Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-305"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-305"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, vous avez justement rappelé que l’adoption du traité de Lisbonne allait nous permettre d’ouvrir une nouvelle ère dans la politique d’élargissement, et il nous faut aborder – c’est le sens de cette résolution – cette nouvelle dynamique avec réalisme et lucidité. Nouvelle dynamique, d’une part, cela ne veut pas dire une fuite en avant. Ce serait le moyen le plus sûr de générer de l’incompréhension, voire de la suspicion, parmi nos opinions publiques, et ce serait le meilleur moyen également de créer de fausses illusions parmi les pays candidats et de les inciter à se réfugier dans des politiques de rhétorique et des politiques de cosmétique plutôt que dans des politiques d’approfondissement des réformes. Il faut prendre garde aux étapes, aux conditions et aux valeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger, et je pense en particulier à la coopération avec le Tribunal pénal international. D’autre part, il faut réaffirmer sans ambiguïté aucune que la place des Balkans occidentaux, de tous les pays des Balkans occidentaux, y compris le Kosovo, est bien dans l’Union européenne, et que nous devons les encourager à poursuivre et à approfondir leurs efforts. Il n’y a pas de contradiction entre le rappel des exigences, d’une part, et le soutien total au processus d’élargissement aux Balkans occidentaux, d’autre part, de la même façon qu’il n’y a pas de contradiction entre la poursuite de cette philosophie de «chacun selon son mérite» et des initiatives importantes qui doivent être prises pour l’ensemble des pays de la région, comme la libéralisation des visas. Enfin, permettez-moi d’ajouter un mot sur la Turquie. Avant de spéculer sur tout avenir très hypothétique concernant le processus d’adhésion de la Turquie, je constate simplement que la Commission a noté, pour la deuxième année consécutive, qu’il n’y avait pas de progrès sur le protocole d’Ankara et que cela ne permettait pas d’ouvrir de nouveaux chapitres de négociation."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, komisaři, ministře, správně jste poukázal na to, že přijetí Lisabonské smlouvy nám umožní zahájit novou éru v politice rozšíření, a musíme se pustit do tohoto procesu realisticky a s čistou hlavou: to je jádrem tohoto usnesení. Na jedné straně nový proces neznamená, že chceme zásadní změnu. To by byl nejjistější způsob, jak vyvolat nedorozumění, dokonce podezření u veřejnosti, a byl by to také nejlepší způsob, jak vzbudit v kandidátských zemích falešné naděje a vybízet je, aby se uchylovaly spíš k rétorice a ke kosmetickým politikám namísto politik zaměřených na hlubší reformy. Musíme být obezřelí v krocích, podmínkách a hodnotách, u kterých nemůžeme přistoupit na kompromis, a věřím zejména ve spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem. Na druhé straně musí být zcela jasně potvrzeno, že místo západního Balkánu, všech zemí západního Balkánu včetně Kosova je samozřejmě v Evropské unii, a musíme je povzbuzovat k tomu, aby pokračovaly v úsilí a ještě je zintenzívnily. Mezi jasnou formulací požadavků na jedné straně, a projevy plné podpory pro proces rozšiřování tak, aby zahrnoval západní Balkán, na straně druhé neexistuje žádný rozpor, a stejně tak není žádný rozpor mezi naplňováním této filozofie soudit každého podle zásluh a důležitými iniciativami pro všechny země v regionu, jako je vízová liberalizace. Nakonec mi dovolte říci slovo o Turecku. Než bych spekuloval o nějakém velmi hypotetickém budoucím výsledku procesu přistoupení Turecka, řeknu jen to, že Komise již druhým rokem po sobě konstatovala, že nebylo dosaženo žádného pokroku v Ankarském protokolu a že to brání v otevření jakékoli nové vyjednávací kapitoly."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, hr. minister! De har helt korrekt understreget, at vedtagelsen af Lissabontraktaten vil give os mulighed for at skabe en ny udvidelsespolitik, og vi skal indlede denne nye proces med en realistisk tilgang og overblik. Det er essensen af beslutningsforslaget. På den anden side betyder en ny proces ikke, at vi skal spille fallit. Det vil være den sikreste måde, hvorpå der kan opstå misforståelser, endda mistro, blandt offentligheden, og det vil også være den bedste måde at skabe falske forhåbninger blandt kandidatlandene på og opmuntre dem til at gemme sig bag retoriske og overfladiske politikker frem for politikker, der er rettet imod gennemgribende reformer. Vi skal være på vagt over for foranstaltninger, betingelser og værdier, som vi ikke kan gå på kompromis med, og jeg tror især på et samarbejde med Den Internationale Straffedomstol. Det skal samtidig bekræftes meget klart og tydeligt, at Vestbalkan – alle landene i Vestbalkan, herunder Kosovo – hører til i EU, og at vi skal opfordre dem til at fortsætte bestræbelserne og yde en endnu større indsats. Der er intet modsætningsforhold mellem på den ene side at fastsætte tydelige krav og på den anden side vise fuld støtte til, at udvidelsesprocessen omfatter Vestbalkan, ligesom der ikke er noget modsætningsforhold mellem at følge filosofien om at bedømme alle efter kvalifikationer og være nødt til at tage vigtige initiativer for alle landene i regionen, f.eks. i forbindelse med visumliberalisering. Endelig ønsker jeg at tale om Tyrkiet. Inden vi begynder at spekulere i et meget hypotetisk resultat i forbindelse med Tyrkiets tiltrædelsesproces, vil jeg blot nævne, at Kommissionen for andet år i træk ikke har opnået fremskridt med hensyn til Ankaraprotokollen, og at dette har stået i vejen for at åbne eventuelle nye forhandlingskapitler."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Minister, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Annahme des Vertrages von Lissabon es uns ermöglicht, in eine neue Ära der Erweiterungspolitik vorzudringen, und wir müssen diesen neuen Prozess mit Realismus und einem klaren Kopf beginnen: Dies ist das Wesentliche dieser Entschließung. Einerseits bedeutet ein neuer Prozess nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Dies wäre der sicherste Weg, Missverständnisse und sogar einen Misstrauen in der Öffentlichkeit zu säen, und es wäre auch der beste Weg, falsche Vorstellungen bei den Bewerberländern zu erzeugen und sie darin zu ermutigen, sich in rhetorische und kosmetische Politiken zu flüchten, und nicht in Politiken, die auf durchgreifendere Reformen ausgelegt sind. Wir müssen bei Schritten, Bedingungen und Werten achtsam sein, bei denen wir keine Kompromisse eingehen dürfen, und ich glaube insbesondere an die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Andererseits muss erneut und mit den deutlichsten Worten bestätigt werden, dass der Platz der Länder des westlichen Balkans, aller Länder des westlichen Balkans, einschließlich des Kosovo, in der Tat in der Europäischen Union ist, und dass wir sie darin ermutigen müssen, ihre Anstrengungen fortzusetzen und zu verstärken. Es besteht kein Widerspruch zwischen der klaren Darlegung der Forderungen einerseits und der vollen Unterstützung für den Prozess der Erweiterung um den westlichen Balkan andererseits, genau wie kein Widerspruch zwischen der Verfolgung der Philosophie, jeden nach seine Leistung zu beurteilen, und der Durchführung wichtiger Initiativen für alle Länder in der Region, wie beispielsweise der Visaliberalisierung, besteht. Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zur Türkei sagen. Bevor über ein sehr hypothetisches künftiges Ergebnis in Bezug auf den Beitrittsprozess der Türkei spekuliert wird, möchte ich einfach sagen, dass die Kommission bereits das zweite Jahr in Folge keinen Fortschritt hinsichtlich des Ankara-Protokolls festgestellt hat, und dass dies das Aufschlagen jeglicher neuer Verhandlungskapitel verhindert hat."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε υπουργέ, ορθά επισημάνατε ότι η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας θα μας έδινε τη δυνατότητα να εισέλθουμε σε μια νέα εποχή πολιτικής για τη διεύρυνση, και πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν τη νέα διαδικασία με ρεαλισμό και καθαρό μυαλό: αυτή είναι η ουσία του εν λόγω ψηφίσματος. Αφετέρου, μια νέα διαδικασία δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακινδυνεύσουμε τα πάντα. Αυτός θα ήταν ο πιο βέβαιος τρόπος για τη δημιουργία παρεξηγήσεων, ακόμη και υποψιών, μεταξύ του κοινού, και θα ήταν επίσης ο καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία ψευδών ιδεών μεταξύ των υποψήφιων χωρών, καθώς και για την ενθάρρυνσή τους να καταφεύγουν σε ρητορικές και διακοσμητικές πολιτικές αντί για πολιτικές που στοχεύουν σε πιο ενδελεχείς μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τα βήματα, τους όρους και τις αξίες για τα οποία δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε, και πιστεύω ειδικότερα σε συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αφετέρου, πρέπει να επαναβεβαιωθεί, με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο, ότι η περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, όλες οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, ανήκουν πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της διευκρίνισης των απαιτήσεων, αφενός, και της επίδειξης πλήρους υποστήριξης για τη διαδικασία της διεύρυνσης με στόχο την ενσωμάτωση των δυτικών Βαλκανίων, αφετέρου, ακριβώς όπως δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της επιδίωξης αυτής της φιλοσοφίας κρίσης όλων των χωρών βάσει των επιτευγμάτων τους και της λήψης σημαντικών πρωτοβουλιών για όλες τις χώρες της περιοχής, όπως η ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για την Τουρκία. Προτού επιδοθούμε σε εικασίες σχετικά με οποιαδήποτε εξαιρετικά υποθετική έκβαση στο μέλλον όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας, θα πω απλώς ότι η Επιτροπή έχει σημειώσει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος σχετικά με το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και ότι αυτό απέτρεψε το άνοιγμα νέων κεφαλαίων διαπραγμάτευσης."@el10
"Madam President, Commissioner, Minister, you rightly pointed out that the adoption of the Treaty of Lisbon was going to enable us to enter a new era of enlargement policy, and we have to embark on this new process with realism and a clear head: that is the essence of this resolution. On the one hand, a new process does not mean going for broke. That would be the surest way of creating misunderstandings, even suspicion, among the public, and it would also be the best way of creating false ideas among the candidate countries and of encouraging them to take refuge in rhetorical and cosmetic policies rather than in policies aimed at more thorough reforms. We must be wary of steps, conditions and values on which we cannot compromise, and I believe in particular in cooperation with the International Criminal Tribunal. On the other hand, it must be reaffirmed, in the clearest of terms, that the place of the western Balkans, of all the countries of the western Balkans, including Kosovo, is indeed in the European Union, and that we must encourage them to continue and to increase their efforts. There is no contradiction between making the demands clear, on the one hand, and showing full support for the process of enlargement to include the western Balkans, on the other, just as there is no contradiction between pursuing this philosophy of judging everyone on merit and having to take important initiatives for all of the countries in the region, such as visa liberalisation. Finally, allow me to say a word about Turkey. Before speculating on any very hypothetical future outcome concerning Turkey’s accession process, I will simply say that the Commission has noted, for the second year running, that no progress was made on the Ankara Protocol and that that prevented any new negotiating chapters from being opened."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, ustedes han señalado con acierto que la adopción del Tratado de Lisboa iba a permitirnos entrar en una nueva era de la política de ampliación, y debemos embarcarnos en este nuevo proceso con realismo y lucidez: ésa es la esencia de esta resolución. Por un lado, un nuevo proceso no significa jugarse el todo por el todo. Ésa sería la forma más segura de provocar malentendidos, incluso recelo, entre el público, y también sería la mejor manera de crear ideas falsas entre los países candidatos y de animarlos a refugiarse en políticas retóricas y cosméticas en lugar de en políticas destinadas a reformas más exhaustivas. Debemos ser cautelosos con las medidas, las condiciones y los valores sobre los que no podamos hacer cesiones, y creo en particular en la cooperación con el Tribunal Penal Internacional. Por otro lado, hay que reafirmar, en los términos más claros, que el lugar de los Balcanes occidentales, de todos los países de los Balcanes occidentales, incluido Kosovo, en efecto está en la Unión Europea, y que debemos animarlos a proseguir e incrementar sus esfuerzos. No existe ninguna contradicción entre dejar claras las exigencias, por un lado, y mostrar pleno apoyo al proceso de la ampliación para incluir a los Balcanes occidentales, por el otro, de la misma manera que no hay contradicción alguna entre mantener esta filosofía de juzgar a todo el mundo en función de sus méritos y tener que adoptar importantes iniciativas para todos los países de la región, como la liberalización del régimen de visado. Por último, permítanme decir unas palabras sobre Turquía. Antes de hacer conjeturas sobre cualquier resultado futuro muy hipotético con respecto al proceso de adhesión de Turquía, simplemente diré que la Comisión ha observado, por segundo año consecutivo, que no se ha alcanzado ningún progreso con respecto al Protocolo de Ankara y que ello impide que se abran nuevos capítulos de negociaciones."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud minister! Austatud volinik, te ütlesite õigesti, et Lissaboni lepingu vastuvõtmine võimaldab meil astuda laienemispoliitika uude ajastusse. Me peame alustama seda uut protsessi realistlikult ja selge peaga, see iseloomustab ka kõnealust resolutsiooni. See uus ajastu ei tähenda, et me peaksime ülepeakaela tormama. Nii tekitaksime inimeste seas ainult arusaamatust, isegi kahtlusi, looksime kandidaatriikides valesid ootusi ning julgustaksime neid piirduma üksnes retoorilise ja kosmeetilise poliitikaga, selle asemel et viia ellu põhjalikumatele reformidele suunatud poliitikat. Me peame hoolikalt silmas pidama samme, tingimusi ja väärtusi, mille puhul me ei saa järeleandmisi teha. Minu arvates kehtib see eriti Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga tehtava koostöö kohta. Teisalt tuleb veel kord ülimalt selgelt kinnitada, et kõikide Lääne-Balkani riikide, sealhulgas Kosovo koht on tõepoolest Euroopa Liidus, ning et me peame õhutama neid jõupingutusi jätkama ja suurendama. Kui me esitame selgelt oma nõudmised, ent avaldame siiski täielikku toetust Lääne-Balkani riike kaasavale laienemisele, ei ole selles mingit vastuolu. Vastuolu pole ka selles, kui me lähtume põhimõttest, et kõiki tuleb hinnata nende tulemuste alusel, ja teeme piirkonna kõigi riikide suhtes olulisi algatusi, milleks on näiteks viisavabadus. Lubage mul lõpetuseks öelda paar sõna Türgi kohta. Enne kui spekuleerida Türgi ühinemisprotsessi väga hüpoteetilise tulevase tulemuse teemal, ütlen lihtsalt, et komisjoni sõnutsi ei ole teist aastat järjest Ankara protokolli alusel mingeid edusamme tehtud ja seetõttu pole ühinemisläbirääkimiste uusi peatükke avatud."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, totesitte aivan oikein, että Lissabonin sopimuksen hyväksymisen ansiosta voimme aloittaa laajentumispolitiikassa uuden aikakauden, ja meidän on lähdettävä tähän uuteen prosessiin realistisesti ja haihattelematta: se on tämän päätöslauselman oleellinen sisältö. Uusi prosessi ei kuitenkaan tarkoita etenemistä päätä pahkaa. Se olisi varmin tapa luoda väärinkäsityksiä ja jopa epäluuloa kansalaisten keskuudessa, ja myös varmin tapa herättää katteettomia odotuksia ehdokasvaltioissa ja rohkaista niitä pakenemaan retoristen ja kosmeettisten toimien taakse perusteellisiin uudistuksiin tähtäävien toimien sijasta. Meidän on oltava varovaisia niiden toimien, ehtojen ja arvojen suhteen, joista emme voi tinkiä, varsinkin yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Toisaalta on vahvistettava täysin selvästi, että kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden, myös Kosovon, paikka on todella Euroopan unionissa ja että meidän on kannustettava niitä jatkamaan ja tehostamaan ponnistuksiaan. Yhtäältä selvien vaatimusten esittäminen ja toisaalta vankka tuki laajentumisprosessin ulottamiselle käsittämään Länsi-Balkanin valtiot eivät ole keskenään ristiriidassa, aivan kuten kaikkien arvioiminen ansioiden perusteella ja viisumivapauden kaltaisten merkittävien aloitteiden toteuttaminen alueen kaikkien valtioiden hyväksi eivät ole ristiriidassa keskenään. Haluan lopuksi sanoa muutaman sanan Turkista. Ennen kuin spekuloimme Turkin liittymisprosessin hypoteettisella tuloksella suuntaan tai toiseen, huomautan vain komission todenneen toisena vuonna peräkkäin, ettei Ankaran pöytäkirjan suhteen ole edistytty ja että tämä on estänyt uusien neuvottelulukujen avaamisen."@fi7
"). Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr! Önök jogosan hangsúlyozták, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadásával a bővítési politika új korszakába léphetünk, és nekünk realistán és tiszta fejjel kell megkezdenünk ezt az új folyamatot: ez ennek az állásfoglalásnak a lényege. Egyrészről az új folyamat nem azt jelenti, hogy mindent egy lapra kell feltenni. Ez lenne a legbiztosabb módja annak, hogy félreértés, sőt akár gyanakvás alakuljon ki a lakosság körében, és ez lenne a legjobb módja annak is, hogy téveszmék alakuljanak ki a tagjelölt országok között, arra bátorítva őket, hogy átfogóbb reformokat célzó politikák helyett a politikai retorika és politikai kozmetikázás mögé bújjanak. Körültekintően kell eljárnunk azon lépések, feltételek és értékek terén, amelyeknél nem köthetünk kompromisszumot, és szerintem ez különösen vonatkozik a nemzetközi büntetőtörvényszékkel való együttműködésre is. Másrészről, amilyen egyértelműen csak lehet, újra meg kell erősíteni, hogy a Nyugat-Balkán helye, minden nyugat-balkáni ország helye, beleértve Koszovót is, ténylegesen az Európai Unióban van, és erőfeszítéseik folytatására és fokozására kell bátorítanunk őket. Nincs ellentmondás aközött, hogy egyrészről egyértelművé tesszük az elvárásokat, másrészről pedig teljes egészében támogatjuk a bővítési folyamatot, beleértve a nyugat-balkáni országokat is, mint ahogy aközött sincs ellentmondás, hogy azt a filozófiát követjük, hogy mindenkit érdemei alapján ítélünk meg, miközben a térség minden országát érintő fontos kezdeményezéseket kell tennünk, mint amilyen például a vízumliberalizáció. Végezetül engedjék meg, hogy Törökországról szóljak. Mielőtt találgatásokba bocsátkoznék Törökország csatlakozási folyamatának hipotetikus jövőbeli kimenetelét illetően, egyszerűen azt mondom, hogy a Bizottság tudomásul vette, most már második éve, hogy semmilyen előrelépés nem történt az Ankarai Jegyzőkönyvvel kapcsolatban, és emiatt a tárgyalások semmilyen új fejezetét sem lehetett megnyitni."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, signor Ministro, avete giustamente ricordato che l’adozione del trattato di Lisbona ci avrebbe permesso di inaugurare una nuova era nella politica di allargamento, e ora dobbiamo affrontare questa nuova dinamica con realismo e lucidità: è questo il senso della risoluzione. Da una parte, una nuova dinamica non vuol dire una fuga in avanti. Sarebbe il mezzo più sicuro per generare incomprensione, se non sospetto, presso l’opinione pubblica, e sarebbe anche il modo migliore per creare false illusioni tra i paesi candidati, spingendoli a rifugiarsi in politiche retoriche e cosmetiche, invece che in politiche di approfondimento delle riforme. Bisogna essere attenti alle tappe, alle condizioni e ai valori sui quali non possiamo transigere, e qui penso, in particolare, alla collaborazione con la Corte penale internazionale. Dall’altra parte, bisogna riaffermare senza alcuna ambiguità che il posto dei Balcani occidentali, di tutti i paesi dei Balcani occidentali, incluso il Kosovo, è nell’Unione europea e che dobbiamo spronarli ad andare avanti e accrescere i loro sforzi. Non c’è alcuna contraddizione tra il richiamo alle condizioni, da una parte, e un sostegno totale al processo di allargamento verso i Balcani occidentali, dall’altra, così come non c’è contraddizione tra l’adozione del principio di giudicare ciascuno secondo i propri meriti e l’attuazione di iniziative importanti per tutti i paesi dell’area, come la liberalizzazione dei visti. Infine, permettetemi di dire una parola sulla Turchia. Prima di speculare su un futuro ipotetico che riguarda il processo di adesione della Turchia, constato semplicemente che la Commissione ha registrato, per il secondo anno consecutivo, che non si sono verificati progressi sul protocollo di Ankara e che ciò non ha permesso di aprire nuovi capitoli negoziali."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ministre, jūs teisingai nurodėte, kad Lisabonos sutarties priėmimu mums suteikiama galimybė pradėti naują plėtros politikos erą, todėl privalome realistiškai ir išmaningai pasinaudoti šiuo nauju procesu – tokia šios rezoliucijos esmė. Viena vertus, naujas procesas nereiškia, kad yra planų jį nutraukti. Tai būtų labiausiai užtikrintas būdas visuomenėje skatinti nesusipratimus, netgi įtarimus, taip pat geriausias būdas šalyse kandidatėse kurti klaidingas idėjas ir skatinti jas ieškoti išsigelbėjimo retorinėje ir kosmetinėje politikoje, o ne politikoje, kuria siekiama nuodugnių reformų. Privalome saugotis veiksmų, sąlygų ir vertybių, dėl kurių negalime eiti į kompromisą, todėl ypač tikiu bendradarbiavimu su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu. Kita vertus, privalu dar kartą kuo aiškesniais žodžiais patvirtinti, kad Vakarų Balkanų valstybių vieta, visų Vakarų Balkanų valstybių, įskaitant Kosovą, vieta iš tiesų yra Europos Sąjungoje ir kad privalome skatinti jas ir toliau dėti kuo daugiau pastangų. Nėra jokio prieštaravimo tarp, viena vertus, reikalavimų išaiškinimo ir, kita vertus, visiškos paramos plėtros procesui, kuriuo siekiama įtraukti Vakarų Balkanų valstybes, rodymo, lygiai taip pat, kaip nėra prieštaravimo tarp šios nuomonės apie kiekvieną pagal jo nuopelnus susidarymo filosofijos laikymosi ir būtinybės imtis svarbių, visoms regiono šalims skirtų, iniciatyvų, pvz., vizų režimo liberalizavimo. Galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Turkiją. Užuot spekuliavęs kokia nors labai hipotetine būsima Turkijos stojimo proceso baigtimi, paprasčiausiai pasakysiu, kad Komisija bėgant antriems metams atkreipė dėmesį į tai, kad nepadaryta jokia pažanga pagal Ankaros protokolą ir kad tai neleido atidaryti jokių naujų derybų skyrių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, ministr, jūs pamatoti norādījāt, ka Lisabonas līguma pieņemšana ļaus mums sākt jaunu paplašināšanās politikas ēru, un mums ir jāuzsāk šis process ar reālismu un skaidru galvu: tā ir šīs rezolūcijas būtība. No vienas puses, jauns process nenozīmē izgāšanos. Tas būtu drošākais veids, lai radītu pārpratumus, pat sabiedrības aizdomas, un tas arī būtu labākais veids, lai radītu nepareizs domas kandidātvalstīs un iedrošinātu tās meklēt patvērumu retoriskā un kosmētiskā politikā, izvairoties no politikas, kuras mērķis ir veikt visaptverošas reformas. Mums jāuzmanās no tādiem pasākumiem, nosacījumiem un vērtībām, kurās mēs nevaram pieļaut kompromisus, un es jo īpaši ticu sadarbībai ar Starptautisko krimināltribunālu. No otras puses, visskaidrākajā veidā ir vēlreiz jāapstiprina, ka Rietumbalkānu, visu Rietumbalkānu valstu, ieskaitot Kosovu, vieta patiešām ir Eiropas Savienībā, un mums ir jāiedrošina šīs valstis turpināt un pastiprināt to centienus. Nav nekādu pretrunu starp prasību izskaidrošanu, no vienas puses, un pilnīga atbalsta izrādīšanu paplašināšanās procesam, iekļaujot Rietumbalkānus, no otras puses, tāpat kā nav pretrunu starp šīs filozofijas par katra tiesāšanu pēc nopelniem īstenošanu un uzņemšanos veikt svarīgas iniciatīvas visām šī reģiona valstīm, tādas kā vīzu režīma atvieglošana. Visbeidzot, es vēlos īsi izteikties par Turciju. Pirms izteikt jebkādus minējumus par ļoti hipotētisko turpmāko iznākumu attiecībā uz Turcijas pievienošanās procesu, es vienkārši teikšu, ka Komisija savā otrajā darbības gadā ir atzīmējusi, ka saistībā ar Ankaras Protokolu nav panākts nekāds progress un ka tas ir kavējis jebkādu sarunu nodaļu atvēršanu."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, vous avez justement rappelé que l'adoption du traité de Lisbonne allait nous permettre d'ouvrir une nouvelle ère dans la politique d'élargissement, et il nous faut aborder – c'est le sens de cette résolution – cette nouvelle dynamique avec réalisme et lucidité. Nouvelle dynamique, d'une part, cela ne veut pas dire une fuite en avant. Ce serait le moyen le plus sûr de générer de l'incompréhension, voire de la suspicion, parmi nos opinions publiques, et ce serait le meilleur moyen également de créer de fausses illusions parmi les pays candidats et de les inciter à se réfugier dans des politiques de rhétorique et des politiques de cosmétique plutôt que dans des politiques d'approfondissement des réformes. Il faut prendre garde aux étapes, aux conditions et aux valeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger, et je pense en particulier à la coopération avec le Tribunal pénal international. D'autre part, il faut réaffirmer sans ambiguïté aucune que la place des Balkans occidentaux, de tous les pays des Balkans occidentaux, y compris le Kosovo, est bien dans l'Union européenne, et que nous devons les encourager à poursuivre et à approfondir leurs efforts. Il n'y a pas de contradiction entre le rappel des exigences, d'une part, et le soutien total au processus d'élargissement aux Balkans occidentaux, d'autre part, de la même façon qu'il n'y a pas de contradiction entre la poursuite de cette philosophie de "chacun selon son mérite" et des initiatives importantes qui doivent être prises pour l'ensemble des pays de la région, comme la libéralisation des visas. Enfin, permettez-moi d'ajouter un mot sur la Turquie. Avant de spéculer sur tout avenir très hypothétique concernant le processus d'adhésion de la Turquie, je constate simplement que la Commission a noté, pour la deuxième année consécutive, qu'il n'y avait pas de progrès sur le protocole d'Ankara et que cela ne permettait pas d'ouvrir de nouveaux chapitres de négociation."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer de minister, u hebt er terecht aan herinnerd dat de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon ons in staat zal stellen om op het gebied van het uitbreidingsbeleid een nieuw tijdperk binnen te gaan, en we moeten dit nieuwe proces met realiteitszin en onbevooroordeeld tegemoet treden: dat is de essentie van deze resolutie. Een nieuw proces wil echter niet zeggen een vlucht naar voren. Dat zou de zekerste manier zijn om bij het publiek in de EU onbegrip of erger nog wantrouwen op te wekken, en het zou ook de beste manier zijn om bij de kandidaat-lidstaten valse hoop te wekken en hen ertoe aan te zetten hun toevlucht te zoeken tot retoriek en cosmetische veranderingen in plaats van tot beleid gericht op diepgaande hervormingen. We dienen goed op te passen bij de stappen, omstandigheden en waarden waarop we geen concessies doen, en ik denk daarbij in het bijzonder aan de samenwerking met het Internationaal Strafhof. Anderzijds dient in de meest duidelijke bewoordingen te worden herhaald dat de plaats van de Westelijke Balkan, van alle landen van de Westelijke Balkan, met inbegrip van Kosovo, in de Europese Unie is en dat we die landen moeten stimuleren hun inspanningen voort te zetten en te vergroten. Er is geen tegenspraak tussen het verduidelijken van de eisen enerzijds en het geven van volledige steun aan het uitbreidingsproces in de Westelijke Balkan anderzijds, net zoals er geen tegenspraak is tussen het nastreven van de filosofie om ieder naar zijn verdienste te beoordelen, en het nemen van belangrijke initiatieven voor alle landen in de regio, zoals visumliberalisatie. Staat u mij toe tot slot nog enkele woorden te wijden aan Turkije. Vooraleer ik ga speculeren over de zeer hypothetische toekomst van het toetredingsproces van Turkije, constateer ik eenvoudig dat de Commissie voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft aangegeven dat er geen vooruitgang is geboekt inzake het protocol van Ankara en dat het daardoor onmogelijk is nieuwe hoofdstukken in het onderhandelingsproces te openen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie ministrze! Słusznie pan wskazał, że przyjęcie traktatu lizbońskiego miało umożliwić nam wejście w nową erę polityki rozszerzenia i musimy się zaangażować w ten nowy proces z realizmem i jasnością umysłu: to jest sedno tej rezolucji. Z jednej strony, nowy proces nie oznacza bankructwa. To najpewniejszy sposób na wywołanie nieporozumień, nawet podejrzeń wśród opinii publicznej i byłby to również najlepszy sposób na stworzenie fałszywych wyobrażeń wśród krajów kandydujących oraz zachęcenia ich do uciekania się do politycznej retoryki oraz kosmetyki, a nie stosowania polityki ukierunkowanej na bardziej szczegółowe reformy. Musimy być bardzo ostrożni w kwestii poczynań, warunków i wartości, co do których nie możemy pójść na kompromis i wierzę zwłaszcza we współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Z drugiej strony należy ponownie zadeklarować, w najjaśniejszy sposób, że miejsce Bałkanów Zachodnich, wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich, również Kosowa, jest faktycznie w Unii Europejskiej, i musimy zachęcać je do kontynuacji i zwiększenia własnych wysiłków. Nie ma sprzeczności pomiędzy jasnym stawianiem żądań z jednej strony, a pokazywaniem pełnego poparcia dla procesu rozszerzenia obejmującego Bałkany Zachodnie z drugiej, podobnie jak nie ma sprzeczności pomiędzy filozofią oceniania każdego według zasług a podejmowaniem ważnych inicjatyw dla wszystkich krajów tego regionu, takich jak liberalizacja systemu wizowego. Na koniec chciałabym powiedzieć kilka słów o Turcji. Zanim zacznę snuć przypuszczenia na temat bardzo hipotetycznego wyniku procesu akcesyjnego Turcji w przyszłości, powiem po prostu, że drugi rok z rzędu Komisja zauważyła brak postępów w sprawie protokołu z Ankary, a to uniemożliwiło otwarcie nowych rozdziałów negocjacyjnych."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, assinalaram que a aprovação do Tratado de Lisboa iria permitir-nos entrar numa nova era da política de alargamento, e nós temos de iniciar este novo processo com realismo e lucidez: é essa a essência da presente resolução. Por um lado, um novo processo não significa uma fuga para a frente. Essa seria a maneira mais certa de gerar mal-entendidos, ou mesmo suspeição, entre o público, e seria igualmente a melhor forma de criar falsas ideias entre os países candidatos e de os encorajar a refugiarem-se em políticas retóricas e cosméticas, em lugar de prosseguirem políticas orientadas para reformas mais profundas. Temos de ser prudentes com os passos, as condições e os valores relativamente aos quais não podemos transigir, e estou a pensar especialmente na cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Por outro lado, há que reafirmar sem qualquer ambiguidade que o lugar dos Balcãs Ocidentais, de todos os países dos Balcãs Ocidentais, incluindo o Kosovo, é efectivamente na União Europeia, e temos de incentivar esses países a prosseguirem e a intensificarem os seus esforços. Não há qualquer contradição entre clarificar as exigências, por um lado, e demonstrar o pleno apoio ao processo de alargamento aos Balcãs Ocidentais, por outro, assim como não há contradição entre, por um lado, a prossecução desta filosofia de avaliar cada um em função do seu mérito e, por outro, a necessidade de tomar iniciativas importantes para todos os países da região, tais como a liberalização de vistos. Por último, permitam-me que acrescente uma palavra a propósito da Turquia. Antes de especular sobre qualquer futuro resultado muito hipotético no que se refere ao processo de adesão da Turquia, direi simplesmente que a Comissão constatou, pelo segundo ano consecutivo, a ausência de progressos no âmbito da implementação do Protocolo de Ancara e que tal impediu que fossem abertos novos capítulos de negociação."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule comisar, domnule ministru, aţi evidenţiat corect faptul că adoptarea Tratatului de la Lisabona ne va permite să păşim într-o nouă epocă a politicii de extindere şi trebuie să pornim în acest nou proces cu realism şi cu mintea limpede: aceasta este esenţa rezoluţiei. Pe de o parte, un nou proces nu înseamnă că trebuie să riscăm totul pentru a ajunge la rezultatul dorit. Ar fi modul cel mai sigur de a genera neînţelegeri, chiar suspiciune în rândul publicului, şi ar fi şi cel mai bun mod de a crea idei false între ţările candidate şi de a le încuraja să se refugieze în politici retorice şi cosmetice, şi nu în politici îndreptate către reforme mai profunde. Trebuie să fim prudenţi în legătură cu paşii, condiţiile şi valorile în privinţa cărora nu putem face compromisuri şi cred mai ales în cooperarea cu Tribunalul Penal Internaţional. Pe de altă parte, trebuie afirmat din nou, cât mai clar, că locul Balcanilor de Vest, al tuturor ţărilor din Balcanii de Vest, inclusiv al Kosovo, este într-adevăr în Uniunea Europeană şi că trebuie să le încurajăm să continue şi să îşi intensifice eforturile. Nu există nicio contradicţie între clarificarea solicitărilor, pe de o parte, şi susţinerea deplină a procesului de extindere pentru includerea Balcanilor de Vest, pe de altă parte, pentru că nu există nicio contradicţie între urmarea acestei filosofii de judecare a tuturor pe baza meritelor şi luarea de iniţiative importante pentru toate ţările din regiune, precum liberalizarea vizelor. În sfârşit, permiteţi-mi să spun ceva despre Turcia. Înainte de a specula în privinţa oricărui rezultat viitor ipotetic al procesului de aderare al Turciei, voi spune doar că Comisia a observat, pentru al doilea an consecutiv, că nu s-a făcut niciun progres în legătură cu Protocolul de la Ankara, iar acest lucru a împiedicat deschiderea de noi capitole de negociere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán minister, správne ste zdôraznili, že prijatie Lisabonskej zmluvy nám malo poskytnúť možnosť vstúpiť do nového obdobia politiky rozširovania a my musíme začať tento nový proces realisticky a s jasnou hlavou. V tom tkvie podstata tohto uznesenia. Na jednej strane, nový proces neznamená snažiť sa za každú cenu. Bol by to najistejší spôsob vzniku nedorozumení, dokonca podozrievania medzi verejnosťou, a bol by to aj najlepší spôsob vytvorenia falošných predstáv medzi kandidátskymi krajinami a ich povzbudenia k tomu, aby hľadali útočisko v rétorických politikách a kozmetických úpravách, a nie v politikách zameraných na dôkladnejšie reformy. Musíme byť opatrní v súvislosti s krokmi, podmienkami a hodnotami, pri ktorých nemôžeme robiť kompromisy a som presvedčený, že ide predovšetkým o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom. Na druhej strane musíme opätovne a čo najjasnejšie potvrdiť, že miesto všetkých krajín západného Balkánu vrátane Kosova je naozaj v Európskej únii a že ich musíme povzbudiť, aby pokračovali a zvýšili svoje úsilie. Medzi jasným stanovením požiadaviek na jednej strane a prejavom plnej podpory procesu rozširovania s cieľom zahrnúť krajiny západného Balkánu na druhej strane nie je rozpor, rovnako ako nie je rozpor medzi sledovaním tejto koncepcie posudzovania každého podľa zásluh a povinnosťou prijímať dôležité iniciatívy zo strany všetkých krajín v regióne, ako je napríklad liberalizácia vízového režimu. Na záver mi dovoľte povedať pár slov o Turecku. Predtým než začneme špekulovať o akomkoľvek veľmi hypotetickom budúcom výsledku prístupového procesu Turecka, jednoducho uvediem, že Komisia už druhý rok po sebe zaznamenala, že v súvislosti s Ankarským protokolom nebol dosiahnutý žiadny pokrok a že tento stav zabránil otvoreniu akýchkoľvek nových rokovacích kapitol."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, gospod minister, pravilno ste poudarili, da nam bo sprejetje Lizbonske pogodbe omogočilo, da vstopimo v novo obdobje politike širitve in da se bomo morali tega novega procesa lotiti z realizmom in trezno glavo: to je bistvo te resolucije. Na eni strani nov proces ne pomeni, da gremo na vse ali nič. To bi bil najbolj gotov način ustvarjanja nesporazumov, celo nezaupanj, v javnosti, pa tudi najboljši način oblikovanja napačnih predstav med državami kandidatkami in spodbujanja teh držav, da se zatečejo k retoričnim in kozmetičnim politikam, namesto k politikam, ki bi bile usmerjene v temeljitejše reforme. Paziti moramo na korake, pogoje in vrednote, pri katerih ne moremo sprejemati kompromise, sam pa predvsem verjamem v sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Na drugi strani je treba ponovno popolnoma jasno potrditi, da je zahodnemu Balkanu, vsem državam zahodnega Balkana, vključno s Kosovom, mesto prav res v Evropski uniji, in da jih moramo spodbuditi, da nadaljujejo in povečajo svoja prizadevanja. Med jasno postavljenimi zahtevami na eni strani in nudenjem polne podpore procesu širitve, da bi se vključil zahodni Balkan, na drugi, ni nikakršnih nasprotij, prav tako kot ni nikakršnih nasprotij med miselnostjo, da se vsakega presoja po njegovih zaslugah in da je treba sprejeti pomembne pobude za vse države v regiji, kot je liberalizacija vizumske ureditve. Za konec mi dovolite še besedo o Turčiji. Preden bi začeli ugibati o kakršnem koli zelo hipotetičnem prihodnjem izidu v zvezi s pristopnim procesom Turčije, bi samo rekel, da Komisija že drugo leto zapored opaža, da pri protokolu iz Ankare ni bilo doseženega nobenega napredka in da se je s tem preprečilo odprtje novih pogajalskih poglavij."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, herr minister! Ni påpekade helt riktigt att antagandet av Lissabonfördraget skulle göra det möjligt för oss att gå in i en ny era av utvidgningspolitik och vi måste ge oss in i denna nya process med realism och sunt förnuft: detta är resolutionens kärna. En ny process innebär dock inte att satsa allt vi har. Det skulle vara det säkraste sättet att skapa missförstånd, till och med misstankar, och det skulle vara det bästa sättet att skapa falska uppfattningar bland kandidatländerna och uppmuntra dem att ta sin tillflykt till retorisk och kosmetisk politik i stället för till politik som syftar till mer grundliga reformer. Vi måste vara försiktiga med steg, villkor och värden som vi inte kan dagtinga om, särskilt samarbetet med internationella brottmålsdomstolen. Samtidigt måste det återigen bekräftas i klarast möjliga ordalag att västra Balkan, alla länder på västra Balkan, även Kosovo, verkligen hör hemma i EU. Och vi måste uppmuntra dem att fortsätta och öka sitt arbete. Det finns ingen motsägelse mellan att dels göra kraven klara, dels visa fullt stöd för att utvidgningsprocessen ska inbegripa västra Balkan. Precis som det inte finns någon motsägelse mellan att följa principen om att döma var och en efter deras egna meriter och att vara tvungen att ta viktiga initiativ för alla länder i regionen, så som viseringslättnader. Slutligen vill jag säga ett par ord om Turkiet. Innan vi spekulerar om något mycket hypotetiskt framtida resultat för Turkiets anslutningsprocess vill jag helt enkelt säga att kommissionen för andra året i rad har konstaterat att inga framsteg gjorts i fråga om Ankaraprotokollet och att detta förhindrade att några nya förhandlingskapitel öppnades."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph