Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-313"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-313"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, firstly, my group, the Greens, would prefer not to put any date in for the accession of Croatia. We think that experience has shown that that has not been a good idea in the past, whether Croatia should join as soon as the criteria are fulfilled. Secondly, Mr Brok, the Copenhagen criteria are, of course, valid. They are there; we do not need to mention them time and time again. We are sticking to the agreements that the European Union made on accession and to the Copenhagen criteria. The aim of accession progress is the accession itself. When we are discussing Turkey, we should not forget the amazing progress that has also been made in Turkey in areas where, a few years ago, we thought would not ever have been possible. This is the clear success of the accession process, which we should not forget."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, za prvé, moje skupina, Zelení, by dala přednost tomu, aby pro přistoupení Chorvatska nebylo stanoveno žádné datum. Myslíme si, že zkušenosti ukázaly, že v minulosti to nebyl dobrý nápad, takže Chorvatsko by se mělo stát členem, jakmile budou splněna kritéria. Za druhé, pane Broku, kodaňská kritéria samozřejmě platí. Ony existují; nemusíme je stále znovu připomínat. Držíme se dohod, které Evropská unie pro přistoupení uzavřela, a kodaňských kritérií. Cílem pokroku v procesu přistoupení je přistoupení samotné. Když diskutujeme o Turecku, neměli bychom zapomínat na pozoruhodný pokrok dosažený v Turecku i v oblastech, o kterých jsme si před několika lety nemysleli, že to bude vůbec možné. To je jasný úspěch procesu přistoupení, na který bychom neměli zapomínat."@cs1
"Fru formand! For det første vil Gruppen De Grønne foretrække ikke at fastlægge en dato for Kroatiens tiltrædelse. Vi mener, at erfaringerne viser, at det ikke har været en god idé tidligere, uanset om Kroatien tiltræder, så snart kriterierne er opfyldt. For det andet er Københavnskriterierne naturligvis fortsat gældende, hr. Brok. De er gældende, og vi behøver ikke at nævne dem igen og igen. Vi holder os til de aftaler, som EU har indgået om tiltrædelse, og til Københavnskriterierne. Formålet med opnåelse af fremskridt med henblik på tiltrædelse er selve tiltrædelsen af EU. Når vi drøfter Tyrkiet, må vi ikke glemme de fantastiske fremskridt, som Tyrkiet har opnået på områder, som vi for et par år siden aldrig ville have troet var mulige. Dette er en tydeligt vellykket tiltrædelsesproces, og det må vi ikke glemme."@da2
"Frau Präsidentin, zunächst einmal würde meine Fraktion, die Grünen, es vorziehen, kein Datum für den Beitritt von Kroatien festzulegen. Unserer Ansicht nach hat die Erfahrung gelehrt, dass dies in der Vergangenheit, in der Kroatien nach der Erfüllung der Kriterien beitreten sollte, keine gute Idee war. Zweitens, Herr Brok, gelten die Kopenhagener Kriterien natürlich weiterhin. Sie sind da; wir müssen sie nicht ständig neu erwähnen. Wir halten uns an die Vereinbarungen, die die Europäische Union in Bezug auf den Beitritt und die Kopenhagener Kriterien eingegangen ist. Das Ziel des Beitrittsprozesses ist der Beitritt selber. Wenn wir über die Türkei sprechen, sollten wir den erstaunlichen Fortschritt nicht vergessen, der auch in der Türkei in Bereichen erzielt wurde, in denen wir dies vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätten. Dies ist der klare Erfolg des Beitrittsprozesses, den wir nicht vergessen sollten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, η Ομάδα μου, οι Πράσινοι, θα προτιμούσε να μην τεθεί ημερομηνία για την ένταξη της Κροατίας. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει πως αυτό δεν ήταν καλή ιδέα στο παρελθόν, κατά πόσον η Κροατία θα πρέπει να ενταχθεί μόλις εκπληρωθούν τα κριτήρια. Δεύτερον, κύριε Brok, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ασφαλώς ισχύουν. Υπάρχουν· δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε συνεχώς. Μένουμε προσκολλημένοι στις συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη και στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ο σκοπός της διαδικασίας ένταξης είναι η ίδια η ένταξη. Όταν συζητάμε για την Τουρκία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την εκπληκτική πρόοδο που έχει, επίσης, σημειωθεί στην Τουρκία σε τομείς όπου, πριν από λίγα χρόνια, πιστεύαμε ότι δεν θα ήταν ποτέ δυνατή. Αυτή είναι η σαφής επιτυχία της διαδικασίας ένταξης, την οποία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε."@el10
"Austatud juhataja! Esiteks eelistaks meie, roheliste fraktsioon, et Horvaatia puhul ei määrataks kindlaks mingit ühinemiskuupäeva. Meie arvates on varasemad kogemused näidanud, et see ei ole hea mõte, nii et Horvaatia peaks ühinema siis, kui kriteeriumid on täidetud. Teiseks, härra Brok, loomulikult tuleb kohaldada Kopenhaageni kriteeriume. Nad on olemas, me ei pea neid ikka ja jälle mainima. Me lähtume kokkulepetest, mille Euroopa Liit on seoses ühinemisega sõlminud, aga ka Kopenhaageni kriteeriumidest. Ühinemiseks tehtavate edusammude eesmärk on ühinemine ise. Türgist rääkides ei tohiks me unustada, kui hämmastavaid edusamme on Türgi teinud valdkondades, milles me paar aastat tagasi seda lausa võimatuks pidasime. See on ühinemisprotsessi ilmne edu, mida me ei tohiks unustada."@et5
"Arvoisa puhemies, minun ryhmäni, vihreät, ei haluaisi asettaa Kroatian liittymiselle päivämäärää. Katsomme kokemuksen osoittaneen, että tämä ei ole ollut hyvä ajatus, vaan Kroatian olisi liityttävä jäseneksi, kun se täyttää kriteerit. Toiseksi, jäsen Brok, Kööpenhaminan kriteerit ovat luonnollisesti voimassa. Ne ovat olemassa; meidän ei tarvitse toistaa niitä toistamasta päästyämme. Pidämme kiinni Euroopan unionin tekemistä liittymistä koskevista sopimuksista ja Kööpenhaminan kriteereistä. Liittymisprosessin tavoitteena on itse liittyminen. Turkista puhuttaessa emme saa unohtaa myös Turkin saavuttamaa hämmästyttävää edistystä aloilla, joilla muutama vuosi sitten emme olisi pitäneet sitä mahdollisena. Tämä on liittymisprosessin selvä menestys, jota emme saa unohtaa."@fi7
"Madame la Présidente, premièrement, mon groupe, les Verts, souhaiterait qu’aucune date ne soit fixée pour l’adhésion de la Croatie. Nous estimons que l’expérience a montré par le passé que ce n’était pas une bonne idée et que la Croatie devrait adhérer dès que les critères seront remplis. Deuxièmement, Monsieur Brok, il va de soi que les critères de Copenhague s’appliquent. Ils sont là et il n’est pas nécessaire de les mentionner encore et encore. Nous nous en tenons aux accords que l’Union européenne a passés au sujet de l’adhésion et des critères de Copenhague. Les progrès en vue de l’adhésion ont pour objectif l’adhésion elle-même. Lorsque nous parlons de la Turquie, nous ne devons pas oublier les progrès considérables qui ont aussi été réalisés en Turquie dans des domaines où nous pensions il y a quelques années qu’il n’était pas possible qu’elle progresse. Clairement, c’est là une réussite du processus d’adhésion et nous ne devons pas l’oublier."@fr8
"). – Elnök asszony! Először is képviselőcsoportom, a zöldek, azt szeretné, ha semmiféle időpontot nem határoznánk meg Horvátország csatlakozására. Szerintünk a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem jó ötlet, és Horvátország akkor csatlakozzon, ha teljesítette a kritériumokat. Másodszor, Brok úr, a koppenhágai kritériumok természetesen érvényesek. A kritériumok megvannak; nem kell újra és újra elismételni őket. Mi tartjuk magunkat az Európai Unió csatlakozással kapcsolatos megállapodásaihoz és a koppenhágai kritériumokhoz. A csatlakozási folyamat célja maga a csatlakozás. Amikor Törökországról beszélünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról a bámulatos előrehaladásról, amelyet Törökországban olyan területeken értek el, ahol pár évvel ezelőtt még azt gondoltuk volna, hogy lehetetlen lesz. Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk."@hu11
"Signora Presidente, innanzi tutto il gruppo dei Verdi al quale appartengo preferirebbe non stabilire alcuna data per l’adesione della Croazia. Riteniamo che l’esperienza del passato abbia dimostrato che non sia una buona idea far entrare la Croazia non appena soddisfatti i criteri di adesione. Secondariamente, onorevole Brok, è ovvio che i criteri di Copenaghen sono validi. Sono lì; non c’è bisogno di menzionarli ogni volta. Ci stiamo attenendo agli accordi di adesione siglati dall’Unione europea e ai criteri di Copenaghen. L’obiettivo del processo di adesione è l’adesione stessa. Quando parliamo della Turchia, non dobbiamo dimenticare i progressi formidabili compiuti dalla Turchia in settori in cui sarebbero stati impensabili pochi anni fa. Questo è un evidente successo del processo di adesione che non dobbiamo dimenticare."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia mano Žaliųjų frakcija labiau norėtų, kad nebūtų nurodyta jokia Kroatijos stojimo data. Manome, jog patirtis parodė, kad praeityje sprendžiant, ar Kroatija turėtų įstoti, kai tik bus įvykdyti kriterijai, tai nebuvo geras sumanymas. Antra, pone E. Brockai, Kopenhagos kriterijai, be abejo, galioja. Jie yra, todėl mums nereikia jų nuolat minėti. Mes laikomės susitarimų, kuriuos Europos Sąjunga sudarė dėl stojimo, ir Kopenhagos kriterijų. Stojimo pažangos tikslas – pats įstojimas. Diskutuodami Turkijos klausimu neturėtume pamiršti stebinančios pažangos, kuri Turkijoje buvo padaryta tose srityse, kuriose prieš keletą metų atrodė, kad ji niekada nebūtų įmanoma. Tai yra akivaizdi stojimo proceso sėkmė, kurios neturėtume pamiršti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, mana grupa, zaļie, negribētu, lai tiek noteikts konkrēts datums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos. Mūsuprāt, pieredze ir parādījusi, ka iepriekš tā nav bijusi laba doma, ka Horvātijai vajadzētu pievienoties, tiklīdz tā izpildīs pievienošanās kritērijus. Otrkārt kungs, Kopenhāgenas kritēriji, protams, ir spēkā. Tie pastāv; mums nav nepieciešams tos laiku pa laikam atkal pieminēt. Mēs ievērojam nolīgumus, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi attiecībā uz pievienošanos, kā arī Kopenhāgenas kritērijus. Pievienošanās progresa mērķis ir pati pievienošanās. Apspriežot Turciju, mums nevajadzētu aizmirst arī pārsteidzošo progresu, kas Turcijā panākts tādās jomās, par kurām mēs pirms pāris gadiem domājām, ka tas nekad nebūs iespējams. Šis ir skaidrs pievienošanās procesa panākums, ko mums nevajadzētu aizmirst."@lv13
"Madam President, firstly my group, the Greens, would prefer not to put any date in for the accession of Croatia. We think that experience has shown that that has not been a good idea in the past, whether Croatia should join as soon as the criteria are fulfilled. Secondly, Mr Brok, the Copenhagen criteria are, of course, valid. They are there; we do not need to mention them time and time again. We are sticking to the agreements that the European Union made on accession and to the Copenhagen criteria. The aim of accession progress is the accession itself. When we are discussing Turkey we should not forget the amazing progress that has also been made in Turkey in areas where, a few years ago, we thought would not ever have been possible. This is the clear success of the accession process, which we should not forget."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst zou mijn fractie, de Groenen, liever geen datum vastleggen voor de toetreding van Kroatië. Wij vinden dat, zoals de ervaring aantoont, dit in het verleden geen goed idee is geweest, nog afgezien van de vraag of Kroatië lid zou moeten worden zodra het aan de criteria voldoet. Ten tweede, mijnheer Brok, gelden natuurlijk de criteria van Kopenhagen. Die zijn er; we hoeven ze niet telkens weer opnieuw te noemen. We houden vast aan de afspraken die de Europese Unie over toetreding heeft gemaakt en aan de criteria van Kopenhagen. Het doel van het toetredingsproces is de toetreding zelf. Wanneer we over Turkije spreken, mogen we niet vergeten welke verbazingwekkende voortgang er in Turkije is geboekt op gebieden waar we die een paar jaar geleden nooit voor mogelijk hadden gehouden. Dit is een duidelijk succes van het toetredingsproces, dat we niet moeten vergeten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze, moje grupa Zielonych wolałaby nie ustalać żadnej daty przystąpienia Chorwacji. Naszym zdaniem doświadczenie pokazało, że nie był to dobry pomysł w przeszłości, że Chorwacja powinna wstąpić do Unii zaraz po spełnieniu kryteriów. Po drugie, i tu zwracam się do pana Boka, ważne są oczywiście kryteria kopenhaskie. Mamy je; nie musimy o nich ciągle przypominać. Trzymamy się umów, do których Unia Europejska przystąpiła w momencie przystąpienia oraz kryteriów kopenhaskich. Celem postępów na drodze do przystąpienia jest samo przystąpienie. Kiedy mówimy o Turcji nie powinniśmy zapominać o zdumiewających postępach, jakie dokonały się w Turcji w obszarach, o których kilka lat temu myśleliśmy, że nie ma takiej możliwości. To jest oczywisty sukces procesu przystąpienia i nie możemy o tym zapominać."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, o meu Grupo, o Grupo Verts/ALE, preferiria não fixar qualquer data para a adesão da Croácia. Consideramos que a experiência do passado nos tem mostrado não ser boa ideia, sendo que a Croácia deverá aderir assim que os critérios sejam cumpridos. Em segundo lugar, Senhor Deputado Brok, os critérios de Copenhaga são, evidentemente, válidos. Existem; não precisamos de os referir vezes sem conta. Respeitamos os acordos que a União Europeia assumiu a respeito da adesão e os critérios de Copenhaga. O objectivo dos progressos em matéria de adesão é a própria adesão. Ao discutir a Turquia, é preciso não esquecer os progressos que também foram feitos pela Turquia em áreas em que, há alguns anos, pensámos serem impossíveis. Esse é um êxito claro do processo de adesão, que não deveríamos esquecer."@pt17
"Doamnă preşedintă, mai întâi, grupul meu, Verzii, ar prefera să nu se stabilească o dată pentru aderarea Croaţiei. Considerăm că experienţa ne-a arătat că aceasta nu a fost o idee bună în trecut, dacă este ca această ţară să adere imediat ce sunt îndeplinite criteriile. În al doilea rând, domnule Brok, criteriile de la Copenhaga sunt, desigur, valabile. Există; nu este nevoie să le menţionăm din nou. Noi respectăm acordurile pe care Uniunea Europeană le-a semnat referitor la aderare şi la criteriile de la Copenhaga. Scopul progreselor pentru aderare este aderarea însăşi. Când discutăm despre Turcia, ar trebui să nu uităm şi progresul uimitor realizat în Turcia în domenii unde acum câţiva ani am crezut că nu ar fi posibil vreodată. Aceasta este reuşita clară a procesului de aderare, fapt care nu ar trebui uitat."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, po prvé, naša skupina, Zelení, by uprednostnila nestanoviť žiaden termín pre vstup Chorvátska. Myslíme si, že skúsenosti ukázali, že ani v minulosti to nebol dobrý nápad, či by Chorvátsko nemalo vstúpiť hneď po splnení požiadaviek. Po druhé, pán Brock, kodanské kritériá sú, samozrejme, platné. Sú tam, nepotrebujeme si ich opätovne pripomínať. Dodržiavame dohody, ktoré pre vstup vypracovala Európska únia, a kodanské kritériá. Cieľom pokroku v procese pristúpenia je pristúpenie samotné. Keď hovoríme o Turecku, nemali by sme zabudnúť na úžasný pokrok, ktorý sa tiež dosiahol v Turecku v oblastiach, v ktorých by sme to pred pár rokmi považovali za nemožné. Toto je jasný úspech v prístupovom procese, na ktorý by sme nemali zabudnúť."@sk19
"Gospa predsednica, prvič, moja skupina Zelenih si ne želi, da bi se za Hrvaško določil kakršen koli datum pristopa. Mislimo, da so nam dosedanje izkušnje pokazale, da to, ali naj se Hrvaška pridruži takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji, v preteklosti ni bila dobra zamisel Drugič, gospod Brok, københavnska merila so seveda veljavna. Imamo jih; ni nam jih treba vedno znova omenjati. Držimo se sporazumov, ki jih je Evropska unija sprejela o pristopu, ter københavnskih meril. Cilj napredka pri pristopu je sam napredek. Ko govorimo o Turčiji, ne smemo pozabiti na neverjeten napredek, ki je bil dosežen tudi tam, in sicer na področjih, za katera smo še pred nekaj leti mislili, da to ne bo nikoli mogoče. To je jasen uspeh pristopnega procesa, na kar ne smemo pozabiti."@sl20
"Fru talman! För det första föredrar min grupp, De gröna, att inte bestämma något datum för Kroatiens anslutning. Vi anser att erfarenheten visar att det inte har varit en bra idé i det förflutna, huruvida Kroatien ska gå med så snart som kriterierna är uppfyllda. Elmar Brok! Köpenhamnskriterierna gäller naturligtvis. De finns här. Vi behöver inte nämna dem gång på gång. Vi håller fast vid de överenskommelser som EU har gjort om anslutningen och Köpenhamnskriterierna. Anslutningsprocessens syfte är just själva anslutningen. När vi diskuterar Turkiet får vi inte glömma de häpnadsväckande framsteg som också har gjorts i Turkiet på områden som vi för ett par år sedan inte trodde var möjligt. Detta är den klara framgången för anslutningsprocessen som vi inte får glömma."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Franziska Keller (Verts/ALE )."18,5,20,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph