Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-317"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-317"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, let me try to be brief. The western Balkans were taken up by a number of speakers, and rightly so. Let me assure you that we are aware of the issues of Kosovo, and of the need to move forward with them, taking some of the issues that we have inside our Union into account as well. Bosnia has been taken up by several people, such as Mrs Pack and Mr Swoboda, and let me just make a couple of remarks there. I have spent four full days this year engaging with the political leadership of Bosnia, trying to move them forward and trying to tell them the dangers of slipping behind when the rest of the region is moving ahead. I have probably done too much because at the end of the day, as Mrs Pack said, they have to do this by themselves. It is their country, not our country, but we also have the duty to tell them that, if they do not do it, the rest of the region will move ahead and that will not be good for their country. That is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do. Our process of enlargement, as everyone has been pointing out, is performance-based. It requires reforms. It requires reconciliation. And that applies to each and every one. It did apply to Sweden once upon a time, and we managed. It applies to each and every one. As to the gentleman who was interested in engaging in debate, I did notice that there were a number of – mainly – gentlemen from the Far Right up there who had their reservations on Turkey, to put it in the mildest possible terms. If I understood the argument, it was that Turkey is too large, too complicated and too Muslim. If you read Article 49 of the treaty, and that is what we have to base our policies on, it does not make any exceptions for big countries, it does not make any exceptions for complicated cases, and it has no religious criteria. So that is what we have to abide by. I listened to the moving words on the Christian heritage, and there is much truth in that. All the Catholics and Orthodox or Protestants and Anglicans might interpret that in very different ways, but I would caution against defining the Jewish heritage out of Europe. They are not Christians, but they are, with all of the problems in our history, also part of our Europe of the past, the present and the future. I would also argue that it would equally be a mistake to define citizens of Muslim faith, be they inside our existing Member States, be they in Bosnia, be they somewhere else or be they in Turkey, and exclude them from the applicability of Article 49 of the treaty. I think that would be a mistake. I listened with interest in that respect to Mrs Koppa representing Greece in her comments on both the challenges in the western Balkans and reconciliation with Turkey, and I have noted the steps and statements made by Prime Minister Papandreou lately. First, if this is appropriate from the Presidency point of view, I join those Members who have paid tribute to Commissioner Rehn for the work that he has done over the past five years. Much has been achieved. It may be good for your successor that there is still something left to do, but much has been done. Could I just finally pick up one of my favourite items. Someone mentioned, as sometimes happens in this debate, the question of absorption capacity – that we simply cannot absorb too many countries. I do not like the word. I do not see our Union as ‘absorbing’ nations. I do not know if we have absorbed Britain. And I do not know if France wants to be absorbed. And I hope Sweden will never be absorbed. I see our Union as enriching the countries when we enter, and I have yet to see an enlargement that has made our Union weaker. Every single enlargement, although it has been difficult, has made our Union stronger, has made it richer, has made it more ambitious, and I for one do not belong to those who believe that history has come to an end. Article 49 applies. Finally, one of the gentlemen said there are other countries as well that we have not debated on. That is true. Article 49 applies to each and every European country, including those that have not yet been mentioned in the debate today. I also express our appreciation for the very broad support for the policy of enlargement that has been expressed throughout this debate by all of the representatives of all of the major political factions here. I think that is a source of strength. I did listen to the debate. You are not part of one of the major groups. I am sorry about that. Mr Severin was one of those who mentioned that this is a process that we must also anchor in the hearts and minds of people. I do agree with that, but we should also recognise that this requires determined political leadership by each and every one of us. If you look back on the history of our Union, it is easy to note that very little in the history of European integration has happened because of some sudden groundswell of public opinion demanding it. Nearly everything has been the result of visionary, far-sighted, often difficult and demanding political leadership, but we have also subsequently won the support of our citizens for what we are doing. I said that I was Prime Minister of my country when we entered the European Union. We fought a very bitter referendum campaign. We won that narrowly. We had public opinion against the European Union for quite some time. We are now, if you look at the public opinion polls, one of the more Euro-positive countries in Europe. It took political leadership to achieve that. It does not happen by itself. Let me also say, when we go to the more difficult areas of Europe, that reconciliation is not easy. That requires a lot of that leadership, and reconciliation has yet to be fully achieved in all parts of Europe."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, pokusím se být stručný. Někteří řečníci se zabývali západním Balkánem, a zcela oprávněně. Chci vás ujistit, že jsme si vědomi problémů Kosova a potřeby dosáhnout v nich pokroku, a přitom je nutné zohlednit i některé otázky, které máme uvnitř naší Unie. Někteří poslanci, například paní Packová a pan Swoboda, se zabývali otázkou Bosny, a chtěl bych k tomu říci pár poznámek. Letos jsem strávil celé čtyří dny schůzkami s politickým vedením Bosny, snažil se je přimět k pokroku a snažil se jim vysvětlit nebezpečí spojená se sklouzáváním zpět, zatímco většina tohoto regionu směřuje kupředu. Asi jsem se snažil přespříliš, protože koneckonců, jak řekla paní Packová, to musí udělat oni sami. Je to jejich země, ne naše země, ale my jsme povinni jim také říci, že pokud to neudělají, zbytek regionu se jim vzdálí, a to pro jejich zemi nebude dobré. O to jsme se tedy snažili, a do určité míry se i nadále snažíme. Náš proces rozšíření, jak všichni zdůraznili, je postaven na dosažených výsledcích. Vyžaduje reformy. Vyžaduje usmíření. A to platí pro každého bez výjimky. Kdysi to platilo pro Švédsko, a my jsme to dokázali. Platí to pro každého bez výjimky. Pokud jde o pána, který se chtěl zapojit do rozpravy, nevšiml jsem si, že by tu bylo několik – zejména – pánů z krajní pravice, kteří by měli, abych se vyjádřil co nejjemnějším způsobem, výhrady k Turecku. Pokud jsem ten argument pochopil, bylo to o tom, že Turecko je příliš velké, příliš složité a příliš muslimské. Jestliže jste četl článek 49 Smlouvy, a právě z něho musí naše politika i nadále vycházet, nestanoví se tam žádné výjimky pro velké země, nestanoví se tam žádné výjimky pro složité případy a nejsou tam žádná náboženská kritéria. A tím se musíme řídit. Slyšel jsem dojemná slova o křesťanském dědictví, a je v nich mnoho pravdy. Všichni katolíci a pravoslavní nebo protestanti a anglikáni by to možná interpretovali velmi rozdílnými způsoby, ale varoval bych před tím, aby bylo židovské dědictví vyčleňováno mimo Evropu. Nejsou to křesťané, ale i oni, se všemi těmi problémy v našich dějinách, jsou součástí naší Evropy minulosti, současnosti i budoucnosti. Chtěl bych také podotknout, že stejně tak by bylo chybou vyčleňovat občany muslimského vyznání, ať už žijí v našich stávajících členských státech, anebo v Bosně, kdekoli jinde nebo v Turecku, a vylučovat je z působnosti článku 49 Smlouvy. Myslím si, že by to byla chyba. V této souvislosti jsem se zájmem vyslechl paní Koppaovou, zastupující Řecko, a její poznámky o výzvách na západním Balkáně a o usmíření s Tureckem, a zaznamenal jsem kroky a prohlášení předsedy vlády Papandreoua z posledního období. Za prvé, je-li to z hlediska předsednictví vhodné, připojuji se k poslancům, kteří vyslovili uznání komisaři Rehnovi za práci, kterou odvedl za posledních pět let. Je toho mnoho, čeho bylo dosaženo. Pro Vašeho nástupce bude možná dobré, že je zde stále něco, co ještě zbývá udělat, ale mnohé bylo vykonáno. A nakonec bych se chtěl zmínit o jednom ze svých oblíbených témat. Kdosi, jak už se to v této rozpravě někdy stane, se zmínil o otázce absorbční schopnosti – že prostě nemůžeme absorbovat příliš mnoho zemí. Já to slovo nemám rád. Nemyslím si, že naše Unie země „absorbuje“. Nevím, zda jsme absorbovali Británii. A nevím, zda chce Francie být absorbována. A doufám, že Švédsko nikdy nebude absorbováno. Myslím si, že naše Unie, když do ní vstupujeme, tyto země obohacuje, a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by některé rozšíření naši Unii oslabilo. Každé jednotlivé rozšíření, jakkoli bylo obtížné, učinilo naši Unii silnější, učinilo ji bohatší, učinilo ji ambicióznější, a já sám nepatřím mezi ty, kdo věří, že dějiny skončily. Článek 49 je platný. A konečně, jeden pán zde řekl, že existují i jiné země, o kterých jsme ještě nediskutovali. To je pravda. Článek 49 je platný pro každou evropskou zemi bez výjimky, včetně těch, které v dnešní rozpravě nebyly zmíněny. Oceňuji také velmi širokou podporu politiky rozšíření, kterou zde v průběho této rozpravy vyjádřili všichni představiteli všech hlavních politických skupin. Myslím, že to je zdroj síly. “ Rozpravu jsem poslouchal. Vy nepatříte do některé z hlavních skupin. Je mi líto. Pan Severin byl jedním z těch, kdo se zmínili o tom, že to je proces, který musíme ukotvit také v srdcích a myslích lidí. S tím souhlasím, ale měli bychom také uznat, že to od každého z nás bez výjimky vyžaduje cílevědomé politické vedení. Ohlédnete-li se zpět do historie naší Unie, lze si snadno povšimnout, že jen velmi málo v dějinách evropské integrace se přihodilo v důsledku náhlého vzestupu veřejného mínění, které by to požadovalo. Téměř vše bylo výsledkem vizionářského, prozíravého, někdy obtížného a náročného politického vedení, ale následně jsme museli získat také podporu našich občanů pro to, co děláme. Řekl jsem, že jsem byl předsedou vlády své země v době, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Před referendem jsme vybojovali velmi tvrdou kampaň. Vyhráli jsme těsnou většinou. Naše veřejné mínění bylo dost dlouho proti Evropské unii. A podíváte-li se na průzkumy veřejného mínění dnes, jsme jednou z euro-pozitivnějších zemí v Evropě. K tomu, abychom toho dosáhli, bylo zapotřebí politické vedení. Samo se to nestane. Chtěl bych také říci, že když přicházíme do obtížnějších oblastí Evropy, není usmíření snadné. Vyžaduje to mnoho takového vedení, a usmíření přece musí být úplné ve všech částech Evropy."@cs1
"Fru formand! Jeg vil forsøge at gøre det kort. Vestbalkan er med rette blevet nævnt af flere talere. Jeg kan forsikre Dem, at vi er opmærksomme på problemerne med Kosovo og på behovet for at komme videre med dem – også under hensyntagen til nogle af de problemer, vi har i EU. Bosnien er blevet nævnt af flere, herunder fru Pack og hr. Swoboda, og jeg har kun et par bemærkninger til dette. Jeg har i år brugt fire hele dage sammen med Bosniens politiske ledelse i et forsøg på at skabe fremskridt og fortælle dem om farerne ved at komme bagefter, når resten af regionen bevæger sig fremad. Jeg har sikkert gjort for meget, fordi de, når alt kommer til alt, selv skal gøre dette, som fru Pack sagde. Det er deres land, ikke vores, men vi har også pligt til at fortælle dem, at resten af regionen bevæger sig fremad, og at det ikke vil være godt deres land, hvis de ikke kommer med. Det er, hvad vi har forsøgt at gøre og i et vist omfang stadig forsøger at gøre. Vores udvidelsesproces er, som alle har påpeget, præstationsbaseret. Den kræver reformer. Den kræver forsoning. Og det gælder for alle uden undtagelse. Det gjaldt engang også for Sverige, og vi klarede det. Det gælder for alle uden undtagelse. Med hensyn til det medlem, der var interesseret i at deltage i forhandlingen, bemærkede jeg, at der var en række medlemmer – primært mænd – fra den yderste højrefløj, der mildt sagt havde visse forbehold over for Tyrkiet. Hvis jeg forstod argumentet korrekt, var det, at Tyrkiet er for stort, for kompliceret og for muslimsk. Hvis De læser traktatens artikel 49, og det er grundlaget for vores politikker, gøres der ingen undtagelser for store lande. Der gøres ingen undtagelser for komplicerede tilfælde, og der opstilles ingen religiøse kriterier. Det er altså, hvad vi skal overholde. Jeg lyttede til de bevægende ord om den kristne arv, og en stor del af det er sandt. Alle katolikker og ortodokse eller protestanter og anglikanere vil muligvis fortolke det på en anden måde, men jeg vil advare mod at definere den jødiske arv ud af Europa. De er ikke kristne, men de er med alle de problemer, vi har oplevet gennem historien, også en del af vores europæiske fortid, nutid og fremtid. Jeg vil også påstå, at det ligeledes ville være en fejl at definere borgere af muslimsk tro, uanset om de er bosiddende i de nuværende medlemsstater, i Bosnien, i et andet land eller i Tyrkiet, og udelukke dem fra anvendelsesområdet for traktatens artikel 49. Det ville være en fejl. Jeg lyttede i den forbindelse med interesse til fru Koppa fra Grækenland og hendes bemærkninger om udfordringerne i landene på Vestbalkan og forsoningen med Tyrkiet, og jeg har bemærket de nylige foranstaltninger og erklæringer fra premierminister Papandreou. For det første vil jeg, hvis det er passende for formandskabet, tilslutte mig de medlemmer, der har hyldet kommissær Rehn for det arbejde, han har udført i de sidste fem år. Der er opnået meget. Det er måske godt nok for Deres efterfølger, at der stadig er noget at gøre, men meget er blevet gjort. Til sidst vil jeg nævne et af mine favoritemner. Et medlem nævnte, som det til tider sker i denne forhandling, spørgsmålet om absorptionskapacitet – at vi simpelthen ikke kan absorbere så mange lande. Jeg kan ikke lide ordet. EU "absorberer" efter min mening ikke nationer. Jeg ved ikke, om vi har absorberet Det Forenede Kongerige. Og jeg ved ikke, om Frankrig ønsker at blive absorberet. Og jeg håber, at Sverige aldrig vil blive absorberet. EU beriger efter min mening landene, når vi tiltræder, og jeg har endnu ikke set en udvidelse, der har gjort EU svagere. Hver eneste udvidelse har, selv om den har været vanskelig, gjort EU stærkere, rigere og mere ambitiøs, og jeg er bestemt ikke en af dem, der mener, at den historie nu er afsluttet. Artikel 49 gælder. Endelig sagde et medlem, at der er andre lande, som vi ikke har drøftet. Det er rigtigt. Artikel 49 gælder for alle europæiske lande uden undtagelse, herunder lande, der endnu ikke er nævnt i dagens forhandling. Jeg vil også udtrykke vores taknemmelighed for den meget brede støtte til udvidelsespolitikken, som alle repræsentanterne for de største politiske grupper har givet udtryk for under denne forhandling. Det er efter min mening en kilde til styrke. Jeg lyttede til forhandlingen. De er ikke medlem af en af de største grupper. Det beklager jeg. Blandt andre hr. Severin nævnte, at dette er en proces, som vi også skal forankre i befolkningens hjerte og bevidsthed. Det er jeg enig i, men vi skal anerkende, at det kræver målrettet politisk lederskab fra hver eneste af os. Hvis vi ser tilbage på EU's historie, er det tydeligt, at kun en meget lille del af den europæiske integration er sket på grundlag af overvældende folkekrav. Næsten alt har været resultatet af et visionært, fremsynet og ofte vanskeligt og krævende politisk lederskab, men vi har også efterfølgende vundet borgernes støtte til det, vi gør. Jeg sagde, at jeg var statsminister i mit land, da vi tiltrådte EU. Vi udkæmpede en meget bitter valgkamp i forbindelse med folkeafstemningen. Vi vandt den snævert. Den offentlige mening var i nogen tid imod EU. Hvis man ser på de offentlige meningsmålinger, er vi nu et af de mere EU-positive lande i Europa. Det krævede politisk lederskab at nå hertil. Det sker ikke af sig selv. Hvad angår de mere problemfyldte dele af Europa, er forsoning ikke let. Det kræver meget af lederskabet, og forsoning er endnu ikke opnået fuldt ud i alle dele af Europa."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte mich kurz fassen. Der westliche Balkan wurde von einer Reihe von Rednern aufgegriffen, und dies zu Recht. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass uns die Probleme des Kosovo durchaus bewusst sind, und auch die Notwendigkeit, diesbezüglich Fortschritte zu machen, auch unter Berücksichtigung einiger der unionsinternen Probleme. Bosnien wurde von einigen Rednern angesprochen, wie beispielsweise Frau Pack und Herrn Swoboda, und darauf möchte ich kurz eingehen. Ich habe dieses Jahr vier ganze Tage in Gesprächen mit der politischen Führung von Bosnien zugebracht und versucht, sie voranzubringen und ihnen die Gefahren des Zurückbleibens zu vermitteln, wenn der Rest der Region vorankommt. Ich habe wahrscheinlich zu viel getan, denn letztendlich, wie Frau Pack sagte, müssen sie dies allein schaffen. Es ist ihr Land, nicht unseres, aber wir haben die Pflicht, ihnen zu sagen, dass wenn sie es nicht tun, der Rest der Region an ihnen vorbeiziehen wird, und dass dies für ihr Land nicht gut ist. Dies haben wir versucht zu tun und versuchen es zu einem bestimmten Grad noch immer. Unser Prozess der Erweiterung ist, wie jeder betont hat, leistungsorientiert. Er erfordert Reformen. Er erfordert Aussöhnung. Und er gilt für jeden Einzelnen. Er galt einst für Schweden und wir haben es geschafft. Er gilt für jeden Einzelnen. Hinsichtlich des Herren, der gern an der Debatte teilnehmen wollte, ich habe durchaus bemerkt, dass eine Reihe von – im Wesentlichen – Herren der Extremen Rechten anwesend war, die, um es vorsichtig auszudrücken, ihre Bedenken in Bezug auf die Türkei hatten. Wenn ich das Argument richtig verstanden habe, ist die Türkei zu groß, zu kompliziert und zu muslimisch. Wenn Sie den Artikel 49 des Vertrages gelesen hätten - und darauf müssen wir unsere Politiken begründen - macht er keine Ausnahme für große Länder, und keine Ausnahme für komplizierte Fälle und er umfasst auch keine religiösen Kriterien. Daran müssen wir uns also halten. Ich habe den bewegenden Worten zum christlichen Erbe zugehört und darin liegt viel Wahrheit. Alle Katholiken und Orthodoxen oder Protestanten und Anglikaner können dies auf unterschiedliche Weise interpretieren, aber ich würde davon abraten, das jüdische Erbe außerhalb Europas anzusiedeln. Sie sind keine Christen, aber sie sind - mit allen Problemen in unserer Geschichte - ebenfalls ein Teil unseres Europas der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich möchte zudem behaupten, dass es gleichermaßen ein Fehler wäre, die Bürger des muslimischen Glaubens, seien sie innerhalb unserer bestehenden Mitgliedstaaten oder in Bosnien, an anderer Stelle oder in der Türkei, zu definieren und sie von der Anwendung des Artikels 49 des Vertrages auszunehmen. Ich denke, dies wäre ein Fehler. Ich habe diesbezüglich mit Interesse Frau Koppa zugehört, die Griechenland in ihren Anmerkungen sowohl zu den Herausforderungen des westlichen Balkans als auch zur Aussöhnung mit der Türkei vertritt, und ich habe die Schritte und Aussagen des Premierministers Papandreou in letzter Zeit zur Kenntnis genommen. Erstens werde ich mich, wenn dies aus Sicht des Vorsitzes angemessen ist, den Mitgliedern anschließen, die Kommissar Rehn für die Arbeit, die er in den letzten fünf Jahren geleistet hat, Anerkennung gezollt haben. Es wurde viel erreicht. Es ist jedoch möglicherweise gut für Ihren Nachfolger, dass noch etwas zu tun bleibt, aber es wurde viel erreicht. Abschließend möchte ich noch kurz auf meine Lieblingspunkte eingehen. Jemand hat, wie dies manchmal in dieser Debatte geschieht, die Frage der Absorptionskapazität erwähnt – dass wir einfach nicht zu viele Länder absorbieren können. Ich mag diesen Begriff nicht. Ich sehe unsere Union nicht als „nationenabsorbierend“. Ich weiß nicht, ob wir Großbritannien absorbiert haben. Und ich weiß nicht, ob Frankreich absorbiert werden will. Und ich hoffe, Schweden wird nie absorbiert werden. Ich sehe unsere Union als Bereicherung für die Länder, die beitreten, und ich habe bisher noch nicht gesehen, dass die Erweiterung unsere Union schwächer gemacht hat. Jede einzelne Erweiterung - wenn auch mit Schwierigkeiten verbunden - hat unsere Union stärker gemacht, reicher, ehrgeiziger, und ich gehöre nicht zu jenen, die glauben, dass die Geschichte bereits zu Ende ist. Der Artikel 49 hat Gültigkeit. Schließlich sagte einer der Herren, dass es auch andere Länder gäbe, über die wir noch nicht debattiert haben. Das stimmt. Der Artikel 49 gilt für jedes einzelne europäische Land, einschließlich jener, die in der heutigen Debatte nicht explizit erwähnt wurden. Ich möchte zudem meine Anerkennung für die äußerst breite Unterstützung für die Politik der Erweiterung ausdrücken, die während dieser Debatte von den Vertretern aller großen politischen Fraktionen hier geäußert wurde. Ich denke, dies ist eine Quelle der Kraft. Ich habe der Debatte zugehört. Sie gehören nicht zu einer der großen Fraktionen. Es tut mir Leid. Herr Severin war einer derjenigen, die erwähnten, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der auch in den Herzen und im Geist der Menschen verankert sein muss. Dem stimme ich zu, wir sollten jedoch auch anerkennen, dass dies entschlossene politische Führungsqualitäten von jedem Einzelnen von uns verlangt. Wenn Sie auf die Geschichte unserer Union zurückblicken, ist leicht zu erkennen, dass nur sehr wenig in der Geschichte der europäischen Integration aufgrund einer plötzlichen Grundströmung der öffentlichen Meinung, die dies verlangt hat, geschehen ist. Fast alles war das Ergebnis von visionärer, vorausschauender, oft schwieriger und anspruchsvoller politischer Führung, aber wir haben schließlich die Unterstützung unserer Bürger, für die wir dies getan haben, errungen. Ich sagte, ich war Premierminister meines Landes, als wir der Europäischen Union beitraten. Wir haben eine sehr erbitterte Volksentscheid-Kampagne geführt. Diese haben wir knapp gewonnen. Die öffentliche Meinung war recht lange gegen die Europäische Union. Und heute sind wir, wenn man die öffentlichen Meinungsumfragen ansieht, eines der europositivsten Länder Europas. Um dies zu erreichen, war politische Führung erforderlich. So etwas geschieht nicht von allein. Lassen Sie mich ferner sagen, was die schwierigeren Gegenden Europas anbelangt, dass eine Aussöhnung nicht einfach ist. Auch dafür ist viel dieser Führungsqualitäten erforderlich, und die vollständige Aussöhnung steht in allen Teilen Europas noch aus."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τα δυτικά Βαλκάνια δικαίως αναφέρθηκαν από πολλούς ομιλητές. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε ενήμεροι για τα ζητήματα του Κοσσυφοπεδίου και για την ανάγκη να δοθεί συνέχεια σε αυτά, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ορισμένα από τα ζητήματα που υφίστανται στο εσωτερικό της Ένωσής μας. Η Βοσνία σχολιάστηκε από αρκετούς, όπως η κ. Pack και ο κ. Swoboda, και επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά. Πέρασα τέσσερις ολόκληρες ημέρες φέτος ασχολούμενος με την πολιτική ηγεσία της Βοσνίας, προσπαθώντας να τους κάνω να προχωρήσουν και επιχειρώντας να τους εξηγήσω τους κινδύνους της οπισθοχώρησης όταν η υπόλοιπη περιοχή προχωρά μπροστά. Έκανα πιθανόν πάρα πολλά διότι στο τέλος, όπως είπε η κ. Pack, πρέπει να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Δική τους χώρα είναι, όχι δική μας, αλλά έχουμε υποχρέωση να τους το πούμε αυτό· αν δεν θέλουν να το κάνουν, η υπόλοιπη περιοχή θα προχωρήσει μπροστά και αυτό δεν θα είναι καλό για τη χώρα τους. Αυτό επιχειρούσαμε να κάνουμε και σε κάποιον βαθμό το κάνουμε ακόμα. Η διαδικασία διεύρυνσής μας, όπως επισημαίνουν όλοι, βασίζεται στην απόδοση. Απαιτεί μεταρρυθμίσεις. Απαιτεί συμβιβασμούς. Και αυτό ισχύει για κάθε χώρα ανεξαιρέτως. Ίσχυε κάποτε και για τη Σουηδία και αντεπεξήλθαμε. Ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Όσο για τον κύριο ο οποίος ενδιαφερόταν να εισέλθει σε διάλογο, παρατήρησα ότι υπήρχε ένας αριθμός κυρίων, κατά βάση, από την Ακροδεξιά πτέρυγα που διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με την Τουρκία, για να το θέσω όσο πιο ήπια γίνεται. Αν αντιλήφθηκα το επιχείρημα, ήταν ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη, πολύ περίπλοκη και πολύ μουσουλμανική. Αν διαβάσατε το άρθρο 49 της Συνθήκης, και σε αυτό πρέπει να βασίσουμε τις πολιτικές μας, δεν θέτει εξαιρέσεις για τις μεγάλες χώρες, δεν θέτει εξαιρέσεις για περίπλοκες περιπτώσεις και δεν περιέχει θρησκευτικά κριτήρια. Με αυτό πρέπει να συμμορφωθούμε. Άκουσα τα συγκινητικά λόγια για τη χριστιανική κληρονομιά, και αυτό είναι πολύ αληθές. Όλοι οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι ή οι Προτεστάντες και οι Αγγλικανοί μπορεί να το ερμηνεύσουν αυτό με πολύ διαφορετικούς τρόπος, αλλά θα συνιστούσα να αποφεύγεται ο ορισμός της εβραϊκής κληρονομιάς από την Ευρώπη. Δεν είναι Χριστιανοί, αλλά είναι, με όλα τα προβλήματα της ιστορίας μας, και μέρος της Ευρώπης μας στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Θα υποστήριζα, επίσης, ότι θα ήταν εξίσου λάθος να ορίζουμε τους πολίτες της μουσουλμανικής πίστης, είτε βρίσκονται στο εσωτερικό των υφιστάμενων κρατών μελών μας, είτε βρίσκονται στη Βοσνία, είτε κάπου αλλού, είτε βρίσκονται στην Τουρκία, και να τους αποκλείουμε από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 της Συνθήκης. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν λάθος. Άκουσα με ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό την εκπροσώπηση εκ μέρους της κ. Κοππά της Ελλάδας στις παρατηρήσεις της τόσο για τις προκλήσεις στα δυτικά Βαλκάνια όσο και για τον συμβιβασμό με την Τουρκία, και σημείωσα τα βήματα και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Παπανδρέου. Πρώτον, αν το θεωρεί πρέπον η Προεδρία, συμφωνώ με τους βουλευτές που απέδωσαν τα εύσημα στον Επίτροπο Rehn για το έργο που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία. Έχουν επιτευχθεί πολλά. Μπορεί να είναι καλό για τον διάδοχό σας το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να γίνουν, πάντως έχουν γίνει πολλά. Επιτρέψτε μου, τέλος, να αναφερθώ σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Κάποιος ανέφερε, όπως συμβαίνει μερικές φορές σε αυτήν τη συζήτηση, το ζήτημα της ικανότητας απορρόφησης – ότι απλώς δεν μπορούμε να απορροφήσουμε πάρα πολλές χώρες. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Δεν θεωρώ ότι η Ένωσή μας «απορροφά» κράτη. Δεν ξέρω αν έχουμε απορροφήσει τη Βρετανία. Δεν γνωρίζω αν η Γαλλία θέλει να απορροφηθεί. Και ελπίζω ότι η Σουηδία δεν θα απορροφηθεί ποτέ. Θεωρώ ότι η Ένωσή μας εμπλουτίζει τις χώρες όταν εντάσσονται σε αυτήν και δεν έχω δει ακόμη καμία διεύρυνση που να έχει αποδυναμώσει την Ένωσή μας. Κάθε διεύρυνση, παρότι ήταν δύσκολη, έκανε την Ένωσή μας ισχυρότερη, την έκανε πλουσιότερη, την έκανε περισσότερο φιλόδοξη, και εγώ τουλάχιστον δεν ανήκω σε όσους πιστεύουν ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Το άρθρο 49 ισχύει. Τέλος, ένας από τους κυρίους ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες για τις οποίες δεν έχουμε συζητήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Το άρθρο 49 ισχύει για κάθε ευρωπαϊκή χώρα ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν αναφερθεί ακόμη στη σημερινή συζήτηση. Εκφράζω, επίσης, την εκτίμησή μας για την πολύ ευρεία υποστήριξη για την πολιτική της διεύρυνσης που εκφράστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης από όλους τους εκπροσώπους όλων των μεγάλων πολιτικών στοιχείων στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι συνιστά πηγή ισχύος. Άκουσα τη συζήτηση. Δεν ανήκετε σε μία από τις μεγάλες Ομάδες. Λυπάμαι για αυτό. Ο κ. Severin ήταν μεταξύ αυτών που ανέφεραν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει, επίσης, να εδραιώσουμε στην καρδιά του λαού. Συμφωνώ με αυτό, αλλά θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό απαιτεί αποφασιστική πολιτική ηγεσία από τον καθένα από εμάς. Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία της Ένωσής μας, είναι εύκολο να παρατηρήσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ λίγα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης λόγω ορισμένων ξαφνικών και μαζικών απαιτήσεων της κοινής γνώμης. Τα πάντα σχεδόν ήταν αποτέλεσμα οξυδερκούς, διορατικής, συχνά δύσκολης και απαιτητικής πολιτικής ηγεσίας. Έχουμε, όμως, κερδίσει κατά συνέπεια την υποστήριξη των πολιτών μας για ό,τι κάνουμε. Είπα ότι ήμουν πρωθυπουργός της χώρας μου όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεξαγάγαμε μια πολύ οδυνηρή εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Κερδίσαμε με πολύ μικρή διαφορά. Η κοινή γνώμη ήταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αρκετό καιρό. Πλέον είμαστε, αν ρίξετε μια ματιά στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, μία από τις πιο θετικές χώρες στην Ευρώπη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκε πολιτική ηγεσία για να επιτευχθεί αυτό. Δεν συμβαίνει αυθαίρετα. Επιτρέψτε μου να πω, επίσης, όσον αφορά τους πιο δύσκολους τομείς της Ευρώπης, ότι ο συμβιβασμός δεν είναι εύκολος. Απαιτεί πολλή ηγεσία και ο συμβιβασμός δεν έχει επιτευχθεί πλήρως σε όλα τα μέρη της Ευρώπης."@el10
"Señora Presidenta, permítame que intente ser breve. Varios oradores han aludido a los Balcanes occidentales, y lo han hecho con acierto. Permítanme asegurarles que somos conscientes de los asuntos relacionados con Kosovo y de la necesidad de avanzar sobre ellos, teniendo en cuenta también algunos de los asuntos internos de nuestra Unión. Bosnia ha sido objeto de comentario por parte de varias personas, como la señora Pack y el señor Swoboda, y permítanme formular simplemente un par de observaciones sobre ese punto. He pasado cuatro días completos este año dialogando con los dirigentes políticos de Bosnia, tratando de hacer que den un paso adelante e intentando advertirlos de los peligros de rezagarse cuando el resto de la región está avanzando. Quizás he hecho demasiado porque, a fin de cuentas, como dijo la señora Pack, ellos tienen que acometer esta tarea por sí mismos. Se trata de su país, no del nuestro, pero también tenemos el deber de decírselo: si no lo hacen, el resto de la región avanzará y la situación no será buena para su país. Eso es lo que hemos estado intentando hacer y, hasta un determinado punto, todavía estamos intentando hacer. Nuestro proceso de ampliación, como todo el mundo ha venido señalando, se basa en la actuación. Requiere reformas, exige reconciliación, y esto es aplicable a todos y cada uno de los interesados. Así se aplicó a Suecia en su momento, y lo logramos. Se aplica a todos y cada uno. En cuanto al caballero que estaba interesado en entablar un debate, sí me he dado cuenta de que había varios caballeros —principalmente— de la extrema derecha ahí arriba que tenían sus reservas con respecto a Turquía, por emplear los términos más suaves posibles. Si he entendido bien el argumento, se trataba de que Turquía fuera demasiado grande, demasiado complicada y demasiado musulmana. Si leen el artículo 49 del Tratado, que es en lo que debemos basar nuestras políticas, éste no plantea excepciones para países grandes, no hace excepciones para casos complicados y no establece ningún criterio religioso. Así pues, a eso es a lo que tenemos que atenernos. He escuchado las conmovedoras palabras sobre la herencia cristiana, y hay mucha verdad en ellas. Todos los católicos y ortodoxos o protestantes y anglicanos podrían interpretarlas de maneras muy diferentes, pero yo haría una advertencia contra la definición de la herencia judía como ajena a Europa. No son cristianos, pero, con todos los problemas de nuestra historia, también forman parte de nuestra Europa del pasado, el presente y el futuro. También defendería que sería asimismo un error definir a los ciudadanos de confesión musulmana, ya se encuentren dentro de nuestros Estados miembros actuales, en Bosnia, en otra parte o en Turquía, y excluirlos del ámbito de aplicación del artículo 49 del Tratado. Creo que eso sería un error. A ese respecto, he escuchado con interés a la señora Koppa en representación de Grecia con sus comentarios tanto sobre los retos planteados en los Balcanes occidentales como sobre la reconciliación con Turquía, y he tomado nota de los avances y declaraciones realizados por el Primer Ministro Papandreou últimamente. En primer lugar, si la Presidencia lo estima oportuno, me uno a aquellos diputados que han rendido tributo al Comisario Rehn por el trabajo que ha realizado en los cinco últimos años. Muchos han sido los logros. Puede que sea bueno para su sucesor que aún quede algo por hacer, pero se ha hecho mucho. Por último, si me lo permiten, me gustaría simplemente retomar uno de mis temas favoritos. Alguien ha mencionado, como ocurre a veces en este debate, la cuestión de la capacidad de absorción —que sencillamente no podemos absorber a demasiados países—. No me gusta la palabra. No veo que nuestra Unión «absorba» naciones. No sé si hemos absorbido al Reino Unido. Tampoco sé si Francia quiere que se la absorba. Asimismo, espero que nunca se absorba a Suecia. Veo que nuestra Unión enriquece a los países cuando ingresamos en ella, y todavía no he visto una ampliación que haya debilitado a nuestra Unión. Cada una de las ampliaciones, si bien ha sido difícil, ha fortalecido a nuestra Unión, la ha enriquecido, la ha hecho más ambiciosa, y yo, por lo pronto, no pertenezco a aquellos que creen que la historia a tocado fin. Cabe aplicar el artículo 49. Finalmente, uno de los caballeros ha dicho que hay otros países también sobre los que no hemos deliberado. Es verdad. El artículo 49 se aplica a todos y cada uno de los países europeos, incluidos aquellos que todavía no se han mencionado en el debate de hoy. También manifiesto nuestro agradecimiento por el apoyo tan amplio a la política de ampliación que a lo largo de este debate han expresado todos los representantes de todas las principales agrupaciones políticas aquí presentes. Creo que dicho apoyo constituye una fuente de fortaleza. Sí he escuchado el debate. Usted no forma parte de ninguno de los grupos principales. Lo siento. El señor Severin ha sido uno de los que han mencionado que éste es un proceso que también debemos anclar en los corazones y las mentes de las personas. Estoy de acuerdo, pero deberíamos reconocer también que esto requiere un liderazgo político decidido por parte de todos y cada uno de nosotros. Si observan la historia de nuestra Unión, es fácil darse cuenta de que muy pocos son los acontecimientos que han ocurrido en la historia de la integración europea debido a una corriente repentina de opinión pública que los solicitara. Casi todo ha sido resultado de un liderazgo político visionario, clarividente, a menudo difícil y exigente, pero posteriormente también nos hemos ganado el apoyo de nuestros ciudadanos a lo que estamos haciendo. Dije que yo era Primer Ministro de mi país cuando ingresamos en la Unión Europea. Libramos una campaña de referéndum encarnizada. La ganamos por poco margen. Tuvimos a la opinión pública en contra de la Unión Europea durante bastante tiempo. Sin embargo, ahora, si consultan las encuestas de opinión pública, comprobarán que somos uno de los países más europeístas del continente. Costó liderazgo político conseguirlo. No es algo que suceda de por sí. Permítanme decir también, al abordar las zonas más difíciles de Europa, que la reconciliación no es fácil. Ésta requiere mucho liderazgo como el mencionado y todavía ha de alcanzarse plenamente en todas las partes de Europa."@es21
"Austatud juhataja, ma püüan teha lühidalt. Paljud kõnelejad võtsid õigustatult üles Lääne-Balkani riikide küsimuse. Lubage mul teile kinnitada, et me oleme teadlikud Kosovoga seotud probleemidest ja vajadusest liikuda Kosovoga edasi, võttes arvesse ka mõningaid liidu sees esinevaid probleeme. Mitmed kõnelejad, näiteks Doris Pack ja Hannes Swoboda, rääkisid Bosniast. Lubage mul sel teemal teha paar märkust. Ma olen sel aastal pühendanud neli täistööpäeva Bosnia juhtpoliitikutega suhtlemisele, et püüda neid edasi suunata ja üritada neile selgitada ohte, mis kaasnevad tagasilibisemisega ajal, kui kogu ülejäänud piirkond liigub edasi. Ilmselt olen ma teinud liiga palju, sest lõppude lõpuks peavad nad seda ise tegema, nagu ütles ka Doris Pack. See on nende, mitte meie riik, kuid meie ülesanne on neile öelda, et kui nad seda ei tee, liigub ülejäänud piirkond edasi ja see ei ole nende riigi jaoks hea. Seda me oleme püüdnud teha ja teatud määral püüame seda teha praegugi. Meie laienemisprotsessi aluseks on saavutatud tulemused, nagu kõik on märkinud. See eeldab reforme. See eeldab leppimist. Ja see kehtib eranditult kõigi kohta. Kunagi kehtis see Rootsi kohta ja meie saime hakkama. See kehtib kõigi kohta. Mis puudutab härrasmeest, kes ilmutas huvi arutelu algatamise suhtes, siis ma panin tähele, et palju – peamiselt paremäärmuslaste seas – oli neid, kel on Türgi ühinemise suhtes reservatsioone – kui võimalikult leebelt väljenduda. Minu arusaamist mööda oli nende argumendiks, et Türgi on liiga suur, liiga keeruline ja liiga islamiusku. Kui te loete lepingu artiklit 49 – ja sellest artiklist peab meie poliitika lähtuma –, siis näete, et selles ei tehta erandeid suurtele riikidele ega keerulistele juhtumitele ja see ei sisalda usulisi kriteeriume. Nii et me peame sellest kinni pidama. Ma kuulsin liigutavaid sõnu kristliku pärandi kohta ja neis oli palju tõde. Kõik katoliiklased ja õigeusklikud või protestandid ja anglikaanid võivad seda väga erinevalt tõlgendada, kuid ma tahaksin hoiatada juudi kultuuripärandi Euroopast väljajätmise eest. Nad ei ole küll kristlased, kuid nad on kõiki meie ajaloolisi probleeme arvestades osa Euroopa minevikust, olevikust ja tulevikust. Ma väidaksin ka, et sama suur viga oleks eraldi määratleda islamiusku kodanikud – olgu praegustes liikmesriikides, Bosnias, mõnes muus riigis või Türgis – ja jätta nad lepingu artikli 49 kohaldamisalast välja. Ma leian, et see oleks viga. Sellega seoses kuulasin ma huviga Kreekat esindava Maria Eleni Koppa sõnavõttu Lääne-Balkani riikide probleemide ja Türgiga leppimise kohta. Ma olen peaminister Papandreou hiljutised sammud ja avaldused teadmiseks võtnud. Esiteks, kui see on eesistujariigi seisukohalt sobiv, nõustun ma nende parlamendiliikmetega, kes avaldasid austust volinik Rehnile töö eest, mida ta viimase viie aasta jooksul on teinud. Saavutatud on palju. Teie ametijärglasele on ilmselt hea, et midagi jäi veel teha, kuid palju on juba tehtud. Lõpetuseks tuleksin ühe oma lemmikteema juurde. Keegi mainis vastuvõtusuutlikkust – see küsimus kerkib neis aruteludes mõnikord üles –, s.t seda, et meil lihtsalt ei ole võimalik liiga palju riike vastu võtta ehk endasse neelata. Mulle ei meeldi see sõna. Ma ei näe Euroopa Liitu riike endasse neelava liiduna. Minu arvates ei ole me Suurbritanniat endasse neelanud. Ja ka Prantsusmaa ilmselt ei soovi, et teda neelataks. Ma loodan ka, et Rootsit kunagi endasse ei neelata. Mina näen Euroopa Liitu nii, et see rikastab ühinevaid riike, ja ma ei ole veel näinud laienemist, mis oleks meie liitu nõrgestanud. Iga laienemine, olgugi keeruline, on muutnud Euroopa Liidu tugevamaks ja sihiteadlikumaks ning mina igatahes ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et ajalugu on lõppenud. Artikkel 49 kuulub kohaldamisele. Lõpetuseks – üks kõneleja ütles, et on teisigi riike, keda meie arutelud ei ole hõlmanud. See on tõsi. Artiklit 49 kohaldatakse kõikide Euroopa riikide suhtes, sealhulgas nende suhtes, keda tänases arutelus ei ole veel mainitud. Me tunnustame ka seda, et kogu selle arutelu vältel on kõik suuremad Euroopa Parlamendi fraktsioonid väljendanud laienemispoliitikale laialdast toetust. Minu arvates on see üks tugevuse allikas. Ma tõesti kuulasin seda arutelu. Teie ei kuulu mõnda suuremasse fraktsiooni. Vabandust. Adrian Severin oli üks neist, kes mainis, et me peame selle protsessi kindlalt viima inimeste südametesse ja mõtetesse. Ma olen sellega küll nõus, kuid me peaksime ka mõistma, et see eeldab otsusekindlat poliitilist juhtimist meie kõigi poolt. Kui te vaatate tagasi meie liidu ajaloole, siis mõistate, et Euroopa integratsiooni ajaloos ei ole kuigi palju asju juhtunud mingi ootamatult tekkinud avaliku arvamuse nõudel. Peaaegu kõige eelduseks on olnud loov, kaugelevaatav, sageli keerukas ja nõudlik juhtimine, kuid me oleme hiljem võitnud ka oma kodanike toetuse sellele, mida me teeme. Ma ütlesin, et ma olin oma riigi peaminister, kui me Euroopa Liiduga ühinesime. Me tegime läbi väga raevuka rahvahääletuskampaania. Me võitsime rahvahääletuse napilt. Avalik arvamus oli üsna pikka aega Euroopa Liidu vastu. Avaliku arvamuse küsitluste järgi oleme nüüd üks positiivsemalt Euroopa Liitu suhtuvaid Euroopa riike. Selle saavutamiseks oli vaja poliitilist juhtimist. See ei juhtu iseenesest. Lubage mul Euroopa keerulisematest piirkondadest rääkides öelda, et leppimine ei ole lihtne. Selleks on vaja palju sedalaadi juhtimist, ja täielik leppimine on vaja saavutada kõigis Euroopa osades."@et5
"Arvoisa puhemies, yritän puhua lyhyesti. Monet puhujat mainitsivat perustellusti Länsi-Balkanin. Vakuutan teille, että olemme tietoisia Kosovon kysymyksistä ja tarpeesta edetä niissä ottaen samalla huomioon myös eräitä unionin sisäisiä kysymyksiä. Monet, muun muassa Doris Pack ja Hannes Swoboda, ottivat esiin Bosnian, ja haluan esittää siitä pari huomiota. Olen käyttänyt tänä vuonna neljä kokonaista päivää keskustellen Bosnian poliittisen johdon kanssa ja yrittänyt saada heitä etenemään ja kertoa heille jälkeen jäämisen vaaroista, kun alueen muut valtiot edistyvät. Olen luultavasti tehnyt liikaakin, koska loppujen lopuksi, kuten Doris Pack sanoi, heidän on tehtävä tämä itse. Se on heidän maansa, ei meidän, mutta meillä on myös velvollisuus kertoa heille, että elleivät he toimi, alueen muut valtiot siirtyvät eteenpäin, eikä se ole hyväksi heidän maalleen. Tämä on se, mitä olemme yrittäneet ja jossain määrin yhä yritämme tehdä. Laajentumisprosessimme perustuu, kuten kaikki ovat todenneet, suorituksiin. Se edellyttää uudistuksia. Se edellyttää sovittelua. Ja tämä koskee aivan jokaista. Se koski kerran Ruotsia, ja me onnistuimme siinä. Se koskee aivan jokaista. Mitä tulee siihen herraan, joka halusi osallistua keskusteluun, huomasin, että monilla – lähinnä äärioikeistoa edustavilla – herroilla oli lievästi sanottuna varauksia Turkin suhteen. Jos ymmärsin heidän argumenttinsa oikein, se koski sitä, että Turkki on liian suuri, liian monimutkainen ja liian islamilainen. Jos luette perustamissopimuksen 49 artiklan, johon meidän on politiikkamme perustettava, siinä ei tehdä poikkeuksia suurten valtioiden osalta, siinä ei tehdä poikkeuksia monimutkaisten tapausten osalta, eikä se sisällä mitään uskonnollisia kriteerejä. Joten sen mukaan meidän on toimittava. Kuuntelin liikuttavia sanoja kristillisestä perinnöstä, ja niissä on paljon perää. Katoliset ja kreikkalaiskatoliset tai protestantit ja anglikaanit saattavat tulkita tämän hyvin eri tavoin, mutta minä varoittaisin määrittelemästä juutalaista perintöä Euroopan ulkopuolelle. Juutalaiset eivät ole kristittyjä, mutta myös he ovat kaikkine historiamme ongelmineen osa mennyttä, nykyistä ja tulevaa Eurooppaa. Väitän myös, että yhtä lailla olisi virhe sulkea islaminuskoiset kansalaiset, asuvat he nykyisissä jäsenvaltioissa, Bosniassa, jossain muualla tai Turkissa, perustamissopimuksen 49 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle. Se olisi mielestäni virhe. Kuuntelin hyvin kiinnostuneena Kreikkaa edustavan Maria Eleni Koppan huomioita sekä Länsi-Balkanin haasteista että sovittelusta Turkin kanssa, ja olen pannut merkille pääministeri Papandreoun viimeaikaiset toimet ja lausunnot. Ensinnäkin, sikäli kuin tämä on puheenjohtajavaltion kannalta sopivaa, yhdyn niihin jäseniin, jotka ovat ylistäneet komission jäsenen Olli Rehnin viiden viime vuoden aikana tekemää työtä. Paljon on saatu aikaan. Seuraajanne kannalta saattaa olla hyvä, että jotakin tehtävää on vielä jäljellä, mutta paljon on jo tehty. Lopuksi haluaisin ottaa esiin eräitä lempiaiheitani. Kuten tässä keskustelussa joskus tapahtuu, joku mainitsi kysymyksen vastaanottokyvystä – että me yksinkertaisesti emme voi ottaa vastaan liian monia valtioita. Minä en pidä tästä englanninkielisestä sanasta ("absorption capacity"). En näe asiaa siten, että Euroopan unioni "absorboi" valtioita. En usko, että olemme absorboineet Yhdistyneen kuningaskunnan. En ole varma, haluaako Ranska tulla absorboiduksi. Ja toivon, ettei Ruotsia koskaan absorboida. Näen asian niin, että unionimme rikastuttaa siihen liittyviä valtioita, enkä vielä ole nähnyt laajentumista, joka olisi tehnyt unionistamme heikomman. Joka ainut laajentuminen, vaikka ne ovat olleet vaikeita, on tehnyt unionistamme vahvemman, rikkaamman ja kunnianhimoisemman, ja ainakaan minä en kuulu niihin, jotka uskovat historian saavuttaneen päätepisteensä. 49 artikla pätee edelleen. Lopuksi, eräs herra mainitsi, että on muitakin valtioita, joista me emme ole keskustelleet. Se on totta. 49 artikla koskee jokaista Euroopan valtiota, myös niitä, joita ei tämänpäiväisessä keskustelussa ole vielä mainittu. Ilmaisen myös kiitollisuutemme siitä laajasta tuesta laajentumispolitiikalle, jonka kaikkien suurimpien poliittisten ryhmien edustajat ovat keskustelussa ilmaisseet. Uskon, että tämä antaa voimaa. Kuuntelin keskustelua. Te ette kuulu suurimpiin ryhmiin. Olen pahoillani. Muun muassa Adrian Severin mainitsi, että tämä on prosessi, joka meidän on ankkuroitava kansalaisten sydämiin ja mieliin. Olen tästä samaa mieltä, mutta meidän on myös oivallettava, että se edellyttää meiltä jokaiselta päättäväistä poliittista johtajuutta. Tarkasteltaessa unionimme historiaa on helppo nähdä, että Euroopan yhdentymisen historiassa on tapahtunut hyvin vähän jonkin äkillisen kansanliikkeen tai yleisen mielipiteen vaatimusten vuoksi. Lähes kaikki on saavutettu näkemystä osoittavan ja kaukonäköisen, usein myös vaikean ja vaativan poliittisen johtajuuden ansiosta, mutta olemme myös myöhemmin saaneet kansalaisten tuen sille, mitä teemme. Kerroin, että olin maani pääministeri, kun liityimme Euroopan unioniin. Kävimme hyvin kovan kansanäänestyskampanjan. Voitimme sen niukasti. Yleinen mielipide oli hyvän aikaa Euroopan unionia vastaan. Jos katsoo mielipidemittauksia, olemme nyt yksi euromyönteisimmistä valtioista Euroopassa. Minä otin kantaakseni poliittisen johtajuuden sen saavuttamiseksi. Se ei tapahdu itsestään. Haluan myös todeta, että siirtyessämme Euroopan vaikeammille alueille sovittelu ei ole helppoa. Se edellyttää paljon kyseistä johtajuutta, eikä kaikissa Euroopan osissa ole vielä täysin saavutettu sovintoa."@fi7
"Madame la Présidente, je tâcherai d’être bref. Plusieurs orateurs ont parlé des Balkans occidentaux, et c’est à juste titre. Soyez assurés que nous sommes bien conscients des problèmes du Kosovo et de la nécessité d’aller de l’avant avec eux, tout en tenant compte de certains des problèmes que nous avons au sein de notre Union aussi. La Bosnie a été évoquée, notamment par M Pack et par M. Swoboda, et j’aurais deux remarques à formuler à cet égard. J’ai passé quatre journées entières cette année à discuter avec les responsables politiques de Bosnie, à essayer de les faire progresser et de les convaincre des dangers qu’il y a à rester en arrière alors que le reste de la région va de l’avant. J’en ai peut-être fait trop, car, au bout du compte, ainsi que M Pack l’a indiqué, c’est à eux de le faire. C’est leur pays, pas le nôtre, mais il est aussi de notre devoir de leur dire que, s’ils ne le font pas, le reste de la région avancera et ce ne sera pas bon pour leur pays. C’est ce que nous avons essayé de faire et, dans une certaine mesure, nous continuons à le faire. Comme tout le monde l’a souligné, notre processus d’élargissement repose sur les résultats. Il exige la réconciliation, et cela s’applique à tout le monde. Cela a été le cas pour la Suède et nous y sommes parvenus. Cela vaut pour chaque pays. Quant à ce monsieur qui souhaitait engager le débat, j’ai remarqué qu’ils étaient plusieurs – essentiellement – de l’extrême-droite à avoir certaines réserves au sujet de la Turquie, pour le dire le moins crûment possible. Si j’ai bien compris leur argument, c’est parce que la Turquie est trop grande, trop compliquée et trop musulmane. Si vous lisez l’article 49 du Traité, et c’est sur cet article que nous devons fonder nos politiques, il ne prévoit aucune exception pour les grands pays, il ne prévoit aucune exception pour les cas compliqués et il ne contient aucun critère religieux. Nous devons donc nous y conformer. J’ai écouté les remarques émouvantes au sujet de l’héritage chrétien, et il y a beaucoup de vrai là-dedans. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les anglicans l’interpréteront peut-être de façons très différentes, mais que l’on prenne garde de ne pas définir l’héritage juif comme étranger à l’Europe. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils font, avec tous les problèmes de notre histoire, aussi partie de notre Europe du passé, du présent et du futur. Ce serait également une erreur de stigmatiser les citoyens de confession musulmane, qu’ils vivent au sein de nos États membres actuels, en Bosnie ou ailleurs, et même en Turquie, et de les exclure de l’applicabilité de l’article 49 du Traité. Je pense que ce serait une erreur. À cet égard, j’ai écouté avec intérêt les commentaires de M Koppa, qui représente la Grèce, au sujet des défis dans les Balkans occidentaux et de la réconciliation avec la Turquie. J’ai aussi pris bonne note des avancées et des déclarations faites par le Premier ministre Papandreou ces derniers temps. Premièrement, pour autant que ce soit approprié du point de vue de la Présidence, je me joins aux députés qui ont rendu hommage au travail réalisé par le commissaire Rehn ces cinq dernières années. Beaucoup de choses ont été accomplies. Il est peut-être positif pour votre successeur qu’il reste des choses à faire, mais le travail accompli est substantiel. Je voudrais pour terminer évoquer un de mes sujets préférés. Quelqu’un a évoqué, comme cela arrive parfois dans ce débat, la question de la capacité d’absorption – à savoir que nous ne pouvons tout simplement pas absorber trop de pays. Je n’aime pas ce terme. Pour moi, notre Union n’«absorbe» pas des nations. Je ne sais pas si nous avons absorbé la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si la France souhaite être absorbée. Et j’espère que la Suède ne sera jamais absorbée. Pour moi, notre Union enrichit les pays qui la rejoignent et je n’ai pas encore vu d’élargissement affaiblir notre Union. Chaque élargissement, même s’il a été difficile, a rendu notre Union plus forte, plus riche et plus ambitieuse et je ne suis pas de ceux qui pensent que cette histoire est finie. L’article 49 s’applique. Enfin, un député a déclaré qu’il est aussi d’autres pays dont nous n’avons pas débattu. C’est vrai. L’article 49 s’applique à tous les pays européens, y compris ceux qui n’ont pas été mentionnés au cours du débat d’aujourd’hui. J’apprécie aussi le très large soutien à la politique d’élargissement exprimé tout au long de ce débat par tous les représentants des principaux groupes politiques ici. Je pense que c’est une force. J’ai suivi le débat. Vous ne faites pas partie des principaux groupes. J’en suis désolé. M. Severin et d’autres ont indiqué que c’est un processus que nous devons aussi ancrer dans le cœur des citoyens. J’en conviens, mais nous devons aussi reconnaître qu’il faut pour ce faire un leadership politique déterminé de la part de chacun d’entre nous. Si vous repensez à l’histoire de notre Union, vous constaterez vite que très peu de progrès ont été réalisés en termes d’intégration européenne à la suite d’un soudain mouvement de l’opinion publique les réclamant. Presque tout a été accompli grâce à un leadership politique visionnaire, prévoyant, souvent difficile et exigeant, mais nous avons obtenu le soutien de nos concitoyens pour nos actions. J’ai dit que j’étais Premier ministre de mon pays lorsque nous sommes devenus membres de l’UE. Nous avons mené une campagne très dure en vue du référendum. Nous l’avons emporté de justesse. L’opinion publique est restée longtemps opposée à l’Union européenne. Si vous regardez les sondages, nous comptons aujourd’hui parmi les pays les plus favorables à l’euro en Europe. Il a fallu un certain leadership politique pour y parvenir. Cela ne s’est pas fait tout seul. Permettez-moi aussi de souligner, pour en venir aux régions les plus délicates d’Europe, que la réconciliation n’est pas une mince affaire. Elle exige beaucoup de leadership et la réconciliation doit encore aboutir dans certaines parties de l’Europe."@fr8
"Elnök asszony! Megpróbálok rövid lenni. Több felszólaló is jogosan felvetette a Nyugat-Balkánt. Hadd biztosítsam Önöket arról, hogy tisztában vagyunk Koszovó kérdésével és előrehaladásuk szükségességével, figyelembe véve néhány Unión belüli ügyet is. Boszniát is sokan szóba hozták, mint például Pack asszony és Swoboda úr, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Idén négy teljes napot töltöttem el Bosznia politikai vezetőivel; megpróbáltam náluk haladást elérni és elmondani nekik, hogy milyen veszélyekkel jár az, ha lemaradnak, miközben a térség többi országa előrehalad. Valószínűleg túl sokat tettem, mert végső soron, ahogy Pack asszony mondta, ezt nekik maguknak kell megtenniük. Ez az ő országuk és nem a miénk, de nekünk kötelességünk elmondanunk nekik, hogy amennyiben ezt nem teszik meg, akkor a térség többi országa előrehalad majd, az pedig nem lesz jó az országuknak. Ezt próbáltuk elérni, és bizonyos mértékig még most is ezt próbáljuk tenni. A bővítési folyamatunk, ahogy azt mindenki hangsúlyozta, egy teljesítmény alapú folyamat. Ehhez reformokra van szükség. Megbékélésre van szükség. Valaha ez Svédországra is vonatkozott, és sikerrel jártunk. Ez mindnyájunkra egyaránt vonatkozik. Ami azt az úriembert illeti, aki részt kívánt venni a vitában, észrevettem, hogy több úriembernek is – főleg – ott fenn a szélsőjobbról, fenntartása volt Törökországgal kapcsolatban, hogy a lehető legenyhébben fogalmazzak. Ha jól értettem az érvelést, akkor az az volt, hogy Törökország túl nagy, túl bonyolult és túlságosan muzulmán. Ha elolvassák a Szerződés 49. cikkét – amelyen politikánknak alapulnia kell –, az nem tesz kivételt a nagy országokkal, nem tesz kivételt a bonyolult esetekkel és nem tartalmaz semmilyen vallási kritériumot. Ehhez kell tartanunk magunkat. Hallottam a keresztény örökséggel kapcsolatos megható szavakat, és sok igazság van bennük. Lehet, hogy a katolikusok, az ortodoxok vagy a protestánsok és az anglikánok ezt különbözőképpen értelmezik, de óva intenék mindenkit attól, hogy a zsidó örökséget Európán kívülinek definiálja. Ők nem keresztények, de ők is, történelmünk összes problémáival együtt, részesei Európánk múltjának, jelenének és jövőjének. Vallom továbbá, hogy hasonlóképpen hiba lenne elhatárolni az iszlám vallást követő polgárokat, éljenek akár a már létező tagállamokban, éljenek akár Boszniában, éljenek bárhol máshol vagy akár Törökországban, és kizárni őket a Szerződés 49. cikkének alkalmazhatósága alól. Szerintem ez hiba lenne. Érdeklődéssel hallgattam ezzel összefüggésben a Görögországot képviselő Koppa asszony megjegyzéseit, mind a nyugat-balkáni kihívásokat, mind a Törökországgal való megbékélést illetően, és tudomásul vettem Papandreou miniszterelnök közelmúltban tett lépéseit és kijelentéseit. Először is, ha ez helyénvaló az elnökség szemszögéből, akkor csatlakozom azon képviselőkhöz, akik elismeréssel illették Rehn biztos urat az elmúlt öt év során végzett munkájáért. Sok mindent sikerült megvalósítani. Lehet, hogy az utódjának jó, hogy még maradt teendő, de így is sok mindent sikerült elvégezni. Végezetül pedig hadd térjek rá egyik kedvenc témámra. Valaki említette, ahogy az néha megesik ebben a vitában, a befogadóképesség kérdését – hogy egyszerűen nem tudunk túl sok országot felvenni. Nekem nem tetszik ez a szó. Én nem úgy tekintek az Uniónkra, mint ami nemzeteket „szippant be”. Nem tudom, hogy beszippantottuk-e Nagy Britanniát. Nem tudom, hogy Franciaország akarja-e, hogy beszippantsák. Remélem, hogy Svédországot sohasem fogják beszippantani. Én úgy tekintek az Unióra, mint ami gazdagabbá teszi az országokat a csatlakozáskor, és még nem láttam olyan bővítést, amelytől meggyengült volna az Uniónk. Minden egyes bővítés, annak ellenére, hogy nehéz volt, Uniónkat erősebbé, gazdagabbá és ambiciózusabbá tette, és én biztos, hogy nem azok közé tartozom, akik azt hiszik, hogy itt ér véget a történelem. Minden esetben a 49. cikk alkalmazandó. Végezetül, az egyik úriember azt mondta, hogy vannak még más olyan országok, amelyeket nem vitattunk meg. Ez igaz. A 49. cikk minden egyes európai országra vonatkozik, beleértve azokat is, amelyeket a mai vitában még nem említettünk meg. Szeretném kifejezni elismerésünket azzal kapcsolatban, hogy a nagyobb politikai képviselőcsoportok képviselői a vita folyamán ilyen széles körű támogatásban részesítették a bővítési politikát. Úgy gondolom, hogy ez egy erőforrást jelent. Hallottam a vitát. Ön nem tartozik egyik nagyobb képviselőcsoporthoz sem. Sajnálom. Severin úr egyike volt azoknak, akik megemlítették, hogy ez egy olyan folyamat, amit az emberekkel is el kell fogadtatnunk. Ezzel egyetértek, de azt is el kell ismernünk, hogy ehhez mindnyájunk részéről eltökélt politikai vezetésre van szükség. Ha visszatekintünk az Uniónk történelmére, könnyen megfigyelhetjük, hogy az európai integráció történelmének csak igen kis része történt a közvélemény valamilyen hirtelen hullámának követelése következtében. Szinte minden a képzelőerőre épülő, előretekintő és sok esetben nehéz és nagy igényeket támasztó politikai vezetés következménye, de következésképpen a polgáraink támogatását is sikerült megnyernünk ahhoz, amit teszünk. Mint már mondtam, országom miniszterelnöke voltam, amikor beléptünk az Európai Unióba. Egy nagyon keserves népszavazási kampányt vívtunk meg. Épp hogy sikerült megnyernünk. Egy jó ideig a közvélemény Unió-ellenes volt. Most pedig, ha megnézzük a közvélemény-kutatásokat, mi vagyunk az egyik leginkább Európa-barát ország Európában. Ennek eléréshez politikai vezetésre volt szükség. Önmagától ez nem történik meg. Hadd mondjam el azt is, amikor Európa bonyolultabb területeire térünk rá, hogy a megbékélés nem könnyű. Ehhez nagyon sok vezetői munkára van szükség, és Európa minden részén el kell még érnünk a teljes megbékélést."@hu11
"Signora Presidente, cercherò di essere breve. I Balcani occidentali sono stati affrontati da diversi oratori, e giustamente. Permettetemi di rassicurarvi sul fatto che siamo consapevoli dei problemi del Kosovo e della necessità di affrontarli, tenendo conto anche di alcuni problemi che sussistono all’interno della nostra Unione. Molti hanno parlato della Bosnia, tra cui l’onorevole Pack e l’onorevole Swoboda, e consentitemi soltanto qualche precisazione su questo punto. Quest’anno ho passato quattro intere giornate con i leader politici bosniaci, cercando di farli andare avanti e di spiegare loro i pericoli di un indietreggiamento, mentre il resto della loro regione va avanti. Ho fatto forse troppo, perché alla fine, come ha detto l’onorevole Pack, devono farlo da soli. E’ il loro paese, non il nostro, ma abbiamo anche il dovere di dire loro che, se non agiscono in tal senso, il resto della regione andrà avanti e ciò non sarà positivo per il loro paese. E’ ciò che abbiamo cercato di fare e che, in un certo senso, stiamo ancora cercando di fare. Il nostro processo di allargamento, come stanno sottolineando tutti, è incentrato sui risultati di ogni paese. Richiede delle riforme. Esige la riconciliazione. E si applica a tutti. E’ stato applicato alla Svezia tanto tempo fa e ce l’abbiamo fatta. Si applica a tutti. Quanto al deputato che era interessato ad aprire una discussione, ho notato che c’erano alcuni deputati – principalmente – dell’estrema destra che hanno manifestato riserve sulla Turchia, per usare il più neutro dei termini possibili. Se ho ben capito le argomentazioni, il problema è che la Turchia è troppo grande, troppo complicata e troppo musulmana. Se leggete l’articolo 49 del trattato, ed è su questo che dobbiamo basare le nostre politiche, non sussistono eccezioni per i paesi grandi, né per i casi complicati, né si impongono condizioni riguardanti la religione. Noi dobbiamo rispettare questi principi. Ho ascoltato le parole toccanti sulle radici cristiane e c’è molta verità in esse. Tutti i cattolici, gli ortodossi, i protestanti o gli anglicani possono interpretarle in modo molto diverso, ma vorrei richiamarvi alla prudenza sull’idea che la tradizione ebraica sia estranea all’Europa. Non sono cristiani, ma sono parte della nostra Europa del passato, con tutti i problemi della nostra storia, del presente e del futuro. Vorrei anche ribadire che sarebbe comunque un errore distinguere i cittadini di fede musulmana – siano essi all’interno dei nostri attuali Stati membri, in Bosnia, in qualsiasi altro luogo o in Turchia – ed escluderli dall’applicazione dell’articolo 49 del trattato. Penso che sarebbe un errore. Ho ascoltato con interesse le parole dell’onorevole Koppa in rappresentanza della Grecia, che ha commentato sia le sfide nei Balcani occidentali che la riconciliazione con la Turchia, e ho preso nota dei gesti e delle affermazioni fatti di recente dal primo ministro Papandreou. Innanzi tutto, se la presidenza lo consente, vorrei unirmi ai deputati che hanno reso omaggio al commissario Rehn per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Molti sono i risultati ottenuti. Sarebbe bene se egli lasciasse qualcosa da fare per il suo successore, ma molto è stato fatto. Infine tocco uno dei miei argomenti preferiti. Alcuni hanno parlato, come spesso succede in questa discussione, della capacità di assorbimento – ossia, in poche parole, del fatto che non possiamo assorbire troppi paesi. Non mi piace il termine. Non vedo la nostra Unione “assorbire” altre nazioni. Non so se abbiamo assorbito il Regno Unito. E non so se la Francia voglia essere assorbita. E spero che la Svezia non venga mai assorbita. Vedo la nostra Unione come una fonte di arricchimento per i paesi al momento dell’integrazione e devo ancora assistere a un allargamento che renda la nostra Unione più debole. Ogni singolo allargamento, benché difficile, ha reso la nostra Unione più forte, l’ha resa più ricca, più ambiziosa e io, per esempio, non appartengo a coloro che credono che la storia sia giunta al termine. Si applica l’articolo 49. Infine, uno dei deputati ha detto che ci sono altri paesi sui quali non abbiamo discusso. E’ vero. L’articolo 49 si applica a tutti i paesi europei, inclusi quelli che non sono stati ancora menzionati nel dibattito odierno. Esprimo altresì il nostro apprezzamento per l’ampio sostegno alla politica di allargamento manifestato durante tutta la discussione da tutti i rappresentanti di tutte le maggiori forze politiche qui presenti. Penso che sia un punto di forza. Ho ascoltato la discussione. Lei non fa parte di uno dei principali gruppi politici, mi dispiace. L’onorevole Severin è stato uno di coloro che hanno detto che questo è un processo che dobbiamo radicare nei cuori e nelle menti delle persone. Concordo, ma dobbiamo anche riconoscere che esso richiede una leadership politica determinata da parte di ciascuno di noi. Se guardate alla storia della nostra Unione, è facile notare che soltanto una piccolissima parte dell’integrazione europea è avvenuta su richiesta di un moto improvviso dell’opinione pubblica. Quasi tutto è stato il risultato di una leadership politica idealista, lungimirante, ambiziosa e spesso difficile, ma successivamente abbiamo anche ottenuto il sostegno dei cittadini per ciò che si stava realizzando. Ho detto che sono stato primo ministro nel mio paese al momento del suo ingresso nell’Unione europea. Conducemmo una campagna referendaria molto aspra. Vincemmo per una manciata di voti. L’opinione pubblica è stata per un po’ di tempo contraria all’Unione europea. Adesso, se guardiamo ai sondaggi di opinione, registriamo che siamo uno dei paesi più eurofili d’Europa. E’ stato merito della classe dirigente politica se abbiamo raggiunto questo risultato: esso non si è prodotto da sé. Permettetemi anche di dire, quando parliamo delle aree più difficili d’Europa, che la riconciliazione non è facile. Richiede molta di quella leadership, e la riconciliazione non è stata ancora pienamente realizzata in ogni parte d’Europa."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasistengti kalbėti trumpai. Vakarų Balkanų valstybių klausimą svarstė daug kalbėtojų – ir teisingai. Norėčiau jus užtikrinti, kad žinome apie Kosovo problemas ir apie būtinybę žengti į priekį kartu su juo, nepamirštant kai kurių problemų, kurių turime Europos Sąjungos viduje. Bosnijos klausimą svarstė keletas žmonių, pvz., D. Pack ir H. Swoboda, tačiau čia norėčiau pateikti vos keletą pastabų. Šiais metais praleidau ištisas keturias dienas derėdamasis su politine Bosnijos vadovybe, bandydamas paakinti juos eiti į priekį ir mėgindamas papasakoti apie slydimo atgal, kai likusi regiono dalis žengia į priekį, pavojus. Turbūt padariau per daug, nes galiausiai, kaip sakė D. Pack, jie tai turės padaryti patys. Tai jų šalis, o ne mūsų, tačiau mes taip pat turime pareigą jiems pasakyti, kad jeigu jie to nepadarys, likusi regiono dalis žengs į priekį, todėl jų šaliai tai nebus gerai. Būtent tai mes jau kurį laiką bandėme padaryti ir tam tikru mastu iki šiol bandome daryti. Mūsų plėtros procesas, kaip nurodė visi, yra grindžiamas rezultatais. Jam reikia reformų. Jam reikia susitaikymo. Tai taikoma visiems be išimties. Kažkada tai buvo taikoma Švedijai, tačiau mums pavyko. Tai taikoma visiems be išimties. Dėl pono, kuris buvo suinteresuotas įsitraukti į diskusiją, atkreipiau dėmesį, kad buvo daug – daugiausia – ponų, sėdinčių nuo dešiniojo galo iki pat čia, kurie, kuo švelniau tariant, turėjo abejonių dėl Turkijos. Jeigu supratau argumentą, jis buvo toks: Turkija pernelyg didelė, pernelyg sudėtinga ir pernelyg musulmoniška. Jeigu skaitėte 49 straipsnį, – būtent juo turime grįsti mūsų politiką, – jame nenumatoma jokių išimčių didelėms šalims, nenumatoma jokių išimčių sudėtingiems atvejams ir nėra religinių kriterijų. Taigi būtent to mes turime laikytis. Klausiausi jaudinančių žodžių apie krikščionišką paveldą, kuriuose yra daug tiesos. Visi katalikai, stačiatikiai arba protestantai ir anglikonai gali aiškinti tai įvairiai, tačiau norėčiau perspėti dėl žydų paveldo apibūdinimo be Europos. Jie nėra krikščionys, tačiau jie taip pat yra kartu su visomis mūsų istorijos problemomis mūsų buvusios, dabartinės ir būsimos Europos dalis. Taip pat norėčiau įrodyti, jog būtų lygiai taip pat klaida nustatyti musulmonų tikėjimo piliečius, kad ir kur jie būtų – mūsų esamose valstybėse narėse, Bosnijoje, kokioje nors kitoje vietoje ar Turkijoje, ir atsisakyti jiems taikyti sutarties 49 straipsnį. Manau, kad tai būtų klaida. Šiuo atžvilgiu susidomėjęs klausiausi, kaip Graikijai atstovaujanti E. Koppa teikė pastabas tiek dėl uždavinių Vakarų Balkanų valstybėse, tiek dėl susitaikymo su Turkija, ir paskui atkreipiau dėmesį į Ministro Pirmininko G. Papandreou veiksmus ir pareiškimus. Pirma, jeigu tai tinka Tarybai pirmininkaujančios valstybės požiūriu, prisidedu prie tų narių, kurie pagerbė Komisijos narį O. Rehną už darbą, kurį jis padarė per pastaruosius penkerius metus. Pasiekta buvo daug. Jūsų darbo tęsėjui gali būti gerai, kad dar kažkas liko daryti, tačiau daug buvo padaryta. Norėčiau grįžti prie vieno savo mėgstamo klausimo. Kažkas minėjo, kaip kartais pasitaiko šioje diskusijoje, gebėjimo absorbuoti klausimą – kad paprasčiausiai negalime absorbuoti per daug šalių. Man nepatinka šie žodžiai. Nežiūriu į mūsų Europos Sąjungą kaip į „absorbuojančią“ valstybes. Nežinau, ar absorbavome Didžiąją Britaniją. Taip pat nežinau, ar Prancūzija nori būti absorbuota. Tikiuosi, kad Švedija niekada nebus absorbuota. Europos Sąjungą suvokiu kaip praturtinančią šalis mums įstojus, ir kol kas nemačiau plėtros, dėl kurios mūsų Europos Sąjunga būtų tapusi silpnesnė. Kiekviena atskira plėtra, nors buvo sunki, padarė mūsų Europos Sąjungą stipresnę, turtingesnę ir platesnių užmojų, tačiau esu tas, kuris nepriklauso manantiesiems, kad ši istorija baigiasi. 49 straipsnis galioja. Galiausiai vienas ponas pasakė, kad taip pat yra kitų šalių, kurių nesvarstėme. Tai tiesa. 49 straipsnis galioja visoms be išimties Europos šalims, įskaitant tas, kurios šiandien diskusijoje dar nebuvo paminėtos. Be to, reiškiu mūsų dėkingumą už labai aiškią paramą plėtros politikai, kurią per diskusiją išreiškė visi visų čia dalyvaujančių pagrindinių frakcijų atstovai. Manau, kad tai yra jėgos šaltinis. Aš klausiausi diskusijos. Jūs nesate vienos iš pagrindinių frakcijų dalis. Apgailestauju dėl to. A. Severin buvo vienas iš minėjusiųjų, kad tai yra procesas, kurį mes taip pat privalome įtvirtinti žmonių širdyse ir protuose. Sutinku su tuo, tačiau taip pat turėtume pripažinti, kad tam reikalingas ryžtingas politinis kiekvieno iš mūsų vadovavimas. Jeigu prisimintumėte mūsų Europos Sąjungos istoriją, lengvai pastebėtumėte, kad Europos integracijos istorijoje labai mažai kas įvyko dėl kai kurių netikėtų viešosios nuomonės, reikalaujančios integracijos, bangų. Beveik viskas pasiekta pagrįstu vizija, įžvalgiu, dažnai sudėtingu ir reikalaujančiu pastangų politiniu vadovavimu, tačiau paskui pelnėme savo piliečių paramą tam, ką darėme. Sakiau, kad kai įstojome į Europos Sąjungą, buvau mūsų šalies ministras pirmininkas. Kovojome labai nuožmioje referendumo kampanijoje. Mes ją nedidele persvara laimėjome. Kurį laiką mūsų viešoji nuomonė buvo nepalanki Europos Sąjungai. Jeigu pažvelgtumėte į viešosios nuomonės apklausas, pamatytumėte, kad dabar esame viena iš pozityviausiai Europos atžvilgiu nusiteikusių Europos šalių. Reikėjo politinio vadovavimo, kad tai pasiektume. Tai neįvyksta savaime. Norėčiau taip pat pasakyti, kad kai pereiname prie sudėtingesnių Europos sričių, tas susitaikymas nėra lengvas. Tam reikia labai daug šio vadovavimo, todėl susitaikymas turi būti iki galo įgyvendinamas visose Europos dalyse."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es centīšos izteikties īsi. Rietumbalkānus pieminēji daudzi runātāji, un tas ir pilnīgi pamatoti. Ticiet man, mēs apzināmies Kosovas problēmas, kā arī nepieciešamību tās risināt, ņemot vērā arī dažas Eiropas Savienībā pastāvošas problēmas. Daži cilvēki, piemēram, Pack kundze un kungs, pieminēja Bosniju, un es vēlos par to izteikt pāris piezīmes. Šogad es esmu pavadījis pilnas četras dienas, tiekoties ar Bosnijas politisko vadību, lai panāktu attīstību un informētu par draudiem, ko rada palikšana iepakaļ, kad pārējais reģions virzās uz priekšu. Iespējams, es esmu darījis pārāk daudz, jo, kā teica kundze, tas bija jāizdara viņiem pašiem. Tā ir viņu valsts, nevis mūsu valsts, bet mūsu pienākums ir pastāstīt viņiem, ka viņu valstij tas nenāks par labu, jo pārējais reģions virzīsies uz priekšu. Mēs esam centušies to darīt, un zināmā mērā joprojām cenšamies. Kā visi to ir norādījuši, mūsu paplašināšanās procesa pamatā ir veiktspēja. Ir vajadzīgas reformas. Ir vajadzīga saskaņošana. Un tas attiecas uz visiem un ikvienu. Reiz tas attiecās uz Zviedriju, un mēs to izdarījām. Tas attiecas uz visiem un ikvienu. Kas attiecas uz kungu, kurš vēlējās iesaistīties debatēs, es pamanīju, ka bija virkne iebildumu — galvenokārt — no kungiem, kas pārstāv labējo spārnu, kuriem bija iebildumi pret iespējami mērenāku nosacījumu piemērošanu Turcijai. Ja es pareizi izprotu argumentus, tie skan šādi: Turcija ir pārāk liela, pārāk sarežģīta un pārāk musulmaniska. Līguma 49. pantā, kuram jābūt visu mūsu politikas virzienu pamatā, nav noteikti nekādi izņēmumi lielām valstīm, tajā nav noteikti nekādi izņēmumi sarežģītiem gadījumiem, un tas neparedz nekādus reliģiskus kritērijus. Tādēļ mums tas ir jāievēro. Es noklausījos aizkustinošos vārdus par kristietības mantojumu, un tajos ir daudz patiesības. Visi katoļi un pareizticīgie vai protestanti un anglikāņi to varētu interpretēt atšķirīgi, bet es neieteiktu izslēgt ebreju mantojumu no Eiropas. Viņi nav kristieši, bet, neraugoties uz visām problēmām mūsu vēsturē, viņi ir daļa no mūsu Eiropas pagātnes, tagadnes un nākotnes. Es vēlos norādīt, ka tieši tāda pati kļūda būtu noteikt musulmaņu ticības pilsoņus neatkarīgi no tā, vai viņi ir mūsu esošajās dalībvalstīs, vai viņi ir Bosnijā vai kur citur, vai Turcijā, un izslēgt viņus no Līguma 49. panta piemērošanas. Manuprāt, tā būtu kļūda. Šajā saistībā es ar interesi noklausījos kundzes, kura pārstāv Grieķiju, komentārus gan par izaicinājumiem Rietumbalkānos, gan par saskaņošanu ar Turciju, un es esmu atzīmējis premjerministra pēdējā laika pasākumus un paziņojumus. Pirmkārt, arī es prezidentūras vārdā pievienojos tiem deputātiem, kas izteica atzinību komisāram kungam par pēdējos piecos gados paveikto darbu. Daudz ir sasniegts. Iespējams, ir labi, ka kaut kas ir atstāts arī jūsu pēctecim, bet patiešām daudz ir padarīts. Es vēlos beidzot pievērsties vienam no maniem iemīļotākajiem jautājumiem. Kāds pieminēja, kā tas reizēm notiek debatēs, jautājumu par uzņemšanas spēju — ka mēs vienkārši nevaram uzņemt pārāk daudz valstu. Man nepatīk šis vārds. Es neuztveru mūsu Eiropas Savienību kā „uzņemtas” valstis. Es nezinu, vai mēs esam uzņēmuši Apvienoto Karalisti. Un es nezinu, vai Francija grib tikt uzņemta. Un es ceru, ka Zviedrija nekad netiks uzņemta. Es uzskatu, mūsu Eiropas Savienība bagātina valstis, un tādu paplašināšanos, kas būtu vājinājusi mūsu Eiropas Savienību, es vēl neesmu pieredzējis. Ikviena paplašināšanās, lai arī tā ir bijusi sarežģīta, ir padarījusi Eiropas Savienību stiprāku, ir padarījusi to bagātāku, ir padarījusi to mērķtiecīgāku, un es noteikti nepiederu tiem, kas uzskata, ka vēsture ir noslēgusies. 49. pants ir spēkā. Visbeidzot, viens no deputātiem teica, ka ir arī citas valstis, kuras mēs neesam apsprieduši. Tā ir taisnība. 49. pants attiecas uz katru un visām Eiropas valstīm, tostarp tām, kuras vēl nav pieminētas šodienas debatēs. Es arī novērtēju ļoti plašo atbalstu paplašināšanās politikai, ko šajās debatēs pauda visu Parlamenta lielāko politisko frakciju pārstāvji. Es domāju, ka tas ir spēka avots. William Dartmouth Es sekoju līdzi debatēm. Jūs nepārstāvat nevienu no lielākajām grupām. Man žēl, ka tā. kungs bija viens no tiem, kuri pieminēja, ka šajā procesā mums nepieciešams iesaistīt arī iedzīvotāju sirdis un prātus. Es tam piekrītu, bet mums ir arī jāatzīst, ka šajā nolūkā vajadzīga mūsu visu un katra apņēmīga politiska vadība. Atskatoties uz Eiropas Savienības vēsturi, ir viegli pamanīt, ka ļoti maz Eiropas integrācijas vēsturē ir noticis tādēļ, ka tam pēkšņi būtu radies kāds plašs sabiedriskās domas atbalsts, kas to pieprasītu. Gandrīz viss ir noticis progresīvas, tālredzīgas, bieži vien grūti īstenojamas un prasīgas politiskas vadības dēļ, taču pēc tam mūsu darbs ir guvis iedzīvotāju atbalstu. Es sacīju, ka es biju savas valsts premjerministrs laikā, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Mēs izcīnījām ļoti skarbu referenduma kampaņu. Mēs uzvarējām par mata tiesu. Mūsu sabiedrība diezgan ilgi bija noskaņota pret Eiropas Savienību. Tagad, apskatoties sabiedriskās domas aptaujas rezultātus, var redzēt, ka mēs esam viena no tām Eiropas valstīm, kas pret Eiropu ir noskaņotas vispozitīvāk. Manuprāt, tam bija vajadzīga politiskā vadība. Tas nenotiek vienkārši pats par sevi. Es vēlos arī pateikt, ka attiecībā uz sarežģītākiem Eiropas reģioniem saskaņošana nav viegla. Tā prasa lielu politisko vadību, un saskaņošana vēl nav panākta visās Eiropas daļās."@lv13
"Madam President, let me try to be brief. The Western Balkans were taken up by a number of speakers, and rightly so. Let me assure you that we are aware of the issues of Kosovo, and of the need to move forward with them, taking some of the issues that we have inside our Union into account as well. Bosnia has been taken up by several people, such as Mrs Pack and Mr Swoboda, and let me just make a couple of remarks there. I have spent four full days this year engaging with the political leadership of Bosnia, trying to move them forward and trying to tell them the dangers of slipping behind when the rest of the region is moving ahead. I have probably done too much because at the end of the day, as Mrs Pack said, they have to do this by themselves. It is their country, not our country, but we also have the duty to tell them that, if they do not do it, the rest of the region will move ahead and that will not be good for their country. That is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do. Our process of enlargement, as everyone has been pointing out, is performance-based. It requires reforms. It requires reconciliation. And that applies to each and every one. It did apply to Sweden once upon a time, and we managed. It applies to each and every one. As to the gentleman who was interested in engaging in debate, I did notice that there were a number of – mainly – gentlemen from the Far Right up there who had their reservations on Turkey, to put it in the mildest possible terms. If I understood the argument, it was that Turkey is too large, too complicated and too Muslim. If you read Article 49 of the Treaty, and that is what we have to base our policies on, it does not make any exceptions for big countries, it does not make any exceptions for complicated cases, and it has no religious criteria. So that is what we have to abide by. I listened to the moving words on the Christian heritage, and there is much truth in that. All the Catholics and Orthodox or Protestants and Anglicans might interpret that in very different ways, but I would caution against defining the Jewish heritage out of Europe. They are not Christians, but they are, with all of the problems in our history, also part of our Europe of the past, the present and the future. I would also argue that it would equally be a mistake to define citizens of Muslim faith, be they inside our existing Member States, be they in Bosnia, be they somewhere else or be they in Turkey, and exclude them from the applicability of Article 49 of the Treaty. I think that would be a mistake. I listened with interest in that respect to Mrs Koppa representing Greece in her comments on both the challenges in the Western Balkans and reconciliation with Turkey, and I have noted the steps and statements made by Prime Minister Papandreou lately. First, if this is appropriate from the Presidency point of view, I join those Members who have paid tribute to Commissioner Rehn for the work that he has done over the past five years. Much has been achieved. It may be good for your successor that there is still something left to do, but much has been done. Could I just finally pick up one of my favourite items. Someone mentioned, as sometimes happens in this debate, the question of absorption capacity – that we simply cannot absorb too many countries. I do not like the word. I do not see our Union as ‘absorbing’ nations. I do not know if we have absorbed Britain. And I do not know if France wants to be absorbed. And I hope Sweden will never be absorbed. I see our Union as enriching the countries when we enter, and I have yet to see an enlargement that has made our Union weaker. Every single enlargement, although it has been difficult, has made our Union stronger, has made it richer, has made it more ambitious, and I for one do not belong to those who believe that history has come to an end. Article 49 applies. Finally, one of the gentlemen said there are other countries as well that we have not debated on. That is true. Article 49 applies to each and every European country, including those that have not yet been mentioned in the debate today. I also express our appreciation for the very broad support for the policy of enlargement that has been expressed throughout this debate by all of the representatives of all of the major political factions here. I think that is a source of strength. I did listen to the debate. You are not part of one of the major groups. I am sorry about that. Mr Severin was one of those who mentioned that this is a process that we must also anchor in the hearts and minds of people. I do agree with that, but we should also recognise that this requires determined political leadership by each and every one of us. If you look back on the history of our Union, it is easy to note that very little in the history of European integration has happened because of some sudden groundswell of public opinion demanding it. Nearly everything has been the result of visionary, far-sighted, often difficult and demanding political leadership, but we have also subsequently won the support of our citizens for what we are doing. I said that I was Prime Minister of my country when we entered the European Union. We fought a very bitter referendum campaign. We won that narrowly. We had public opinion against the European Union for quite some time. We are now, if you look at the public opinion polls, one of the more Euro-positive countries in Europe. It took political leadership to achieve that. It does not happen by itself. Let me also say, when we go to the more difficult areas of Europe, that reconciliation is not easy. That requires a lot of that leadership, and reconciliation has yet to be fully achieved in all parts of Europe."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, laat ik proberen het kort te houden. De Westelijke Balkan is terecht door een aantal sprekers aan de orde gesteld. Ik kan u verzekeren dat we ons bewust zijn van de problemen van Kosovo en van de noodzaak om ze verder aan te pakken, waarbij we ook rekening houden met bepaalde problemen die binnen de Unie spelen. Bosnië is door verschillende mensen genoemd, onder andere door mevrouw Pack en de heer Swoboda, en ik wil daar een paar opmerkingen over maken. Ik heb dit jaar vier dagen besteed aan gesprekken met de politieke leiders van Bosnië. Ik heb geprobeerd hen stappen vooruit te laten zetten en hen te overtuigen van de gevaren die zij lopen als zij achterblijven terwijl de rest van de regio vooruitgang boekt. Waarschijnlijk heb ik te veel gedaan want uiteindelijk moeten ze, zoals mevrouw Pack heeft gezegd, het zelf doen. Het is hun land, niet ons land, maar we hebben wel de plicht om hun te vertellen dat, als ze het niet doen, de rest van de regio verder zal gaan en dat dat niet goed zal zijn voor hun land. Dat is wat we hebben geprobeerd te doen en tot op zekere hoogte doen we dat nog. Ons uitbreidingsproces is, zoals iedereen heeft aangestipt, gebaseerd op resultaten. Het vereist hervormingen, het vereist verzoening, en dat geldt voor iedereen. Het gold ooit voor Zweden en we hebben het gered. Het geldt voor iedereen. Wat de afgevaardigde betreft die zo graag in debat zou gaan, ik heb geconstateerd dat er enkele – voornamelijk – heren van uiterst rechts waren die, op zijn zachtst gezegd, bedenkingen tegen Turkije hadden. Als ik hun argument goed begrepen heb, is het dat Turkije te groot, te ingewikkeld en te islamitisch is. Als u artikel 49 van het Verdrag leest, en daar moeten we ons beleid op baseren, ziet u dat het geen uitzondering maakt voor grote landen, dat het geen uitzondering maakt voor ingewikkelde gevallen en dat het geen godsdienstige criteria bevat. Dus daar moeten we ons aan houden. Ik heb de roerende woorden over het christelijk erfgoed beluisterd en ze bevatten veel waars. Alle katholieken en orthodoxen of protestanten en anglicanen kunnen dat op veel verschillende manieren uitleggen, maar ik zou willen waarschuwen tegen het wegdefiniëren van het joodse erfgoed uit Europa. Joden zijn geen christenen, maar zij maken, ondanks alle problemen in de geschiedenis, ook deel uit van ons Europa van vroeger, van nu en van de toekomst. Ik wil ook aanvoeren dat het evenzeer een vergissing zou zijn om moslimburgers te definiëren, of ze nu binnen of buiten de huidige lidstaten wonen, in Bosnië, ergens anders of in Turkije, en hen uit te sluiten van de werking van artikel 49 van het Verdrag. Ik denk dat dat een vergissing zou zijn. Ik heb in dit verband met belangstelling geluisterd naar de opmerkingen van mevrouw Koppa uit Griekenland over zowel de uitdagingen in de Westelijke Balkan als de verzoening met Turkije, en ik heb de recente stappen en uitspraken opgemerkt van premier Papandreou. Ten eerste wil ik, als dat gepast is vanuit het oogpunt van het voorzitterschap, mij voegen bij die leden die hulde hebben gebracht aan commissaris Rehn voor het werk dat hij de afgelopen vijf jaar heeft verzet. Er is veel bereikt. Het is misschien goed voor uw opvolger dat er nog iets te doen is, maar er is veel bereikt. Mag ik tot slot een van mijn favoriete onderwerpen aansnijden? Iemand noemde, zoals dat soms gebeurt in een debat als dit, de kwestie van de absorptiecapaciteit – dat we gewoonweg niet te veel landen kunnen absorberen. Ik hou niet van dat woord. Ik zie onze Unie geen landen ‘absorberen’. Ik weet niet of we Groot-Brittannië hebben geabsorbeerd, ik weet niet of Frankrijk wil worden geabsorbeerd. En ik hoop dat Zweden nooit wordt geabsorbeerd. Ik zie onze Unie als een eenheid die de toetredingslanden verrijkt, en ik heb nog nooit een uitbreiding gezien die onze Unie zwakker heeft gemaakt. Elk uitbreiding, hoe moeilijk ook, heeft onze Unie sterker gemaakt, rijker gemaakt, ambitieuzer gemaakt, en ik behoor in ieder geval niet tot degenen die menen dat de geschiedenis ten einde is. Artikel 49 blijft gelden. Ten slotte heeft een van de heren gezegd dat er ook nog andere landen zijn, waarover we niet gedebatteerd hebben. Dat is waar. Artikel 49 geldt voor elk Europees land, ook voor landen die vandaag nog niet ter sprake zijn geweest. Ik spreek ook mijn waardering uit voor de zeer brede steun voor het uitbreidingsbeleid die in dit debat is uitgesproken door alle vertegenwoordigers van alle grote politieke stromingen hier. Ik vind dat een bron van kracht. Zeker heb ik naar het debat geluisterd. U bent geen lid van een van de grote fracties. Dat spijt me. De heer Severin was een van degenen die zeiden dat dit een proces is dat we ook moeten verankeren in de harten en zielen van de mensen. Ik ben het daar wel mee eens, maar we moeten ook erkennen dat dit van ieder van ons vastberaden politiek leiderschap vereist. Bij een terugblik op de historie van onze Unie is eenvoudig te zien dat er heel weinig in de geschiedenis van de Europese integratie is gebeurd als gevolg van een plotseling opkomende eis van de publieke opinie. Bijna alles is het gevolg van visionair, vooruitziend, vaak moeizaam en veeleisend politiek leiderschap, maar vervolgens hebben we ook de steun van de burgers gewonnen voor wat we aan het doen waren. Ik heb u verteld dat ik minister-president van mijn land was toen wij toetraden tot de Europese Unie. We hebben toen een zeer bittere campagne gevoerd voor een referendum dat we nipt hebben gewonnen. We hadden vrij lange tijd een publieke opinie die tegen de Europese Unie was. We zijn nu, als je naar de opiniepeilingen kijkt, een van de meer Europositieve landen in Europa. Er was politiek leiderschap voor nodig om dat te bereiken. Het gebeurt niet vanzelf. Laat ik, als we ons naar de lastiger gebieden van Europa begeven, ook zeggen dat verzoening niet eenvoudig is. Ook daarvoor is veel leiderschap vereist, want volledige verzoening is nog niet in alle delen van Europa bereikt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Postaram się mówić krótko. Wielu mówców słusznie poruszyło kwestię Bałkanów Zachodnich. Chciałbym państwa zapewnić, że jesteśmy świadomi problemów Kosowa i konieczności dążeń do ich rozwiązania, z uwzględnieniem również niektórych wewnętrznych spraw naszej Unii. Sprawę Bośni poruszyło kilkanaście osób, wśród których byli pani Pack i pan Swoboda. Pozwolą państwo, że poczynię tu kilka uwag. Spędziłem cztery pełne dni w tym roku, rozmawiając z politycznymi liderami Bośni, próbując popychać ich do przodu i tłumacząc im, jakie są niebezpieczeństwa pozostawania w tyle, kiedy reszta regionu idzie naprzód. Prawdopodobnie zrobiłem zbyt wiele, ponieważ w końcu, jak powiedziała pani Pack, muszą to zrobić sami. To jest ich kraj, a nie nasz kraj, ale my również mamy obowiązek powiedzieć im, że jeśli tego nie zrobią, to reszta regionu będzie szła naprzód, co nie będzie dobre dla ich kraju. To właśnie próbowaliśmy zrobić i do pewnego stopnia nadal próbujemy robić. Nasz proces rozszerzenia, co każdy zaznaczał, opiera się na wynikach. Wymaga on reform. Wymaga on pojednania. I stosuje się to każdego z krajów. Stosowało się to kiedyś do Szwecji i nam się udało. Stosuje się to do każdego. Co do pana, który chciał podjąć debatę, to faktycznie zauważyłem, że było wielu panów – głównie ze Skrajnej Prawicy, którzy mieli swoje zastrzeżenia do Turcji, najdelikatniej rzecz ujmując. Jeśli zrozumiałem argumentację, to Turcja jest za duża, zbyt skomplikowana i zbyt muzułmańska. Jeśli czytał pan artykuł 49 traktatu, a na tym opieramy swoją politykę, nie ma tam żadnych wyjątków dla dużych krajów, nie ma tam żadnych wyjątków dla skomplikowanych przypadków i nie ma kryteriów religijnych. A więc tym się musimy kierować. Przysłuchiwałem się wzruszającym słowom na temat dziedzictwa chrześcijańskiego i jest w nich wiele prawdy. Wszyscy katolicy, prawosławni czy protestanci lub anglikanie mogą to interpretować na różne sposoby, ale przestrzegam przed definiowaniem dziedzictwa żydowskiego jako pozaeuropejskiego. Nie są oni chrześcijanami, ale stanowią, ze wszystkimi problemami w naszej historii, również część naszej europejskiej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Również uważam, że tak samo błędem byłoby definiowanie obywateli wyznania muzułmańskiego, czy w obecnych państwach członkowskich, czy w Bośni, czy gdziekolwiek indziej, czy też w Turcji, oraz wykluczanie ich z grupy, do której ma zastosowanie artykuł 49 traktatu. Uważam, że byłby to błąd. Przysłuchiwałem się pod tym względem uwagom pani poseł Koppy reprezentującej Grecję, która wypowiadała się na temat zarówno wyzwań na Bałkanach Zachodnich, jak i pojednania z Turcją; odnotowałem też postępy i oświadczenia poczynione ostatnio przez premiera Papandreou. Po pierwsze, jeśli jest to właściwe z punktu widzenia prezydencji, to przyłączam się do tych posłów, którzy złożyli wyrazy uznania komisarzowi Rehnowi za pracę, jaką wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat. Wiele zostało osiągnięte. Może to dobrze dla pańskiego następcy, że zostało coś jeszcze do zrobienia, ale dużo już zostało zrobione. Na koniec chciałbym podjąć jeden z moich ulubionych tematów. Ktoś wspomniał, co się czasem zdarza w tej debacie, o kwestii zdolności do przyjmowania nowych członków – że po prostu nie możemy wchłonąć zbyt wielu krajów. Nie podoba mi się to słowo. Nie postrzegam Unii w kontekście „wchłaniania”. Nie wiem, czy wchłonęliśmy Wielką Brytanię. Nie wiem też, czy Francja chce być wchłonięta. Mam również nadzieję, że Szwecja nigdy nie zostanie wchłonięta. Postrzegam naszą Unię jako element wzbogacający kraje po ich wstąpieniu i jeszcze nie doświadczyłem rozszerzenia, które osłabiłoby Unię. Każde rozszerzenie, choć trudne, wzmacniało naszą Unię, potęgowało jej ambicje, natomiast ja na pewno nie należę do tych, którzy uważają, że historia się skończyła. Zastosowanie ma artykuł 49. Jeden z panów powiedział, że są również inne kraje, nad którymi nie debatowaliśmy. To prawda. Artykuł 49 stosuje się do każdego pojedynczego kraju europejskiego, również do tych, o których jeszcze nie wspominano w dzisiejszej debacie. Również jestem wdzięczny za bardzo szerokie poparcie dla polityki rozszerzenia, które zostało wyrażone w trakcie tej debaty przez wszystkich przedstawicieli wszystkich głównych frakcji politycznych tu obecnych. Uważam, że jest to źródło siły. Tak, słuchałem debaty. Nie należy pan do jednej z głównych grup. Przykro mi. Pan Severin był jednym z tych, którzy przypomnieli nam, ze musimy zakotwiczyć ten proces w sercach i umysłach ludzi. Zgadzam się z tym, ale musimy przyznać, że wymaga to od każdego z nas zdecydowanego przywództwa politycznego. Jeśli spojrzymy wstecz na historię naszej Unii, to łatwo zauważyć, że bardzo niewiele w historii integracji europejskiej zdarzyło się z powodu jakiejś nagłej narastającej fali opinii publicznej, która by się tego domagała. Prawie wszystko jest wynikiem wizjonerskiego, dalekowzrocznego, często trudnego i wymagającego politycznego przywództwa, ale również później zdobywaliśmy poparcie naszych obywateli dla naszych dokonań. Powiedziałem, że byłem premierem mojego kraju, kiedy wszedł on do Unii Europejskiej. Braliśmy udział w bardzo gorzkiej kampanii przed referendum. Udało nam się ją wygrać niewielką większością. Opinia publiczna była przeciwna Unii dość długo. Jeśli spojrzymy na wyniki badań opinii publicznej, to obecnie jesteśmy jednym z bardziej pro-europejskich krajów w Europie. Osiągnięcie tego było możliwe dzięki politycznemu przywództwu. Nie dzieje się to samoistnie. Chciałbym również powiedzieć, że kiedy pojedziemy do trudniejszych rejonów Europy, to pojednanie nie jest łatwe. Wymaga ono takiego szeroko zakrojonego przywództwa, a nie we wszystkich częściach Europy w pełni osiągnięto takie pojednanie."@pl16
"Senhora Presidente, permitam-me que tente ser breve. Os Balcãs Ocidentais foram abordados nas intervenções de diversos oradores, e com razão. Permitam-me que vos garanta que estamos bem cientes das questões relacionadas com o Kosovo, bem como da necessidade de conseguir progressos nessas matérias, tendo também devidamente em conta muitas das questões internas da nossa União. Várias pessoas, como a senhora deputada Pack e o senhor deputado Swoboda, debruçaram-se sobre a Bósnia, e permitam-me apenas alguns comentários. Despendi quatro dias inteiros, este ano, em contactos com a liderança politica na Bósnia, tentando que se avançasse e alertando para os perigos de o país ficar para trás enquanto resto da região progredia. Provavelmente fiz demasiado, porque, no fim de contas, como o referiu a senhora deputada Pack, cabe a esses dirigentes assumir essa determinação. O país é deles, não nosso, mas também é nosso dever dizer-lhes que, se não o fizerem, o resto da região não ficará à sua espera, o que não será positivo para o seu país. É isso que temos estado a tentar fazer e que, até certo ponto, ainda fazemos. O nosso processo de alargamento, como todos têm vindo a salientar, tem por base o desempenho. Exige reformas. Exige reconciliação. Isso é verdade para todo e qualquer país. Também, em tempos, se aplicou à Suécia, e tivemos êxito. Aplica-se a qualquer país. Quanto ao senhor deputado que se manifestou interessado em entrar em debate, verifiquei, aliás, haver vários deputados – sobretudo – da extrema-direita que levantaram reservas quanto à Turquia, para o dizer da forma mais branda possível. Se bem compreendi o argumento, a questão prende-se com o facto de a Turquia ser demasiado grande, demasiado complexa e demasiado muçulmana. Se lerem o artigo 49º do Tratado, e é nele que temos de assentar as nossas políticas, não estabelece qualquer excepção para países grandes, não estabelece qualquer excepção para países complexos, nem contém quaisquer critérios de ordem religiosa. Por isso, são estes os princípios por que devemos pautar-nos. Ouvi palavras comoventes sobre a herança cristã, e encerram bastante verdade. Todos os católicos, ortodoxos, protestantes e anglicanos poderão interpretá-las de muitas formas, mas aconselho cautela ao colocar a herança judaica fora da Europa. Não são cristãos, mas fazem também, com todos os problemas que conhecemos da nossa História, parte da nossa Europa, do passado, do presente e do futuro. Considero igualmente que seria um erro apontar os cidadãos de confissão muçulmana, sejam eles dos actuais Estados-Membros, da Bósnia, de qualquer outro lugar, ou da Turquia, e excluí-los da aplicação do artigo 49.º do Tratado. Seria um erro. Ouvi, a esse respeito, com interesse a senhora deputada Koppa, em representação da Grécia, tecer comentários sobre os desafios nos Balcãs Ocidentais e a reconciliação com a Turquia, e registei os passos e as declarações recentes do Senhor Primeiro-Ministro Papandreou. Em primeiro lugar, se for pertinente do ponto de vista da Presidência, associo-me aos deputados que prestaram homenagem ao Senhor Comissário Rehn pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos cinco anos. Foi muito o que se concretizou. E talvez seja bom para o seu sucessor que fique ainda alguma coisa por fazer, mas muito já foi conseguido. Permitam-me que aborde agora num dos meus temas favoritos. Alguém referiu, como por vezes acontece no debate destas questões, a questão da capacidade de absorção – afirmando que, simplesmente, não conseguimos absorver demasiados países. Não gosto da palavra. Não vejo que a nossa União “absorva” nações. Não sei se absorvemos o Reino Unido. Não sei se França quer ser absorvida. Espero que a Suécia nunca seja absorvida. Vejo a nossa União como sendo enriquecedora para os países que aderem, e estou ainda para ver um alargamento que tenha enfraquecido a nossa União. Todos os alargamentos, embora difíceis, tornaram a nossa União mais forte, mais rica, mais ambiciosa, sendo que, pela parte que me toca, não sou dos que acreditam que já assistimos ao fim da História. O artigo 49.º é de aplicação. Por último, um dos oradores afirmou que há outros países sobre os quais ainda não debatemos. É verdade. O artigo 49.º aplica-se a cada um dos países europeus, incluindo aqueles que ainda não foram abordados no debate de hoje. Manifesto igualmente a nossa satisfação pelo enorme apoio à política do alargamento, que tem vindo a ser demonstrado ao longo deste debate pelos representantes dos principais grupos políticos aqui representados. Considero-o uma fonte de força. Estive sim. Peço que me perdoe por ter de lhe dizer isto, mas o senhor deputado não pertence a um dos principais grupos políticos aqui representados. O senhor deputado Severin foi um dos que referiu que este é um processo para o qual deveríamos ganhar o espírito e os corações das populações. Concordo plenamente, mas deveríamos igualmente reconhecer que isso implica uma liderança política com determinação por parte de todos nós. Ser analisarmos a História da nossa União, facilmente veremos que muito pouco, no percurso da integração europeia, foi conseguido devido a um súbito arrebatamento da opinião pública, exigindo que algo se fizesse. Quase tudo foi resultado de uma liderança política visionária, idealista, frequentemente difícil e exigente, mas que veio, subsequentemente, a ganhar o apoio dos cidadãos para a sua actuação. Como afirmei, eu era Primeiro-Ministro na altura em que o meu país aderiu à União Europeia. Travámos uma muito amarga campanha para o referendo. Vencemos por uma ligeira margem. Tivemos a opinião pública contra a União Europeia durante algum tempo. Hoje, se olharem para as sondagens junto da opinião pública, somos um dos países em que os sentimentos relativamente à Europa são mais positivos. Foi necessária liderança política para o conseguir. Estes resultados não aparecem por si sós. Permitam-me que diga igualmente que, quando olhamos para as zonas mais difíceis da Europa, esta reconciliação não é fácil. Exige muito daquele espírito de liderança, e a reconciliação ainda não aconteceu plenamente em todas as partes da Europa."@pt17
"Doamnă preşedintă, permiteţi-mi să încerc să fiu succint. Subiectul Balcanilor de Vest a fost invocat de mai mulţi vorbitori şi pe bună dreptate. Permiteţi-mi să vă asigur că suntem conştienţi de problemele din Kosovo şi de nevoia de a le depăşi, luând în considerare şi câteva dintre problemele pe care le avem şi în interiorul Uniunii. Subiectul Bosniei a fost tratat de câteva persoane, precum dna Pack şi dl Swoboda, şi permiteţi-mi să fac doar câteva remarci pe marginea acestuia. Am petrecut patru zile întregi anul acesta discutând cu liderii politici ai Bosniei, încercând să îi fac să meargă mai departe şi încercând să le explic pericolele rămânerii în urmă, când restul regiunii progresează. Probabil că am făcut prea mult, deoarece la urma urmelor, aşa cum a spus dl Pack, trebuie să facă acest lucru singuri. Aceasta este ţara lor, nu este ţara noastră, însă avem, de asemenea, datoria să le spunem că, dacă nu fac acest lucru, restul regiunii va merge înainte şi acest lucru nu va fi bun pentru ţara lor. Asta am încercat să facem şi, într-o anumită măsură, încă încercăm. Procesul nostru de extindere, aşa cum au evidenţiat toţi, se bazează pe performanţă. Are nevoie de reforme. Are nevoie de reconciliere. Iar acest lucru este valabil pentru fiecare. A fost odată valabil pentru Suedia şi am reuşit. Este valabil pentru fiecare. Cât despre domnul care era interesat în angajarea într-o dezbatere, am observat că exista o serie de domni – în principal – din extrema dreaptă, care aveau anumite rezerve în privinţa Turciei, ca să folosesc cei mai neutri termeni posibil. Dacă am înţeles bine, problema era că Turcia este prea mare, prea complicată şi prea musulmană. Dacă citiţi articolul 49 din tratat, iar acesta trebuie să reprezinte temeiul politicilor noastre, acesta nu face excepţii pentru ţările mari, nu face excepţii pentru cazurile complicate şi nu are criterii religioase. Deci aceasta este ceea ce trebuie să respectăm. Am ascultat cuvintele emoţionante despre moştenirea creştină şi acestea conţin o doză mare de adevăr. Toţi catolicii şi ortodocşii sau protestanţii şi anglicanii ar putea interpreta acest lucru în diferite moduri, însă aş fi prudent în definirea moştenirii iudaice în afara Europei. Ei nu sunt creştini, însă fac parte din Europa trecutului, a prezentului şi a viitorului, cu toate problemele din istoria noastră. Aş afirma, de asemenea, că ar fi la fel de greşit să vorbim despre cetăţeni de religie musulmană, fie ei în interiorul statelor membre actuale, în Bosnia, în altă parte sau în Turcia, şi să îi excludem de la aplicabilitatea articolului 49 din tratat. Cred că ar fi greşit. Am ascultat-o cu interes în această privinţă pe dna Koppa, care reprezenta Grecia prin comentariile legate de provocările din Balcanii de Vest şi de reconcilierea cu Turcia şi am observat paşii şi declaraţiile făcute recent de prim-ministrul Papandreou. Mai întâi, cu permisiunea Preşedinţiei, mă alătur acelor deputaţi care şi-au exprimat stima faţă de comisarul Rehn pentru munca depusă de-a lungul ultimilor cinci ani. S-au realizat foarte multe. Poate fi bine pentru succesorul dvs.că a mai rămas ceva de făcut, însă s-au făcut multe. În sfârşit, aş vrea să abordez unul dintre subiectele mele preferate. Cineva a menţionat, aşa cum se întâmplă uneori în această dezbatere, problema capacităţii de absorbţie – faptul că pur şi simplu nu putem absorbi prea multe ţări. Nu îmi place acest cuvânt. Eu nu văd Uniunea noastră ca „absorbind” naţiuni. Nu ştiu dacă am absorbit Marea Britanie. Şi nu ştiu dacă Franţa doreşte să fie absorbită. Şi sper că Suedia nu va fi niciodată absorbită. Eu văd că Uniunea ca pe o entitate care îmbogăţeşte ţările când aderă şi încă nu am văzut extindere care să facă Uniunea noastră mai slabă. Absolut fiecare extindere, deşi a fost dificilă, a făcut Uniunea noastră mai puternică, mai bogată, mai ambiţioasă şi eu unul nu sunt dintre cei care cred că istoria s-a sfârşit. Se aplică articolul 49. În încheiere, unul dintre domni a afirmat că există şi alte ţări despre care nu s-a vorbit în dezbatere. Este adevărat. Articolul 49 se aplică absolut fiecărei ţari europene, inclusiv celor care încă nu au fost menţionate în dezbaterea de azi. De asemenea, aş vrea să-mi exprim aprecierea pentru largul sprijin acordat politicii de extindere, manifestat în cursul acestei dezbateri de către toţi reprezentanţii principalelor facţiuni politice de aici. Cred că acesta este o sursă de putere. Chiar am ascultat dezbaterea. Nu faceţi parte dintr-unul din grupurile principale. Îmi pare rău. Dl Severin a fost unul dintre cei care au menţionat că acesta este un proces pe care trebuie să-l ancorăm şi în inimile şi minţile oamenilor. Sunt de acord, însă ar trebui să recunoaştem, de asemenea, că acest lucru necesită competenţe politice temeinice din partea fiecăruia dintre noi. Dacă priviţi înapoi la istoria Uniunii, este uşor de observat că foarte puţin din istoria integrării europene s-a întâmplat ca urmare a unei mobilizări bruşte a opiniei publice care a cerut acest lucru. Aproape totul a fost rezultatul unei politici vizionare, prevăzătoare, adesea dificile şi exigente, însă am câştigat apoi şi sprijinul cetăţenilor noştri pentru ceea ce facem. Am spus că eram prim-ministru al ţării mele când am intrat în Uniunea Europeană. Am luptat într-o campanie încrâncenată pentru referendum. Am câştigat la mustaţă. Opinia publică a fost împotriva Uniunii Europene destul de mult timp. Dacă vă uitaţi la sondajele de opinie, astăzi suntem una dintre cele mai europozitive ţări din Europa. Au fost necesare competenţe politice pentru a realiza acest lucru. Aşa ceva nu se întâmplă de la sine. Permiteţi-mi să spun, de asemenea, că atunci când abordăm zonele mai dificile ale Europei, reconcilierea nu este uşoară. Pentru aceasta sunt necesare multe dintre aceste competenţe politice şi există încă multe părţi ale Europei care au nevoie de reconciliere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dovoľte, aby som sa pokúsil byť stručný. Mnoho rečníkov, a celkom správne, hovorilo o krajinách západného Balkánu. Dovoľte mi, aby som vás uistil, že vieme o problémoch v Kosove a o potrebe posunúť sa dopredu pri ich riešení, zohľadňujúc pritom tiež niektoré problémy, ktoré máme vo vnútri Únie. O Bosne tu hovorilo niekoľko poslancov, ako napríklad pani Packová a pán Swoboda. Dovoľte mi v tejto veci iba niekoľko poznámok. Tento rok som sa celé štyri dni zaoberal otázkou politického vedenia v Bosne, snažiac sa posunúť ich dopredu a upozorniť na nebezpečenstvo zaostávania v období, keď zvyšok regiónu napreduje. Pravdepodobne som toho urobil príliš veľa, pretože na konci dňa, ako povedala pani Packová, to budú musieť robiť sami. Je to ich krajina, nie naša. Je však našou povinnosťou povedať im, že ak to neurobia, zvyšok regiónu bude napredovať a to nebude pre ich krajinu dobré. Toto je presne to, čo sme sa snažili dosiahnuť a do určitej miery sa ešte stále snažíme. Proces rozširovania, ako každý zdôraznil, závisí od výkonu. Vyžaduje reformy. Vyžaduje zmierenie. A tento postup sa uplatňuje zakaždým. Kedysi sa uplatnil pri Švédsku a zvládli sme to. Uplatňuje sa zakaždým. Čo sa týka pána, ktorý prejavil záujem zapojiť sa do rozpravy, všimol som si, že je tu značný počet – predovšetkým – pánov v radoch krajnej pravice, ktorí mali výhrady voči Turecku, aby som to vyjadril čo najmiernejšie. Pokiaľ som dobre rozumel, dôvodom bolo, že Turecko je príliš veľké, príliš zložité a príliš moslimské. Ak ste čítali článok 49 Zmluvy, na ktorom by sme mali zakladať naše politiky, ten nerobí žiadne výnimky pre veľké krajiny, nerobí žiadne výnimky pre zložité prípady a neobsahuje žiadne náboženské kritériá. Presne týmto sa musíme riadiť. Počúval som dojímavé slová o kresťanskom dedičstve a je v tom veľa pravdy. Všetci katolíci a ortodoxní veriaci alebo protestanti a anglikáni ho môžu interpretovať rôznymi spôsobmi, ja by som ale varoval pred definovaním židovského dedičstva mimo územia Európy. Nie sú to kresťania, sú však so všetkými problémami v našej histórii tiež súčasťou Európy v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Rovnako by som tiež tvrdil, že by bolo chybou definovať občanov moslimskej viery, či už na území našich existujúcich členských štátov, či v Bosne, či niekde inde alebo v Turecku a vylúčiť ich z použiteľnosti článku 49 Zmluvy. Domnievam sa, že by to bolo chybou. So záujmom som si v tejto súvislosti vypočul príspevok pani Koppovej, zastupujúcej Grécko, o úlohách v krajinách západného Balkánu a zmierení s Tureckom. Zaregistroval som tiež kroky a vyhlásenia, ktoré neskôr urobil premiér Papandreou. V prvom rade, ak je to podľa názoru predsedníctva vhodné, pripájam sa k poslancom, ktorí vzdali poklonu komisárovi Rehnovi za prácu, ktorú vykonal počas posledných piatich rokov. Dosiahol sa veľký pokrok. Môže to byť dobré pre vášho nástupcu, že ešte stále zostala časť práce, veľká časť však už bola vykonaná. Konečne by som mohol vytiahnuť jednu zo svojich obľúbených tém. Niekto, ako sa občas v tejto rozprave stáva, spomenul otázku absorpčnej kapacity – že jednoducho nedokážeme absorbovať taký veľký počet krajín. Nepáči sa mi to slovo. Nevnímam našu Úniu tak, že by absorbovala národy. Neviem, či sme absorbovali Britániu. Neviem, či Francúzsko chce byť absorbované. A dúfam, že Švédsko nebude nikdy absorbované. Vnímam úniu tak, že obohacuje krajiny, keď do nej vstúpime, a ešte som nevidel rozšírenie, ktoré by oslabilo Úniu. Každé jedno rozšírenie, i keď bolo veľmi ťažké, posilnilo našu Úniu, obohatilo ju, stala sa ambicióznejšou a ja určite nepatrím medzi tých, ktorí sú presvedčení, že história sa skončila. Uplatňuje sa článok 49. Na záver jeden z pánov povedal, že sú aj ďalšie krajiny, o ktorých sme v rozprave nehovorili. To je pravda. Článok 49 sa vzťahuje na všetky európske krajiny vrátane tých, ktoré neboli v dnešnej rozprave spomenuté. Vyjadrujem tiež naše uznanie za širokú podporu politiky rozširovania, ktorú počas tejto rozpravy vyjadrili zástupcovia všetkých hlavných politických frakcií. Myslím si, že táto skutočnosť je prameňom sily. Áno, počúval som rozpravu. Nepatríte k žiadnej z týchto hlavných skupín. Je mi to ľúto. Pán Severin bol jedným z tých, ktorí spomenuli, že toto je proces, ktorý sa tiež musí zakoreniť v srdciach a mysliach ľudí. Súhlasím s tým, ale mali by sme tiež uznať, že si to vyžaduje rozhodné politické vedenie každého jedného z nás. Ak sa pozriete späť do histórie našej Únie, je ľahké si všimnúť, že iba veľmi málo v histórii európskej integrácie sa udialo v dôsledku náhleho tlaku verejnej mienky. Takmer všetko je výsledkom vizionárskeho, prezieravého, často ťažkého a náročného politického vedenia, ale postupne sme, pre to, čo robíme, získali aj podporu našich občanov. Hovoril som o tom, že v čase, keď naša krajina vstúpila do Európskej únie, bol som jej premiérom. Viedli sme tvrdú kampaň za referendum. Vybojovali sme ho iba s tesným rozdielom. Verejná mienka v krajine bola po nejakú dobu proti Európskej únii. Ak sa teraz pozriete na prieskumy verejnej mienky, patríme medzi krajiny s pozitívnejším postojom voči Európe. Dosiahnutie tohto stavu si vyžadovalo politické vedenie. Neuskutočňuje sa to samo. Dovoľte mi tiež povedať, že keď sa púšťame do náročnejších oblastí Európy, zmierenie nie je ľahké. Vyžaduje si to veľa z tohto vedenia a zmierenie sa ešte musí dosiahnuť vo všetkých častiach Európy."@sk19
". – Gospa predsednica, poskusil bom biti kratek. O zahodnem Balkanu so spregovorili mnogi govorniki in tudi upravičeno. Naj vam zagotovim, da se zavedamo vprašanj, povezanih s Kosovom, kakor tudi potrebe, da jih rešujemo naprej, pri čemer moramo upoštevati tudi nekatera vprašanja znotraj naše Unije. Bosno je omenjalo več ljudi, na primer gospa Pack in gospod Swoboda, in dovolite mi, da o tem povem nekaj besed. Letos sem preživel štiri dni s političnim vodstvom Bosne: poskušal sem jih spodbuditi jim pojasniti nevarnosti, ki jih prinaša nazadovanje, ko se ostali deli regije pomikajo naprej. Verjetno sem naredil preveč, kajti na koncu, kot je dejala gospa Pack, morajo to opraviti sami. To je njihova država, ne naša, vendar pa je naša dolžnost, da jim povemo, da se bodo ostali deli regije pomaknili naprej in da za njihovo državo ne bo dobro, če tudi sama tega ne stori. To smo poskušali storiti in do neke mere to še vedno poskušamo. Naš proces širitve, kot so poudarili vsi, temelji na dosežkih. Zahteva reforme. Zahteva spravo. To pa velja za vsakega in za vse. Nekoč je to veljalo za Švedsko in uspelo nam je. Velja za vsakega in vse. Kar zadeva gospoda, ki se je želel vključiti v razpravo, sem opazil, da je veliko število – predvsem – gospodov s skrajne desnice, najbolj milo rečeno, izrazilo zadržke v zvezi s Turčijo. Če sem prav razumel argument, gre za to, da je Turčija prevelika, preveč zapletena in preveč muslimanska. Če ste prebrali člen 49 pogodbe, in to je člen, na katerem moramo utemeljiti naše politike, v njem ni nobenih izjem za velike države, ni nobenih izjem za zapletene primere in ni nobenih verskih meril. To moramo torej spoštovati. Poslušal sem čustvene besede o krščanski dediščini in v tem je veliko resnice. Vsi katoliki in pravoslavci ali protestanti in anglikanci bi lahko to tolmačili na zelo različne načine, vendar pa bi opozoril pred izključevanjem judovske dediščine iz Evrope. Niso kristjani, vendar so z vsemi problemi v naši zgodovini tudi del naše evropske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Trdim, da bi bila prav tako napaka, če bi opredeljevali državljane muslimanske vere, ne glede na to ali živijo v naših državah članicah, Bosni, nekje drugje ali v Turčiji, ter rekli, da člen 49 pogodbe zanje ne velja. Mislim, da bi bila to napaka. V tem smislu sem z zanimanjem prisluhnil gospe Koppa, ki je predstavljala Grčijo, ter njene pripombe o izzivih na zahodnem Balkanu ter spravi s Turčijo, opazil pa sem tudi nedavne korake in izjave predsednika vlade Papandreouja. Prvič, če je to primerno z vidika predsedstva, se pridružujem tistim poslancem, ki so čestitali gospodu Rehnu za delo, ki ga je opravil v zadnjih petih letih. Veliko je bilo doseženega. Za vašega naslednika je mogoče dobro, da je treba še kaj postoriti, vendar je bilo veliko že opravljenega. Ali se lahko na koncu vrnem samo na eno izmed mojih priljubljenih točk? Nekdo je omenil, kot se včasih zgodi v tej razpravi, vprašanje zmogljivosti absorpcije – da preprosto ne moremo absorbirati preveč držav. Ta beseda mi ni všeč. Ne vidim, da bi naša Unija „absorbirala“ narode. Ne vem, če smo absorbirali Britanijo. In nisem prepričan, ali si Francija želi, da jo absorbiramo. In upam, da Švedske ne bomo nikoli absorbirali. Naša Unija, kot jo vidim jaz, bogati države, ko vanjo vstopimo, in nisem še videl širitve, ki bi našo Unijo oslabila. Prav vsaka širitev, četudi težka, jo je okrepila, jo je obogatila, je iz nje naredila bolj velikopotezno Unijo, in jaz gotovo ne spadam med tiste, ki menijo, da je zgodovine konec. Člen 49 se izvaja. Eden izmed gospodov je dejal, da so še druge države, o katerih nismo razpravljali. To je res. Člen 49 velja za vsako posamezni evropsko državo, vključno z vsemi tistimi, ki na današnji razpravi še niso bile omenjene. Izražam tudi našo zahvalo za zelo široko podporo politiki širitve, ki so jo v teku te razprave izrazili vsi predstavniki vseh tukajšnjih glavnih političnih frakcij. Mislim, da od tod izvira moč. Sem poslušal. Vi niste član ene izmed glavnih skupin. Žal mi je zaradi tega. Gospod Severin je bil eden izmed tistih, ki so omenili, da je to proces, ki ga moramo položiti tudi v srce in dušo ljudi. S tem se strinjam, vendar moramo tudi priznati, da to od vsakega izmed nas zahteva odločno politično vodstvo. Če se ozrete na zgodovino naše Unije, boste zlahka opazili, da se je zelo malo tega v zgodovini evropskega povezovanja zgodilo zato, ker bi tako zahteval nekakšen nenaden val javnega mnenja. Skoraj vse je bilo rezultat vizionarskega, daljnovidnega, pogosto težkega in zahtevnega političnega vodenja, a kljub temu smo pozneje za naše delo pridobili tudi podporo naših državljanov. Rekel sem, da sem bil v času, ko je moja država stopila v Evropsko unijo, predsednik vlade. Imeli smo zelo hudo referendumsko kampanjo. Zmagali smo s tesnim izidom. Javnost je dolgo časa nasprotovala Evropski uniji. Če si ogledate javnomnenjske raziskave, boste videli, da smo danes ena izmed najbolj evro-pozitivnih držav v Evropi. Da bi to dosegli, je bilo potrebno politično vodenje. To se ne zgodi samo od sebe. Naj povem tudi, da če pogledamo v bolj težavna območja Evrope, sprava ni enostavna. Za to je potrebno veliko tega vodenja, spravo pa je še treba v celoti doseči v vseh delih Evrope."@sl20
"Fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort. Länderna på västra Balkan togs med rätta upp av en rad talare. Låt mig försäkra er om att vi är medvetna om Kosovoproblemen och om behovet av att gå vidare med dem och att även ta hänsyn till en del av de problem som vi har i vår egen union. Bosnien och Hercegovina nämndes av flera personer, bland annat av Doris Pack och Hannes Swoboda, och låt mig bara göra ett par anmärkningar där. Jag har ägnat fyra hela dagar i år åt samtal med den politiska ledningen i Bosnien och försökt att få dem att gå vidare och försökt ta upp farorna med att halka efter när resten av regionen går vidare. Jag har troligen gjort för mycket, för när allt kommer omkring måste de som Doris Pack sade göra detta på egen hand. Det är deras land, inte vårt, men det är också vår plikt att tala om att om de inte gör det kommer resten av regionen gå vidare och det kommer inte att vara bra för deras land. Detta är det vi har försökt göra och som vi i viss utsträckning fortfarande försöker göra. Vår utvidgningsprocess är som alla har påpekat resultatbaserad. Den kräver reformer. Den kräver försoning. Och det gäller alla och envar. Så var det en gång i tiden för Sverige och vi klarade det. Det gäller för alla och envar. När det gäller den herre som ville kasta sig in i debatten märkte jag att det fanns ett antal personer – huvudsakligen – från den yttersta höger där uppe som hade invändningar i fråga om Turkiet, för att uttrycka sig milt. Om jag förstod argumentet rätt var det att Turkiet är för stort, för komplicerat och för muslimskt. Om ni läser artikel 49 i fördraget, och det är den vi måste grunda vår politik på, finns det inga undantag för stora länder och artikeln innehåller inga religiösa villkor. Detta är alltså det som vi måste följa. Jag lyssnade till rörande ord om det kristna arvet och det finns en hel del sanning i det. Alla katoliker och ortodoxt kristna eller protestanter och anglikaner kan tolka detta på mycket olika sätt, men jag vill varna för att definiera bort det judiska arvet från Europa. De är inte kristna men de är genom alla problemen i vår historia också en del av vårt Europa i det förflutna, i dag och i framtiden. Jag vill också hävda att det också skulle vara ett misstag att definiera medborgare av muslimsk trosinriktning – i våra nuvarande medlemsstater, i Bosnien, någon annanstans eller i Turkiet – och utesluta dem från tillämpningen av artikel 49 i fördraget. Jag anser att det vore ett misstag. Jag lyssnade med intresse på Maria Eleni Koppa som företräder Grekland och hennes kommentarer om både svårigheterna på västra Balkan och försoningen med Turkiet och jag har noterat de steg och uttalanden som premiärminister Papandreou nyligen har gjort. För det första, om det är tillbörligt för ordförandeskapet, ansluter jag mig till de ledamöter som har lovordat kommissionsledamoten Olli Rehn för det arbete han har utfört under de gångna fem åren. Mycket har uppnåtts. Det kanske är tur för er efterträdare att det fortfarande finns saker kvar att göra, men mycket har åstadkommits. Får jag till sist ta upp en av mina favoritfrågor. Någon nämnde så som ibland sker under debatten frågan om absorptionskapacitet – att vi helt enkelt inte kan absorbera för många länder. Jag tycker inte om det ordet. Jag ser det inte som att vår union ”absorberar” nationer. Jag tror inte att vi har absorberat Storbritannien. Och jag vet inte om Frankrike vill bli absorberat. Och jag hoppas att Sverige aldrig kommer att bli absorberat. Jag ser det som att vår union berikar våra länder när vi går med och jag har ännu inte sett en utvidgning som har gjort vår union svagare. Varenda utvidgning, även om den har varit svår, har gjort vår union starkare, gjort den rikare och gjort den mer ambitiös och jag hör inte till dem som anser att historien har kommit till ett slut. Artikel 49 gäller. Slutligen sade en av herrarna att det även finns andra länder som vi inte har debatterat. Det stämmer. Artikel 49 gäller för varje europeiskt land, även dem som ännu inte har nämnts i debatten i dag. Jag vill också uttrycka vår uppskattning för det mycket breda stöd för utvidgningspolitiken som har framförts under hela debatten av alla företrädare för de främsta politiska grupperna här. Det är enligt min mening en stor tillgång. Jag lyssnade till debatten. Ni tillhör inte någon av de stora grupperna. Jag beklagar det. Adrian Severin var en av dem som nämnde att detta är en process som vi också måste förankra hos människorna genom att vinna deras förtroende. Jag håller med om det men vi bör också inse att det krävs beslutsamt politiskt ledarskap av var och en av oss. Om vi ser tillbaka på vår unions historia är det lätt att se att mycket lite i den europeiska integrationens historia har skett på grund av att någon plötslig underström av den allmänna opinionen har krävt det. Nästan allting har varit resultatet av visionärt, framsynt, ofta svårt och krävande politiskt ledarskap, men därefter har vi också vunnit våra medborgares stöd för det som vi gör. Jag nämnde att jag var statsminister i mitt land när vi gick med i EU. Vi utkämpade en mycket hård folkomröstningskampanj. Vi vann med knapp marginal. Vi hade en allmän opinion som var emot EU under ganska lång tid. Om man tittar på opinionsundersökningarna är vi nu ett av de mer EU-positiva länderna i Europa. Det krävdes politiskt ledarskap för att uppnå det. Det är inget som sker av sig självt. Låt mig också säga att när vi ser till de svårare områdena i Europa är den försoningen inte enkel. Det kräver mycket av det ledarskapet och försoningen har ännu inte helt uppnåtts i samtliga delar av Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplausi zālē pa kreisi no centra)"13
"(Aplausos del centro izquierda)"21
"(Aplausos do centro-esquerda)"17
"(Aplauze din centru stânga)"18
"(Aplavz z leve sredine)"20
"(Applaudissements du centre-gauche)"8
"(Applaus van centrumlinks)"3
"(Applaus von der linken Mitte)"9
"(Grāfa)"13
"(Indvending fra William (The Earl of) Dartmouth: "Har De ikke lyttet til forhandlingen?")"2
"(Inpass av William (The Earl of) Dartmouth: ”Lyssnade ni inte till debatten?”)"22
"(Interjección de William (The Earl of) Dartmouth: «¿Ha escuchado el debate?»)"21
"(Interjection de William (The Earl of) Dartmouth: «Avez-vous suivi le débat?»)"8
"(Interjecţie din partea dlui William (the Earl of) Dartmouth: „Aţi ascultat dezbaterea?”)"18
"(Interjeição de William (The Earl of) Dartmouth: “Esteve atento ao debate?”)"17
"(Interruptie van William (The Earl of) Dartmouth: ‘Hebt u naar het debat geluisterd?’)"3
"(Közbeszólás Willam (The Earl of) Darthmouth részéről: „Hallotta ön a vitát?”)"11
"(Oklaski centrolewicy)"16
"(Plojimai iš centro kairiosios pusės)"14
"(Potlesk nalevo od středu)"1
"(Poznámka od Williama (grófa) Darmoutha: „Počúvali ste rozpravu?“)"19
"(Prekinitev s strani Williama (The Earl of) Dartmoutha: „Ali ste poslušali razpravo?“)"20
"(Přerušení ze strany Williama (The Earl of) Dartmouth: „Poslouchal jste tuto rozpravu?"1
"(Reazione dell’onorevole Dartmouth: “Ha ascoltato la discussione?”)"12
"(Taps a balközépről)"11
"(Vasaktsentristide aplaus)"5
"(William (The Earl of) Dartmouthin välihuomautus: "Kuuntelitteko te keskustelua?")"7
"(William (The Earl of) Dartmouthi vahelehüüe: „Kas te üldse kuulasite seda arutelu?”)"5
"(Williamo (The Earl of) Dartmoutho šūksnis: „Ar jūs klausėtės diskusijos?“)"14
"(Wtrącenie Williama (hrabiego) Dartmouth: „Czy słuchał pan debaty?”)"16
"(Zwischenruf von William (The Earl) Dartmouth: „Haben Sie der Debatte zugehört?“)"9
"(potlesk od strednej ľavice)"19
"(Παρέμβαση από τον κ. William (The Earl of) Dartmouth: «Ακούσατε τη συζήτηση;»)"10
"(Χειροκροτήματα από την κεντροαριστερή πτέρυγα)"10
"--P--reşedinte în exerciţiu al Consiliului."18
"Carl Bildt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"starpsauciens: „Vai jūs sekojāt līdzi debatēm?”)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph