Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-312"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-312"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η αναφορά μου είναι σε σχέση με τη διαχείριση των συμφερόντων της Τουρκίας που, κατά τη γνώμη μου, γίνεται εις βάρος των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Eκφράζω την απαρέσκειά μου για το γεγονός ότι θέματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία υποβιβάζονται, μάλιστα δε ενδεχόμενα θέματα για τα οποία έπρεπε να κατακριθεί η Τουρκία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη βελτίωση της θέσης της Τουρκίας σε σχέση με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2006 έχει δεσμευτεί η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και να βοηθήσει για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν έχει κάνει τίποτε. Αντίθετα σήμερα οι συνομιλίες χρησιμοποιούνται προς όφελος της Τουρκίας. Επιστέγασμα αυτού είναι η προσπάθεια να ανοίξει το κεφάλαιο για την ενέργεια που φυσικά θεωρείται προς όφελος της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως μικρό κράτος οφείλει να επιτηρήσει τα δικά της συμφέροντα και να αναζητήσει κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Και μία από αυτές είναι σίγουρα να εμποδιστεί το άνοιγμα κεφαλαίων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci vystoupit k zájmům Turecka, které jsou, podle mého názoru, prosazovány tak, že to poškozuje zájmy Kyperské republiky. Chci vyjádřit zklamání nad tím, že otázky související s Kyperskou republikou jsou opomíjeny; otázky, kvůli kterým by Turecko mělo být odsouzeno, se dnes používají k vylepšení pozice Turecka, pokud jde o jeho přistoupení k Evropské unii. Turecko se dávno, v roce 2006 zavázalo uznat Kyperskou republiku, splnit Ankarský protokol a pomoci vyřešit kyperskou otázku. Neudělalo nic. Naopak, dnešní jednání se používají ve prospěch Turecka a jsou korunovány snahou otevřít kapitolu o energetice, o které se samozřejmě soudí, že je výhodná pro samotnou Evropskou unii. Pochopíte však, že Kyperská republika, jako malý stát, musí dbát na své zájmy a musí požadovat sankce proti Turecku, přičemž jednou z nich samozřejmě je, zabránit otevírání nových kapitol."@cs1
"Fru formand! Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på Tyrkiets interesser, som efter min opfattelse håndteres til ulempe for Cyperns interesser Jeg ønsker at give udtryk for min utilfredshed med tilsidesættelsen af spørgsmål i relation til Republikken Cypern. De forhold, som Tyrkiet bør fordømmes for, anvendes i dag til at fremme Tyrkiets position i forbindelse med tiltrædelse af EU. Tyrkiet forpligtede sig i 2006 til at anerkende Republikken Cypern, tiltræde Ankaraprotokollen og bidrage til en afklaring af spørgsmålet om Cypern. Tyrkiet har intet gjort. Tværtimod føres der i dag forhandlinger til Tyrkiets fordel med det formål at åbne energikapitlet, som naturligvis også betragtes som en fordel for EU. Det er imidlertid klart, at Republikken Cypern, som er en lille stat, er nødt til at pleje egne interesser og anmode om sanktioner over for Tyrkiet, hvoraf en af sanktionerne naturligvis er at forhindre åbningen af kapitler."@da2
"Frau Präsidentin, in meiner Rede möchte ich mich auf die Interessen der Türkei beziehen, die meiner Ansicht nach zum Nachteil der Interessen der Republik Zypern gehandhabt werden. Ich möchte meiner Unzufriedenheit angesichts der Tatsache Ausdruck verleihen, dass Angelegenheiten, die sich auf die Republik Zypern beziehen, relegiert werden; Angelegenheiten, für die die Türkei verurteilt werden sollte, werden heutzutage verwendet, um die Position in Bezug auf ihren Beitritt zur Europäischen Union zu verbessern. 2006 hat sich die Türkei verpflichtet, die Republik Zypern anzuerkennen, das Ankara-Protokoll anzuwenden und bei der Klärung der Zypernfrage zu helfen. Sie hat nichts getan. Im Gegenteil, die heutigen Reden werden zugunsten der Türkei geführt, gekrönt von den Bemühungen zur Eröffnung des Energiekapitels, das als vorteilhaft für die Europäischen Union an sich erachtet wird. Sie werden jedoch verstehen, dass die Republik Zypern als kleiner Staat auf ihre Interessen achten und Sanktionen gegen die Türkei verlangen muss, zu denen natürlich auch gehört, dass eine Öffnung von Kapiteln verhindert wird."@de9
"Madam President, I wish to speak in connection with Turkey’s interests which, in my opinion, are being handled to the detriment of the interests of the Republic of Cyprus. I wish to express my dissatisfaction at the fact that issues relating to the Republic of Cyprus are being relegated; issues on which Turkey should be condemned are being used today to improve Turkey’s position in terms of its accession to the European Union. Back in 2006, Turkey committed to recognising the Republic of Cyprus, applying the Ankara Protocol and helping to resolve the Cyprus question. It has done nothing. On the contrary, today talks are being used for Turkey’s benefit, crowned by efforts to open the energy chapter, which, of course, is considered to be of benefit to the European Union itself. However, you will understand that the Republic of Cyprus, as a small state, needs to look after its interests and to request sanctions against Turkey, one of which is, of course, to prevent chapters from being opened."@en4
"Señora Presidenta, deseo referirme a los intereses de Turquía que, en mi opinión, se están tratando en detrimento de los intereses de la República de Chipre. Quiero expresar mi descontento con el hecho de que los asuntos relacionados con la República de Chipre se estén relegando a un segundo plano; actualmente, hay asuntos sobre los que habría que condenar a Turquía que se están utilizando para mejorar la posición de este país en cuanto a su adhesión a la Unión Europea. En 2006, Turquía se comprometió a reconocer a la República de Chipre, aplicando el Protocolo de Ankara y ayudando a resolver la cuestión de Chipre. No ha hecho nada. Al contrario, hoy las conversaciones se están empleando en beneficio de Turquía, coronadas por los esfuerzos dirigidos a abrir el capítulo energético, que, por supuesto, se considera beneficia a la propia Unión Europea. Sin embargo, ustedes entenderán que la República de Chipre, como Estado pequeño, necesita velar por sus intereses y solicitar sanciones contra Turquía, entre ellas, desde luego, la de impedir que se abran determinados capítulos."@es21
"Austatud juhataja, ma sooviksin rääkida Türgi huvidest, mida minu arvates käsitletakse viisil, mis kahjustab Küprose Vabariigi huve. Tahan väljendada oma rahulolematust asjaoluga, et Küprose Vabariigiga seotud probleemide tähtsust on pisendatud. Küsimusi, mille eest Türgit tuleks hukka mõista, kasutatakse nüüd selleks, et parandada Türgi võimalusi Euroopa Liiduga ühineda. 2006. aastal kohustus Türgi tunnustama Küprose Vabariiki, rakendades Ankara protokolli ja aidates lahendada Küprose küsimust. Türgi ei ole midagi sellist teinud. Vastupidi – nüüd kasutatakse kõnelusi Türgi huvides ja kõige krooniks on püüded avada energiapeatükk, mis loomulikult on Euroopa Liidu huvides. Kuid te peate mõistma, et Küprose Vabariik kui väikeriik peab hoolitsema oma huvide eest ja nõudma sanktsioone Türgi vastu. Peatükkide avamise vältimine oleks kahtlemata üks selline sanktsioon."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni Turkin etuja käsitellään Kyproksen tasavallan etuja haittaavalla tavalla. Olen tyytymätön siihen, että Kyproksen tasavaltaan liittyvät kysymykset jätetään taka-alalle; seikkoja, joista Turkki pitäisi tuomita, käytetään tänä päivänä Turkin aseman parantamiseen Euroopan unioniin liittymisen suhteen. Turkki sitoutui vuonna 2006 tunnustamaan Kyproksen tasavallan, panemaan toimeen Ankaran pöytäkirjan ja ratkaisemaan Kyproksen kysymyksen. Se ei ole tehnyt mitään. Päinvastoin, nyt neuvotteluja käytetään Turkin eduksi, ja kaiken kruunaa pyrkimys avata energiaa koskeva luku, mitä luonnollisesti pidetään Euroopan unionin omien etujen mukaisena. Ymmärrätte kuitenkin varmasti, että Kyproksen tasavallan on pienenä valtiona puolustettava etujaan ja vaadittava Turkille seuraamuksia, joista yksi on tietenkin näiden lukujen avaamisen estäminen."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais m’exprimer au sujet des intérêts de la Turquie, lesquels sont à mon avis traités au détriment des intérêts de la République de Chypre. Je tiens à faire part de mon mécontentement du fait que les questions relatives à la République de Chypre soient reléguées au second plan; des questions à propos desquelles la Turquie devrait être condamnée sont aujourd’hui utilisées pour améliorer la position de la Turquie en termes de son adhésion à l’Union européenne. En 2006, la Turquie s’est engagée à reconnaître la République de Chypre, à appliquer le protocole d’Ankara et à contribuer à la résolution de la question chypriote. Elle n’a rien fait de tout cela. Au contraire, aujourd’hui, les pourparlers sont utilisés à l’avantage de la Turquie et couronnés par les efforts visant à ouvrir le chapitre sur l’énergie, qui, bien entendu, est considéré comme profitant à l’Union européenne elle-même. Néanmoins, vous comprendrez toutefois que la République de Chypre, en tant que petit État, doit veiller à ses propres intérêts et réclamer des sanctions contre la Turquie, l’une étant, à l’évidence, la non-ouverture des chapitres."@fr8
". Elnök asszony! Én azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy szerintem Törökország érdekeinek kezelése sérti a Ciprusi Köztársaság érdekeit. Elégedetlenségemet kívánom kifejezni amiatt, hogy nem foglalkozunk a Ciprusi Köztársasággal összefüggő kérdésekkel, viszont olyan kérdéseket, amelyekben Törökországot el kellene ítélni, ma arra használnak fel, hogy javítsanak Törökország európai uniós csatlakozásának helyzetén. Még 2006-ban Törökország elkötelezte magát a Ciprusi Köztársaság elismerése és az Ankarai Jegyzőkönyv alkalmazása mellett, továbbá ígéretet tett arra, hogy segít a ciprusi kérdés megoldásában. Semmit sem tett. Éppen ellenkezőleg, a mai vitát is Törökország érdekében folytatjuk, amit megkoronáznak az energiaügyi fejezet megnyitására tett erőfeszítések, amely természetesen magának az Európai Uniónak az érdekeit szolgálja. Meg fogják azonban érteni, hogy a Ciprusi Köztársaságnak mint kis államnak meg kell védenie saját érdekeit és Törökország elleni szankciókat kell követelnie, amelyek közül az egyik természetesen az, hogy megakadályozza bizonyos fejezetek megnyitását."@hu11
"Signora Presidente, vorrei esprimermi in merito agli interessi della Turchia, che, a mio avviso, vengono trattati a discapito degli interessi della Repubblica di Cipro. Vorrei esprimere il mio disappunto in merito alla scelta di trascurare le questioni riguardanti la Repubblica di Cipro; aspetti per i quali la Turchia dovrebbe essere condannata sono usati, oggi, per migliorare la posizione di quel paese circa il suo ingresso nell’Unione europea. Nel 2006 la Turchia si impegnò a riconoscere la Repubblica di Cipro, ad applicare il protocollo di Ankara e a contribuire a risolvere la questione di Cipro. Nulla è stato fatto. Al contrario: oggi queste trattative vengono usate a vantaggio della Turchia e coronate dagli sforzi di aprire il capitolo energia, che, naturalmente, viene considerato un vantaggio per l’Unione europea stessa. Tuttavia, comprenderete che la Repubblica di Cipro, che è un piccolo Stato, deve badare ai propri interessi e chiedere sanzioni contro la Turchia, una delle quali è, naturalmente, evitare che siano aperti altri capitoli."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu pakalbėti apie Turkijos interesus, kurie vertinami pažeidžiant Kipro Respublikos interesus. Noriu išreikšti nepasitenkinimą tuo, kad su Kipro Respublika susiję klausimai priskiriami antraeiliams, o klausimai, kuriais Turkija turėtų būti pasmerkta, šiandien naudojami Turkijos pozicijai pagerinti jos stojimo į Europos Sąjungą požiūriu. 2006 m. Turkija įsipareigojo pripažinti Kipro Respubliką, taikyti Ankaros protokolą ir padėti išspręsti Kipro klausimą. Ji nieko nepadarė. Priešingai, šiandien sakomos Turkijai palankios kalbos, kurias vainikuoja bandymas atidaryti energetikos skyrių, kuris neabejotinai laikomas naudingu pačiai Europos Sąjungai. Tačiau jūs suprantate, kad Kipro Respublikai, kaip mažai valstybei, reikia pasirūpinti savo interesais ir pareikalauti sankcijų Turkijai, iš kurių viena, žinoma, būtų tokia: neleisti atidaryti skyriaus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos runāt saistībā ar Turcijas interesēm, kuras, manuprāt, tiek izskatītas, kaitējot Kipras interesēm. Es gribu paust savu neapmierinātību ar to, ka jautājumi saistībā ar Kipru tiek nostumti malā; jautājumi, kuros Turcija būtu jānosoda, šodien tiek izmantoti, lai uzlabotu Turcijas situāciju attiecībā uz tās pievienošanos Eiropas Savienībai. 2006. gadā Turcija apņēmās atzīt Kipru, piemērot Ankaras Protokolu un palīdzēt atrisināt Kipras jautājumu. Tā nav izdarījusi neko. Gluži pretēji, šodienas debates tiek izmantotas Turcijas labā, kronējot tās ar centieniem sākt sarunas par enerģētikas nodaļu, kas, protams, kā tiek uzskatīts, ir pašas Eiropas Savienības interesēs. Taču jums jāsaprot, ka Kiprai kā mazai valstij ir jārūpējas pašai par savām interesēm un jāpieprasa sankcijas pret Turciju, no kurām viena, protams, ir nodaļu atvēršanas novēršana."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η αναφορά μου είναι σε σχέση με τη διαχείριση των συμφερόντων της Τουρκίας που, κατά τη γνώμη μου, γίνεται εις βάρος των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Eκφράζω την απαρέσκειά μου για το γεγονός ότι θέματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία υποβιβάζονται, μάλιστα δε ενδεχόμενα θέματα για τα οποία έπρεπε να κατακριθεί η Τουρκία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη βελτίωση της θέσης της Τουρκίας σε σχέση με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2006 έχει δεσμευτεί η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και να βοηθήσει για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν έχει κάνει τίποτε. Αντίθετα σήμερα οι συνομιλίες χρησιμοποιούνται προς όφελος της Τουρκίας. Επιστέγασμα αυτού είναι η προσπάθεια να ανοίξει το κεφάλαιο για την ενέργεια που φυσικά θεωρείται προς όφελος της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως μικρό κράτος οφείλει να επιτηρήσει τα δικά της συμφέροντα και να αναζητήσει κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Και μία από αυτές είναι σίγουρα να εμποδιστεί το άνοιγμα κεφαλαίων."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil iets zeggen over het beheer van de belangen van Turkije, dat mijns inziens ten koste gaat van de belangen van de Cyprische Republiek. Ik moet uiting geven aan mijn ongenoegen over het feit dat de vraagstukken die de Cyprische Republiek betreffen worden gebagatelliseerd. Het is zelfs zo dat vraagstukken waarvoor Turkije bekritiseerd zou moeten worden, nu worden gebruikt om de positie van Turkije wat de toetreding tot de Europese Unie betreft te verbeteren. In 2006 heeft Turkije toegezegd de Cyprische Republiek te zullen erkennen, het protocol van Ankara te zullen toepassen en bij de oplossing van de kwestie-Cyprus te zullen helpen. Daar is niets van terecht gekomen. Integendeel, nu worden de besprekingen gebruikt ten voordele van Turkije en worden bekroond met de pogingen om het energiehoofdstuk te openen, wat natuurlijk in het belang wordt geacht te zijn van de Europese Unie zelf. Zoals u zult begrijpen moet de Cyprische Republiek als klein land haar belangen behartigen en aandringen op sancties tegen Turkije. Een van die sancties zou ongetwijfeld zijn het openen van hoofdstukken tegen te houden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę wypowiedzieć się na temat postępowania w związku z interesami Turcji, które, moim zdaniem, odbywa się z uszczerbkiem dla interesów Republiki Cypru. Pragnę wyrazić moje niezadowolenie z faktu, że sprawy związane z Republiką Cypru są relegowane; sprawy, za które należy potępić Turcję wykorzystuje się dziś, aby poprawić pozycję Turcji w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Jeszcze w 2006 roku Turcja zobowiązała się do uznania Republiki Cypru, stosowania protokołu z Ankary i pomocy w rozwiązaniu kwestii cypryjskiej. Nie zrobiła nic z tego. A tymczasem dzisiejsze rozmowy są wykorzystywane na korzyść Turcji, co koronują dążenia do otwarcia rozdziału energetycznego, które uważa się oczywiście za korzystne dla samej Unii Europejskiej. Rozumieją jednak państwo, że Republika Cypru jako małe państwo musi dbać o własne interesy i zwrócić się z prośbą o skierowanie sankcji przeciwko Turcji, wśród których jest oczywiście uniemożliwienie otwarcia rozdziałów."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de falar sobre a maneira como os interesses da Turquia estão a ser tratados e que a meu ver prejudica os interesses da República de Chipre. Quero manifestar o meu descontentamento com o facto de as questões relacionadas com a República de Chipre estarem a ser descuradas; questões relativamente às quais a Turquia deveria ser condenada estão hoje a ser utilizadas para melhorar a posição da Turquia no que se refere à sua adesão à União Europeia. Em 2006, a Turquia comprometeu-se a reconhecer a República de Chipre, a aplicar o Protocolo de Ancara e a ajudar a resolver a questão cipriota, mas não fez nada. Pelo contrário, as conversações estão hoje a ser utilizadas em proveito da Turquia. O cúmulo de tudo isso são os esforços para abrir o capítulo da energia que, naturalmente, é considerado proveitoso para a própria União Europeia. No entanto, compreenderão com certeza que a República de Chipre, sendo um pequeno Estado, tem de cuidar dos seus interesses e pedir a aplicação de sanções à Turquia, uma das quais será, como é óbvio, a não abertura de capítulos para negociação."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş vrea să vorbesc în legătură cu interesele Turciei care, în opinia mea, sunt tratate în detrimentul intereselor Republicii Cipru. Doresc să îmi exprim nemulţumirea faţă de faptul că problemele legate de Republica Cipru sunt considerate neimportante; probleme pentru care Turcia ar trebui să fie condamnată sunt folosite astăzi pentru a îmbunătăţi poziţia Turciei în vederea aderării acesteia la Uniunea Europeană. În 2006, Turcia s-a angajat să recunoască Republica Cipru, aplicând Protocolul de la Ankara şi contribuind la rezolvarea problemei Ciprului. Însă Turcia nu a făcut nimic. Dimpotrivă, discuţiile de azi sunt folosite în avantajul Turciei, fiind încununate de eforturile de a deschide capitolul energie, care, desigur, este considerat a fi un avantaj al Uniunii Europene înseşi. Totuşi, înţelegeţi probabil că Republica Cipru, fiind un stat mic, trebuie să îşi apere propriile interese şi să solicite sancţiuni împotriva Turciei, unul dintre acestea fiind, bineînţeles, împiedicarea deschiderii de noi capitole."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa vyjadriť v súvislosti so záujmami Turecka, ktoré sa podľa môjho názoru riešia spôsobom poškodzujúcim záujmy Cyperskej republiky. Chcel by som vyjadriť svoju nespokojnosť nad tým, že problémy týkajúce sa Cyperskej republiky sa dostávajú do úzadia a problémy, za ktoré by malo byť Turecko odsúdené, sa v súčasnosti využívajú na zlepšenie pozície Turecka pre jeho vstup do Európskej únie. V roku 2006 sa Turecko zaviazalo uznať Cyperskú republiku, uplatňovať Ankarský protokol a pomáhať riešiť cyperskú otázku. Neurobilo nič. Naproti tomu sa dnešné rozhovory využívajú v prospech Turecka a sú zavŕšené snahami o otvorenie energetickej kapitoly, ktorá sa, samozrejme, považuje za prospešnú pre samotnú Európsku úniu. Určite ale pochopíte, že Cyperská republika ako malý štát sa musí starať o svoje záujmy a požadovať sankcie voči Turecku, jednou z ktorých je, samozrejme, zabrániť otvoreniu kapitol."@sk19
"Gospa predsednica, želel bi govoriti o interesih Turčije, ki se jih po mojem mnenju obravnava na škodo interesov Republike Cipra. Izrazil bi nezadovoljstvo zaradi dejstva, da se vprašanjem, povezanim z Republiko Ciprom, daje drugoten pomen; vprašanja, zaradi katerih bi Turčijo bilo treba obsoditi, pa se danes uporabljajo, da bi se izboljšal položaj Turčije pri njenem pristopu k Evropski uniji. Leta 2006 se je Turčija zavezala, da bo priznala Republiko Ciper, uveljavila protokol iz Ankare in pomagala rešiti ciprsko vprašanje. Storila pa ni nič. Nasprotno, danes se pogovori uporabljajo v korist Turčije, okronane s prizadevanji za odprtje poglavja o energiji, kar se seveda razume kot korist same Evropske unije. Vendar pa boste razumeli, da mora Republika Ciper, majhna država, skrbeti tudi za svoje interese in zahtevati sankcije za Turčijo, med katerimi je seveda tudi onemogočanje odpiranja poglavij."@sl20
"Fru talman! Jag vill uttala mig angående Turkiets intressen, som enligt min mening behandlas på ett sätt som är till nackdel för Cyperns intressen. Jag vill uttrycka mitt missnöje med att frågor som berör Cypern ofta nedprioriteras. Frågor där Turkiet borde fördömas används i dag till att stärka Turkiets position när det gäller EU-anslutning. Redan 2006 åtog sig Turkiet att erkänna Cypern, tillämpa Ankaraprotokollet och hjälpa till att lösa Cypernfrågan. Turkiet har inte gjort något. Tvärtom används dagens samtal till att ge Turkiet fördelar, vilket kulminerade i arbetet för att öppna energikapitlet, vilket naturligtvis anses vara till fördel för EU självt. Ni måste dock förstå att Cypern som är en liten stat behöver se till sina egna intressen och begära sanktioner mot Turkiet, varav en naturligtvis är att förhindra att kapitel öppnas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph