Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-316"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-316"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am very grateful for this opportunity to share a few thoughts with you. Enlargement has rightly been called one of the most successful policies of the European Union; many of us in this debate have said this. And the idea that the central values of Europe – democracy, human rights, solidarity – should encompass all the states of Europe has been, and will remain, at the heart of Europe’s identity. The Europe that exists was built around the proposition that, through integration, the states of Europe will gradually accept a peaceful resolution of conflicts, but this process does not come without effort. The acceding states must undergo a thorough transformation in order to meet the requirements of EU membership. The process, it should be stressed, is voluntary. No state is coerced into joining, but, in order to join the EU, certain conditions must be met. At the same time, precisely because meeting the conditions requires a major effort, acceding states must also be encouraged to make the effort involved and not only that. The obligations that go with EU membership must be transferred from paper to practice. Without implementation, the process remains empty. This is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership. The EU is ready to accept the states of the western Balkans and Turkey as full members, but it is up to them to meet the conditions that the EU has set."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem velice vděčný za tuto příležitost podělit se s Vámi o několik myšlenek. Rozšiřování bylo oprávněně označeno za jednu z nejúspěšnějších politik Evropské unie; mnozí z nás to v této rozpravě uvedli. A myšlenka, že základní evropské hodnoty – demokracie, lidská práva, solidarita – by měly zahrnovat všechny státy Evropy, byla a zůstane jádrem evropské identity. Evropa v dnešní podobě byla vybudována na předpokladu, že díky integraci státy Evropy postupně přistoupí na mírové řešení konfliktů, ale tento proces se neobejde bez úsilí. Přistupující státy musejí projít důkladnými změnami, aby splnily požadavky členství v EU. Je třeba zdůraznit, že tento proces je dobrovolný. Žádný stát není nucen, aby se stal členem, ale k tomu, aby se mohl stát členem EU, musí být splněny určité podmínky. Zároveň, právě proto, že splnění podmínek vyžaduje značné úsilí, musí být přistupující státy také povzbuzovány k tomu, aby toto úsilí vyvinuly, a nejen to. Povinnosti, které jsou s členstvím v EU spojeny, musí přejít z papíru do praxe. Bez praktické realizace zůstane celý proces prázdným slovem. To je zpráva, kterou Albertiniho usnesení vysílá případným kandidátům členství v EU. EU je připraveno přijmout státy západního Balkánu a Turecka za plné členy, ale je na nich, aby splnily podmínky, jež EU stanovila."@cs1
"Fru formand! Jeg er meget taknemmelig for denne lejlighed til at dele et par tanker med Dem. Udvidelse er med rette blevet betegnet som en af EU's mest vellykkede politikker. Mange af os har sagt det under disse forhandlinger. Og idéen om, at Europas centrale værdier – demokrati, menneskerettigheder og solidaritet – skal omfatte alle lande i Europa, har altid været og vil altid forblive hjertet i Europas identitet. Det Europa, der findes, er baseret på forudsætningen om, at Europas lande gennem integration gradvist vil nå frem til en fredelig løsning på konflikter, men denne proces kommer ikke af sig selv. De tiltrædende lande skal gennemgå en transformation for at opfylde kravene for at blive medlem af EU. Det skal understreges, at processen er frivillig. Intet land tvinges til at komme med, men for at komme med i EU skal visse betingelser opfyldes. Samtidig skal de tiltrædende lande, netop fordi opfyldelse af betingelserne kræver en stor indsats, opfordres til at yde den nødvendige indsats – og ikke kun det. De forpligtelser, der følger med medlemskabet af EU, skal overføres fra papir til praksis. Uden gennemførelse forbliver processen tom. Det er det budskab, som Albertini-betænkningen sender til mulige kandidater til EU-medlemskab. EU er parat til at acceptere landene på Vestbalkan og Tyrkiet som fulde medlemmer, men det er op til dem at opfylde de betingelser, som EU har opstillet."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, einige Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Die Erweiterung wurde zu Recht als eine der erfolgreichsten Politiken der Europäischen Union bezeichnet; viele von uns haben dies in dieser Debatte geäußert. Und das Konzept, dass die zentralen Werte Europas – Demokratie, Menschenrechte, Solidarität – alle Staaten Europas umfassen sollten, befindet sich im Herzen der Identität Europas – und wird dort auch bleiben. Das bestehende Europa wurde um die Prämisse herum geschaffen, dass die Staaten Europas durch Integration allmählich eine friedliche Lösung von Konflikten akzeptieren, dieser Prozess ist jedoch nicht ohne Mühen. Die beitretenden Staaten müssen sich einer gründlichen Umwandlung unterziehen, um den Anforderungen der EU-Mitgliedschaft gerecht zu werden. Der Prozess, das muss hervorgehoben werden, ist freiwillig. Kein Staat wird zum Beitritt gezwungen, aber um der EU beizutreten, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Gleichzeitig müssen die beitretenden Staaten, eben weil die Erfüllung der Bedingungen mit großen Anstrengungen verbunden ist, ermutigt werden, die damit verbundenen Anstrengungen zu unternehmen, und nicht nur das. Die Verpflichtungen, die mit der EU-Mitgliedschaft einhergehen, müssen vom Papier in die Praxis umgesetzt werden. Ohne Implementierung bleibt der Prozess leer. Dies ist die Botschaft, die die Albertini-Entschließung den möglichen zukünftigen Bewerbern um die EU-Mitgliedschaft sendet. Die EU ist bereit, die Staaten des westlichen Balkans und die Türkei als Vollmitglieder aufzunehmen, es liegt jedoch an ihnen, die von der EU festgelegten Bedingungen zu erfüllen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτήν τη δυνατότητα που μου δίνεται να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Η διεύρυνση έχει ορθώς ονομαστεί μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί από εμάς το ανέφεραν αυτό στην παρούσα συζήτηση. Και η ιδέα ότι οι κεντρικές αξίες της Ευρώπης –δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη– θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κράτη της Ευρώπης είναι και θα παραμείνει στην καρδιά της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η σημερινή Ευρώπη οικοδομήθηκε γύρω από την πρόταση ότι, μέσω της ολοκλήρωσης, τα κράτη της Ευρώπης θα αποδεχτούν σταδιακά μια ειρηνική επίλυση των διενέξεων, αλλά η εν λόγω διαδικασία απαιτεί προσπάθεια. Τα προσχωρούντα κράτη πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχή διαδικασία μεταρρύθμισης, προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις ένταξης στην ΕΕ. Η διαδικασία, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι οικειοθελής. Κανένα κράτος δεν εξαναγκάζεται να ενταχθεί, αλλά, προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, ακριβώς διότι η εκπλήρωση των προϋποθέσεων απαιτεί μείζονα προσπάθεια, τα προσχωρούντα κράτη πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνονται να καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτείται και όχι μόνο. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στην ΕΕ πρέπει να μεταφέρονται από τα χαρτιά στην πράξη. Χωρίς εφαρμογή, η διαδικασία παραμένει κενή. Αυτό είναι το μήνυμα που αποστέλλει το ψήφισμα Albertini στις τυχόν υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία ως πλήρη μέλη, αλλά από αυτά εξαρτάται να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΕΕ."@el10
"Señora Presidenta, estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda para compartir algunas ideas con ustedes. La ampliación se ha calificado con acierto como una de las políticas más fructíferas de la Unión Europea; muchos de los que participamos en este debate así lo hemos expresado. Asimismo, la idea de que los valores centrales de Europa —la democracia, los derechos humanos, la solidaridad— deberían englobar a todos los Estados de Europa ha ocupado y seguirá ocupando el núcleo de la identidad de Europa. La Europa que conocemos hoy se construyó en torno a la proposición de que, mediante la integración, los Estados de Europa irán aceptando gradualmente una resolución pacífica de los conflictos, pero este proceso no está exento de esfuerzos. Los Estados candidatos a la adhesión deben experimentar una profunda transformación para cumplir los requisitos necesarios para convertirse en miembros de la UE. El proceso, cabe subrayar, es voluntario. No se coacciona a ningún Estado para que ingrese en la UE, pero, para hacerlo, han de cumplirse determinadas condiciones. Al mismo tiempo, precisamente porque el cumplimiento de las condiciones pertinentes requiere un esfuerzo muy importante, debe animarse a los Estados candidatos a la adhesión a que realicen el esfuerzo asociado y no sólo eso. Las obligaciones que conlleva ser miembro de la UE deben transferirse del papel a la práctica. De no aplicarse, el proceso carecerá de contenido. Éste es el mensaje que la resolución de Albertini está enviando a los posibles candidatos a la adhesión a la UE. La UE está dispuesta a aceptar a los Estados de los Balcanes occidentales y a Turquía como miembros de pleno derecho, pero de ellos depende el cumplimiento de las condiciones fijadas por la UE."@es21
"Austatud juhataja! Ma olen väga tänulik selle võimaluse eest jagada teiega mõningaid mõtteid. Laienemist on õigustatult nimetatud Euroopa Liidu üheks edukamaks poliitikavaldkonnaks – tänase arutelu käigus on paljud meist seda öelnud. Mõte, et Euroopa kesksed väärtused – demokraatia, inimõigused, solidaarsus – peaksid hõlmama kõiki Euroopa riike, on olnud ja jääb Euroopa identiteedi oluliseks osaks. Praegune Euroopa rajati eeldusele, et lõimumise kaudu võtavad Euroopa riigid järk-järgult omaks konfliktide rahumeelse lahendamise, kuid selle tulemuse saavutamiseks on vaja vaeva näha. Ühinevad riigid peavad läbi tegema põhjaliku muutuse, et vastata Euroopa Liidu liikmeks saamise tingimustele. Tuleks rõhutada, et see protsess on vabatahtlik. Ühtki riiki ei sunnita ühinema, kuid Euroopa Liiduga ühinemiseks peavad teatud tingimused olema täidetud. Kuid et nende tingimuste täitmine nõuab suuri jõupingutusi, tuleb ühinevaid riike julgustada neid ja teisigi jõupingutusi tegema. Euroopa Liidu liikmesusega kaasnevad kohustused peavad paberilt kanduma praktikasse. Ilma rakendamiseta on see protsess sisutühi. See on Gabriele Albertini resolutsiooni sõnum võimalikele kandidaatriikidele. Euroopa Liit on valmis võtma Lääne-Balkani riigid ja Türgi täisliikmeks, kuid nende riikide kohus on täita Euroopa Liidu seatud tingimused."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos tästä mahdollisuudesta esittää eräitä ajatuksia. Laajentumista on perustellusti kutsuttu yhdeksi Euroopan unionin onnistuneimmista politiikoista; monet meistä ovat tässä keskustelussa todenneet tämän. Ajatus siitä, että Euroopan unionin keskeisten arvojen – demokratian, ihmisoikeuksien ja yhteisvastuun – olisi katettava kaikki Euroopan valtiot, on ollut ja tulee olemaan Euroopan unionin identiteetin ydin. Nykyinen Euroopan unioni rakennettiin siitä lähtökohdasta, että yhdentymisen avulla Euroopan valtiot hyväksyvät vähitellen konfliktien rauhanomaisen ratkaisun, mutta tätä prosessia ei saatu aikaan ilman ponnisteluja. Liittyvien valtioiden on läpikäytävä perusteellinen muutos täyttääkseen EU:n jäsenyyden edellytykset. On korostettava, että tämä prosessi on vapaaehtoinen. Mitään valtiota ei pakoteta liittymään, mutta EU:hun liittymiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Samalla, juuri koska ehtojen täyttäminen edellyttää suuria ponnistuksia, liittyviä valtioita on kannustettava toteuttamaan ne, eikä se pelkästään riitä. EU:n jäsenyyteen liittyvät velvoitteet on myös siirrettävä paperilta käytäntöön. Ilman täytäntöönpanoa prosessi on merkityksetön. Tämä on se viesti, joka Gabriele Albertinin päätöslauselmalla lähetetään EU:n jäsenyyttä hakeville ehdokasvaltioille. EU on valmis hyväksymään Länsi-Balkanin valtiot ja Turkin täysivaltaisiksi jäseniksi, mutta niiden tehtävänä on täyttää EU:n asettamat ehdot."@fi7
"Madame la Présidente, je me réjouis de cette occasion de partager quelques points de vue avec vous. L’élargissement a été à juste titre qualifié d’une des politiques les plus fécondes de l’Union européenne; nous avons été nombreux à le souligner dans le cadre de ce débat. Aussi l’idée que les valeurs centrales de l’Europe – la démocratie, les droits de l’homme et la solidarité – devraient englober tous les États d’Europe est-elle et restera-t-elle au cœur de l’identité européenne. L’Europe actuelle a été construite autour du principe que, par l’intégration, les États d’Europe accepteraient progressivement une résolution pacifique des conflits, mais ce processus ne se fait pas sans mal. Les pays adhérents doivent subir une transformation profonde afin de satisfaire aux exigences de l’adhésion à l’UE. Il convient de souligner que ce processus est volontaire. Aucun État n’est obligé de rejoindre l’UE, mais, pour pouvoir le faire, ils doivent remplir certaines conditions. Dans le même temps, précisément parce que le respect de ces conditions exige un effort majeur, les pays adhérents doivent aussi être incités à consentir les efforts nécessaires, mais pas seulement. Les obligations liées à l’adhésion à l’UE doivent passer du papier à la pratique. Sans mise en œuvre, ce processus est vain. Tel est le message que la résolution Albertini envoie aux futurs candidats à l’adhésion à l’UE. L’UE est disposée à accepter les États des Balkans occidentaux et la Turquie en tant que membres à part entière, mais c’est à eux qu’il revient de respecter les conditions fixées par l’UE."@fr8
"). – Elnök asszony! Nagyon hálás vagyok azért, hogy lehetőségem van néhány gondolatot megosztani Önökkel. A bővítést helyesen az Európai Unió egyik legsikeresebb szakpolitikájának nevezték; és ezt sokan közülünk elmondták már ebben a vitában. Valamint az a gondolat, hogy Európa központi értékeinek – azaz a demokráciának, az emberi jogoknak és a szolidaritásnak – Európa minden államára ki kell terjednie, most is és a jövőben is Európa identitásának középpontjában fog állni. A ma létező Európa a köré a javaslat köré épült fel, hogy Európa államai az integráción keresztül fokozatosan elfogadják majd a konfliktusok békés rendezését, de ezt a folyamatot csak erőfeszítések árán lehet keresztülvinni. A csatlakozó államoknak alaposan át kell alakulniuk annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az uniós tagság követelményeit. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy ez folyamat önkéntes. Egyetlen államot sem kényszerítünk csatlakozásra, de annak érdekében, hogy csatlakozhassanak az EU-hoz, bizonyos feltételeknek meg kell felelniük. Ezzel egy időben, pontosan azért, mert a feltételeknek való megfelelés jelentős erőfeszítéseket követel, a csatlakozó országokat arra is ösztönözni kell, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket, sőt még annál is többet. Az uniós tagsággal járó kötelezettségeket a papírról a gyakorlatba kell átültetni. Végrehajtás nélkül üres marad a folyamat. Ezt az üzenetet küldi az Albertini állásfoglalás a leendő uniós tagjelölteknek. Az EU készen áll arra, hogy teljes jogú tagként elfogadja a nyugat-balkáni államokat és Törökországot, de tőlük függ, hogy teljesítik-e az EU által meghatározott feltételeket."@hu11
"Signora Presidente, sono molto grato di questa opportunità per uno scambio le idee con voi. L’allargamento è stato giustamente definito una delle politiche di maggior successo dell’Unione europea; molti di noi hanno ribadito questo punto durante la discussione. E l’idea che i valori cardine dell’Europa – la democrazia, i diritti umani, la solidarietà – debbano estendersi a tutti gli Stati dell’Europa è stata e resterà il centro dell’identità europea. L’Europa in essere è stata costruita attorno al pensiero che, attraverso l’integrazione, gli Stati europei potessero accettare gradualmente una risoluzione pacifica dei conflitti, ma questo processo non si è compiuto senza sforzo. Gli Stati candidati devono affrontare una trasformazione radicale per soddisfare i requisiti necessari per aderire all’Unione. Il processo, bisogna sottolinearlo, è volontario. Nessuno Stato è obbligato a entrare, ma, per far parte dell’UE, bisogna soddisfare alcune condizioni. Al tempo stesso, proprio perché soddisfare queste condizioni richiede un certo sforzo, i paesi candidati devono anche essere spronati a compiere questo sforzo, e non soltanto esso. I doveri che derivano dall’appartenenza all’UE devono essere trasferiti dalla teoria alla pratica. Senza attuazione, l’iter resta un processo vuoto. Questo è il messaggio che la risoluzione presentata dall’onorevole Albertini invia ai futuri candidati all’adesione all’UE. L’Unione europea è pronta ad accettare gli Stati dei Balcani occidentali e la Turchia come membri a pieno titolo, ma spetta a loro soddisfare le condizioni stabilite dall’UE."@it12
"Gerb. pirmininke, esu labai dėkingas už šią galimybę pasidalyti keletu minčių su jumis. Plėtra teisėtai buvo pavadinta viena sėkmingiausių Europos Sąjungos politikos krypčių – šioje diskusijoje daugelis iš mūsų tai sakė. Be to, idėja, kad svarbiausios Europos vertybės – demokratija, žmogaus teisės ir solidarumas – turėtų apimti visas Europos valstybes, buvo ir liks Europos tapatumo pagrindas. Europa, kuri yra, buvo kuriama pagal teiginį, kad dėl integracijos Europos valstybės pamažu pripažins taikų konfliktų sprendimo būdą, tačiau šis procesas nevyksta be pastangų. Stojančiosios šalys turi visiškai transformuotis, kad atitiktų ES narystės reikalavimus. Reikėtų pabrėžti, kad procesas yra savanoriškas. Jokia valstybė neverčiama stoti, tačiau norint įstoti į ES būtina įvykdyti tam tikras sąlygas. Tačiau būtent dėl to, kad šioms sąlygoms įvykdyti reikia didelių pastangų, stojančiosios šalys taip pat turi būti skatinamos dėti su tuo susijusias pastangas ir ne tik. Įpareigojimai, kurie siejami su ES naryste, turi būti perkeliami iš dokumentų į praktiką. Jei nėra įgyvendinimo, procesas lieka tuščias. Tai yra žinia, kuri G. Albertini rezoliucija siunčiama numatomoms kandidatėms įstoti į ES. ES pasirengusi priimti Vakarų Balkanų valstybes ir Turkiją kaip visateises nares, tačiau jų pareiga – įvykdyti ES nustatytas sąlygas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju dalīties ar jums dažās domās. Paplašināšanās pilnīgi pareizi tiek dēvēta par vienu no visveiksmīgākajām Eiropas Savienības politikas jomām; daudzi no mums šajās debatēs to ir teikuši. Un doma, ka Eiropas galvenajām vērtībām — demokrātijai, cilvēktiesībām, solidaritātei — ir jāaptver visas Eiropas valstis, ir un arī turpmāk būs Eiropas identitātes pašā centrā. Tā Eiropa, kas pastāv šodien, tika izveidota, pamatojoties uz ideju, ka integrācijas ceļā Eiropas valstis pakāpeniski pieņems konfliktu miermīlīgu risināšanu, bet šis process nav noritējis bez pūlēm. Valstīm, kuras grib pievienoties, ir jāīsteno vispusīgs pārveides process, lai izpildītu prasības, kas izvirzītas dalībai Eiropas Savienībā. Jāuzsver, ka šis process ir brīvprātīgs. Neviena valsts nav spiesta pievienoties, bet, lai pievienotos Eiropas Savienībai, ir jāizpilda nosacījumi. Vienlaikus tieši tādēļ, ka šo nosacījumu izpilde prasa nopietnas pūles, valstis, kuras grib pievienoties, ir jāmudina pielikt visas vajadzīgās pūles, un ne tikai tās. Saistības, ko uzliek dalība ES, no papīra ir jāievieš dzīvē. Bez īstenošanas šim procesam nav nozīmes. Šāds ir kunga rezolūcijas raidītais signāls potenciālajām ES kandidātvalstīm. ES ir gatava uzņemt Rietumbalkānu valstis un Turciju kā pilntiesīgas locekles, bet tām ir jāizpilda Eiropas Savienības izvirzītie nosacījumi."@lv13
"Madam President, I am very grateful for this opportunity to share a few thoughts with you. Enlargement has rightly been called one of the most successful policies of the European Union; many of us in this debate have said this. And the idea that the central values of Europe – democracy, human rights, solidarity – should encompass all the states of Europe has been, and will remain, at the heart of Europe’s identity. The Europe that exists was built around the proposition that, through integration, the states of Europe will gradually accept a peaceful resolution of conflicts, but this process does not come without effort. The acceding states must undergo a thorough transformation in order to meet the requirements of EU membership. The process, it should be stressed, is voluntary. No state is coerced into joining, but, in order to join the EU, certain conditions must be met. At the same time, precisely because meeting the conditions requires a major effort, acceding states must also be encouraged to make the effort involved and not only that. The obligations that go with EU membership must be transferred from paper to practice. Without implementation the process remains empty. This is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership. The EU is ready to accept the states of the Western Balkans and Turkey as full members, but it is up to them to meet the conditions that the EU has set."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben heel blij met deze mogelijkheid om een paar gedachten met u te delen. Uitbreiding is terecht een van de meest succesvolle beleidsterreinen van de Europese Unie genoemd; velen van ons hebben dat in dit debat gezegd. Het idee dat de centrale waarden van Europa – democratie, mensenrechten, solidariteit – alle staten van Europa behoren te omvatten, is en blijft in het hart van de Europese identiteit staan. Het bestaande Europa is opgebouwd op de propositie dat de landen van Europa via integratie geleidelijk een vreedzame oplossing voor conflicten zullen aanvaarden, maar dit proces gaat niet vanzelf. De toetredingslanden moeten een grondige transformatie ondergaan om te voldoen aan de vereisten van het EU-lidmaatschap. Onderstreept moet worden dat het een vrijwillig proces is. Geen enkel land wordt gedwongen lid te worden, maar om lid te kunnen worden van de EU moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Tegelijkertijd moeten toetredingslanden, juist omdat het voldoen aan de voorwaarden een grote inspanning vergt, ook worden aangemoedigd de benodigde inspanning te leveren, en dat niet alleen. De verplichtingen die het EU-lidmaatschap met zich meebrengt, moeten worden overgebracht van papier naar praktijk. Zonder uitvoering blijft het proces inhoudsloos. Dit is de boodschap die van de resolutie van de heer Albertini uitgaat naar toekomstige kandidaten voor het EU-lidmaatschap. De EU is er klaar voor om de landen van de Westelijke Balkan en Turkije te aanvaarden als volwaardige lidstaten, maar het is aan hen om te voldoen aan de voorwaarden die de EU heeft gesteld."@nl3
"Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za umożliwienie mi podzielenia się z państwem kilkoma przemyśleniami. Rozszerzenie słusznie otrzymało miano jednego z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej; wielu z nas tak powiedziało w tej debacie. A idea, że wartości centralne w Europie – demokracja, prawa człowieka, solidarność – powinny obejmować wszystkie państwa Europy jest i pozostanie w sercu tożsamości europejskiej. Obecna Europa została stworzona wokół propozycji, że poprzez integrację państwa Europy będą stopniowo przyjmować pokojowe rozwiązania konfliktów, ale proces ten nie przychodzi bez wysiłku. Przystępujące państwa muszą przejść dokładną transformację, aby spełnić wymagania członkostwa w UE. Należy podkreślić, że ten proces jest dobrowolny. Żadne państwo nie jest zmuszane do przystąpienia, ale aby wejść do UE należy spełnić pewne warunki. Jednocześnie dokładnie dlatego, że spełnienie warunków wymaga poważnych wysiłków, państwa przystępujące do UE należy zachęcać do ich podejmowania i nie tylko do tego. Zobowiązania związane z członkostwem w UE muszą zostać przeniesione z papieru do praktyki. Bez wdrożenia proces jest pusty. To jest przesłanie sprawozdania Albertiniego dla ewentualnych kandydatów do członkostwa w UE. UE jest gotowa przyjąć na członków państwa Bałkanów Zachodnich i Turcję, ale to one muszą spełnić warunki ustanowione przez UE."@pl16
"Senhora Presidente, estou extremamente grato por esta oportunidade de partilhar algumas reflexões convosco. O alargamento tem sido referido, com pertinência, como uma das políticas mais bem-sucedidas da União Europeia, muitos de nós o afirmámos neste debate. A ideia de que os valores centrais da Europa – democracia, direitos humanos e solidariedade – deverão abranger todos os Estados da Europa tem estado, e continuará a estar, no cerne da identidade da Europa. A Europa que hoje existe foi construída em torno da proposta de que, através da integração, os Estados da Europa aceitarão gradualmente uma resolução pacífica dos conflitos, contudo, este processo não se desenvolve sem esforço. Os Estados da adesão deverão submeter-se a uma transformação que lhes permita cumprir os critérios da adesão à UE. Os processos, deve salientar-se, são voluntários. Nenhum país é obrigado a aderir, porém, para aderir à UE, é necessário preencher certas condições. Ao mesmo tempo, precisamente porque o cumprimento das condições exige um enorme esforço, os Estados candidatos deverão ser encorajados também a envidá-lo, mas não só. As obrigações que decorrem da adesão à UE deverão ser passadas do papel à prática. Sem implementação, o processo permanece vazio. É essa a mensagem que o relatório Albertini envia aos potenciais candidatos à adesão à UE. A UE está pronta a aceitar os Estados dos Balcãs Ocidentais e a Turquia como membros de pleno direito, contudo cabe a esses países cumprir as condições que a UE fixou."@pt17
"Doamnă preşedintă, sunt foarte recunoscător pentru această ocazie de a împărtăşi câteva gânduri cu domniile voastre. Extinderea a fost considerată pe bună dreptate una dintre politicile cele mai reuşite ale Uniunii Europene. Mulţi dintre noi am afirmat acest lucru în această dezbatere. Iar ideea că valorile centrale ale Europei – democraţia, drepturile omului, solidaritatea – ar trebui să cuprindă toate statele Europei a fost şi va rămâne în centrul identităţii Europei. Europa actuală a fost construită în jurul ipotezei că, prin integrare, statele Europei vor accepta treptat o rezolvare paşnică a conflictelor, însă acest proces nu este unul lipsit de eforturi. Statele candidate trebuie să treacă printr-o transformare profundă pentru a îndeplini cerinţele aderării la UE. Procesul este voluntar, iar acest aspect ar trebui evidenţiat. Niciun stat nu este constrâns să adere, însă trebuie îndeplinite anumite condiţii pentru a adera la UE. În acelaşi timp, tocmai datorită faptului că îndeplinirea condiţiilor solicită un efort major, statele candidate trebuie să fie încurajate să facă efortul implicat şi nu numai. Obligaţiile aferente statutului de membru al UE trebuie transferate de pe hârtie în practică. Fără implementare, procesul rămâne zadarnic. Acesta este mesajul pe care îl transmite rezoluţia Albertini viitorilor candidaţi pentru statutul de membru al UE. UE este pregătită să accepte statele din Balcanii de Vest şi Turcia ca membri cu drepturi depline, însă depinde de acestea să respecte condiţiile pe care le-a stabilit UE."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za možnosť podeliť sa s vami o niekoľko myšlienok. Rozširovanie sa správne nazýva jednou z najúspešnejších politík Európskej únie, mnohí z vás to vyjadrili v tejto rozprave. A myšlienka, že hlavné hodnoty Európy – demokraciu, ľudské práva, solidaritu – by mali napĺňať všetky štáty Európy, bola a zostane základom európskej identity. Existujúca Európa bola vybudovaná na základe tézy, že európske štáty prostredníctvom integrácie postupne prijmú mierové riešenie konfliktov. Tento proces sa však neuskutoční bez úsilia. Pristupujúce štáty musia prejsť dôkladnou transformáciou, aby splnili požiadavky členstva v EÚ. Tento proces, a to treba zdôrazniť, je dobrovoľný. Žiaden štát nie je k vstupu nútený, ale aby mohol vstúpiť do EÚ, musia byť splnené určité podmienky. Zároveň však preto, že splnenie podmienok si vyžaduje obrovské úsilie, pristupujúce štáty musia byť tiež povzbudzované k tomu, aby vyvíjali úsilie v tomto procese a nielen to. Záväzky, ktoré sú spojené s členstvom v EÚ, musia byť transformované z papiera do praxe. Bez realizácie zostane tento proces prázdny. Toto je odkaz, ktorý perspektívnym kandidátom pre členstvo v EÚ vysiela uznesenie pána Albertiniho. EÚ je pripravená prijať krajiny západného Balkánu a Turecko za plnoprávnych členov, ale je na nich, aby splnili podmienky stanovené EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem hvaležen za to priložnost, da lahko z vami delim nekaj misli. Širitev je bila upravičeno opisana kot ena izmed najuspešnejših politik Evropske unije; to so v tej razpravi rekli mnogi od nas. In zamisel, da bi osrednje vrednote Evrope – demokracija, človekove pravice, solidarnost – morale veljati za vse države Evrope, je bila in bo še naprej ostala v osrčju identitete Evrope. Obstoječa Evropa je bila zgrajena ob predpostavki, da bodo države Evrope s povezovanje postopoma sprejele mirno razrešitev sporov, toda v ta proces je treba vložiti trud. V državah pristopnicah mora priti do temeljitega preoblikovanja, da bi se izpolnile zahteve za članstvo v EU. Poudariti je treba, da je ta proces prostovoljen. Nobena država ni prisiljena v pridružitev, če pa se želi pridružiti EU, mora izpolniti določene pogoje. Obenem je treba države pristopnice prav zato, ker je za izpolnitev pogojev potrebno veliko truda, spodbujati, da trud dejansko vložijo, a ne samo to. Obveznosti, ki gredo skupaj s članstvom v EU, je treba prenesti s papirja v prakso. Proces brez izvajanja ostaja prazen. To je sporočilo, ki ga resolucija gospoda Albertinija pošilja potencialnim kandidatkam za članstvo v EU. EU je pripravljena sprejeti države zahodnega Balkana in Turčijo kot polnopravne članice, vendar je od njih odvisno, ali bodo izpolnile pogoje, ki jih je določila EU."@sl20
"Fru talman! Jag är mycket tacksam för möjligheten att delge er ett par tankar. Utvidgningen har med rätta kallats en av EU:s mest framgångsrika politiska insatser. Många av oss har sagt detta i debatten. Och tanken att EU:s centrala värden – demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet – bör genomsyra alla stater i Europa har varit och kommer att vara centralt för EU:s identitet. Det EU som existerar i dag byggdes på förslaget att Europas stater genom integration gradvis skulle acceptera en fredlig lösning på konflikter, men den processen kom inte till stånd utan ansträngningar. De anslutande staterna måste genomgå en grundlig omvandling för att uppfylla kraven för EU-medlemskap. Processen är frivillig, vilket bör framhållas. Ingen stat tvingas att gå med, men för att gå med i EU måste vissa villkor uppfyllas. Just därför att uppfyllandet av villkoren kräver en stor insats måste anslutningsstaterna uppmuntras att göra det som krävs och inte bara det. De skyldigheter som följer av EU-medlemskapet måste överföras från papper till verklighet. Utan genomförande förblir processen tom. Detta är Albertiniresolutionens budskap till länder som funderar på att ansöka om EU-medlemskap. EU är redo att ta emot staterna på västra Balkan och Turkiet som fullvärdiga medlemmar, men det är deras egen sak att uppfylla de villkor som EU har fastställt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"György Schöpflin (PPE"11
"György Schöpflin (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph