Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Wir müssen Kroatien im nächsten Jahr in die Europäische Union aufnehmen bzw. die Beitrittsverhandlungen beenden und mit dem Ratifikationsprozess beginnen. Kroatien ist seit 20 Jahren auf dem Weg in die Europäische Union und zur Freiheit. Man hat künstliche Hindernisse vor diesem Land aufgebaut, und ich bin der schwedischen Präsidentschaft dankbar, dass sie dazu beigetragen hat, diese aus dem Weg zu räumen. Kroatien hat jetzt das Abkommen mit Slowenien mit Zweidrittelmehrheit ratifiziert, und wir müssen alles tun, damit auch Slowenien seine Verpflichtungen für die Europäische Union einhält. Dieses Zieldatum 2010 ist auch deshalb wichtig, weil es hier um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union selbst geht. Was Mazedonien betrifft, so hoffe ich, dass es der schwedischen Präsidentschaft gelingt, die Weichen zu stellen, dass im nächsten Jahr die Beitrittsverhandlungen beginnen können, so dass das bilaterale Problem, das auch hier besteht, endlich weggeräumt wird. Ich hoffe, dass wir hier noch etwas am Text des Berichts ändern können, der ein wenig einseitig die Mazedonier und viel zu wenig ihre Nachbarn in die Pflicht nimmt. Alle müssen ihren Beitrag leisten, auch jene, die in der Europäischen Union sind. Ich halte es für ganz entscheidend, dass wir Kosovo in vollem Umfang in den Thessaloniki-Prozess einbeziehen, und das sind wichtige Passagen im Bericht Albertini. Auch dieses Land braucht eine europäische Perspektive, und ich möchte an alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, appellieren, Kosovo endlich anzuerkennen, damit wir hier endlich keine Schwierigkeiten juristischer oder technischer Art mehr haben, so dass Kosovo voll am Integrationsprozess teilhaben kann."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v příštím roce musíme přivést Chorvatsko do Evropské unie nebo alespoň ukončit jednání o přistoupení a zahájit proces ratifikace. Chorvatsko již po 20 let směřuje k členství v Evropské unii a k míru. Byly mu stavěny do cesty umělé překážky a jsem vděčný švédskému předsednictví za to, že je pomohlo odstranit. Nyní Chorvatsko dvoutřetinovou většinou ratifikovalo dohodu se Slovinskem a musíme učinit vše, co je v našich silách, a zajistit, že také Slovinsko splní své povinnosti vůči Evropské unii. Také cílové datum 2010 je důležité, protože je to otázka důvěryhodnosti Evropské unie jako takové. Pokud jde o Makedonii, doufám, že se švédskému předsednictví podaří napomoci zahájení jednání o přistoupení v příštím roce, takže konečně budeme moci vyřešit dvoustranný problém, který existuje i v tomto případě. Doufám, že budeme moci změnit text zprávy, která spíše jednostranně ukládá příliš mnoho povinností Makedonii a příliš málo povinností jejím sousedům. Všichni musí odvést svůj kus práce, včetně lidí v Evropské unii. Jsem toho názoru, že je velmi důležité, abychom plně zahrnuli Kosovo do soluňského procesu, a tyto pasáže Albertiniho zprávy jsou důležité. Tato země také potřebuje evropskou perspektivu. Chtěl bych vyzvat všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby uznaly Kosovotak, aby právní nebo technické problémy odpadly a Kosovo se mohlo plně zapojit do integračního procesu."@cs1
"Fru formand! Kroatien skal tiltræde EU næste år eller i det mindste afslutte tiltrædelsesforhandlingerne og indlede ratifikationsprocessen. Kroatien har i 20 år taget skridt med henblik på tiltrædelse af EU og opnåelse af frihed. Der er opstillet kunstige forhindringer, og jeg er taknemmelig over, at det svenske formandskab har hjulpet med at fjerne dem. Kroatien har nu ratificeret aftalen med Slovenien med et flertal på to tredjedele, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at Slovenien også opfylder sine forpligtelser over for EU. Målet, som er fastsat til 2010, er også vigtigt, da det er et spørgsmål om EU's egen troværdighed. Hvad angår Makedonien håber jeg, at det vil lykkes det svenske formandskab at indlede tiltrædelsesforhandlinger næste år, således at vi endelig kan løse det bilaterale problem, som også eksisterer i denne sammenhæng. Jeg håber, at vi kan ændre teksten i betænkningen, som temmelig ensidigt pålægger Makedonien mange forpligtelser og ikke nok forpligtelser for nabolandene. Alle skal yde en indsats, herunder EU-medlemsstaterne. Det er efter min opfattelse uhyre vigtigt at inkludere Kosovo fuldt ud i Thessalonikiprocessen, og disse passager er meget vigtige i hr. Albertinis beslutningsforslag. Kosovo har også brug for et europæisk perspektiv. Jeg ønsker at opfordre alle medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, til at anerkende Kosovo, således at vi ikke længere skal slås med retlige og tekniske problemer, og således at Kosovo kan spille en fuldgyldig rolle i integrationsprocessen."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να φέρουμε την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος ή τουλάχιστον να φέρουμε εις πέρας τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επικύρωσης. Εδώ και 20 χρόνια, η Κροατία κινείται προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την ελευθερία. Τεχνητά εμπόδια έχουν τοποθετηθεί στον δρόμο της και είμαι ευγνώμων στη σουηδική Προεδρία που συνέβαλε στην απομάκρυνσή τους. Η Κροατία έχει πλέον επικυρώσει τη συμφωνία με τη Σλοβενία με πλειοψηφία δύο τρίτων και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι και η Σλοβενία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ημερομηνία στόχος του 2010 είναι εξίσου σημαντική, διότι είναι θέμα αξιοπιστίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη Μακεδονία, ελπίζω ότι η σουηδική Προεδρία θα κατορθώσει να επιτύχει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το επόμενο έτος, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να επιλύσουμε επιτέλους το διμερές πρόβλημα που υφίσταται και σε αυτήν την περίπτωση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το κείμενο της έκθεσης το οποίο μονομερώς θέτει πάρα πολλές υποχρεώσεις για τη Μακεδονία και όχι αρκετές για τους γείτονές της. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας να συμπεριλάβουμε πλήρως το Κοσσυφοπέδιο στη διαδικασία της Θεσσαλονίκης, και αυτά είναι σημαντικά αποσπάσματα της έκθεσης Albertini. Και η εν λόγω χώρα χρειάζεται ευρωπαϊκή προοπτική. Θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να αναγνωρίσουν το Κοσσυφοπέδιο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν πλέον νομικά ή τεχνικά προβλήματα και να μπορεί το Κοσσυφοπέδιο να διαδραματίσει πλήρες ρόλο στη διαδικασία ολοκλήρωσης."@el10
"Madam President, we must bring Croatia into the European Union next year or at least bring the accession negotiations to an end and start the ratification process. For 20 years, Croatia has been moving towards joining the European Union and towards freedom. Artificial obstacles have been put in its way and I am grateful to the Swedish Presidency for helping to remove them. Croatia has now ratified the agreement with Slovenia with a two-thirds majority and we must do everything we can to ensure that Slovenia also fulfils its obligations to the European Union. The target date of 2010 is also important because this is a question of the credibility of the European Union itself. As far as Macedonia is concerned, I hope that the Swedish Presidency will succeed in enabling accession negotiations to begin next year, so that we can finally resolve the bilateral problem which also exists in this case. I hope that we can change the text of the report which rather one-sidedly places too many obligations on Macedonia and not enough on its neighbours. Everyone must do their bit, including those in the European Union. I believe it is crucial for us to include Kosovo fully in the Thessaloniki process and these are important passages in the Albertini report. This country also needs a European perspective. I would like to call on all Member States who have not already done so to recognise Kosovo, so that we no longer have any legal or technical problems and so that Kosovo can play a full part in the integration process."@en4
"Señora Presidenta, debemos incorporar a Croacia a la Unión Europea el próximo año o al menos concluir las negociaciones de adhesión y comenzar el proceso de ratificación. Durante 20 años, Croacia ha ido avanzando hacia su ingreso en la Unión Europea y hacia la libertad. Se han puesto obstáculos artificiales en su camino y estoy agradecido a la Presidencia sueca por ayudar a eliminarlos. Croacia ya ha ratificado el acuerdo con Eslovenia por una mayoría de dos tercios y debemos hacer todo lo posible por garantizar que Eslovenia también cumpla sus obligaciones contraídas con la Unión Europea. La fecha objetivo de 2010 también es importante porque ésta es una cuestión que afecta a la credibilidad de la propia Unión Europea. Por cuanto respecta a Macedonia, espero que la Presidencia sueca logre hacer posible que las negociaciones de adhesión comiencen el próximo año, de manera que podamos resolver finalmente el problema bilateral que también existe en este caso. Espero que podamos modificar el texto del informe que, de manera bastante tendenciosa, impone demasiadas obligaciones a Macedonia y no las suficientes a sus vecinos. Todo el mundo debe aportar su granito de arena, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea. Considero crucial que incluyamos a Kosovo plenamente en el proceso de Salónica y éstos son pasajes importantes del informe de Albertini. Este país también necesita una perspectiva europea. Me gustaría instar a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que reconozcan a Kosovo, de manera que ya no tengamos problemas jurídicos o técnicos y de modo que Kosovo pueda ser pleno partícipe del proceso de integración."@es21
"Austatud juhataja! Me peame Horvaatia järgmisel aastal Euroopa Liitu tooma või siis vähemalt viima ühinemisläbirääkimised lõpule ja alustama ratifitseerimisprotsessi. Horvaatia on 20 aastat liikunud Euroopa Liiduga ühinemise ja vabaduse poole. Tema teele on asetatud kunstlikke takistusi, ja ma olen eesistujariigile Rootsile tänulik abi eest nende kõrvaldamisel. Horvaatia on nüüdseks kahekolmandikulise häälteenamusega ratifitseerinud lepingu Sloveeniaga ja me peame tegema kõik endast sõltuva, tagamaks, et ka Sloveenia täidab oma kohustused Euroopa Liidu ees. 2010. aastaks seatud tähtaeg on samuti oluline, sest siin on küsimus Euroopa Liidu enda usaldusväärsuses. Mis puudutab Makedooniat, siis ma loodan, et eesistujariigil Rootsil õnnestub teha nii, et ühinemisläbirääkimised võiksid alata järgmisel aastal ja me saaksime lõpuks lahendada ka Makedooniaga seotud kahepoolse probleemi. Loodetavasti on meil võimalik muuta raporti teksti, mis paneb üsna ühepoolselt liiga palju kohustusi Makedooniale ja liiga vähe kohustusi tema naabritele. Igaüks peab midagi ära tegema, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigid. Minu arvates on ülimalt tähtis, et me lülitaksime Kosovo täielikult Thessaloníki protsessi; need on Gabriele Albertini raporti olulised lõigud. Ka see riik vajab Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadet. Ma õhutaksin liikmesriike, kes pole veel seda teinud, Kosovot tunnustama, nii et meil poleks enam mingeid õiguslikke ega tehnilisi probleeme ja et Kosovo saaks lõimimises täielikult osaleda. (Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel.)"@et5
"Arvoisa puhemies, meidän on tuotava Kroatia Euroopan unioniin ensi vuonna, tai ainakin saatettava liittymisneuvottelut päätökseen ja aloitettava ratifiointiprosessi. Kroatia on 20 vuoden ajan edennyt kohti Euroopan unionin jäsenyyttä ja vapautta. Sen tielle on asetettu keinotekoisia esteitä, ja olen kiitollinen puheenjohtajavaltio Ruotsille sen avusta niiden poistamisessa. Kroatia on nyt ratifioinut sopimuksen Slovenian kanssa kahden kolmasosan enemmistöllä, ja meidän on tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että myös Slovenia täyttää velvoitteensa Euroopan unionia kohtaan. Tavoiteajankohdaksi asetettu 2010 on myös tärkeä, koska siinä on kyse Euroopan unionin omasta uskottavuudesta. Makedonian osalta toivon, että puheenjohtajavaltio Ruotsi onnistuu luomaan edellytykset liittymisneuvottelujen aloittamiselle ensi vuonna, jotta voimme vihdoin ratkaista myös tähän valtioon liittyvät kahdenväliset ongelmat. Toivon, että voimme muuttaa päätöslauselmatekstiä, jossa varsin yksipuolisesti asetetaan liikaa velvoitteita Makedonialle ja liian vähän sen naapureille. Kaikkien, myös Euroopan unioniin kuuluvien, on tehtävä osansa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että sisällytämme Kosovon täysimittaisesti Thessalonikin prosessiin, ja nämä ovat merkittäviä kohtia Gabriele Albertinin päätöslauselmassa. Myös Kosovo tarvitsee jäsenyysmahdollisuuksia. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tunnustaneet Kosovoa, tekemään sen, jotta poistamme kaikki oikeudelliset ja tekniset ongelmat ja jotta Kosovo voi osallistua täysimittaisesti integraatioprosessiin."@fi7
"Madame la Présidente, nous devons intégrer la Croatie au sein de l’Union européenne l’année prochaine ou du moins clore les négociations d’adhésion et entamer le processus de ratification. Cela fait vingt ans que la Croatie progresse vers l’Union européenne et vers la liberté. Des obstacles artificiels ont été mis en travers de sa route et je suis ravi que la Présidence suédoise ait contribué à les en retirer. La Croatie a désormais ratifié l’accord avec la Slovénie à une majorité des deux-tiers et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la Slovénie respecte elle aussi ses obligations envers l’Union européenne. La date butoir de 2010 revêt aussi une importance particulière, parce qu’il y va de la crédibilité de l’Union européenne elle-même. En ce qui concerne la Macédoine, j’espère que la Présidence suédoise parviendra à faire débuter les négociations d’adhésion l’année prochaine, de façon à ce que nous puissions résoudre le problème bilatéral qui se présente aussi dans ce cas. J’espère que nous parviendrons à changer le texte du rapport qui, de manière assez partisane, impose trop d’obligations à la Macédoine et pas assez à ses voisins. Tout le monde doit apporter sa contribution, y compris les pays de l’Union européenne. Je pense qu’il est capital pour nous d’inclure pleinement le Kosovo dans le processus de Thessalonique et ces passages sont importants dans le rapport Albertini. Ce pays aussi a besoin d’une perspective européenne. Je voudrais inviter tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à reconnaître le Kosovo, afin que nous n’ayons plus de problèmes d’ordre juridique ou technique et que le Kosovo puisse jouer pleinement son rôle dans le processus d’intégration."@fr8
"). Elnök asszony! Horvátországot a jövő évben fel kell vennünk az Európai Unióba, de legalábbis be kell fejeznünk a csatlakozási tárgyalásokat és meg kell kezdenünk a ratifikációs folyamatot. Horvátország 20 éve halad az Európai Unióhoz való csatlakozás és a béke irányába. Mesterséges akadályokat gördítettek az útjába, és hálás vagyok a svéd elnökségnek azért, hogy segítettek ezek elmozdításában. Horvátország kétharmados többséggel ratifikálta a Szlovéniával kötött megállapodását, és mindent meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy Szlovénia is teljesítse az Európai Unióval szemben fennálló kötelezettségeit. A 2010-es kitűzött időpont szintén fontos, mert itt magának az Európai Uniónak a hitelességéről van szó. Ami Macedóniát illeti, remélem, hogy a svéd elnökségnek sikerül elérnie, hogy jövő évben megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások, hogy végül megoldhassuk a még mindig fennálló kétoldalú problémát. Remélem, hogy meg tudjuk változtatni a jelentés szövegét, amely meglehetősen egyoldalúan túl sok kötelezettséget ró Macedóniára, és túl keveset szomszédjaira. Mindenkinek ki kell vennie a maga részét, beleértve az Európai Unió tagjait is. Rendkívül fontosnak tartom, hogy Koszovót teljes egészében bevonjuk a thesszaloniki folyamatba, és ezek nagyon fontos szakaszok az Albertini jelentésben. Ennek az országnak is európai perspektívára szüksége van. Felszólítom azon tagállamokat, amelyek eddig még nem tették meg, hogy ismerjék el Koszovót, hogy elhárulhassanak a jogi és technikai problémák, és Koszovó teljes körű szerepet játszhasson az integrációs folyamatban."@hu11
"Signora Presidente, dobbiamo far entrare la Croazia nell’Unione europea il prossimo anno o, almeno, concludere i negoziati di adesione e iniziare il processo di ratifica. Da vent’anni la Croazia si muove per entrare nell’Unione europea, verso la libertà. Su questo percorso sono stati posti ostacoli artificiosi e sono grato alla presidenza svedese per aver contribuito alla loro eliminazione. La Croazia ha ratificato adesso l’accordo con la Slovenia con una maggioranza di due terzi e dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per garantire che anche la Slovenia adempia i suoi doveri nei confronti dell’Unione europea. La data obiettivo del 2010 è altresì importante, perché ne va della credibilità dell’Europa stessa. Per quanto attiene alla Macedonia, spero che la presidenza svedese riesca a far iniziare i negoziati il prossimo anno, in modo da risolvere finalmente la questione bilaterale che interessa anche questo caso. Spero che si possa cambiare il testo della relazione che, in modo piuttosto unilaterale, pone troppi obblighi in capo alla Macedonia e non abbastanza in capo ai paesi vicini. Ognuno deve fare la sua parte, anche i paesi che sono nell’Unione europea. Credo che sia determinante per noi includere a pieno titolo il Kosovo nel processo di Salonicco, e questi sono passaggi importanti della relazione presentata dall’onorevole Albertini. Anche quel paese ha bisogno di una prospettiva europea. A tutti i paesi che non l’avessero ancora fatto, chiedo di riconoscere il Kosovo, in modo che non ci siano più problemi tecnici o giuridici e il Kosovo possa svolgere un ruolo compiuto nel processo di integrazione."@it12
"Gerb. pirmininke, kitais metais turime priimti Kroatiją į Europos Sąjungą arba bent užbaigti stojimo derybas ir pradėti ratifikavimo procesą. 20 metų Kroatija žengė įstojimo į Europos Sąjungą ir laisvės link. Jos kelyje buvo statomos dirbtinės kliūtys, todėl esu dėkinga Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai už pagalbą jas šalinant. Dabar Kroatija dviem trečdaliais balsų ratifikavo susitarimą su Slovėnija, todėl turime padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume, jog Slovėnija taip pat įvykdys savo įsipareigojimus Europos Sąjungai. Numatyta 2010 m. data taip pat svarbi, nes tai yra pačios Europos Sąjungos patikimumo klausimas. Kalbant apie Makedoniją reikia pasakyti, jog tikiuosi, kad Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai pavyks sudaryti sąlygas pradėti stojimo derybas kitais metais, kad galėtume galutinai išspęsti dvišalę problemą, kuri šiuo atveju taip pat yra. Tikiuosi, kad galime pakeisti pranešimo tekstą, kuriame gana vienašališkai per daug įpareigojama Makedonija, tačiau per mažai – kaimyninės šalys. Visos šalys privalo įvykdyti savo pareigą, įskaitant Europos Sąjungos šalis. Manau, kad mums itin svarbu iki galo įtraukti Kosovą į Salonikų procesą, todėl G. Albertini pranešime yra svarbūs punktai. Šiai šaliai taip pat reikia numatyti galimybę įstoti į ES. Norėčiau paraginti visas valstybes nares, kurios to dar nėra padariusios, pripažinti Kosovą, kad daugiau neturėtume jokių teisinių arba techninių problemų ir kad Kosovas galėtų kaip visateisis dalyvauti integracijos procese."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mums nākamgad Horvātija ir jāuzņem Eiropas Savienībā vai vismaz jānoslēdz pievienošanās sarunas un jāsāk ratifikācijas process. Horvātija 20 gadus ir tuvinājusies Eiropas Savienībai un brīvībai. Tās ceļā ir radīti mākslīgi šķēršļi, un es esmu pateicīgs Zviedrijas prezidentūrai par palīdzību to likvidēšanā. Tagad Horvātija ar divu trešdaļu balsu vairākumu ir ratificējusi nolīgumu ar Slovēniju, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka arī Slovēnija izpilda savas saistības pret Eiropas Savienību. Svarīgs ir arī mērķa termiņš, proti, 2010. gads, jo tas ir jautājums par pašas Eiropas Savienības uzticamību. Kas attiecas uz Maķedoniju, es ceru, ka Zviedrijas prezidentūrai izdosies nodrošināt pievienošanās sarunu sākumu nākamajā gadā, lai mēs varētu beidzot atrisināt divpusējo problēmu, kas pastāv arī šajā gadījumā. Es ceru, ka mēs varam mainīt šī ziņojuma tekstu, kurā diezgan vienpusīgi pārāk daudz saistību ir uzlikts Maķedonijai, bet tās kaimiņu saistības ir nepietiekamas. Katram ir jāpilda savs pienākums, tostarp arī Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka ir izšķiroši, lai mēs Kosovu pilnībā iekļautu Saloniku procesā, un tās ir svarīgas kunga ziņojuma daļas. Arī šai valstij ir vajadzīga Eiropas perspektīva. Es gribu aicināt visas dalībvalstis, kuras vēl nav atzinušas Kosovas neatkarību, to izdarīt, lai mums vairs nebūtu nekādu juridisku vai tehnisku problēmu un lai Kosova var pilnībā piedalīties integrācijas procesā."@lv13
"Frau Präsidentin! Wir müssen Kroatien im nächsten Jahr in die Europäische Union aufnehmen bzw. die Beitrittsverhandlungen beenden und mit dem Ratifikationsprozess beginnen. Kroatien ist seit 20 Jahren auf dem Weg in die Europäische Union und zur Freiheit. Man hat künstliche Hindernisse vor diesem Land aufgebaut, und ich bin der schwedischen Präsidentschaft dankbar, dass sie dazu beigetragen hat, diese aus dem Weg zu räumen. Kroatien hat jetzt das Abkommen mit Slowenien mit Zweidrittelmehrheit ratifiziert, und wir müssen alles tun, damit auch Slowenien seine Verpflichtungen für die Europäische Union einhält. Dieses Zieldatum 2010 ist auch deshalb wichtig, weil es hier um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union selbst geht. Was Mazedonien betrifft, so hoffe ich, dass es der schwedischen Präsidentschaft gelingt, die Weichen zu stellen, dass im nächsten Jahr die Beitrittsverhandlungen beginnen können, so dass das bilaterale Problem, das auch hier besteht, endlich weggeräumt wird. Ich hoffe, dass wir hier noch etwas am Text des Berichts ändern können, der ein wenig einseitig die Mazedonier und viel zu wenig ihre Nachbarn in die Pflicht nimmt. Alle müssen ihren Beitrag leisten, auch jene, die in der Europäischen Union sind. Ich halte es für ganz entscheidend, dass wir Kosovo in vollem Umfang in den Thessaloniki-Prozess einbeziehen, und das sind wichtige Passagen im Bericht Albertini. Auch dieses Land braucht eine europäische Perspektive, und ich möchte an alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, appellieren, Kosovo endlich anzuerkennen, damit wir hier endlich keine Schwierigkeiten juristischer oder technischer Art mehr haben, so dass Kosovo voll am Integrationsprozess teilhaben kann."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we moeten Kroatië volgend jaar in de Europese Unie opnemen, of beter gezegd we moeten de toetredingsonderhandelingen afronden en met het ratificatieproces beginnen. Kroatië is al twintig jaar op weg naar toetreding tot de Europese Unie en naar vrijheid. Er zijn kunstmatige belemmeringen voor dit land opgeworpen en ik ben het Zweeds voorzitterschap dankbaar dat het heeft bijgedragen aan het uit de weg ruimen ervan. Kroatië heeft nu met een tweederde meerderheid het akkoord met Slovenië geratificeerd. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook Slovenië zijn verplichtingen voor de Europese Unie nakomt. De streefdatum 2010 is ook van belang, omdat het hier om de geloofwaardigheid van de Europese Unie zelf gaat. Wat Macedonië betreft, hoop ik dat het Zweedse voorzitterschap gedaan kan krijgen dat de toetredingsonderhandelingen volgend jaar kunnen beginnen, zodat het bilaterale probleem dat ook hier bestaat, eindelijk uit de weg wordt geruimd. Ik hoop dat we hier nog iets kunnen veranderen aan de tekst van het verslag, waarin het een beetje eenzijdig om de Macedoniërs gaat en veel te weinig van de buren wordt verlangd. Iedereen moet zijn bijdrage leveren, ook degenen die in de Europese Unie zitten. Ik acht het van essentieel belang dat we Kosovo volledig bij het proces van Thessaloniki betrekken, en dit zijn belangrijke passages in het verslag Albertini. Ook dit land heeft een Europees perspectief nodig en ik doe een beroep op alle lidstaten die dit nog niet gedaan hebben, om Kosovo eindelijk te erkennen, opdat we hier eindelijk geen juridische of technische problemen meer hebben en Kosovo volledig aan het integratieproces kan deelnemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Musimy wprowadzić Chorwację do Unii Europejskiej w przyszłym roku lub przynajmniej zakończyć negocjacje w sprawie przystąpienia i rozpocząć proces ratyfikacji. Od 20 lat Chorwacja zmierza do Unii Europejskiej i wolności. Na jej drodze pojawiają się sztuczne przeszkody i dziękuję prezydencji szwedzkiej za pomoc w ich usuwaniu. Chorwacja właśnie ratyfikowała porozumienie ze Słowenią większością dwóch-trzecich głosów i my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby Słowenia również wypełniła swoje obowiązki wobec Unii Europejskiej. Docelowy rok 2010 jest również ważny, ponieważ od niego zależy wiarygodność samej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Macedonię, to mam nadzieję, że szwedzkiej prezydencji uda się umożliwić rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia w przyszłym roku, a więc możemy w końcu rozwiązać problem dwustronny, który w tym przypadku również ma miejsce. Mam nadzieję, że możemy zmienić tekst sprawozdania, które dość jednostronnie narzuca zbyt wiele obowiązków Macedonii, a za mało jej sąsiadom. Każdy musi zrobić to, co do niego należy, włącznie z tymi w Unii Europejskiej. Uważam, że kluczowe znaczenie ma dla nas pełne włączenie Kosowa do procesu z Salonik i to są ważne zapisy w sprawozdaniu Albertiniego. Ten kraj również potrzebuje europejskiej perspektywy. Chciałbym wezwać wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, aby uznały Kosowo, abyśmy nie mieli już żadnych problemów prawnych ani technicznych i aby Kosowo mogło odegrać pełną rolę w procesie integracji."@pl16
"Senhora Presidente, é preciso que consigamos que a Croácia integre a União Europeia no próximo ano ou, pelo menos, que cheguemos ao fim das negociações e iniciemos o processo de ratificação. Há 20 anos que a Croácia percorre o caminho da adesão à União Europeia e rumo à liberdade. Foram levantados obstáculos artificiais no seu caminho, e estou grato à Presidência sueca pela ajuda que me deu a eliminá-los. A Croácia ratificou agora o acordo com a Eslovénia por uma maioria de dois terços, sendo necessário que tudo façamos para assegurar que a Eslovénia cumpra também as suas obrigações para com a União Europeia. A data limite de 2010 é também importante porque esta é uma questão de credibilidade da própria União Europeia. No que se refere à Macedónia, espero que a Presidência sueca consiga que as negociações tenham início no próximo ano, a fim de que possamos, finalmente, resolver o problema bilateral, que existe igualmente neste caso. Espero que nos seja possível alterar o texto do relatório, que, de forma algo parcial, impõe demasiadas obrigações à Macedónia e não aos seus vizinhos. Todos terão de fazer a sua parte, incluindo os da União Europeia. Considero crucial que incluamos totalmente o Kosovo no Processo de Salónica, passagens importantes do relatório Albertini. Este país também precisa de uma perspectiva europeia. Gostaria de exortar os Estados-Membros que ainda não o tenham feito a reconhecer o Kosovo, para que se eliminem todos os problemas jurídicos e técnicos e para que, desse modo, o Kosovo possa desempenhar a sua parte no processo de integração."@pt17
"Doamnă preşedintă, trebuie să aducem Croaţia în Uniunea Europeană anul viitor sau cel puţin să finalizăm negocierile pentru aderare şi să iniţiem procesul de ratificare. Timp de 20 de ani, Croaţia s-a îndreptat către integrarea în Uniunea Europeană şi către libertate. Au fost puse în calea sa obstacole artificiale şi sunt recunoscător Preşedinţiei suedeze pentru ajutorul acordat pentru îndepărtarea acestora. Croaţia a ratificat acum acordul cu Slovenia cu o majoritate de două treimi şi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că şi Slovenia îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Uniunea Europeană. Şi data-obiectiv 2010 este importantă, deoarece aceasta este o chestiune ce ţine chiar de credibilitatea Uniunii Europene. În ceea ce priveşte Macedonia, sper că Preşedinţia suedeză va reuşi să facă posibilă începerea negocierilor de aderare anul viitor, astfel încât să putem rezolva în cele din urmă problema bilaterală care există şi în acest caz. Sper să putem schimba textul raportului care repartizează în mod unilateral prea multe obligaţii Macedoniei şi nu destule obligaţii vecinilor săi. Toţi trebuie să îşi facă treaba, inclusiv cei din Uniunea Europeană. Consider că este crucial pentru noi să includem întru totul Kosovo în procesul de la Salonic, iar acestea reprezintă fragmente importante din raportul Albertini. Şi această ţară are nevoie de o perspectivă europeană. Aş vrea să invit statele membre care nu au făcut deja acest lucru să recunoască Kosovo, astfel încât să nu mai avem probleme de ordin juridic sau tehnic şi Kosovo să poată juca un rol integral în procesul de integrare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v nasledujúcom roku musíme dostať Chorvátsko do Európskej únie, alebo aspoň ukončiť prístupové rokovania a začať ratifikačný proces. Chorvátsko 20 rokov smeruje k vstupu do Európskej únie a ku slobode. Na jeho ceste sa vytvárali umelé prekážky a som vďačný švédskemu predsedníctvu, že ich pomohlo odstrániť. Chorvátsko v súčasnosti dvojtretinovou väčšinou ratifikovalo dohodu so Slovinskom a my musíme vykonať všetko, čo je v našich silách, a zabezpečiť, aby aj Slovinsko splnilo svoje povinnosti voči Európskej únii. Konečný dátum v roku 2010 je tiež dôležitý, pretože ide o otázku dôveryhodnosti Európskej únie ako takej. Pokiaľ ide o Macedónsko, dúfam, že švédskemu predsedníctvu sa podarí umožniť začatie prístupových rokovaní v nasledujúcom roku, aby sme mohli konečne vyriešiť dvojstranný problém, ktorý existuje aj v tomto prípade. Dúfam, že budeme môcť zmeniť text správy, ktorá pomerne jednostranne zaväzuje Macedónsko príliš veľkým množstvom povinností a jeho susedným štátom ich neukladá dostatok. Každý musí splniť svoju časť vrátane členských štátov Európskej únie. Som presvedčený, že plné zapojenie Kosova do Solúnskeho procesu má zásadný význam. Toto sú dôležité časti správy pána Albertiniho. Táto krajina tiež potrebuje európsku perspektívu. Chcel by som vyzvať všetky členské štáty, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby tak urobili, aby sme už nemali žiadne právne alebo technické problémy a aby sa Kosovo mohlo v plnej miere zapojiť do integračného procesu."@sk19
"Gospa predsednica, Hrvaško moramo naslednje leto pripeljati v Evropsko unijo ali vsaj zaključiti s pristopnimi pogajanji in začeti proces ratifikacije. Hrvaška se že 20 let približuje pridružitvi Evropski uniji in svobodi. Na njeno pot so se postavljale umetne ovire in hvaležen sem švedskemu predsedstvu, ker jih je pomagalo odstraniti. Hrvaška je zdaj ratificirala sporazum s Slovenijo z dvotretjinsko večino in storiti moramo vse, kar je v naši moči, da lahko zagotovimo, da bo tudi Slovenija izpolnila svoje obveznosti do Evropske unije. Pomemben je tudi ciljni datum v letu 2010, kajti to je vprašanje verodostojnosti same Evropske unije. Kar zadeva Makedonijo, upam, da bo švedsko predsedstvo uspelo omogočiti, da se bodo pristopna pogajanja začela naslednje leto, da bi lahko končno rešili dvostranski problem, ki obstaja tudi v tem primeru. Upam, da lahko spremenimo besedilo poročila, ki dokaj enostransko postavlja nalaga preveč obveznosti Makedoniji in premalo obveznosti njenim sosedam. Vsak mora opraviti svoj del naloge, tudi tisti, ki so v Evropski uniji. Mislim, da je za nas ključnega pomena, da Kosovo v celoti vključimo v solunski proces, to pa so tudi pomembni deli v poročilu gospoda Albertinija. Tudi ta država potrebuje evropsko perspektivo. Želel bi pozvati vse države članice, ki tega še niso storile, da priznajo Kosovo, da ne bomo imeli več pravnih ali tehničnih problemov in da bi Kosovo lahko v celoti odigralo svojo vlogo v procesu povezovanja."@sl20
"Fru talman! Vi måste få in Kroatien i Europeiska unionen nästa år eller åtminstone slutföra anslutningsförhandlingarna och påbörja ratificeringsprocessen. I 20 år har Kroatien varit på väg mot EU-anslutning och mot frihet. Artificiella hinder har lagts i dess väg och jag är tacksam för att det svenska ordförandeskapet har hjälpt till att undanröja dem. Kroatien har nu ratificerat avtalet med Slovenien med två tredjedelars majoritet och vi måste göra allt vad vi kan för att se till att Slovenien också uppfyller sina skyldigheter mot EU. Måldatumet 2010 är också viktigt eftersom detta är en fråga om EU:s egen trovärdighet. När det gäller Makedonien hoppas jag att det svenska ordförandeskapet kommer att lyckas få i gång anslutningsförhandlingar i början på nästa år, så att vi till sist kan lösa bilaterala problem som även finns i detta fall. Jag hoppas att vi kan ändra texten i betänkandet som ganska ensidigt lägger för många skyldigheter på Makedonien och inte tillräckligt på dess grannar. Alla måste göra sin del, inklusive de i EU. Enligt min mening är det viktigt för oss att ta med Kosovo fullt ut i Thessalonikiprocessen och det här är viktiga passager i Albertinibetänkandet. Landet behöver också ett europeiskt perspektiv. Jag vill uppmana alla medlemsstater som inte redan har gjort det att erkänna Kosovo, så att vi inte längre har några rättsliga eller tekniska problem och så att Kosovo kan delta fullt ut i integrationsprocessen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Řečník souhlasil s položením otázky zvednutím modré karty"1
"(Ο ομιλητής συμφώνησε να δεχθεί ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph