Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-329"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-329"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Fru talman! I dag är det alltså den 25 november, 10-årsdagen av FN:s instiftande av Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Själv har jag i hela mitt vuxna liv arbetat politiskt i kvinnoorganisationer, i nätverk för att bekämpa detta våld mot kvinnor. Jag tycker att jag i arbetet har använt alla ord för att beskriva hur situationen är. Jag tycker att jag använt ord, ord, ord – det har vi tillsammans gjort i denna kamp. Nu känner jag att vi faktiskt måste se konkreta åtgärder! Detta är ett våld som berövar kvinnor deras mänskliga rättigheter. Det påverkar och präglar kvinnors dagliga liv. Det är ett våld som styr kvinnor och unga flickors liv och livssituation. Vi har alla ett ansvar att bryta tystnaden, och att inom parlament och utomparlamentariskt samarbeta med alla goda krafter för att bryta detta våld. Det handlar om våld i nära relationer, sexuella trakasserier, fysisk och psykisk misshandel, våldtäkter, mord, sexslavhandel, könsstympning. Under krig och väpnade konflikter liksom under återuppbyggnad efter konflikter blir kvinnor mer utsatta, både individuellt och kollektivt, för våld. Det finns de som hävdar att våld i nära relationer är en privat fråga, en familjefråga. Det är inte det, utan det är ett strukturellt våld och en samhällsfråga. Samhället måste ta ansvar för att bryta våldet. Detta är ett strukturellt och utbrett problem i alla regioner, länder och kontinenter. Att det blir ett slut på alla former av könsrelaterat våld är grundläggande för ett jämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor, hävdar jag, är ett tydligt bevis på det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor. Samtidigt bidrar det till att upprätthålla denna maktordning. Därför måste arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn ske utifrån insikten att det handlar om makt, kontroll, föreställningar kring kön och sexualitet och en rådande samhällsstruktur, i vilken män är överordnade kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett tydligt bevis på det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det är ett folkhälsoproblem. Det är ett socialt problem, som – förutom allt personligt lidande – innebär stora kostnader för samhället. Framför allt är det emellertid ett jämställdhetsproblem. Därför måste vi angripa problemet med våld mot kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär också att EU därmed har befogenheter att vidta åtgärder, och det är sådana åtgärder från EU:s sida som jag och mina kolleger i parlamentets utskott för kvinnors rättigheter efterlyser. Inom EU har vi Daphneprogrammet som ger ett visst ekonomiskt stöd till olika initiativ för att bekämpa våld. Det är bra och nödvändigt, men det är långt ifrån tillräckligt. Därför frågar parlamentets utskott för kvinnors rättigheter bland annat kommissionen och rådet om man planerar för att medlemsstaterna ska utarbeta nationella handlingsplaner mot våld mot kvinnor. Planerar kommissionen och stöder rådet att förslag till riktlinjer för en enhetlig EU-strategi läggs fram? Enligt befintliga fördragsbestämmelser finns skyldigheten att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. När tänker kommissionen anordna ett europeiskt år mot våld mot kvinnor? Det är något som parlamentet nu har begärt upprepade gånger sedan 1997. Det borde vara dags nu!"@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, dnes je 25. listopadu, Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, který před deseti lety vyhlásila OSN. Po celý svůj dospělý život jsem byla politicky aktivní v ženských organizacích a ve skupinách bojujících proti násilí na ženách. Během své práce jsem využila snad všechna možná slova k tomu, abych popsala situaci. Myslím si, že slov již bylo v tomto boji řečeno opravdu mnoho. Domnívám se, že nyní potřebujeme vidět konkrétní činy. Tento druh násilí okrádá ženy o jejich lidská práva. Ovlivňuje a definuje každodenní životy žen. Je to druh násilí, které určuje životy a životní situace žen a mladých dívek. Všichni máme povinnost prolomit ticho a v rámci Parlamentu i mimo něj spolupracovat se všemi silami, abychom jednou provždy zastavili toto násilí. K němu se řadí násilí v intimních vztazích, sexuální obtěžování, fyzické a psychické zneužívání, znásilnění, vražda, obchod se sexuálními otroky a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Během válek a ozbrojených konfliktů a během obnovy po konfliktech jsou ženy vystaveny násilí ve větší míře, jako jednotlivci i kolektivně. Někteří lidé se domnívají, že násilí v rámci intimních vztahů je soukromá záležitost, záležitost rodiny. To není pravda. Jde o strukturální násilí a sociální problém. Společnost musí převzít odpovědnost za zastavení tohoto násilí. Jedná se o strukturální a rozšířený problém ve všech regionech, zemích a kontinentech. Zastavení všech forem násilí založeného na pohlaví je základním kamenem rovné společnosti. Násilí mužů vůči ženám je podle mého názoru jasným ukazatelem nerovného rozložení sil ve vztahu mezi muži a ženami. Současně s tím tomuto rozložení sil napomáhá. Snaha o zastavení násilí, jehož se dopouštějí muži na ženách a dětech, musí být založena na vědomí faktu, že jde o moc, kontrolu, otázky pohlaví a sexuality a převažující společenskou strukturu, v níž jsou muži považováni za nadřazené ženám. Násilí mužů vůči ženám je tedy jasným ukazatelem nerovného rozložení sil ve vztahu mezi muži a ženami. Je to otázka veřejného zdraví. Je to sociální problém, který - když odmyslíme všechno to osobní utrpení - představuje obrovské náklady pro společnost. Je to ale především problém rovného postavení mezi muži a ženami. Proto musíme řešit problém násilí vůči ženám právě z hlediska rovnosti. Také to znamená, že Evropská unie má pravomoc jednat, a právě konkrétní činy EU jsou tím, co já a moji kolegové z Výboru pro lidská práva a rovnost pohlaví požadujeme. V rámci EU funguje program Daphne, který poskytuje určitou míru hospodářské pomoci různým iniciativám v boji proti násilí. To je dobře a je to nutné, ale zdaleko to nedostačuje. Parlamentní Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví se proto ptá Komise a Rady, jestli je v plánu zavedení vnitrostátních akčních plánů v jednotlivých členských zemích pro boj proti násilí vůči ženám. Chystá se Komise předložit návrhy pokynů pro soudržnější strategii EU a podpoří Rada tyto návrhy? Současná ustanovení smlouvy obsahují závazek usilovat o rovnost mezi ženami a muži. Kdy hodlá Komise uspořádat Evropský rok proti násilí vůči ženám? Parlament o to opakovaně žádá od roku 1997. Je nejvyšší čas to splnit!"@cs1
"Fru formand! I dag er den 25. november, som markerer tiårsdagen for FN's resolution om indførelse af den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I hele mit voksne liv har jeg været politisk aktiv i kvindeorganisationer og i net for bekæmpelse af vold mod kvinder. I mit arbejde har jeg vist brugt ethvert tænkeligt ord til at beskrive situationen. Jeg har brugt rigtig mange ord. Det har vi gjort sammen i denne kamp. Nu synes jeg, vi faktisk har brug for konkret handling. Dette er en form for vold, der berøver kvinder deres menneskerettigheder. Den påvirker og definerer kvinders daglige liv. Det er en form for vold, der bestemmer forløbet af deres liv og situationen for kvinder og unge piger. Vi har alle et ansvar for at bryde tavsheden og for at samarbejde med alle gode kræfter i og uden for Parlamentet for at stoppe denne vold. Det omfatter vold i parforhold, seksuel krænkelse, fysisk og psykisk misbrug, voldtægt, mord, handel med sexslaver og omskæring af kvinder. Under krige og væbnede konflikter og under opbygningen efter konflikter udsættes kvinder i større grad for vold, både som enkeltpersoner og som gruppe. Nogle mennesker hævder, at vold i hjemmet er en privatsag, et familieanliggende. Det er ikke rigtigt. Det er strukturel vold, og det er et socialt problem. Samfundet skal påtage sig et ansvar for at stoppe denne vold. Det er et strukturelt og udbredt problem i alle regioner, i alle lande og på alle kontinenter. At sætte en stopper for alle former for kønsbestemt vold er et grundelement i et samfund med ligestilling. Mænds vold mod kvinder er efter min mening et klart tegn på det ulige magtforhold mellem mænd og kvinder. Samtidig hjælper det med at fastholde denne magtfordeling. Arbejdet for at stoppe mænds vold mod kvinder og børn skal baseres på realiseringen af, at det handler om magt, kontrol, opfattelser af køn og seksualitet og en udbredt samfundsstruktur, hvor mænd betragtes som overlegne i forhold til kvinder. Mænds vold mod kvinder er et klart tegn på det ulige magtforhold mellem mænd og kvinder. Det er et folkesundhedsproblem. Det er et socialt problem, der – bortset fra personlige lidelser – har enorme omkostninger for samfundet. Det er dog først og fremmest et ligestillingsproblem. Vi skal derfor behandle problemet med vold mod kvinder fra et ligestillingsperspektiv. Det betyder også, at EU har beføjelser til at træffe foranstaltninger, og det er sådanne foranstaltninger, jeg og mine kolleger i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling kræver. Inden for EU har vi Daphneprogrammet, som yder en vis økonomisk bistand til forskellige initiativer til bekæmpelse af vold. Det er godt, og det er nødvendigt, men det er langt fra tilstrækkeligt. Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forespørger derfor Kommissionen og Rådet, hvilke foranstaltninger der påtænkes gennemført for at tilskynde medlemsstaterne til at udarbejde nationale handlingsplaner for håndtering af vold mod kvinder. Planlægger Kommissionen at fremlægge forslag til retningslinjer med henblik på formulering af en mere sammenhængende EU-politik, og vil Rådet støtte dette? De gældende bestemmelser i traktaterne omfatter en forpligtelse til at arbejde for ligestilling mellem kvinder og mænd. Hvornår agter Kommissionen at tilrettelægge et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder, således som Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret til siden 1997? Nu er tiden inde til det!"@da2
"Frau Präsidentin, heute ist der 25. November, der zehnte Jahrestag der Einrichtung des internationale Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen durch die UN. Während meines gesamten Erwachsenenlebens war ich politisch in Frauenorganisationen und in Netzwerken zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aktiv. Bei meiner Arbeit habe ich wohl jedes nur mögliche Wort zur Beschreibung der Situation gebraucht. Meiner Ansicht nach habe ich viele Wörter verwendet – wir haben dies in diesem Kampf gemeinsam getan. Jetzt fühle ich, dass wir konkrete Handlungen sehen müssen. Dies ist eine Art von Gewalt, die den Frauen ihre Menschenrechte raubt. Sie betrifft und definiert das Alltagsleben von Frauen. Es ist eine Art von Gewalt, die den Verlauf des Lebens und die Situation von Frauen und jungen Mädchen bestimmt. Wir alle haben eine Verpflichtung, die Stille zu durchbrechen und - im Parlament und außerhalb - mit allen Kräften zusammenzuarbeiten, um dieser Gewalt Einhalt zu bieten. Dies umfasst Gewalt in intimen Beziehungen, sexuelle Belästigung, körperlichen und mentalen Missbrauch, Vergewaltigung, Mord, Sexsklavenhandel und die Verstümmelung der weiblichen Genitalien. In Kriegen und bewaffneten Konflikten und während des Wiederaufbaus nach Konflikten sind Frauen in einem stärkeren Maß der Gewalt ausgesetzt, sowohl als Individuen als auch kollektiv. Einige Menschen behaupten, Gewalt in intimen Beziehungen sei Privatsache, eine Familienangelegenheit. Das stimmt nicht. Es ist strukturelle Gewalt und ein soziales Problem. Die Gesellschaft muss die Verantwortung für die Beendigung dieser Gewalt übernehmen. Es ist ein strukturelles und weit verbreitetes Problem in allen Regionen, in allen Ländern und auf allen Kontinenten. Die Beendigung jeglicher Form von geschlechtsbasierter Gewalt ist ein Grundelement einer Gesellschaft der Gleichheit. Männliche Gewalt gegen Frauen ist meiner Ansicht nach ein klares Anzeichen für die ungleiche Machtverteilung zwischen Männern und Frauen. Gleichzeitig hilft sie, diese Machtordnung zu bewahren. Die Arbeit, Gewalt von Männern gegen Frauen und Kinder zu beenden, muss auf die Erkenntnis begründet sein, dass es um Macht, Kontrolle, Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität und eine herrschende Gesellschaftsstruktur geht, in der Männer als den Frauen überlegen gelten. Männliche Gewalt gegen Frauen ist ein klares Anzeichen für die ungleiche Machtverteilung zwischen Frauen und Männern. Es ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Es ist ein soziales Problem das, abgesehen von allem persönlichen Leid, hohe Kosten für die Gesellschaft verursacht. Es ist jedoch vor allem ein Gleichstellungsproblem. Daher müssen wir das Problem von Gewalt gegen Frauen aus der Gleichstellungssicht angehen. Dies bedeutet zudem, dass die EU die Macht zum Handeln hat, und dass es diese Handlungen der EU sind, die ich und meine Kollegen im Ausschuss für die Rechten der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter verlangen. Innerhalb der EU haben wir das Daphne-Programm, das den verschiedenen Initiativen zur Bekämpfung von Gewalt ein gewisses Maß an finanzieller Hilfe zukommen lässt. Dies ist gut und notwendig, aber bei weitem nicht ausreichend. Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter des Parlaments fragt daher die Kommission und den Rat, ob es für die Mitgliedstaaten Pläne für den Entwurf nationaler Aktionspläne zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gibt. Plant die Kommission, Vorschläge für Richtlinien für eine kohärentere EU-Strategie einzubringen, und wird der Rat diese unterstützen? Die vorhandenen Vertragsbestimmungen enthalten die Verpflichtung, auf die Gleichstellung zwischen Frau und Mann hinzuarbeiten. Wann beabsichtigt die Kommission, ein Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu organisieren? Das hat das Parlament seit 1997 wiederholt gefordert. Nun ist es langsam an der Zeit!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι 25 Νοεμβρίου, ημερομηνία η οποία σημαίνει τη δέκατη επέτειο από την καθιέρωση από τον ΟΗΕ της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών. Σε όλη την ενήλικη ζωή μου, υπήρξα πολιτικά δραστήρια σε γυναικείες οργανώσεις και σε δίκτυα για την καταπολέμηση αυτής της βίας εναντίον των γυναικών. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου, πιστεύω ότι χρησιμοποίησα κάθε λέξη για να περιγράψω την κατάσταση. Πιστεύω ότι χρησιμοποίησα πάρα πολλές λέξεις – το έχουμε κάνει μαζί σε αυτήν τη μάχη. Τώρα αισθάνομαι ότι χρειάζεται πραγματικά να δούμε κάποια συγκεκριμένη ανάληψη δράσης. Αυτός είναι ένας τύπος βίας ο οποίος στερεί από τις γυναίκες τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Επηρεάζει και καθορίζει την καθημερινή ζωή των γυναικών. Είναι ένας τύπος βίας που προσδιορίζει την πορεία της ζωής και της κατάστασης γυναικών και νεαρών κοριτσιών. Έχουμε όλοι ευθύνη να σπάσουμε τη σιωπή και, εντός του Κοινοβουλίου και εκτός, να συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις αποφασιστικά για να σταματήσουμε αυτήν τη βία. Αυτή περιλαμβάνει περιστατικά βίας εντός των στενών σχέσεων, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σωματική και ψυχική κακοποίηση, τον βιασμό, τον φόνο, τη διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και τον ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Κατά τη διάρκεια πολέμων και ενόπλων συρράξεων και κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης μετά από συγκρούσεις, οι γυναίκες υφίστανται βία σε μεγαλύτερο βαθμό, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η βία εντός των στενών σχέσεων είναι ιδιωτικό θέμα, οικογενειακό θέμα. Δεν είναι έτσι. Είναι μια δομική βία και κοινωνικό ζήτημα. Η κοινωνία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για να θέσει τέλος σε αυτήν τη βία. Είναι ένα δομικό και ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα σε όλες τις περιοχές, χώρες και ηπείρους. Η εξάλειψη κάθε μορφής βίας που συνδέεται με το φύλο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κοινωνίας ισότητας. Η βία των ανδρών κατά των γυναικών είναι, κατά την άποψή μου, σαφής ένδειξη της άνισης σχέσης ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ταυτόχρονα, αυτό βοηθά να διατηρηθεί αυτή η τάξη ισχύος. Το έργο της εξάλειψης της βίας των ανδρών έναντι των γυναικών και των παιδιών πρέπει να βασίζεται στη διαπίστωση ότι αυτό είναι θέμα ισχύος, ελέγχου, ιδεών σχετικά με τα φύλα και τη σεξουαλικότητα και μιας επικρατούσας κοινωνικής δομής στην οποία οι άνδρες θεωρούνται ανώτεροι από τις γυναίκες. Η βία των ανδρών κατά των γυναικών είναι σαφής ένδειξη της άνισης σχέσης ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών. Είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο –πέρα από κάθε προσωπικό πόνο– συνεπάγεται υψηλό κόστος για την κοινωνία. Ωστόσο, κυρίως, είναι πρόβλημα ισότητας. Συνεπώς, χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών από την προοπτική της ισότητας. Σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ έχει τη δύναμη να αναλάβει δράση, και αυτήν την ανάληψη δράσης ζητούμε από την ΕΕ εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων . Στην ΕΕ, έχουμε το πρόγραμμα Daphne, το οποίο παρέχει ένα ορισμένο ποσό οικονομικής ενίσχυσης σε διάφορες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας. Αυτό είναι καλό και αναγκαίο, αλλά πολύ απέχει από το να είναι επαρκές. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου ερωτά, επομένως, την Επιτροπή και το Συμβούλιο αν υπάρχουν σχέδια τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Σχεδιάζει η Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεπή στρατηγική της ΕΕ, και το Συμβούλιο θα υποστηρίξει αυτήν την ενέργεια; Οι διατάξεις υφιστάμενων συνθηκών περιέχουν την υποχρέωση να εργαστούμε για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πότε η Επιτροπή προτίθεται να διοργανώσει Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Βίας εναντίον των Γυναικών; Αυτό είναι κάτι το οποίο το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από το 1997. Ήλθε πλέον ο καιρός για κάτι τέτοιο!"@el10
"Madam President, today is 25 November, which marks the tenth anniversary of the establishment by the UN of the International Day for the Elimination of Violence against Women. Throughout my adult life, I have been politically active in women’s organisations and in networks for combating this violence against women. During my work, I think I have used every possible word to describe the situation. I think I have used very many words – we have done so together in this fight. Now I feel that we actually need to see some concrete action. This is a type of violence that robs women of their human rights. It affects and defines women’s everyday lives. It is a type of violence that determines the course of the lives and the situations of women and young girls. We all have a responsibility to break the silence and, within Parliament and outside, to cooperate with all of the forces for good to stop this violence. It includes violence within intimate relationships, sexual harassment, physical and mental abuse, rape, murder, the sex slave trade and female genital mutilation. During wars and armed conflicts and during the reconstruction following conflicts, women are subjected to violence to a greater extent, both as individuals and collectively. Some people claim that violence within intimate relationships is a private matter, a family matter. That is not the case. It is structural violence and a social issue. Society must take responsibility for stopping this violence. It is a structural and widespread problem in all regions, countries and continents. Putting a stop to all forms of gender-based violence is a fundamental element of a society of equality. Male violence against women is, in my view, a clear indication of the unequal power relationship between men and women. At the same time, it helps to maintain this power order. The work to stop the violence of men towards women and children needs to be based on the realisation that it is about power, control, ideas about gender and sexuality and a prevailing societal structure in which men are considered superior to women. Male violence against women is a clear indication of the unequal power relationship between women and men. This is a public health problem. It is a social problem, which – quite apart from all the personal suffering – involves huge costs for society. However, it is, above all, an equality problem. We therefore need to tackle the problem of violence against women from an equality perspective. It also means that the EU has the power to take action, and it is this action by the EU that I and my colleagues in the Committee on Women’s Rights and Gender Equality are calling for. Within the EU, we have the Daphne Programme, which provides a certain amount of economic assistance to various initiatives to combat violence. That is good and it is necessary, but it is far from sufficient. Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender Equality is therefore asking the Commission and the Council whether there are plans for the Member States to draw up national action plans to tackle violence against women. Is the Commission planning to table proposals for guidelines for a more coherent EU strategy, and will the Council support this? Existing treaty provisions contain an obligation to work towards equality between women and men. When does the Commission intend to organise a European Year against Violence against Women? That is something that Parliament has repeatedly called for since 1997. It should be time for this now!"@en4
"Señora Presidenta, hoy es 25 de noviembre, fecha que marca el décimo aniversario del establecimiento, por parte de las Naciones Unidas, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A lo largo de toda mi vida adulta, me he mantenido activa políticamente en organizaciones de mujeres y en redes para combatir esta violencia contra la mujer. Durante mi trabajo, creo que he utilizado todas las palabras posibles para describir la situación. Creo que he empleado muchísimas palabras —así lo hemos hecho juntos en esta lucha—. Ahora tengo la sensación de que realmente necesitamos ver alguna acción concreta. Se trata de un tipo de violencia que priva a las mujeres de sus derechos humanos. Afecta y define la vida diaria de las mujeres. Es un tipo de violencia que determina el transcurso de las vidas y las situaciones de las mujeres y las jóvenes. Todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y, dentro y fuera del Parlamento, cooperar con todas las fuerzas permanentemente para detener esta violencia. En ella se incluyen la violencia dentro de las relaciones íntimas, el acoso sexual, el maltrato físico y psíquico, la violación, el asesinato, el comercio de esclavas sexuales y la mutilación genital femenina. Durante las guerras y los conflictos armados, y durante la reconstrucción tras los conflictos, las mujeres se ven sometidas a la violencia en gran medida, tanto de manera individual como colectiva. Algunas personas aseguran que la violencia dentro de las relaciones íntimas es un asunto privado, una cuestión familiar. Ése no es el caso. Se trata de violencia estructural y de un asunto social. La sociedad debe asumir la responsabilidad de detener esta violencia. Es un problema estructural y generalizado en todas las regiones, países y continentes. Poner fin a todas las formas de violencia de género es un elemento fundamental de una sociedad basada en la igualdad. La violencia masculina contra la mujer es, en mi opinión, un claro indicio de la relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, contribuye a mantener este orden de poder. El trabajo destinado a detener la violencia de los hombres contra las mujeres y niños tiene que basarse en darse cuenta de que se trata de poder, control, ideas sobre el género y la sexualidad, y una estructura predominante de la sociedad en la que se considera a los hombres superiores a las mujeres. La violencia masculina contra la mujer es un claro indicio de la relación de poder desigual entre mujeres y hombres. Éste es un problema de salud pública. Es un problema social, que —al margen ya de todo el sufrimiento personal— conlleva unos costes enormes para la sociedad. No obstante, se trata, ante todo, de un problema de igualdad. Por tanto, tenemos que afrontar el problema de la violencia contra la mujer desde una perspectiva basada en la igualdad. Esto también implica que la UE tiene facultad para emprender acciones, y precisamente estas acciones son aquello a lo que estamos instando a la UE mis compañeros y yo desde la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Dentro de la UE, contamos con el programa Daphne, que proporciona una determinada cantidad de asistencia económica a diversas iniciativas para combatir la violencia. Eso está bien y es necesario, pero dista de ser suficiente. Por consiguiente, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento pregunta a la Comisión y al Consejo si se ha previsto que los Estados miembros elaboren planes de acción nacionales para hacer frente a la violencia contra la mujer. ¿Planea la Comisión presentar propuestas de directrices para una estrategia de la UE más coherente, y contará con el apoyo del Consejo? Las disposiciones de los tratados vigentes contienen la obligación de trabajar para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Cuándo tiene previsto la Comisión organizar un Año Europeo de acción para combatir la violencia contra las mujeres? Eso es algo que el Parlamento lleva pidiendo reiteradamente desde 1997. ¡Debería ser hora de ponerlo en práctica ya!"@es21
"Austatud juhataja! Täna on 25. november ja möödub kümme aastat sellest, kui ÜRO kuulutas selle päeva rahvusvaheliseks naistevastase vägivalla kaotamise päevaks. Olen kogu oma täiskasvanuea jooksul olnud naisorganisatsioonides ja naistevastase vägivallaga võitlemise võrgustikes poliitiliselt aktiivne. Arvan, et olen oma töös tegelikku olukorda igal võimalikul viisil kirjeldanud. Arvan, et olen kulutanud väga palju sõnu – oleme selles võitluses seda koos teinud. Nüüd tundub mulle, et vajame tegelikult konkreetseid tegusid. See on sedalaadi vägivald, mis röövib naistelt inimõigused. See mõjutab ja määrab naiste igapäevaelu. See on selline vägivald, mis otsustab naiste ja tütarlaste elukäigu ja olukorra. Me kõik oleme kohustatud vaikimise lõpetama ning nii Euroopa Parlamendis kui ka mujal tegema koostööd kõikide jõududega, et see vägivald lõpetada. See hõlmab lähisuhtevägivalda, seksuaalset ahistamist, füüsilist ja vaimset kuritarvitamist, vägistamist, mõrvasid, seksiorjaks müümist ja naiste suguelundite moonutamist. Sõdade ja relvastatud konfliktide ning konfliktijärgse ülesehituse käigus kasutatakse naiste vastu nii eraldi kui ka kollektiivselt rohkem vägivalda. Mõned inimesed väidavad, et lähisuhtevägivald on eraasi, pereküsimus. See on vale. See on struktuuriline vägivald ja sotsiaalne probleem. Ühiskond peab võtma vastutuse, et see vägivald peatada. See on struktuuriline ja levinud probleem kõikides piirkondades, riikides ja maailmajagudes. Igasuguse soolise vägivalla lõpetamine on võrdõiguslikkusel põhineva ühiskonna peamine eeldus. Meeste vägivald naiste vastu on minu arvates selge märk meeste ja naiste vahelisest ebavõrdsest võimuvahekorrast. Samas aitab see seda võimuvahekorda säilitada. Töö, mille eesmärk on peatada meeste vägivald naiste ja laste vastu, peab põhinema mõistmisel, et tegemist on võimuga, kontrolli omamisega, soo- ja seksuaalsusteemaliste seisukohtadega ning valitseva ühiskondliku struktuuriga, milles mehi peetakse naistest kõrgemalseisvateks. Meeste vägivald naiste vastu on selge märk naiste ja meeste ebavõrdsest võimuvahekorrast. See on rahvatervise probleem. See on sotsiaalne probleem, mis lisaks kõikidele isiklikele kannatustele tähendab suuri kulusid ühiskonna jaoks. Ent eelkõige on see võrdõiguslikkuse probleem. Seepärast peame tegelema naistevastase vägivalla probleemiga võrdõiguslikkuse vaatenurga alt. See tähendab ka seda, et ELil on õigus võtta meetmeid ning just ELi meetmed on see, mida mina ja mu kolleegid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonist soovime. Meil on Euroopa Liidus Daphne programm, mille raames antakse teatud mahus majanduslikku abi mitmetele algatustele, mille eesmärk on võidelda vägivalla vastu. See on hea ja vajalik, aga see pole kaugeltki piisav. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon küsib seetõttu komisjonilt ja nõukogult, kas neil on plaane liikmesriikide tegevuskavade koostamise kohta naistevastase vägivalla probleemiga tegelemiseks. Kas komisjon kavatseb esitada ettepanekuid suuniste kohta, et luua ühtsem ELi strateegia, ja kas nõukogu toetab seda? Praegustes asutamislepingu sätetes on ette nähtud kohustus tegutseda naiste ja meeste võrdõiguslikkuse nimel. Millal kavatseb komisjon korraldada naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta? Seda on Euroopa Parlament alates 1997. aastast korduvalt palunud. Nüüd on aeg seda teha."@et5
"Arvoisa puhemies, tänään on marraskuun 25. päivä, ja se on YK:n kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan päivän perustamisen kymmenvuotispäivä. Koko aikuisen elämäni olen ollut poliittisesti aktiivinen naisjärjestöissä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvissa verkostoissa. Olen työssäni käyttänyt uskoakseni kaikkia mahdollisia sanoja tilannetta kuvaillakseni. Olen käyttänyt hyvin paljon sanoja – me olemme yhdessä tehneet niin tässä taistelussa. Nyt minusta tuntuu, että meidän täytyy todella saada aikaan konkreettisia toimia. Tämäntyyppinen väkivalta riistää naisilta heidän ihmisoikeutensa. Se vaikuttaa naisten jokapäiväiseen elämään ja määrää sitä. Tällainen väkivalta ohjailee naisten ja nuorten tyttöjen elämää ja elämäntilanteita. On meidän kaikkien vastuulla murtaa hiljaisuus ja tehdä sekä parlamentissa että sen ulkopuolella yhteistyötä kaikkien voimien kanssa tämän väkivallan poistamiseksi lopullisesti. Se käsittää parisuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän, fyysisen ja henkisen väkivallan, raiskaukset, murhat, seksiorjakaupan ja naisten sukuelinten silpomisen. Sotien ja aseellisten selkkausten sekä konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen aikana naiset altistuvat entistä enemmän väkivallalle sekä yksilöinä että yhteisönä. Jotkut väittävät, että parisuhdeväkivalta on yksityinen, perheen sisäinen asia. Tämä ei pidä paikkaansa. Se on rakenteellista väkivaltaa ja yhteiskunnallinen kysymys. Yhteiskunnan on otettava vastuu tämän väkivallan lopettamisesta. Se on rakenteellinen ja laajalle levinnyt ongelma kaikilla alueilla, kaikissa maissa ja kaikissa maanosissa. Kaikkien sukupuoleen perustuvan väkivallan muotojen lopettaminen on tasa-arvoisen yhteiskunnan peruselementti. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on mielestäni selvä merkki miesten ja naisten välisestä eriarvoisesta valtasuhteesta. Samalla se auttaa säilyttämään tällaista valtajärjestystä. Työn miesten naisiin ja lapsiin kohdistaman väkivallan lopettamiseksi on pohjauduttava sen oivaltamiseen, että siinä on kyse vallasta, hallinnasta, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevista käsityksistä ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, jossa miehiä pidetään naisia ylempinä. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on selvä merkki miesten ja naisten välisestä eriarvoisesta valtasuhteesta. Tämä on kansanterveydellinen ongelma. Tämä on yhteiskunnallinen ongelma, joka – kaikesta inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan – aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia kustannuksia. Ennen muuta se on kuitenkin tasa-arvo-ongelma. Sen vuoksi meidän on puututtava naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaan tasa-arvonäkökulmasta. Se merkitsee myös sitä, että EU:lla on valtuudet ryhtyä toimiin, ja juuri näitä EU:n toimenpiteitä minä ja kollegani naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa vaadimme. EU:lla on Daphne-ohjelma, jolla annetaan jonkin verran taloudellista tukea erilaisille väkivaltaa torjuville aloitteille. Tämä on hyvä ja tarpeellinen seikka, mutta se ei läheskään riitä. Sen vuoksi parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta kysyy komissiolta ja neuvostolta, onko suunnitteilla, että jäsenvaltiot laativat kansallisia toimintasuunnitelmia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Suunnitteleeko komissio tekevänsä ehdotuksia johdonmukaisempaa EU:n strategiaa koskevista suuntaviivoista, ja aikooko neuvosto tukea tätä? Nykyiset perustamissopimuksen määräykset sisältävät velvoitteen työskennellä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi. Milloin komissio aikoo järjestää naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan eurooppalaisen teemavuoden? Parlamentti on toistuvasti vaatinut sitä jo vuodesta 1997 lähtien. Nyt olisi jo aika!"@fi7
"Madame la Présidente, aujourd’hui nous sommes le 25 novembre, une date qui marque le dixième anniversaire de l’instauration par les Nations unies de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Tout au long de ma vie adulte, j’ai été active en politique dans des organisations et des réseaux féministes visant à lutter contre cette forme de violence. Pendant mon travail, je pense que j’ai utilisé tous les mots possibles pour décrire la situation. Je crois que j’ai utilisé de très nombreux mots – nous l’avons fait ensemble dans cette lutte. À présent, j’ai l’impression que nous avons vraiment besoin de voir des actions concrètes. Il s’agit d’un type de violence qui vole aux femmes leurs droits humains. Il affecte et définit le quotidien de femmes. Il s’agit d’un type de violence qui détermine le cours des vies et les situations de femmes et de jeunes filles. Nous nous devons tous de briser le silence et, au sein du Parlement et à l’extérieur, de coopérer avec toutes les forces pour faire cesser cette violence pour de bon. Cela inclut la violence dans les relations intimes, le harcèlement sexuel, les mauvais traitements physiques et mentaux, le viol, le meurtre, l’esclavage sexuel et les mutilations génitales féminines. Pendant les guerres et les conflits armés ainsi qu’au cours de la reconstruction postérieure à des conflits, les femmes subissent davantage la violence, tant individuellement que collectivement. Certaines personnes prétendent que la violence au sein des relations intimes est une affaire privée, une affaire familiale. Ce n’est pas le cas. Il s’agit de violence structurelle et d’une question sociale. La société doit se charger d’arrêter cette violence. Le problème est structurel et répandu dans tous les pays, régions et continents. Le fait de mettre un terme à toutes les formes de violence à caractère sexiste constitue un élément fondamental d’une société égalitaire. D’après moi, la violence masculine à l’égard des femmes indique clairement la relation de pouvoir inégale entre les hommes et les femmes. En même temps, elle contribue à maintenir cet ordre de pouvoir. Le travail visant à faire cesser la violence des hommes envers les femmes et les enfants doit reposer sur la prise de conscience qu’il s’agit de pouvoir, de contrôle, d’idées relatives au sexe et à la sexualité et d’une structure sociétale prédominante dans laquelle les hommes sont considérés supérieurs aux femmes. La violence masculine à l’égard des femmes indique clairement la relation de pouvoir inégale entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’un problème de santé publique. Il s’agit d’un problème social qui – en dehors de toutes les souffrances personnelles – entraîne des coûts énormes pour la société. Cependant, il s’agit surtout d’un problème d’égalité. Nous devons donc nous attaquer au problème de la violence envers les femmes dans une perspective d’égalité. Cela signifie aussi que l’Union européenne a le pouvoir de prendre des mesures, et ce sont ces mesures que moi-même et mes collègues de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres exhortons l’Union européenne à prendre. Au sein de l’Union européenne, nous avons mis sur pied le programme Daphné, qui fournit un certain degré d’assistance économique à diverses initiatives de lutte contre la violence. Ce programme est bon et nécessaire, mais il est loin d’être suffisant. La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement demande dès lors à la Commission et au Conseil si les États membres planifient l’élaboration de plans d’action nationaux pour s’attaquer à la violence envers les femmes. La Commission prévoit-elle de déposer des propositions de lignes directrices pour une stratégie européenne plus cohérente? Le Conseil l’appuiera-t-elle? Les dispositions des traités existants contiennent une obligation de travailler en vue d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes. Quand la Commission a-t-elle l’intention d’organiser une année européenne contre la violence à l’égard des femmes? Le Parlement a préconisé l’organisation de cet événement à maintes reprises depuis 1997. C’est le moment de le mettre en place!"@fr8
". Elnök asszony, ma november 25. van, azaz éppen ma tíz éve, hogy az ENSZ életre hívta a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napját. Egész felnőtt életem során politikailag aktív voltam nőjogi szervezetekben és a nőkkel szembeni erőszak ellen küzdő hálózatokban. Azt hiszem, hogy munkám során minden lehető módon megpróbáltam szavakkal leírni a helyzetet. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszéltem erről a kérdésről – és tettünk így együtt ebben a küzdelemben. Most úgy érzem, hogy tényleg szükség lenne konkrét intézkedésekre. Ez a fajta erőszak megfosztja a nőket az emberi jogoktól. Befolyásolja és korlátozza a nők mindennapjait. Ez a fajta erőszak meghatározó a nők és fiatal lányok élete és helyzete szempontjából. Mindannyiunk felelőssége, hogy megtörjük a hallgatást, és a Parlamentben és azon kívül is együttműködjünk mindazokkal az erőkkel, amelyek véglegesen fel akarják számolni ezt a fajta erőszakot. Ide tartozik a családon belüli erőszak, a szexuális zaklatás, a fizikai és mentális bántalmazás, az erőszakos közösülés, a szexrabszolga-kereskedelem és a női nemi szervek megcsonkítása. Háborúk és fegyveres konfliktusok idején, valamint a konfliktusokat követő újjáépítés során a nők – mind egyénileg, mind közösségileg – nagyobb mértékben vannak erőszaknak kitéve. Vannak, akik azt állítják, hogy a családon belüli erőszak magánügy, családi ügy. Ez nem igaz. A családon belüli erőszak strukturális erőszak, és ezért társadalmi kérdés. A társadalomnak felelősséget kell vállalnia ezen erőszak felszámolásáért. Ez minden régióban, országban és kontinensen alapvető és általános problémát jelent. A nemi alapú erőszak minden formájának felszámolása az egyenlőségen alapuló társadalom alapvető eleme. A férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak véleményem szerint világosan mutatja a férfiak és nők közötti egyenlőtlen erőviszonyokat. Ugyanakkor segít fenntartani ezeket az erőviszonyokat. A férfiak által a nők és gyermekek ellen elkövetett erőszakos cselekmények felszámolására irányuló munkának azon a felfogáson kell alapulnia, hogy itt erőről, hatalomról, a nemekről kialakított elképzelésekről, valamint arról az uralkodó társadalmi struktúráról van szó, amelyben a férfiakat felsőbbrendűnek tartják a nőkkel szemben. A férfiak által a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények jól tükrözik a férfiak és nők közötti egyenlőtlen erőviszonyokat. Ez közegészségügyi probléma. Olyan társadalmi probléma, amely hatalmas kiadásokat jelent a társadalom számára – nem is beszélve az érintett személyek szenvedéseiről. És mindenekelőtt a nemek közötti egyenlőség problémájáról van itt szó. Ezért a nők elleni erőszak problémáját az egyenlőség szempontjából nézve kell kezelnünk. Ez azt is jelenti, hogy az EU rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy intézkedéseket tegyen, és én a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság többi tagjával együtt éppen arra szólítom fel az EU-t, hogy tegye meg ezeket az intézkedéseket. Az EU-ban jelenleg a Daphne program keretében állnak rendelkezésre bizonyos források a nők elleni erőszakkal kapcsolatos kezdeményezések anyagi támogatására. Ez jó és szükséges, de messze nem elégséges. Ezért a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság azzal a kérdéssel fordul a Bizottsághoz és a Tanácshoz, hogy vannak-e tervek a tagállamok számára a nőkkel szembeni erőszak problémájának kezelésére irányuló nemzeti cselekvési tervek kidolgozására. Tervezi-e a Bizottság az iránymutatásokra vonatkozó javaslatok előterjesztését egy következetesebb EU-stratégia érdekében, és a Tanács támogatni fogja-e ezt? A jelenlegi szerződéses rendelkezések kötelezettségvállalást tartalmaznak a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtését célzó munkára nézve. Mikor szándékozik a Bizottság megszervezni a nők elleni erőszak felszámolásának európai évét? Ezt a Parlament 1997 óta többször is kérte. Most végre tényleg meg kellene valósítani!"@hu11
"Signora Presidente, oggi, 25 novembre, si festeggia il decimo anniversario della Giornata internazionale voluta dall’ONU per l’eliminazione della violenza contro le donne. Da adulta, sono stata politicamente attiva nelle organizzazioni femminili e nelle reti che combattono la violenza contro le donne. Durante il mio lavoro, penso di aver speso ogni parola possibile per descrivere la situazione. Penso di aver usato moltissime parole – lo abbiamo fatto insieme in questa lotta. Adesso sento che abbiamo effettivamente bisogno di vedere azioni concrete. E’ questo un tipo di violenza che priva le donne dei loro diritti umani. Influenza e caratterizza la vita quotidiana delle donne. E’ un genere di violenza che determina il corso della vita e degli eventi in cui si trovano ad agire le donne e le bambine. Abbiamo tutti la responsabilità di rompere il silenzio e, all’interno del Parlamento e al di fuori dello stesso, dobbiamo cooperare con tutte le forze per fermare definitivamente questa violenza. E’ una violenza perpetrata nelle relazioni intime e comprende le molestie sessuali, l’abuso mentale e fisico, lo stupro, l’omicidio, la tratta delle schiave del sesso e le mutilazioni dei genitali femminili. Durante le guerre e i conflitti armati e durante la ricostruzione che segue i conflitti, le donne sono vittime di violenze inaudite, sia individualmente che collettivamente. Alcune persone sostengono che la violenza perpetrata nell’ambito delle relazioni intime sia un affare privato, un problema di famiglia. Non è così. E’ una violenza strutturale e un problema sociale. La società deve assumersi la responsabilità di fermare questa violenza. E’ un problema strutturale e diffuso in tutte le regioni, i paesi e i continenti. Porre fine a tutte le forme di violenza basate sul genere è un elemento fondamentale per una società dell’uguaglianza. La violenza maschile contro le donne è, dal mio punto di vista, un chiaro indicatore di una relazione di potere iniqua tra uomini e donne. Al tempo stesso, contribuisce a mantenere quest’ordine di potere. Il lavoro volto a fermare la violenza degli uomini contro le donne e i bambini deve essere incentrato sulla presa di coscienza del fatto che tutto ruota attorno al potere, al controllo, alle idee sul genere e sulla sessualità e attorno a una struttura sociale dominante in cui gli uomini sono considerati superiori alle donne. La violenza maschile contro le donne è un chiaro indicatore di una relazione di potere iniqua tra uomini e donne. Questo è un problema di salute pubblica. E’ un problema sociale che, al di là delle sofferenze personali, implica costi sociali enormi. Tuttavia è, innanzi tutto, un problema di parità. Dobbiamo perciò affrontare il problema della violenza contro le donne dalla prospettiva dell’uguaglianza. Ciò significa anche che l’Unione europea ha il potere di agire, ed è quest’azione che i colleghi della commissione parlamentare per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere e io chiediamo. Nell’Unione europea abbiamo il programma Daphne, che offre sostegno economico a diverse iniziative per combattere la violenza. E’ un’azione positiva e necessaria, ma non è sufficiente. La commissione del Parlamento europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio se è previsto che gli Stati membri elaborino piani d’azione nazionali per contrastare la violenza contro le donne. La Commissione intende proporre linee guida per una strategia europea più coerente? Il Consiglio sosterrà questa iniziativa? Le disposizioni del trattato vigente prevedono l’obbligo di operare per la parità di uomini e donne. La Commissione quando intende organizzare un anno europeo contro la violenza nei confronti delle donne? E’ un’iniziativa che il Parlamento chiede ripetutamente dal 1997. Dovrebbe essere giunto il momento!"@it12
"Gerb. pirmininke, šiandien yra lapkričio 25 d., kurią minimos dešimtosios JT Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos paskelbimo metinės. Per visą savo suaugusios moters gyvenimą buvau politiškai aktyvi moterų organizacijų ir kovos su šiuo smurtu prieš moteris tinklų dalyvė. Atlikdama savo darbą, mano manymu, panaudojau visus įmanomus žodžius padėčiai apibūdinti. Manau, kad pavartojau labai daug žodžių – mes tai padarėme kartu šioje kovoje. Dabar manau, kad mums iš tikrųjų reikia pasirūpinti konkrečia veikla. Tai yra tokios rūšies smurtas, kuriuo iš moterų atimamos jų žmogaus teisės. Jis turi poveikį kasdieniam moterų gyvenimui ir yra jam būdingas. Tai yra tokios rūšies smurtas, kuris lemia moterų ir mergaičių gyvenseną ir padėtį. Mūsų visų pareiga nutraukti šią tylą ir Parlamente bei už jo ribų pradėti bendradarbiauti su visomis jėgomis, kad būtų sustabdytas šis smurtas. Jam priskiriamas smurtas palaikant intymius santykius, seksualinis priekabiavimas, fizinis ir psichinis priekabiavimas, prievartavimas, žudymas, prekyba sekso vergėmis ir moters lytinių organų žalojimas. Per karus ir ginkluotus konfliktus bei susitaikymo laikotarpiu po konfliktų moterys smurtą patiria didesniu mastu – tiek individualiai, tiek kolektyviai. Kai kurie žmonės tvirtina, kad smurtas palaikant intymius santykius yra privatus, šeimos reikalas. Taip nėra. Tai – sisteminis smurtas ir socialinė problema. Visuomenė privalo prisiimti atsakomybę už šio smurto sustabdymą. Tai sisteminė ir plačiai visuose regionuose, šalyse ir žemynuose paplitusi problema. Visų formų smurto lyties pagrindu sustabdymas yra pagrindinė lygybės visuomenės nuostata. Vyrų smurtas prieš moteris, mano nuomone, aiškiai parodo, kad vyrų ir moterų santykiai pagrįsti nelygia jėga. Kartu jis padeda išlaikyti šią jėga paremtą tvarką. Darbas, kuriuo siekiama sustabdyti vyrų smurtą prieš moteris ir vaikus, turi būti grindžiamas supratimu, kad smurtas susijęs su jėga, kontrole, mintimis apie lytis ir seksualumą bei vyraujančia visuomenine sistema, kurioje vyrai laikomi pranašesniais už moteris. Vyrų smurtas prieš moteris aiškiai parodo, kad moterų ir vyrų santykiai pagrįsti nelygia jėga. Tai yra visuomenės sveikatos problema. Tai yra socialinė problema, kuri – visiškai neatsižvelgiant į asmenines kančias – visuomenei atsieina didžiulių išlaidų. Tačiau visų pirma tai yra lygybės problema. Todėl smurto prieš moteris problemą reikia spręsti lygybės požiūriu. Tai taip pat reiškia, kad ES turi teisę imtis veiksmų, todėl aš ir mano kolegos Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete reikalaujame būtent tokių ES veiksmų. ES turime DAPHNE programą, pagal kurią įvairioms kovos su smurtu iniciatyvoms suteikiama tam tikra ekonominė pagalba. Tai yra gerai ir būtina, tačiau to nepakanka. Todėl Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Komisijos ir Tarybos klausia, ar yra planų, pagal kuriuos valstybės narės turėtų parengti nacionalinius veiksmų planus, kaip įveikti smurtą prie moteris. Ar Komisija planuoja pateikti pasiūlymus dėl gairių dėl nuoseklesnės ES strategijos ir ar Taryba palaikys juos? Galiojančiose sutarties nuostatose yra įpareigojimas siekti moterų ir vyrų lygybės. Kada Komisija ketina skelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris metus? Būtent to Parlamentas ne kartą reikalavo nuo 1997 m. Dabar turėtų būti tinkamas tam laikas!"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šodien ir 25. novembris, diena, kad mēs atzīmējam ANO izveidotās Starptautiskās vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienas desmito gadadienu. Visu savu pieauguša cilvēka dzīvi es esmu politiski aktīvi iesaistījusies sieviešu organizācijās un tīklos, kuru mērķis ir apkarot šo vardarbību pret sievietēm. Domāju, ka savā darbā es esmu izmantojusi visus iespējamos vārdus, lai aprakstītu šo situāciju. Man šķiet, es esmu izmantojusi ļoti daudz vārdu — mēs darījām to kopīgi šajā cīņā. Tagad es uzskatu, ka mums patiešām ir nepieciešams redzēt kādu konkrētu darbību. Šis ir vardarbības veids, kas nolaupa sievietēm cilvēktiesības. Tas ietekmē un nosaka sieviešu ikdienas dzīvi. Tas ir vardarbības veids, kas nosaka sieviešu un jaunu meiteņu dzīves gaitu un situāciju. Mēs visi esam atbildīgi par to, lai pārtrauktu klusēšanu un gan Parlamentā, gan ārpus tā sadarbotos ar visiem spēkiem ar nolūku apturēt šo vardarbību. Tā ietver vardarbību tuvās attiecībās, seksuālo uzmākšanos, fizisku un garīgu izmantošanu, izvarošanu, slepkavības, seksuālu verdzeņu tirdzniecību un dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm. Karu un bruņotu konfliktu, kā arī tiem sekojošo atjaunošanas darbu laikā sievietes gan individuāli, gan kolektīvi ir vairāk pakļautas vardarbībai. Daži cilvēki apgalvo, ka vardarbība tuvās attiecībās ir privāta lieta, ģimenes iekšēja lieta. Tas tā nav. Tā ir strukturāla vardarbība, un tas ir sociāls jautājums. Sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība par šīs vardarbības apturēšanu. Tā ir strukturāla un plaši izplatīta problēma visos reģionos, valstīs un kontinentos. Visa veida uz dzimumu pamatotas vardarbības apturēšana ir līdztiesīgas sabiedrības pamatelements. Manuprāt, vīriešu vardarbība pret sievietēm skaidri norāda, ka pastāv nevienlīdzīgas varas attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Vienlaikus tā palīdz saglabāt šo spēku kārtību. Darbs, lai apturētu vīriešu vardarbību pret sievietēm un bērniem, ir jāpamato uz sapratni, ka vardarbība ir saistīta ar varu, kontroli, idejām par dzimumu un seksualitāti, kā arī ar dominējošu sabiedrības struktūru, kurā vīrieši tiek uzskatīti par pārākiem. Vīriešu vardarbība pret sievietēm skaidri norāda uz nevienlīdzīgām varas attiecībām starp vīriešiem un sievietēm. Tā ir sabiedrības veselības problēma. Tā ir sociāla problēma, kas — papildus visām personīgajām ciešanām — rada milzīgas izmaksas sabiedrībai. Taču galvenokārt tā ir līdztiesības problēma. Tādēļ mums ar vardarbības pret sievietēm problēma ir jārisina, raugoties no līdztiesības perspektīvas. Tas arī nozīmē, ka ES ir pilnvaras rīkoties, un es, tāpat kā mani kolēģi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā, prasām tieši šo darbību. Eiropas Savienībā ir programma, kas nodrošina noteiktu ekonomisku atbalstu dažādām iniciatīvām, lai apkarotu vardarbību. Tā ir laba un vajadzīga, bet ar to ne tuvu nepietiek. Tādēļ Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Komisijai un Padomei jautā, vai ir paredzēts, ka dalībvalstīm jāizstrādā valsts rīcības plāni, lai risinātu jautājumu par vardarbību pret sievietēm. Vai Komisija plāno iesniegt priekšlikumus par saskaņotākas ES stratēģijas pamatnostādnēm, un vai Padome to atbalsta? Esošā līguma nosacījumos ir ietverts pienākums rīkoties, lai panāktu līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem. Kad Komisija gatavojas rīkot Eiropas gadu pret vardarbību pret sievietēm? Parlaments to ir atkārtoti lūdzis kopš 1997. gada. Tagad ir laiks to izdarīt!"@lv13
"− Fru talman! Idag är det alltså den 25 november, 10-årsdagen av FN:s instiftande av Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Själv har jag i hela mitt vuxna liv arbetat politiskt i kvinnoorganisationer, i nätverk för att bekämpa detta våld mot kvinnor. Jag tycker att jag i arbetet har använt alla ord för att beskriva hur situationen är. Jag tycker att jag använt ord, ord, ord – det har vi tillsammans gjort i denna kamp. Nu känner jag att vi faktiskt måste se konkreta åtgärder! Detta är ett våld som berövar kvinnor deras mänskliga rättigheter. Det påverkar och präglar kvinnors dagliga liv. Det är ett våld som styr kvinnor och unga flickors liv och livssituation. Vi har alla ett ansvar att bryta tystnaden, och att inom parlament och utomparlamentariskt samarbeta med alla goda krafter för att bryta detta våld. Det handlar om våld i nära relationer, sexuella trakasserier, fysisk och psykisk misshandel, våldtäkter, mord, sexslavhandel, könsstympning. Under krig och väpnade konflikter liksom under återuppbyggnad efter konflikter blir kvinnor mer utsatta, både individuellt och kollektivt, för våld. Det finns de som hävdar att våld i nära relationer är en privat fråga, en familjefråga. Det är inte det, utan det är ett strukturellt våld och en samhällsfråga. Samhället måste ta ansvar för att bryta våldet. Detta är ett strukturellt och utbrett problem i alla regioner, länder och kontinenter. Att det blir ett slut på alla former av könsrelaterat våld är grundläggande för ett jämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor, hävdar jag, är ett tydligt bevis på det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor. Samtidigt bidrar det till att upprätthålla denna maktordning. Därför måste arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn ske utifrån insikten att det handlar om makt, kontroll, föreställningar kring kön och sexualitet och en rådande samhällsstruktur, i vilken män är överordnade kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett tydligt bevis på det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det är ett folkhälsoproblem. Det är ett socialt problem, som – förutom allt personligt lidande – innebär stora kostnader för samhället. Framför allt är det emellertid ett jämställdhetsproblem. Därför måste vi angripa problemet med våld mot kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär också att EU därmed har befogenheter att vidta åtgärder, och det är sådana åtgärder från EU:s sida som jag och mina kolleger i parlamentets utskott för kvinnors rättigheter efterlyser. Inom EU har vi Daphneprogrammet som ger ett visst ekonomiskt stöd till olika initiativ för att bekämpa våld. Det är bra och nödvändigt, men det är långt ifrån tillräckligt. Därför frågar parlamentets utskott för kvinnors rättigheter bland annat kommissionen och rådet om man planerar för att medlemsstaterna ska utarbeta nationella handlingsplaner mot våld mot kvinnor. Planerar kommissionen och stöder rådet att förslag till riktlinjer för en enhetlig EU-strategi läggs fram? Enligt befintliga fördragsbestämmelser finns skyldigheten att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. När tänker kommissionen anordna ett europeiskt år mot våld mot kvinnor? Det är något som parlamentet nu har begärt upprepade gånger sedan 1997. Det borde vara dags nu!"@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, vandaag is het 25 november, de tiende verjaardag van de instelling van de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen door de VN. Zelf ben ik al mijn hele volwassen leven politiek actief in vrouwenorganisaties en in netwerken voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Ik denk dat ik in die werkzaamheden alle mogelijke woorden heb gebruikt om de situatie te beschrijven. Ik denk dat ik woorden, woorden en nog eens woorden heb gebruikt – dat hebben we samen gedaan in deze strijd. Nu vind ik dat we feitelijk concrete maatregelen moeten zien. Het is een soort geweld dat vrouwen van hun mensenrechten berooft. Het beïnvloedt en tekent het dagelijkse leven van vrouwen. Het is een soort geweld dat bepalend is voor het levensverloop en de levenssituatie van vrouwen en jonge meisjes. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de stilte te doorbreken en om binnen en buiten het Parlement samen te werken met alle goede krachten om dat geweld te stoppen. Het gaat om geweld in intieme relaties, seksuele intimidatie, fysieke en psychische mishandeling, verkrachting, moord, mensenhandel voor seksuele doeleinden, vrouwelijke genitale verminking. Tijdens oorlogen en gewapende conflicten, maar ook in periodes van heropbouw na conflicten, zijn vrouwen, individueel en collectief, vaker het slachtoffer van geweld. Sommigen beweren dat geweld in intieme relaties een privéaangelegenheid is, een familiale aangelegenheid. Dat is het niet. Het is structureel geweld en een maatschappelijke kwestie. De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen om het geweld te stoppen. Het is een structureel en wijdverbreid probleem in alle regio’s, landen en werelddelen. Een einde te maken aan alle vormen van geweld op grond van geslacht is fundamenteel voor een maatschappij waarin vrouwen en mannen gelijk zijn. Volgens mij is het geweld van mannen tegen vrouwen een duidelijk bewijs van de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Tezelfdertijd draagt het bij tot de instandhouding van die machtsverhouding. Daarom moet het werk voor de uitbanning van geweld van mannen tegen vrouwen en kinderen gebaseerd zijn op het inzicht dat het gaat om macht, controle, ideeën met betrekking tot gender en seksualiteit en een heersende maatschappelijke structuur, waarin mannen als superieur aan vrouwen worden gezien. Geweld van mannen tegen vrouwen is een duidelijk bewijs van de ongelijke machtsverhouding tussen vrouwen en mannen. Het is een volksgezondheidsprobleem. Het is een sociaal probleem, dat – afgezien van al het persoonlijk lijden – voor de samenleving grote kosten met zich meebrengt. Bovenal is het echter een gendergelijkheidsprobleem. Daarom moeten we het probleem van geweld tegen vrouwen vanuit een gendergelijkheidsperspectief aanpakken. Dat betekent ook dat de EU bevoegd is om maatregelen te nemen, en het zijn zulke door de EU opgelegde maatregelen waartoe ik en mijn collega’s van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement oproepen. In de EU hebben we het Daphne-programma een beperkte financiering verstrekt voor initiatieven die geweld tegen vrouwen bestrijden. Dat is goed en noodzakelijk, maar het volstaat absoluut niet. Daarom vraagt de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onder andere aan de Commissie en de Raad of er plannen zijn om de lidstaten nationale actieplannen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op te doen stellen. Is de Commissie voornemens voorstellen te doen voor richtsnoeren met het oog op een coherent EU-beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en steunt de Raad dat? Volgens de huidige bepalingen van het Verdrag bestaat de plicht om te werken aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Wanneer is de Commissie voornemens een Europees jaar van de uitbanning van geweld tegen vrouwen te organiseren? Het Europees Parlement heeft dat sinds 1997 herhaaldelijk gevraagd. Nu zou het daar tijd voor moeten zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dziś jest 25 listopada i obchodzimy dziesiątą rocznicę ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Przez całe moje dorosłe życie byłam politycznie zaangażowana w działalność organizacji kobiecych i sieci walczących z przemocą wobec kobiet. Sądzę, że w pracy tej użyłam wszystkich możliwych słów, by opisać sytuację. Myślę, że użyłam bardzo wielu słów – robiliśmy to razem, prowadząc tę walkę. W moim odczuciu nadszedł czas, by doświadczyć konkretnych działań. Jest to rodzaj przemocy, która ograbia kobiety z ich praw człowieka. Oddziałuje na ich codzienne życie i je determinuje. To rodzaj przemocy, która rozstrzyga o życiu oraz sytuacji kobiet i młodych dziewcząt. Na nas wszystkich spoczywa obowiązek przerwania muru milczenia, a także, w Parlamencie i poza nim, współpracy przy użyciu wszystkich sił, by położyć kres tej przemocy. Chodzi tu o przemoc w ramach zażyłych związków, molestowanie seksualne, znęcanie się fizyczne i psychiczne, gwałty, morderstwa, handel ludźmi w celu świadczenia usług seksualnych oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Podczas wojen i konfliktów zbrojnych, podczas odbudowy pokonfliktowej, kobiety narażone są na przemoc w większym stopniu. Zdaniem niektórych przemoc w ramach zażyłych stosunków jest sprawą prywatną, sprawą rodzinną. Nieprawda. Jest to problem strukturalny i społeczny. Społeczeństwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wyeliminowanie tej przemocy. Jest to problem strukturalny, występujący na szeroką skalę, z którym mamy do czynienia we wszystkich regionach, krajach i na wszystkich kontynentach. Położenie kresu wszelkim formom przemocy ze względu na płeć to zasadniczy element społeczeństwa opartego na równouprawnieniu. Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest moim zdaniem jasnym dowodem nierównego podziału uprawnień między mężczyznami a kobietami. Jednocześnie zarazem przyczynia się ona utrzymania takiego podziału. Działania w kierunku eliminacji przemocy mężczyzn wobec kobiet i dzieci muszą opierać się na zrozumieniu, że chodzi tu o siłę, kontrolę, poglądy na temat płci i seksualności oraz dominującą strukturę społeczną, w której mężczyzn uważa się za dominujących nad kobietami. Przemoc mężczyzn wobec kobiet to wyraźny dowód na nierówny podział uprawnień kobiet i mężczyzn. To problem z zakresu zdrowia publicznego. To problem społeczny, który – pomijając osobiste cierpienia – generuje wysokie koszty społeczne. Jednak ponad wszystko, to problem równouprawnienia. Dlatego musimy rozwiązać problem przemocy wobec kobiet z punktu widzenia równouprawnienia. Oznacza to również, że UE może podejmować działania i o ich podjęcie apelujemy – ja oraz moi koledzy z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. W UE mamy program Daphne, który zapewnia pewne środki na finansowanie inicjatyw skierowanych na zwalczanie przemocy wobec kobiet. To pożyteczne i potrzebne, ale daleko niewystarczające. Dlatego parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji i Rady z zapytaniem, czy planują one zobowiązać państwa członkowskie do opracowania krajowych planów zwalczania przemocy wobec kobiet. Czy Komisja zamierza przedstawić projekt wytycznych dla wprowadzenia bardziej spójnej strategii europejskiej i czy Rada ten projekt poprze? Obecne zapisy traktatu zawierają obowiązek działania na rzecz równouprawnienia. Kiedy Komisja zamierza zorganizować Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet? Parlament wzywa do tej inicjatywy nieprzerwanie od 1997 roku. Najwyższy czas tym się zająć!"@pl16
"Senhora Presidente; hoje é o dia 25 de Novembro, do décimo aniversário da instituição pela ONU do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ao longo de toda a minha vida adulta, estive sempre politicamente envolvida em organizações de mulheres e em redes de combate a essa mesma violência. No meu trabalho, creio que empreguei todos os termos possíveis para descrever a situação. Creio que empreguei muitíssimos termos – fizemo-lo todos nesta causa. Agora acho que necessitamos mesmo de algumas acções concretas. Há um certo tipo de violência que esbulha as mulheres dos seus direitos humanos. Ela afecta e tolhe as mulheres na sua vida quotidiana. É um tipo de violência que determina o curso da vida e a situação das mulheres e jovens. Todos temos a responsabilidade de quebrar o silêncio e, no Parlamento e fora dele, cooperar com todas as forças que lutam pelo bem para pôr fim a essa violência. Ela compreende a violência no quadro de relações íntimas, o assédio sexual, abusos físicos e psicológicos, a violação, o homicídio, o tráfico para fins de exploração sexual e a mutilação genital feminina. Em períodos de guerra e conflitos armados e de reconstrução após os conflitos, as mulheres são mais sujeitas a violência, tanto individual como colectivamente. Há quem alegue que a violência no quadro de relações íntimas é uma questão privada, um problema de família. Não é assim. Trata-se de uma forma de violência estrutural e de um problema social. A sociedade tem de assumir a responsabilidade de pôr cobro a essa violência. É um problema estrutural e muito difundido em todas as regiões, países e continentes. A eliminação de todas as formas de violência baseadas no género é essencial a uma sociedade igualitária. A violência masculina dirigida contra as mulheres constitui, a meu ver, um indício claro de uma relação de poder desigual entre homens e mulheres. Por outro lado, contribui para a perpetuação dessa ordem de poder. A acção tendente a eliminar a violência masculina contra as mulheres tem de ser informada pela consciência de que se está perante uma questão de poder, de controlo, de ideias de género e sexualidade e predomínio de um modelo de organização social em que os homens são considerados superiores às mulheres. A violência masculina contra as mulheres é um índice claro de uma relação de poder desigual entre as mulheres e os homens. Isto constitui um problema de saúde pública. Constitui um problema social, que – para lá de todo o sofrimento pessoal que gera – acarreta custos enormes para a sociedade. Contudo, é sobretudo um problema de igualdade. Como tal, precisamos de atacar o problema da violência contra as mulheres numa perspectiva de igualdade. Isso significa também que a UE tem poderes para agir, e é isso que eu e os meus colegas da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros reclamamos que ela faça. Na UE, temos o Programa Daphne, que presta alguma assistência económica a diversas iniciativas de combate à violência. Isso é positivo e necessário, mas está longe de ser suficiente. A Comissão parlamentar dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros pergunta, por isso, à Comissão e ao Conselho se há planos no sentido de os Estados-Membros elaborarem planos nacionais de acção de abordagem da violência dirigida contra as mulheres. A Comissão tem em preparação propostas de directrizes para uma estratégia mais coerente da UE, e o Conselho está disposto a apoiá-las? As actuais disposições do Tratado consagram uma obrigação de trabalhar em prol da igualdade entre as mulheres e os homens. Quando tenciona a Comissão organizar um Ano Europeu contra a Violência contra as Mulheres? O Parlamento tem feito repetidos apelos nesse sentido desde 1997. Já era tempo de o fazer!"@pt17
"Doamnă preşedintă, azi este 25 noiembrie, dată care marchează a zecea aniversare a stabilirii de către ONU a Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeii. De-a lungul vieţii mele adulte, am fost activă din punct de vedere politic în organizaţii ale femeilor şi în reţele pentru combaterea violenţei împotriva femeilor. În cursul activităţii mele, cred că am folosit toate cuvintele posibile pentru a descrie situaţia. Consider că am folosit foarte multe cuvinte – am făcut acest lucru împreună în cadrul acestei lupte. Acum simt că de fapt trebuie să vedem acţiuni concrete. Vorbim despre un tip de violenţă care privează femeile de drepturile lor fundamentale. Acesta afectează şi defineşte viaţa de zi cu zi a femeilor. Este un tip de violenţă care hotărăşte cursul vieţilor şi situaţia femeilor şi a tinerelor. Toţi avem responsabilitatea de a rupe tăcerea şi, atât în Parlament, cât şi în afara acestuia, de a coopera cu toate forţele odată pentru a opri această violenţă pentru totdeauna. Aceasta include violenţa în cadrul relaţiilor intime, hărţuirea sexuală, abuzurile fizice şi psihice, violul, crima, traficul de carne vie şi mutilarea organelor genitale feminine. În timpul războaielor şi conflictelor armate şi în timpul reconstrucţiei care urmează conflictelor, femeile sunt supuse adesea violenţei, atât individual, cât şi colectiv. Unele persoane susţin că violenţa în relaţiile intime reprezintă o problemă privată, o problemă de familie. Nu este aşa. Este violenţă structurală şi o problemă socială. Societatea trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru stoparea acestei violenţe. Este o problemă structurală şi larg răspândită în toate religiile, ţările şi continentele. Stoparea tuturor formelor de violenţă bazate pe gen este un element fundamental al unei societăţi egalitare. Violenţa masculină asupra femeilor este, din punctul meu de vedere, un indiciu clar al unui raport de putere inegal între bărbaţi şi femei. În acelaşi timp, ea contribuie la menţinerea acestei ordini a puterii. Măsurile de stopare a violenţei bărbaţilor faţă de femei şi copii trebuie să se bazeze pe premisa că aceasta ţine de putere, control, idei despre gen şi sexualitate şi o structură socială dominantă în care bărbaţii sunt consideraţi superiori femeilor. Violenţa exercitată de bărbat împotriva femeii este un indiciu evident al raportului de putere inegal între femei şi bărbaţi. Aceasta este o problemă de sănătate publică. Este o problemă socială – lăsând la o parte suferinţa personală – care generează costuri imense pentru societate. Însă, mai presus de toate, este o problemă ce ţine de egalitate. Deci trebuie să abordăm problema violenţei împotriva femeii din perspectiva egalităţii. De asemenea, înseamnă că UE are puterea de a acţiona, iar eu şi colegii mei din Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen solicităm această acţiune. În cadrul UE, avem Programul Daphne, care oferă asistenţă economică diverselor iniţiative pentru combaterea violenţei. Este bine şi este necesar, însă este departe de a fi suficient. Prin urmare, Comisia parlamentară pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen întreabă Comisia şi Consiliul dacă există planuri pentru ca statele membre să întocmească planuri de acţiune naţionale pentru abordarea violenţei împotriva femeilor. Are Comisia în vedere să prezinte propuneri de recomandări pentru o strategie a UE mai coerentă? Le va susţine Consiliul? Prevederile incluse în tratate conţin obligaţia de a lucra în sensul egalităţii între femei şi bărbaţi. Când are Comisia intenţia să organizeze un An european al combaterii violenţei împotriva femeilor? Acest lucru a fost solicitat de Parlament în mod repetat din 1997. Ar trebui să fie timpul pentru acesta acum!"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dnes je 25. november, deň, keď si pripomíname desiate výročie rezolúcie OSN o vyhlásení Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Počas celej svojej dospelosti som bola politicky aktívna v ženských organizáciách a sieťach na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách. Myslím si, že počas svojej práce som použila na opísanie tejto situácie všetky možné slová. Myslím si, že som použila veľmi veľa slov – v tomto boji sme tak robili spoločne. Teraz mám pocit, že naozaj musíme prijať nejaké konkrétne kroky. Je to druh násilia, ktorý pripravuje ženy o ich ľudské práva. Ovplyvňuje a určuje každodenný život žien. Je to druh násilia, ktorý určuje priebeh života a situáciu žien a mladých dievčat. Všetci sme povinní prerušiť mlčanie a všetkými silami spolupracovať, v rámci Parlamentu i mimo neho, aby sme raz a navždy zastavili toto násilie. Jeho súčasťou je násilie v blízkych vzťahoch, sexuálne obťažovanie, fyzické a duševné zneužívanie, znásilnenia, vraždy, obchodovanie so sexuálnymi otrokmi a zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov. Individuálne aj kolektívne vystavenie žien násiliu sa zvyšuje počas vojen a ozbrojených konfliktov a počas povojnovej obnovy. Niektorí ľudia tvrdia, že násilie v blízkych vzťahoch je súkromnou vecou, rodinnou záležitosťou. Nie je to tak. Je to štrukturálne násilie a spoločenský problém. Spoločnosť musí prevziať zodpovednosť za zastavenie tohto násilia. Násilie páchané na ženách je štrukturálnym a rozšíreným problémom vo všetkých regiónoch a krajinách a na všetkých kontinentoch. Zastavenie všetkých foriem násilia založeného na rodovej príslušnosti je základným prvkom spoločnosti rešpektujúcej rovnosť. Podľa môjho názoru je násilie páchané mužmi na ženách jasným znakom nerovného mocenského vzťahu mužov a žien. Zároveň pomáha tento mocenský poriadok udržiavať. Pri práci na zastavení násilia páchaného mužmi na ženách a na deťoch si musíme uvedomiť, že ide o moc, kontrolu, názory na pohlavie a sexualitu a prevládajúcu spoločenskú štruktúru, v ktorej sú muži považovaní za nadradených ženám. Násilie páchané mužmi na ženách je jasným znakom nerovného mocenského vzťahu žien a mužov. Je to problém verejného zdravia. Je to spoločenský problém, ktorý – nehľadiac na všetko osobné utrpenie – spôsobuje spoločnosti obrovské náklady. Predovšetkým je to však problém rovnosti. Problém násilia páchaného na ženách musíme preto riešiť z hľadiska rovnosti. Znamená to tiež, že EÚ má právomoc prijať opatrenia, a spoločne s kolegami z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť žiadam, aby EÚ začala konať. V EÚ máme program Daphne, ktorý poskytuje určitý objem finančnej pomoci rôznym iniciatívam na boj proti násiliu. Je to dobré a nevyhnutné, ale zďaleka to nestačí. Parlamentný Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť sa preto pýta Komisie a Rady, či existuje zámer, aby členské štáty vypracovali národné akčné plány proti násiliu páchanému na ženách. Plánuje Komisia predložiť návrhy usmernení pre súdržnejšiu stratégiu EÚ a môže počítať s podporou Rady? Ustanovenia súčasnej zmluvy obsahujú povinnosť pracovať na presadzovaní rovnosti žien a mužov. Kedy plánuje Komisia zorganizovať Európsky rok proti násiliu páchanému na ženách? Parlament na to opakovane vyzýva od roku 1997. Teraz by na to bol vhodný čas!"@sk19
"Gospa predsednica, danes je 25. november, ki obeležuje deseto obletnico razglasitve mednarodnega dne boja proti nasilju nad ženskami s strani ZN. Vse svoje odraslo življenje sem politično aktivna v organizacijah žensk in mrežah za boj proti nasilju nad ženskami. Mislim, da sem pri svojem delu uporabila že vse mogoče besede, da bi opisala stanje. Mislim, da sem uporabila zelo veliko besed – to smo v tem boju storili skupaj. Zdaj pa se mi zdi, da dejansko potrebujemo neke konkretne ukrepe. Gre za obliko nasilja, ki ženskam jemlje človekove pravice. Vpliva in določa vsakodnevno življenje žensk. Gre za obliko nasilja, ki opredeljuje tok življenja in razmer žensk in mladih deklet. Dolžnost vseh nas je, da prekinemo tišino in da tako znotraj kot zunaj Parlamentu sodelujemo z vsemi silami in ustavimo to nasilje. To vključuje nasilje v okviru intimnih odnosov, spolno nadlegovanje, fizično in psihično zlorabo, posilstvo, umor, trgovino s spolnimi sužnjami in pohabljanje ženskih spolnih organov. Med vojnami in oboroženimi spopadi ter obnovi, ki sledi spopadom, so ženske žrtve še večjega nasilja, tako individualno kot kolektivno. Nekateri ljudje trdijo, da je nasilje v okviru intimnih odnosov zasebna zadeva, družinska zadeva. To ni res. Gre za strukturno nasilje in družbeni problem. Družba mora prevzeti odgovornost za zaustavitev tega nasilja. Gre za strukturen in razširjen problem v vseh regijah, državah in celinah. Zaustavitev vseh oblik nasilja na podlagi spola je temeljni element družbe enakosti. Nasilje moških nad ženskami je po mojem mnenju jasen znak odnosa med moškimi in ženskami z neenakopravnim razmerjem moči. Obenem to pomaga ohraniti tak red moči. Prizadevanja za zaustavitev nasilja moških nad ženskami in otroki morajo temeljiti na ugotovitvi, da gre za moč, nadzor, predstave o spolu in spolnosti ter prevladujočo družbeno strukturo, v kateri moški veljajo za večvredne v primerjavi z ženskami. Nasilje moških nad ženskami je jasen znak neenakopravnega razmerja moči med moškimi in ženskami. To je problem javnega zdravja. To je družben problem, ki – popolnoma ločeno od vsega osebnega trpljenja – ustvarja stroške za družbo. Vendar pa gre predvsem za problem enakosti. Zato moramo problem nasilja nad ženskami obravnavati z vidika enakosti. To pomeni tudi, da EU ima moč, da ukrepa, in da prav ta moč EU je tista, na katero se obračamo skupaj s kolegicami in kolegi iz Odbora za pravice žensk in enakost spolov. V EU imamo program Daphne, ki zagotavlja določen znesek denarne pomoči različnim pobudam za boj proti nasilju. To je dobro in potrebno, vendar še zdaleč ni dovolj. Parlamentarni Odbor za pravice žensk in enakost spolov zato sprašuje Komisijo in Svet, ali obstajajo načrti, da bi države članice začele oblikovati nacionalne akcijske načrte za boj proti nasilju nad ženskami. Ali Komisija namerava vložiti predloge smernic za bolj dosledno strategijo EU in ali bo Svet to podprl? Obstoječe določbe pogodbe vsebujejo obveznost prizadevanja za enakost med ženskami in moškimi. Kdaj namerava Komisija organizirati evropsko leto proti nasilju nad ženskami. Parlament k temu ves čas poziva že od leta 1997! Zdaj bi moral biti čas za to!"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph