Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-325"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A nyugat-balkáni térséggel szomszédos Magyarország képviselőjeként minden eszközzel támogatom a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási törekvéseit. Fontos lépés volt ezen a téren az Európai Bizottság kezdeményezése a vízumkötelezettség eltörlésére Szerbia, Macedónia és Montenegró számára 2010. január 1-től. Szimbolikus jelentőségű lenne és gyakorlati előnyökkel is járna ugyanakkor az Európai Parlament javaslata, amely már december 19-i hatállyal eltörölné a vízumkényszert. A Magyarországhoz ezer szállal kötődő vajdasági magyarság, a határ két oldalán élő családok és barátok számára a szabad utazásnál nagyobb karácsonyi ajándékot aligha adhatna az Európai Unió. Bízom benne, hogy a tagállamok még ebben a hónapban áldásukat adják e döntésre. A vízumliberalizáció a nyugat-balkáni országok valódi európai integrációs erőfeszítésének pozitív visszajelzése. Különösen komoly előrehaladást ért el az utóbbi időben Szerbia. Mirko Cvetkovics miniszterelnök úr kormánya a Bizottság nemrég kiadott jelentése szerint is sikeresen vette fel a harcot a korrupcióval, és rendkívül fontos előrelépések történtek a kisebbségi jogok terén is. A szerb parlament elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, a Vajdaság statútuma pedig bíztató előzetes tárgyalásokat követően a jövő héten kerül a szerb parlament elé. Számos pozitívum mellett további erőfeszítéseket kell tenni a Vajdaságban az etnikai indíttatású erőszakos bűncselekmények, az újra és újra felmerülő magyarverések teljes visszaszorítására!"@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Jako poslanec Evropského parlamentu z Maďarska, země sousedící s regionem západního Balkánu, plně podporuji ambice zemí západního Balkánu stát se členy EU. Důležitým krokem v této oblasti byla iniciativa podniknutá Evropskou komisí, a sice zrušení vízové povinnosti pro Srbsko, Makedonii a Černou Horu od 1. ledna 2010. Avšak návrh Evropského parlamentu, který by zrušil vízovou povinnost již od 19. prosince, by měl symbolický význam a poskytl by i praktické výhody. Evropská unie by stěží mohla dát lepší dárek k Vánocům než je cestování bez vízové povinnosti Maďarům žijícím v srbské Vojvodině s mnoha vazbami na Maďarsko, což by přineslo prospěch rodinám a přátelům žijícím na druhé straně hranice. Jsem si jist, že členské státy dají tomuto rozhodnutí ještě v tomto měsíci své požehnání. Zrušení vízové povinnosti je pozitivní odpovědí na poctivé úsilí zemí západního Balkánu směřující k evropské integraci. Zejména Srbsko dosáhlo v poslední době významného pokroku. I ve zprávě Komise, která byla zveřejněné včera se uvádí, že nová vláda předsedy vlády Mirko Cvetkoviće úspěšně zahájila boj proti korupci, nemluvě o mimořádně významném pokroku dosaženém v oblasti práv menšin. Srbský parlament přijal zákon o národních radách. Po nadějné předběžné rozpravě dostane srbský parlament v příštím týdnu ke schválení rozhodnutí o statusu Vojvodiny. Kromě pozitivního vývoje v mnoha oblastech musí i nadále pokračovat úsilí zaměřené na úplné vymýcení etnicky motivované násilné trestné činnnosti a stále častějších případů bití Maďarů z Vojvodiny."@cs1
"Som medlem af Parlamentet fra Ungarn, et naboland til Vestbalkan, støtter jeg helhjertet disse landes ambitioner om at tiltræde EU. Et vigtigt skridt i denne henseende var Kommissionens initiativ om afskaffelse af visumkravet for Serbien, Makedonien og Montenegro fra den 1. januar 2010. Parlamentets forslag, som ville fjerne visumkravet allerede fra den 19. december, er dog af symbolsk betydning og vil sikre en række praktiske fordele. EU kunne næppe give de ungarer, der bor i Vojvodina i Serbien, og som har adskillige forbindelser til Ungarn, en bedre julegave end visumfri rejse, som ville gavne familie og venner, der bor på hver sin side af grænsen. Jeg er sikker på, at medlemsstaterne vil tilslutte sig denne beslutning allerede i denne måned. Visumfritagelsen er et positivt svar på Vestbalkans ihærdige indsats hen imod europæisk integration. Navnlig Serbien har gjort betydelige fremskridt på det seneste. I Kommissionens nylige rapport hedder det endda, at premierminister Mirko Cvetkovićs nye regering med godt resultat har indledt kampen mod korruption, for ikke at nævne de særdeles vigtige fremskridt, der er gjort med hensyn til mindretalsrettigheder. Det serbiske parlament har vedtaget en lov om nationale råd. I kølvandet på de opmuntrende foreløbige drøftelser vil en beslutning om Vojvodinas status blive forelagt det serbiske parlament i næste uge. Bortset fra de mange positive tendenser skal indsatsen for at udrydde etnisk begrundede voldelige forbrydelser og den stadig stigende vold mod ungarer fra Vojvodina fortsættes."@da2
". Als Abgeordneter aus Ungarn, einem Nachbarland zur westlichen Balkanregion, unterstütze ich die Bestrebungen zum Beitritt der Länder des westlichen Balkans zur EU aus ganzem Herzen. Ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht war die von der Europäischen Kommission implementierte Initiative zur Abschaffung der Visumpflicht für Serbien, Mazedonien und Montenegro ab dem 1. Januar 2010. Der Vorschlag des Europäischen Parlaments, der die Visumpflicht bereits zum 19. Dezember abschaffen würde, wäre von symbolischer Bedeutung und würde zudem praktische Vorteile bieten. Die Europäische Union könnte kaum ein besseres Weihnachtsgeschenk machen als die visumfreie Reise für die Ungarn, die im serbischen Vojvodina leben und unzählige Verbindungen nach Ungarn haben, wodurch Familien und Freunde auf beiden Seiten der Grenze davon profitieren würden. Ich bin zuversichtlich, dass die Mitgliedstaaten dieser Entscheidung noch in diesem Monat ihren Segen geben werden. Die Visaliberalisierung (Visa Waiver) ist eine positive Reaktion auf die ehrlichen Bemühungen der Länder des westlichen Balkans um eine europäische Integration. Insbesondere Serbien hat in letzter Zeit beachtliche Fortschritte erzielt. Selbst der kürzlich von der Kommission veröffentlichte Bericht besagt, dass die neue Regierung um Premierminister Mirko Cvetković den Kampf gegen die Korruption erfolgreich aufgenommen hat, nicht zu vergessen die äußerst wichtigen Fortschritte, die im Bereich der Rechte von Minderheiten erzielt wurden. Das serbische Parlament hat ein Gesetz zu nationalen Räten angenommen. Nach ermutigenden Vorabdiskussionen wird nächste Woche im serbischen Parlament ein Beschluss über den Status der Vojvodina gefällt. Abgesehen von den vielen positiven Entwicklungen müssen die Bemühungen zur vollständigen Ausmerzung ethnisch begründeter Gewaltverbrechen und der ständigen, gegen Ungarn aus Vojvodina gerichteten Schlägereien fortgesetzt werden."@de9
". Ως μέλος του ΕΚ από την Ουγγαρία, χώρα γειτνιάζουσα με την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, στηρίζω ολόψυχα τις φιλοδοξίες των χωρών των δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ. Ένα σημαντικό βήμα σε αυτόν τον τομέα υπήρξε η πρωτοβουλία που υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταργώντας τη θεώρηση για τη Σερβία, τη Μακεδονία και το Μαυροβούνιο από την 1η Ιανουαρίου 2010 Ωστόσο, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα καταργούσε την απαίτηση θεώρησης ήδη από τις 19 Δεκεμβρίου, θα είχε συμβολική σημασία και θα εξασφάλιζε επίσης και πρακτικά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο από ένα ταξίδι χωρίς θεώρηση στους Ούγγρους που ζουν στη Βοϊβοδίνα της Σερβίας, οι οποίοι έχουν αμέτρητους δεσμούς με την Ουγγαρία, ωφελώντας οικογένειες και φίλους που ζουν στις δύο πλευρές των συνόρων. Είμαι βέβαιος ότι τα κράτη μέλη θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε αυτήν την απόφαση αυτόν ακριβώς τον μήνα. Η κατάργηση της θεώρησης είναι μια θετική απάντηση στις πραγματικές προσπάθειες των βαλκανικών χωρών προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τον τελευταίο καιρό η Σερβία έχει σημειώσει ιδιαιτέρα σημαντική πρόοδο. Ακόμη και η έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή αναφέρει ότι η νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Mirko Cvetković έχει σημειώσει επιτυχία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, για να μην αναφέρω τις εξαιρετικά σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί στον τομέα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο σχετικά με τα εθνικά συμβούλια. Υπό το πρίσμα των ενθαρρυντικών προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων, μια απόφαση σχετικά με το καθεστώς της Βοϊβοδίνας θα έλθει ενώπιον του σερβικού κοινοβουλίου την προσεχή εβδομάδα. Πέραν των πολλών θετικών εξελίξεων, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για την ολοσχερή εξάλειψη εθνικιστικά υποκινούμενων βίαιων εγκλημάτων και των συνεχώς αυξανόμενων ξυλοδαρμών εις βάρος Ούγγρων από τη Βοϊβοδίνα."@el10
". As an MEP from Hungary, a country neighbouring the Western Balkan region, I wholeheartedly support the Western Balkan countries’ ambitions to join the EU. An important step in this area has been the initiative implemented by the European Commission, removing the visa requirement for Serbia, Macedonia and Montenegro from 1 January 2010. However, the European Parliament’s proposal, which would remove the visa requirement as early as by 19 December, would be of symbolic significance and also provide practical benefits. The European Union could hardly offer a better Christmas present than visa-free travel to Hungarians living in Vojvodina in Serbia with numerous links to Hungary, benefiting families and friends living on either side of the border. I am confident that Member States will give their blessing to this decision this very month. The visa waiver is a positive response to the Western Balkan countries’ genuine efforts towards European integration. Serbia has made particularly significant progress recently. Even the report issued recently by the Commission states that the new government of Prime Minister Mirko Cvetković has successfully taken on the fight against corruption, not to mention the extremely important advances that have been made in the area of minority rights. The Serbian Parliament has adopted a law on national councils. In the wake of encouraging preliminary discussions, a decision on Vojvodina’s status will come before the Serbian Parliament next week. Apart from the many positive developments, efforts must continue to be made to eradicate ethnically incited violent crimes and the ever-increasing incidence of beatings against Hungarians from Vojvodina completely."@en4
". Como diputado al Parlamento Europeo por Hungría, país vecino de la región de los Balcanes Occidentales, apoyo sin reservas las ambiciones de los países de los Balcanes occidentales de ingresar en la UE. Un paso importante en este ámbito ha sido la iniciativa puesta en práctica por la Comisión Europea, por la que se elimina el requisito de visado para Serbia, Macedonia y Montenegro a partir del día 1 de enero de 2010. Sin embargo, la propuesta del Parlamento Europeo, que suprimiría el requisito de visado para una fecha tan temprana como el día 19 de diciembre, tendría una importancia simbólica y también reportaría beneficios prácticos. La Unión Europea difícilmente podría ofrecer un regalo de Navidad mejor que un viaje sin necesidad de visado a los húngaros que viven en Voivodina en Serbia y que guardan numerosos vínculos con Hungría, lo que beneficiaría a familias y amigos que residen a ambos lados de la frontera. Confío en que los Estados miembros darán su visto bueno a esta decisión este mismo mes. La exención de visado es una respuesta positiva a los auténticos esfuerzos que los países de los Balcanes occidentales están realizando con miras a su integración europea. Serbia ha logrado progresos particularmente significativos recientemente. Incluso el informe publicado hace poco por la Comisión afirma que el nuevo gobierno del Primer Ministro Mirko Cvetković ha emprendido con éxito la batalla contra la corrupción, por no mencionar los avances sumamente importantes realizados en el ámbito de los derechos de las minorías. El Parlamento serbio ha aprobado una ley relativa a los consejos nacionales. Tras unos debates preliminares alentadores, la próxima semana se presentará ante el Parlamento serbio una decisión sobre el estatuto de Voivodina. Aparte de los muchos avances positivos, deben seguir dedicándose esfuerzos a erradicar por completo de Voivodina los crímenes violentos por motivos étnicos y la incidencia cada vez mayor de las palizas propinadas a húngaros."@es21
"Lääne-Balkani piirkonna naaberriiki Ungarit esindava parlamendiliikmena toetan ma täielikult Lääne-Balkani riikide püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemisel. Oluline samm selles valdkonnas oli komisjoni algatus viisanõude tühistamiseks Serbia, Makedoonia ja Montenegro puhul alates 1. jaanuarist 2010. Kuid Euroopa Parlamendi ettepanek tühistada viisanõue juba alates 19. detsembrist oleks sümboolse tähtsusega ja annaks ka praktilist kasu. Vaevalt saaks Euroopa Liit Serbias Vojvodinas elavatele ungarlastele, keda ühendavad Ungariga arvukad sidemed, teha paremat jõulukinki kui viisavaba reisimise võimalus. See oleks kasulik kummalgi pool piiri elavatele pereliikmetele ja sõpradele. Olen kindel, et liikmesriigid annavad oma õnnistuse sellele otsusele juba sel kuul. Viisavabadus on positiivne vastus Lääne-Balkani riikide tõsistele pingutustele Euroopaga integreerumisel. Serbia on viimasel ajal teinud eriti märkimisväärseid edusamme. Isegi komisjoni hiljutises aruandes on öeldud, et peaminister Mirko Cvetkovići uus valitsus on asunud edukalt korruptsiooniga võitlema, rääkimata väga olulistest edusammudest vähemuste õiguste vallas. Serbia parlament on võtnud vastu rahvusnõukogude seaduse. Lootustandvate esialgsete arutelude järel esitatakse otsus Vojvodina staatuse kohta Serbia parlamendile järgmisel nädalal. Vaatamata paljudele soodsatele sündmustele tuleb jätkata jõupingutusi etnilisel pinnal toime pandavate vägivaldsete kuritegude väljajuurimiseks ja lõpetada Vojvodina ungarlaste järjest sagedasemad peksmised."@et5
"Unkarilaisena Euroopan parlamentin jäsenenä ja siten Länsi-Balkanin alueen naapurivaltion edustajana kannatan vilpittömästi Länsi-Balkanin valtioiden liittymistä EU:hun. Tärkeä askel tällä alalla on ollut Euroopan komission toteuttama aloite, jolla Serbialle, Makedonialle ja Montenegrolle myönnetään viisumivapaus 1. tammikuuta 2010 lähtien. Euroopan parlamentin ehdotus viisumivapauden myöntämisestä jo 19. joulukuuta lähtien olisi kuitenkin symbolisesti merkittävä, ja siitä olisi myös käytännön hyötyä. Euroopan unioni voisi tuskin antaa Vojvodinan alueella Serbiassa asuville unkarilaisille, joilla on runsaasti yhteyksiä Unkariin, parempaa joululahjaa kuin viisumivapaan matkustusoikeuden, joka auttaa rajan molemmin puolin asuvia perheitä ja ystäviä. Luotan siihen, että jäsenvaltiot siunaavat tämän päätöksen vielä tässä kuussa. Viisumivapaus on myönteinen vastaus Länsi-Balkanin valtioiden aidoille ponnisteluille kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Serbia on viime aikoina saavuttanut erityisen merkittävää edistystä. Jopa komission äskettäin julkaisemassa raportissa todetaan, että pääministeri Mirko Cvetkovićin uusi hallitus on aloittanut menestyksekkään korruption torjunnan, puhumattakaan vähemmistöjen oikeuksin alalla saavutetusta äärimmäisen merkittävästä edistyksestä. Serbian parlamentti on hyväksynyt lain kansallisista neuvostoista. Rohkaisevien alustavien keskustelujen jälkeen Serbian parlamentti tekee päätöksen Vojvodinan asemasta ensi viikolla. Monista myönteisistä kehityssuuntauksista huolimatta on jatkettava ponnistuksia etnisiin tekijöihin perustuvien väkivaltarikosten ja Vojvodinan unkarilaisten jatkuvasti lisääntyvien pahoinpitelyjen kitkemiseksi kokonaan."@fi7
". En tant que député de Hongrie, un pays voisin de la région des Balkans occidentaux, je soutiens de tout cœur les ambitions d’adhésion à l’UE des pays des Balkans occidentaux. Une avancée majeure dans ce domaine a été l’initiative mise en œuvre par la Commission européenne, qui a levé l’obligation de visa pour la Serbie, la Macédoine et le Monténégro à compter du 1 janvier 2010. Cependant, la proposition du Parlement européen, qui supprimerait cette obligation dès le 19 décembre, aurait une portée symbolique et entraînerait aussi des avantages pratiques. L’Union européenne pourrait difficilement offrir plus beau cadeau de Noël qu’un voyage sans visa aux Hongrois qui vivent en Voïvodine, en Serbie, et qui ont de nombreux liens avec la Hongrie. Cette mesure serait profitable aux familles et aux amis qui vivent de part et d’autre de la frontière. J’ai bon espoir que les États membres donneront leur bénédiction à cette décision ce mois-ci. L’exemption de visa est une réponse positive aux véritables efforts consentis par les pays des Balkans occidentaux en vue de l’intégration européenne. La Serbie a réalisé des progrès particulièrement significatifs ces derniers temps. Même le rapport publié récemment par la Commission indique que le nouveau gouvernement du Premier ministre Mirko Cvetković s’est attaqué avec fruit à la corruption, sans parler des avancées extrêmement importantes qui ont été réalisées dans le domaine des droits des minorités. Le parlement serbe a adopté une loi sur les conseils nationaux. Dans le sillage des discussions préliminaires encourageantes, une décision sur le statut de la Voïvodine sera soumise au parlement serbe la semaine prochaine. À côté des nombreux développements positifs, les efforts doivent se poursuivre afin d’éradiquer complètement les crimes violents fondés sur des raisons ethniques ainsi que les passages à tabac de plus en plus fréquents à l’encontre des Hongrois de Voïvodine."@fr8
". Come deputato ungherese, un paese che confina con la regione dei Balcani occidentali, sostengo caldamente l’ambizione dei paesi dei Balcani occidentali di diventare membri dell’Unione europea. L’iniziativa della Commissione europea di abolire i visti dal 1° gennaio 2010 per la Serbia, la Macedonia e il Montenegro è stata un passo importante. Ma la proposta del Parlamento europeo di abolire i visti già dal 19 dicembre avrebbe un significato simbolico e recherebbe anche benefici di ordine pratico. L’Unione europea non potrebbe fare un regalo di Natale più gradito dell’abolizione dei visti agli ungheresi che vivono in Vojvodina, in Serbia, che hanno molti legami con l’Ungheria, di cui beneficerebbero le famiglie e gli amici che vivono oltre la frontiera. Spero che gli Stati membri daranno la loro approvazione a questa proposta già questo mese. L’abolizione del visto è una risposta positiva agli sforzi autentici dei paesi dei Balcani occidentali per l’integrazione europea. In particolare, recentemente la Serbia ha compiuto progressi significativi. Anche la relazione presentata ultimamente dalla Commissione afferma che il nuovo governo del primo ministro Cvetković si è impegnato con successo nella lotta contro la corruzione, senza dimenticare i progressi molto importanti nell’ambito dei diritti delle minoranze. Il parlamento serbo ha adottato una legge sui consigli nazionali. Per incentivare le discussioni preliminari, la prossima settimana sarà sottoposta all’attenzione del parlamento serbo la decisione sullo status della Vojvodina. Oltre ai diversi sviluppi positivi, saranno necessari ulteriori sforzi per sradicare completamente i reati di violenza a sfondo etnico e il numero sempre crescente di pestaggi contro gli ungheresi della Vojvodina."@it12
". Kaip Europos Parlamento narys iš Vengrijos, Vakarų Balkanų regiono kaimyninės šalies, nuoširdžiai palaikau Vakarų Balkanų šalių siekius įstoti į ES. Svarbus žingsnis šioje srityje buvo Europos Komisijos įgyvendinta iniciatyva, kuria nuo 2010 m. sausio 1 d. panaikinami vizų režimo reikalavimai Serbijai, Makedonijai ir Juodkalnijai. Tačiau Europos Parlamento pasiūlymas, kuriuo vizų režimo reikalavimai būtų panaikinti dar gruodžio 19 d., turėtų simbolinę reikšmę ir duotų praktinės naudos. Vargu ar Europos Sąjunga galėtų pasiūlyti geresnę Kalėdų dovaną nei bevizes keliones vengrams, gyvenantiems Serbijoje esančioje Voivodinoje, turinčioje daugybę sąsajų su Vengrija, ir taip padėti šeimoms ir draugams, gyvenantiems abiejose sienos pusėse. Esu tikras, kad valstybės narės tą patį mėnesį palaimins šį sprendimą. Bevizis režimas yra teigiamas atsakas į nuoširdžias Vakarų Balkanų šalių pastangas siekiant Europos integracijos. Neseniai Serbija padarė ypač didelę pažangą. Netgi neseniai Komisijos paskelbtame pranešime tvirtinama, kad naujoji Ministro Pirmininko M. Cvetkovićiiaus vyriausybė sėkmingai ėmėsi kovos su korupcija, o ją jau kalbėti apie nepaprastai svarbią pažangą, kuri buvo padaryta mažumų teisių srityje. Serbijos parlamentas priėmė nacionalinių tarybų įstatymą. Po vilčių teikiančių pirminių diskusijų kitą savaitę Serbijos parlamentui bus pateiktas sprendimas dėl Voivodinos statuso. Nepaisant daugelio teigiamų pokyčių, turi būti toliau stengiamasi, kad Voivodinoje nebūtų daroma jokių etniniu pagrindu inicijuojamų smurtinių nusikaltimų ir nebebūtų vengrų mušimo atvejų, kurių nuolat daugėja."@lt14
". Būdams Eiropas Parlamenta deputāts no Ungārijas, Rietumbalkānu reģiona kaimiņvalsts, es no visas sirds atbalstu Rietumbalkānu valstu mērķi iestāties Eiropas Savienībā. Svarīgs solis šajā jomā ir Eiropas Komisijas īstenotā iniciatīva, kas paredz Serbijai, Maķedonijai un Melnkalnei no 2010. gada 1. janvāra atcelt vīzu režīmu. Taču Eiropas Parlamenta priekšlikumam atcelt vīzu režīmu jau no 19. decembra būtu gan simboliska nozīme, gan arī tas dotu praktisku labumu. Diez vai Eiropas Savienībai izdotos pasniegt labāku Ziemassvētku dāvanu kā ceļošanu bez vīzām Serbijas pilsētā Vojvodinā dzīvojošajiem ungāriem, kuriem ir ļoti cieša saikne ar Ungāriju; tādējādi labumu gūtu ģimenes un draugi, kas dzīvo abās robežas pusēs. Es esmu pārliecināts, ka dalībvalstis jau šomēnes dos savu svētību šim lēmumam. Vīzu režīma atcelšana ir pozitīva atbilde uz Rietumbalkānu valstu patiesajiem centieniem ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā. Nesen Serbija ir panākusi īpaši nozīmīgu progresu. Pat ziņojumā, ko nesen sniegusi Komisija, ir atzīts, ka premjerministra jaunā valdība ir veiksmīgi uzsākusi cīņu pret korupciju, nemaz nerunājot par ārkārtīgi svarīgajiem uzlabojumiem minoritāšu tiesību jomā. Serbijas parlaments ir pieņēmis tiesību aktus par nacionālajām padomēm. Pēc iepriecinošām iepriekšējām sarunām nākamnedēļ Serbijas parlamentam jāpieņem lēmums par Vojvodinas statusu. Neskatoties uz daudzajām pozitīvajām tendencēm, ir jāturpina pūliņi, lai pilnībā izskaustu vardarbīgos noziegumus uz etniskās piederības pamata un aizvien plašāk izplatīto Vojvodinas ungāru piekaušanu."@lv13
"A nyugat-balkáni térséggel szomszédos Magyarország képviselőjeként minden eszközzel támogatom a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási törekvéseit. Fontos lépés volt ezen a téren az Európai Bizottság kezdeményezése a vízumkötelezettség eltörlésére Szerbia, Macedónia és Montenegró számára 2010. január 1-től. Szimbolikus jelentőségű lenne és gyakorlati előnyökkel is járna ugyanakkor az Európai Parlament javaslata, amely már december 19-i hatállyal eltörölné a vízumkényszert. A Magyarországhoz ezer szállal kötődő vajdasági magyarság, a határ két oldalán élő családok és barátok számára a szabad utazásnál nagyobb karácsonyi ajándékot aligha adhatna az Európai Unió. Bízom benne, hogy a tagállamok még ebben a hónapban áldásukat adják e döntésre. A vízumliberalizáció a nyugat-balkáni országok valódi európai integrációs erőfeszítésének pozitív visszajelzése. Különösen komoly előrehaladást ért el az utóbbi időben Szerbia. Mirko Cvetkovics miniszterelnök úr kormánya a Bizottság nemrég kiadott jelentése szerint is sikeresen vette fel a harcot a korrupcióval, és rendkívül fontos előrelépések történtek a kisebbségi jogok terén is. A szerb parlament elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, a Vajdaság statútuma pedig bíztató előzetes tárgyalásokat követően a jövő héten kerül a szerb parlament elé. Számos pozitívum mellett további erőfeszítéseket kell tenni a Vajdaságban az etnikai indíttatású erőszakos bűncselekmények, az újra és újra felmerülő magyarverések teljes visszaszorítására!"@mt15
"Als Parlementslid uit Hongarije, dat grenst aan de Westelijke Balkan, steun ik de toetredingsaspiraties van de landen op de Westelijke Balkan met alle mogelijke middelen. Een belangrijke stap op dit gebied was het initiatief van de Europese Commissie om de visumplicht af te schaffen voor Servië, Macedonië en Montenegro vanaf 1 januari 2010. Het voorstel van het Europees Parlement om de visumplicht al met ingang van 19 december af te schaffen, zou van symbolische waarde zijn en tevens met praktische voordelen gepaard gaan. De Europese Unie zou de Hongaarse gemeenschap in Vojvodina die op talloze manieren aan Hongarije is verbonden, en de families en vrienden aan weerszijden van de grens geen groter kerstcadeau kunnen geven dan visumvrij reizen. Ik vertrouw erop dat de lidstaten deze beslissing nog deze maand hun zegen zullen geven. De visumliberalisering is een positieve reactie op de oprechte inspanningen van de Westelijke Balkan voor Europese integratie. Vooral Servië heeft de laatste tijd grote vooruitgang geboekt. De regering van minister-president Mirko Cvetković heeft ook volgens een onlangs gepubliceerd verslag van de Commissie met succes de strijd aangebonden tegen corruptie, en daarnaast zijn er op het vlak van minderheidsrechten uitermate belangrijke stappen ondernomen. Het Servische parlement heeft een wet over nationale besturen aangenomen en na veelbelovende vooronderhandelingen wordt de status van Vojvodina volgende week in het parlement behandeld. Naast alle positieve ontwikkelingen moeten er in Vojvodina verdere inspanningen worden gedaan om etnische gewelddelicten en de steeds opnieuw de kop opstekende fysieke gewelddadigheden tegen Hongaren volledig terug te dringen."@nl3
". Jako poseł do PE z Węgier, kraju sąsiadującego z regionem Bałkanów Zachodnich, z całego serca popieram ambicje krajów Bałkanów Zachodnich w zakresie wejścia do UE. Ważnym krokiem w tym obszarze jest inicjatywa wdrożona przez Komisję Europejską, w której zniosła ona wymagania wizowe wobec Serbii, Macedonii i Czarnogóry, począwszy od 1 stycznia 2010 roku. Propozycja Parlamentu Europejskiego, by znieść wymagania wizowe z dniem 19 grudnia, miałaby jednak znaczenie symboliczne, dostarczając też korzyści praktycznych. Unia Europejska nie mogłaby dać lepszego prezentu gwiazdkowego niż podróż bezwizowa Węgrom mieszkającym w Wojwodinie w Serbii, którzy mają licznych krewnych na Węgrzech, na czym skorzystałyby rodziny i przyjaciele mieszkający po obu stronach granicy. Jestem pewien, ze państwa członkowskie dadzą swoje błogosławieństwo tej decyzji jeszcze w tym miesiącu. Zniesienie wiz jest pozytywną odpowiedzią na szczere wysiłki krajów Bałkanów Zachodnich na rzecz integracji europejskiej. Serbia dokonała szczególnie istotnych postępów w ostatnim czasie. Nawet w sprawozdaniu wydanym ostatnio przez Komisję stwierdza się, że nowy rząd premiera Mirka Cvetkovića z powodzeniem zajął się zwalczaniem korupcji, nie wspominając o wyjątkowo istotnych postępach, które dokonały się w obszarze praw mniejszości. Parlament Serbii przyjął prawo w sprawie rad narodowych. Następstwem zachęcania do rozmów wstępnych będzie decyzja w sprawie statusu Wojwodiny, którą parlament Serbii ma podjąć w przyszłym tygodniu. W uzupełnieniu do pozytywnego rozwoju sytuacji w wielu obszarach należy kontynuować wysiłki mające na celu całkowite wyeliminowanie brutalnych przestępstw motywowanych niechęcią etniczną oraz ciągle rosnącej liczby przypadków pobicia Węgrów z Wojwodiny."@pl16
". Na qualidade de eurodeputado proveniente da Hungria, um país vizinho da região dos Balcãs Ocidentais, apoio plenamente as ambições dos países dos Balcãs Ocidentais de aderir à União Europeia. Um passo importante nesse sentido foi a iniciativa implementada pela Comissão Europeia de supressão do requisito de visto para a Sérvia, a Macedónia e o Montenegro a partir de 1 de Janeiro de 2010. Todavia, a proposta do Parlamento Europeu, que previa a isenção de visto até 19 de Dezembro, teria um significado simbólico, além de vantagens práticas. A União Europeia dificilmente poderia oferecer um presente de Natal melhor do que a possibilidade de viajar sem necessidade de visto aos húngaros que vivem em Vojvodina, na Sérvia, com numerosas ligações para a Hungria, beneficiando famílias e amigos que vivem dos dois lados da fronteira. Confio em que os Estados-Membros dêem a sua bênção a esta decisão ainda este mês. A isenção de visto é uma resposta positiva aos esforços genuínos dos países dos Balcãs Ocidentais em direcção à integração europeia. A Sérvia registou progressos particularmente significativos recentemente. Inclusivamente no recente relatório da Comissão afirma-se que o novo governo do Primeiro-Ministro Mirko Cvetković tem tido êxito na sua luta contra a corrupção, para já não mencionar os progressos muitíssimos importantes feitos no domínio dos direitos das minorias. O Parlamento sérvio adoptou uma lei sobre os conselhos nacionais. Na linha de incentivar debates preliminares, será apresentada no Parlamento sérvio, na próxima semana, uma decisão sobre o estatuto de Vojvodina. Além dos numerosos desenvolvimentos positivos, os esforços devem prosseguir para erradicar os crimes violentos de raiz étnica e para pôr termo às agressões cada vez mais frequentes contra húngaros de Vojvodina."@pt17
". În calitate de deputat din Ungaria, o ţară vecină regiunii Balcanilor de Vest, susţin din toată inima ambiţiile ţărilor din Balcanii de Vest de a adera la UE. Un pas important în această regiune a fost iniţiativa implementată de Comisia Europeană prin care se va elimina necesitatea vizei pentru Serbia, Macedonia şi Muntenegru începând cu 1 ianuarie 2010. Cu toate acestea, propunerea Parlamentului European, care ar elimina obligativitatea vizei chiar de la 19 decembrie ar avea o semnificaţie simbolică şi ar oferi, de asemenea, avantaje practice. Uniunea Europeană nu ar putea oferi un dar de Crăciun mai frumos decât posibilitatea de a călători fără viză pentru ungurii care trăiesc în Voivodina din Serbia, care au numeroase legături cu Ungaria, aducând beneficii familiilor şi prietenilor care trăiesc de ambele părţi ale graniţei. Sunt încrezător că statele membre îşi vor da binecuvântarea pentru această decizie chiar luna aceasta. Exonerarea de obligativitatea deţinerii vizei este un răspuns pozitiv la eforturile sincere ale ţărilor din Balcanii de Vest în direcţia integrării europene. În ultimul timp, Serbia a făcut progrese foarte importante. Chiar şi raportul emis recent de Comisie susţine că noul guvern al prim-ministrului Mirko Cvetković şi-a asumat cu succes lupta împotriva corupţiei, ca să nu mai vorbim de realizările extrem de importante din domeniul drepturilor minorităţilor. Parlamentul sârb a adoptat o lege privind consiliile naţionale. În scopul încurajării discuţiilor preliminare, se va lua o decizie privind statutul Voivodinei în faţa parlamentului sârb săptămâna viitoare. Pe lângă mulţimea de evoluţii pozitive, trebuie să se facă în continuare eforturi pentru eradicarea completă a crimelor violente cu componentă etnică şi incidenţei din ce în ce mai mari a bătăilor aplicate ungurilor din Voivodina."@ro18
". Ako poslanec z Maďarska, krajiny susediacej s regiónom západného Balkánu, úprimne podporujem ambície krajín západného Balkánu vstúpiť do EÚ. Dôležitým krokom v tejto oblasti bola iniciatíva implementovaná Európskou komisiou, ktorá od 1. januára 2010 ruší vízovú povinnosť pre Srbsko, Macedónsko a Čiernu Horu. Návrh Európskeho parlamentu, ktorý by zrušil vízovú povinnosť už 19. decembra, by mal symbolický význam a zároveň by priniesol praktické výhody. Európska únia by iba ťažko mohla dať Maďarom žijúcim vo Vojvodine a Srbsku lepší vianočný darček ako bezvízové cestovanie s veľkým počtom spojení do Maďarska, ktoré môžu využívať rodiny a priatelia žijúci na oboch stranách hranice. Som presvedčený, že členské štáty budú každý mesiac ďakovať za toto rozhodnutie. Zrušenie vízovej povinnosti je pozitívnou odozvou na úprimné úsilie krajín západného Balkánu smerom k európskej integrácii. Srbsko nedávno urobilo mimoriadne výrazný pokrok. Dokonca správa, ktorú nedávno vydala Komisia, hovorí, že premiér Mirko Cvetković sa úspešne pustil do boja proti korupcii, pričom nespomína veľmi dôležitý pokrok, ku ktorému došlo v oblasti práv menšín. Srbský parlament prijal zákon o národných radách. Po podpore predbežných diskusií sa uskutoční rozhodnutie o statuse Vojvodiny ešte pre zasadaním srbského parlamentu budúci týždeň. Bez ohľadu na pozitívny vývoj v mnohých oblastiach je nevyhnutné pokračovať v úsilí, aby sa úplne vykorenili rasovo motivované násilné trestné činy a neustále narastajúci počet útokov voči Maďarom vo Vojvodine."@sk19
"Kot poslanec Evropskega parlamenta za Madžarsko, državo, ki meji na regijo zahodnega Balkana, popolnoma podpiram želje držav zahodnega Balkana, da se pridružijo EU. Pomemben korak na tem področju je bila pobuda Evropske komisije, ki bo s 1. januarjem 2010 umaknila zahteve v zvezi z vizumi za Srbijo, Makedonijo in Črno goro. Vendar pa bil predlog Evropskega parlamenta, s katerim bi se zahteve v zvezi z vizumi umaknile že 19. decembra, simboličnega pomena, obenem pa bi prinesel tudi praktične ugodnosti. Evropska unija skorajda ne bi mogla dati boljšega darila za Božič, kot je potovanje brez vizumov za Madžare, ki živijo v Vojvodini in Srbiji in imajo številne vezi z Madžarsko, kar je prineslo koristi sorodnikom in prijateljem, ki živijo na obeh straneh meje. Prepričan sem, da bodo države članice dale blagoslov tej odločitvi še ta mesec. Odprava vizumov je pozitiven odgovor na resnična prizadevanja držav zahodnega Balkana za vključitev v Evropo. Srbija je pred kratkim dosegla posebej pomemben napredek. Celo poročilo, ki ga je nedavno izdala Komisija, navaja, da se je nova vlada predsednika vlade Mirka Cvetkovića uspešno lotila boja proti korupciji, da ne omenjamo izredno pomembnih dosežkov na področju pravic manjšin. Srbski parlament je sprejel zakon o nacionalnih svetih. Naslednji teden, neposredno po spodbudnih predhodnih razpravah, bo srbski parlament obravnaval odločitev o statusu Vojvodine. Poleg tega, da je bilo veliko pozitivnih dosežkov, si je treba še naprej prizadevati za izkoreninjenje etnično podžganih nasilnih kaznivih dejanj in čedalje pogostejši gonji proti Madžarom, da bi se jih v celoti izgnalo iz Vojvodine."@sl20
". Som parlamentsledamot från Ungern, ett land som gränsar till västra Balkanregionen, stöder jag helhjärtat ländernas i västra Balkan ambitioner att gå med i EU. Ett viktigt steg i denna riktning var det initiativ som Europeiska kommissionen genomförde när man avskaffade viseringskravet för Serbien, Makedonien och Montenegro från och med den 1 januari 2010. Europaparlamentets förslag, som skulle innebära att viseringskravet avskaffas redan den 19 december, skulle dock ha en symbolisk betydelse och ge praktiska fördelar. Europeiska unionen skulle knappast kunna erbjuda de ungrare som bor i Vojvodina i Serbien och har många kopplingar till Ungern en bättre julklapp än viseringsfria resor. Det skulle gagna familjer och vänner som bor på ömse sidor om gränsen. Jag är säker på att medlemsstaterna kommer att godkänna detta beslut redan den här månaden. Viseringsfriheten är ett positivt svar på ländernas i västra Balkan genuina strävanden mot europeisk integration. Serbien har gjort särskilt betydande framsteg den senaste tiden. Också i den rapport som kommissionen nyligen utfärdade står det att premiärminister Mirko Cvetkoviaes nya regering har lyckats ta upp kampen mot korruptionen, för att inte nämna de oerhört viktiga framsteg som har gjorts i fråga om minoriteters rättigheter. Det serbiska parlamentet har antagit en lag om nationalråd. Efter uppmuntrande inledande diskussioner kommer ett beslut om Vojvodinas status att framläggas för det serbiska parlamentet i nästa vecka. Vid sidan av den positiva utvecklingen på många områden måste fortsatta insatser göras för att fullständigt utrota etniskt baserade våldsbrott och de ständigt ökande fallen av misshandel av ungrare från Vojvodina."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mirko Cvetković"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph