Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich habe den Beginn dieser Diskussion versäumt, weil ich als Berichterstatter für Kroatien im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Kroatien referieren musste. Ich möchte mich aber bei dieser Gelegenheit bei Carl Bildt und Olli Rehn herzlich bedanken für ihre Mithilfe, dass es zwischen Slowenien und Kroatien zumindest momentan zu einer Lösung der Grenzstreitigkeit gekommen ist. Es ist ein gutes Beispiel, wie man durch Zusammenarbeit – des Rates, der Kommission und auch dieses Parlaments – Ländern helfen kann, ihre Probleme zu überwinden. Ich habe auch meinen Beitrag dazu geleistet, dass es jedenfalls in Kroatien jetzt zu einer fast einstimmigen Ratifizierung dieses Vertrages gekommen ist. Was mir aber viel mehr Sorgen macht, ist Bosnien und Herzegowina. Ich war vor kurzem in Banja Luka und Sarajewo. Zwar hat Dodik im Gespräch einige Kompromisse, einige Veränderungen angeboten, denen er zustimmen kann. Aber ich möchte doch eine Idee aufgreifen, die Doris Pack hier kurz vorgebracht hat: Wie können wir mit breiteren Schichten der Bevölkerung in Kontakt treten? Denn dort gibt es ein großes Interesse, diese Sprachlosigkeit oder diese Gegensätze zu überwinden, die an der Spitze mancher Politik herrschen. Dass wir die adressieren, müssen wir irgendwie erreichen, denn im Gegensatz zu dem, was jetzt wieder The Earl of Dartmouth gesagt hat, gibt es, Herr Kollege, viele Menschen in dieser Region, denen es nicht um das Geld der Europäischen Union geht, die aber in eine Union des Friedens, in eine Union der Verständigung hinein und aus einer Region des Hasses und des Krieges heraus wollen. Darum geht es in Europa. Sie wollen das nicht verstehen, und Sie werden das nie verstehen. Aber die Menschen in Sarajewo und Banja Luka wissen, was Europa bedeutet, und denen sollen wir helfen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, nestihl jsem začátek této rozpravy, protože jsem jako zpravodaj pro Chorvatsko musel podat zprávu ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat panu Bildtovi a panu Rehnovi za jejich pomoc při dosažení alespoň dočasného řešení hraničního sporu mezi Slovinskem a Chorvatskem. Je to dobrým příkladem toho, jak může spolupráce mezi Radou, Komisí a Parlamentem pomoci zemím překonávat jejich problémy. Také jsem přispěl svým dílem, což pomohlo zajistit, že smlouva byla, přinejmenším v Chorvatsku, ratifikována téměř jednomyslně. Mnohem více starostí mi však dělá Bosna a Hercegovina. Nedávno jsem byl v Banja Luce a v Sarajevu. Pravda, pan Dodik učinil nějaké kompromisy a během našeho setkání navrhl nějaké změny, na které by mohl přistoupit. Rád bych však zdůraznil jednu myšlenku, o které se před chvílí zmínila paní Packová. Jak navázat kontakt s širokým spektrem obyvatelstva? Existuje tam velký zájem na překonání tohoto chybějícího hlasu a rozporů, které jsou typické pro mnoho vrcholových politik. Musíme nějak dokázat hovořit přímo s lidmi, protože na rozdíl od toho, co zopakoval pan Earl of Dartmouth, je v tomto regionu mnoho lidí, kteří nemají zájem o peníze Evropské unie, ale chtějí přejít z regionu nenávisti a války do svazku míru a porozumění. A o tom Evropa je. Nechcete to pochopit, a nikdy to nepochopíte. Ale lidé v Sarajevu a v Banja Luce vědí, co znamená Evropa, a jsou to oni, kdo potřebují naši pomoc."@cs1
"Fru formand! Jeg gik glip af starten af forhandlingen, da jeg som ordfører for Kroatien skulle rapportere til det blandede parlamentariske udvalg EU-Kroatien. Jeg ønsker at benytte lejligheden til at takke hr. Bildt og hr. Rehn for deres indsats for i det mindste at finde en midlertidig løsning på grænsekonflikten mellem Slovenien og Kroatien. Det er et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet kan hjælpe landene med at løse deres problemer. Jeg har også ydet et bidrag til at sikre, at traktaten blev ratificeret med meget stort flertal, i det mindste i Kroatien. Det er imidlertid Bosnien-Hercegovina, der giver anledning til størst bekymring. Jeg besøgte for nylig Banja Luka og Sarajevo. Det er korrekt, at hr. Dodik på mødet var indstillet på at indgå kompromiser og foretage ændringer. Jeg vil imidlertid gerne dvæle lidt ved en idé, som fru Pack netop har nævnt. Hvordan kan vi skabe kontakt med den brede befolkning? Der er stor mangel på interesse for at løse dette problem og de modsætningsforhold, der karakteriserer mange politikker. Det skal på en eller anden måde lykkes os at tale direkte til borgerne, da der i modsætning til den udtalelse, som William (The Earl of) Dartmouth endnu en gang kom med, er mange borgere i denne region, som ikke er interesseret i EU's økonomiske støtte, men som ønsker at flytte fra en region, der er præget af had og krig, til en union, som er præget af fred og forståelse. Det er det, som Europa handler om. Det ønsker De ikke at forstå, og De vil heller aldrig forstå det. Borgerne i Sarajevo og Banja Luka ved imidlertid godt, hvad Europa handler om, og det er dem, der har brug for vores hjælp."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, έχασα την αρχή αυτής της συζήτησης, διότι ως εισηγητής για την Κροατία, έπρεπε να αναφέρω στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατίας. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κ. Bildt και τον κ. Rehn για τη βοήθειά τους στην εξεύρεση μιας προσωρινής τουλάχιστον λύσης στην ευρύτερη διαμάχη μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου μπορεί να βοηθήσει τις χώρες να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Συνέβαλα, επίσης, στη διασφάλιση της σχεδόν ομόφωνης επικύρωσης της συνθήκης, τουλάχιστον στην Κροατία. Εντούτοις, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με ανησυχεί πολύ περισσότερο. Ήμουν πρόσφατα στην Banja Luka και στο Σαράγεβο. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Dodik προέβη σε μερικούς συμβιβασμούς και πρότεινε ορισμένες αλλαγές κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας όπου μπορεί να συμφωνήσει. Εντούτοις, θα ήθελα να σημειώσω μια ιδέα που ανέφερε προ ολίγου η κ. Pack. Πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ευρείες περιοχές του πληθυσμού; Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το να ξεπεραστεί αυτή η έλλειψη φωνής και οι αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν πολλές πολιτικές στην κορυφή. Πρέπει με κάποιον τρόπο να κατορθώσουμε να μιλήσουμε άμεσα με τον λαό, διότι σε αντίθεση με όσα ανέφερε για άλλη μία φορά ο Κόμης του Dartmouth, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή που δεν τους ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρήματα, αλλά οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν από μια περιοχή μίσους και πολέμου σε μια ένωση ειρήνης και κατανόησης. Αυτό σημαίνει Ευρώπη. Δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό και δεν θα το καταλάβετε ποτέ. Εντούτοις, οι άνθρωποι στο Σαράγεβο και στην Μπάνια Λούκα γνωρίζουν τι σημαίνει Ευρώπη και αυτοί είναι που χρειάζονται τη βοήθειά μας."@el10
"Madam President, I missed the beginning of this discussion, because as rapporteur for Croatia, I had to report to the EU-Croatia Joint Parliamentary Committee. I would like to take this opportunity to thank Mr Bildt and Mr Rehn for their help in bringing about at least a temporary solution to the border dispute between Slovenia and Croatia. This is a good example of how cooperation between the Council, the Commission and Parliament can help countries to overcome their problems. I have also made a contribution to ensuring that the treaty has been almost unanimously ratified, at least in Croatia. However, it is Bosnia and Herzegovina which causes me much more concern. I was recently in Banja Luka and Sarajevo. It is true that Mr Dodik made some compromises and offered some changes during our meeting which he can agree to. However, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned. How can we make contact with broad swathes of the population? There is a great deal of interest there in overcoming this lack of a voice and the contradictions which characterise many policies at the top. We must somehow manage to talk to the people directly, because in contrast to what the Earl of Dartmouth has once again said, there are many people in this region who are not interested in European Union money, but who want to move from a region of hate and war into a union of peace and understanding. That is what Europe is about. You do not want to understand that and you will never understand that. However, the people in Sarajevo and Banja Luka know what Europe means and they are the ones who need our help."@en4
"Señora Presidenta, me perdí el comienzo de este debate, porque, como ponente para Croacia, tuve que acudir a la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Croacia. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al señor Bildt y al señor Rehn por su ayuda a la hora de encontrar una solución al menos temporal al conflicto fronterizo entre Eslovenia y Croacia. Éste es un buen ejemplo de cómo la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento puede ayudar a los países a superar sus problemas. También he contribuido a garantizar que el tratado se haya ratificado de manera casi unánime, al menos en Croacia. Sin embargo, lo que me causa mucha más preocupación es Bosnia y Herzegovina. Estuve recientemente en Banja Luka y Sarajevo. Es verdad que el señor Dodik alcanzó algunos acuerdos de compromiso y ofreció algunos cambios durante nuestra reunión con los que él puede estar conforme. No obstante, me gustaría retomar una idea que la señora Pack acaba de mencionar. ¿Cómo podemos establecer contacto con amplios sectores de la población? Allí, despierta un gran interés superar esta falta de voz y las contradicciones que caracterizan a muchas políticas de las altas esferas. De algún modo, debemos conseguir hablar a la gente directamente, porque, a diferencia de lo que William (The Earl of) Dartmouth ha vuelto a decir, hay muchos ciudadanos en esta región que no están interesados en el dinero de la Unión Europea, sino que desean pasar de una región de odio y guerra a una unión de paz y entendimiento. En eso consiste Europa. Usted no quiere entender eso y nunca lo entenderá. Sin embargo, los ciudadanos de Sarajevo y Banja Luka saben lo que significa Europa y son quienes necesitan nuestra ayuda."@es21
"Austatud juhataja, mul jäi arutelu algus kuulmata, sest Horvaatia raportöörina pidin ma aru andma Euroopa Liidu – Horvaatia parlamentaarsele ühiskomisjonile. Ma kasutaksin võimalust, et tänada Carl Bildti ja Olli Rehni abi eest vähemalt ajutise lahenduse leidmisel Sloveenia ja Horvaatia piiritülile. See on hea näide sellest, kuidas koostöö nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel võib aidata riikidel oma probleemidest üle saada. Minagi aitasin omalt poolt kaasa lepingu peaaegu ühehäälsele ratifitseerimisele, vähemalt Horvaatias. Kuid Bosnia ja Hertsegoviina teeb mulle palju rohkem muret. Ma käisin hiljuti Banja Lukas ja Sarajevos. On tõsi, et härra Dodik tegi mõningaid järeleandmisi ja pakkus meie kohtumisel välja teatud muutusi, millega ta on valmis nõustuma. Ma tahaksin siiski jätkata mõtet, mille ütles välja Doris Pack. Kuidas me saame luua kontakti laiade rahvahulkadega? Inimesed tahavad väga, et sellest vaikusest ja juhtkonna tasandi poliitika vastuolulisusest üle saadaks. Meil tuleb kuidagi suuta inimestega otse rääkida, sest vastupidi sellele, mida krahv Dartmouth taas väitis, on selles piirkonnas palju inimesi, kes ei ole huvitatud Euroopa Liidu rahast, vaid kes soovivad liikuda viha ja sõdade piirkonnast rahu ja mõistmise liitu. See on Euroopa. Teie ei taha seda mõista ega mõistagi seda kunagi. Kuid Sarajevos ja Banja Lukas elavad inimesed teavad, mida tähendab Euroopa, ja nemad vajavad meie abi."@et5
"Arvoisa puhemies, en voinut osallistua tämän keskustelun alkuun, koska Kroatiasta vastaavana esittelijänä raportoin EU:n ja Kroatian parlamentaariselle sekavaliokunnalle. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän Carl Bildtiä ja Olli Rehniä heidän avustaan ainakin väliaikaisen ratkaisun aikaansaamisessa Slovenian ja Kroatian väliseen rajakiistaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten neuvoston, komission ja parlamentin yhteistyö voi auttaa valtioita voittamaan ongelmansa. Olen myös omalta osaltani edistänyt sitä, että sopimus on ratifioitu lähes yksimielisesti, ainakin Kroatiassa. Bosnia ja Hertsegovina huolestuttaa minua kuitenkin paljon enemmän. Kävin äskettäin Banja Lukassa ja Sarajevossa. Milorad Dodik teki kyllä tapaamisessamme eräitä myönnytyksiä ja esitti eräitä muutoksia, joihin hän voi suostua. Haluaisin kuitenkin tarttua Doris Packin juuri mainitsemaan ideaan. Miten saamme yhteyden nykyistä laajempiin väestönosiin? Bosniassa ollaan hyvin kiinnostuneita ratkaisemaan vaikutusmahdollisuuksien puute ja ristiriidat, jotka leimaavat monia politiikanaloja korkeimmalla tasolla. Meidän on löydettävä keino puhua kansalaisten kanssa suoraan, sillä toisin kuin William (The Earl of) Dartmouth taas kerran väitti, monet alueen kansalaisista eivät ole kiinnostuneet Euroopan unionin rahoista, vaan he haluavat siirtyä vihan ja sodan alueesta rauhan ja yhteisymmärryksen unioniin. Siitä Euroopan unionissa on kyse. Te ette halua ymmärtää sitä, ettekä koskaan tule sitä ymmärtämään. Sarajevon ja Banja Lukan asukkaat kuitenkin tietävät, mitä Euroopan unioni merkitsee, ja he ovat niitä, jotka tarvitsevat apuamme."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai raté le début de cette discussion parce qu’en tant que rapporteur pour la Croatie, j’ai dû faire rapport à la commission parlementaire mixte UE-Croatie. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier MM. Bildt et Rehn d’avoir contribué à trouver une solution au moins temporaire au litige frontalier entre la Slovénie et la Croatie. C’est un bon exemple de la façon dont la coopération entre le Conseil, la Commission et le Parlement peut aider les pays à surmonter leurs difficultés. J’ai moi-même contribué à garantir que le Traité soit ratifié de manière unanime, du moins en Croatie. C’est toutefois la Bosnie-et-Herzégovine qui me préoccupe le plus. Je me suis récemment rendu à Banja Luka et à Sarajevo. Il est vrai que M. Dodik a fait certains compromis et a accepté certains changements durant notre rencontre. Je voudrais néanmoins reprendre une idée que M Pack vient de mentionner. Comment pouvons-nous entrer en contact avec de larges pans de la population? Il serait très utile de pallier l’absence de voix dans la région et de surmonter les contradictions qui caractérisent quantité de politiques au sommet. Nous devons d’une manière ou d’une autre parvenir à parler directement aux habitants, parce que, contrairement à ce que le Comte de Dartmouth a déjà déclaré, beaucoup de personnes dans cette région ne sont pas intéressées par l’argent de l’Union européenne, mais veulent passer d’une région de haine et de guerre à une union de paix et de compréhension. C’est cela l’Europe. Vous ne voulez pas le comprendre et vous ne le comprendrez jamais. Mais les habitants de Sarajevo et de Banja Luka savent ce qu’est l’Europe et ce sont eux qui ont besoin de notre aide."@fr8
". Elnök asszony! A vita elejét elmulasztottam, mivel Horvátország előadójaként beszámolót kellett tartanom az EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottságban. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem Bildt úrnak és Rehn úrnak, hogy segítettek legalább egy átmeneti megoldást elérni a Szlovénia és Horvátország közötti határvitában. Ez jó példa arra, hogy a Tanács, a Bizottság és a Parlament közötti együttműködés hogyan tud ezen országoknak segíteni problémáik megoldásában. Én is hozzájárultam annak biztosításához, hogy a Szerződést szinte egyhangúlag ratifikálták, legalábbis Horvátországban. Számomra azonban Bosznia-Hercegovina sokkal nagyobb aggodalomra ad okot. A közelmúltban voltam Banja Lukában és Szarajevóban. Való igaz, hogy Dodik úr belement néhány kompromisszumba és a megbeszélésünk során néhány számára elfogadható módosításra tett ajánlatot. Én azonban Pick asszony imént említett gondolatára szeretnék visszatérni. Hogyan tudunk kapcsolatba kerülni a lakosság széles körével? Sokan szeretnék, ha lehetőség lenne a véleménynyilvánításra és feloldódnának azok az ellentmondások, amelyek több szakpolitikát jellemeznek felső szinteken. Valahogy el kell érnünk, hogy közvetlenül a lakossághoz szóljunk, mert ellentétben azzal, amit Dartmouth grófja megint elmondott, sok olyan ember van a térségben, akit nem az európai uniós pénz érdekel, hanem egy gyűlölettel és háborúval teli térségből egy békén és megértésen alapuló unióba akar menni. Erről szól az Európai Unió. Ezt Ön nem akarja és soha nem is fogja megérteni. Ugyanakkor Szarajevóban és Banja Lukában az emberek tudják, hogy mit jelent Európa, és ők azok, akiknek szükségük van a segítségünkre."@hu11
"Signora Presidente, ho perso l’inizio del dibattito perché, in qualità di relatore per la Croazia, ho dovuto presentare la relazione alla commissione parlamentare congiunta UE-Croazia. Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare il presidente Bildt e il commissario Rehn per l’aiuto prestato nel trovare una soluzione, ancorché temporanea, alla disputa sulle frontiere tra Slovenia e Croazia. E’ un buon esempio di come la cooperazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento possa aiutare i paesi a superare i loro problemi. Ho anche contribuito affinché il trattato fosse ratificato quasi all’unanimità, almeno in Croazia. Tuttavia, è la Bosnia-Erzegovina la mia principale preoccupazione. Sono stato di recente a Banja Luka e a Sarajevo. E’ vero che il primo ministro Dodik ha siglato dei compromessi, proponendo, durante il nostro incontro, i cambiamenti accettabili da parte sua. Tuttavia, vorrei riprendere un’idea appena enunciata dall’onorevole Pack. Come entrare in contatto con ampie fasce di popolazione? Siamo tutti interessati al superamento di questa afonia e delle contraddizioni che caratterizzano molte politiche al vertice. In qualche modo, dobbiamo riuscire a parlare direttamente alle persone perché, contrariamente a quanto detto ancora una volta dall’onorevole Dartmouth, in quella regione ci sono molte persone che non sono interessate al denaro dell’Unione europea, ma vogliono piuttosto passare da un territorio di odio e di guerra ad un’unione di pace e di comprensione. Europa vuol dire questo. Vi ostinate a non voler capire e non lo capirete mai. Tuttavia, le persone a Sarajevo e a Banja Luka conoscono il significato dell’Europa e hanno bisogno del nostro aiuto."@it12
"Gerb. pirmininke, praleidau šios diskusijos pradžią, nes, kaip pranešėja Kroatijos klausimu, turėjau daryti pranešimą ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame komitete. Norėčiau pasinaudoti šia galimybe padėkoti C. Bildtui ir O. Rehnui už jų pagalbą inicijuojant bent jau laikiną Slovėnijos ir Kroatijos ginčo dėl sienų sprendimą. Tai yra puikus pavyzdys, kaip Tarybos, Komisijos ir Parlamento bendradarbiavimas gali padėti šalims išspręsti savo problemas. Aš taip pat prisidėjau prie užtikrinimo, kad bent jau Kroatijoje sutartis būtų beveik vienbalsiai ratifikuota. Tačiau man kur kas daugiau nerimo kelia Bosnija ir Hercegovina. Neseniai buvau Bania Lukoje ir Sarajeve. Reikia pripažinti, kad per mūsų susitikimą M. Dodik ėjo į kai kuriuos kompromisus ir pasiūlė kai kuriuos pakeitimus, su kuriais jis galėtų sutikti. Tačiau norėčiau grįžti prie idėjos, kurią ką tik paminėjo D. Pack. Kaip galėtume palaikyti ryšį su didžiąja gyventojų dalimi? Čia yra didžiulis suinteresuotumas tuo, kad neliktų šio jų balso trūkumo, taip pat prieštaravimų, kurie apibūdina daugelį politikos sričių. Privalome kaip nors sugebėti kalbėti su žmonėmis tiesiogiai, nes priešingai nei kartą pasakė W. Earl of Dartmouth, šiame regione yra daug gyventojų, kuriuos domina ne Europos Sąjungos pinigai ir kurie nori pereiti iš neapykantos ir karų regiono į taikos ir supratimo sąjungą. Štai kokia Europos esmė. Jeigu nenorite to suprasti, niekada ir nesuprasite. Tačiau Sarajevo ir Bania Lukos gyventojai žino, kas yra Europa, ir būtent jiems reikia mūsų pagalbos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es nokavēju šīs diskusijas sākumu, jo man kā referentam par Horvātiju man bija jāsniedz ziņojums ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos kungam un kungam par viņu palīdzību, panākot vismaz pagaidu risinājumu robežstrīdam starp Slovēniju un Horvātiju. Tas ir labs piemērs, kā Padomes, Komisijas un Parlamenta sadarbība var palīdzēt valstīm pārvarēt to problēmas. Tāpat es esmu devis ieguldījumu, lai panāktu, ka šis līgumu vismaz Horvātijā ir gandrīz vienbalsīgi ratificēts. Tomēr daudz lielākas bažas manī raisa Bosnija un Hercegovina. Es nesen biju Banja Lukā un Sarajevā. Tā ir taisnība, ka kungs ir pieļāvis dažus kompromisus un mūsu tikšanās laikā piedāvājis dažas izmaiņas, kurām viņš var piekrist. Taču es vēlos pievērsties domai, ko tikko pieminēja kundze. Kā mēs varam panākt kontaktu ar plašāku sabiedrību? Ir liela interese pārvarēt šo nostājas trūkumu un pretrunas, kas raksturo daudzas politikas jomas augstākajā līmenī. Mums kaut kā ir jāspēj runāt ar cilvēkiem tieši, jo, pretstatā tam, ko grāfs vēlreiz ir atkārtojis, šajā reģionā ir daudz cilvēku, kas nav ieinteresēti Eiropas Savienības naudā, bet kas vēlas pārcelties no šī ienaida un kara reģiona uz miera un sapratnes savienību. Tā ir Eiropas būtība. Jūs to negribat saprast un jūs arī nekad to nesapratīsiet. Taču cilvēki Sarajevā un Banja Lukā zina, ko nozīmē Eiropa, un viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich habe den Beginn dieser Diskussion versäumt, weil ich als Berichterstatter für Kroatien im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Kroatien referieren musste. Ich möchte mich aber bei dieser Gelegenheit bei Carl Bildt und Olli Rehn herzlich bedanken für ihre Mithilfe, dass es zwischen Slowenien und Kroatien zumindest momentan zu einer Lösung der Grenzstreitigkeit gekommen ist. Es ist ein gutes Beispiel, wie man durch Zusammenarbeit – des Rates, der Kommission und auch dieses Parlaments – Ländern helfen kann, ihre Probleme zu überwinden. Ich habe auch meinen Beitrag dazu geleistet, dass es jedenfalls in Kroatien jetzt zu einer fast einstimmigen Ratifizierung dieses Vertrages gekommen ist. Was mir aber viel mehr Sorgen macht, ist Bosnien und Herzegowina. Ich war vor kurzem in Banja Luka und Sarajewo. Zwar hat Dodik im Gespräch einige Kompromisse, einige Veränderungen angeboten, denen er zustimmen kann. Aber ich möchte doch eine Idee aufgreifen, die Doris Pack hier kurz vorgebracht hat: Wie können wir mit breiteren Schichten der Bevölkerung in Kontakt treten? Denn dort gibt es ein großes Interesse, diese Sprachlosigkeit oder diese Gegensätze zu überwinden, die an der Spitze mancher Politik herrschen. Dass wir die adressieren, müssen wir irgendwie erreichen, denn im Gegensatz zu dem, was jetzt wieder The Earl of Dartmouth gesagt hat, gibt es, Herr Kollege, viele Menschen in dieser Region, denen es nicht um das Geld der Europäischen Union geht, die aber in eine Union des Friedens, in eine Union der Verständigung hinein und aus einer Region des Hasses und des Krieges heraus wollen. Darum geht es in Europa. Sie wollen das nicht verstehen, und Sie werden das nie verstehen. Aber die Menschen in Sarajewo und Banja Luka wissen, was Europa bedeutet, und denen sollen wir helfen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik heb het begin van dit debat gemist, omdat ik als rapporteur voor Kroatië in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië verslag moest uitbrengen. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om Carl Bildt en Olli Rehn hartelijk te danken voor hun hulp bij het vinden van een oplossing – althans voor het moment – voor het grensconflict tussen Slovenië en Kroatië. Dit toont goed aan hoe men door samenwerking – van de Raad, de Commissie en ook dit Parlement – landen kan helpen om hun problemen te boven te komen. Ik heb er ook aan bijgedragen dat men in elk geval in Kroatië nu bijna unaniem tot ratificatie van dit verdrag is overgegaan. Wat mij echter veel meer zorgen baart, is Bosnië-Herzegovina. Ik ben kortgeleden in Banja Luka en Sarajevo geweest. Dodik heeft weliswaar enige compromissen gedaan, enkele wijzigingen voorgesteld waarmee hij kan instemmen, maar ik wil toch graag wijzen op een idee dat Doris Pack hier naar voren heeft gebracht: hoe kunnen we met bredere lagen van de bevolking in contact treden? Het is namelijk van groot belang om dit gebrek aan een stem, deze tegenstellingen die aan de top van veel beleid bestaan, te overwinnen. We moeten die mensen op een of andere manier zien te bereiken, want, collega, in tegenstelling tot wat nu The Earl of Dartmouth weer gezegd heeft, zijn er veel mensen in deze regio die het niet om het geld van de Europese Unie te doen is, maar die in een unie van vrede en toenadering wensen te leven en niet in een regio van haat en oorlog. Daar draait het om in Europa. U wilt dat niet begrijpen en u zult dat ook nooit begrijpen. Maar de mensen in Sarajevo en Banja Luka weten wat Europa betekent en die moeten we helpen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Umknął mi początek tej dyskusji, ponieważ jako sprawozdawca w sprawie Chorwacji musiałem przedstawić sprawozdanie przed wspólną komisją parlamentarną UE-Chorwacja. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować panom Bildtowi i Rehnowi za ich pomoc w przygotowaniu przynajmniej tymczasowego rozwiązania sporu granicznego między Słowenią a Chorwacją. Jest to dobry przykład tego, jak współpraca między Radą, Komisją i Parlamentem może pomóc krajom w przezwyciężaniu ich problemów. Również miałem swój wkład w zapewnienie niemalże jednomyślnej ratyfikacji traktatu, przynajmniej w Chorwacji. Dużo bardziej niepokoi mnie sprawa Bośni i Hercegowiny. Odwiedziłem ostatnio Banja Lukę i Sarajewo. To prawda, że pan Dodik zgodził się na pewne kompromisy i podczas naszego spotkania zaproponował kilka zmian, na które może się zgodzić. Chciałbym jednak podjąć ideę, o której właśnie wspomniała pani Pack. W jaki sposób możemy dotrzeć do szerokich mas społeczeństwa? Jest bardzo duże zainteresowanie przezwyciężeniem tego braku głosu oraz sprzeczności, które charakteryzują wiele programów na wyższym szczeblu. Musimy w jakiś sposób spróbować rozmawiać z ludźmi w bezpośredni sposób, ponieważ w odróżnieniu od tego, co jeszcze raz powiedział hrabia Dartmouth, jest wiele osób w tym regionie, które nie są zainteresowane pieniędzmi z Unii Europejskiej, ale które pragną przekształcenia regionu nienawiści i wojny w unię pokoju i porozumienia. To o to chodzi w Europie. Nie chcą państwo tego zrozumieć i nigdy państwo tego nie zrozumieją. Jednakże ludzie z Sarajewa i Banja Luki wiedzą co znaczy Europa i to oni potrzebują naszej pomocy."@pl16
"Senhora Presidente, não estive presente no início do debate, uma vez que, na qualidade de relator sobre a Croácia, tive de participar na Comissão Parlamentar Mista UE-Croácia. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Senhor Ministro Carl Bildt e ao Senhor Comissário Olli Rehn a sua ajuda na consecução de, pelo menos, uma solução temporária para o litígio de fronteiras entre a Eslovénia e a Croácia. Este é um bom exemplo da ajuda que a cooperação entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento pode proporcionar aos países para a solução dos seus problemas. Dei igualmente um contributo para a garantia de que o Tratado esteja praticamente ratificado, pelo menos na Croácia. No entanto, é a Bósnia e Herzegovina que me suscita maiores preocupações. Estive recentemente em Banja Luka e Sarajevo. É verdade que o Primeiro-Ministro Milorad Dodik assumiu alguns compromissos e possibilitou algumas mudanças durante a nossa reunião, com os quais podemos concordar. No entanto, gostaria de retomar uma ideia que a senhora deputada Pack acaba de referir. Como poderemos nós contactar com grandes massas populares? Regista-se, no terreno, um enorme interesse em ultrapassar esta falta de uma voz e as contradições que caracterizam muitas das políticas dos dirigentes. É preciso que, de alguma forma, consigamos falar directamente com as populações, porque, contrariamente ao que aqui voltou a dizer o Conde de Dartmouth, são muitas as pessoas nesta região que não estão interessadas no dinheiro da União Europeia, mas que querem sim deixar de viver numa região marcada pelo ódio e pela guerra e integrar uma União de paz e compreensão. É isso que a Europa representa. Não quer compreender isso, e nunca compreenderá isso. No entanto, as populações em Sarajevo e Banja Luka sabem bem o que a Europa significa e são elas que precisam da nossa ajudar."@pt17
"Doamnă preşedintă, am pierdut începutul acestei discuţii, pentru că, în calitate de raportor pentru Croaţia, am fost nevoit să raportez comisiei parlamentare mixte UE-Croaţia. Aş vrea să profit de această ocazie pentru a-i mulţumi dlui Bildt şi dlui Rehn pentru ajutorul acordat în găsirea unei soluţii cel puţin temporare la disputa mai extinsă dintre Slovenia şi Croaţia. Acesta este un bun exemplu al modului în care cooperarea între Consiliu, Comisie şi Parlament poate ajuta ţările să îşi depăşească problemele. Şi eu mi-am adus contribuţia la garantarea faptului că tratatul a fost ratificat aproape în unanimitate, cel puţin în Croaţia. Însă Bosnia şi Herţegovina mă îngrijorează foarte mult. Recent, am fost în Banja Luka şi Sarajevo. Este adevărat că dl Dodik a făcut nişte compromisuri şi a oferit nişte schimbări în timpul întâlnirii noastre cu care poate fi de acord. Cu toate acestea, aş vrea să tratez o idee pe care tocmai a menţionat-o dna Pack. Cum putem lua contact cu pături largi de populaţie? Există foarte mult interes în depăşirea acestei lipse a unei voci şi a contradicţiilor care caracterizează multe politici la vârf. Trebuie să reuşim într-un mod sau altul să vorbim cu oamenii direct, deoarece, contrar celor afirmate încă o dată de Contele de Dartmouth, există multe persoane în această regiune care nu sunt interesate de banii Uniunii Europene, ci care doresc să se mute dintr-o regiune a urii şi a războiului într-o uniune a păcii şi a înţelegerii. Asta înseamnă Europa. Nu doriţi să înţelegeţi şi nu veţi înţelege niciodată acest lucru. Însă oamenii din Sarajevo şi Banja Luka ştiu ce înseamnă Europa şi ei sunt cei care au nevoie de ajutorul nostru."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, zmeškal som začiatok tejto diskusie, pretože ako spravodajca pre Chorvátsko som musel predložiť správu Spoločnému parlamentnému výboru EÚ – Chorvátsko. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval pánovi Bildtovi a pánovi Rehnovi za ich pomoc pri nájdení aspoň dočasného riešenia sporu o hranice medzi Slovinskom a Chorvátskom. Je to dobrý príklad toho, ako môže spolupráca medzi Radou, Komisiou a Parlamentom pomôcť krajinám prekonávať ich problémy. Prispel som tiež k zabezpečeniu takmer jednomyseľnej ratifikácie zmluvy, aspoň na strane Chorvátska. Oveľa väčšie znepokojenie však vo mne vyvoláva Bosna a Hercegovina. Nedávno som bol v mestách Banja Luka a Sarajevo. Je pravda, že pán Dodik pristúpil na určité kompromisy a na našom stretnutí ponúkol isté zmeny, s ktorými môže súhlasiť. Rád by som však nadviazal na myšlienku, ktorú práve uviedla pani Packová. Ako môžeme nadviazať kontakt so širšími vrstvami obyvateľstva? V krajine je veľký záujem o prekonanie tohto mlčania a rozporov, ktoré sú charakteristickou črtou mnohých vrcholových politík. Musíme nejakým spôsobom začať komunikovať s ľuďmi priamo, pretože na rozdiel od toho, čo pán Earl of Dartmouth opäť uviedol, v tomto regióne je mnoho ľudí, ktorých nezaujímajú peniaze Európskej únie, ale ktorí chcú región nenávisti a vojny nahradiť úniou mieru a porozumenia. O tomto je Európa. Nechcete tomu rozumieť a nikdy tomu rozumieť nebudete. Ľudia v mestách Sarajevo a Banja Luka poznajú význam Európy a práve oni potrebujú pomoc."@sk19
"Gospa predsednica, zamudil sem začetek razprave, ker sem kot poročevalec za Hrvaško moral poročati na Skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška. Želel bi izkoristiti to priložnost, da se zahvalim gospodu Bildtu in gospodu Rehnu za njuno pomoč pri doseganju vsaj začasne rešitve v zvezi s sporom o meji med Slovenijo in Hrvaško. To je dober primer, kako lahko sodelovanje med Svetom, Komisijo in Parlamentom pomaga državam, da premagajo svoje probleme. Prispeval sem tudi k zagotovitvi, da je bila pogodba, vsaj na Hrvaškem, skoraj soglasno ratificirana. Vendar pa sem precej bolj zaskrbljen v zvezi z Bosno in Hercegovino. Nedavno sem bil v Banja Luki in Sarajevu. Res je, da je gospod Dodik sprejel nekaj kompromisov in ponudil nekaj sprememb na našem srečanju, s katerimi se lahko strinja. Vendar pa bi želel nadaljevati z zamislijo, ki jo je pravkar omenila gospa Pack. Kako lahko pridemo v stik z velikim številom prebivalcev? Med njimi je velik interes, da se premaga to pomanjkanje glasu in nasprotij, ki so značilni za mnoge politike na vrhu. Nekako nam mora uspeti, da bomo govorili neposredno z ljudmi, kajti v nasprotju s tem, kar je ponovno dejal Earl of Dartmouth, veliko je ljudi v tej regiji, ki jih ne zanima denar Evropske unije, ki pa se želijo odmakniti od regije sovraštva in vojne v unijo miru in razumevanja. To je bistvo Evrope. Tega ne želite razumeti in tega ne boste nikoli razumeli. Toda ljudje v Sarajevu in Banja Luki vedo, kaj Evropa pomeni, in oni so tisti, ki potrebujejo našo pomoč."@sl20
"Fru talman! Jag missade början på debatten eftersom jag som föredragande för Kroatien var tvungen att rapportera till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Carl Bildt och Olli Rehn för deras hjälp med att få till stånd åtminstone en temporär lösning på gränstvisten mellan Slovenien och Kroatien. Det är ett gott exempel på hur samarbete mellan rådet, kommissionen och parlamentet kan hjälpa länderna att lösa sina problem. Jag har också gett ett bidrag till tryggandet av att fördraget ratificerats så gott som enhälligt, åtminstone i Kroatien. Det är dock Bosnien och Hercegovina som jag är mest bekymrad över. Jag var nyligen i Banja Luka och Sarajevo. Det är sant att Milorad Dodik under vårt möte gjorde vissa kompromisser och erbjöd vissa ändringar som han kan godta. Jag vill dock ta upp den tanke som Doris Pack just nämnde. Hur kan vi få kontakt med befolkningens bredare lager? Det finns mycket intresse där för att råda bot på bristen på talan och de motsägelser som karaktäriserar mycket av politiken längst upp. Vi måste på något sätt lyckas tala med folket direkt eftersom det, trots vad Earl of Dartmouth ännu en gång sade, finns många människor i regionen som inte är intresserade av EU:s pengar, utan vill sluta vara en region av hat och krig och bli en union av fred och förståelse. Det är detta som EU handlar om. Ni vill inte förstå och ni kommer aldrig att förstå det. Människor i Sarajevo och Banja Luka vet dock vad EU är och det är de som behöver vår hjälp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph