os desafios que permanecem. No dia 30 de Novembro, o Conselho deverá adoptar uma série de conclusões relacionadas com esse tema. A Plataforma de acção de Pequim proporciona-nos uma estrutura e um programa a longo prazo no domínio da política internacional de igualdade de género. O Conselho está activamente envolvido nesse trabalho, parte significativa do qual se prende com o combate contra a violência contra as mulheres. O problema da violência contra as mulheres não conhece fronteiras nacionais. Precisamos de enfrentar isto a nível internacional, tanto na Europa como fora dela. Precisamos de intensificar a luta contra a violência baseada no género nas nossas missões internacionais e não devemos fechar os olhos à violência que é cometida nos nossos países, contra concidadãs nossas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados; vou repetir o que disse no início: a violência contra as mulheres não tem lugar numa sociedade civilizada. Estou muito grata ao Parlamento por ter suscitado esta questão hoje. Vossas Excelências têm todo o apoio do Conselho, desta Presidência e de todos aqueles que lutam pelas suas convicções e defendem os princípios da justiça, igualdade e solidariedade. Este ano comemoramos o décimo aniversário da Resolução das Nações Unidas que declara o dia 25 de Novembro Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Hoje evocamos as inúmeras mulheres e raparigas que são vítimas de violência em zonas de guerra e áreas de conflito. Estamos cientes do sofrimento que é infligido às mulheres que, por todo o mundo, são violadas, abusadas ou assediadas ou são vítima de práticas tradicionais funestas. Manifestamos a nossa solidariedade às vítimas de casamentos forçados e de violência sob a forma de crimes de honra, que podem revestir variadíssimos aspectos, da mutilação genital feminina ao assassínio. Estamos cientes das preocupantes proporções que o fenómeno quotidiano da violência contra as mulheres, nas suas numerosas vertentes, assume na Europa. A violência contra as mulheres é um problema que se prende com um grande número de domínios de intervenção política distintos. Isso é claramente afirmado na proposta de resolução sobre a eliminação da violência contra as mulheres que o Parlamento votará amanhã. O conceito de violência contra as mulheres não se esgota no crime e na injustiça que é cometida contra as mulheres, pressupõe também autoria masculina, e é também uma questão de igualdade. A melhor estratégia de combate a este tipo de violência consiste em adoptar uma abordagem holística e partir de uma definição lata do conceito de violência contra as mulheres. Em todo o seu trabalho de promoção da igualdade, o Conselho rege-se pelo princípio da integração da igualdade. Nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Conselho deve promover a igualdade entre os homens e as mulheres em todas as suas actividades. O Conselho tem suscitado o problema da violência contra as mulheres em várias ocasiões e em vários contextos diferentes. Queria começar por algo de positivo. Um dos exemplos mais bem-sucedidos de integração da igualdade na UE até à data é o da questão das mulheres e dos conflitos armados, em que começa a surgir uma política mais ampla de combate à violência contra as mulheres. Naturalmente, a capacidade de acção do Conselho neste domínio restringe-se às competências previstas no Tratado, sendo os Estados-Membros responsáveis pelas matérias sob a sua alçada, designadamente, as questões ligadas à justiça e aos assuntos internos, bem como as questões de saúde. Os Estados-Membros são livres de elaborarem planos próprios de combate à violência contra as mulheres, mas também beneficiam da cooperação. Todavia, há também medidas a nível europeu. A erradicação da violência baseada no género e do tráfico é uma das seis áreas prioritárias previstas no Roteiro da Comissão para a igualdade entre homens e mulheres (2006-2010). Ao abrigo desse roteiro, a Comissão apoia os Estados-Membros em actividades de produção de estatísticas comparáveis, promoção de acções de sensibilização, intercâmbio de boas práticas e cooperação no campo da investigação. Agora, estamos a aguardar com expectativa o novo plano para a igualdade da Comissão para o período 2011-2015. O Programa de Estocolmo, que deverá ser adoptado no mês que vem, proporciona um enquadramento para a abordagem de muitas das preocupações em matéria de violência contra as mulheres que foram manifestadas pelo Parlamento Europeu. Estamos desejosos de que o programa seja aprovado, para começar a ser aplicado. Entretanto, já está a ocorrer muita coisa a nível da UE, particularmente em matéria de sensibilização, recolha de informação e intercâmbio de boas práticas. Alguns dos presentes estiveram em Estocolmo na recente conferência da Presidência dedicada, precisamente, ao tema das estratégias de combate à violência masculina contra as mulheres, que permitiu aos participantes partilhar experiências e discutir a política futura."@pt17
"Doamnă preşedintă, onorabili deputaţi, onorabila deputată şi preşedintă a Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen a ridicat o problemă gravă şi stringentă. Chiar de la început, aş vrea să spun foarte clar că violenţa împotriva femeilor nu îşi are locul într-o societate civilizată. Decizia din 2007 prin care s-a înfiinţat Programul Daphne III şi care a fost atât de importantă în combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor a fost importantă, de asemenea. Salut impactul pe care l-a avut Programul Daphne şi pe care acesta continuă să îl aibă asupra societăţilor noastre. În rezoluţia dvs., evidenţiaţi pe bună dreptate faptul că nu există date comparabile şi culese cu regularitate privind diferitele tipuri de violenţă împotriva femeilor. De asemenea, Consiliul este conştient de faptul că adunarea de date exacte şi comparabile este importantă dacă este să înţelegem mai bine problema violenţei împotriva femeii la nivel european. Sper că Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, care a fost creat în comun de Consiliu şi de Parlamentul European, poate avea o contribuţie importantă în acest domeniu. Consiliul însuşi a luat deja măsuri concrete pentru îmbunătăţirea accesului la statistici privind violenţa împotriva femeilor. Consiliul a lucrat în cadrul Platformei de acţiune de la Beijing şi a adoptat indicatori speciali în trei domenii relevante aici: 1) violenţa domestică împotriva femeilor, 2) hărţuirea sexuală la locul de muncă şi 3) femeile şi conflictele armate. Am făcut progrese, însă trebuie să se facă mult mai mult, desigur. Multe dintre cele mai vulnerabile femei din lume trăiesc în ţările în curs de dezvoltare. Consiliul, care este conştient de acest lucru, a adoptat o serie de concluzii referitoare la egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare, în care evidenţiem importanţa abordării tuturor formelor de violenţă de gen, inclusiv a acestor practici şi obiceiuri dăunătoare precum mutilarea genitală. Însă nu ar trebui să ne mulţumim cu atât. Mutilarea genitală a femeilor, aşa-numitele crime de onoare şi căsătoriile forţate, reprezintă o realitate şi în UE. Parlamentul European s-a situat în mod consecvent într-o poziţie de frunte în ceea ce priveşte solicitarea măsurilor împotriva practicilor tradiţionale dăunătoare. În conformitate cu această abordare, Consiliul şi-a confirmat angajamentul faţă de protejarea celor mai vulnerabili în concluziile sale privind situaţia tinerelor fete, pe care Consiliul le-a adoptat anul trecut. În aceste concluzii, Consiliul a evidenţiat, citez, faptul că „eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva tinerelor fete, inclusiv traficul de carne vie şi practicile tradiţionale dăunătoare, sunt cruciale pentru emanciparea tinerelor fete şi a femeilor şi pentru obţinerea egalităţii între femei şi bărbaţi în societate”. Aşa cum a evidenţiat onorabila deputată în introducerea la întrebarea sa, violenţa împotriva femeilor are un efect negativ asupra capacităţii femeilor de a participa la viaţa socială, politică şi economică. Femeile care sunt excluse din activităţile sociale, inclusiv de la posibilitatea de a avea un loc de muncă, în urmare violenţei sunt afectate de riscul marginalizării şi al sărăciei. Acest lucru mă aduce înapoi la abordarea holistică pe care am menţionat-o la început şi la natura structurală a violenţei, evidenţiată în întrebarea adresată Consiliului. Problema violenţei împotriva femeilor reprezintă o problemă mai generală – lipsa egalităţii. Campania mai largă pentru promovarea emancipării femeilor contribuie la combaterea violenţei. Femeile care au libertatea de a-şi folosi întregul potenţial sunt mai puţin vulnerabile la violenţă decât femeile care sunt excluse. De asemenea, Consiliul a explicat în mod repetat că este necesar să se atenueze sărăcia femeilor. Ocuparea forţei de muncă este adesea cea mai bună cale de a depăşi sărăcia. Trebuie făcut mai mult pentru a facilita participarea femeilor pe piaţa muncii. Crizele economice şi sociale fac femeile şi mai vulnerabile. În şedinţa sa din 30 noiembrie 2009, Consiliul este aşteptat să adopte o serie de concluzii privind egalitatea de gen: consolidarea creşterii şi a ocupării forţei de muncă – contribuţie la Strategia de la Lisabona post-2010. Obiectivul este garantarea priorităţii integrării egalităţii şi măsurilor speciale pentru egalitate în strategiile viitoare. Odată cu cea de-a zecea aniversare a Rezoluţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care se stabileşte Ziua internaţională a eliminării violenţei împotriva femeii, recunoaştem amploarea acestei probleme. În acelaşi timp, salutăm, de asemenea, faptul că naţiunile conlucrează pentru a-i pune capăt. O mare parte din munca noastră pentru combaterea violenţei împotriva femeii aici în Europa se desfăşoară într-un cadru internaţional. La şedinţa următoare din martie 2010, Comisia pentru statutul femeii din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite va realiza o evaluare după cincisprezece ani a Platformei de acţiune de la Beijing. Preşedinţia suedeză a întocmit deja un raport referitor la progresul realizat în Uniunea Europeană şi la provocările care rămân. La 30 noiembrie, Consiliul urmează să adopte o serie de concluzii în această privinţă. Platforma de acţiune de la Beijing ne oferă o structură şi o agendă pe termen lung pentru politica internaţională a egalităţii de gen. Consiliul este implicat activ în această activitate, o parte semnificativă fiind dedicată combaterii violenţei împotriva femeilor. Problema violenţei împotriva femeilor nu cunoaşte graniţe naţionale. Trebuie să abordăm această problemă la nivel internaţional, atât în interiorul, cât şi în exteriorul Europei. Trebuie să intensificăm lupta împotriva violenţei de gen în misiunile noastre internaţionale şi nu ar trebui să închidem ochii la violenţa domestică care este comisă împotriva propriilor noştri cetăţeni. Domnule preşedinte, onorabili deputaţi, voi repeta ceea ce am afirmat la început: violenţa împotriva femeii nu îşi are locul într-o societate civilizată. Sunt recunoscătoare Parlamentului pentru ridicarea acestei probleme astăzi. Aveţi sprijinul deplin al Consiliului, al acestei Preşedinţii şi a tuturor celor care luptă pentru lucrurile în care cred şi care apără principiile dreptăţii, egalităţii şi solidarităţii. Anul acesta sărbătorim cea de-a zecea aniversare a rezoluţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite care a stabilit data de 25 noiembrie ca Zi internaţională a eliminării violenţei împotriva femeii. Azi ne gândim la nenumărate femei şi fete care suferă din cauza violenţei în zone de conflict. Suntem conştienţi de suferinţa femeilor de pretutindeni din lume, femei violate, abuzate sau hărţuite sau care sunt victimele practicilor tradiţionale dăunătoare. Ne exprimăm solidaritatea faţă de victimele căsătoriilor forţate şi ale violenţei sub formă de crime de onoare, care implică de la mutilarea genitală a femeilor până la crimă. Suntem conştienţi de amploarea îngrijorătoare a comiterii zilnice de numeroase şi diferite tipuri de acte de violenţă împotriva femeilor în Europa. Violenţa împotriva femeilor este o problemă care afectează un mare număr de domenii diferite de politică. Acest lucru este afirmat clar în propunerea de rezoluţie referitoare la eliminarea violenţei împotriva femeii pe care o veţi vota mâine. Violenţa împotriva femeii nu ţine doar de delicte şi de nedreptate faţă de femei, ci şi de faptul că bărbaţii sunt făptaşi, şi este o problemă de egalitate. Cea mai bună strategie pentru combaterea acestei violenţe este o abordare holistică şi pornirea de la o definiţie largă a violenţei împotriva femeii. În toată activitatea sa pentru promovarea egalităţii, Consiliul s-a ghidat după principiul integrării egalităţii. În conformitate cu articolele 2 şi 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul promovează egalitatea între bărbaţi şi femei în toate activităţile. Consiliul a ridicat problema violenţei împotriva femeilor de mai multe ori, cu mai multe ocazii şi în mai multe contexte diferite. Aş vrea să încep cu ceva pozitiv. Unul dintre cele mai reuşite exemple de până acum ale integrării egalităţii în spaţiul UE este domeniul femeilor şi conflictelor armate, unde începe să apară o politică mai cuprinzătoare pentru combaterea violenţei împotriva femeilor. Desigur, capacitatea Consiliului de a acţiona în acest domeniu este limitată la puterile prevăzute în tratat, iar statele membre sunt responsabile pentru problemele care ţin de domeniile lor de competenţă, în special cele ce ţin de justiţie şi de afaceri interne, precum şi problemele ce ţin de sănătate. Statele membre au dreptul să îşi întocmească propriile planuri pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, însă ele beneficiază şi de pe urma cooperării. Cu toate acestea, se iau măsuri şi la nivel european. Eradicarea violenţei de gen şi a traficului de carne vie este unul dintre cele şase domenii prioritare stabilite în Foaia de parcurs a Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 2006-2010. Sub acest titlu, Comisia susţine statele membre în generarea de statistici comparabile, sporirea sensibilizării, schimburile de bune practici şi cooperarea în materie de cercetare. Acum aşteptăm cu nerăbdare noul plan al Comisiei privind egalitatea pentru 2011-2015. Programul de la Stockholm, care urmează a fi adoptat luna viitoare, oferă un cadru pentru abordarea multor preocupări legate de violenţa împotriva femeii, preocupări care au fost exprimate de Parlamentul European. Aşteptăm cu nerăbdare acordul referitor la program şi implementarea ulterioară a acestuia. Între timp, deja se întâmplă foarte multe la nivelul UE, mai ales în ceea ce priveşte sporirea sensibilizării, adunarea de informaţii şi schimburile de bune practici. Unii dintre dvs. aţi participat la recenta conferinţă a Preşedinţiei de la Stockholm, care a avut ca subiect tocmai strategiile pentru combaterea violenţei bărbaţilor împotriva femeilor şi care a reprezentat o oportunitate pentru participanţi de a-şi împărtăşi experienţele şi de a discuta politica viitoare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vážená pani poslankyňa a predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť upozornila na vážny a naliehavý problém. Hneď na začiatku by som chcela celkom jasne povedať, že násilie páchané na ženách nemá v civilizovanej spoločnosti miesto. Významné bolo aj rozhodnutie z roku 2007 o vytvorení programu Daphne III, ktorý je veľmi dôležitý v boji proti násiliu páchanému na deťoch, mladých ľuďoch a ženách. Vítam vplyv, ktorý mal program Daphne na naše spoločenstvá a ktorý stále má. Veľmi správne ste vo svojom uznesení zdôraznili, že sa pravidelne nezhromažďujú porovnateľné údaje o rôznych druhoch násilia voči ženám. Rada si tiež dobre uvedomuje, že zhromažďovanie presných a porovnateľných údajov je dôležité, ak máme byť schopní lepšie pochopiť problém násilia páchaného na ženách na európskej úrovni. Dúfam, že k tejto oblasti môže významne prispieť Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý vytvorili spoločne Rada a Európsky parlament. Samotná Rada už prijala konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu ku štatistikám o násilí páchanom na ženách. Rada pracovala v rámci Pekinskej akčnej platformy a prijala špecifické ukazovatele v troch dôležitých oblastiach: 1) domáce násilie páchané na ženách, 2) sexuálne obťažovanie na pracovisku a 3) ženy v ozbrojených konfliktoch. Dosiahli sme určitý pokrok, ale, samozrejme, je potrebné urobiť omnoho viac. Medzi najviac ohrozené ženy na svete patria ženy žijúce v rozvojových krajinách. Rada, ktorá si to uvedomuje, prijala rad záverov o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rozvojovej spolupráci, kde zdôrazňuje dôležitosť boja proti všetkým formám násilia založeného na rodovej príslušnosti vrátane takých škodlivých praktík a zvykov ako je zmrzačovanie pohlavných orgánov. S tým sa však nemôžeme uspokojiť. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, takzvané zločiny v mene cti a sobáše z donútenia sú realitou aj v EÚ. Európsky parlament zaujímal vždy popredné miesto, keď išlo o výzvy na opatrenia proti škodlivým tradičným praktikám. Rada vo svojich záveroch o situácii dievčat, ktoré prijala minulý rok, v súlade s týmto prístupom potvrdila svoj záväzok chrániť najzraniteľnejších. V týchto záveroch Rada zdôraznila, že odstránenie všetkých foriem násilia voči dievčatám vrátane obchodovania s ľuďmi a škodlivých tradičných praktík má rozhodujúci význam pre posilnenie postavenia dievčat a žien a dosiahnutie rovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti. Ako vážená pani poslankyňa zdôraznila v úvode svojej otázky, násilie páchané na ženách má škodlivý vplyv na schopnosť žien zúčastňovať sa na spoločenskom, politickom a hospodárskom živote. Ženám, ktoré sú v dôsledku násilia vylúčené zo života spoločnosti vrátane zamestnania, hrozí odsúvanie na okraj spoločnosti a chudoba. To ma znovu privádza ku komplexnému prístupu, ktorý som spomenula na začiatku, a k štrukturálnemu charakteru násilia, ktorý bol zdôraznený v otázke pre Komisiu. Problém násilia páchaného na ženách predstavuje všeobecnejší problém – nedostatok rovnosti. Proti násiliu pomáha bojovať širšia kampaň na podporenie postavenia žien. Ženy, ktoré môžu slobodne využívať svoje schopnosti, sú menej vystavené násiliu ako ženy, ktoré sú vylúčené. Rada tiež opakovane vysvetľovala, že je potrebné zmierniť chudobu žien. Najlepšou cestou z chudoby je často zamestnanie. Potrebujeme urobiť viac na uľahčenie účasti žien na trhu práce. Hospodárske a sociálne krízy zvyšujú zraniteľnosť žien. Očakáva sa, že Rada na svojom zasadnutí 30. novembra 2009 prijme viacero záverov o rodovej rovnosti: posilnenie rastu a zamestnanosti – príspevok k lisabonskej stratégii po roku 2010. Cieľom je zaručiť, aby začlenenie rovnosti aj osobitné opatrenia týkajúce sa rovnosti mali v budúcich stratégiách dôležité miesto. Pretože oslavujeme desiate výročie rezolúcie OSN o vyhlásení Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, uvedomujeme si rozsah tohto problému. Zároveň vítame skutočnosť, že národy spoločne pracujú na zastavení tohto násilia. Veľká časť našej práce v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách tu v Európe sa uskutočňuje v medzinárodnom rámci. Komisia OSN pre postavenie žien na svojom nasledujúcom zasadnutí v marci 2010 uskutoční hodnotenie vykonávania Pekinskej akčnej platformy po pätnástich rokoch. Švédske predsedníctvo už vypracovalo správu o pokroku, ktorý dosiahla Európska únia, a o úlohách, ktoré ešte musíme vyriešiť. Očakáva sa, že 30. novembra Rada prijme rad záverov týkajúcich sa tejto záležitosti. Pekinská akčná platforma nám poskytuje štruktúru a dlhodobý program pre medzinárodnú politiku rodovej rovnosti. Rada sa do tejto činnosti aktívne zapája a veľa práce venuje boju proti násiliu páchanému na ženách. Problém násilia páchaného na ženách nepozná štátne hranice. Tento problém musíme riešiť na medzinárodnej úrovni, v rámci Európy aj mimo nej. V našich medzinárodných misiách musíme zintenzívniť boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a nemali by sme zatvárať oči pred domácim násilím páchaným na našich vlastných občanoch. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, zopakujem, čo som povedala na začiatku: násilie páchané na ženách nemá v civilizovanej spoločnosti miesto. Som vďačná Parlamentu, že dnes upozornil na tento problém. Máte plnú podporu Rady, predsedníctva a všetkých, ktorí verejne zastávajú svoje presvedčenie a bránia zásady spravodlivosti, rovnosti a solidarity. Tento rok oslavujeme desiate výročie rezolúcie OSN o vyhlásení 25. novembra za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Dnes myslíme na nespočetné množstvo žien a dievčat, ktoré sú vystavené násiliu vo vojnových a konfliktných oblastiach. Uvedomujeme si utrpenie, ktoré postihuje ženy na celom svete, ženy, ktoré sú znásilňované, zneužívané a vystavené obťažovaniu, alebo ktoré sú obeťami škodlivých tradičných praktík. Vyjadrujeme svoju solidaritu s obeťami vynútených manželstiev a násilia vo forme zločinov v mene cti, ktoré môžu zahŕňať čokoľvek od mrzačenia ženských pohlavných orgánov po vraždu. Uvedomujeme si znepokojivý rozsah rozličných typov násilia každodenne páchaného na ženách v Európe. Násilie páchané na ženách je problém, ktorý sa týka veľkého počtu rôznych politických oblastí. Uvádza sa to jasne v návrhu uznesenia o odstránení násilia páchaného na ženách, o ktorom budete hlasovať zajtra. Násilie páchané na ženách nie je len otázkou trestných činov a nespravodlivosti voči ženám, ale je to aj otázka mužov, ktorí sú páchateľmi, a otázka rovnosti. Najlepšou stratégiu boja proti tomuto násiliu je prijať komplexný prístup a vychádzať pritom zo širokej definície násilia páchaného na ženách. Rada sa pri svojej práci v oblasti presadzovania rovnosti vždy riadi zásadou začlenenia rovnosti. Podľa článkov 2 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má Rada podporovať rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach. Rada poukázala na problém násilia páchaného na ženách niekoľkokrát a v rôznych súvislostiach. Chcela by som začať niečím pozitívnym. Jeden z najúspešnejších príkladov začlenenia rovnosti v EÚ sa týka otázky žien v ozbrojených konfliktoch, kde sa začína objavovať komplexnejšia politika boja proti násiliu páchanému na ženách. Schopnosť Rady prijímať opatrenia v tejto oblasti je, samozrejme, obmedzená na právomoci stanovené v zmluve a členské štáty sú zodpovedné za záležitosti, ktoré patria do ich právomoci, najmä za záležitosti, ktoré súvisia so spravodlivosťou a vnútornými vecami, ako aj otázkami zdravia. Členské štáty majú právo vypracovať svoje vlastné plány boja proti násiliu páchanému na ženách, ale prínosom je pre ne aj spolupráca. Opatrenia sa však prijímajú aj na európskej úrovni. Odstránenie násilia založeného na rodovej príslušnosti a obchodovania s ľuďmi je jednou zo šiestich prioritných oblastí uvedených v pláne Komisie na uplatňovanie rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2006 – 2010. V rámci tejto kapitoly Komisia podporuje členské štáty pri vypracovaní porovnateľných štatistík zvyšujúcich informovanosť, výmene osvedčených postupov a spolupráci pri výskume. Teraz sa tešíme na nový plán Komisie v oblasti uplatňovania rovnosti na obdobie rokov 2011 – 2015. Štokholmský program, ktorý sa má prijať na budúci mesiac, poskytuje rámec na riešenie mnohých obáv vyjadrených Európskym parlamentom v súvislosti s násilím páchaným na ženách. Tešíme sa na dohodu o programe a na jeho následné vykonávanie. Na úrovni EÚ sa medzitým už veľa deje, hlavne v súvislosti so zvyšovaním informovanosti, zberom informácií a výmenou osvedčených postupov. Niektorí z vás boli na nedávnej konferencii predsedníctva v Štokholme, ktorej témou boli práve stratégie boja proti násiliu páchanému mužmi na ženách a ktorá predstavovala pre zúčastnené strany príležitosť podeliť sa o skúsenosti a diskutovať o budúcej politike."@sk19
". Gospa predsednica, spoštovani poslanci, spoštovana članica in predsednica Odbora za pravice žensk in enakost spolov je postavila resno in nujno vprašanje. Takoj na začetku bi želela jasno povedati, da v civilizirani družbi ni prostora za nasilje nad ženskami. Bistvenega pomena je tudi sklep iz leta 2007 o uvedbi programa Daphne III, ki je bil tako pomemben pri boju proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami. Pozdravljam vpliv, ki ga je program Daphne imel in ga še naprej ima na naše družbe. V svoji resoluciji popolnoma upravičeno poudarjate, da ni nikakršnih rednih ali primerljivih podatkov o različnih oblikah nasilja nad ženskami. Svet se tudi zelo dobro zaveda, da je zbiranje točnih in primerljivih podatkov pomembno, če želimo izboljšati naše razumevanje problema nasilja nad ženskami na evropski ravni. Upam, da Evropski inštitut za enakost spolov, ki sta ga skupaj ustanovila Svet in Evropski parlament, lahko da pomemben prispevek na tem področju. Sam Svet je že sprejel konkretne ukrepe za izboljšanje dostopa do statističnih podatkov o nasilju nad ženskami. Svet je sodeloval v okviru pekinških izhodišč za ukrepanje in je sprejel posebne kazalnike na treh področjih, ki so tukaj pomembna: 1) nasilje nad ženskami doma, 2) spolno nadlegovanje na delovnem mestu in 3) ženske v oboroženih spopadih. Dosegli smo napredek, a seveda je treba storiti še veliko več. Mnoge izmed najranljivejših žensk na svetu živijo v državah v razvoju. Svet, ki se tega zaveda, je sprejel niz sklepov o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v razvojnem sodelovanju, v katerih poudarjamo pomen reševanja vseh oblik nasilja na podlagi spola, vključno s takšnimi zdravju nevarnimi običaji, kot je pohabljanje spolnih organov. Vendar pa s tem ne bi smeli biti zadovoljni. Pohabljanje ženskih spolnih organov, tako imenovani zločini iz časi in vsiljene poroke so realnost tudi znotraj EU. Evropski parlament je ves čas vztrajal v ospredju pri pozivih za sprejetje ukrepov proti zdravju nevarnim običajem. V skladu s tem pristopom je Svet potrdil svojo zavezo zaščiti najranljivejših v svojih sklepih o razmerah, v katerih živijo deklice, ki jih je sprejel lani. V teh sklepih je Svet poudaril, citiram, da je „odprava vseh oblik nasilja zoper deklice, vključno s trgovanjem te zdravju nevarnimi običaji, ključn[a] za krepitev vloge in položaja deklic in žensk ter vzpostavitev družbene enakopravnosti moških in žensk.“. Kot je v uvodu k svojem vprašanju poudarila cenjena poslanka, nasilje nad ženskami škodljivo vpliva na zmožnost žensk, da se vključijo v družbeno, politično in gospodarsko življenje. Ženskam, ki so zaradi nasilja izključene iz družbenih dejavnosti, vključno z zaposlovanjem, grozita marginalizacija in revščina. To me spet vrne na celovit pristop, ki sem ga omenila na začetku, in strukturno naravo nasilja, ki je bila poudarjena v vprašanju Svetu. Problem nasilja nad ženskami predstavlja splošnejši problem – pomanjkanje enakosti. V boju proti nasilju pomaga širša kampanja za spodbujanje krepitve vloge žensk. Ženske, ki lahko svobodno izkoriščajo ves svoj potencial so manj dovzetne za nasilje kot ženske, ki so izključene. Svet je tudi večkrat pojasnil, da je treba zmanjšati revščino žensk. Najboljši način za odpravo revščine je zaposlitev. Več je treba storiti, da bi se olajšala udeležba žensk na trgu dela. Zaradi gospodarske in družbene krize so ženske še bolj ranljive. Od Sveta se pričakuje, da na svojem zasedanju 30. novembra 2009 sprejme več sklepov o enakosti spolov: krepitev rasti in zaposlovanja – prispevek k lizbonski strategiji po letu 2010. S tem se želi zagotoviti, da bodo v prihodnjih strategijah prednost imeli tako vključevanje enakosti kot posebni ukrepi na področju enakosti. Danes, ko obeležujemo deseto obletnico resolucije Združenih narodov o razglasitvi mednarodnega dne za boj proti nasilju nad ženskami, priznavamo razsežnost tega problema. Obenem pozdravljamo tudi dejstvo, da narodi sodelujejo, da bi se to ustavilo. Velik del naših prizadevanj za boj proti nasilju nad ženskami tu v Evropi se izvajajo znotraj mednarodnega okvira. Komisija Združenih narodov o statusu žensk bo na naslednjem zasedanju marca 2010 opravila petnajstletni pregled pekinških izhodišč za ukrepanje. Švedsko predsedstvo je že sestavilo poročilo o napredku v Evropski uniji in izzivih, ki so še pred nami, Svet naj bi 30. novembra sprejel niz sklepov o tej zadevi. Pekinška izhodišča za ukrepanje nam nudijo strukturo in dolgoročen načrt za mednarodno politiko o enakosti spolov. Svet je aktivno vključen v to delo, v katerem se velik del prizadevanj namenja boju proti nasilju nad ženskami. Problem nasilja nad ženskami ne pozna nacionalnih meja. To moramo reševati na mednarodni ravni, tako znotraj kot zunaj Evrope. V naših mednarodnih misijah moramo pospešiti boj proti nasilju na podlagi spola in ne smemo si zatiskati oči pred nasiljem, ki se dogaja doma nad našimi lastnimi državljankami. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, ponovila bom, kar sem rekla na začetku: v civilizirani družbi ni prostora za nasilje nad ženskami. Hvaležna sem Parlamentu, da je danes odprl to vprašanje. Imate vso podporo Sveta, tega predsedstva in vseh tistih, ki stojijo za svojimi prepričanji in branijo načela pravice, enakosti in solidarnosti. Letos obeležujemo deseto obletnico resolucije Združenih narodov o razglasitvi 25. novembra za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Danes smo v mislih z neštetimi ženskami in dekleti, ki trpijo nasilje na vojnih območjih in na območjih spopadov. Zavedamo se trpljenja, ki ga trpijo ženske po vsem svetu, ženske, ki so posiljene, zlorabljene ali ki so žrtve nadlegovanja ali zdravju nevarnih običajev. Izražamo solidarnost z žrtvami vsiljenih porok in nasilja v obliki zločinov, povezanih s častjo, kar lahko vključuje vse mogoče, od pohabljenja ženskih spolnih organov do umora. Zavedamo se zaskrbljujoče razsežnosti zelo različnih oblik nasilja, ki so mu vsak dan podvržene ženske v Evropi. Nasilje nad ženskami je problem, povezan z velikim številom različnih področij politike. To je jasno navedeno v predlogu resolucije o boju proti nasilju nad ženskami, o katerem boste glasovali jutri. Nasilje nad ženskami ni edino vprašanje kaznivih dejanj in krivic, ki jih trpijo ženske, temveč tudi vprašanje moških kot storilcev, to pa je vprašanje enakosti. Najboljša strategija za boj proti temu nasilju je celovit pristop in delo na podlagi široke opredelitve nasilja nad ženskami. Svet je v vsem svojem delu pri spodbujanju enakosti sledil načelu vključevanja enakosti. V skladu s členoma 2 in 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije mora Svet spodbujati enakost med moškimi in ženskami v vseh svojih dejavnostih. Svet je večkrat in v več različnih okvirih spregovoril o problemu nasilja nad ženskami. Želela bi začeti z nečim pozitivnim. Eden izmed najuspešnejših primerov vključevanja enakosti v EU do zdaj je področje žensk in oboroženih spopadov, kjer je začela nastajati bolj celovita politika za boj proti nasilju nad ženskami. Seveda je zmožnost Sveta, da ukrepa na tem področju, omejena na pristojnosti iz pogodbe, države članice pa so odgovorne za zadeve, ki spadajo v njihovo pristojnost, to pa so predvsem vprašanja, povezana s pravosodjem in notranjimi zadevami, kakor tudi zdravstvena vprašanja. Države članice imajo pravico, da oblikujejo svoje lastne načrte za boj proti nasilju nad ženskami, vendar pa jim tudi sodelovanje prinaša ugodnosti. Ukrepi se sprejemajo tudi na evropski ravni. Izkoreninjenje nasilja na podlagi spola in trgovine z ljudmi je eno izmed šestih prednostnih področij načrta Komisije za enakost med ženskami in moškimi za obdobje 2006—2010. V okviru tega Komisija podpira države članice pri izdelavi primerljivih statističnih podatkov za namen ozaveščanja, izmenjave dobre prakse in sodelovanja na področju raziskav. Zdaj pričakujemo nov načrt Komisije za enakost za obdobje 2011—2015. Stockholmski program, ki naj bi bil sprejet naslednji mesec, nudi okvir za reševanje mnogih skrbi o nasilju nad ženskami, ki jih je izrazil Parlament. Veselimo se sporazuma o programu in njegovega izvajanja. Medtem se na ravni EU dogaja že veliko, predvsem na področju ozaveščanja, zbiranja informacij in izmenjave dobre prakse. Nekateri izmed vas ste bili na nedavni konferenci predsedstva v Stockholmu, ki je govorila prav o strategijah za boj proti nasilju moških nad ženskami in kjer so udeleženci imeli priložnost, da izmenjajo izkušnje in razpravljajo o prihodnji politiki."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph