Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η στάση έναντι της Τουρκίας είναι σημαντικότατο ζήτημα που θα συζητηθεί στα πλαίσια της πολιτικής της διεύρυνσης, στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο. Στηρίζουμε την πλήρη ένταξη θεωρώντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να αποτελεί κινητήριο δύναμη για μεταρρυθμίσεις και αλλαγή πολιτικής σε σημαντικά ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ και όλων των κρατών μελών. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της. Διαφορετικά δεν μπορεί να περάσει αλώβητη από την αξιολόγηση του Δεκεμβρίου. Οι δεσμεύσεις, επί των οποίων θα αξιολογηθεί και το χρονικό ορόσημο, προκύπτουν από τα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2006. Συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου, την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την εποικοδομητική της στάση στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Είναι παράλογο, ενώ επιδιώκει την ένταξη καθώς και ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή, η Τουρκία να συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, διατηρώντας κατοχικά στρατεύματα σε κράτος μέλος. Τέλος, το κεφάλαιο της ενέργειας δεν μπορεί να ανοίξει ενόσω η Τουρκία παρεμποδίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, από του να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Postoj vůči Turecku je nejdůležitější otázkou, která bude v rámci rozšíření projednávána na prosincovém summitu Evropské rady. Podporujeme úplnou integraci, s ohledem na to, že tento cíl musí být hybnou silou reformy a změny politiky v důležitých otázkách. Poukázali bychom na to, že Turecko dosud nesplnilo své smluvní závazky vůči EU a vůči všem členským státům. Musí okamžitě začít s plněním svých závazků, jinak neprojde prosincovým hodnocením bez újmy. Závazky, podle kterých bude hodnoceno, a časový plán jsou obsaženy v závěrech z prosince 2006. Zahrnují uskutečnění dodatkového protokolu, zlepšení dvoustranných vztahů s Kyperskou republikou a její uznání a konstruktivní postoj k postupu při řešení kyperské otázky. Je absurdní, že Turecko, které usiluje o integraci a aspiruje na regulační úlohu v této oblasti, zároveň dál porušuje mezinárodní právo a hlavní zásady EU tím, že ponechává v jednom z členských států své okupační jednotky. A konečně, kapitola o energetice nemůže být otevřena, dokud bude Turecko bránit Kyperské republice ve výkonu jejích svrchovaných práv v její výlučné hospodářské oblasti."@cs1
"Holdningen til Tyrkiet er et særdeles vigtigt spørgsmål, som vil blive drøftet inden for rammerne af udvidelse på Det Europæiske Råds topmøde i december. Vi støtter fuld integration, idet dette mål skal udgøre en drivkraft for reform og politisk forandring på vigtige områder. Vi understreger, at Tyrkiet stadig ikke har opfyldt landets kontraktlige forpligtelser over for EU og alle medlemsstaterne. Tyrkiet skal omgående opfylde sine forpligtelser, ellers vil det ikke komme gennem evalueringen i december uden skrammer. De forpligtelser, der danner baggrunden for evalueringen af landet, og tidslinjen er anført i konklusionerne fra december 2006. De omfatter anvendelsen af tillægsprotokollen, forbedrede bilaterale relationer med og anerkendelse af Cypern og en konstruktiv holdning til proceduren for løsning af Cypernspørgsmålet. Det er absurd, at Tyrkiet fortsætter med at krænke den internationale lovgivning og de principper, EU er grundlagt på, ved at beholde besættelsestropper i en medlemsstat, samtidig med at det forsøger at opnå integration og en regulerende rolle i området. Endelig kan energikapitlet ikke åbnes, så længe Tyrkiet forhindrer Cypern i at udøve dets suveræne rettigheder i landets eksklusive økonomiske zone."@da2
"Der Standpunkt gegenüber der Türkei ist ein überaus wichtiges Thema, das im Rahmen der Erweiterung beim Europäischen Gipfeltreffen des Rates im Dezember diskutiert werden wird. Wir unterstützen die volle Integration, da wir davon ausgehen, dass dieses Ziel eine Antriebskraft für Reformen und politische Veränderungen in wichtigen Punkten darstellen muss. Wir möchten darauf hinweisen, das die Türkei ihren vertraglichen Verpflichtungen der EU und allen Mitgliedstaaten gegenüber noch immer nicht nachgekommen ist. Sie muss diesen Verpflichtungen sofort nachkommen, ansonsten wird sie die Beurteilung im Dezember nicht überstehen, ohne Federn zu lassen. Die Verpflichtungen, gemäß denen sie beurteilt wird, sowie der zeitliche Rahmen sind in den Beschlüssen vom Dezember 2006 enthalten. Sie umfassen die Anwendung des Zusatzprotokolls, verbesserte bilaterale Beziehungen mit sowie die Anerkennung der Republik Zypern und einen konstruktiven Standpunkt gegenüber dem Verfahren zur Klärung der der Zypernfrage. Es ist absurd, dass die Türkei zwar die Integration und eine regulierende Rolle in diesem Bereich sucht, dabei aber fortfährt, internationales Recht und die Grundsätze, auf denen die EU begründet ist, durch den Nichtabzug der Besatzertruppen in einem Mitgliedstaat zu verletzen. Letztendlich kann das Energiekapitel so lange nicht geöffnet werden, wie die Türkei die Republik Zypern an der Ausübung ihrer Hoheitsrechte in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone hindert."@de9
"The stand against Turkey is a most important issue which will be discussed, within the framework of enlargement, at the European Council Summit in December. We support full integration, considering that this objective must constitute a driving force for reform and policy change on important issues. We would point out that Turkey has still not honoured its contractual obligations towards the EU and all the Member States. It must start to honour its commitments immediately, otherwise it will not come through evaluation in December unscathed. The commitments on which it will be evaluated and the timeline are contained in the conclusions dated December 2006. They include the application of the Additional Protocol, improved bilateral relations with and recognition of the Republic of Cyprus and a constructive stand on the procedure for resolving the Cyprus question. It is absurd that, while seeking integration and a regulatory role in the area, Turkey continues to infringe international law and the principles on which the EU is founded by maintaining occupying troops in a Member State. Finally, the energy chapter cannot be opened as long as Turkey prevents the Republic of Cyprus from exercising its sovereign rights in its exclusive economic zone."@en4
"La postura contraria a Turquía es un asunto crucial que se debatirá, dentro del marco de la ampliación, en la cumbre del Consejo Europeo de diciembre. Nosotros apoyamos la integración plena, al considerar que este objetivo debe constituir una fuerza motriz para la reforma y el cambio de políticas en torno a cuestiones importantes. Desearíamos señalar que Turquía aún no ha cumplido sus obligaciones contractuales para con la UE y todos los Estados miembros. Debe empezar a cumplir sus compromisos de inmediato o, de lo contrario, no saldrá indemne de la evaluación en diciembre. Los compromisos por los que se la evaluará y el calendario figuran en las conclusiones de fecha de diciembre de 2006. Entre ellos, se incluyen la aplicación del Protocolo adicional, la mejora de las relaciones bilaterales con la República de Chipre y el reconocimiento de este país, y una postura constructiva con respecto al procedimiento para resolver la cuestión de Chipre. Es absurdo que, mientras trata de lograr la integración y un papel regulador en la zona, Turquía continúe vulnerando el derecho internacional y los principios en los que se fundamenta la UE manteniendo tropas ocupantes en un Estado miembro. Por último, el capítulo energético no puede abrirse mientras Turquía impida que la República de Chipre ejerza sus derechos soberanos en su zona económica exclusiva."@es21
"Vastuseis Türgile on väga oluline küsimus, mida arutatakse laienemise teema raames Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel detsembris. Me toetame täielikku integratsiooni ning leiame, et see eesmärk peab olema liikumapanev jõud, mis kutsub esile reforme ja poliitilisi muutusi olulistes valdkondades. Me sooviksime märkida, et Türgi ei ole siiani täitnud oma lepingulisi kohustusi ELi ja kõigi liikmesriikide ees. Ta peab hakkama kohe oma kohustusi täitma, vastasel juhul ei saa detsembris toimuva hindamise tulemused olla positiivsed. Kohustused, mille alusel Türgit hinnatakse, ja ajakava on esitatud 2006. aasta detsembri järeldustes. Need hõlmavad lisaprotokolli rakendamist, Küprose Vabariigi tunnustamist ja kahepoolsete suhete parandamist ning konstruktiivset seisukohta Küprose küsimuse lahendamise korra suhtes. On absurdne, et Türgi taotleb integratsiooni ja reguleerivat rolli kõnealuses piirkonnas, ent rikub samas jätkuvalt rahvusvahelist õigust ja põhimõtteid, millele EL on rajatud, hoides okupatsioonivägesid ühes ELi liikmesriigis. Peale selle ei saa energiapeatükki avada enne, kui Türgi võimaldab Küprose Vabariigil kasutada oma suveräänseid õigusi Küprose Vabariigi majandusvööndis."@et5
"Turkin vastustaminen on hyvin tärkeä kysymys, josta keskustellaan laajentumisen yhteydessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa. Me kannatamme täysmittaista yhdentymistä, sillä tämä tavoite on uudistuksia ja politiikan muuttamista tärkeissä kysymyksissä eteenpäin ajava voima. Huomautamme, että Turkki ei edelleenkään ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan EU:ta ja kaikkia jäsenvaltioita kohti. Sen on alettava noudattaa sitoumuksiaan välittömästi, muutoin se ei selviä kunnialla joulukuussa tehtävästä arvioinnista. Sitoumukset, joiden perusteella sitä arvioidaan, sekä niiden aikataulu sisältyvät joulukuussa 2006 tehtyihin päätelmiin. Niihin sisältyy lisäpöytäkirjan täytäntöönpano, Kyproksen tasavallan tunnustaminen ja kahdenvälisten suhteiden parantaminen sen kanssa sekä rakentava suhtautuminen Kyproksen kysymyksen ratkaisuun tähtäävään menettelyyn. On absurdia, että samalla kun Turkki pyrkii alueen yhdentymiseen ja saamaan sillä johtavan roolin, se rikkoo edelleen kansainvälistä oikeutta ja EU:n perusperiaatteita pitämällä miehitysjoukkoja EU:n jäsenvaltiossa. Lopuksi, energiaa koskevaa neuvottelulukua ei voida avata niin kauan kuin Turkki estää Kyproksen tasavaltaa käyttämästä suvereeneja oikeuksiaan yksinomaisella talousvyöhykkeellään."@fi7
"L’opposition à la Turquie est une question très importante qui sera discutée, dans le cadre de l’élargissement, à l’occasion du sommet du Conseil européen en décembre. Nous sommes favorables à une pleine intégration, car nous considérons que cet objectif doit constituer un moteur pour les réformes et le changement politique dans des domaines essentiels. Nous signalons que la Turquie n’a pas encore respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’UE et de tous les États membres. Elle doit commencer à respecter ses engagements sans le moindre délai, faute de quoi elle ne sera pas épargnée lors de l’évaluation de décembre. Les engagements à la lumière desquels son cas sera examiné ainsi que le calendrier se trouvent dans des conclusions qui datent de décembre 2006. Elles comprennent l’application du protocole additionnel, une amélioration des relations bilatérales avec la République de Chypre et la reconnaissance de cet État, ainsi qu’une position constructive sur la procédure relative à la résolution de la question chypriote. Il est absurde que, tout en cherchant l’intégration et à jouer un rôle de premier plan et de régulateur dans la région, la Turquie continue d’enfreindre le droit international et les principes sur lesquels l’UE est fondée en maintenant des troupes d’occupation sur le territoire d’un État membre. Enfin, le chapitre de l’énergie ne peut être ouvert tant que la Turquie empêche la République de Chypre d’exercer ses droits souverains dans sa zone économique exclusive."@fr8
". A Törökország-ellenes álláspont egy fontos kérdés, amelyről a bővítés keretei között fogunk beszélni az Európai Tanács decemberi ülésén. A teljes integrációt támogatjuk, tekintettel arra, hogy ennek a célkitűzésnek ösztönző erőként kell hatnia a reformokra és a fontos kérdéseket érintő politikai változásokra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Törökország még mindig nem tett eleget az EU-val és az összes tagállammal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek. Haladéktalanul hozzá kell látnia kötelezettségvállalásai teljesítéséhez, ellenkező esetben nem fog sértetlenül túljutni a decemberi értékelésen. Az értékelés alapját képező kötelezettségvállalásokat és határidőket a december 6-i következtetések tartalmazzák. Ezek között szerepel a kiegészítő jegyzőkönyv alkalmazása, a Ciprusi Köztársaság elismerése és a vele való kétoldalú kapcsolatok javítása, valamint a ciprusi kérdés rendezési folyamatára vonatkozó konstruktív álláspont. Abszurd, hogy miközben integrációra és a szabályozó szerep betöltésére törekszik a térségben, Törökország továbbra is megsérti a nemzetközi jogot és az Európai Unió alapját képező elveket azáltal, hogy megszálló csapatokat tart fenn egy tagállamban. Végezetül, az energiaügyi fejezetet egészen addig nem lehet megnyitni, amíg Törökország akadályozza a Ciprusi Köztársaságot abban, hogy gyakorolhassa szuverén jogait a kizárólagos gazdasági övezetében."@hu11
"La resistenza nei confronti della Turchia è un argomento di primaria importanza che sarà discusso, nel quadro dell’allargamento, al Consiglio europeo di dicembre. Siamo a favore di una piena integrazione, tenuto conto che questo obiettivo deve essere la forza trainante per le riforme e per un cambiamento politico su materie importanti. Vorremmo sottolineare che la Turchia non ha ancora onorato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Unione europea e di tutti gli Stati membri. Deve iniziare con l’onorare i suoi impegni fin d’ora, altrimenti non uscirà indenne dalla valutazione in dicembre. Gli impegni sui quali sarà valutata e il calendario sono contenuti nelle conclusioni del dicembre 2006. Essi comprendono l’applicazione del protocollo aggiuntivo, il miglioramento delle relazioni bilaterali con la Repubblica di Cipro e il suo riconoscimento, nonché una posizione costruttiva sulle procedure per risolvere la questione cipriota. E’ assurdo che, mentre cerca l’integrazione e un ruolo di stabilizzatore nella regione, la Turchia continui a infrangere il diritto internazionale e i principi sui quali si fonda l’Unione europea, mantenendo le truppe di occupazione in uno Stato membro. Infine, il capitolo energia non può essere aperto finché la Turchia impedirà alla Repubblica di Cipro l’esercizio dei diritti di sovranità nella sua zona economica esclusiva."@it12
"Pasipriešinimas Turkijai yra svarbiausias klausimas, kuris gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime bus svarstomas kaip plėtros klausimas. Palaikome visišką integraciją, nes manome, kad šis tikslas turi būti reformų ir politikos pokyčių svarbiais klausimais varomoji jėga. Norėtume atkreipti dėmesį, kad Turkija iki šiol nesilaikė savo sutartinių įsipareigojimų ES ir visoms valstybėms narėms. Ji privalo tučtuojau pradėti laikytis įsipareigojimų, nes kitaip gruodžio mėn. atliekant vertinimą nukentės. Įsipareigojimai, pagal kuriuos ji bus vertinama, ir terminai pateikiami 2006 m. gruodžio mėn. išvadose. Pvz., papildomo protokolo taikymas, geresni dvišaliai santykiai ir Kipro Respublika ir jos pripažinimas bei dalykiška pozicija Kipro klausimo sprendimo procedūros atžvilgiu. Absurdiška, kad nors ir siekdama integracijos bei vaidinti reguliuojamąjį vaidmenį regione, laikydama okupacinę kariuomenę valstybėje narėje Turkija toliau pažeidinėja tarptautinę teisę ir principus, kuriais grindžiama ES. Galiausiai energetikos skyriaus negalima atidaryti tol, kol Turkija trukdys Kipro Respublikai naudotis savo suvereniomis teisėmis savo išskirtinėje ekonominėje zonoje."@lt14
"Vissvarīgākais jautājums ir nostāja attiecībā uz Turciju, kas paplašināšanās kontekstā decembrī tiks apspriests Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē. Mēs atbalstām pilnīgu integrāciju, uzskatot, ka šim mērķim ir jābūt virzītājspēkam reformu īstenošanā un politikas maiņā svarīgos jautājumos. Mēs gribam norādīt, ka Turcija joprojām nav izpildījusi savas līgumsaistības pret ES un visām dalībvalstīm. Turcijai nekavējoties jāsāk pildīt savas saistības, pretējā gadījumā tai būs nopietnas problēmas decembra izvērtēšanā. Eiropadomes 2006. gada decembra secinājumos ir noteiktas Turcijas saistības, kuru izpilde tiks vērtēta, kā arī to izpildes termiņi. Šajās saistībās ir ietverta Papildprotokola piemērošana, divpusējo attiecību ar Kipru uzlabošana, tostarp Kipras Republikas atzīšana, kā arī konstruktīva nostāja attiecībā uz procedūru, lai atrisinātu Kipras jautājumu. Ir absurdi, ka, cenšoties panākt integrāciju un regulējošu nozīmi šajā reģionā, Turcija vienlaikus turpina pārkāpt starptautiskos tiesību aktus un ES pamatprincipus, saglabājot dalībvalstī okupācijas spēkus. Visbeidzot, mēs nevaram sākt sarunas par enerģētikas nodaļu, kamēr Turcija neļauj Kiprai īstenot savas suverēnās tiesības tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā."@lv13
"Η στάση έναντι της Τουρκίας είναι σημαντικότατο ζήτημα που θα συζητηθεί στα πλαίσια της πολιτικής της διεύρυνσης, στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο. Στηρίζουμε την πλήρη ένταξη θεωρώντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να αποτελεί κινητήριο δύναμη για μεταρρυθμίσεις και αλλαγή πολιτικής σε σημαντικά ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ και όλων των κρατών μελών. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της. Διαφορετικά δεν μπορεί να περάσει αλώβητη από την αξιολόγηση του Δεκεμβρίου. Οι δεσμεύσεις, επί των οποίων θα αξιολογηθεί και το χρονικό ορόσημο, προκύπτουν από τα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2006. Συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου, την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την εποικοδομητική της στάση στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Είναι παράλογο, ενώ επιδιώκει την ένταξη καθώς και ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή, η Τουρκία να συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, διατηρώντας κατοχικά στρατεύματα σε κράτος μέλος. Τέλος, το κεφάλαιο της ενέργειας δεν μπορεί να ανοίξει ενόσω η Τουρκία παρεμποδίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, από του να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη."@mt15
"De houding van Turkije is een zeer belangrijk vraagstuk en zal tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in december besproken worden in het kader van het uitbreidingsbeleid. Wij geven steun aan volledige toetreding omdat wij van mening zijn dat dit doel een drijfveer zal zijn tot hervormingen en beleidsverandering bij belangrijke vraagstukken. Wij wijzen erop dat Turkije de jegens de EU en alle lidstaten aangegane verdragsverplichtingen nog steeds niet nakomt. Turkije moet onmiddellijk zijn verbintenissen nakomen. Anders zal het niet zonder kleerscheuren door de beoordeling van december komen. De verbintenissen waarop Turkije beoordeeld zal worden en de termijnen vloeien voort uit de conclusies van december 2006. Onder deze verbintenissen vallen ook de toepassing van het aanvullend protocol, de normalisering van de bilaterale betrekkingen en de erkenning van de Cyprische Republiek, evenals een opbouwende houding bij de oplossing van de kwestie-Cyprus. Het is absurd dat Turkije enerzijds streeft naar toetreding en een toonaangevende rol wil spelen in het gebied en anderzijds het internationaal recht en de grondbeginselen van de EU blijft schenden door een bezettingsmacht in een lidstaat te handhaven. Tot slot kan het energiehoofdstuk niet geopend worden zolang Turkije de Cyprische Republiek belet haar soevereine rechten in haar exclusieve economische zone uit te oefenen."@nl3
"Stanowisko przeciwne Turcji to najważniejsza kwestia, która zostanie omówiona w ramach rozszerzenia na szczycie Rady Europejskiej w grudniu. Popieramy pełną integrację, pamiętając, że ten cel musi stanowić siłę napędową polityki reform i zmian w ważnych kwestiach. Zaznaczamy, że Turcja nadal nie wywiązała się ze swoich umownych zobowiązań wobec UE oraz wszystkich państw członkowskich. Musi ona natychmiast rozpocząć wypełnianie tych zobowiązań, gdyż w przeciwnym razie odbije się to na wynikach jej grudniowej oceny. Zobowiązania, na podstawie których będzie oceniana oraz terminy znajdują się we wnioskach z grudnia 2006 roku. Obejmują one zastosowanie dodatkowego protokołu, lepsze stosunki dwustronne z Republiką Cypru oraz jej uznanie i konstruktywne stanowisko w sprawie procedury rozwiązania problemy cypryjskiego. Zakrawa na absurd, że dążąc do integracji i roli regulującej w tym obszarze, Turcja nadal łamie prawo międzynarodowe oraz zasady stanowiące podstawę UE, utrzymując oddziały okupujące w innym państwie członkowskim. Wreszcie rozdział energetyczny, który nie może zostać otwarty tak długo, jak długo Turcja będzie uniemożliwiać Republice Cypru korzystanie ze jej suwerennych praw w wyłącznej strefie ekonomicznej."@pl16
"A posição contra a Turquia é uma questão de extrema importância que vai ser discutida, no âmbito da política de alargamento, na Cimeira do Conselho Europeu em Dezembro. Apoiamos a sua adesão total, considerando que esse objectivo deve constituir uma força motriz para a realização de reformas e uma mudança de política em matérias importantes. Gostaríamos de salientar que a Turquia ainda não honrou os compromissos contratuais que assumiu perante a UE e todos os Estados-Membros. Impõe-se que este país comece imediatamente a honrar esses compromissos, pois de outro modo não sairá incólume da avaliação de Dezembro. Os compromissos relativamente aos quais a Turquia vai ser avaliada e o prazo estão contidos nas conclusões de Dezembro de 2006 e incluem a aplicação do Protocolo Adicional, a normalização das relações bilaterais com a República de Chipre e o seu reconhecimento, e a adopção de uma atitude construtiva no processo de resolução da questão cipriota. É um absurdo que, enquanto ambiciona alcançar a adesão e assumir um papel regulador na região, a Turquia continue a infringir o direito internacional e os princípios fundadores da UE, mantendo tropas de ocupação num Estado-Membro. Por último, não se pode abrir o capítulo da energia enquanto a Turquia impedir a República de Chipre de exercer os seus direitos soberanos na sua zona económica exclusiva."@pt17
"Poziţia împotriva Turciei este o chestiune foarte importantă care va fi discutată, în cadrul extinderii, la summitul-ul Consiliului European din decembrie. Susţinem integrarea deplină, având în vedere că acest obiectiv trebuie să reprezinte o forţă propulsoare pentru reformă şi pentru schimbarea politicilor referitoare la aspecte importante. Am dori să evidenţiem faptul că Turcia încă nu şi-a onorat obligaţiile contractuale către UE şi către toate statele membre. Trebuie să înceapă să-şi onoreze angajamentele imediat, în mod contrar nu va trece uşor de evaluarea din decembrie. Angajamentele în privinţa cărora va fi evaluată şi termenele sunt incluse în concluziile din decembrie 2006. Acestea includ aplicarea Protocolului adiţional, relaţiile bilaterale îmbunătăţite cu Cipru şi recunoaşterea Republicii Cipru şi o poziţie constructivă faţă de procedura pentru rezolvarea problemei Cipru. Este absurd faptul că, deşi urmăreşte integrarea şi asumarea unui rol de reglementare în zonă, Turcia continuă să încalce dreptul internaţional şi principiile care stau la baza UE, menţinând trupe de ocupaţie într-un stat membru. În sfârşit, capitolul energiei nu poate fi deschis atâta timp cât Turcia împiedică Republica Cipru să-şi exercite drepturile de suverană în spaţiul său economic exclusiv."@ro18
"písomne. Stanovisko k Turecku je najdôležitejšia otázka, o ktorej budeme v rámci rozširovania diskutovať na decembrovom samite Európskej rady. Podporujeme úplnú integráciu, pretože sa domnievame, že tento cieľ musí vytvoriť hnaciu silu pre reformu a zmenu politiky v dôležitých otázkach. Radi by sme zdôraznili, že Turecko stále nerešpektuje zmluvné záväzky voči EÚ a všetkým členským štátom. Okamžite musí začať rešpektovať svoje záväzky, v opačnom prípade neprejde úspešne decembrovým hodnotením. Záväzky, na základe plnenia ktorých bude hodnotené, a ich časový harmonogram sú uvedené v záveroch z decembra 2006. Obsahujú uplatňovanie Dodatkového protokolu, zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Cyprom a uznanie Cyperskej republiky a konštruktívny postoj k procesu riešenia cyperskej otázky. Je absurdné, že v období, keď sa snažíme o integráciu a regulačnú úlohu v tejto oblasti, Turecko zotrvávaním svojich okupačných jednotiek v členskom štáte pokračuje v porušovaní medzinárodného práva a princípov, na ktorých je založená EÚ. Nakoniec energetická kapitola nemôže byť otvorená, pokiaľ Turecko neprestane brániť Cyperskej republike v uplatňovaní zvrchovaných práv v jej výhradnej hospodárskej zóne."@sk19
"Nasprotovanje Turčiji je pomembno vprašanje, o katerem se bo v okviru širitve razpravljalo decembra na vrhu Evropskega sveta. Podpiramo polno vključitev, vendar mora ta cilj biti del gonilne sile reform in spremembe politike pri pomembnih vprašanjih. Želimo poudariti, da Turčija še ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti do EU in vseh držav članic. Svoje zaveze mora začeti izpolnjevati takoj, sicer ocenjevanja v decembru ne bo prestala brez posledic. Zaveze, na podlagi katerih bo ocenjevana, in časovni okvir so opredeljeni v sklepih iz decembra 2006. Ti vključujejo uporabo dodatnega protokola, izboljšanje dvostranske odnose in priznanje Republike Cipra ter konstruktivno stališče o postopku reševanja ciprskega vprašanja. Smešno je, da Turčija, ki si prizadeva za vključitev in regulativno vlogo na tem območju, obenem še naprej krši mednarodno pravo in načela, na katerih je utemeljena EU, s tem ko v državi članici še naprej zadržuje zasedbeno vojsko. Kar zadeva poglavje o energiji, ga ni mogoče odpreti, vse dokler Turčija ne bo nehala preprečevati Republiki Ciper izvajanja njenih suverenih pravic v njeni izključni ekonomski coni."@sl20
"Motståndet mot Turkiet är en mycket viktig fråga som kommer att diskuteras vid toppmötet med Europeiska rådet i december, inom ramen för utvidgningen. Vi är för full integration, eftersom detta mål måste vara en drivkraft för reformer och politiska förändringar i viktiga frågor. Vi vill påpeka att Turkiet ännu inte har uppfyllt sina avtalsmässiga skyldigheter gentemot EU och alla medlemsstaterna. Landet måste omedelbart börja fullgöra sina åtaganden, annars kommer det inte att klara utvärderingen i december helskinnat. De åtaganden som kommer att utvärderas framgår, liksom tidtabellen, av slutsatserna från december 2006. Några exempel är tillämpningen av tilläggsprotokollet, förbättrade bilaterala förbindelser med och erkännande av Republiken Cypern och en konstruktiv inställning till förfarandet för att lösa Cypernfrågan. Det är absurt att Turkiet samtidigt som det strävar efter integration och en tillsynsroll i området fortsätter att bryta mot internationell rätt och de principer som EU bygger på genom att hålla ockupationsstyrkor i en medlemsstat. Slutligen kan inte energikapitlet öppnas så länge Turkiet hindrar Republiken Cypern att utöva sina suveräna rättigheter i dess exklusiva ekonomiska zon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph