Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-323"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Iceland is already an active and long-standing partner in the wider European integration process. Iceland cooperates closely with EU Member States as a founding member of NATO, a member of the Council of Europe, EFTA, the OSCE and the Schengen Cooperation. Also, it has been estimated that Iceland has already adopted some 60% of the vast acquis communautaire. From this point of view, the application of Iceland for EU membership is a logical step. In my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides. We are already learning from Iceland's experience in sustainable management of fishing resources, the use of geothermal heat and measures to fight climate change. Iceland has proven its determination to join the Union by submitting the answers to the Commission's questionnaire well ahead of the deadline and I look forward to the evaluation to be made at the summit in mid-December. If all requirements are met and the principle of own merits is respected, I hope Iceland's accession can be coupled with that of Croatia."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Island je již aktivním a dlouholetým partnerem v širším procesu evropské integrace. Island úzce spolupracuje s členskými státy EU jako zakládající člen NATO, člen Rady Evropy, ESVO, OBSE a účastník schengenské spolupráce. Odhaduje se také, že Island již přijal přibližně 60 % obsáhlých Z tohoto pohledu je žádost Islandu o členství v EU logickým krokem. Podle mého názoru měl Island vždy evropské směřování a islandské členství bude výhrou pro obě strany. Již nyní se učíme ze zkušeností Islandu s udržitelným řízením rybných zdrojů, s využitím geotermálního tepla a s opatřeními pro boj proti změně klimatu. Island prokázal své odhodlání stát se členem Unie tím, že předložil odpovědi na dotazník Komise se značným předstihem před stanovenou lhůtou, a těším se na hodnocení, které proběhne na summitu v polovině prosince. Budou-li všechny požadavky splněny a zásada vlastních zásluh dodržena, doufám, že k přistoupení Islandu může dojít současně s přistoupením Chorvatska."@cs1
"Island er allerede en aktiv og langvarig partner i den bredere europæiske integrationsproces. Island samarbejder tæt med EU's medlemsstater som en af grundlæggerne af NATO og som medlem af Europarådet, EFTA, OSCE og Schengensamarbejdet. Det anslås endvidere, at Island allerede har indført omkring 60 % af Fællesskabets enorme regelværk. Fra dette synspunkt er Islands ansøgning om medlemskab af EU et logisk skridt. Island har efter min mening altid haft et europæisk kald, og Islands medlemskab vil repræsentere en win-win-situation for begge parter. Vi drager allerede nytte af Islands erfaringer med bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer, brugen af geotermisk varme og foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændring. Island har bevist sin beslutsomhed, hvad angår tiltrædelse til EU, ved at indgive svar på Kommissionens spørgeskema længe før tidsfristen, og jeg ser frem til evalueringen på topmødet i midten af december. Hvis alle krav opfyldes, og princippet om egne meritter respekteres, håber jeg, at Islands tiltrædelse kan kobles sammen med Kroatiens."@da2
"Island ist bereits ein aktiver und langfristiger Partner im breiteren europäischen Integrationsprozess. Island arbeitet als Gründungsmitglied der NATO, als Mitglied des Europarats, der EFTA, der OSCE und der Schengen-Zusammenarbeit eng mit den EU-Mitgliedstaaten zusammen. Es wurde zudem geschätzt, dass Island bereits ca. 60 % des gemeinschaftlichen Besitzstandes angenommen hat. Gemäß dieser Sichtweise ist die Bewerbung Islands um die EU-Mitgliedschaft ein logischer Schritt. Meiner Ansicht nach hatte Island stets eine europäische Berufung und eine Mitgliedschaft Islands stellt eine Win-Win-Situation für beide Seiten dar. Wir lernen bereits von der Erfahrung Islands in Bezug auf die nachhaltige Verwaltung der Fischbestände, die Nutzung geothermaler Wärme und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Island hat seine Entschlossenheit, der Union beizutreten, bewiesen, indem es die Antworten auf den Fragebogen der Kommission weit vor der Abgabefrist eingereicht hat, und ich freue mich auf die Beurteilung auf dem Gipfel Mitte Dezember. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind und das Prinzip der eigenen Leistungen geachtet wird, hoffe ich, dass sich der Beitritt Islands mit dem von Kroatien koppeln lässt."@de9
"Η Ισλανδία είναι ήδη ένας ενεργός και από μακρού εταίρος στην ευρύτερη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ισλανδία συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ ως ιδρυτικό μέλος του NATO, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΕΖΕΣ, του ΟΟΣΑ και της Συνεργασίας του Σένγκεν. Επίσης, έχει ήδη εκτιμηθεί ότι η Ισλανδία έχει ήδη εγκρίνει το 60% του μεγάλου κοινοτικού κεκτημένου. Από αυτήν την άποψη, η αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην ΕΕ είναι ένα λογικό βήμα. Κατά την άποψή μου, η Ισλανδία είχε πάντοτε έναν ευρωπαϊκό προορισμό και η ισλανδική ένταξη θα αποτελέσει μια επωφελή κατάσταση για αμφότερες τις πλευρές. Διδασκόμαστε ήδη από την εμπειρία της Ισλανδίας στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, τη χρήση γεωθερμικής θερμότητας και τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Ισλανδία έχει αποδείξει την αποφασιστικότητα της να ενταχθεί στην Ένωση με την υποβολή των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής αρκετά πριν από την προθεσμία και προσβλέπω στην αξιολόγηση που θα γίνει στη σύνοδο κορυφής στα μέσα Δεκεμβρίου. Αν εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις και τηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ελπίζω η προσχώρηση της Ισλανδίας να καταστεί δυνατό να συνδυαστεί με την προσχώρηση της Κροατίας."@el10
"Islandia ya es un socio activo desde hace mucho tiempo en el proceso más amplio de integración europea. Islandia coopera estrechamente con los Estados miembros de la UE como miembro fundador de la OTAN, y como miembro del Consejo de Europa, la Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Acuerdo de Cooperación de Schengen. Asimismo, se ha estimado que Islandia ya ha adoptado alrededor del 60 % del vasto acervo comunitario. Desde este punto de vista, la solicitud de Islandia para adherirse a la UE es un paso lógico. En mi opinión, Islandia siempre ha tenido una vocación europea y la adhesión islandesa representará una situación de la que ambas partes saldrán ganando. Ya estamos aprendiendo de la experiencia de Islandia en la gestión sostenible de los recursos pesqueros, el uso del calor geotérmico y las medidas para combatir el cambio climático. Islandia ha demostrado su determinación a ingresar en la Unión presentando las respuestas al cuestionario de la Comisión mucho antes de la fecha límite y aguardo con interés a la evaluación que se realizará en la cumbre de mediados de diciembre. Si se cumplen todos los requisitos y se respeta el principio de méritos propios, espero que la adhesión de Islandia pueda emparejarse con la de Croacia."@es21
"Island on Euroopa laiemas integratsiooniprotsessis juba praegu aktiivne ja pikaajaline partner. Island teeb NATO asutajaliikmena, Euroopa Nõukogu, EFTA ja OSCE liikmena ning Schengeni koostöö osalisena ELi liikmesriikidega tihedat koostööd. Samuti on Island hinnangute järgi vastu võtnud juba umbes 60% ühenduse õigustikust. Sellest seisukohast on Islandi avaldus ELi liikmeks astumiseks loogiline samm. Minu arvates on Islandil alati olnud tõmme Euroopa poole ja Islandi liikmekssaamisest võidaks mõlemad pooled. Me juba õpime Islandi kogemustest kalavarude säästva majandamise, maapõuesoojuse kasutamise ja kliimamuutuse vastaste meetmete vallas. Island on tõestanud oma kavatsust ühineda Euroopa Liiduga, sest ta esitas vastused komisjoni küsimustikule enne tähtaega, ja ma ootan detsembri keskel peetaval tippkohtumisel toimuva hindamise tulemusi. Kui kõik nõuded on täidetud ja saavutatud tulemuste põhimõttest peetakse kinni, ühineb Island loodetavasti Euroopa Liiduga samal ajal kui Horvaatia."@et5
". Islanti on jo aktiivinen ja pitkäaikainen kumppani Euroopan laajemmassa yhdentymisprosessissa. Islanti tekee läheistä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa Naton perustajajäsenenä sekä Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja Schengen-yhteistyön jäsenenä. On myös arvioitu, että Islanti on jo hyväksynyt noin 60 prosenttia valtavasta yhteisön säännöstöstä. Tästä näkökulmasta Islannin hakemus EU:n jäseneksi on looginen askel. Minun mielestäni Islannilla on aina ollut eurooppalainen kutsumus, ja Islannin jäsenyyden toteutuessa siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Me otamme jo oppia Islannin kokemuksista kalavarojen kestävästä hoidosta, geotermisen energian käytöstä ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimista. Islanti on osoittanut päättäväisyytensä liittyä unioniin palauttamalla komission kyselylomakkeen vastaukset hyvissä ajoin ennen määräaikaa, ja odotan kiinnostuneena joulukuun puolivälissä huippukokouksessa tehtävää arviointia. Jos kaikki edellytykset täyttyvät ja omien ansioiden periaatetta noudatetaan, toivon, että Islannin liittyminen voidaan kytkeä Kroatian liittymiseen."@fi7
"L’Islande est déjà un partenaire actif et de longue date dans le processus d’intégration européenne plus vaste. L’Islande coopère étroitement avec les États membres de l’UE en tant que membre fondateur de l’OTAN, membre du Conseil de l’Europe, de l’AELE, de l’OSCE et de la coopération Schengen. Par ailleurs, on estime aussi que l’Islande a déjà adopté environ 60 % du considérable acquis communautaire. Sous cet angle, la candidature de l’Islande à l’adhésion à l’UE n’est qu’une suite logique. Selon moi, l’Islande a toujours eu une vocation européenne et l’adhésion de l’Islande profitera aux deux parties. Nous tirons déjà les enseignements de l’expérience islandaise dans le domaine de la gestion durable des ressources halieutiques, de l’utilisation de l’énergie géothermique et des mesures de lutte contre le changement climatique. L’Islande a prouvé sa détermination à rejoindre l’Union en répondant au questionnaire de la Commission bien avant le délai imparti. J’attends avec impatience l’évaluation qui sera réalisée au sommet de mi-décembre. Si toutes les exigences sont satisfaites et que le principe des mérites est respecté, j’espère que l’adhésion de l’Islande pourra se joindre à celle de la Croatie."@fr8
". – Izland már most is az egyik aktív és egy régi keletű partnerünk a szélesebb értelemben vett integrációs folyamatban. Izland szorosan együttműködik az uniós tagállamokkal, mint az egyik NATO alapító tag, és mint az Európa Tanács, az EFTA, az EBESZ és a schengeni együttműködés tagja. Becslések szerint Izland a nagyszámú közösségi vívmányok körülbelül 60%-át már átvette. Ezen megközelítésből logikus lépés Izland uniós csatlakozási kérelme. Véleményem szerint Izlandnak mindig is volt európai elhivatottsága, és Izland tagsága mindkét fél számára kölcsönösen előnyös helyzetet fog teremteni. Már most is tanulunk Izland azon tapasztalataiból, amelyeket a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a geotermikus hő felhasználása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén szerzett. Izland bebizonyította az Unióhoz való csatlakozás iránti elszántságát azzal, hogy jóval határidő előtt benyújtotta a Bizottság kérdőívére adott válaszait, és várakozással tekintek a december közepi ülésen történő értékelés elé. Ha valamennyi követelmény teljesül és tiszteletben tartják a „saját érdemek” elvet, akkor remélem, hogy Izland csatlakozását össze lehet kapcsolni Horvátország csatlakozásával."@hu11
"L’Islanda rappresenta già un partner attivo e di lungo corso in un processo di integrazione europeo più ampio. L’Islanda ha stretto una fitta collaborazione con gli Stati membri dell’UE come membro fondatore della NATO, come membro del Consiglio d’Europa, dell’Area di libero scambio, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e della cooperazione Schengen. Inoltre, si stima che l’Islanda abbia già adottato il 60 per cento circa del vasto comunitario. Da questo punto di vista, la richiesta di diventare membro dell’UE da parte dell’Islanda è una logica conseguenza. A mio avviso, l’Islanda ha sempre avuto una vocazione europea e la sua adesione comporterà vantaggi per ambo le parti. Stiamo già imparando dall’esperienza islandese in materia di gestione sostenibile delle risorse ittiche, uso del calore geotermico e di misure di lotta al cambiamento climatico. L’Islanda ha dimostrato la propria determinazione a entrare nell’Unione europea rispondendo al questionario della Commissione molto prima del termine di scadenza. Resto in attesa della valutazione che sarà formulata al vertice di metà dicembre. Se tutte le condizioni saranno soddisfatte e se verrà rispettato il principio di premiare il merito, spero che l’adesione dell’Islanda possa avvenire in contemporanea con quella della Croazia."@it12
"Platesniame Europos integracijos procese Islandija jau yra aktyvi ir sena partnerė. Islandija glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis kaip NATO narė įkūrėja, Europos Tarybos, ELPA, ESBO narė ir Šengeno bendradarbiavimo dalyvė. Be to, buvo paskaičiuota, kad Islandija jau perėmė apytikriai 60 proc. didžiulio . Šiuo požiūriu Islandijos pareikštas noras tapti ES nare yra logiškas žingsnis. Mano nuomone, Islandija visada buvo linkusi į Europą, todėl Islandijos narystė bus abiem pusėms naudinga. Jau dabar mokomės iš Islandijos patirties tvaraus žuvų išteklių valdymo, geoterminės šilumos naudojimo ir kovos su klimato kaita priemonių srityse. Islandija įrodė savo pasiryžimą įstoti į Europos Sąjungą – gerokai anksčiau nustatyto termino pateikė atsakymus į Komisijos klausimyną, todėl dabar laukiu vertinimo, kuris turi būti atliktas gruodžio mėn. viduryje vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime. Jeigu visi reikalavimai bus įvykdyti ir bus laikomasi pačių nuopelno principo, tikiuosi, kad Islandijos stojimą bus galima susieti su Kroatijos stojimu."@lt14
"Īslandei jau ir aktīva un ilgstoša partnere plašākā Eiropas integrācijas procesā. Īslande cieši sadarbojas ar ES dalībvalstīm, būdama NATO dibinātājvalsts, Eiropadomes locekle, EBTA, EDSO un Šengenas sadarbības locekle. Tiek arī lēsts, ka Īslande jau ir pieņēmusi apmēram 60 % no plašā Raugoties no šāda viedokļa, Īslandes pieteikums par iestāšanos ES ir loģisks solis. Manuprāt, Īslandei vienmēr ir bijusi tieksme uz Eiropu, un no tās dalības Eiropas Savienībā iegūs abas puses. Mēs jau šobrīd mācāmies no Īslandes pieredzes ilgtspējīgā zivsaimniecības pārvaldībā, ģeotermālā siltuma izmantošanā un pasākumiem klimata pārmaiņu apkarošanā. Īslande ir pierādījusi savu apņēmību pievienoties Eiropas Savienībai, labu laiku pirms termiņa beigām iesniedzot atbildes uz Komisijas aptaujas anketas jautājumiem, un es ar nepacietību gaidu novērtējumu, kas tiks izteikts augstākā līmeņa sanāksmē decembra vidū. Ja būs izpildītas visas prasības un ievērots „pašu nopelnu” princips, es ceru, ka Īslandes pievienošanās varētu notikt vienlaikus ar Horvātijas pievienošanos."@lv13
"Iceland is already an active and long-standing partner in the wider European integration process. Iceland cooperates closely with EU Member States as a founding member of NATO, a member of the Council of Europe, EFTA, the OSCE and the Schengen Cooperation. Also, it has been estimated that Iceland has already adopted some 60% of the vast aquis communautaire. From this point of view, the application of Iceland for EU membership is a logical step. In my view Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides. We already learn from Iceland's experience in sustainable management of fishing resources, the use of geothermal heat and measures to fight climate change. Iceland has proven its determination to join the Union by submitting the answers to the Commission's questionnaire well ahead of the deadline and I look forward to the evaluation to be made at the summit in mid-December. If all requirements are met and the principle of own merits is respected, I hope Iceland's accession can be coupled with that of Croatia."@mt15
". IJsland is al sinds lange tijd een actieve partner in het bredere Europese integratieproces. IJsland werkt nauw samen met lidstaten van de EU als een van de oprichters van de NAVO, als lid van de Raad van Europa, de EVA en de OVSE en als partij bij de Overeenkomst van Schengen. Ook wordt geschat dat IJsland al ongeveer 60 procent van het omvangrijke communautaire acquis heeft overgenomen. Tegen deze achtergrond is de aanvraag van het EU-lidmaatschap door IJsland een logische stap. Naar mijn mening heeft IJsland altijd een Europese roeping gehad en zou het IJslandse lidmaatschap een win-winsituatie voor beide partijen betekenen. We leren nu al veel van de IJslandse ervaringen met duurzaam visserijbeheer, het gebruik van aardwarmte en maatregelen tegen klimaatverandering. IJsland heeft zijn vastbeslotenheid om toe te treden tot de Unie getoond door de antwoorden op de vragenlijst van de Commissie ruim voor de gestelde termijn in te dienen en ik zie uit naar de evaluatie die zal worden uitgevoerd tijdens de top van medio december. Als aan alle vereisten is voldaan en het beginsel van eigen merites wordt gehonoreerd, hoop ik dat de IJslandse toetreding kan worden gecombineerd met die van Kroatië."@nl3
"Islandia już jest aktywnym i stałym partnerem w szerszym procesie integracji europejskiej. Islandia prowadzi bliską współpracę z państwami członkowskimi UE jako członek założyciel NATO, członek Rady Europy, EFTA, OBWE, jak również współpracę w strefie Schengen. Szacuje się też, że Islandia już przyjęła około 60 % ogromnego dorobku prawnego wspólnoty. Z tego punktu widzenia, wniosek Islandii o członkostwo w UE jest logicznym posunięciem. Moim zdaniem Islandia zawsze miała europejską orientację i jej członkostwo w UE będzie oznaczało wygraną dla obu stron. Już czerpiemy z doświadczeń Islandii w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi, wykorzystania energii geotermalnej oraz środków zwalczania zmian klimatycznych. Islandia dowiodła, że jest zdecydowana na wstąpienie do Unii, przedstawiając odpowiedź na kwestionariusz Komisji długo przed terminem i spodziewam się, że ocena zostanie przeprowadzona na szczycie w połowie grudnia. Jeżeli wszystkie wymagania zostaną spełnione z poszanowaniem zasady zasług własnych, to mam nadzieję, że akcesję Islandii będzie można połączyć z akcesją Chorwacji."@pl16
"A Islândia é já há muito um parceiro activo no processo mais alargado de integração europeia. A Islândia coopera de perto com os Estados-Membros da UE como membro fundador da NATO, membro do Conselho da Europa, da EFTA, da OSCE e da Cooperação no âmbito de Schengen. Calcula-se, igualmente, que a Islândia tenha já adoptado cerca de 60% do extenso acervo comunitário. Desse ponto de vista, a candidatura da Islândia à adesão à UE é um passo lógico. A meu ver, a Islândia sempre teve uma vocação europeia, e a sua adesão será vantajosa para ambas as partes. Aprendemos já, actualmente, com a Islândia a gestão sustentável dos recursos haliêuticos, o uso de aquecimento geotérmico e de medidas para combater as alterações climáticas. A Islândia deu provas da sua determinação em aderir à União ao responder às perguntas do questionário da Comissão, bastante antes do prazo expirar, e aguardo com expectativa a avaliação que será feita na Cimeira de meados de Dezembro. Se todos os requisitos forem cumpridos e for observado o princípio do mérito próprio, espero que a adesão da Islândia possa acontecer juntamente com a da Croácia."@pt17
"Islanda este deja un partener activ şi cu tradiţie în procesul de integrare europeană mai larg. Islanda cooperează îndeaproape cu statele membre ale UE în calitate de membră fondatoare a NATO, membră a Consiliului Europei, a EFTA, a OSCE şi a Cooperării Schengen. De asemenea, s-a estimat că Islanda a adoptat deja cca 60% din vastul acquis comunitar. Din acest punct de vedere, obţinerea statutului de membru al UE de către Islanda este un pas logic. Din punctul meu de vedere, Islanda a avut dintotdeauna o vocaţie europeană, iar aderarea Islandei va fi un câştig de ambele părţi. Deja învăţăm din experienţa Islandei în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a resurselor piscicole, utilizarea energiei geotermale şi măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice. Islanda şi-a dovedit fermitatea în legătură cu aderarea la Uniune prin prezentarea răspunsurilor la chestionarul Comisiei cu mult înainte de termenul limită şi aştept cu nerăbdare evaluarea care urmează a fi efectuată la summitul-ul de la jumătatea lunii decembrie. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite şi este respectat principiul propriilor merite, sper că aderarea Islandei va putea avea loc odată cu cea a Croaţiei."@ro18
"Island je už aktívnym členom a dlhoročným partnerom v širokom procese európskej integrácie. Island ako zakladajúci člen NATO, člen Rady Európy, EFTA, OSCS a Schengenskej dohody úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ. Odhaduje sa tiež, že Island už prijal okolo 60 % z rozsiahleho acquis communautaire. Z tohto hľadiska je žiadosť Islandu o členstvo v EÚ logickým krokom. Island mal podľa môjho názoru vždy európske smerovanie a jeho členstvo bude predstavovať situáciu výhodnú pre obe strany. Už teraz sa učíme zo skúseností Islandu v oblasti trvalo udržateľného riadenia zdrojov rybolovu, využívania geotermálneho tepla a opatrení v boji proti zmene klímy. Island dokázal svoje odhodlanie vstúpiť do Únie tým, že predložil odpovede v dotazníku Komisie v značnom časovom predstihu pred stanoveným termínom, a teším sa na jeho hodnotenie na samite, ktorý sa uskutoční v polovici decembra. Dúfam, že ak budú splnené všetky požiadavky a pri rešpektovaní princípu vlastných zásluh vstúpi Island do Únie spoločne s Chorvátskom."@sk19
"Islandija je že aktivna in dolgoletna partnerka v širšem procesu evropskega povezovanja. Kot ustanovna članica Nata, članica Sveta Evrope, Efte, OVSE in vključena v schengensko sodelovanje Islandija tesno sodeluje z državami članicami EU. Prav tako je ocenjeno, da je Islandija že sprejela približno 60 % obsežnega pravnega reda Skupnosti. S tega vidika je prošnja Islandije za članstvo v EU samoumeven korak. Po mojem mnenju je Islandija vedno imela evropsko poslanstvo in islandsko članstvo bo predstavljalo zmago za obe strani. Iz izkušenj Islandije pri trajnostnem upravljanju ribolovnih virov, uporabi geotermalne energije in ukrepih za boj proti podnebnim spremembam se že učimo. Islandija je pokazala svojo odločenost za pridružitev Uniji s tem, ko je odgovore na vprašalniku Komisije oddala daleč pred rokom, in veselim se ocene, ki bo opravljena na vrhu sredi decembra. Če bodo vse zahteve izpolnjene in če bo spoštovano načelo lastnih dosežkov, potem upam, da bo pristop Islandije združen s pristopom Hrvaške."@sl20
"Island är redan sedan länge en aktiv partner i den större europeiska integrationsprocessen. Island samarbetar nära med EU:s medlemsstater eftersom landet är en av grundarna till Nato och är medlem i Europarådet, Efta, OSSE och Schengensamarbetet. Det har också uppskattats att Island redan har infört cirka 60 procent av gemenskapens omfattande regelverk. Från den synpunkten sett är Islands ansökan om medlemskap i EU ett logiskt steg. Jag anser att Island alltid har haft en europeisk hållning, och det isländska medlemskapet är till nytta för båda sidor. Vi drar redan lärdomar av Islands erfarenheter av hållbar hantering av fiskeresurser, användningen av jordvärme och åtgärder mot klimatförändringar. Island har visat att landet är beslutet att gå med i unionen genom att översända svaren på kommissionens enkät i god tid innan tidsfristen löpte ut. Jag ser fram emot den utvärdering som ska göras vid toppmötet i mitten av december. Om alla villkoren är uppfyllda och principen om egna meriter följs hoppas jag att Islands anslutning kan kopplas samman med Kroatiens."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Petru Constantin Luhan (PPE ),"18,5,20,15,1,14,16,13,9,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph